Vyuţití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání zaměstnanců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyuţití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání zaměstnanců"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Vyuţití moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hostovský Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Lukáš Herout Odborný konzultant: Praha Duben 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. Tomáš Hostovský

3 Poděkování: Na tomto místě bych velmi rád poděkoval Bc. Oliverovi Machovi, Ing. Miloši Klimentovi a paní Alici Rackové za odbornou pomoc a poskytnutí mnoha informací, které mi při psaní této diplomové práce velice napomohly. Chtěl bych také poděkovat vedení společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., díky jejichţ podpoře jsem mohl vypracovat svojí diplomovou práci. Taktéţ musím velice poděkovat svému vedoucímu práce Ing. Lukášovi Heroutovi za vedení mé diplomové práce a mnoho podnětných rad.

4 Anotace Tématem diplomové práce jsou moderní informační a komunikační metody ve vzdělávání dospělých. Cílem práce je analýza a návrh vyuţití těchto moderních informačních a komunikačních metod vzdělávání dospělých v soukromé firmě VODÁRNA PLZEŇ a.s. Teoretická část práce se zabývá obecnou problematikou vzdělávání dospělých, její historií, současností a budoucími moderními trendy. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na zkoumaný podnik VODÁRNA PLZEŇ a.s., kde analyzuji současný stav vzdělávání zaměstnanců této firmy a navrhuji moţné zlepšení výuky těchto zaměstnanců při vyuţívání moderních informačních a komunikačních technologií. Klíčová slova: rozvoj zaměstnanců, informační a komunikační technologie, e-learning, vzdělávání dospělých, systém vzdělávání, ICT ve vzdělávání Annotation The theme of this thesis are modern information and communication methods in adult education. The aim is to analysis and design using modern information and communication methods of adult education in a private company VODÁRNA PLZEŇ a.s. The theoretical part deals with general issues of adult education, history, present and future modern trends of adult education. The practical part of the thesis focuses on exploration company VODÁRNA PLZEŇ a.s. I analyze the current state of education employees of this company and suggest possible improvements to the teaching of these employees in the use of modern information and communication technologies. Key words: staff development, information and communication technologies, e-learning, adult education, education system, ICT in education

5 Obsah Úvod Teoretická část Pojem andragogika Potřeba vzdělávání dospělých Specifika ve vzdělávání dospělých Celoţivotní učení (vzdělávání) Pojem celoţivotní vzdělávání a učení Rozdělení celoţivotní učení (vzdělávání) Didaktické prostředky ICT ve vzdělávání Co je to ICT? ICT ve vzdělávání Současnost vzdělávání dospělých Formální vzdělávání v Evropské unii Formální vzdělávání v České republice Neformální vzdělávání v Evropské unii Neformální vzdělávání v České republice Moderní trendy ve vzdělávání dospělých E-learning ve vzdělávání dospělých Výhody E-learningu ve vzdělávání dospělých Nevýhody E-learningu ve vzdělávání dospělých M-learning Webináře Příklady některých vzdělávacích online kurzů TED (Technology, Entertainment and Design) Khanova škola (Khan Academy) Duolingo (www.duolingo.com)

6 5.4 Codecademy (www.codecademy.com) Popis zkoumaného podniku VODÁRNA Plzeň a.s Skupina Veolia Voda Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s Představení společnosti Strategie společnosti Popis současného stavu vzdělávání v podniku Administrace firemního vzdělávání Oblasti školení Typy školení Periodická školení Neperiodická školení Vyuţívané moţnosti vzdělávání Školení nově nastupujícího zaměstnance do společnosti Určení vzdělávacích potřeb ve společnosti Plánování vzdělávacích potřeb ve společnosti pro periodické školení Záznamy vzdělávacích potřeb zaměstnanců Hodnocení vzdělávací aktivity účastníky Vyhodnocování vzdělávacích potřeb zaměstnanců Moţnosti zvyšování kvalifikace zaměstnance ve společnosti Vzdělávací e-learningový portál Představení vzdělávacího e-learningového portálu Práce s vzdělávacím e-learningovým portálem Problémy zaměstnanců s vzděláváním na e-learningovém portálu Kurzy vzdělávacího e-learningového portálu Průzkum současného systému vzdělávání v podniku Průkumný cíl Získání informací Dotazníkové šetření

