SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9"

Transkript

1 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010

2 OBSAH 1 Úvod Organizace a její zaměstnanci Přehled hlavních činností organizace Zaměstnanci organizace a jejich pracovní náplň Vzdělávací audit Současný stav vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P Vzdělávací potřeby zaměstnanců Subjektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců - anketa Objektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců Nutné podmínky pro vytvoření nového fungujícího systému vzdělávání Systém dalšího profesního vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 ideální stav Druhy školení dle obsahové náplně Obecné dovednosti - kurz anglického jazyka Obecné dovednosti - kurz práce na PC Obecné dovednosti - kurz tzv. měkkých dovedností Odborné dovednosti - kurz standardů kvality sociální péče Ostatní dovednosti Druhy školení dle pracovního zařazení Management Zdravotní sestry a pečovatelé/pečovatelky Řidiči a ostatní zaměstnanci Zajištění kvality kurzů Vazba systému vzdělávání na kariérní růst a osobní ohodnocení Závěr Seznam informačních zdrojů Seznam grafů Seznam obrázků Seznam příloh SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 2

3 1 Úvod Tento metodický materiál vytváří komplexní systém dalšího profesního vzdělávání v Oblastním spolku Českého červeného kříže Praha 9 (dále jen OS ČČK P9), který si klade za cíl zvýšit adaptabilitu a profesní mobilitu zaměstnanců organizace, a posílit tak jejich pozici na trhu práce. Vzdělávacího procesu se budou účastnit všichni zaměstnanci OS ČČK P9, většinu z nich tvoří zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči, zbytek pak administrativní pracovníci, řidiči a ostatní zaměstnanci. V úvodní části tohoto materiálu jsou představeny výsledky vzdělávacího auditu, mapujícího situaci vzdělávání na začátku roku Stěžejní část pak tvoří nově vytvořený systém profesního vzdělávání v OS ČČK P9, který zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců této organizace zajistí. Vzdělávací kurzy jsou koncipovány s ohledem na skutečné potřeby zaměstnanců OS ČČK P9, zjištěné prostřednictvím ankety v přípravné fázi projektu. Zároveň byly tyto kurzy sestaveny tak, aby zvýšily jak odborné, tak tzv. obecné (tj. mezi různými pracovními odvětvími přenositelné a využitelné) znalosti a dovednosti. Cílem je realizovat komplexní další vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 tak, aby byly získané vědomosti co nejvíce využitelné a přínosné. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 3

4 2 Organizace a její zaměstnanci 2.1 Přehled hlavních činností organizace Oblastní spolek ČČK Praha 9 je v první řadě provozovatelem dvou domovů pro seniory, poskytovatelem domácí ošetřovatelské péče a pečovatelské služby. K těmto činnostem přibyla od také tzv. Senior doprava. Domovy pro seniory V rámci OS ČČK P9 jsou spravována dvě zařízení sociální péče s nepřetržitým celoročním provozem: Dům sociálních služeb, Bojčenkova 1099, Praha 14, Gerocentrum Slunné stáří, Harrachovská 422, Praha 9 Prosek. Seniorům jsou zde poskytovány komplexní sociálně zdravotní služby. Lůžková jednotka je určena občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost sebeobsluhy a vyžaduje ošetřovatelskou péči. Mimo základní zdravotnickou a sociální péči je v domovech pro seniory zajišťována také léčebná rehabilitace. Vlastní činnost je prováděna odborným personálem diplomovanými sestrami, ošetřovatelkami, rehabilitační sestrou a lékařem. Domácí ošetřovatelská péče, tzv. ALICE Jedná se o službu poskytovanou kvalifikovanými sestrami 8 hodin denně 5 dní v týdnu, kdy tyto sestry navštěvují pacienty v místě bydliště a provádějí odběry biologického materiálu, aplikaci inzulínu a injekcí, převazy, podávají léky apod. V rámci nadstandardní péče je prováděna hygiena seniorů. Podmínkou nároku pacienta na tyto služby je naordinování ošetřujícím lékařem. Pečovatelská služba Seniorům je v rámci této služby zabezpečován rozvoz obědů 7 dní v týdnu, nákupy, běžný úklid, praní a žehlení prádla apod. Služby zajišťují pečovatelky z povolání. Podmínkou pro poskytování těchto služeb je předložení návrhu ošetřujícího lékaře a doložení potvrzení o pobíraném důchodu, na jehož výši závisí i výše plateb za tyto služby. Senior doprava Tato služba pomáhá seniorům k lepšímu zapojení se do ekonomického, sociálního i kulturního života. Tuto formu dopravy je možné využívat pro návštěvy lékaře, nákupy, návštěvy divadel, lázní apod. 2.2 Zaměstnanci organizace a jejich pracovní náplň Na plynulém chodu uvedených činností se podílí celkem 48 zaměstnanců. Podle pracovního zaměření lze pracovníky rozdělit do následujících skupin: SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 4

