Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

2 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Škola Název školy Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběţná 116 Adresa školy Průběţná Tábor-Čekanice Právní norma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor Vedení školy ředitelka: Mgr. Hana Dolejší Kontakt tel.: Internetové stránky Zřizovatel Název Adresa Kontakt Město Tábor Ţiţkovo nám Tábor Ing. Radomír Kouba ved. odboru školství, mládeţe a tělovýchovy tel.: fax:

3 Součásti školy Součásti školy kapacita Mateřská škola 130 Základní škola 150 Školní druţina 90 Školní jídelna 280 Školní jídelna-výdejna 175 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Počet ţáků na pedagoga Mateřská škola , stupeň ZŠ ,5 20,14 Školní druţina Školní jídelna x 105 x x Školní výdejna x 136 x x Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 (2 zástupci rodičů, 2 pedagogové, 2 zástupci zřizovatele) Kontakt Mgr. Anna Turecká - předseda Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 6 učeben, 1 herna školní druţiny 1 počítačová učebna knihovna Dětské hřiště na školní zahradě Tělocvična Hřiště Odpovídá hygienickým normám Vybavení postupně obnovováno a doplňováno Dostatečné vybavení, průběţné nahrazování novými Průběţné dovybavování novými, moderními pomůckami podle finančních moţností 1 počítačová učebna kompletně připojena na internet, 2 digitální fotoaparáty, 4 notebooky, dataprojektor, 2 kopírky( 1 multifunkční), 1 tiskárna, 6 interaktivních tabulí Zaměřen na modernizaci zařízení 3

4 Vzdělávací programy Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP Dobré základy-úspěch v dalším ţivotě I.- V. RVP ZV s přílohou pro ţáky s LMP IV. 1 ţák Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pracovníků Počet pracovníků celkem 28 Počet učitelů ZŠ 7 (+3 vych.šd- 2.prac.poměr) Počet vychovatelů ŠD 3 Počet učitelek MŠ 10 Počet nepedagogických zaměstnanců ZŠ 1 Počet nepedagogických zaměstnanců MŠ 3 Počet zaměstnanců ŠJ 4 Všichni pedagogičtí zaměstnanci v mateřských školách mají poţadované středoškolské vzdělání, v základní škole učí 8 hodin (výchovy) vychovatelky školní druţiny, ostatní pedagogové mají vysokoškolské magisterské vzdělání. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol počet prvních tříd Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 12/ na víceletá gymnázia přijato: Výsledky přijímacího řízení počet podaných přihlášek počet přijatých gymnázia zřiz. krajem 3 1 soukromá gymnázia 2 2 4

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků s vyzn. dostatečnou I.A I.B II III IV V Celkem Přehled o chování Třída Počet ţáků Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ Sníţená známka I.A I.B II III IV V Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na ţáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na ţáka 1. stupeň , Údaje o integrovaných žácích Ročník Druh postiţení : Počet ţáků Se zdravotním postiţením 1 5. Se zdravotním postiţením 1 5

6 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Rozvrh respektuje zásady psychohygieny. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími Spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou Tábor a SPC České Budějovice a SPC Strakonice. Pro kaţdého ţáka byl vypracován individuální vzdělávací plán. Ţáci, kteří byli integrováni i ţáci, kteří mají vzdělávací potíţe, navštěvovali dyslektický krouţek. Učitelé se snaţí dosahovat se ţáky předpokládaných výsledků na úrovni individuálního maxima v závislosti na ţákových moţnostech a potřebách. Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků Nadané děti se zúčastňují soutěţí a olympiád, ve kterých mohou projevit své schopnosti. Jsou jim zadávány náročnější úkoly, ponecháván prostor pro kreativitu. Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Podrobně zpracovány. Školní řád vyvěšen ve vestibulu školy. Seznámení ţáků všech tříd a rodičů I. třídy na začátku školního roku, potom postupně upevňován v průběhu celého školního roku. Ţáci jsou klasifikováni známkami. Informační systém vůči ţákům a rodičům Třídní, školní nástěnky, informace v ţákovských kníţkách, třídní schůzky, individuální konzultace, den otevřených dveří, internetové stránky. Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, Spolupráce s PPP Tábor, SPC spolupráce s PPP a SPC České Budějovice, SPC Strakonice, návštěva spec. pracovníka ve škole dvakrát ročně. Prevence sociálně-patologických jevů Minimální preventivní 6

