Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME"

Transkript

1 Ţivotní jubileum oslaví Machalová Ingrid Keilingová Drahomíra Vavřík Dušan Trčková Anna Strouhal Antonín Gabrišová Boţena 73 let 71 let 70 let 69 let 63 let 61 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navţdy odešla Zdenka Černá 86 let - bývalá občanka Andělské Hory Čest její památce! 1

2 Městský úřad informuje Kontakty, na kterých nás najdete Městský úřad , Novotný Miroslav, starosta, , domů Kučerová Jana, místostarosta, Bc. Mlčáková Dagmar, Eichlerová Jitka , Svozil Petr, technicko-hospodářský pracovník Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba pondělí a středa od 7.00 hod do hod. úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod 2

3 Víte, ţe vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech a od 1. ledna 2014, spadá naše město pod policii ve Vrbně pod Pradědem. V případech, kdy budete potřebovat pomoc od policie je nutno se obracet na oddělení PČR ve Vrbně pod Pradědem. Adresa: Policie ČR Krajské ředitelství MSK Obvodní oddělení Nádraţní Vrbno pod Pradědem Telefon: hlídka, dozorčí Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval pracovníkům Městského úřadu v Andělské Hoře, ale především panu starostovi Miroslavu Novotnému za zhotovení a umístění odpočinkových laviček v aleji na Anenský vrh. Jsou zde teprve od podzimu loňského roku a jiţ jsem slyšel mnoho chvály na zhotovitele těchto zdánlivě drobných doplňků cesty na Annaberg. Trvalo to mnoho let, neţ někdo konečně pochopil, ţe na potní místo chodí převáţně starší lidé a taky rodiče s malými dětmi a ti si potřebují někde odpočinout. Ale hlavně, pan starosta zhotovení slíbil a taky slib bezvýhradně splnil. Jsem rád, ţe takoví lidé ještě mezi námi jsou, i kdyţ je jich čím dál méně. Ještě jednou díky. Jiří Pišťáček Dobrý den, informujeme Vás o inzerci v našem zpravodaji "Andělák", který vydáváme kaţdý měsíc. V inzerci jsou také kontakty na pověřené osoby. Nejprve si inzerci musíte zaplatit a poté Vám bude text zveřejněn. Je zde také moţnost Váš inzerát vyvěsit bezplatně na obecních vývěskách. 3 Za MěÚ - Andělská Hora Eichlerová Jitka

4 4

5 ŠÁLA DĚDA PRADĚDA Andělák únor 2014 Čepice 2M a Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka ve spolupráci s obcí Malá Morávka a hotelem Praděd - vysílač nabízí partnerství při projektu ŠÁLA DĚDA PRADĚDA. Cíl projektu - propagace mikroregionu Praděd při zapojení obyvatel a podnikatelských subjektů v regionu. Forma - upletení šály v délce 1492 metrů, kterou bude omotána vrcholová část Pradědu. V čem spočívá partnerství? - finanční příspěvek na nákup materiálu (vlny), dodání materiálu. Nabízíme: - průběţnou propagaci formou pravidelných informací o projektu v regionálních médiích, trvalou propagaci na stránkách projektu nebo na portálu Trvání projektu: , kdy proběhne slavnostní vynesení šály a její rozvinutí na vrcholu Pradědu a následovat bude lidová veselice. Součástí projektu je kromě propagace také zápis do Knihy rekordů agentury Dobrý den v Pelhřimově. V případě Vašeho zájmu o účast v projektu, kontaktujte M. Brachtlovou nebo mail Novoroční výšlap na Annaberg, 5

6 Společně jsme se s občany ze Světlé Hory vydali na novoroční výšlap na Annaberg, kde jsme společně oslavili nový rok Věřím, ţe v roce 2015 se této akce zúčastní ještě větší počet místních občanů. Vavřík Dušan 6

7 7

8 8

9 Plánované akce v roce město Andělská Hora Únor : Maškarní karneval ZŠ a MŠ ( spoluúčast ) Ples ZŠ a MŠ ( spoluúčast) Březen:.? Josefovská zábava( hasiči ) ZŠ velikonoční strom hod Duben: Stavění májky hod ( středa ) Květen: Vítání občánků a Den matek ( pondělí hod ) Školní akademie(spoluúčast) Den dětí, kácení májky ( město + hasiči ) hod Červen:? Červenec:? Turnaj v minikopané o pohár starosty( hasiči ) Festival dechových kapel Polsko Pouť ke sv. Anně ( sobota) Turnaj starostů v tenise Srpen: Ţabák Září:..? Doţinky Polsko ( termín konání upřesní polská strana) Netradiční vozidla( traktůrky ) Prosinec: Mikulášská nadílka Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola ve Světlé Hoře Sněhová královna zaspala nebo dostala rýmu, protoţe jsme se se sněhovými vločkami ještě nepotěšili. Ale přesto bylo velmi důleţité vědět, jak se v zimním období chránit, jak se oblékat, jaké máme zimní sporty a co vše bychom měli znát, abychom chránili nejen sebe, ale i ostatní. 9

