Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME"

Transkript

1 Ţivotní jubileum oslaví Machalová Ingrid Keilingová Drahomíra Vavřík Dušan Trčková Anna Strouhal Antonín Gabrišová Boţena 73 let 71 let 70 let 69 let 63 let 61 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navţdy odešla Zdenka Černá 86 let - bývalá občanka Andělské Hory Čest její památce! 1

2 Městský úřad informuje Kontakty, na kterých nás najdete Městský úřad , Novotný Miroslav, starosta, , domů Kučerová Jana, místostarosta, Bc. Mlčáková Dagmar, Eichlerová Jitka , Svozil Petr, technicko-hospodářský pracovník Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba pondělí a středa od 7.00 hod do hod. úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod 2

3 Víte, ţe vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech a od 1. ledna 2014, spadá naše město pod policii ve Vrbně pod Pradědem. V případech, kdy budete potřebovat pomoc od policie je nutno se obracet na oddělení PČR ve Vrbně pod Pradědem. Adresa: Policie ČR Krajské ředitelství MSK Obvodní oddělení Nádraţní Vrbno pod Pradědem Telefon: hlídka, dozorčí Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval pracovníkům Městského úřadu v Andělské Hoře, ale především panu starostovi Miroslavu Novotnému za zhotovení a umístění odpočinkových laviček v aleji na Anenský vrh. Jsou zde teprve od podzimu loňského roku a jiţ jsem slyšel mnoho chvály na zhotovitele těchto zdánlivě drobných doplňků cesty na Annaberg. Trvalo to mnoho let, neţ někdo konečně pochopil, ţe na potní místo chodí převáţně starší lidé a taky rodiče s malými dětmi a ti si potřebují někde odpočinout. Ale hlavně, pan starosta zhotovení slíbil a taky slib bezvýhradně splnil. Jsem rád, ţe takoví lidé ještě mezi námi jsou, i kdyţ je jich čím dál méně. Ještě jednou díky. Jiří Pišťáček Dobrý den, informujeme Vás o inzerci v našem zpravodaji "Andělák", který vydáváme kaţdý měsíc. V inzerci jsou také kontakty na pověřené osoby. Nejprve si inzerci musíte zaplatit a poté Vám bude text zveřejněn. Je zde také moţnost Váš inzerát vyvěsit bezplatně na obecních vývěskách. 3 Za MěÚ - Andělská Hora Eichlerová Jitka

4 4

5 ŠÁLA DĚDA PRADĚDA Andělák únor 2014 Čepice 2M a Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka ve spolupráci s obcí Malá Morávka a hotelem Praděd - vysílač nabízí partnerství při projektu ŠÁLA DĚDA PRADĚDA. Cíl projektu - propagace mikroregionu Praděd při zapojení obyvatel a podnikatelských subjektů v regionu. Forma - upletení šály v délce 1492 metrů, kterou bude omotána vrcholová část Pradědu. V čem spočívá partnerství? - finanční příspěvek na nákup materiálu (vlny), dodání materiálu. Nabízíme: - průběţnou propagaci formou pravidelných informací o projektu v regionálních médiích, trvalou propagaci na stránkách projektu nebo na portálu Trvání projektu: , kdy proběhne slavnostní vynesení šály a její rozvinutí na vrcholu Pradědu a následovat bude lidová veselice. Součástí projektu je kromě propagace také zápis do Knihy rekordů agentury Dobrý den v Pelhřimově. V případě Vašeho zájmu o účast v projektu, kontaktujte M. Brachtlovou nebo mail Novoroční výšlap na Annaberg, 5

6 Společně jsme se s občany ze Světlé Hory vydali na novoroční výšlap na Annaberg, kde jsme společně oslavili nový rok Věřím, ţe v roce 2015 se této akce zúčastní ještě větší počet místních občanů. Vavřík Dušan 6

7 7

8 8

9 Plánované akce v roce město Andělská Hora Únor : Maškarní karneval ZŠ a MŠ ( spoluúčast ) Ples ZŠ a MŠ ( spoluúčast) Březen:.? Josefovská zábava( hasiči ) ZŠ velikonoční strom hod Duben: Stavění májky hod ( středa ) Květen: Vítání občánků a Den matek ( pondělí hod ) Školní akademie(spoluúčast) Den dětí, kácení májky ( město + hasiči ) hod Červen:? Červenec:? Turnaj v minikopané o pohár starosty( hasiči ) Festival dechových kapel Polsko Pouť ke sv. Anně ( sobota) Turnaj starostů v tenise Srpen: Ţabák Září:..? Doţinky Polsko ( termín konání upřesní polská strana) Netradiční vozidla( traktůrky ) Prosinec: Mikulášská nadílka Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola ve Světlé Hoře Sněhová královna zaspala nebo dostala rýmu, protoţe jsme se se sněhovými vločkami ještě nepotěšili. Ale přesto bylo velmi důleţité vědět, jak se v zimním období chránit, jak se oblékat, jaké máme zimní sporty a co vše bychom měli znát, abychom chránili nejen sebe, ale i ostatní. 9