5 a) management = 4 osoby b) zdravotní sestry = 18 osob c) pečovatelé/pečovatelky = 17 osob d) řidiči = 6 osob e) ostatní = 3 osoby ad a) Management Do nejužšího vedení OS ČČK P9 se řadí celkem 4 osoby: ředitel oblastního spolku, zástupce ředitele, personální pracovník, ekonomický pracovník. Vedení spolku má za úkol dohlížet nad všemi uvedenými činnostmi organizace, zajišťovat bezproblémový chod všech služeb po stránce ekonomické i personální. ad b) Zdravotní sestry i) Vedoucí zařízení podílí se na komplexním zajišťování přímé obslužné péče, provádí příjem klientů do zařízení, rozdělují úkoly jednotlivým pracovníkům zařízení. Řídí práci veškerého personálu, jsou jejich přímým nadřízeným a za jejich činnost plně zodpovídají. Jsou přímo podřízeni řediteli OS ČČK Praha 9. Jsou zodpovědní za dodržování všech předpisů, obstarávají dopravu klientů k odbornému vyšetření, provádějí konzultace s praktickými lékaři. Zodpovídají za správné a účelné hospodaření se svěřeným majetkem, dbají na řádný chod celého zařízení. Pravidelně se zúčastňují porad vedoucích pracovníků. ii) Všeobecné sestry v sociálním zařízení poskytují základní zdravotní péči a úkony sociální péče dle zákona 108/2006 Sb. Provádějí dle potřeby ranní toaletu u klientů, pomáhají při oblékání, též provádějí stlaní a převlékání lůžek. Podávají klientům léky, dohlížejí nad jejich pitným režimem. Provádějí zdravotnické úkony na základě ordinace lékaře (převaze, aplikace injekcí apod.). Podílejí se na úklidu inspekčního pokoje, kontrolují stav lékárny, provádějí dohled v pokojích klientů. Pracují pod vedením vedoucího zařízení. ad c) Pracovník přímé obslužné péče (pečovatel/pečovatelka) Poskytují komplexní obslužnou péči o klienty v zařízení dle zákona 108/2006. Podporují soběstačnost klientů, udržují jejich čistotu a hygienu, provádějí stlaní a převlékání lůžek, manipulují s prádlem. Pomáhají při výdeji stravy klientům, obcházejí pokoje klientů, zjišťují a uspokojují jejich potřeby. ad d) Řidiči Převážně rozvážejí obědy klientům v domácí péči, zajišťují Senior dopravu. ad e) Ostatní SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 5

6 Do této kategorie řadíme ostatní pomocné síly v organizaci. Tito zaměstnanci například pomáhají s přípravou a výdejem obědů či zajišťují úklid v zařízeních. Graf 1: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle pracovního zařazení (počet osob) management zdravotní sestry pečovatelky řidiči ostatní Zdroj: OS ČČK Praha 9 Z hlediska pohlaví tvoří většinu zaměstnanců ženy (43 osob). Graf 2: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle pohlaví (počet osob) 5 ženy 43 muži Zdroj: OS ČČK Praha 9 Většina (29 osob = 60%) zaměstnanců je ve věku do 50 let, 12 zaměstnanců je ve věku 50 až 60 let a 7 zaměstnanců je v důchodovém věku. Graf 3: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle věku (počet osob) 7 do 50 let let nad 60 let Zdroj: OS ČČK Praha 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 6

7 Z pohledu rozdělení zaměstnanců podle vzdělání jich 36 dokončilo středoškolské vzdělání s maturitou, ostatní jsou vyučeni. Graf 4: Pracovníci OS ČČK Praha 9 dle nejvyššího dosaženého vzdělání (počet osob) 12 středoškolské s maturitou 36 vyučeni Zdroj: OS ČČK Praha 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 7

8 3 Vzdělávací audit Vzdělávací audit by měl přinést odpovědi na následující otázky: Jaké jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců? Jaké jsou potřeby organizace? Jaké jsou mezery ve vzdělání u našich zaměstnanců? Obr. 1: Analýza vzdělávacích potřeb organizace Znalosti a dovednosti zaměstnanců Potřeby organizace tzv. mezery ve vzdělání Cílem vypracování vzdělávacího auditu bylo zmapovat současný systém vzdělávání v OS ČČK P9 a na jeho základě vypracovat systém, který zajistí zvýšení adaptability a profesní mobility zaměstnanců této organizace. Vzdělávací audit dále doplnila anketa uspořádaná mezi zaměstnanci organizace, jejímž cílem bylo zjistit konkrétní přání cílové skupiny. Již tato anketa poukázala na nedostatky v dalším vzdělávání zaměstnanců organizace. Ti projevili zájem o další vzdělávání jak v obecné, tak odborné oblasti, a poukázali na nekoncepčnost stávajícího systému. Velice pozitivně vnímáme to, že samotní zaměstnanci si uvědomují nutnost profesního rozvoje a mají velkou motivaci k absolvování obecných i odborných kurzů. Také vedení organizace si uvědomuje, že lidské zdroje jsou základem pro dobrý chod spolku. Komplexní rozvoj lidských zdrojů v organizaci povede ke zvyšování efektivity práce, k dosahování lepších výsledků, ke zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců a v neposlední řadě i k vyšší spokojenosti samotných zaměstnanců organizace. Potřeba dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců vyplývá buď přímo z charakteru jejich pracovní pozice nebo obecně z aktuálních požadavků na trhu práce (základní SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 8