10 V pondělí 13. ledna přišly do naší školky děti ze ZŠ s paní učitelkou Hanou Crhovou, aby nám předaly malý dáreček a pozvaly nás k zápisu. Také jsme měli pro kamarády připraveno malé překvapení, a tak jsme společně strávili milé a veselé dopoledne. V pátek 17. ledna jsme se vydali s předškoláčky do ZŠ na projektový den. Nebyl to ale obyčejný den, protoţe jsme si zahráli na školu a byl to také pro nás předškoláky důleţitý den - den zápisu do ZŠ. Co nás čeká? Ve čtvrtek 13. února se všichni společně sejdeme na tolik dětmi očekávaném KARNEVALU. Kaţdý z nás si jiţ za pomoci rodičů připravuje masku, a tak si s hudbou zatancujeme, zaskotačíme a určitě v soutěţích vyhrajeme i nějaké překvapení. Nyní se jiţ připravuje ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2014/2015, který proběhne v měsíci dubnu. Včas budeme informovat rodiče ve zpravodaji a také informačním letákem, který dostanou všichni na adresu svého bydliště. Důleţité upozornění! V době jarních prázdnin od 10. do bude MŠ ve Světlé Hoře uzavřena. Michaela Horáková, zástupce ředitele pro MŠ Základní škola v Andělské Hoře Máme-li shrnout náš start do nového roku, můţeme konstatovat, ţe byl velmi úspěšný, ale také velmi vysilující. Připravujeme se na karneval a ples, které letos proběhnou 13. a Přípravy jsou velmi náročné: vyrábíme novou výzdobu, běháme po sponzorech, vyjednáváme vystoupení a další aktivity, které jsou s přípravou plesu spojeny. Pociťujeme, ţe se společnost nachází v krizi - častěji, neţ na dárky do soutěţí 10

11 pro děti, naráţíme na zavřené dveře. I tak se domníváme, ţe se máte na co těšit. K tanci a poslechu vám letos bude hrát kapela BT junior, coţ jsou následovníci kapely BT, která dříve na našich plesech hrála, ovšem nyní jiţ pomyslné ţezlo převzali právě přímí potomci jejich členů. Předtančení se ujme dvanáct statných muţů Řeků, kteří vám všem představí tradiční řecké tance, které si budete moci také vyzkoušet. Proto, aby se ples a karneval mohl uskutečnit, musíme vynaloţit neskutečně velké úsilí, měsíce příprav a dřiny, proto věříme, ţe budete všichni spokojeni. Zároveň doufáme, ţe oproti loňsku dodrţíte námi stanovené ukončení plesu ve 2:00 hodiny, protoţe po plesovém rejdění nastupujeme opět my, kteří musíme tělocvičnu uvést do původního stavu, coţ je činnost minimálně do 5:00 hod. Děkujeme za toleranci a shovívavost. Vstupenky vč. místenek jsou jiţ k dispozici za cenu 130,- Kč + 20,- Kč místenka. Místenky budou slosovatelné! Objednat si je můţete denně na telefonním čísle od 7:15 hod. do 14:00 hod., případně lze vyuţít objednání přes V oblasti výuky jsme hned po vánočních prázdninách připravili pro deváťáky Přijímačky nanečisto. Někteří z nich aţ v lednu zjistili, ţe ve škole se člověk musí taky učit! Zároveň jsme ţáky přihlásili na testy KALIBRO, přičemţ tyto srovnávací testy by měly ţákům, rodičům i pedagogům ukázat, jak jsou na tom z hlediska vědomostí a dovedností naši ţáci v porovnání s celou republikou. Za velmi důleţitou akci povaţujeme zápis do 1. tříd, který se uskutečnil v pátek a v sobotu 17. a 18. ledna. V první třídě budeme mít nejspíše 13 dětí z našeho spádového obvodu, bohuţel více dětí v našem okolí nemáme - nejsou. Oproti minulým letům je současný stav celkového počtu dětí ve škole o osm dětí vyšší, v současné době je totiţ počet dětí ve škole 131. Věříme, ţe se nám tento stav podaří v následujícím roce udrţet. Od září nabídneme dětem další krouţky vč. nového 11