10 V pondělí 13. ledna přišly do naší školky děti ze ZŠ s paní učitelkou Hanou Crhovou, aby nám předaly malý dáreček a pozvaly nás k zápisu. Také jsme měli pro kamarády připraveno malé překvapení, a tak jsme společně strávili milé a veselé dopoledne. V pátek 17. ledna jsme se vydali s předškoláčky do ZŠ na projektový den. Nebyl to ale obyčejný den, protoţe jsme si zahráli na školu a byl to také pro nás předškoláky důleţitý den - den zápisu do ZŠ. Co nás čeká? Ve čtvrtek 13. února se všichni společně sejdeme na tolik dětmi očekávaném KARNEVALU. Kaţdý z nás si jiţ za pomoci rodičů připravuje masku, a tak si s hudbou zatancujeme, zaskotačíme a určitě v soutěţích vyhrajeme i nějaké překvapení. Nyní se jiţ připravuje ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2014/2015, který proběhne v měsíci dubnu. Včas budeme informovat rodiče ve zpravodaji a také informačním letákem, který dostanou všichni na adresu svého bydliště. Důleţité upozornění! V době jarních prázdnin od 10. do bude MŠ ve Světlé Hoře uzavřena. Michaela Horáková, zástupce ředitele pro MŠ Základní škola v Andělské Hoře Máme-li shrnout náš start do nového roku, můţeme konstatovat, ţe byl velmi úspěšný, ale také velmi vysilující. Připravujeme se na karneval a ples, které letos proběhnou 13. a Přípravy jsou velmi náročné: vyrábíme novou výzdobu, běháme po sponzorech, vyjednáváme vystoupení a další aktivity, které jsou s přípravou plesu spojeny. Pociťujeme, ţe se společnost nachází v krizi - častěji, neţ na dárky do soutěţí 10

11 pro děti, naráţíme na zavřené dveře. I tak se domníváme, ţe se máte na co těšit. K tanci a poslechu vám letos bude hrát kapela BT junior, coţ jsou následovníci kapely BT, která dříve na našich plesech hrála, ovšem nyní jiţ pomyslné ţezlo převzali právě přímí potomci jejich členů. Předtančení se ujme dvanáct statných muţů Řeků, kteří vám všem představí tradiční řecké tance, které si budete moci také vyzkoušet. Proto, aby se ples a karneval mohl uskutečnit, musíme vynaloţit neskutečně velké úsilí, měsíce příprav a dřiny, proto věříme, ţe budete všichni spokojeni. Zároveň doufáme, ţe oproti loňsku dodrţíte námi stanovené ukončení plesu ve 2:00 hodiny, protoţe po plesovém rejdění nastupujeme opět my, kteří musíme tělocvičnu uvést do původního stavu, coţ je činnost minimálně do 5:00 hod. Děkujeme za toleranci a shovívavost. Vstupenky vč. místenek jsou jiţ k dispozici za cenu 130,- Kč + 20,- Kč místenka. Místenky budou slosovatelné! Objednat si je můţete denně na telefonním čísle od 7:15 hod. do 14:00 hod., případně lze vyuţít objednání přes V oblasti výuky jsme hned po vánočních prázdninách připravili pro deváťáky Přijímačky nanečisto. Někteří z nich aţ v lednu zjistili, ţe ve škole se člověk musí taky učit! Zároveň jsme ţáky přihlásili na testy KALIBRO, přičemţ tyto srovnávací testy by měly ţákům, rodičům i pedagogům ukázat, jak jsou na tom z hlediska vědomostí a dovedností naši ţáci v porovnání s celou republikou. Za velmi důleţitou akci povaţujeme zápis do 1. tříd, který se uskutečnil v pátek a v sobotu 17. a 18. ledna. V první třídě budeme mít nejspíše 13 dětí z našeho spádového obvodu, bohuţel více dětí v našem okolí nemáme - nejsou. Oproti minulým letům je současný stav celkového počtu dětí ve škole o osm dětí vyšší, v současné době je totiţ počet dětí ve škole 131. Věříme, ţe se nám tento stav podaří v následujícím roce udrţet. Od září nabídneme dětem další krouţky vč. nového 11