9 znalost anglického jazyka je dnes již považována téměř za samozřejmost, stále větší využívání osobních počítačů při práci, důraz na tzv. "měkké dovednosti"). 3.1 Současný stav vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 Vzdělávací audit odhalil následující skutečnosti: Školení zaměstnanců probíhá v současné době pouze individuálně a OS ČČK P9 pořádá vlastní vzdělávací akce s příslušnými externími odborníky většinou pouze nárazově, tzn. zatím v organizaci nefunguje ucelený systém dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách je v organizaci pravidelně zajišťováno pouze školení z oblasti standardů kvality sociálních služeb. Školení probíhala v roce 2008 a 2009 a účastnili se jich pracovníci přímé obslužné péče a zdravotní sestry. Lektoři byli vybíráni za základě doporučení jiných subjektů nebo aktivně vyhledáni. Tato školení byla velkým přínosem pro práci zaměstnanců spolku, neboť načerpali další poznatky v rámci zkvalitnění standardů sociálních služeb. Pracovníci organizace jsou vedením dostatečně informováni o potřebě a nezbytnosti svého sebevzdělávání. Uvědomují si, že další vzdělávání je jedním z důležitých kritérií pro lepší finanční ohodnocení a hlavně jim přinese nové poznatky a zkušenosti, které zkvalitní jejich dosavadní práci. Limitujícím faktorem pro další pořádaná školení byla dosud pro OS ČČK Praha 9 především výše nákladů na tato školení. Dotace z evropských fondů tak otevírá cestu ke komplexnějšímu a pro zaměstnance atraktivnějšímu systému vzdělávání. Dobře nastavený nový systém vzdělávání předejde snížení pracovní konkurenceschopnosti zaměstnanců a nedopustí, aby se jejich pozice na trhu práce stávala zranitelnější. 3.2 Vzdělávací potřeby zaměstnanců V současné době je naprosto nezbytné, a to platí pro každou organizaci, aby své zaměstnance pravidelně doškolovala a zajišťovala tak jejich pracovní i osobní rozvoj. Potřebu dalšího profesního vzdělávání mají tudíž všichni zaměstnanci OS ČČK Praha 9, bez ohledu na svou pracovní pozici. Pro výkon jakékoli pozice je dnes téměř samozřejmostí, že pracovník/uchazeč o práci disponuje minimálně základními dovednostmi práce na PC a s internetem, že ovládá alespoň základy angličtiny a má dobré komunikační dovednosti. Znalosti v těchto oblastech jsou přenositelné i do jiných profesí a platí to čím dál více. Žádné z těchto znalostí však většina ze stávajících zaměstnanců OS ČČK P9 neměla možnost získat v rámci svého standardního nejvyššího dokončeného vzdělání, často se v době jejich studií takové předměty ani nevyučovaly. A pokud ano, neodpovídala jejich náplň ani zdaleka aktuálním požadavkům trhu práce. Proto SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 9

10 je nezbytné, aby měli pracovníci možnost si své znalosti v oblasti těchto obecných dovedností doplnit v rámci dalšího profesního vzdělávání v organizaci. I když byli pracovníci spolku pečlivě vybráni a jejich kvalifikace odpovídá představám vedení spolku a aktuálním potřebám klientů, je potřeba věnovat pozornost jejich dalšímu vzdělávání. Potřeba rozvíjet znalosti a dovednosti personálu vyplývá z celé řady skutečností: zavádění nových metod práce, změny v přístupu k uživatelům, vznik nových funkcí. Při plánování vzdělávacích aktivit personálu sociálních služeb by měly být zohledněny především tyto faktory: V současném světě dochází k rychlému zastarávání postupů, metod, přístupů. Kdo chce být in, musí neustále sledovat změny v oblasti své činnosti. Např. zavádění standardů kvality sociálních služeb, v nichž jsou zakomponovány aktuální trendy v sociální oblasti, budou určitě znamenat požadavky na další vzdělávání, v případech tradičních služeb dokonce velmi naléhavé. Důležitým faktorem, který ovlivňuje vzdělávací potřeby pracovníků v sociálních službách, jsou měnící se potřeby jednotlivých uživatelů služeb. V neposlední řadě budou plán vzdělávání jednotlivých pracovníků ovlivňovat osobní preference pracovníků. V ideálním případě se vzdělávacích akcí účastní celý tým, včetně vedoucího Subjektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců - anketa Aby byly zjištěny konkrétní potřeby a názory cílové skupiny projektu, uskutečnila se v přípravné fázi projektu (5/2009) anketa. Z výsledků ankety vyplývá, že další profesní vzdělávání je považováno všemi skupinami zaměstnanců organizace za potřebné a přínosné. Z výsledků je dále patrné, že zaměstnanci by uvítali nejen vzdělávání odborné, ale i vzdělávání v oblasti tzv. obecných dovedností, jako je práce s PC a internetem, anglický jazyk či trénink komunikačních dovedností. Následující grafy shrnují výsledky ankety. Úkolem dotazovaných bylo odpovědět na otázku, zda by chtěli navštěvovat kurzy angličtiny, počítačových dovedností, manažerských dovedností a výuku standardů kvality poskytování sociálních služeb. Dotazování probíhalo formou rozhovorů s přímými nadřízenými. Zaměstnanci při své odpovědi zvažovali přínos kurzů pro jejich konkrétní práci ve spolku i přínos pro ně samotné. 1 Mgr. Kristýna Čermáková, Mgr. Milena Johnová a kol Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 10