12 krouţku mladých biologů a ochránců přírody, nový krouţek angličtiny pro děti i jejich rodiče, krouţek basketbalu apod. S novou nabídkou volnočasových aktivit budete všichni včas seznámeni prostřednictvím našich webových stránek a zpravodajů. Na deváťáky a jejich rodiče čeká v tomto období podávání přihlášek na střední školy. Postup je zveřejněn na stránkách školy v záloţce aktivity školy, rubrika poradna pro rodiče. Rovněţ jsme plánovali připravit tzv. zimní sportovní dny, kde se děti v rámci hodin tělesné výchovy a rozšířené tělesné výchovy měly věnovat zimním sportům. Ve spolupráci se Ski Annaberg jsme dojednali pro naše děti výhodné podmínky, ovšem zradilo nás počasí. Pokud se změní situace, rádi vás budeme informovat o dalším postupu. Zapište si do kalendářů (aktualizace) 13. únor Karneval 14. únor Společenský ples (19:30 02:00) 24. únor platby stravného Upozornění O jarních prázdninách nebude škola a školská zařízení v Andělské Hoře a Světlé Hoře v provozu. Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Informace ze školní jídelny Platbu lze uskutečnit v posledním únorovém týdnu v pondělí 24. února 2014 od 7:00 do 13:00 v kanceláři jídelny v ZŠ v Andělské Hoře. Splatnost bezhotovostních převodů je 25. února, další zájemci o bezhotovostní platby by se měli ozvat hned na počátku února! Z oblasti internetového objednávání stravy vyplynulo několik důleţitých dotazů, které 12

13 bychom velmi rádi zodpověděli touto cestou. 1. Mé dítě bylo na obědě ve 13:00 hodin, ale na internetu má pípnuto cca. ve 14:30 hodin. Proč? Bohuţel zjišťujeme, ţe řada dětí zapomíná min. 3x týdně čipy. Vzhledem k tomu, ţe jsme malá škola, tak není problém si tyto děti zapamatovat, respektive není problém si nevšimnout, ţe toto dítě na obědě bylo. Při denní uzávěrce (strava se vydává do 13:15 hodin) zjišťujeme, které děti na obědě byly, ovšem si tzv. nečiply. Aby bylo moţno se systémem dále pracovat, musíme tyto děti odčipnout ve 14:30 hodin ručně. Větší školy u dětí, které čip zapomenou, tuto situaci řeší tím, ţe jim v těchto případech nevydají oběd, případně děti čekají do uzávěrky, neţ si vedoucí ŠJ ověří, zda má dítě oběd zaplacený. My tuto skutečnost řešíme výše popsaným způsobem, aby dítě nemuselo čekat. Jediným doporučením je, aby děti na obědy čipy pravidelně nosily. 2. Dítě na obědě nebylo, nebylo odhlášeno, ale strava se na internetu jeví jako odebraná. Tato situace můţe vzniknout dvakrát za kalendářní rok (v červnu a v prosinci), kdy škola vytváří uzávěrku a vyúčtování stravného. Děti se v těchto obdobích mohou odhlásit přes PC ze stravy pouze do předem určeného data, poté se odhlašují pouze osobně či telefonicky (platilo i v době stravenek), neboť probíhá uzávěrka předmětného období. Děti jsou o této situaci pravidelně informovány na nástěnkách a u výdejního okénka v jídelně. Počínaje rokem 2014 budeme tuto věc připomínat také v lokálních zpravodajích. Komunikujeme také s firmou VIS, aby šlo vyúčtování v roce 2014 softwarově vyřešit jinak a tato předmětná období nenastávala. Firma slíbila pro rok 2014 softwarový upgrade. 3. Bude se zvedat cena stravného? O zvýšení ceny stravného ve školním roce 2013/2014 neuvaţujeme! 13

14 4. Jaké novinky v oblasti stravování škola chystá? Ve školním roce 2013/2014 plánujeme několik novinek: ta nejbliţší spočívá v zavedení nápojových automatů v jídelně školy, další bude postupná komplexní renovace nábytku v jídelně (nové stoly a ţidle). Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná šířka: 50 06' s. š. Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období datum hodnota Nejniţší naměřená teplota ,4 ( C) Nejvyšší naměřená teplota ,5 ( C) Nejvyšší úhrn sráţek ,2 (mm) Nejvyšší rychlost větru ; 16,2 4., 10. a (km/h) 14

15 V druhé polovině prosince 2013 a první polovině ledna 2014 jsme zaţívali spíše jaro neţ pravou jesenickou zimu. Teploty se aţ na výjimky pohybovaly mezi 1 C - 8 C a byly doprovázeny téměř bezdeštným obdobím. Za celé sledované období byl deštivější leden neţ prosinec. Průběh teplot ( C) Úhrny sráţek (mm) Rychlosti větru (km/h) 15 Mgr. Eva Kyšová

