SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9"

Transkript

1 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010

2 OBSAH 1 Úvod Organizace a její zaměstnanci Přehled hlavních činností organizace Zaměstnanci organizace a jejich pracovní náplň Vzdělávací audit Současný stav vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P Vzdělávací potřeby zaměstnanců Subjektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců - anketa Objektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců Nutné podmínky pro vytvoření nového fungujícího systému vzdělávání Systém dalšího profesního vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 ideální stav Druhy školení dle obsahové náplně Obecné dovednosti - kurz anglického jazyka Obecné dovednosti - kurz práce na PC Obecné dovednosti - kurz tzv. měkkých dovedností Odborné dovednosti - kurz standardů kvality sociální péče Ostatní dovednosti Druhy školení dle pracovního zařazení Management Zdravotní sestry a pečovatelé/pečovatelky Řidiči a ostatní zaměstnanci Zajištění kvality kurzů Vazba systému vzdělávání na kariérní růst a osobní ohodnocení Závěr Seznam informačních zdrojů Seznam grafů Seznam obrázků Seznam příloh SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 2

3 1 Úvod Tento metodický materiál vytváří komplexní systém dalšího profesního vzdělávání v Oblastním spolku Českého červeného kříže Praha 9 (dále jen OS ČČK P9), který si klade za cíl zvýšit adaptabilitu a profesní mobilitu zaměstnanců organizace, a posílit tak jejich pozici na trhu práce. Vzdělávacího procesu se budou účastnit všichni zaměstnanci OS ČČK P9, většinu z nich tvoří zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči, zbytek pak administrativní pracovníci, řidiči a ostatní zaměstnanci. V úvodní části tohoto materiálu jsou představeny výsledky vzdělávacího auditu, mapujícího situaci vzdělávání na začátku roku Stěžejní část pak tvoří nově vytvořený systém profesního vzdělávání v OS ČČK P9, který zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců této organizace zajistí. Vzdělávací kurzy jsou koncipovány s ohledem na skutečné potřeby zaměstnanců OS ČČK P9, zjištěné prostřednictvím ankety v přípravné fázi projektu. Zároveň byly tyto kurzy sestaveny tak, aby zvýšily jak odborné, tak tzv. obecné (tj. mezi různými pracovními odvětvími přenositelné a využitelné) znalosti a dovednosti. Cílem je realizovat komplexní další vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 tak, aby byly získané vědomosti co nejvíce využitelné a přínosné. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 3

4 2 Organizace a její zaměstnanci 2.1 Přehled hlavních činností organizace Oblastní spolek ČČK Praha 9 je v první řadě provozovatelem dvou domovů pro seniory, poskytovatelem domácí ošetřovatelské péče a pečovatelské služby. K těmto činnostem přibyla od také tzv. Senior doprava. Domovy pro seniory V rámci OS ČČK P9 jsou spravována dvě zařízení sociální péče s nepřetržitým celoročním provozem: Dům sociálních služeb, Bojčenkova 1099, Praha 14, Gerocentrum Slunné stáří, Harrachovská 422, Praha 9 Prosek. Seniorům jsou zde poskytovány komplexní sociálně zdravotní služby. Lůžková jednotka je určena občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost sebeobsluhy a vyžaduje ošetřovatelskou péči. Mimo základní zdravotnickou a sociální péči je v domovech pro seniory zajišťována také léčebná rehabilitace. Vlastní činnost je prováděna odborným personálem diplomovanými sestrami, ošetřovatelkami, rehabilitační sestrou a lékařem. Domácí ošetřovatelská péče, tzv. ALICE Jedná se o službu poskytovanou kvalifikovanými sestrami 8 hodin denně 5 dní v týdnu, kdy tyto sestry navštěvují pacienty v místě bydliště a provádějí odběry biologického materiálu, aplikaci inzulínu a injekcí, převazy, podávají léky apod. V rámci nadstandardní péče je prováděna hygiena seniorů. Podmínkou nároku pacienta na tyto služby je naordinování ošetřujícím lékařem. Pečovatelská služba Seniorům je v rámci této služby zabezpečován rozvoz obědů 7 dní v týdnu, nákupy, běžný úklid, praní a žehlení prádla apod. Služby zajišťují pečovatelky z povolání. Podmínkou pro poskytování těchto služeb je předložení návrhu ošetřujícího lékaře a doložení potvrzení o pobíraném důchodu, na jehož výši závisí i výše plateb za tyto služby. Senior doprava Tato služba pomáhá seniorům k lepšímu zapojení se do ekonomického, sociálního i kulturního života. Tuto formu dopravy je možné využívat pro návštěvy lékaře, nákupy, návštěvy divadel, lázní apod. 2.2 Zaměstnanci organizace a jejich pracovní náplň Na plynulém chodu uvedených činností se podílí celkem 48 zaměstnanců. Podle pracovního zaměření lze pracovníky rozdělit do následujících skupin: SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 4