11 Graf 5: Výsledky zaměstnanecké ankety Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy angličtiny? (počet osob) ano ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy práce na počítači? (počet osob) 13 ano 35 ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy měkkých dovedností? (počet osob) 12 ano 36 ne Chtěl(a) byste navštěvovat kurzy standardů kvality v sociálních službách? (počet osob) 2 ano 46 ne SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 11

12 O kurzy anglického jazyka projevila zájem zhruba polovina zaměstnanců spolku, a to napříč všemi pracovními pozicemi. Počítačové kurzy by chtěly navštěvovat téměř tři čtvrtiny zaměstnanců, opět z celého spektra pracovního zařazení. V měkkých dovednostech by se rádo zdokonalilo 12 osob, které působí především ve vedení spolku a ve vedení jím řízených organizací. Největší zájem vyvolala nabídka kurzů standardů kvality v sociálních službách, kdy kladně odpovědělo 46 zaměstnanců organizace. Výsledky ankety byly podkladem pro sestavení jednotlivých školených kurzů a pro určení počtu osob, které se každého kurzu zúčastní Objektivní vzdělávací potřeby zaměstnanců 1) Dané zákonem Zákon 108/2006 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách mimo jiné říká, že poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni dodržovat standardy kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb. Plnění standardů kvality se hodnotí systémem bodů. Obsah jednotlivých standardů kvality a bodové hodnocení stanoví prováděcí právní předpis platný od Hodnotící systém Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 2) Dané pracovní náplní Kvalita služby poskytované OS ČČK Praha 9 je přímo závislá na pracovnících na jejich dovednostech a vzdělání. Pouze pracovníci pružně reagující na nové trendy v sociální oblasti jsou schopni poskytovat svým klientům tu nejlepší péči. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby všichni zaměstnanci poskytující sociální služby absolvovali školení týkající se standardů kvality sociálních služeb tak, jak jim to ukládá zákon. U zaměstnanců spolku však bylo navíc zjištěno, že mají nedostatečné znalosti v oblasti jazykové a počítačové. Přitom jazykové znalosti (a to především znalosti angličtiny) ke své práci potřebují, neboť do zařízení, provozovaných OS ČČK Praha 9, přicházejí v čím dál větší míře dobrovolníci z jiných států, kde Červený kříž působí. Je důležité, aby zaměstnanci na všech pozicích se dokázali s těmito dobrovolníky domluvit, předávali si s nimi své pracovní zkušenosti, napomáhali rozvíjet vztahy s Červeným křížem v jiných zemích a mohli se případně do těchto zemí vydat pracovně vypomáhat. Počítačové znalosti jsou taktéž pro zaměstnance nezbytné, neboť počítače ke své práci používají čím dál více. Nejvíce je práce s informačními technologiemi využívána na úrovni managementu, který díky počítačům zajišťuje plynulý chod organizace po stránce personální (evidence zaměstnanců, příprava smluv a dohod, SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 12

