SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9"

Transkript

1 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010

2 OBSAH 1 Úvod Organizace a její zaměstnanci Přehled hlavních činností organizace Zaměstnanci organizace a jejich pracovní náplň Vzdělávací audit Současný stav vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P Vzdělávací potřeby zaměstnanců Subjektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců - anketa Objektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců Nutné podmínky pro vytvoření nového fungujícího systému vzdělávání Systém dalšího profesního vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 ideální stav Druhy školení dle obsahové náplně Obecné dovednosti - kurz anglického jazyka Obecné dovednosti - kurz práce na PC Obecné dovednosti - kurz tzv. měkkých dovedností Odborné dovednosti - kurz standardů kvality sociální péče Ostatní dovednosti Druhy školení dle pracovního zařazení Management Zdravotní sestry a pečovatelé/pečovatelky Řidiči a ostatní zaměstnanci Zajištění kvality kurzů Vazba systému vzdělávání na kariérní růst a osobní ohodnocení Závěr Seznam informačních zdrojů Seznam grafů Seznam obrázků Seznam příloh SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 2

3 1 Úvod Tento metodický materiál vytváří komplexní systém dalšího profesního vzdělávání v Oblastním spolku Českého červeného kříže Praha 9 (dále jen OS ČČK P9), který si klade za cíl zvýšit adaptabilitu a profesní mobilitu zaměstnanců organizace, a posílit tak jejich pozici na trhu práce. Vzdělávacího procesu se budou účastnit všichni zaměstnanci OS ČČK P9, většinu z nich tvoří zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči, zbytek pak administrativní pracovníci, řidiči a ostatní zaměstnanci. V úvodní části tohoto materiálu jsou představeny výsledky vzdělávacího auditu, mapujícího situaci vzdělávání na začátku roku Stěžejní část pak tvoří nově vytvořený systém profesního vzdělávání v OS ČČK P9, který zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců této organizace zajistí. Vzdělávací kurzy jsou koncipovány s ohledem na skutečné potřeby zaměstnanců OS ČČK P9, zjištěné prostřednictvím ankety v přípravné fázi projektu. Zároveň byly tyto kurzy sestaveny tak, aby zvýšily jak odborné, tak tzv. obecné (tj. mezi různými pracovními odvětvími přenositelné a využitelné) znalosti a dovednosti. Cílem je realizovat komplexní další vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 tak, aby byly získané vědomosti co nejvíce využitelné a přínosné. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 3

4 2 Organizace a její zaměstnanci 2.1 Přehled hlavních činností organizace Oblastní spolek ČČK Praha 9 je v první řadě provozovatelem dvou domovů pro seniory, poskytovatelem domácí ošetřovatelské péče a pečovatelské služby. K těmto činnostem přibyla od také tzv. Senior doprava. Domovy pro seniory V rámci OS ČČK P9 jsou spravována dvě zařízení sociální péče s nepřetržitým celoročním provozem: Dům sociálních služeb, Bojčenkova 1099, Praha 14, Gerocentrum Slunné stáří, Harrachovská 422, Praha 9 Prosek. Seniorům jsou zde poskytovány komplexní sociálně zdravotní služby. Lůžková jednotka je určena občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost sebeobsluhy a vyžaduje ošetřovatelskou péči. Mimo základní zdravotnickou a sociální péči je v domovech pro seniory zajišťována také léčebná rehabilitace. Vlastní činnost je prováděna odborným personálem diplomovanými sestrami, ošetřovatelkami, rehabilitační sestrou a lékařem. Domácí ošetřovatelská péče, tzv. ALICE Jedná se o službu poskytovanou kvalifikovanými sestrami 8 hodin denně 5 dní v týdnu, kdy tyto sestry navštěvují pacienty v místě bydliště a provádějí odběry biologického materiálu, aplikaci inzulínu a injekcí, převazy, podávají léky apod. V rámci nadstandardní péče je prováděna hygiena seniorů. Podmínkou nároku pacienta na tyto služby je naordinování ošetřujícím lékařem. Pečovatelská služba Seniorům je v rámci této služby zabezpečován rozvoz obědů 7 dní v týdnu, nákupy, běžný úklid, praní a žehlení prádla apod. Služby zajišťují pečovatelky z povolání. Podmínkou pro poskytování těchto služeb je předložení návrhu ošetřujícího lékaře a doložení potvrzení o pobíraném důchodu, na jehož výši závisí i výše plateb za tyto služby. Senior doprava Tato služba pomáhá seniorům k lepšímu zapojení se do ekonomického, sociálního i kulturního života. Tuto formu dopravy je možné využívat pro návštěvy lékaře, nákupy, návštěvy divadel, lázní apod. 2.2 Zaměstnanci organizace a jejich pracovní náplň Na plynulém chodu uvedených činností se podílí celkem 48 zaměstnanců. Podle pracovního zaměření lze pracovníky rozdělit do následujících skupin: SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 4