5 a) management = 4 osoby b) zdravotní sestry = 18 osob c) pečovatelé/pečovatelky = 17 osob d) řidiči = 6 osob e) ostatní = 3 osoby ad a) Management Do nejužšího vedení OS ČČK P9 se řadí celkem 4 osoby: ředitel oblastního spolku, zástupce ředitele, personální pracovník, ekonomický pracovník. Vedení spolku má za úkol dohlížet nad všemi uvedenými činnostmi organizace, zajišťovat bezproblémový chod všech služeb po stránce ekonomické i personální. ad b) Zdravotní sestry i) Vedoucí zařízení podílí se na komplexním zajišťování přímé obslužné péče, provádí příjem klientů do zařízení, rozdělují úkoly jednotlivým pracovníkům zařízení. Řídí práci veškerého personálu, jsou jejich přímým nadřízeným a za jejich činnost plně zodpovídají. Jsou přímo podřízeni řediteli OS ČČK Praha 9. Jsou zodpovědní za dodržování všech předpisů, obstarávají dopravu klientů k odbornému vyšetření, provádějí konzultace s praktickými lékaři. Zodpovídají za správné a účelné hospodaření se svěřeným majetkem, dbají na řádný chod celého zařízení. Pravidelně se zúčastňují porad vedoucích pracovníků. ii) Všeobecné sestry v sociálním zařízení poskytují základní zdravotní péči a úkony sociální péče dle zákona 108/2006 Sb. Provádějí dle potřeby ranní toaletu u klientů, pomáhají při oblékání, též provádějí stlaní a převlékání lůžek. Podávají klientům léky, dohlížejí nad jejich pitným režimem. Provádějí zdravotnické úkony na základě ordinace lékaře (převaze, aplikace injekcí apod.). Podílejí se na úklidu inspekčního pokoje, kontrolují stav lékárny, provádějí dohled v pokojích klientů. Pracují pod vedením vedoucího zařízení. ad c) Pracovník přímé obslužné péče (pečovatel/pečovatelka) Poskytují komplexní obslužnou péči o klienty v zařízení dle zákona 108/2006. Podporují soběstačnost klientů, udržují jejich čistotu a hygienu, provádějí stlaní a převlékání lůžek, manipulují s prádlem. Pomáhají při výdeji stravy klientům, obcházejí pokoje klientů, zjišťují a uspokojují jejich potřeby. ad d) Řidiči Převážně rozvážejí obědy klientům v domácí péči, zajišťují Senior dopravu. ad e) Ostatní SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 5

6 Do této kategorie řadíme ostatní pomocné síly v organizaci. Tito zaměstnanci například pomáhají s přípravou a výdejem obědů či zajišťují úklid v zařízeních. Graf 1: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle pracovního zařazení (počet osob) management zdravotní sestry pečovatelky řidiči ostatní Zdroj: OS ČČK Praha 9 Z hlediska pohlaví tvoří většinu zaměstnanců ženy (43 osob). Graf 2: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle pohlaví (počet osob) 5 ženy 43 muži Zdroj: OS ČČK Praha 9 Většina (29 osob = 60%) zaměstnanců je ve věku do 50 let, 12 zaměstnanců je ve věku 50 až 60 let a 7 zaměstnanců je v důchodovém věku. Graf 3: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle věku (počet osob) 7 do 50 let let nad 60 let Zdroj: OS ČČK Praha 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 6

7 Z pohledu rozdělení zaměstnanců podle vzdělání jich 36 dokončilo středoškolské vzdělání s maturitou, ostatní jsou vyučeni. Graf 4: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle nejvyššího dosaženého vzdělání (počet osob) 12 středoškolské s maturitou 36 vyučeni Zdroj: OS ČČK Praha 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 7

8 3 Vzdělávací audit Vzdělávací audit by měl přinést odpovědi na následující otázky: Jaké jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců? Jaké jsou potřeby organizace? Jaké jsou mezery ve vzdělání u našich zaměstnanců? Obr. 1: Analýza vzdělávacích potřeb organizace Znalosti a dovednosti zaměstnanců Potřeby organizace tzv. mezery ve vzdělání Cílem vypracování vzdělávacího auditu bylo zmapovat současný systém vzdělávání v OS ČČK P9 a na jeho základě vypracovat systém, který zajistí zvýšení adaptability a profesní mobility zaměstnanců této organizace. Vzdělávací audit dále doplnila anketa uspořádaná mezi zaměstnanci organizace, jejímž cílem bylo zjistit konkrétní přání cílové skupiny. Již tato anketa poukázala na nedostatky v dalším vzdělávání zaměstnanců organizace. Ti projevili zájem o další vzdělávání jak v obecné, tak odborné oblasti, a poukázali na nekoncepčnost stávajícího systému. Velice pozitivně vnímáme to, že samotní zaměstnanci si uvědomují nutnost profesního rozvoje a mají velkou motivaci k absolvování obecných i odborných kurzů. Také vedení organizace si uvědomuje, že lidské zdroje jsou základem pro dobrý chod spolku. Komplexní rozvoj lidských zdrojů v organizaci povede ke zvyšování efektivity práce, k dosahování lepších výsledků, ke zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců a v neposlední řadě i k vyšší spokojenosti samotných zaměstnanců organizace. Potřeba dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců vyplývá buď přímo z charakteru jejich pracovní pozice nebo obecně z aktuálních požadavků na trhu práce (základní SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 8