7 Klima školy Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu program- vytváření, plnění a pravidelné vyhodnocování: mimoškolní akce, seznamování a prosazování zdravého ţivotního stylu. Zaměření na estetiku prostředí, mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice, pocit bezpečí a jistoty. Byl kladen důraz na prevenci jako součást výchovně vzdělávacího procesu, bylo vytvářeno pozitivní prostředí. Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků Konkretizace cílů ve sledované výuce Návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity ţáků Výuka probíhala v souladu se ŠVP. Ve všech předmětech bylo dosaţeno poţadovaného cíle, úkoly osnov byly splněny. Stanovené cíle byly přiměřené, individuální potřeby ţáků byly respektovány. Cíle byly stanoveny konkrétně a jasně. Učivo navazovalo na znalosti získané v předchozích letech. Uspořádání učeben bylo vyhovující, pracovní prostředí bylo v souladu s psychohygienou. Vyučující se snaţili o to, aby prostředí učeben bylo pro ţáky podnětné. V celoroční náplni práce třídního kolektivu a vyučujících byla zahrnuta i vlastní kreativní práce ţáků, výsledky této práce byly pouţity k výzdobě učeben a chodeb školy. Účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Dostupné pomůcky byly účelně vyuţívány. 7

8 Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Výuka byla řízena profesionálně, hodiny členěny účelně podle vyučujících, Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností Vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Účelnost aplikovaných metod Respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků podle potřeb ţáků. Cíle byly plněny a sledovány. Uplatňováno při všech činnostech, zejména při výuce ve skupinách, v komunitním kruhu. Účast v soutěţích, sport. utkáních. Kaţdý ţák měl moţnost se ve výuce realizovat v rámci svých moţností. Vzdělávací proces byl ovlivňován zájmem ţáků, respektováním jejich schopností. Ve všech předmětech byly vyuţívány různé metody a formy práce, zapojení práce s internetem a výukovými programy PC a interaktivních tabulí. Časté střídání metod a forem práce ve vyučovacích hodinách. Promyšlená, pestrá skladba vyučovacích hodin s akceptováním individuality ţáků kvalifikovaná práce vyučujících. Byl kladen důraz na vyuţívání různých metod, projevilo se jako efektivní a účelné. S ţáky bylo postupováno dle jejich individuálních moţností, individuálním tempem. Forma kladení otázek Byla dodrţována správná forma odpovídající smyslu. Motivace žáků Aktivita a zájem ţáků o výuku Značně individuální a rozdílná v jednotlivých předmětech. Propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) Vycházení z vlastních zkušeností ţáků pozorování, hry, individuální zkušenosti 8