5 a) management = 4 osoby b) zdravotní sestry = 18 osob c) pečovatelé/pečovatelky = 17 osob d) řidiči = 6 osob e) ostatní = 3 osoby ad a) Management Do nejužšího vedení OS ČČK P9 se řadí celkem 4 osoby: ředitel oblastního spolku, zástupce ředitele, personální pracovník, ekonomický pracovník. Vedení spolku má za úkol dohlížet nad všemi uvedenými činnostmi organizace, zajišťovat bezproblémový chod všech služeb po stránce ekonomické i personální. ad b) Zdravotní sestry i) Vedoucí zařízení podílí se na komplexním zajišťování přímé obslužné péče, provádí příjem klientů do zařízení, rozdělují úkoly jednotlivým pracovníkům zařízení. Řídí práci veškerého personálu, jsou jejich přímým nadřízeným a za jejich činnost plně zodpovídají. Jsou přímo podřízeni řediteli OS ČČK Praha 9. Jsou zodpovědní za dodržování všech předpisů, obstarávají dopravu klientů k odbornému vyšetření, provádějí konzultace s praktickými lékaři. Zodpovídají za správné a účelné hospodaření se svěřeným majetkem, dbají na řádný chod celého zařízení. Pravidelně se zúčastňují porad vedoucích pracovníků. ii) Všeobecné sestry v sociálním zařízení poskytují základní zdravotní péči a úkony sociální péče dle zákona 108/2006 Sb. Provádějí dle potřeby ranní toaletu u klientů, pomáhají při oblékání, též provádějí stlaní a převlékání lůžek. Podávají klientům léky, dohlížejí nad jejich pitným režimem. Provádějí zdravotnické úkony na základě ordinace lékaře (převaze, aplikace injekcí apod.). Podílejí se na úklidu inspekčního pokoje, kontrolují stav lékárny, provádějí dohled v pokojích klientů. Pracují pod vedením vedoucího zařízení. ad c) Pracovník přímé obslužné péče (pečovatel/pečovatelka) Poskytují komplexní obslužnou péči o klienty v zařízení dle zákona 108/2006. Podporují soběstačnost klientů, udržují jejich čistotu a hygienu, provádějí stlaní a převlékání lůžek, manipulují s prádlem. Pomáhají při výdeji stravy klientům, obcházejí pokoje klientů, zjišťují a uspokojují jejich potřeby. ad d) Řidiči Převážně rozvážejí obědy klientům v domácí péči, zajišťují Senior dopravu. ad e) Ostatní SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 5

6 Do této kategorie řadíme ostatní pomocné síly v organizaci. Tito zaměstnanci například pomáhají s přípravou a výdejem obědů či zajišťují úklid v zařízeních. Graf 1: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle pracovního zařazení (počet osob) management zdravotní sestry pečovatelky řidiči ostatní Zdroj: OS ČČK Praha 9 Z hlediska pohlaví tvoří většinu zaměstnanců ženy (43 osob). Graf 2: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle pohlaví (počet osob) 5 ženy 43 muži Zdroj: OS ČČK Praha 9 Většina (29 osob = 60%) zaměstnanců je ve věku do 50 let, 12 zaměstnanců je ve věku 50 až 60 let a 7 zaměstnanců je v důchodovém věku. Graf 3: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle věku (počet osob) 7 do 50 let let nad 60 let Zdroj: OS ČČK Praha 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 6

7 Z pohledu rozdělení zaměstnanců podle vzdělání jich 36 dokončilo středoškolské vzdělání s maturitou, ostatní jsou vyučeni. Graf 4: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle nejvyššího dosaženého vzdělání (počet osob) 12 středoškolské s maturitou 36 vyučeni Zdroj: OS ČČK Praha 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 7

8 3 Vzdělávací audit Vzdělávací audit by měl přinést odpovědi na následující otázky: Jaké jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců? Jaké jsou potřeby organizace? Jaké jsou mezery ve vzdělání u našich zaměstnanců? Obr. 1: Analýza vzdělávacích potřeb organizace Znalosti a dovednosti zaměstnanců Potřeby organizace tzv. mezery ve vzdělání Cílem vypracování vzdělávacího auditu bylo zmapovat současný systém vzdělávání v OS ČČK P9 a na jeho základě vypracovat systém, který zajistí zvýšení adaptability a profesní mobility zaměstnanců této organizace. Vzdělávací audit dále doplnila anketa uspořádaná mezi zaměstnanci organizace, jejímž cílem bylo zjistit konkrétní přání cílové skupiny. Již tato anketa poukázala na nedostatky v dalším vzdělávání zaměstnanců organizace. Ti projevili zájem o další vzdělávání jak v obecné, tak odborné oblasti, a poukázali na nekoncepčnost stávajícího systému. Velice pozitivně vnímáme to, že samotní zaměstnanci si uvědomují nutnost profesního rozvoje a mají velkou motivaci k absolvování obecných i odborných kurzů. Také vedení organizace si uvědomuje, že lidské zdroje jsou základem pro dobrý chod spolku. Komplexní rozvoj lidských zdrojů v organizaci povede ke zvyšování efektivity práce, k dosahování lepších výsledků, ke zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců a v neposlední řadě i k vyšší spokojenosti samotných zaměstnanců organizace. Potřeba dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců vyplývá buď přímo z charakteru jejich pracovní pozice nebo obecně z aktuálních požadavků na trhu práce (základní SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 8