9 znalost anglického jazyka je dnes již považována téměř za samozřejmost, stále větší využívání osobních počítačů při práci, důraz na tzv. "měkké dovednosti"). 3.1 Současný stav vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 Vzdělávací audit odhalil následující skutečnosti: Školení zaměstnanců probíhá v současné době pouze individuálně a OS ČČK P9 pořádá vlastní vzdělávací akce s příslušnými externími odborníky většinou pouze nárazově, tzn. zatím v organizaci nefunguje ucelený systém dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách je v organizaci pravidelně zajišťováno pouze školení z oblasti standardů kvality sociálních služeb. Školení probíhala v roce 2008 a 2009 a účastnili se jich pracovníci přímé obslužné péče a zdravotní sestry. Lektoři byli vybíráni za základě doporučení jiných subjektů nebo aktivně vyhledáni. Tato školení byla velkým přínosem pro práci zaměstnanců spolku, neboť načerpali další poznatky v rámci zkvalitnění standardů sociálních služeb. Pracovníci organizace jsou vedením dostatečně informováni o potřebě a nezbytnosti svého sebevzdělávání. Uvědomují si, že další vzdělávání je jedním z důležitých kritérií pro lepší finanční ohodnocení a hlavně jim přinese nové poznatky a zkušenosti, které zkvalitní jejich dosavadní práci. Limitujícím faktorem pro další pořádaná školení byla dosud pro OS ČČK Praha 9 především výše nákladů na tato školení. Dotace z evropských fondů tak otevírá cestu ke komplexnějšímu a pro zaměstnance atraktivnějšímu systému vzdělávání. Dobře nastavený nový systém vzdělávání předejde snížení pracovní konkurenceschopnosti zaměstnanců a nedopustí, aby se jejich pozice na trhu práce stávala zranitelnější. 3.2 Vzdělávací potřeby zaměstnanců V současné době je naprosto nezbytné, a to platí pro každou organizaci, aby své zaměstnance pravidelně doškolovala a zajišťovala tak jejich pracovní i osobní rozvoj. Potřebu dalšího profesního vzdělávání mají tudíž všichni zaměstnanci OS ČČK Praha 9, bez ohledu na svou pracovní pozici. Pro výkon jakékoli pozice je dnes téměř samozřejmostí, že pracovník/uchazeč o práci disponuje minimálně základními dovednostmi práce na PC a s internetem, že ovládá alespoň základy angličtiny a má dobré komunikační dovednosti. Znalosti v těchto oblastech jsou přenositelné i do jiných profesí a platí to čím dál více. Žádné z těchto znalostí však většina ze stávajících zaměstnanců OS ČČK P9 neměla možnost získat v rámci svého standardního nejvyššího dokončeného vzdělání, často se v době jejich studií takové předměty ani nevyučovaly. A pokud ano, neodpovídala jejich náplň ani zdaleka aktuálním požadavkům trhu práce. Proto SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 9

10 je nezbytné, aby měli pracovníci možnost si své znalosti v oblasti těchto obecných dovedností doplnit v rámci dalšího profesního vzdělávání v organizaci. I když byli pracovníci spolku pečlivě vybráni a jejich kvalifikace odpovídá představám vedení spolku a aktuálním potřebám klientů, je potřeba věnovat pozornost jejich dalšímu vzdělávání. Potřeba rozvíjet znalosti a dovednosti personálu vyplývá z celé řady skutečností: zavádění nových metod práce, změny v přístupu k uživatelům, vznik nových funkcí. Při plánování vzdělávacích aktivit personálu sociálních služeb by měly být zohledněny především tyto faktory: V současném světě dochází k rychlému zastarávání postupů, metod, přístupů. Kdo chce být in, musí neustále sledovat změny v oblasti své činnosti. Např. zavádění standardů kvality sociálních služeb, v nichž jsou zakomponovány aktuální trendy v sociální oblasti, budou určitě znamenat požadavky na další vzdělávání, v případech tradičních služeb dokonce velmi naléhavé. Důležitým faktorem, který ovlivňuje vzdělávací potřeby pracovníků v sociálních službách, jsou měnící se potřeby jednotlivých uživatelů služeb. V neposlední řadě budou plán vzdělávání jednotlivých pracovníků ovlivňovat osobní preference pracovníků. V ideálním případě se vzdělávacích akcí účastní celý tým, včetně vedoucího Subjektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců - anketa Aby byly zjištěny konkrétní potřeby a názory cílové skupiny projektu, uskutečnila se v přípravné fázi projektu (5/2009) anketa. Z výsledků ankety vyplývá, že další profesní vzdělávání je považováno všemi skupinami zaměstnanců organizace za potřebné a přínosné. Z výsledků je dále patrné, že zaměstnanci by uvítali nejen vzdělávání odborné, ale i vzdělávání v oblasti tzv. obecných dovedností, jako je práce s PC a internetem, anglický jazyk či trénink komunikačních dovedností. Následující grafy shrnují výsledky ankety. Úkolem dotazovaných bylo odpovědět na otázku, zda by chtěli navštěvovat kurzy angličtiny, počítačových dovedností, manažerských dovedností a výuku standardů kvality poskytování sociálních služeb. Dotazování probíhalo formou rozhovorů s přímými nadřízenými. Zaměstnanci při své odpovědi zvažovali přínos kurzů pro jejich konkrétní práci ve spolku i přínos pro ně samotné. 1 Mgr. Kristýna Čermáková, Mgr. Milena Johnová a kol Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 10