16 4. Společná výzva MŢP a MSK Společný program na podporu výměny kotlů. Rada kraje svým usnesením č. 32/2467 ze dne schválila vyhlášení dotačního programu 4. Společná výzva MŢP a MSK Společný program na podporu výměny kotlů. Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo ţivotního prostředí a Moravskoslezský kraj s tím, ţe poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ , zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, zastoupený ředitelem Fondu. Ţádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa: Moravskoslezský kraj krajský úřad 28. října Ostrava. Ţádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních sluţeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. Zahájení příjmu ţádostí: Ukončení příjmu ţádostí: (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve). 4. Společná výzva k podávání ţádostí o poskytnutí podpory (formát PDF; velikost 96 kb) Seznam podporovaných kotlů pro aktuální výzvu. (Dovolujeme si Vás upozornit, ţe Seznam podporovaných kotlů je průběţně aktualizován Státním fondem ţivotního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na e- mail: popř. tel.: ). Kontaktní osoby: Moravskoslezský kraj Ing. Jana Štěpánková tel Státní fond ţivotního prostředí ČR Mgr. Petra Danningerová tel.: Důvod a cíl programu : Cílem dotačního programu je sníţení úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatíţení znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů v domácnostech. Sníţení znečištění ovzduší bude dosaţeno náhradou stávajících ručně plněných kotlů do tepelného výkonu 50 kw na tuhá paliva za nové nízkoemisní tepelné zdroje taktéţ o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kw. Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji, přestoţe uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více neţ 1 tis. t tuhých znečišťu- 16

17 jících látek. Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá sníţení vysoké zátěţe obyvatel zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních topenišť. V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují ekologicky nevhodná paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují mnoţství a způsob vyuţití paliva, zejména z toho důvodu, ţe eliminují druh pouţívaného paliva a díky samostatnému a průběţnému zásobování vzniká i menší mnoţství tuhých znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je generována právě při zahájení procesu spalování. Coţ zároveň přispěje i k pohodlnější manipulaci při obsluze těchto tepelných zdrojů. Přestoţe podle nejnovějšího průzkumu jsou ¾ domácností spokojeny s ţivotem v Moravskoslezském kraji, tak pouze necelá ¼ domácností v tomto kraji je spokojena s kvalitou ovzduší v obci kde bydlí, dále vyplývá, ţe obyvatelé Moravskoslezského kraje by byli ochotni investovat do výměny nového kotle v průměru Kč, přičemţ časová návratnost investice by dle nich měla být průměrně 4 roky.výměna starého ručně plněného kotle za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj nejenom sníţí ekologickou zátěţ v jednotlivých obcích Moravskoslezského kraje, ale také přinese jejich majitelům značnou úsporu peněz i času při manipulaci s těmito zařízeními. Výše dotace činí v tomto roce max Kč, dle typu kotle. 17

18 18

19 Dobrý den, prosím touto cestou o zveřejnění pozvánky do Skanzenu ve Vašem zpravodaji. Skanzen je umístěn v areálu hotelu Avalanche (obec Dolní Moravice) a jsou v něm historické zajímavosti nejen o dobývání zlatých a železných rud v Jeseníkách, ale i historie zdejšího regionu, včetně Vaší obce. Skanzen byl vybudován v rámci podpory Regionálního programu. Přes zimní sezónu je otevřeno v pátek a v sobotu, vždy od do hod. Děkuji. Pohodové a šťastné dny přeje pracovnice Skanzenu Alena Konvalinková. 19

20 OČI Jak zvláštní mi to připadá co oči všechno vidí, jak slunce večer zapadá, povahu vepsanou v lidi. Ty barvy duhy na nebi co se nám nabízí, ty oči chtějí říci nám, ţe to nám nezmizí. Ani jeden tvoreček není na světě stejný, šnek co nosí domeček, nebo bílé labutě věrný. Oči se tak dívají divoce i něţně, a slzy v bolu mívají i při štěstí tak běţně. Tak opatrujte ten svůj dar vţdyť můţeme se chlubit, co by slepý za to dal.vţdyť očima můţeme i mluvit. Vichřice Ta vichřice sténá a děti své nahání, já při tom řevu dělám své pokání. Ta vichřice sténá a hodně kvílí a nečeká na děti uţ ani chvílí. Ta vichřice má sílu, zuby své zatíná, uţ začala zima, ta její hodina. Ta vichřice vším cloumá a dme se, drţte si klobouky... my nedáme se. Ta vichřice zuří a nikdo se netají, ţe doma si do čaje také rum přidají. Tlačí nám do oken a kliku si hledá, doráţí, bouři se a pokoj nám nedá. To bylo za nocí uţ nový den máme, tak ráno s radostí kávu si dáme. Vločky ty mají směr jak v sešitu linky bodají do tváří a maţou nám šminky. Tak vypadá zima.sněţí a mrazík má větry, lidé pod horami opráší svetry. Ten mrazík náš je čistička přírody, ona s ním sepíše kaţdý rok dohody. Aby se škůdci nám tolik nehromadili a lidé svou práci ji s láskou pohladili. Marta Lazarová 20