9 dětí. Projektové dny. Exkurze Muzeum, Planetárium, výstavy. Vyuţívání zkušeností ţáků Zkušenosti ţáků z nejrůznějších oblastí ţivota byly vyuţívány ve výuce. Vliv hodnocení na motivaci ţáků Nejvíce ovlivňovalo pozitivní motivaci k výuce kladné hodnocení. Ţáci byli vedeni i k samohodnocení. Vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace Analýza chyb byla pravidelně prováděna, tím byla zaručena zpětná vazba. Osobní příklad pedagoga Učitelé školy byli příkladem svým ţákům. Osobní příklad je nezastupitelný nejúčinnější je u ţáků v prvním ročníku. Interakce a komunikace Klima třídy Zaměření na estetiku prostředí, mezilidské vztahy, pocit bezpečí a jistoty. Ve třídách vedeny častější diskuze na téma mezilidské vztahy, chování mezi spoluţáky, mezi chlapci Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem Moţnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vzájemné respektování, výchova k toleranci Vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj a dívkami, mezi dětmi a dospělými, připomínána pravidla slušného chování. Pravidla komunikace byla ve výchovně-vzdělávacím procesu dodrţována. Ale je stále náročnější vychovávat ţáky k tomu, aby byli sami individualitou, která je zároveň schopna respektovat ostatní. Ţákům byl dán velmi často prostor k vlastnímu vyjádření názoru, byly vedeny debaty, učili se obhájit svůj názor. Trvalý výchovný cíl. Je stále náročnější vychovávat ţáky k tomu, aby byli sami individualitou, která je zároveň schopna respektovat ostatní. Komunikativní dovednosti ţáků jsou podporovány 9

10 komunikativních dovedností ţáků a utvářeny ve všech předmětech s větším či menším úspěchem. Trvalý výchovný cíl. Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností ţáků Vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků Hodnocení formou klasifikace odpovídá odvedeným výkonům. Individuální schopnosti ţáků byly respektovány, bylo respektováno osobní maximum a individuální potřeby kaţdého ţáka. Vyuţíváno hlavně při práci ve dvojicích a skupinové práci, výcvik v hodnocení vlastních výkonů, správné posuzování výkonů spoluţáků. Zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem Pravidelná součást hodin sledováno při hospitacích. Vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem Vyuţívány různé metody hodnocení slovní, písemné, výstavy prací Vyuţití hodnocení ţáků Klasifikace probíhala v souladu s hodnocením ţáků Prevence sociálně patologických jevů Všichni pedagogičtí pracovníci školy ve výchovně vzdělávacím procesu vedli důsledně a systematicky ţáky k osvojování norem mezilidských vztahů zaloţených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu ţáka. Pozornost byla zaměřena zejména na pozitivní mezilidské vztahy a úctu k ţivotu druhého člověka, respekt k individualitě kaţdého jedince, etické jednání (humanita, tolerance) a jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Všichni pedagogičtí pracovníci školy pravidelně vyuţívali moţností osobní, společenské a morální výchovy v prevenci šikanování a prohlubovali si své znalosti a dovednosti v tomto oboru zapojením do programu Minimalizace šikany. V rámci prevence a sociálně patologických jevů se uskutečnily tyto hlavní akce: Minimální preventivní program - jeho plnění a vyhodnocování Činnost zájmových krouţků ve škole i mimo Akce k vyplňování volného času Do světa - akce na podporu mezilidských vztahů Zdravá pětka projekt o zdravé výţivě Projekt Mimořádné události Účast v soutěţi Mladý stráţník 10

11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Na školní rok 2012/2013 byl zpracován plán DVPP. Pracovník Instituce Název semináře Věra Mrázková ČIPA Praha 7 A 7krát o alergii a astmatu Zdeňka Pinkavová ZVaS České Budějovice Přírodověda Eva Pěknicová Anna Turecká Anna Spurná Věra Mrázková Miluška Svobodová Michaela Truhlářová VŠ ERS České Budějovice Vyuţití ICT při výuce výtvarné kultury, literatury Eva Pěknicová ZVaS Tábor BOZP Hana Dolejší COMENIUS AGENCY Holubice Novela školského zákona Hana Dolejší AV MEDIA Kr. odb. konference o podpoře interaktivní výuky Hana Dolejší NIDV České ŠVP změny a Pavla Nývltová Budějovice English Language School realizace ve výuce Kurz angličtiny Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s rodiči 2krát ročně třídní schůzky, individuální konzultace, neformální setkávání při akcích školy. Spolupráce s budoucími prvňáky a jejich rodiči Den otevřených dveří před zápisem, návštěva předškoláků z MŠ Blanická a MŠ Zahradní v I. třídě, beseda s rodiči spojená s odbornými radami zkušených pedagogů o problémech dětí před zahájením školní docházky a se sdělením školy na vybavenost dětí pomůckami. Spolupráce se zřizovatelem problémy a poţadavky konzultovány na měsíčních poradách. Spolupráce ze strany zřizovatele velmi dobrá, zajišťování bezproblémového chodu školy. Spolupráce s PPP Tábor, SPC České Budějovice a SPC Strakonice péče o integrované ţáky. Spolupráce s dalšími organizacemi pronájem tělocvičny: cvičení pro dospělé, tance pro děti (TŠ ATAK), jóga pro děti, pronájem třídy: keramický krouţek J. Pospíšilová. Spolupráce s Junákem chatka na školní zahradě pravidelné schůzky s programem, tábor v době letních prázdnin. Spolupráce s myslivci děti na podzim nasbíraly kaštany a ţaludy pro zvěř. Spolupráce s Domem s pečovatelskou sluţbou v Čekanicích - vánoční program pro seniory. 11