13 ová komunikace apod.), ekonomické (vedení účetnictví, mzdové účetnictví, elektronická správa bankovních účtů, apod.) i řídící ( ová komunikace se zaměstnanci, vyhledávání informací na internetu, apod.). Na nižších úrovních se počítače využívají především k evidenci zaměstnanců a jejich docházky, k zaznamenávání informací o klientech (personální údaje a záznamy o jejich stavu), k elektronické komunikaci v rámci organizace či k vyhledávání informací na internetu. Zaměstnanci potřebují počítač ke své každodenní práci, dosud však neproběhla v organizaci žádná školení, která by jim tuto práci více přiblížila, ujasnila a napomohla jim v efektivnějším využívání informačních technologií. 3.3 Nutné podmínky pro vytvoření nového fungujícího systému vzdělávání Pro dobře fungující rozvoj lidských zdrojů v OS ČČK P9 je naprosto nezbytné, aby byly do nového systému vzdělávání zapojeni všichni zaměstnanci organizace. Dojde tak ke zvýšení profesní mobility a adaptability všech zaměstnanců. Zapojit všechny zaměstnance je nutné také pro budování dobrých vztahů v organizaci. Zaměstnanci si uvědomí, že jsou pro organizaci důležití, přinese jim to pocit sounáležitosti s organizací a chuť v organizaci setrvat. Další profesní vzdělávání představuje pro zaměstnance významný zaměstnanecký benefit a také jakési oživení jejich pracovní náplně. To pak vyústí ve větší motivaci zaměstnanců podílet se na dobrém fungování organizace. V rámci nového systému vzdělávání se proto do dalšího vzdělávání zapojí zaměstnanci s různým pracovním zaměřením (zdravotní sestry, pracovníci přímé péče, management aj.). Vzdělávací kurzy budou vybírány nejen dle dosavadních náplní práce na jednotlivých pracovních pozicích, ale zároveň dle požadavků samotných zaměstnanců. Co možná nejvyšší zapojení cílové skupiny (tj. zaměstnanců) do tvorby systému vzdělávání volíme proto, abychom do budoucna zajistili maximální možnou efektivitu a pozitivní dopad kurzů. Vzdělávání nejen že zvýší adaptabilitu cílové skupiny na požadavky trhu práce, ale také podpoří motivaci těchto pracovníků zůstat v oboru. Je velice žádoucí, aby nový vzdělávací systém odpovídal také přáním samotných zaměstnanců, a ti absolvované kurzy vnímali jako přínosné a obohacující. Výsledný vzdělávací systém proto bere v úvahu výsledky ankety, ve které se měli zaměstnanci možnost vyjádřit, o jaké kurzy mají zájem. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 13

14 4 Systém dalšího profesního vzdělávání Po zevrubné analýze situace v OS ČČK P9 je možné připravit zcela nový fungující systém dalšího profesního vzdělávání, který zajistí, že stávající i nově příchozí zaměstnanci budou mít přesně definované kurzy, jež musí absolvovat. Kurzy jsou vybrány na míru jednotlivým pracovním zařazením v organizaci, s ohledem na potřeby organizace i samotných zaměstnanců. Tato metodika poslouží nejen vedení OS ČČK P9, jež získá přesně dané harmonogramy dalšího vzdělávání zaměstnanců organizace, ale i samotným zaměstnancům, kteří budou mít jasnou představu, jaké kurzy a jaká školení je čekají. Důležitou roli bude hrát tento systém i při přijímání nových zaměstnanců, kterým bude podána informace o dalším profesním vzdělávání v organizaci již v době přijímacího řízení. Systém dále rámcově zakotví systém odměn pro zaměstnance, kteří kurzy úspěšně absolvují. Pokud má být motivace zaměstnanců co nejvyšší, je nutné, aby systém odměn byl jednoduchý a transparentní. U stávajících zaměstnanců absolvování kurzů zajistí motivaci k setrvání nejen v oboru, ale i v samotné organizaci, která bude vnímána jako organizace poskytující jim zaměstnanecký benefit v podobě dobře propracovaného systému dalšího profesního vzdělávání. V rámci projektu bude odpovídajícím způsobem vybavena školicí místnost, kde se většina kurzů bude konat. Vedle toho budou vytvořeny nové studijní materiály pro oblast standardů sociálních služeb. Zárukou udržitelnosti projektu i po skončení podpory ze strany ESF bude vytvoření speciálního e-learningového kurzu, který bude naprogramován v takovém prostředí, aby mohl být ze strany organizace jednoduše aktualizován i v budoucnu. Úspěšné absolvování vzdělávacích kurzů, které jsou obsahem projektu, povede k silnější, méně zranitelné pozici zaměstnanců na trhu práce, kde se budou lépe schopni adaptovat na měnící se podmínky, které současnou tržní ekonomiku provází. Důvodem potřeby vzdělávání je dynamicky se rozvíjející trh práce, stálé zvyšování nároků ze strany zaměstnavatelů, rostoucí konkurence na trhu práce. V současné době nestačí dokončený určitý stupeň vzdělání, od zaměstnanců je obecně vyžadován neustálý rozvoj a růst znalostí minimálně stejným tempem, jakým jsou využívány nové přístupy, metody a technologie. Konkrétní zaměření dalšího vzdělávání se liší v odborné oblasti, vzdělávání v tzv. obecných dovednostech je však potřebné všeobecně. Zajistit kvalitu ve službách vyžaduje jiné a svým způsobem náročnější postupy a přístupy. Na rozdíl od produkce výrobků není u služeb možná výstupní kontrola před tím, než je zákazník použije. Služby se vyrábějí a spotřebovávají současně. Klíčem kvalitních služeb jsou proto lidé, kteří je přímo poskytují. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 14