21 KZSB - plán činnosti na 1. pololetí 2014 Leden ročník Novoročního výstupu na Uhlířský vrch Společný odchod od vodníka u rybníka v 10 hod., v 11 hod. koleda a foto v kostele. Účastníci obdrží tradiční kalendářík s razítkem. Únor Kutání v Suché Rudné a okolí Teoretická příprava k dubnové procházce v terénu. Populárně odborná přednáška Mgr. I. Hornišera, 18 hod., malý sál Městského divadla v Bruntále. Březen Řád německých rytířů a panství Bruntál Přednáška PhDr. T. Niesnera, 18 hod., malý sál Městského divadla v Bruntále. Duben Úklid vápenky v Razové Sobotní výlet s prací i zábavou. Vápenka byla díky Lesům ČR nadkryta v listopadu Odjíţdí se v 9 hodin od kaple sv. Michaela v Bruntále. S sebou hrábě a něco na opékání Suchá Rudná a okolí - procházka po místech někdejšího dolování zlata Provádí Mgr. I. Hornišer, odjezd a další pokyny budou upřesněny podle počasí. Květen ročník cyklistického a pěšího výletu Okolo Harty Memoriál Petra Hábla Start od 8 do 10 hod. v areálu firmy FIDES na třídě Práce za Kauflandem. Akce se koná za kaţdého počasí. Pokud se bude opravovat cesta z Bruntálu do Meziny, tak pojedeme cestou lesem. Na startu budou zajištěny servisní sluţby firmy Veloservis Jiřího Šíra a pro nejmenší účastníky skákací hrad od firmy REMAX. 21

22 Autobusový zájezd po stopách pánů z Vrbna na hradě Helfštýn a do Lipníka nad Bečvou a lázní Teplice nad Bečvou Cestou navštívíme i další zajímavosti. Přihlášky a platba od v obchůdku NEXT na náměstí Míru 8. Červen Poloţení kytičky na hrob starosty W. F. Olbricha 16 hod., hřbitov u kaple sv. Michaela Dny města Účast na oslavách města. Červenec Lesní slavnosti Lapků z Drakova Účast na akci pořádané spřáteleným spolkem Přátelé Vrbenska. KZSB připravuje výlet s brigádou k větrnému mlýnu za Horním Benešovem. Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na únor Koncert dětské pěvecké skupiny Plamínky, 15:00, Střecha XIV. Reprezentační ples, Karlova Studánka Čchi-kung, 17:30 18:45, Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:15 17:45, Střecha Kurz angličtiny Callanova metoda, 17:00 18:30, Střecha Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 18:30, Střecha Zkouška Pěvecké sboru, 17:30, Střecha Šikovné ručičky, 17:00, Střecha Kurz němčiny pro pokročilé, 16:00 17: Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Kurz němčiny pro začátečníky, 16:15 17:30, Střecha Kurz orientálního tance děti 16:00 17:00 hod, ţeny 17:00 18:30 hod druţina ZŠ Koncert vrbenské skupiny NÁHODA, 17:00 hod, Střecha Čchi-kung, 17:30 18:45, Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:15 17:45, Střecha Kurz angličtiny Callanova metoda, 17:00 18:30, Střecha Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 18:30, Střecha Galerie na schodech, výstava fotografií Ivety Malé a Libora Malého Divadla a koncerty. Výstava potrvá do Zkouška Pěvecké sboru, 17:30, Střecha Virtuální univerzita třetího věku, 1. přednáška Houby, 14:00 15:30, Střecha 22