9 znalost anglického jazyka je dnes již považována téměř za samozřejmost, stále větší využívání osobních počítačů při práci, důraz na tzv. "měkké dovednosti"). 3.1 Současný stav vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 Vzdělávací audit odhalil následující skutečnosti: Školení zaměstnanců probíhá v současné době pouze individuálně a OS ČČK P9 pořádá vlastní vzdělávací akce s příslušnými externími odborníky většinou pouze nárazově, tzn. zatím v organizaci nefunguje ucelený systém dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách je v organizaci pravidelně zajišťováno pouze školení z oblasti standardů kvality sociálních služeb. Školení probíhala v roce 2008 a 2009 a účastnili se jich pracovníci přímé obslužné péče a zdravotní sestry. Lektoři byli vybíráni za základě doporučení jiných subjektů nebo aktivně vyhledáni. Tato školení byla velkým přínosem pro práci zaměstnanců spolku, neboť načerpali další poznatky v rámci zkvalitnění standardů sociálních služeb. Pracovníci organizace jsou vedením dostatečně informováni o potřebě a nezbytnosti svého sebevzdělávání. Uvědomují si, že další vzdělávání je jedním z důležitých kritérií pro lepší finanční ohodnocení a hlavně jim přinese nové poznatky a zkušenosti, které zkvalitní jejich dosavadní práci. Limitujícím faktorem pro další pořádaná školení byla dosud pro OS ČČK Praha 9 především výše nákladů na tato školení. Dotace z evropských fondů tak otevírá cestu ke komplexnějšímu a pro zaměstnance atraktivnějšímu systému vzdělávání. Dobře nastavený nový systém vzdělávání předejde snížení pracovní konkurenceschopnosti zaměstnanců a nedopustí, aby se jejich pozice na trhu práce stávala zranitelnější. 3.2 Vzdělávací potřeby zaměstnanců V současné době je naprosto nezbytné, a to platí pro každou organizaci, aby své zaměstnance pravidelně doškolovala a zajišťovala tak jejich pracovní i osobní rozvoj. Potřebu dalšího profesního vzdělávání mají tudíž všichni zaměstnanci OS ČČK Praha 9, bez ohledu na svou pracovní pozici. Pro výkon jakékoli pozice je dnes téměř samozřejmostí, že pracovník/uchazeč o práci disponuje minimálně základními dovednostmi práce na PC a s internetem, že ovládá alespoň základy angličtiny a má dobré komunikační dovednosti. Znalosti v těchto oblastech jsou přenositelné i do jiných profesí a platí to čím dál více. Žádné z těchto znalostí však většina ze stávajících zaměstnanců OS ČČK P9 neměla možnost získat v rámci svého standardního nejvyššího dokončeného vzdělání, často se v době jejich studií takové předměty ani nevyučovaly. A pokud ano, neodpovídala jejich náplň ani zdaleka aktuálním požadavkům trhu práce. Proto SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 9

10 je nezbytné, aby měli pracovníci možnost si své znalosti v oblasti těchto obecných dovedností doplnit v rámci dalšího profesního vzdělávání v organizaci. I když byli pracovníci spolku pečlivě vybráni a jejich kvalifikace odpovídá představám vedení spolku a aktuálním potřebám klientů, je potřeba věnovat pozornost jejich dalšímu vzdělávání. Potřeba rozvíjet znalosti a dovednosti personálu vyplývá z celé řady skutečností: zavádění nových metod práce, změny v přístupu k uživatelům, vznik nových funkcí. Při plánování vzdělávacích aktivit personálu sociálních služeb by měly být zohledněny především tyto faktory: V současném světě dochází k rychlému zastarávání postupů, metod, přístupů. Kdo chce být in, musí neustále sledovat změny v oblasti své činnosti. Např. zavádění standardů kvality sociálních služeb, v nichž jsou zakomponovány aktuální trendy v sociální oblasti, budou určitě znamenat požadavky na další vzdělávání, v případech tradičních služeb dokonce velmi naléhavé. Důležitým faktorem, který ovlivňuje vzdělávací potřeby pracovníků v sociálních službách, jsou měnící se potřeby jednotlivých uživatelů služeb. V neposlední řadě budou plán vzdělávání jednotlivých pracovníků ovlivňovat osobní preference pracovníků. V ideálním případě se vzdělávacích akcí účastní celý tým, včetně vedoucího Subjektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců - anketa Aby byly zjištěny konkrétní potřeby a názory cílové skupiny projektu, uskutečnila se v přípravné fázi projektu (5/2009) anketa. Z výsledků ankety vyplývá, že další profesní vzdělávání je považováno všemi skupinami zaměstnanců organizace za potřebné a přínosné. Z výsledků je dále patrné, že zaměstnanci by uvítali nejen vzdělávání odborné, ale i vzdělávání v oblasti tzv. obecných dovedností, jako je práce s PC a internetem, anglický jazyk či trénink komunikačních dovedností. Následující grafy shrnují výsledky ankety. Úkolem dotazovaných bylo odpovědět na otázku, zda by chtěli navštěvovat kurzy angličtiny, počítačových dovedností, manažerských dovedností a výuku standardů kvality poskytování sociálních služeb. Dotazování probíhalo formou rozhovorů s přímými nadřízenými. Zaměstnanci při své odpovědi zvažovali přínos kurzů pro jejich konkrétní práci ve spolku i přínos pro ně samotné. 1 Mgr. Kristýna Čermáková, Mgr. Milena Johnová a kol Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 10