15 Pracovníkům, kteří se věnují přímé práci s uživateli služeb, je z toho důvodu potřeba věnovat velkou pozornost 4.1 Vzdělávání zaměstnanců OS ČČK P9 ideální stav Z předchozího textu vyplývají následující požadavky na pracovníky OS ČČK Praha 9: každý zaměstnanec organizace má osvojeny standardy kvality sociálních služeb a v této oblasti se dále rozvíjí na školeních pořádaných organizací, každý zaměstnanec organizace ovládá minimálně na základní úrovni jeden cizí jazyk, v ideálním případě angličtinu, každý zaměstnanec ovládá alespoň základy práce na PC, širší vedení spolku absolvuje školení komunikačních dovedností, je podporována vlastní iniciativa zaměstnanců o další typy kurzů, přispěje-li to ke zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb. zaměstnanci průběžně doplňují své znalosti a dovednosti podle svých osobních potřeb a podle potřeb organizace vedoucí zaměstnanci jsou seznámeni s možnostmi motivace zaměstnanců ke vzdělávání a tyto nástroje v praxi používají v organizaci je zakotven transparentní systém ohodnocení zaměstnanců v případě úspěšného absolvování daného vzdělávacího kurzu 4.2 Druhy školení dle obsahové náplně Na základě předchozích zjištění je potřeba, aby zaměstnanci organizace byli proškolováni jak v obecných, tak v odborných dovednostech. Obecné dovednosti zahrnují zejména kurzy anglického jazyka, kurzy práce na počítači a kurz tzv. měkkých dovedností. Znalosti získané v rámci kurzů obecných dovedností umožní zaměstnancům OS ČČK P9 držet krok s aktuálním dynamickým vývojem na trhu práce a se stále rostoucí konkurencí. Kurzy obecných dovedností byly sestavovány s důrazem na komplexnost. Proto budou tyto kurzy otevřeny pro všechny zaměstnance OS ČČK P9, tzn. pro 48 osob. Kurzů odborných dovedností se zúčastní zdravotní sestry, pečovatelé a pečovatelky, neboť u těchto osob je nezbytné, aby pravidelně absolvovali odborná školení, ve kterých získají nejnovější poznatky v oblastech sociálních služeb a byli schopni splnit požadované standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Obecné dovednosti - kurz anglického jazyka Znalost anglického jazyka se v nynější době globalizace a našeho členství v EU stává jedním ze základních předpokladů pro úspěšné uplatnění jednotlivce na trhu práce, a to zejména na území hlavního města Prahy. Pracovníci organizace také kvůli mezinárodnímu rozměru organizace ČČK je součástí mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce potřebují znalost anglického jazyka při SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 15

16 výměně zkušeností a tzv. best practices v oblasti sociálních služeb se zahraničními sesterskými organizacemi. Obsahem kurzů bude všeobecná angličtina doplňovaná odbornou angličtinou z oblasti sociálních služeb. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení na alespoň 80 % otázek závěrečného písemného testu. Kurzy budou zajišťovány interním lektorem angličtiny ve vlastní školicí místnosti OS ČČK P9. Zaměstnanci budou do kurzů angličtiny rozděleni do pětičlenných skupin. Tento poměrně malý počet osob v jedné skupince zajistí efektivní výuku anglického jazyka, kdy každá z osob dostane dostatečný prostor se při hodinách v probírané látce procvičit. Lektor se může věnovat zúčastněným osobám na téměř individuální úrovni, což povede k rychlejšímu rozšiřování znalostí anglického jazyka. Kurzy potrvají po dobu 24 měsíců, kdy každý týden každý zaměstnanec absolvuje jednu lekci po 90 minutách Obecné dovednosti - kurz práce na PC Práce s počítači je v současné informační společnosti nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění každého jednotlivce nejen na pracovním trhu, ale i ve společnosti obecně. Nedostatečné znalosti při práci na PC (zejména používání u a internetu) jsou v dnešní době nejen pracovním, ale i společenským handicapem. Obsahem kurzů práce na PC pro zaměstnance OS ČČK Praha 9 budou tyto tři vzdělávací moduly: základ práce na počítači - práce se soubory, kopírování a přejmenovávání souborů, používání externích paměťových médií (CD, DVD, flash disky), apod., základy používání internetu - práce s internetovými prohlížeči, vyhledávání informací na internetu, práce s em, seznámení se s novými komunikačními nástroji apod. základy používání kancelářského softwaru - používání textového editoru Word a tabulkového procesoru Excel, tisk souborů, rozesílání souborů apod. Kurz bude zajišťován externí agenturou, která bude certifikovaná pro počítačové vzdělávání u MŠMT. Kurzy se budou konat v jejich učebních prostorách, jež budou adekvátně vybaveny softwarem i hardwarem. Po úspěšném završení kurzů obdrží jeho účastníci certifikát počítačové gramotnosti. Efektivní počet osob v jednom kurzu je deset. Lektor se tak stihne věnovat individuálním požadavkům jednotlivých zaměstnanců, a ti budou mít možnost si probíranou látku dobře procvičit a zkonzultovat s lektorem případné problémy. Každý vzdělávací modul se bude školit 10 hodin v rozdělení na tři části. První dvě části v trvání tři hodiny, poslední část v trvání čtyři hodiny, kdy poslední hodina je určena na závěrečný test probírané látky. Každý modul bude probíhat tři týdny, a to tak, že každý týden proběhne jedna jeho část. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 16