23 Kurz němčiny pro pokročilé, 16:00 17: Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Univerzita volného času Bezpečí domova, přednáší Vlasta Patíková, 16:00 18:00, Střecha Kurz němčiny pro začátečníky, 16:15 17:30, Střecha Kurz orientálního tance děti 16:00 17:00 hod, ţeny 17:00 18:30 hod druţina ZŠ Lidové divadlo Krnov, komedie S tvojí dcerou ne, 19:00, Střecha Výroční členská schůze LKŢ, 15:00, Střecha Súfijské dýchání, 16:00 17:15, Střecha Čchi-kung, 17:30 18:45, Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:15 17:45, Střecha Kurz angličtiny Callanova metoda, 17:00 18:30, Střecha Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 18:30, Střecha Zkouška Pěvecké sboru, 17:30, Střecha Šikovné ručičky, 17:00, Střecha Kurz němčiny pro pokročilé, 16:00 17: Galerie na radnici, výstava fotografií Petra Slavkovského Něco je jinak. Výstava potrvá do Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Centrum Ţivot a Zdraví, přednáška Jak hospodařit s financemi, 18:00, Střecha Kurz němčiny pro začátečníky, 16:15 17:30, Střecha Kurz orientálního tance děti 16:00 17:00 hod, ţeny 17:00 18:30 hod druţina ZŠ Přátelské posezení při repro hudbě, pořádá LKŢ, 16:30, Střecha Loutkové představení pro děti a jejich rodiče Čtyři pohádky, hraje divadlo ŠUS Praha, 15:00 hod, Střecha Seminář Občanský zákoník pro veřejnost, 15:00 18:00, Střecha Čchi-kung, 17:30 18:45, Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:15 17:45, Střecha Kurz angličtiny Callanova metoda, 17:00 18:30, Střecha Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 18:30, Střecha Zkouška Pěvecké sboru, 17:30, Střecha Virtuální univerzita třetího věku, 2. přednáška Houby, 14:00 15:30, Střecha Posezení u folkrocku se skupinou Fleret z Vizovic, 19:00, Střecha Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Univerzita volného času Sociální dávky v roce 2014, přednáší Vlasta Patíková, 16:00 18:00, Střecha Kurz němčiny pro začátečníky, 16:15 17:30, Střecha Kurz orientálního tance děti 16:00 17:00 hod, ţeny 17:00 18:30 hod druţina ZŠ 23

24 Maturitní ples Všeobecného a sportovního gymnázia Vrbno p. P., 19:00 hod, restaurace Mír Velká cena v šachu, 8:00, Střecha Viessmann - Jesenický zimní triatlon, lokalita Karlova Studánka - Praděd do Výstava Gobelíny, vystavuje Zdeněk Šupák Krnov, Střecha do Výstava obrazů, grafiky a koláţí Ivety Dučákové...řeč očí, Art galerie Penzionu U řeky Karlovice Naďa Trzaskaliková, STŘECHA Vrbno p. P. Kulturní akce Krnov: pondělí 10. února v 19:00 hodin John Goldberg: VYHAZOVAČI komedie (nejen) pro mladé Inscenace pro čtyři mladé zpívající herce, z nichž každý představuje několik postav (vyhazovače, náctileté hochy, nakadeřené slečny aj.). Vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu Cinders. Energii sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Hraje: Divadlo Radka Brzobohatého Praha Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner Vstupné: 260 a 240 Kč (děti a studenti sleva 50 %)(předplatitelé do divadla na předplatenky 2013 sleva 20 %). Mimo předplatné! Délka představení 2 h 20 min neděle 16. února v 15:30 hodin Jaromír Kincl: RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK pohádka o roztomilém zeleném skřítku Rákosníčkovi, který žije v podvodní říši, kde se dějí podivuhodné věci.pohádka plná hravosti, humoru a písniček. Hraje: Divadlo Scéna Zlín Vstupné: 70 a 60 Kč 24 Délka představení 60 min středa 26. února v 19:00 hodin

25 Antonín Dvořák: ČERT A KÁČA - pohádková opera jednoho z nejvýznamnějších a nejhranějších českých skladatelů u nás i ve světě.mimořádně zdařilé představení. Hraje: Slezské divadlo Opava Délka představení 2 h 30 min 1. představení v předplatném do divadla na rok Vstupné: 180 a 160 Kč (děti a studenti sleva 50) úterý 11. února v 19:00 hodin JULIE SVĚCENÁ housle VÁCLAV MÁCHA klavír koncert mimořádně talentované mladé houslistky s klavírním doprovodem Program: A. Dvořák, J. Haydn, J. S. Bach, E. Chausson, B. Smetana, N. Paganini V předplatném KPH na koncertní sezónu Vstupné: 120 Kč (děti a studenti sleva 50 %) uvádíme v únoru Něžné vlny, Jack Ryan: V utajení, Památkáři, Angelika, Na život a na smrt, Krásno, RoboCop,Dědictví aneb Kurva se neříká, Životní šance,babovřesky 2 Rodinné filmy sobota a neděle v českém znění Lego příběh 2D+3D, Bella a Sebastián, Mrňouskové - Údolí ztracených mravenců,velká oříšková loupež 25