12 krouţku mladých biologů a ochránců přírody, nový krouţek angličtiny pro děti i jejich rodiče, krouţek basketbalu apod. S novou nabídkou volnočasových aktivit budete všichni včas seznámeni prostřednictvím našich webových stránek a zpravodajů. Na deváťáky a jejich rodiče čeká v tomto období podávání přihlášek na střední školy. Postup je zveřejněn na stránkách školy v záloţce aktivity školy, rubrika poradna pro rodiče. Rovněţ jsme plánovali připravit tzv. zimní sportovní dny, kde se děti v rámci hodin tělesné výchovy a rozšířené tělesné výchovy měly věnovat zimním sportům. Ve spolupráci se Ski Annaberg jsme dojednali pro naše děti výhodné podmínky, ovšem zradilo nás počasí. Pokud se změní situace, rádi vás budeme informovat o dalším postupu. Zapište si do kalendářů (aktualizace) 13. únor Karneval 14. únor Společenský ples (19:30 02:00) 24. únor platby stravného Upozornění O jarních prázdninách nebude škola a školská zařízení v Andělské Hoře a Světlé Hoře v provozu. Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Informace ze školní jídelny Platbu lze uskutečnit v posledním únorovém týdnu v pondělí 24. února 2014 od 7:00 do 13:00 v kanceláři jídelny v ZŠ v Andělské Hoře. Splatnost bezhotovostních převodů je 25. února, další zájemci o bezhotovostní platby by se měli ozvat hned na počátku února! Z oblasti internetového objednávání stravy vyplynulo několik důleţitých dotazů, které 12

13 bychom velmi rádi zodpověděli touto cestou. 1. Mé dítě bylo na obědě ve 13:00 hodin, ale na internetu má pípnuto cca. ve 14:30 hodin. Proč? Bohuţel zjišťujeme, ţe řada dětí zapomíná min. 3x týdně čipy. Vzhledem k tomu, ţe jsme malá škola, tak není problém si tyto děti zapamatovat, respektive není problém si nevšimnout, ţe toto dítě na obědě bylo. Při denní uzávěrce (strava se vydává do 13:15 hodin) zjišťujeme, které děti na obědě byly, ovšem si tzv. nečiply. Aby bylo moţno se systémem dále pracovat, musíme tyto děti odčipnout ve 14:30 hodin ručně. Větší školy u dětí, které čip zapomenou, tuto situaci řeší tím, ţe jim v těchto případech nevydají oběd, případně děti čekají do uzávěrky, neţ si vedoucí ŠJ ověří, zda má dítě oběd zaplacený. My tuto skutečnost řešíme výše popsaným způsobem, aby dítě nemuselo čekat. Jediným doporučením je, aby děti na obědy čipy pravidelně nosily. 2. Dítě na obědě nebylo, nebylo odhlášeno, ale strava se na internetu jeví jako odebraná. Tato situace můţe vzniknout dvakrát za kalendářní rok (v červnu a v prosinci), kdy škola vytváří uzávěrku a vyúčtování stravného. Děti se v těchto obdobích mohou odhlásit přes PC ze stravy pouze do předem určeného data, poté se odhlašují pouze osobně či telefonicky (platilo i v době stravenek), neboť probíhá uzávěrka předmětného období. Děti jsou o této situaci pravidelně informovány na nástěnkách a u výdejního okénka v jídelně. Počínaje rokem 2014 budeme tuto věc připomínat také v lokálních zpravodajích. Komunikujeme také s firmou VIS, aby šlo vyúčtování v roce 2014 softwarově vyřešit jinak a tato předmětná období nenastávala. Firma slíbila pro rok 2014 softwarový upgrade. 3. Bude se zvedat cena stravného? O zvýšení ceny stravného ve školním roce 2013/2014 neuvaţujeme! 13

14 4. Jaké novinky v oblasti stravování škola chystá? Ve školním roce 2013/2014 plánujeme několik novinek: ta nejbliţší spočívá v zavedení nápojových automatů v jídelně školy, další bude postupná komplexní renovace nábytku v jídelně (nové stoly a ţidle). Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná šířka: 50 06' s. š. Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období datum hodnota Nejniţší naměřená teplota ,4 ( C) Nejvyšší naměřená teplota ,5 ( C) Nejvyšší úhrn sráţek ,2 (mm) Nejvyšší rychlost větru ; 16,2 4., 10. a (km/h) 14