17 4.2.3 Obecné dovednosti - kurz tzv. měkkých dovedností Úspěch každého jednotlivce na trhu práce stále více předurčují i tzv. měkké dovednosti. Ty jsou obzvláště důležité i pro zaměstnance v oblasti sociálních služeb, kteří potřebují být adekvátně odborně vybaveni při jednání s klienty, jejich rodinnými příslušníky, úřady, sponzory, apod. V rámci kurzu měkkých dovedností budou zaměstnanci organizace proškoleni v efektivní komunikaci, řešení sporů a konfliktů, asertivním jednání, argumentačních schopnostech, prezentačních dovednostech a práci v týmu. Kurz bude zajištěn odbornou externí agenturou. Tohoto typu kurzu se zúčastní celkem 12 zaměstnanců, všichni v jedné skupině. Kurzy se budou konat jednou měsíčně po čtyřech hodinách, celkem pět měsíců Odborné dovednosti - kurz standardů kvality sociální péče Je nezbytné, aby příslušní pracovníci pravidelně absolvovali odborná školení, ve kterých získají nejnovější poznatky v oblasti sociálních služeb a byli schopni splnit požadované standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Tím dojde následně i k udržení/navýšení kvality služeb, které OS ČČK poskytuje svým klientům. U vzdělávání zdravotních sester a pracovníků v přímé péči je pravidelné doškolování v oblasti sociálních služeb (zvl. standardů kvality) naprosto nezbytným předpokladem zdárného výkonu jejich pracovní činnosti a zajištění co nejvyšší úrovně poskytovaných služeb. Výuka standardů kvality sociálních služeb bude probíhat ve formě 6hodinových seminářů, které se budou konat každý měsíc. Bude naplánováno 15 různých typů seminářů dle 15 různých studijních témat - standardů kvality sociálních služeb: 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2. Ochrana práv osob 3. Jednání se zájemcem o sociální službu 4. Smlouva o poskytování sociální služby 5. Individuální plánování průběhu sociální služby 6. Dokumentace o poskytování sociálních služeb 7. Stížnosti na kvalitu poskytovaných sociálních služeb 8. Návaznost na vnější zdroje 9. Personální a organizační zajištění sociální služby 10. Profesní rozvoj pracovníků 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 12. Informovanost a poskytované sociální službě 13. Prostředí a podmínky 14. Nouzové a havarijní situace SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 17

18 15. Zvyšování kvality poskytované služby Prvních osm témat bude vzhledem k jejich rozsahu účelné rozdělit na dva semináře, když každý z nich se bude konat 1x v měsíci. Na vyškolení tématu číslo 9 až 15 bude stačit jeden seminář. Celkem se tedy toto školení bude konat 23 měsíců (16 měsíců pro témata 1 až 8 a 7 měsíců pro témata 9 až 15). Těchto seminářů se zúčastní pracovníci v přímé péči a zdravotní sestry. Pro efektivnější výuku budou rozděleni do dvou skupin. Kurzy budou vedeny interním lektorem a uskutečněny ve vlastní školicí místnosti organizace. Základní bude prezenční forma studia, jako doplňková forma bude sloužit speciálně vytvořený e-learningový kurz, kde budou témata zpracována podrobněji, budou zde k dispozici praktické příklady a grafické zpracování probírané látky. Každý seminář bude ukončen závěrečným testem, pro jehož splnění bude potřeba správně zodpovědět 80 % otázek. Jelikož zvládnutí standardů kvality přímo ovlivňuje kvalitu služeb, které jsou poskytovány klientům zařízení, je nutné, aby vedení spolku a vedoucí jednotlivých zařízení byli schopni kontrolovat, nakolik se absolvování těchto seminářů promítá do práce odváděné zaměstnanci přímo na pracovišti. K této kontrole mohou manažeři využívat hned několika postupů. např.: nepřetržité monitorování prostřednictvím rozhovorů, naslouchání, pozorování a zaznamenávání toho, co se děje v konkrétních situacích, provádění namátkových kontrol s cílem zajištění provádění dobré praxe na těch úsecích, kde nelze vykonávat přímý dohled, diskuse o otázkách kvality v rámci supervize a na schůzích zaměstnanců, sbírání názorů a pohledů na konkrétní otázky v pravidelných intervalech, stanovení příkladu; vystupovat jako vhodný vzor; předvedení standardů v praxi, zaznamenávání a ocenění dobré praxe, kdykoli je taková zjištěna, pravidelná zpracování souborů důležitých dokumentů, např. záznamů o klientech, vytváření kroužků kvality nebo zakládání skupin aktivistů kvality Ostatní dovednosti Předchozí kurzy by měly být pro vybrané zaměstnance povinné. Pokrývají základní požadavky na další vzdělávání osob v OS ČČK Praha 9. V další fázi procesu vzdělávání zaměstnanců je vhodné nabídnout zaměstnancům další kurzy na bázi dobrovolnosti, z nichž si zaměstnanci sami vyberou takové kurzy, které budou pro ně osobně největším přínosem. Tyto doplňkové kurzy budou zahrnovat nejrůznější oblasti práce s klienty v sociálních službách a rozšíření dovedností z kurzů 2 Mgr. Kristýna Čermáková, Mgr. Milena Johnová a kol Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 18