11 Graf 5: Výsledky zaměstnanecké ankety Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy angličtiny? (počet osob) ano ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy práce na počítači? (počet osob) 13 ano 35 ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy měkkých dovedností? (počet osob) 12 ano 36 ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy standardů kvality v sociálních službách? (počet osob) 2 ano 46 ne SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 11

12 O kurzy anglického jazyka projevila zájem zhruba polovina zaměstnanců spolku, a to napříč všemi pracovními pozicemi. Počítačové kurzy by chtěly navštěvovat téměř tři čtvrtiny zaměstnanců, opět z celého spektra pracovního zařazení. V měkkých dovednostech by se rádo zdokonalilo 12 osob, které působí především ve vedení spolku a ve vedení jím řízených organizací. Největší zájem vyvolala nabídka kurzů standardů kvality v sociálních službách, kdy kladně odpovědělo 46 zaměstnanců organizace. Výsledky ankety byly podkladem pro sestavení jednotlivých školených kurzů a pro určení počtu osob, které se každého kurzu zúčastní Objektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců 1) Dané zákonem Zákon 108/2006 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách mimo jiné říká, že poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni dodržovat standardy kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb. Plnění standardů kvality se hodnotí systémem bodů. Obsah jednotlivých standardů kvality a bodové hodnocení stanoví prováděcí právní předpis platný od Hodnotící systém Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 2) Dané pracovní náplní Kvalita služby poskytované OS ČČK Praha 9 je přímo závislá na pracovnících na jejich dovednostech a vzdělání. Pouze pracovníci pružně reagující na nové trendy v sociální oblasti jsou schopni poskytovat svým klientům tu nejlepší péči. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby všichni zaměstnanci poskytující sociální služby absolvovali školení týkající se standardů kvality sociálních služeb tak, jak jim to ukládá zákon. U zaměstnanců spolku však bylo navíc zjištěno, že mají nedostatečné znalosti v oblasti jazykové a počítačové. Přitom jazykové znalosti (a to především znalosti angličtiny) ke své práci potřebují, neboť do zařízení, provozovaných OS ČČK Praha 9, přicházejí v čím dál větší míře dobrovolníci z jiných států, kde Červený kříž působí. Je důležité, aby zaměstnanci na všech pozicích se dokázali s těmito dobrovolníky domluvit, předávali si s nimi své pracovní zkušenosti, napomáhali rozvíjet vztahy s Červeným křížem v jiných zemích a mohli se případně do těchto zemí vydat pracovně vypomáhat. Počítačové znalosti jsou taktéž pro zaměstnance nezbytné, neboť počítače ke své práci používají čím dál více. Nejvíce je práce s informačními technologiemi využívána na úrovni managementu, který díky počítačům zajišťuje plynulý chod organizace po stránce personální (evidence zaměstnanců, příprava smluv a dohod, SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 12