12 Významné akce školy Drakiáda Zapojení do projektu Ruku na to 72 hodin Uklidíme zahradu a okolí školy YAMAHA ukázka klávesových nástrojů a hry na ně Celoškolský projekt Mimořádné události Do světa - akce na podporu mezilidských vztahů Zdravá pětka Výchovný koncert Čertovské rojení Veselé zoubky Vánoce třídní besídky Vánoční představení pro seniory Dům s pečovatelskou sluţbou Čekanice Pohádkový den otevřených dveří pro předškoláky a rodiče Školní karneval Vítání jara úklid okolí školy a pomníku před školou, Den země Den dětí u vojáků Čarodějné odpoledne HELPÍK zdravotní školení pro ţáky IV. A V. třídy Moje hobby Planetárium v Českých Budějovicích Školní výlet zámek Radíč Od jara do zimy výstava výt. prací ve Vodárenské věţi Celoroční soutěţ čistoty tříd Sběr kaštanů a ţaludů pro zvěř Sběr vybitých baterií Sběr pomerančové a citrónové kůry Projekt Zdravé zuby ve spolupráci s MZ Projekt Školní mléko Projekt Ovoce do škol Kulturní akce (Divadlo O. Nedbala, Kino Svět) Návštěva galerie vánoční výstava Celoškolní projekt Mimořádné události - Celoškolní jednodenní projekt. Do projektu zapojeni všichni ţáci školy. Environmentální výchova Environmentální výchova byla zaměřena na průřezové téma v jednotlivých předmětech dle školního vzdělávacího programu. Důraz byl poloţen na tyto tématické okruhy: ekosystémy základní podmínky ţivota lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí 12

13 vztah člověka k prostředí AKCE: Pozorování a ochrana přírody ŠD celoročně Ruku na to! 72 hodin celostátní projekt Den Země Účast v soutěţi Poznáváme přírodu Sběr vybitých baterií - 2. místo Sběr kaštanů a ţaludů Sběr pomerančové kůry Třídění odpadu Testování žáků Celostátní testování ţáků V. třídy český jazyk, matematika, anglický jazyk. Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků, družstev Umístění HELPÍK zdr. soutěţ šk. kolo/ 38 ţ./4 ţ. kraj.kolo Výt. soutěţ Čím bych chtěl být 7 ţ. Soutěţ O táborský stříbrný poklad 15 ţ. 3. místo Výtvarná soutěţ Lesy a příroda 9 ţ. kolem nás Přír. soutěţ Kapka vody 12 ţ. Nebojte se silnice 6 6. místo Účast žáků ve sportovních soutěžích Počet žáků Umístění Název soutěže 8 2. místo Plavání Mladý stráţník a 2. místo McDonald Cup roč místo McDonald Cup roč místo OVOV 8 Okresní atletický přebor Táborska 13 13