15 V druhé polovině prosince 2013 a první polovině ledna 2014 jsme zaţívali spíše jaro neţ pravou jesenickou zimu. Teploty se aţ na výjimky pohybovaly mezi 1 C - 8 C a byly doprovázeny téměř bezdeštným obdobím. Za celé sledované období byl deštivější leden neţ prosinec. Průběh teplot ( C) Úhrny sráţek (mm) Rychlosti větru (km/h) 15 Mgr. Eva Kyšová

16 4. Společná výzva MŢP a MSK Společný program na podporu výměny kotlů. Rada kraje svým usnesením č. 32/2467 ze dne schválila vyhlášení dotačního programu 4. Společná výzva MŢP a MSK Společný program na podporu výměny kotlů. Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo ţivotního prostředí a Moravskoslezský kraj s tím, ţe poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ , zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, zastoupený ředitelem Fondu. Ţádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa: Moravskoslezský kraj krajský úřad 28. října Ostrava. Ţádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních sluţeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. Zahájení příjmu ţádostí: Ukončení příjmu ţádostí: (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve). 4. Společná výzva k podávání ţádostí o poskytnutí podpory (formát PDF; velikost 96 kb) Seznam podporovaných kotlů pro aktuální výzvu. (Dovolujeme si Vás upozornit, ţe Seznam podporovaných kotlů je průběţně aktualizován Státním fondem ţivotního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na e- mail: popř. tel.: ). Kontaktní osoby: Moravskoslezský kraj Ing. Jana Štěpánková tel Státní fond ţivotního prostředí ČR Mgr. Petra Danningerová tel.: Důvod a cíl programu : Cílem dotačního programu je sníţení úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatíţení znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů v domácnostech. Sníţení znečištění ovzduší bude dosaţeno náhradou stávajících ručně plněných kotlů do tepelného výkonu 50 kw na tuhá paliva za nové nízkoemisní tepelné zdroje taktéţ o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kw. Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji, přestoţe uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více neţ 1 tis. t tuhých znečišťu- 16

17 jících látek. Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá sníţení vysoké zátěţe obyvatel zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních topenišť. V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují ekologicky nevhodná paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují mnoţství a způsob vyuţití paliva, zejména z toho důvodu, ţe eliminují druh pouţívaného paliva a díky samostatnému a průběţnému zásobování vzniká i menší mnoţství tuhých znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je generována právě při zahájení procesu spalování. Coţ zároveň přispěje i k pohodlnější manipulaci při obsluze těchto tepelných zdrojů. Přestoţe podle nejnovějšího průzkumu jsou ¾ domácností spokojeny s ţivotem v Moravskoslezském kraji, tak pouze necelá ¼ domácností v tomto kraji je spokojena s kvalitou ovzduší v obci kde bydlí, dále vyplývá, ţe obyvatelé Moravskoslezského kraje by byli ochotni investovat do výměny nového kotle v průměru Kč, přičemţ časová návratnost investice by dle nich měla být průměrně 4 roky.výměna starého ručně plněného kotle za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj nejenom sníţí ekologickou zátěţ v jednotlivých obcích Moravskoslezského kraje, ale také přinese jejich majitelům značnou úsporu peněz i času při manipulaci s těmito zařízeními. Výše dotace činí v tomto roce max Kč, dle typu kotle. 17

18 18

19 Dobrý den, prosím touto cestou o zveřejnění pozvánky do Skanzenu ve Vašem zpravodaji. Skanzen je umístěn v areálu hotelu Avalanche (obec Dolní Moravice) a jsou v něm historické zajímavosti nejen o dobývání zlatých a železných rud v Jeseníkách, ale i historie zdejšího regionu, včetně Vaší obce. Skanzen byl vybudován v rámci podpory Regionálního programu. Přes zimní sezónu je otevřeno v pátek a v sobotu, vždy od do hod. Děkuji. Pohodové a šťastné dny přeje pracovnice Skanzenu Alena Konvalinková. 19