13 ová komunikace apod.), ekonomické (vedení účetnictví, mzdové účetnictví, elektronická správa bankovních účtů, apod.) i řídící ( ová komunikace se zaměstnanci, vyhledávání informací na internetu, apod.). Na nižších úrovních se počítače využívají především k evidenci zaměstnanců a jejich docházky, k zaznamenávání informací o klientech (personální údaje a záznamy o jejich stavu), k elektronické komunikaci v rámci organizace či k vyhledávání informací na internetu. Zaměstnanci potřebují počítač ke své každodenní práci, dosud však neproběhla v organizaci žádná školení, která by jim tuto práci více přiblížila, ujasnila a napomohla jim v efektivnějším využívání informačních technologií. 3.3 Nutné podmínky pro vytvoření nového fungujícího systému vzdělávání Pro dobře fungující rozvoj lidských zdrojů v OS ČČK P9 je naprosto nezbytné, aby byly do nového systému vzdělávání zapojeni všichni zaměstnanci organizace. Dojde tak ke zvýšení profesní mobility a adaptability všech zaměstnanců. Zapojit všechny zaměstnance je nutné také pro budování dobrých vztahů v organizaci. Zaměstnanci si uvědomí, že jsou pro organizaci důležití, přinese jim to pocit sounáležitosti s organizací a chuť v organizaci setrvat. Další profesní vzdělávání představuje pro zaměstnance významný zaměstnanecký benefit a také jakési oživení jejich pracovní náplně. To pak vyústí ve větší motivaci zaměstnanců podílet se na dobrém fungování organizace. V rámci nového systému vzdělávání se proto do dalšího vzdělávání zapojí zaměstnanci s různým pracovním zaměřením (zdravotní sestry, pracovníci přímé péče, management aj.). Vzdělávací kurzy budou vybírány nejen dle dosavadních náplní práce na jednotlivých pracovních pozicích, ale zároveň dle požadavků samotných zaměstnanců. Co možná nejvyšší zapojení cílové skupiny (tj. zaměstnanců) do tvorby systému vzdělávání volíme proto, abychom do budoucna zajistili maximální možnou efektivitu a pozitivní dopad kurzů. Vzdělávání nejen že zvýší adaptabilitu cílové skupiny na požadavky trhu práce, ale také podpoří motivaci těchto pracovníků zůstat v oboru. Je velice žádoucí, aby nový vzdělávací systém odpovídal také přáním samotných zaměstnanců, a ti absolvované kurzy vnímali jako přínosné a obohacující. Výsledný vzdělávací systém proto bere v úvahu výsledky ankety, ve které se měli zaměstnanci možnost vyjádřit, o jaké kurzy mají zájem. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 13

14 4 Systém dalšího profesního vzdělávání Po zevrubné analýze situace v OS ČČK P9 je možné připravit zcela nový fungující systém dalšího profesního vzdělávání, který zajistí, že stávající i nově příchozí zaměstnanci budou mít přesně definované kurzy, jež musí absolvovat. Kurzy jsou vybrány na míru jednotlivým pracovním zařazením v organizaci, s ohledem na potřeby organizace i samotných zaměstnanců. Tato metodika poslouží nejen vedení OS ČČK P9, jež získá přesně dané harmonogramy dalšího vzdělávání zaměstnanců organizace, ale i samotným zaměstnancům, kteří budou mít jasnou představu, jaké kurzy a jaká školení je čekají. Důležitou roli bude hrát tento systém i při přijímání nových zaměstnanců, kterým bude podána informace o dalším profesním vzdělávání v organizaci již v době přijímacího řízení. Systém dále rámcově zakotví systém odměn pro zaměstnance, kteří kurzy úspěšně absolvují. Pokud má být motivace zaměstnanců co nejvyšší, je nutné, aby systém odměn byl jednoduchý a transparentní. U stávajících zaměstnanců absolvování kurzů zajistí motivaci k setrvání nejen v oboru, ale i v samotné organizaci, která bude vnímána jako organizace poskytující jim zaměstnanecký benefit v podobě dobře propracovaného systému dalšího profesního vzdělávání. V rámci projektu bude odpovídajícím způsobem vybavena školicí místnost, kde se většina kurzů bude konat. Vedle toho budou vytvořeny nové studijní materiály pro oblast standardů sociálních služeb. Zárukou udržitelnosti projektu i po skončení podpory ze strany ESF bude vytvoření speciálního e-learningového kurzu, který bude naprogramován v takovém prostředí, aby mohl být ze strany organizace jednoduše aktualizován i v budoucnu. Úspěšné absolvování vzdělávacích kurzů, které jsou obsahem projektu, povede k silnější, méně zranitelné pozici zaměstnanců na trhu práce, kde se budou lépe schopni adaptovat na měnící se podmínky, které současnou tržní ekonomiku provází. Důvodem potřeby vzdělávání je dynamicky se rozvíjející trh práce, stálé zvyšování nároků ze strany zaměstnavatelů, rostoucí konkurence na trhu práce. V současné době nestačí dokončený určitý stupeň vzdělání, od zaměstnanců je obecně vyžadován neustálý rozvoj a růst znalostí minimálně stejným tempem, jakým jsou využívány nové přístupy, metody a technologie. Konkrétní zaměření dalšího vzdělávání se liší v odborné oblasti, vzdělávání v tzv. obecných dovednostech je však potřebné všeobecně. Zajistit kvalitu ve službách vyžaduje jiné a svým způsobem náročnější postupy a přístupy. Na rozdíl od produkce výrobků není u služeb možná výstupní kontrola před tím, než je zákazník použije. Služby se vyrábějí a spotřebovávají současně. Klíčem kvalitních služeb jsou proto lidé, kteří je přímo poskytují. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 14