14 Mimotřídní a zájmová činnost školy Je dlouhodobě zaměřena na práci školní druţiny, na činnost zájmových krouţků a jednotlivé tématické akce. Nabídka volnočasových aktivit je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Přehled zájmových kroužků Název organizátor třídy vyučující Tělovýchovný ŠD I. II. M. Svobodová Tělovýchovný ŠD III. IV. M. Svobodová Výtvarný ŠD II. V. V. Mrázková Počítače, informatika ZŠ II. - V. Z. Pinkavová Počítače, informatika ZŠ II. - V. E. Pěknicová Náprava vývojových poruch učení ZŠ I. V. A. Turecká Logopedie ŠD I. II. M. Svobodová, V.Mrázková Hra na flétnu ZŠ I. II. A. Spurná Turisticko - přírodovědný ZŠ IV. - V. A. Spurná, P. Nývltová JUNÁK jiný subjekt I. V. E. Turecká, M. Petrů Taneční TŠ Atak I.-II. M. Sudová Keramický jiný subjekt I.-V. J. Pospíšilová Jóga jiný subjekt I. IV. D. Koubová Projekty předložené a realizované školou, financování z cizích zdrojů Název Vypisuje Částka Podpora Získaná částka Vybavení turistickopřírodovědného kroužku TURIP Činnost výtvarného kroužku - MŠ JK - KÚ ,- ano ,- Město Tábor- Fond kultury 8 000,- ne 0 Ozvučení tělocvičny JK - KÚ ne 0 14

15 Rozvojové a mezinárodní programy Škola nebyla ve šk. roce 2012/2013 zapojena do mezinárodního rozvojového programu. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Státní kontrola dodrţování vybraných ustanovení školského zákona byla zaměřena na: 1. kontrolu vedení dokumentace školy 2. kontrolu údajů o ţákovi uvedených ve školní matrice 3. kontrolu vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu 4. kontrolu vydání školního vzdělávacího programu a jeho zveřejnění na přístupném místě ve škole 5. kontrolu plnění ředitele 6. kontrolu předpokladů pro výkon funkce pedagogických pracovníků 7. kontrolu ustanovení 166 školského zákona 8 kontrolu plnění povinnosti ředitele školy ve vztahu k činnosti školské rady V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Hodnocení práce školy Stanovené cíle školy: poskytnout ţákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vytvářet dobré podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a dobré uplatnění v ţivotě - odborný růst pedagogických pracovníků - spokojenost rodičů se školou, zvyšující se vzájemná spolupráce - spokojenost ţáků ve škole Posouzení plnění cílů - rozvíjení osobnosti kaţdého ţáka na základě individuálních moţností, postupné zlepšování jednotlivých ţáků práce s integrovanými ţáky podle individuálních plánů - vyuţívání DVPP ve výchovně vzdělávacím procesu - udrţená naplněnost školy, dobře spolupracující celek jednotlivých součástí školy - profesionální přístup a obětavost všech pracovníků školy - spokojený ţák, rodič Oblasti s dobrými výsledky ve vzdělávání - dobrá úroveň znalostí a dovedností ověřená hospitacemi, prověrkami, testy - promyšlená a pestrá skladba vyučovacích hodin, respektování individuality ţáků, střídání metod a forem - činnostní učení 15

16 - procvičování učiva a získávání nových informací prostřednictvím počítačových výukových programů a internetu - úspěchy v rozvoji komunikativních dovedností - vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků - profesionální přístup pedagogů pedagogický takt Oblasti s potřebou zlepšení - úroveň výrazových prostředků některých ţáků - odstraňování vulgarismů při všech činnostech - zvyšování tělesné zdatnosti ţáků chůze, běh, vytrvalost, rychlost, pohotovost Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 Základní údaje o hospodaření školy Rozbor hospodaření celé organizace V Táboře-Čekanicích dne Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy Výroční zpráva byla schválena nadpoloviční většinou všech členů školské rady na jejím zasedání dne Mgr. Anna Turecká předsedkyně ŠR 16

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více