11 Graf 5: Výsledky zaměstnanecké ankety Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy angličtiny? (počet osob) ano ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy práce na počítači? (počet osob) 13 ano 35 ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy měkkých dovedností? (počet osob) 12 ano 36 ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy standardů kvality v sociálních službách? (počet osob) 2 ano 46 ne SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 11

12 O kurzy anglického jazyka projevila zájem zhruba polovina zaměstnanců spolku, a to napříč všemi pracovními pozicemi. Počítačové kurzy by chtěly navštěvovat téměř tři čtvrtiny zaměstnanců, opět z celého spektra pracovního zařazení. V měkkých dovednostech by se rádo zdokonalilo 12 osob, které působí především ve vedení spolku a ve vedení jím řízených organizací. Největší zájem vyvolala nabídka kurzů standardů kvality v sociálních službách, kdy kladně odpovědělo 46 zaměstnanců organizace. Výsledky ankety byly podkladem pro sestavení jednotlivých školených kurzů a pro určení počtu osob, které se každého kurzu zúčastní Objektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců 1) Dané zákonem Zákon 108/2006 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách mimo jiné říká, že poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni dodržovat standardy kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb. Plnění standardů kvality se hodnotí systémem bodů. Obsah jednotlivých standardů kvality a bodové hodnocení stanoví prováděcí právní předpis platný od Hodnotící systém Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 2) Dané pracovní náplní Kvalita služby poskytované OS ČČK Praha 9 je přímo závislá na pracovnících na jejich dovednostech a vzdělání. Pouze pracovníci pružně reagující na nové trendy v sociální oblasti jsou schopni poskytovat svým klientům tu nejlepší péči. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby všichni zaměstnanci poskytující sociální služby absolvovali školení týkající se standardů kvality sociálních služeb tak, jak jim to ukládá zákon. U zaměstnanců spolku však bylo navíc zjištěno, že mají nedostatečné znalosti v oblasti jazykové a počítačové. Přitom jazykové znalosti (a to především znalosti angličtiny) ke své práci potřebují, neboť do zařízení, provozovaných OS ČČK Praha 9, přicházejí v čím dál větší míře dobrovolníci z jiných států, kde Červený kříž působí. Je důležité, aby zaměstnanci na všech pozicích se dokázali s těmito dobrovolníky domluvit, předávali si s nimi své pracovní zkušenosti, napomáhali rozvíjet vztahy s Červeným křížem v jiných zemích a mohli se případně do těchto zemí vydat pracovně vypomáhat. Počítačové znalosti jsou taktéž pro zaměstnance nezbytné, neboť počítače ke své práci používají čím dál více. Nejvíce je práce s informačními technologiemi využívána na úrovni managementu, který díky počítačům zajišťuje plynulý chod organizace po stránce personální (evidence zaměstnanců, příprava smluv a dohod, SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 12