15 Pracovníkům, kteří se věnují přímé práci s uživateli služeb, je z toho důvodu potřeba věnovat velkou pozornost 4.1 Vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 ideální stav Z předchozího textu vyplývají následující požadavky na pracovníky OS ČČK Praha 9: každý zaměstnanec organizace má osvojeny standardy kvality sociálních služeb a v této oblasti se dále rozvíjí na školeních pořádaných organizací, každý zaměstnanec organizace ovládá minimálně na základní úrovni jeden cizí jazyk, v ideálním případě angličtinu, každý zaměstnanec ovládá alespoň základy práce na PC, širší vedení spolku absolvuje školení komunikačních dovedností, je podporována vlastní iniciativa zaměstnanců o další typy kurzů, přispěje-li to ke zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb. zaměstnanci průběžně doplňují své znalosti a dovednosti podle svých osobních potřeb a podle potřeb organizace vedoucí zaměstnanci jsou seznámeni s možnostmi motivace zaměstnanců ke vzdělávání a tyto nástroje v praxi používají v organizaci je zakotven transparentní systém ohodnocení zaměstnanců v případě úspěšného absolvování daného vzdělávacího kurzu 4.2 Druhy školení dle obsahové náplně Na základě předchozích zjištění je potřeba, aby zaměstnanci organizace byli proškolováni jak v obecných, tak v odborných dovednostech. Obecné dovednosti zahrnují zejména kurzy anglického jazyka, kurzy práce na počítači a kurz tzv. měkkých dovedností. Znalosti získané v rámci kurzů obecných dovedností umožní zaměstnancům OS ČČK P9 držet krok s aktuálním dynamickým vývojem na trhu práce a se stále rostoucí konkurencí. Kurzy obecných dovedností byly sestavovány s důrazem na komplexnost. Proto budou tyto kurzy otevřeny pro všechny zaměstnance OS ČČK P9, tzn. pro 48 osob. Kurzů odborných dovedností se zúčastní zdravotní sestry, pečovatelé a pečovatelky, neboť u těchto osob je nezbytné, aby pravidelně absolvovali odborná školení, ve kterých získají nejnovější poznatky v oblastech sociálních služeb a byli schopni splnit požadované standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Obecné dovednosti - kurz anglického jazyka Znalost anglického jazyka se v nynější době globalizace a našeho členství v EU stává jedním ze základních předpokladů pro úspěšné uplatnění jednotlivce na trhu práce, a to zejména na území hlavního města Prahy. Pracovníci organizace také kvůli mezinárodnímu rozměru organizace ČČK je součástí mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce potřebují znalost anglického jazyka při SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 15

16 výměně zkušeností a tzv. best practices v oblasti sociálních služeb se zahraničními sesterskými organizacemi. Obsahem kurzů bude všeobecná angličtina doplňovaná odbornou angličtinou z oblasti sociálních služeb. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení na alespoň 80 % otázek závěrečného písemného testu. Kurzy budou zajišťovány interním lektorem angličtiny ve vlastní školicí místnosti OS ČČK P9. Zaměstnanci budou do kurzů angličtiny rozděleni do pětičlenných skupin. Tento poměrně malý počet osob v jedné skupince zajistí efektivní výuku anglického jazyka, kdy každá z osob dostane dostatečný prostor se při hodinách v probírané látce procvičit. Lektor se může věnovat zúčastněným osobám na téměř individuální úrovni, což povede k rychlejšímu rozšiřování znalostí anglického jazyka. Kurzy potrvají po dobu 24 měsíců, kdy každý týden každý zaměstnanec absolvuje jednu lekci po 90 minutách Obecné dovednosti - kurz práce na PC Práce s počítači je v současné informační společnosti nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění každého jednotlivce nejen na pracovním trhu, ale i ve společnosti obecně. Nedostatečné znalosti při práci na PC (zejména používání u a internetu) jsou v dnešní době nejen pracovním, ale i společenským handicapem. Obsahem kurzů práce na PC pro zaměstnance OS ČČK Praha 9 budou tyto tři vzdělávací moduly: základ práce na počítači - práce se soubory, kopírování a přejmenovávání souborů, používání externích paměťových médií (CD, DVD, flash disky), apod., základy používání internetu - práce s internetovými prohlížeči, vyhledávání informací na internetu, práce s em, seznámení se s novými komunikačními nástroji apod. základy používání kancelářského softwaru - používání textového editoru Word a tabulkového procesoru Excel, tisk souborů, rozesílání souborů apod. Kurz bude zajišťován externí agenturou, která bude certifikovaná pro počítačové vzdělávání u MŠMT. Kurzy se budou konat v jejich učebních prostorách, jež budou adekvátně vybaveny softwarem i hardwarem. Po úspěšném završení kurzů obdrží jeho účastníci certifikát počítačové gramotnosti. Efektivní počet osob v jednom kurzu je deset. Lektor se tak stihne věnovat individuálním požadavkům jednotlivých zaměstnanců, a ti budou mít možnost si probíranou látku dobře procvičit a zkonzultovat s lektorem případné problémy. Každý vzdělávací modul se bude školit 10 hodin v rozdělení na tři části. První dvě části v trvání tři hodiny, poslední část v trvání čtyři hodiny, kdy poslední hodina je určena na závěrečný test probírané látky. Každý modul bude probíhat tři týdny, a to tak, že každý týden proběhne jedna jeho část. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 16