20 OČI Jak zvláštní mi to připadá co oči všechno vidí, jak slunce večer zapadá, povahu vepsanou v lidi. Ty barvy duhy na nebi co se nám nabízí, ty oči chtějí říci nám, ţe to nám nezmizí. Ani jeden tvoreček není na světě stejný, šnek co nosí domeček, nebo bílé labutě věrný. Oči se tak dívají divoce i něţně, a slzy v bolu mívají i při štěstí tak běţně. Tak opatrujte ten svůj dar vţdyť můţeme se chlubit, co by slepý za to dal.vţdyť očima můţeme i mluvit. Vichřice Ta vichřice sténá a děti své nahání, já při tom řevu dělám své pokání. Ta vichřice sténá a hodně kvílí a nečeká na děti uţ ani chvílí. Ta vichřice má sílu, zuby své zatíná, uţ začala zima, ta její hodina. Ta vichřice vším cloumá a dme se, drţte si klobouky... my nedáme se. Ta vichřice zuří a nikdo se netají, ţe doma si do čaje také rum přidají. Tlačí nám do oken a kliku si hledá, doráţí, bouři se a pokoj nám nedá. To bylo za nocí uţ nový den máme, tak ráno s radostí kávu si dáme. Vločky ty mají směr jak v sešitu linky bodají do tváří a maţou nám šminky. Tak vypadá zima.sněţí a mrazík má větry, lidé pod horami opráší svetry. Ten mrazík náš je čistička přírody, ona s ním sepíše kaţdý rok dohody. Aby se škůdci nám tolik nehromadili a lidé svou práci ji s láskou pohladili. Marta Lazarová 20

21 KZSB - plán činnosti na 1. pololetí 2014 Leden ročník Novoročního výstupu na Uhlířský vrch Společný odchod od vodníka u rybníka v 10 hod., v 11 hod. koleda a foto v kostele. Účastníci obdrží tradiční kalendářík s razítkem. Únor Kutání v Suché Rudné a okolí Teoretická příprava k dubnové procházce v terénu. Populárně odborná přednáška Mgr. I. Hornišera, 18 hod., malý sál Městského divadla v Bruntále. Březen Řád německých rytířů a panství Bruntál Přednáška PhDr. T. Niesnera, 18 hod., malý sál Městského divadla v Bruntále. Duben Úklid vápenky v Razové Sobotní výlet s prací i zábavou. Vápenka byla díky Lesům ČR nadkryta v listopadu Odjíţdí se v 9 hodin od kaple sv. Michaela v Bruntále. S sebou hrábě a něco na opékání Suchá Rudná a okolí - procházka po místech někdejšího dolování zlata Provádí Mgr. I. Hornišer, odjezd a další pokyny budou upřesněny podle počasí. Květen ročník cyklistického a pěšího výletu Okolo Harty Memoriál Petra Hábla Start od 8 do 10 hod. v areálu firmy FIDES na třídě Práce za Kauflandem. Akce se koná za kaţdého počasí. Pokud se bude opravovat cesta z Bruntálu do Meziny, tak pojedeme cestou lesem. Na startu budou zajištěny servisní sluţby firmy Veloservis Jiřího Šíra a pro nejmenší účastníky skákací hrad od firmy REMAX. 21

22 Autobusový zájezd po stopách pánů z Vrbna na hradě Helfštýn a do Lipníka nad Bečvou a lázní Teplice nad Bečvou Cestou navštívíme i další zajímavosti. Přihlášky a platba od v obchůdku NEXT na náměstí Míru 8. Červen Poloţení kytičky na hrob starosty W. F. Olbricha 16 hod., hřbitov u kaple sv. Michaela Dny města Účast na oslavách města. Červenec Lesní slavnosti Lapků z Drakova Účast na akci pořádané spřáteleným spolkem Přátelé Vrbenska. KZSB připravuje výlet s brigádou k větrnému mlýnu za Horním Benešovem. Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na únor Koncert dětské pěvecké skupiny Plamínky, 15:00, Střecha XIV. Reprezentační ples, Karlova Studánka Čchi-kung, 17:30 18:45, Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:15 17:45, Střecha Kurz angličtiny Callanova metoda, 17:00 18:30, Střecha Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 18:30, Střecha Zkouška Pěvecké sboru, 17:30, Střecha Šikovné ručičky, 17:00, Střecha Kurz němčiny pro pokročilé, 16:00 17: Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Kurz němčiny pro začátečníky, 16:15 17:30, Střecha Kurz orientálního tance děti 16:00 17:00 hod, ţeny 17:00 18:30 hod druţina ZŠ Koncert vrbenské skupiny NÁHODA, 17:00 hod, Střecha Čchi-kung, 17:30 18:45, Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:15 17:45, Střecha Kurz angličtiny Callanova metoda, 17:00 18:30, Střecha Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 18:30, Střecha Galerie na schodech, výstava fotografií Ivety Malé a Libora Malého Divadla a koncerty. Výstava potrvá do Zkouška Pěvecké sboru, 17:30, Střecha Virtuální univerzita třetího věku, 1. přednáška Houby, 14:00 15:30, Střecha 22