26 26

27 27

28 28

29 PROSINEC 5. PROSINCE, SVĚTLÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA JSDH SVĚTLÁ HORA 5. PROSINCE, ANDĚLSKÁ HORA MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA MĚSTO ANDĚLSKÁ HORA 12. PROSINCE, SVĚTLÁ KERAMIKA SVĚTELSKÁ POHODA 12. PROSINCE, SVĚTLÁ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ OBEC SVĚTLÁ HORA SUCHÁ RUDNÁ VÁNOČNÍ KONCERT ZKRÁŠLOVACÍ SPOLEK SUCHÁ RUDNÁ 27. PROSINCE ANDĚLSKÁ TURNAJ V NOHEJBALE MEMORIÁL JANA TJ SVĚTLÁ HORA HORA ŠNÁBLA 30. PROSINCE SVĚTLÁ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE TJ SVĚTLÁ HORA 29

30 30

31 31

32 Hasiči v Andělské Hoře zatím fungují na staveništi, chybí i vozidlo. Andělská Hora (FOTO) Dobrovolní hasiči v Andělské Hoře stavějí nové prostory a čekají i na slíbený zásahový vůz. Původní zbrojnice v Andělské 32

33 Hoře v současné době prochází celkovou rekonstrukcí, která je hrazena z dotací. Kolaudace budovy je naplánována na jaro letošního roku. Přesto se hasiči snaţí vykonávat svou práci dobře, i kdyţ musí začínat od nuly. V obci sbor dobrovolných hasičů funguje od října roku 2004 v počtu čtrnácti členů. Máme v plánu do sboru přibrat i ţeny a dívky, které mají o práci zájem. Budeme mít prostory a hlavně motivaci, uvedl velitel Petr Černota a vše potvrdil i jeho zástupce Jakub Gocala. Hasiči disponují zatím jedním zásahovým vozidlem Citroen Jumper, a snad se brzy dočkají i slíbené cisterny, o kterou mají poţádáno. Vybavení je zatím dostačující, ale obměna by se hodila, pokračovali přítomní zástupci sboru. Ročně hasiči vyjíţdějí v průměru k padesáti událostem. Zasahují hlavně u popadaných stromů, likvidují vosí hnízda, zachraňují osoby a zvířata nebo pomáhají při povodních. V loňském roce bylo takových výjezdů díky probíhajícím opravám celkem dvacet pět. Více zde: 33

34 34

35 Hvězda mezi onkology radí: 10+1 tip na dlouhověkost Americký onkolog David Agus (ara) Vyhoďte všechny vitamíny, pětkrát týdně si nalijte dvě deci červeného vína a v neděli se pořádně vyspěte! Tak vidí recept na dlouhověkost americký lékař David Agus (48). Jako zastánce genového testování v rámci prevence je hvězdou mezi americkými onkology. V našich genech jsou uloţeny předpoklady k nemocem, které nás mohou v budoucnosti ohrozit. Kaţdý by měl absolvovat genetický test, aby věděl, jaká jsou u něj rizika, je přesvědčený lékař. 1. V neděli se pořádně vyspěte! Lidské tělo má jisté návyky, kterým škodí stres, s nímţ se většina z nás denně potýká. Psychické zatíţení je také jedním z hlavních předpokladů pro vznik nemoci. Pokud tedy během pracovního týdne vstáváte brzy ráno, tělo se potřebuje zotavit. S touto»nedělní rezervou«si organismus vystačí minimálně do středy. 2. Vţdy jezte ve stejnou dobu! I kdyţ by vaše jídlo měla představovat pouhé jablko, i tak si ho dejte! Studie jasně ukazují, ţe lidé, kteří mění časy, kdy jedí, mají aţ o 80 procent vyšší předpoklad pro vznik cukrovky. 3. Zbavte se nepohodlných bot! Ţeny mají potřebu nosit vysoké podpatky za kaţdou cenu. Jakmile je ale začnou bolet nohy, měly by se jich okamţitě zbavit. Důvodem je fakt, ţe tato bolest má za následek bolestivé záněty, které mají často smrtelné násled- 35