19 uvedených výše. Zaměstnanci si tak budou moci vybrat ze širší škály kurzů právě tu oblast, která je zajímá, či takovou, ve které cítí, že by se potřebovali zdokonalit. Mezi tato ostatní školení budou patřit kurzy z těchto oblastí: 1) Manažerské kurzy zaměří se na rozšíření poznatků z kurzu měkkých dovedností. Např. časový management, stresový management, vedení, plánování, rozhodování apod. 2) Další počítačové kurzy nabídka pokročilejších počítačových kurzů. MS Word pro pokročilé, MS Excel pro pokročilé, základy databází 3) Zdravotnictví výživové poradenství a dietologie, masáže apod. 4) Psychologie 4.3 Druhy školení dle pracovního zařazení V této kapitole se podíváme na naplánovaná školení z pohledu konkrétních zaměstnaneckých pozic. Je potřeba přesně definovat kurzy, jež má zaměstnanec na té které pozici navštěvovat a tím celý systém sjednotit a zpřehlednit. Pro každou pozici jsme definovali kurzy, které má zaměstnanec na této pozici absolvovat. Jde pouze o základní školení, která jsou nejnutnější pro zajištění dobře odváděné práce jednotlivými zaměstnanci. Je však potřeba vyzdvihnout, že další vzdělávání by měli mít v rukou sami zaměstnanci, kterým bude, ať už je jejich pracovní zařazení jakékoliv, vycházeno vedením maximálně vstříc, pokud se rozhodnou vzdělávat se i v dalších oblastech, či znalosti z absolvovaných kurzů dále rozvíjet. Pokud to časové a finanční možnosti organizace dovolí, snaha zaměstnanců o další vzdělávání by měla být jednoznačně podporována. Podle pracovního zaměření lze pracovníky OS ČČK P9 rozdělit do následujících skupin (viz kapitola 2.2): management, zdravotní sestry, pečovatelé/pečovatelky, řidiči a ostatní Management Každý z pracovníků managementu absolvuje: Dvouletý kurz anglického jazyka v rozsahu 1x týdně 90 minut. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení alespoň 80 % otázek závěrečného testu. Tři 3týdenní kurzy základů práce na PC. První kurz zahrnuje základy práce s PC, druhý základy práce s internetem a třetí základy práce s kancelářským softwarem. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 5měsíční kurz měkkých dovedností, každý měsíc jeden čtyřhodinový blok školení. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 19

20 úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Ke snazšímu zvládnutí testů a prohloubení učiva bude pro zaměstnance připravený e-learningový kurz, sloužící k samostudiu Zdravotní sestry a pečovatelé/pečovatelky Tito zaměstnanci absolvují: Dvouletý kurz anglického jazyka v rozsahu 1x týdně 90 minut. Podmínkou úspěšného dokončení a vydání potvrzujícího certifikátu bude správné zodpovězení alespoň 80 % otázek závěrečného testu. Tři 3týdenní kurzy základů práce na PC. První kurz zahrnuje základy práce s PC, druhý základy práce s internetem a třetí základy práce s kancelářským softwarem. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Zdravotní sestry na pozici vedoucích pracovníků zařízení dále absolvují: 5měsíční kurz měkkých dovedností, každý měsíc jeden čtyřhodinový blok školení. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na všech částech kurzu. Tento kurz bude otevřen i pro řadové zdravotní sestry a pracovníky přímé péče, které o tento kurz projeví zájem Řidiči a ostatní zaměstnanci Pro tyto zaměstnance je povinný: 15měsíční kurz standardů kvality poskytované sociální péče, kdy každý měsíc proběhne jeden šestihodinový seminář. Podmínkou získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu je účast zaměstnance na alespoň 80% (tj. 12) seminářů. Dále je potřeba absolvovat test na závěr každého semináře, a to s úspěšností alespoň 80%. Kurzy anglického jazyka a počítačových dovedností mohou absolvovat na svou žádost. 4.4 Zajištění kvality kurzů Další vzdělávání zaměstnanců představuje pro OS ČČK Praha 9 možné organizační problémy, kdy je potřeba zajistit plynulý chod organizace i v případě, kdy se bude část zaměstnanců právě nacházet na školení. Tato školení znamenají pro spolek v neposlední řadě také značnou finanční zátěž. Je proto vhodné řešit vzdělávání zaměstnanců co nejefektivněji, a to jak po stránce časové, tak finanční. SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OS ČČK PRAHA 9 20

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS.

Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Projekt zlepšení systému jazykového vzdělávání zdravotnických pracovníků v KNTB, a.s. Bc. Hana Šumberová, DiS. Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II. 2010 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ ORGANIZACÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více