23 Kurz němčiny pro pokročilé, 16:00 17: Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Univerzita volného času Bezpečí domova, přednáší Vlasta Patíková, 16:00 18:00, Střecha Kurz němčiny pro začátečníky, 16:15 17:30, Střecha Kurz orientálního tance děti 16:00 17:00 hod, ţeny 17:00 18:30 hod druţina ZŠ Lidové divadlo Krnov, komedie S tvojí dcerou ne, 19:00, Střecha Výroční členská schůze LKŢ, 15:00, Střecha Súfijské dýchání, 16:00 17:15, Střecha Čchi-kung, 17:30 18:45, Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:15 17:45, Střecha Kurz angličtiny Callanova metoda, 17:00 18:30, Střecha Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 18:30, Střecha Zkouška Pěvecké sboru, 17:30, Střecha Šikovné ručičky, 17:00, Střecha Kurz němčiny pro pokročilé, 16:00 17: Galerie na radnici, výstava fotografií Petra Slavkovského Něco je jinak. Výstava potrvá do Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Centrum Ţivot a Zdraví, přednáška Jak hospodařit s financemi, 18:00, Střecha Kurz němčiny pro začátečníky, 16:15 17:30, Střecha Kurz orientálního tance děti 16:00 17:00 hod, ţeny 17:00 18:30 hod druţina ZŠ Přátelské posezení při repro hudbě, pořádá LKŢ, 16:30, Střecha Loutkové představení pro děti a jejich rodiče Čtyři pohádky, hraje divadlo ŠUS Praha, 15:00 hod, Střecha Seminář Občanský zákoník pro veřejnost, 15:00 18:00, Střecha Čchi-kung, 17:30 18:45, Střecha Počítačový kurz pro začátečníky, 16:15 17:45, Střecha Kurz angličtiny Callanova metoda, 17:00 18:30, Střecha Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 18:30, Střecha Zkouška Pěvecké sboru, 17:30, Střecha Virtuální univerzita třetího věku, 2. přednáška Houby, 14:00 15:30, Střecha Posezení u folkrocku se skupinou Fleret z Vizovic, 19:00, Střecha Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 17:30, Střecha Univerzita volného času Sociální dávky v roce 2014, přednáší Vlasta Patíková, 16:00 18:00, Střecha Kurz němčiny pro začátečníky, 16:15 17:30, Střecha Kurz orientálního tance děti 16:00 17:00 hod, ţeny 17:00 18:30 hod druţina ZŠ 23

24 Maturitní ples Všeobecného a sportovního gymnázia Vrbno p. P., 19:00 hod, restaurace Mír Velká cena v šachu, 8:00, Střecha Viessmann - Jesenický zimní triatlon, lokalita Karlova Studánka - Praděd do Výstava Gobelíny, vystavuje Zdeněk Šupák Krnov, Střecha do Výstava obrazů, grafiky a koláţí Ivety Dučákové...řeč očí, Art galerie Penzionu U řeky Karlovice Naďa Trzaskaliková, STŘECHA Vrbno p. P. Kulturní akce Krnov: pondělí 10. února v 19:00 hodin John Goldberg: VYHAZOVAČI komedie (nejen) pro mladé Inscenace pro čtyři mladé zpívající herce, z nichž každý představuje několik postav (vyhazovače, náctileté hochy, nakadeřené slečny aj.). Vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu Cinders. Energii sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Hraje: Divadlo Radka Brzobohatého Praha Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner Vstupné: 260 a 240 Kč (děti a studenti sleva 50 %)(předplatitelé do divadla na předplatenky 2013 sleva 20 %). Mimo předplatné! Délka představení 2 h 20 min neděle 16. února v 15:30 hodin Jaromír Kincl: RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK pohádka o roztomilém zeleném skřítku Rákosníčkovi, který žije v podvodní říši, kde se dějí podivuhodné věci.pohádka plná hravosti, humoru a písniček. Hraje: Divadlo Scéna Zlín Vstupné: 70 a 60 Kč 24 Délka představení 60 min středa 26. února v 19:00 hodin