36 ky! Například se zvyšuje riziko vzniku rakoviny, srdečních onemocnění a Alzheimerovy choroby. 4. Cvičte maximálně hodinu denně! Pohyb je zdravý, ale ne pokud se jedná o nadměrné cvičení. Jakmile cítíte bolest, přestaňte. Svaly na stehnech jsou sice fajn, pokud chcete běţet maraton, ale ne ve chvíli, kdy hrozí, ţe tím vaše zdraví utrpí. 5. Ruce pryč od vitaminů! Vitaminy A, B nebo C ţádná studie doposud neprokázala, ţe pokud je berete, jste více chráněni před srdečními chorobami či rakovinou. Právě naopak. Vitamin D a C vyţivuje zdravé buňky, proč by se jím nemohla nakrmit i rakovinná buňka? U ţen, které uţívají multivitaminy, je aţ o 15 procent vyšší riziko rakoviny prsu neţ u těch, které je neberou. 6. Neseďte celý den! Pokud prosedíte většinu dne, má to neblahé následky na váš metabolismus. Kdyţ sedíte pět hodin denně, je to jako byste vykouřili krabičku cigaret. I kdyţ musíte být v práci, snaţte se alespoň při telefonování chodit. A kdyţ chcete kolegům něco sdělit, nepište jim , ale řekněte jim to osobně. 7. Kaţdý den si dejte dětský aspirin! Je v něm obsaţeno 75 miligramů kyseliny acetylsalicylové, díky níţ sníţíte riziko vzniku rakoviny aţ o 40 procent, riziko srdečních chorob o 22 procent a mrtvice o 17 procent. Samozřejmě existují i vedlejší účinky, jako je například ředění krve, ale neţádoucí účinky má i auto. Faktem zůstává, ţe uţívání dětského aspirinu má více výhod neţ nevýhod. 8. Nejezte čerstvou zeleninu ze supermarketu! Většina vitaminů je obsaţena ve hluboce zmraţeném ovoci či zelenině. Stejně tak v pokrmech, které jsou zmraţeny šokem (např. ryby jsou pak bez ledových krystalků, které je jinak znehodnocují). 9. Vyhoďte mixéry a lisovače na ovocné šťávy! Kolik ovoce se vejde do sklenice? Dost. A teď hádejte: skutečně chce vaše tělo sníst deset mrkví najednou? Neřekl bych. Ovocné šťávy jsou kalorické bomby, které navíc při styku s kyslíkem ztratily většinu ţivin. 10. Výtahům se vyhněte jako čert kříţi! Výtahy jsou asi jedny z nejméně zdravých vynálezů všech dob. Pouţijte raději schody. Navrhoval bych, aby za pouţívání výtahů společnosti platily. A kdyţ uţ jsme u toho, měli by také zajistit parkoviště, které je daleko od kanceláře. 11. Pravidelně pijte červené víno! S radostí si ho dopřejte klidně i pětkrát týdně. Je výborné pro vaše srdce a cévy. 36

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Životní jubileum oslaví Drlíková Anna 94 let Klepancová Božena 69 let Zbránková Růžena 66 let Kučerová Jana 62 let Jakab Vladimír 62 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 1 Městský úřad informuje Kontakty,

Více

Andělák leden 2013 PF 2013

Andělák leden 2013 PF 2013 PF 2013 Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji popřál šťastný nový rok 2013, mnoho radosti, štěstí, spokojenosti a zdraví, bez kterého se neobejdeme. V neposlední řadě si dovoluji

Více

Jenovefa Čepeňová Andělská Hora - Šternberk

Jenovefa Čepeňová Andělská Hora - Šternberk Životní jubileum oslaví: Orlovič František 88 let Boborová Anna 84 let Kühnel Herbert 79 let Marek Jan 61 let Bachánek Josef 60 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešla Jenovefa

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

Čest jeho památce! Městský úřad informuje:

Čest jeho památce! Městský úřad informuje: Životní jubileum oslaví: Grobelný Emil Zbránek Jan Svoboda Jaroslav Lakomý Alois 74 let 66 let 61 let 60 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešel: Karel Malý Andělská Hora 198

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především: - Návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě uzavřené s Římskokatolickou farností Hať na bezúplatné využívání pozemků par.č. 3, 4/1 a

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 Vážení čtenáři, a máme tady už květen lidově máj. Tento měsíc je spojován s láskou, vždyť také všechno kvete, krásně voní a zima už je

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A

INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A INFORMACE 42 0 0 7 P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A stojí za přečtení Praha rozšiřuje sběr bioodpadu str. 4 Společný nájem bytu

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

Dědictví regionu na jednom místě?

Dědictví regionu na jednom místě? Zápraží se rozšířilo DOLNÍ BŘEŽANY / JESENICE Řemeslo má zlaté dno 3 4 LADŮV KRAJ Neckyáda VESTEC 7 MASO UZENINY BEZ LEPKU OD RADEVA Tel.: 777 336 805, 777 333 899 e-mail: g.radev@seznam.cz Ke Mlýnu 1,

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více