13 ová komunikace apod.), ekonomické (vedení účetnictví, mzdové účetnictví, elektronická správa bankovních účtů, apod.) i řídící ( ová komunikace se zaměstnanci, vyhledávání informací na internetu, apod.). Na nižších úrovních se počítače využívají především k evidenci zaměstnanců a jejich docházky, k zaznamenávání informací o klientech (personální údaje a záznamy o jejich stavu), k elektronické komunikaci v rámci organizace či k vyhledávání informací na internetu. Zaměstnanci potřebují počítač ke své každodenní práci, dosud však neproběhla v organizaci žádná školení, která by jim tuto práci více přiblížila, ujasnila a napomohla jim v efektivnějším využívání informačních technologií. 3.3 Nutné podmínky pro vytvoření nového fungujícího systému vzdělávání Pro dobře fungující rozvoj lidských zdrojů v OS ČČK P9 je naprosto nezbytné, aby byly do nového systému vzdělávání zapojeni všichni zaměstnanci organizace. Dojde tak ke zvýšení profesní mobility a adaptability všech zaměstnanců. Zapojit všechny zaměstnance je nutné také pro budování dobrých vztahů v organizaci. Zaměstnanci si uvědomí, že jsou pro organizaci důležití, přinese jim to pocit sounáležitosti s organizací a chuť v organizaci setrvat. Další profesní vzdělávání představuje pro zaměstnance významný zaměstnanecký benefit a také jakési oživení jejich pracovní náplně. To pak vyústí ve větší motivaci zaměstnanců podílet se na dobrém fungování organizace. V rámci nového systému vzdělávání se proto do dalšího vzdělávání zapojí zaměstnanci s různým pracovním zaměřením (zdravotní sestry, pracovníci přímé péče, management aj.). Vzdělávací kurzy budou vybírány nejen dle dosavadních náplní práce na jednotlivých pracovních pozicích, ale zároveň dle požadavků samotných zaměstnanců. Co možná nejvyšší zapojení cílové skupiny (tj. zaměstnanců) do tvorby systému vzdělávání volíme proto, abychom do budoucna zajistili maximální možnou efektivitu a pozitivní dopad kurzů. Vzdělávání nejen že zvýší adaptabilitu cílové skupiny na požadavky trhu práce, ale také podpoří motivaci těchto pracovníků zůstat v oboru. Je velice žádoucí, aby nový vzdělávací systém odpovídal také přáním samotných zaměstnanců, a ti absolvované kurzy vnímali jako přínosné a obohacující. Výsledný vzdělávací systém proto bere v úvahu výsledky ankety, ve které se měli zaměstnanci možnost vyjádřit, o jaké kurzy mají zájem. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 13

14 4 Systém dalšího profesního vzdělávání Po zevrubné analýze situace v OS ČČK P9 je možné připravit zcela nový fungující systém dalšího profesního vzdělávání, který zajistí, že stávající i nově příchozí zaměstnanci budou mít přesně definované kurzy, jež musí absolvovat. Kurzy jsou vybrány na míru jednotlivým pracovním zařazením v organizaci, s ohledem na potřeby organizace i samotných zaměstnanců. Tato metodika poslouží nejen vedení OS ČČK P9, jež získá přesně dané harmonogramy dalšího vzdělávání zaměstnanců organizace, ale i samotným zaměstnancům, kteří budou mít jasnou představu, jaké kurzy a jaká školení je čekají. Důležitou roli bude hrát tento systém i při přijímání nových zaměstnanců, kterým bude podána informace o dalším profesním vzdělávání v organizaci již v době přijímacího řízení. Systém dále rámcově zakotví systém odměn pro zaměstnance, kteří kurzy úspěšně absolvují. Pokud má být motivace zaměstnanců co nejvyšší, je nutné, aby systém odměn byl jednoduchý a transparentní. U stávajících zaměstnanců absolvování kurzů zajistí motivaci k setrvání nejen v oboru, ale i v samotné organizaci, která bude vnímána jako organizace poskytující jim zaměstnanecký benefit v podobě dobře propracovaného systému dalšího profesního vzdělávání. V rámci projektu bude odpovídajícím způsobem vybavena školicí místnost, kde se většina kurzů bude konat. Vedle toho budou vytvořeny nové studijní materiály pro oblast standardů sociálních služeb. Zárukou udržitelnosti projektu i po skončení podpory ze strany ESF bude vytvoření speciálního e-learningového kurzu, který bude naprogramován v takovém prostředí, aby mohl být ze strany organizace jednoduše aktualizován i v budoucnu. Úspěšné absolvování vzdělávacích kurzů, které jsou obsahem projektu, povede k silnější, méně zranitelné pozici zaměstnanců na trhu práce, kde se budou lépe schopni adaptovat na měnící se podmínky, které současnou tržní ekonomiku provází. Důvodem potřeby vzdělávání je dynamicky se rozvíjející trh práce, stálé zvyšování nároků ze strany zaměstnavatelů, rostoucí konkurence na trhu práce. V současné době nestačí dokončený určitý stupeň vzdělání, od zaměstnanců je obecně vyžadován neustálý rozvoj a růst znalostí minimálně stejným tempem, jakým jsou využívány nové přístupy, metody a technologie. Konkrétní zaměření dalšího vzdělávání se liší v odborné oblasti, vzdělávání v tzv. obecných dovednostech je však potřebné všeobecně. Zajistit kvalitu ve službách vyžaduje jiné a svým způsobem náročnější postupy a přístupy. Na rozdíl od produkce výrobků není u služeb možná výstupní kontrola před tím, než je zákazník použije. Služby se vyrábějí a spotřebovávají současně. Klíčem kvalitních služeb jsou proto lidé, kteří je přímo poskytují. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 14