7 9.3.1 Průzkumné otázky Realizace průzkumu Zpracování dat získaných z dotazníkového šetření Interpretace výsledků dotazníkového šetření Dotazované osoby Vyhodnocení průzkumných otázek Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Šetření pomocí strukturovaných rozhovorů Vlastní šetření Výsledky rozhovorů se zaměstnanci Vyhodnocení šetření pomocí strukturovaných rozhovorů Analýza současného systému vzdělávání v podniku SWOT analýza současného stavu vzdělávání zaměstnanců ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) Příleţitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Návrh změn současného systému vzdělávání ve společnosti Závěr Seznam literatury: Seznam obrázků: Seznam grafů: Seznam tabulek: Seznam příloh:

8 Úvod Poţadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců firem se neustále zvyšují a je potřeba, aby se zaměstnanci mohli dále vzdělávat. Kompetence k určitým pracovním místům se taktéţ zvyšují. Pracovníci společnosti musejí být ve své příslušné oblasti kvalifikovaní a mít potřebné vědomosti a schopnosti k vykonávání pracovní pozice. Informační a komunikační technologie se stále více vyuţívají ve většině oborů společnosti. Pro výuku a vzdělávání dospělých mohou tyto nové technologie výrazně zefektivnit a zrychlit vzdělávací proces pro podniky i pro jejich zaměstnance, které je potřeba dále vzdělávat. Téměř kaţdý podnik je závislý na schopnostech, odbornostech a kreativitě svých pracovníků. Podniky proto musí co nejlépe a nejrychleji rozvíjet kompetence svých zaměstnanců. Zaměstnanci často nestačí znalosti, které získal na vysoké nebo střední škole. Ani u znalostí, které získal v předchozím zaměstnání několikaletou praxí, nemusí neustále se měnícím technologiím, postupům a změnám v zaměstnání tyto dnešní znalosti stačit. Zaměstnanec se musí po zbytek své aktivní kariéry neustále vzdělávat a rozvíjet své silné stránky a zbavovat se svých slabých stránek, které by nějak omezovaly jeho pracovní kompetence. U některých odborných profesí se vyţaduje neustálé vzdělávání a zvyšování kvalifikace. V zájmu zaměstnavatele je, aby těmto svým zaměstnancům umoţnil co nejlepší moţnosti vzdělávání a výuky. K osvojení některých znalostí a dovedností můţe být vyuţívání informačních a komunikačních technologií ideálním prostředkem. Záleţí pouze na zaměstnavateli, zda vyuţije těchto moderních prostředků, které dnešní doba nabízí. Cílem diplomové práce je prozkoumat a analyzovat výsledky a navrhnout vlastní zlepšení v jednotlivých parametrech vzdělávání zaměstnanců v podniku VODÁRNA PLZEŇ a.s. 8

9 1. Teoretická část Vědy o výchově a vzdělávání dospělých se rozdělují na: Andragogiku vědeckou disciplínou zabývající se vzděláváním dospělých Gerontagogiku vědeckou disciplínou zabývající se vzděláváním seniorů 1.1 Pojem andragogika Samotný pojem andragogika poprvé pouţil německý vysokoškolský učitel Alexander Kapp roku 1833 ve svém spise "Andragogika, neboli vzdělávání v dospělém věku", kde se prováděl rozbor vzdělávací teorie řeckého filozofa Platona. Pojem andragogika je odvozen z řeckého pojmu "anér" - muţ (ve významu dospělý člověk). Byl to první pokus o definování nové odlišné nauky, která se zabývala vzděláváním dospělých na rozdíl od pedagogiky, která se zabývala vzděláváním a výchovou obecně. 1 Andragogiku lze definovat jako vědu o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací. 2 Andragogika je dle Průchy a Vetešky vědecká disciplína zabývající se veškerými procesy a souvislostmi s učením a vzděláváním dospělých. Objektem současné andragogiky je dospělý jedinec (biologicky, psychicky, sociálně a ekonomicky zralý); předmětem je celková edukační realita dospělých. Významnou část andragogiky tvoří sociální oblast (sociální andragogika, gerontagogika, ). 3 Beneš poukazuje, ţe hlavním důvodem jejího vzniku byla společenská poptávka po nových druzích znalostí a klasifikacích. 4 1 PALÁN, Zdeněk. Dějiny andragogiky. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 PALÁN, Zdeněk. Andragogika. [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, s ISBN BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 31. ISBN