17 4.2.3 Obecné dovednosti - kurz tzv. měkkých dovedností Úspěch každého jednotlivce na trhu práce stále více předurčují i tzv. měkké dovednosti. Ty jsou obzvláště důležité i pro zaměstnance v oblasti sociálních služeb, kteří potřebují být adekvátně odborně vybaveni při jednání s klienty, jejich rodinnými příslušníky, úřady, sponzory, apod. V rámci kurzu měkkých dovedností budou zaměstnanci organizace proškoleni v efektivní komunikaci, řešení sporů a konfliktů, asertivním jednání, argumentačních schopnostech, prezentačních dovednostech a práci v týmu. Kurz bude zajištěn odbornou externí agenturou. Tohoto typu kurzu se zúčastní celkem 12 zaměstnanců, všichni v jedné skupině. Kurzy se budou konat jednou měsíčně po čtyřech hodinách, celkem pět měsíců Odborné dovednosti - kurz standardů kvality sociální péče Je nezbytné, aby příslušní pracovníci pravidelně absolvovali odborná školení, ve kterých získají nejnovější poznatky v oblasti sociálních služeb a byli schopni splnit požadované standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Tím dojde následně i k udržení/navýšení kvality služeb, které OS ČČK poskytuje svým klientům. U vzdělávání zdravotních sester a pracovníků v přímé péči je pravidelné doškolování v oblasti sociálních služeb (zvl. standardů kvality) naprosto nezbytným předpokladem zdárného výkonu jejich pracovní činnosti a zajištění co nejvyšší úrovně poskytovaných služeb. Výuka standardů kvality sociálních služeb bude probíhat ve formě 6hodinových seminářů, které se budou konat každý měsíc. Bude naplánováno 15 různých typů seminářů dle 15 různých studijních témat - standardů kvality sociálních služeb: 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2. Ochrana práv osob 3. Jednání se zájemcem o sociální službu 4. Smlouva o poskytování sociální služby 5. Individuální plánování průběhu sociální služby 6. Dokumentace o poskytování sociálních služeb 7. Stížnosti na kvalitu poskytovaných sociálních služeb 8. Návaznost na vnější zdroje 9. Personální a organizační zajištění sociální služby 10. Profesní rozvoj pracovníků 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 12. Informovanost a poskytované sociální službě 13. Prostředí a podmínky 14. Nouzové a havarijní situace SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 17

18 15. Zvyšování kvality poskytované služby Prvních osm témat bude vzhledem k jejich rozsahu účelné rozdělit na dva semináře, když každý z nich se bude konat 1x v měsíci. Na vyškolení tématu číslo 9 až 15 bude stačit jeden seminář. Celkem se tedy toto školení bude konat 23 měsíců (16 měsíců pro témata 1 až 8 a 7 měsíců pro témata 9 až 15). Těchto seminářů se zúčastní pracovníci v přímé péči a zdravotní sestry. Pro efektivnější výuku budou rozděleni do dvou skupin. Kurzy budou vedeny interním lektorem a uskutečněny ve vlastní školicí místnosti organizace. Základní bude prezenční forma studia, jako doplňková forma bude sloužit speciálně vytvořený e-learningový kurz, kde budou témata zpracována podrobněji, budou zde k dispozici praktické příklady a grafické zpracování probírané látky. Každý seminář bude ukončen závěrečným testem, pro jehož splnění bude potřeba správně zodpovědět 80 % otázek. Jelikož zvládnutí standardů kvality přímo ovlivňuje kvalitu služeb, které jsou poskytovány klientům zařízení, je nutné, aby vedení spolku a vedoucí jednotlivých zařízení byli schopni kontrolovat, nakolik se absolvování těchto seminářů promítá do práce odváděné zaměstnanci přímo na pracovišti. K této kontrole mohou manažeři využívat hned několika postupů. např.: nepřetržité monitorování prostřednictvím rozhovorů, naslouchání, pozorování a zaznamenávání toho, co se děje v konkrétních situacích, provádění namátkových kontrol s cílem zajištění provádění dobré praxe na těch úsecích, kde nelze vykonávat přímý dohled, diskuse o otázkách kvality v rámci supervize a na schůzích zaměstnanců, sbírání názorů a pohledů na konkrétní otázky v pravidelných intervalech, stanovení příkladu; vystupovat jako vhodný vzor; předvedení standardů v praxi, zaznamenávání a ocenění dobré praxe, kdykoli je taková zjištěna, pravidelná zpracování souborů důležitých dokumentů, např. záznamů o klientech, vytváření kroužků kvality nebo zakládání skupin aktivistů kvality Ostatní dovednosti Předchozí kurzy by měly být pro vybrané zaměstnance povinné. Pokrývají základní požadavky na další vzdělávání osob v OS ČČK Praha 9. V další fázi procesu vzdělávání zaměstnanců je vhodné nabídnout zaměstnancům další kurzy na bázi dobrovolnosti, z nichž si zaměstnanci sami vyberou takové kurzy, které budou pro ně osobně největším přínosem. Tyto doplňkové kurzy budou zahrnovat nejrůznější oblasti práce s klienty v sociálních službách a rozšíření dovedností z kurzů 2 Mgr. Kristýna Čermáková, Mgr. Milena Johnová a kol Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 18