15 Pracovníkům, kteří se věnují přímé práci s uživateli služeb, je z toho důvodu potřeba věnovat velkou pozornost 4.1 Vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 ideální stav Z předchozího textu vyplývají následující požadavky na pracovníky OS ČČK Praha 9: každý zaměstnanec organizace má osvojeny standardy kvality sociálních služeb a v této oblasti se dále rozvíjí na školeních pořádaných organizací, každý zaměstnanec organizace ovládá minimálně na základní úrovni jeden cizí jazyk, v ideálním případě angličtinu, každý zaměstnanec ovládá alespoň základy práce na PC, širší vedení spolku absolvuje školení komunikačních dovedností, je podporována vlastní iniciativa zaměstnanců o další typy kurzů, přispěje-li to ke zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb. zaměstnanci průběžně doplňují své znalosti a dovednosti podle svých osobních potřeb a podle potřeb organizace vedoucí zaměstnanci jsou seznámeni s možnostmi motivace zaměstnanců ke vzdělávání a tyto nástroje v praxi používají v organizaci je zakotven transparentní systém ohodnocení zaměstnanců v případě úspěšného absolvování daného vzdělávacího kurzu 4.2 Druhy školení dle obsahové náplně Na základě předchozích zjištění je potřeba, aby zaměstnanci organizace byli proškolováni jak v obecných, tak v odborných dovednostech. Obecné dovednosti zahrnují zejména kurzy anglického jazyka, kurzy práce na počítači a kurz tzv. měkkých dovedností. Znalosti získané v rámci kurzů obecných dovedností umožní zaměstnancům OS ČČK P9 držet krok s aktuálním dynamickým vývojem na trhu práce a se stále rostoucí konkurencí. Kurzy obecných dovedností byly sestavovány s důrazem na komplexnost. Proto budou tyto kurzy otevřeny pro všechny zaměstnance OS ČČK P9, tzn. pro 48 osob. Kurzů odborných dovedností se zúčastní zdravotní sestry, pečovatelé a pečovatelky, neboť u těchto osob je nezbytné, aby pravidelně absolvovali odborná školení, ve kterých získají nejnovější poznatky v oblastech sociálních služeb a byli schopni splnit požadované standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Obecné dovednosti - kurz anglického jazyka Znalost anglického jazyka se v nynější době globalizace a našeho členství v EU stává jedním ze základních předpokladů pro úspěšné uplatnění jednotlivce na trhu práce, a to zejména na území hlavního města Prahy. Pracovníci organizace také kvůli mezinárodnímu rozměru organizace ČČK je součástí mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce potřebují znalost anglického jazyka při SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 15

16 výměně zkušeností a tzv. best practices v oblasti sociálních služeb se zahraničními sesterskými organizacemi. Obsahem kurzů bude všeobecná angličtina doplňovaná odbornou angličtinou z oblasti sociálních služeb. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení na alespoň 80 % otázek závěrečného písemného testu. Kurzy budou zajišťovány interním lektorem angličtiny ve vlastní školicí místnosti OS ČČK P9. Zaměstnanci budou do kurzů angličtiny rozděleni do pětičlenných skupin. Tento poměrně malý počet osob v jedné skupince zajistí efektivní výuku anglického jazyka, kdy každá z osob dostane dostatečný prostor se při hodinách v probírané látce procvičit. Lektor se může věnovat zúčastněným osobám na téměř individuální úrovni, což povede k rychlejšímu rozšiřování znalostí anglického jazyka. Kurzy potrvají po dobu 24 měsíců, kdy každý týden každý zaměstnanec absolvuje jednu lekci po 90 minutách Obecné dovednosti - kurz práce na PC Práce s počítači je v současné informační společnosti nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění každého jednotlivce nejen na pracovním trhu, ale i ve společnosti obecně. Nedostatečné znalosti při práci na PC (zejména používání u a internetu) jsou v dnešní době nejen pracovním, ale i společenským handicapem. Obsahem kurzů práce na PC pro zaměstnance OS ČČK Praha 9 budou tyto tři vzdělávací moduly: základ práce na počítači - práce se soubory, kopírování a přejmenovávání souborů, používání externích paměťových médií (CD, DVD, flash disky), apod., základy používání internetu - práce s internetovými prohlížeči, vyhledávání informací na internetu, práce s em, seznámení se s novými komunikačními nástroji apod. základy používání kancelářského softwaru - používání textového editoru Word a tabulkového procesoru Excel, tisk souborů, rozesílání souborů apod. Kurz bude zajišťován externí agenturou, která bude certifikovaná pro počítačové vzdělávání u MŠMT. Kurzy se budou konat v jejich učebních prostorách, jež budou adekvátně vybaveny softwarem i hardwarem. Po úspěšném završení kurzů obdrží jeho účastníci certifikát počítačové gramotnosti. Efektivní počet osob v jednom kurzu je deset. Lektor se tak stihne věnovat individuálním požadavkům jednotlivých zaměstnanců, a ti budou mít možnost si probíranou látku dobře procvičit a zkonzultovat s lektorem případné problémy. Každý vzdělávací modul se bude školit 10 hodin v rozdělení na tři části. První dvě části v trvání tři hodiny, poslední část v trvání čtyři hodiny, kdy poslední hodina je určena na závěrečný test probírané látky. Každý modul bude probíhat tři týdny, a to tak, že každý týden proběhne jedna jeho část. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 16