25 Antonín Dvořák: ČERT A KÁČA - pohádková opera jednoho z nejvýznamnějších a nejhranějších českých skladatelů u nás i ve světě.mimořádně zdařilé představení. Hraje: Slezské divadlo Opava Délka představení 2 h 30 min 1. představení v předplatném do divadla na rok Vstupné: 180 a 160 Kč (děti a studenti sleva 50) úterý 11. února v 19:00 hodin JULIE SVĚCENÁ housle VÁCLAV MÁCHA klavír koncert mimořádně talentované mladé houslistky s klavírním doprovodem Program: A. Dvořák, J. Haydn, J. S. Bach, E. Chausson, B. Smetana, N. Paganini V předplatném KPH na koncertní sezónu Vstupné: 120 Kč (děti a studenti sleva 50 %) uvádíme v únoru Něžné vlny, Jack Ryan: V utajení, Památkáři, Angelika, Na život a na smrt, Krásno, RoboCop,Dědictví aneb Kurva se neříká, Životní šance,babovřesky 2 Rodinné filmy sobota a neděle v českém znění Lego příběh 2D+3D, Bella a Sebastián, Mrňouskové - Údolí ztracených mravenců,velká oříšková loupež 25

26 26

27 27

28 28

29 PROSINEC 5. PROSINCE, SVĚTLÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA JSDH SVĚTLÁ HORA 5. PROSINCE, ANDĚLSKÁ HORA MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA MĚSTO ANDĚLSKÁ HORA 12. PROSINCE, SVĚTLÁ KERAMIKA SVĚTELSKÁ POHODA 12. PROSINCE, SVĚTLÁ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ OBEC SVĚTLÁ HORA SUCHÁ RUDNÁ VÁNOČNÍ KONCERT ZKRÁŠLOVACÍ SPOLEK SUCHÁ RUDNÁ 27. PROSINCE ANDĚLSKÁ TURNAJ V NOHEJBALE MEMORIÁL JANA TJ SVĚTLÁ HORA HORA ŠNÁBLA 30. PROSINCE SVĚTLÁ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE TJ SVĚTLÁ HORA 29

30 30

31 31

32 Hasiči v Andělské Hoře zatím fungují na staveništi, chybí i vozidlo. Andělská Hora (FOTO) Dobrovolní hasiči v Andělské Hoře stavějí nové prostory a čekají i na slíbený zásahový vůz. Původní zbrojnice v Andělské 32

33 Hoře v současné době prochází celkovou rekonstrukcí, která je hrazena z dotací. Kolaudace budovy je naplánována na jaro letošního roku. Přesto se hasiči snaţí vykonávat svou práci dobře, i kdyţ musí začínat od nuly. V obci sbor dobrovolných hasičů funguje od října roku 2004 v počtu čtrnácti členů. Máme v plánu do sboru přibrat i ţeny a dívky, které mají o práci zájem. Budeme mít prostory a hlavně motivaci, uvedl velitel Petr Černota a vše potvrdil i jeho zástupce Jakub Gocala. Hasiči disponují zatím jedním zásahovým vozidlem Citroen Jumper, a snad se brzy dočkají i slíbené cisterny, o kterou mají poţádáno. Vybavení je zatím dostačující, ale obměna by se hodila, pokračovali přítomní zástupci sboru. Ročně hasiči vyjíţdějí v průměru k padesáti událostem. Zasahují hlavně u popadaných stromů, likvidují vosí hnízda, zachraňují osoby a zvířata nebo pomáhají při povodních. V loňském roce bylo takových výjezdů díky probíhajícím opravám celkem dvacet pět. Více zde: 33

34 34

35 Hvězda mezi onkology radí: 10+1 tip na dlouhověkost Americký onkolog David Agus (ara) Vyhoďte všechny vitamíny, pětkrát týdně si nalijte dvě deci červeného vína a v neděli se pořádně vyspěte! Tak vidí recept na dlouhověkost americký lékař David Agus (48). Jako zastánce genového testování v rámci prevence je hvězdou mezi americkými onkology. V našich genech jsou uloţeny předpoklady k nemocem, které nás mohou v budoucnosti ohrozit. Kaţdý by měl absolvovat genetický test, aby věděl, jaká jsou u něj rizika, je přesvědčený lékař. 1. V neděli se pořádně vyspěte! Lidské tělo má jisté návyky, kterým škodí stres, s nímţ se většina z nás denně potýká. Psychické zatíţení je také jedním z hlavních předpokladů pro vznik nemoci. Pokud tedy během pracovního týdne vstáváte brzy ráno, tělo se potřebuje zotavit. S touto»nedělní rezervou«si organismus vystačí minimálně do středy. 2. Vţdy jezte ve stejnou dobu! I kdyţ by vaše jídlo měla představovat pouhé jablko, i tak si ho dejte! Studie jasně ukazují, ţe lidé, kteří mění časy, kdy jedí, mají aţ o 80 procent vyšší předpoklad pro vznik cukrovky. 3. Zbavte se nepohodlných bot! Ţeny mají potřebu nosit vysoké podpatky za kaţdou cenu. Jakmile je ale začnou bolet nohy, měly by se jich okamţitě zbavit. Důvodem je fakt, ţe tato bolest má za následek bolestivé záněty, které mají často smrtelné násled- 35