19 uvedených výše. Zaměstnanci si tak budou moci vybrat ze širší škály kurzů právě tu oblast, která je zajímá, či takovou, ve které cítí, že by se potřebovali zdokonalit. Mezi tato ostatní školení budou patřit kurzy z těchto oblastí: 1) Manažerské kurzy zaměří se na rozšíření poznatků z kurzu měkkých dovedností. Např. časový management, stresový management, vedení, plánování, rozhodování apod. 2) Další počítačové kurzy nabídka pokročilejších počítačových kurzů. MS Word pro pokročilé, MS Excel pro pokročilé, základy databází 3) Zdravotnictví výživové poradenství a dietologie, masáže apod. 4) Psychologie 4.3 Druhy školení dle pracovního zařazení V této kapitole se podíváme na naplánovaná školení z pohledu konkrétních zaměstnaneckých pozic. Je potřeba přesně definovat kurzy, jež má zaměstnanec na té které pozici navštěvovat a tím celý systém sjednotit a zpřehlednit. Pro každou pozici jsme definovali kurzy, které má zaměstnanec na této pozici absolvovat. Jde pouze o základní školení, která jsou nejnutnější pro zajištění dobře odváděné práce jednotlivými zaměstnanci. Je však potřeba vyzdvihnout, že další vzdělávání by měli mít v rukou sami zaměstnanci, kterým bude, ať už je jejich pracovní zařazení jakékoliv, vycházeno vedením maximálně vstříc, pokud se rozhodnou vzdělávat se i v dalších oblastech, či znalosti z absolvovaných kurzů dále rozvíjet. Pokud to časové a finanční možnosti organizace dovolí, snaha zaměstnanců o další vzdělávání by měla být jednoznačně podporována. Podle pracovního zaměření lze pracovníky OS ČČK P9 rozdělit do následujících skupin (viz kapitola 2.2): management, zdravotní sestry, pečovatelé/pečovatelky, řidiči a ostatní Management Každý z pracovníků managementu absolvuje: Dvouletý kurz anglického jazyka v rozsahu 1x týdně 90 minut. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení alespoň 80 % otázek závěrečného testu. Tři 3týdenní kurzy základů práce na PC. První kurz zahrnuje základy práce s PC, druhý základy práce s internetem a třetí základy práce s kancelářským softwarem. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 5měsíční kurz měkkých dovedností, každý měsíc jeden čtyřhodinový blok školení. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 19

20 úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Ke snazšímu zvládnutí testů a prohloubení učiva bude pro zaměstnance připravený e-learningový kurz, sloužící k samostudiu Zdravotní sestry a pečovatelé/pečovatelky Tito zaměstnanci absolvují: Dvouletý kurz anglického jazyka v rozsahu 1x týdně 90 minut. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení alespoň 80 % otázek závěrečného testu. Tři 3týdenní kurzy základů práce na PC. První kurz zahrnuje základy práce s PC, druhý základy práce s internetem a třetí základy práce s kancelářským softwarem. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Zdravotní sestry na pozici vedoucích pracovníků zařízení dále absolvují: 5měsíční kurz měkkých dovedností, každý měsíc jeden čtyřhodinový blok školení. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. Tento kurz bude otevřen i pro řadové zdravotní sestry a pracovníky přímé péče, které o tento kurz projeví zájem Řidiči a ostatní zaměstnanci Pro tyto zaměstnance je povinný: 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Kurzy anglického jazyka a počítačových dovedností mohou absolvovat na svou žádost. 4.4 Zajištění kvality kurzů Další vzdělávání zaměstnanců představuje pro OS ČČK Praha 9 možné organizační problémy, kdy je potřeba zajistit plynulý chod organizace i v případě, kdy se bude část zaměstnanců právě nacházet na školení. Tato školení znamenají pro spolek v neposlední řadě také značnou finanční zátěž. Je proto vhodné řešit vzdělávání zaměstnanců co nejefektivněji, a to jak po stránce časové, tak finanční. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 20

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním

Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním Dobrý den, jsem studentkou 5. ročníku Mendelovy univerzity v Brně a provádím průzkum pro moji závěrečnou diplomovou práci s názvem Strategie rozvoje lidských zdrojů v konkrétním podniku. Dotazník je určen

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 S účinností od 1. 7. 2016 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více