17 4.2.3 Obecné dovednosti - kurz tzv. měkkých dovedností Úspěch každého jednotlivce na trhu práce stále více předurčují i tzv. měkké dovednosti. Ty jsou obzvláště důležité i pro zaměstnance v oblasti sociálních služeb, kteří potřebují být adekvátně odborně vybaveni při jednání s klienty, jejich rodinnými příslušníky, úřady, sponzory, apod. V rámci kurzu měkkých dovedností budou zaměstnanci organizace proškoleni v efektivní komunikaci, řešení sporů a konfliktů, asertivním jednání, argumentačních schopnostech, prezentačních dovednostech a práci v týmu. Kurz bude zajištěn odbornou externí agenturou. Tohoto typu kurzu se zúčastní celkem 12 zaměstnanců, všichni v jedné skupině. Kurzy se budou konat jednou měsíčně po čtyřech hodinách, celkem pět měsíců Odborné dovednosti - kurz standardů kvality sociální péče Je nezbytné, aby příslušní pracovníci pravidelně absolvovali odborná školení, ve kterých získají nejnovější poznatky v oblasti sociálních služeb a byli schopni splnit požadované standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Tím dojde následně i k udržení/navýšení kvality služeb, které OS ČČK poskytuje svým klientům. U vzdělávání zdravotních sester a pracovníků v přímé péči je pravidelné doškolování v oblasti sociálních služeb (zvl. standardů kvality) naprosto nezbytným předpokladem zdárného výkonu jejich pracovní činnosti a zajištění co nejvyšší úrovně poskytovaných služeb. Výuka standardů kvality sociálních služeb bude probíhat ve formě 6hodinových seminářů, které se budou konat každý měsíc. Bude naplánováno 15 různých typů seminářů dle 15 různých studijních témat - standardů kvality sociálních služeb: 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2. Ochrana práv osob 3. Jednání se zájemcem o sociální službu 4. Smlouva o poskytování sociální služby 5. Individuální plánování průběhu sociální služby 6. Dokumentace o poskytování sociálních služeb 7. Stížnosti na kvalitu poskytovaných sociálních služeb 8. Návaznost na vnější zdroje 9. Personální a organizační zajištění sociální služby 10. Profesní rozvoj pracovníků 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 12. Informovanost a poskytované sociální službě 13. Prostředí a podmínky 14. Nouzové a havarijní situace SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 17

18 15. Zvyšování kvality poskytované služby Prvních osm témat bude vzhledem k jejich rozsahu účelné rozdělit na dva semináře, když každý z nich se bude konat 1x v měsíci. Na vyškolení tématu číslo 9 až 15 bude stačit jeden seminář. Celkem se tedy toto školení bude konat 23 měsíců (16 měsíců pro témata 1 až 8 a 7 měsíců pro témata 9 až 15). Těchto seminářů se zúčastní pracovníci v přímé péči a zdravotní sestry. Pro efektivnější výuku budou rozděleni do dvou skupin. Kurzy budou vedeny interním lektorem a uskutečněny ve vlastní školicí místnosti organizace. Základní bude prezenční forma studia, jako doplňková forma bude sloužit speciálně vytvořený e-learningový kurz, kde budou témata zpracována podrobněji, budou zde k dispozici praktické příklady a grafické zpracování probírané látky. Každý seminář bude ukončen závěrečným testem, pro jehož splnění bude potřeba správně zodpovědět 80 % otázek. Jelikož zvládnutí standardů kvality přímo ovlivňuje kvalitu služeb, které jsou poskytovány klientům zařízení, je nutné, aby vedení spolku a vedoucí jednotlivých zařízení byli schopni kontrolovat, nakolik se absolvování těchto seminářů promítá do práce odváděné zaměstnanci přímo na pracovišti. K této kontrole mohou manažeři využívat hned několika postupů. např.: nepřetržité monitorování prostřednictvím rozhovorů, naslouchání, pozorování a zaznamenávání toho, co se děje v konkrétních situacích, provádění namátkových kontrol s cílem zajištění provádění dobré praxe na těch úsecích, kde nelze vykonávat přímý dohled, diskuse o otázkách kvality v rámci supervize a na schůzích zaměstnanců, sbírání názorů a pohledů na konkrétní otázky v pravidelných intervalech, stanovení příkladu; vystupovat jako vhodný vzor; předvedení standardů v praxi, zaznamenávání a ocenění dobré praxe, kdykoli je taková zjištěna, pravidelná zpracování souborů důležitých dokumentů, např. záznamů o klientech, vytváření kroužků kvality nebo zakládání skupin aktivistů kvality Ostatní dovednosti Předchozí kurzy by měly být pro vybrané zaměstnance povinné. Pokrývají základní požadavky na další vzdělávání osob v OS ČČK Praha 9. V další fázi procesu vzdělávání zaměstnanců je vhodné nabídnout zaměstnancům další kurzy na bázi dobrovolnosti, z nichž si zaměstnanci sami vyberou takové kurzy, které budou pro ně osobně největším přínosem. Tyto doplňkové kurzy budou zahrnovat nejrůznější oblasti práce s klienty v sociálních službách a rozšíření dovedností z kurzů 2 Mgr. Kristýna Čermáková, Mgr. Milena Johnová a kol Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 18