36 ky! Například se zvyšuje riziko vzniku rakoviny, srdečních onemocnění a Alzheimerovy choroby. 4. Cvičte maximálně hodinu denně! Pohyb je zdravý, ale ne pokud se jedná o nadměrné cvičení. Jakmile cítíte bolest, přestaňte. Svaly na stehnech jsou sice fajn, pokud chcete běţet maraton, ale ne ve chvíli, kdy hrozí, ţe tím vaše zdraví utrpí. 5. Ruce pryč od vitaminů! Vitaminy A, B nebo C ţádná studie doposud neprokázala, ţe pokud je berete, jste více chráněni před srdečními chorobami či rakovinou. Právě naopak. Vitamin D a C vyţivuje zdravé buňky, proč by se jím nemohla nakrmit i rakovinná buňka? U ţen, které uţívají multivitaminy, je aţ o 15 procent vyšší riziko rakoviny prsu neţ u těch, které je neberou. 6. Neseďte celý den! Pokud prosedíte většinu dne, má to neblahé následky na váš metabolismus. Kdyţ sedíte pět hodin denně, je to jako byste vykouřili krabičku cigaret. I kdyţ musíte být v práci, snaţte se alespoň při telefonování chodit. A kdyţ chcete kolegům něco sdělit, nepište jim , ale řekněte jim to osobně. 7. Kaţdý den si dejte dětský aspirin! Je v něm obsaţeno 75 miligramů kyseliny acetylsalicylové, díky níţ sníţíte riziko vzniku rakoviny aţ o 40 procent, riziko srdečních chorob o 22 procent a mrtvice o 17 procent. Samozřejmě existují i vedlejší účinky, jako je například ředění krve, ale neţádoucí účinky má i auto. Faktem zůstává, ţe uţívání dětského aspirinu má více výhod neţ nevýhod. 8. Nejezte čerstvou zeleninu ze supermarketu! Většina vitaminů je obsaţena ve hluboce zmraţeném ovoci či zelenině. Stejně tak v pokrmech, které jsou zmraţeny šokem (např. ryby jsou pak bez ledových krystalků, které je jinak znehodnocují). 9. Vyhoďte mixéry a lisovače na ovocné šťávy! Kolik ovoce se vejde do sklenice? Dost. A teď hádejte: skutečně chce vaše tělo sníst deset mrkví najednou? Neřekl bych. Ovocné šťávy jsou kalorické bomby, které navíc při styku s kyslíkem ztratily většinu ţivin. 10. Výtahům se vyhněte jako čert kříţi! Výtahy jsou asi jedny z nejméně zdravých vynálezů všech dob. Pouţijte raději schody. Navrhoval bych, aby za pouţívání výtahů společnosti platily. A kdyţ uţ jsme u toho, měli by také zajistit parkoviště, které je daleko od kanceláře. 11. Pravidelně pijte červené víno! S radostí si ho dopřejte klidně i pětkrát týdně. Je výborné pro vaše srdce a cévy. 36

Naše školy informují rodiče a nejen je

Naše školy informují rodiče a nejen je Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola Jak nám bylo?? V lednu nám zima ukázala svou opravdovou sílu a moc. Zaštípala ručky, zčervenala tvářičky a nadělila sníh i mráz. A tak se budeme moci

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

1. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

1. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 1. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Společného programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 4. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Společného programu

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 vydává ředitel OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 Datum vydání : 1.9.2016 (na dobu neurčitou) Ing. Ladislav Hochman ředitel OU a PrŠ I. Základní ustanovení 1.

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII.

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII. Kalendář akcí Měsíc: leden 2017 Veřejné bruslení 1. ledna 2017 13:30 15:00 zimní stadion, vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč Adresa: Vrchovecká 37, Velké Meziříčí Web: http://tsvelmez.cz/sportoviste/zimni

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

8. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

8. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 8. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Pondělí 1.5.2017 STÁTNÍ SVÁTEK 13:30 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA

KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA č. 4 duben 2010 KDYŢ VÁM HRAJE TÁBORANKA 23. 4. 18:00 Princezna a ţabák anim. pohádka 30. 4. 18:00 Nějak se to komplikuje romantická 7. 5. 18:00 Ţeny v pokušení 14. 5. 18:00 Doktor od jezera hrochů 21.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více