19 uvedených výše. Zaměstnanci si tak budou moci vybrat ze širší škály kurzů právě tu oblast, která je zajímá, či takovou, ve které cítí, že by se potřebovali zdokonalit. Mezi tato ostatní školení budou patřit kurzy z těchto oblastí: 1) Manažerské kurzy zaměří se na rozšíření poznatků z kurzu měkkých dovedností. Např. časový management, stresový management, vedení, plánování, rozhodování apod. 2) Další počítačové kurzy nabídka pokročilejších počítačových kurzů. MS Word pro pokročilé, MS Excel pro pokročilé, základy databází 3) Zdravotnictví výživové poradenství a dietologie, masáže apod. 4) Psychologie 4.3 Druhy školení dle pracovního zařazení V této kapitole se podíváme na naplánovaná školení z pohledu konkrétních zaměstnaneckých pozic. Je potřeba přesně definovat kurzy, jež má zaměstnanec na té které pozici navštěvovat a tím celý systém sjednotit a zpřehlednit. Pro každou pozici jsme definovali kurzy, které má zaměstnanec na této pozici absolvovat. Jde pouze o základní školení, která jsou nejnutnější pro zajištění dobře odváděné práce jednotlivými zaměstnanci. Je však potřeba vyzdvihnout, že další vzdělávání by měli mít v rukou sami zaměstnanci, kterým bude, ať už je jejich pracovní zařazení jakékoliv, vycházeno vedením maximálně vstříc, pokud se rozhodnou vzdělávat se i v dalších oblastech, či znalosti z absolvovaných kurzů dále rozvíjet. Pokud to časové a finanční možnosti organizace dovolí, snaha zaměstnanců o další vzdělávání by měla být jednoznačně podporována. Podle pracovního zaměření lze pracovníky OS ČČK P9 rozdělit do následujících skupin (viz kapitola 2.2): management, zdravotní sestry, pečovatelé/pečovatelky, řidiči a ostatní Management Každý z pracovníků managementu absolvuje: Dvouletý kurz anglického jazyka v rozsahu 1x týdně 90 minut. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení alespoň 80 % otázek závěrečného testu. Tři 3týdenní kurzy základů práce na PC. První kurz zahrnuje základy práce s PC, druhý základy práce s internetem a třetí základy práce s kancelářským softwarem. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 5měsíční kurz měkkých dovedností, každý měsíc jeden čtyřhodinový blok školení. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 19

20 úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Ke snazšímu zvládnutí testů a prohloubení učiva bude pro zaměstnance připravený e-learningový kurz, sloužící k samostudiu Zdravotní sestry a pečovatelé/pečovatelky Tito zaměstnanci absolvují: Dvouletý kurz anglického jazyka v rozsahu 1x týdně 90 minut. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení alespoň 80 % otázek závěrečného testu. Tři 3týdenní kurzy základů práce na PC. První kurz zahrnuje základy práce s PC, druhý základy práce s internetem a třetí základy práce s kancelářským softwarem. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Zdravotní sestry na pozici vedoucích pracovníků zařízení dále absolvují: 5měsíční kurz měkkých dovedností, každý měsíc jeden čtyřhodinový blok školení. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. Tento kurz bude otevřen i pro řadové zdravotní sestry a pracovníky přímé péče, které o tento kurz projeví zájem Řidiči a ostatní zaměstnanci Pro tyto zaměstnance je povinný: 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Kurzy anglického jazyka a počítačových dovedností mohou absolvovat na svou žádost. 4.4 Zajištění kvality kurzů Další vzdělávání zaměstnanců představuje pro OS ČČK Praha 9 možné organizační problémy, kdy je potřeba zajistit plynulý chod organizace i v případě, kdy se bude část zaměstnanců právě nacházet na školení. Tato školení znamenají pro spolek v neposlední řadě také značnou finanční zátěž. Je proto vhodné řešit vzdělávání zaměstnanců co nejefektivněji, a to jak po stránce časové, tak finanční. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 20

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1 Hodnocení

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více