10 1.2 Potřeba vzdělávání dospělých Vzdělávání ale není jen příprava na život, ale jeho součást neustále život doprovází, je dokonce předpokladem skutečně lidského, tedy uvědomělého života. Člověk se totiž neučí jen pro vzdálenou budoucnost, ale také skrze současnost. To platí v dětství a ještě více v dospělosti. 5 Dospělí dokonce více pociťují potřebu vzdělávání, protože si nevědí rady nebo se neorientují ve stále složitějším světě a mezilidských vztazích, průmyslové výrobě atd. 6 Vzdělávání je nepřetrţitý proces, který nekončí školní docházkou ani po prvních letech zaučení se na nové pozici, protoţe člověk není zcela připraven na všechno, co ho v ţivotě můţe potkat. Člověk se tedy učí nepřetrţitě celý svůj ţivot. Vzdělávání není pouze přípravou na dospělost, je to nekončící stálý proces. Škola nám dá základní teoretické znalosti, další teoretické a praktické vědomosti získává člověk postupně po zbytek svého ţivota. Vzdělávání napomáhá člověku, aby zvládnul všechny ţivotní překáţky a rozhodnutí, se kterými se opakovaně setkává. Dospělí mají dokonce větší potřebu vzdělávání neţ děti, protoţe mají veliké problémy nebo se špatně orientují ve stále dynamičtějším světě změn, jako jsou například: nové informační technologie, mezilidská komunikace a mnoho dalších. 7 Rychle se měnící neustálé poţadavky na určité profese vyţadují pravidelné doplňování znalostí. Se znalostmi, se kterými se odborník seznámil před několika lety při svém studiu, mohou být dnes zastaralé a nevyhovující dnešním poţadavkům na jeho profesi. 1.3 Specifika ve vzdělávání dospělých Největší poţadavky na vzdělávání dospělých jsou dnes hlavně počítačové a manaţerské dovednosti, schopnost komunikace v cizích jazycích, doplňování nových znalostí a 5 KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání na doživotí. Další vzdělávání dospělých v Praze, jeho cíle, perspektivy a metody, Praha: Respekt institut, s. 11, ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Učební text pro kombinované studium Učitelství odborných předmětů. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 7 PROCHÁZKA, Miroslav. Učební text pro kombinované studium Učitelství odborných předmětů. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 dovedností ve svém oboru, osobní rozvoj, osvojení komunikačních dovedností a mnoho dalších znalostí a dovedností, které nabývají na významu v dnešní společnosti. Některé firmy proto velmi podporují vzdělávání dospělých a hradí tyto finanční náklady celou částkou nebo alespoň částí pro své zaměstnance. Mezi nejobvyklejší formy výuky dospělých patří (dle Palána): 8 nástupní školení nástupní řízená praxe absolventů škol zaškolení zaučení, doškolování prohlubování kvalifikace zvyšování kvalifikace rekvalifikace 1.4 Celoţivotní učení (vzdělávání) Celoţivotní vzdělávání můţeme obecně chápat jako souhrn všech aktivit týkající se vzdělávání a rozvoje, které se provádějí v průběhu celého ţivota člověka. Celoţivotní učení lze dnes povaţovat za nesmírně důleţité, díky neuvěřitelně rychle se měnícím ekonomických, technických, informačních a společenských poţadavků dnešní společnosti. Tyto poţadavky se mohou promítat na soukromé a státní společnosti a jejich zaměstnance. U některých společností jsou dnes vyţadovány obrovské nároky na zaměstnance a jejich odborné znalosti, dovednosti, zkušenosti a nepřetrţitý rozvoj osobnosti. Česká republika a i dalších státy Evropské unie se v posledních letech na rozvoj celoţivotního vzdělávání velmi zaměřují ve své vzdělávací politice. 9 8 PALÁN, Zdeněk. Formy vzdělávání (výuky) dospělých. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, Budoucnost vzdělávání v EU [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 1.4.1 Pojem celoţivotní vzdělávání a učení Pro celoţivotní vzdělávání a celoţivotní učení lze vymezit některé rozdíly, které jsou mezi těmito dvěma základními pojmy. Asi nejzásadnější rozdíl těchto pojmů je širší pojetí, které se zaměřuje na rozvoj znalostí jedince a skupin u celoţivotního vzdělávání, oproti tomu se celoţivotního učení zaměřuje na rozvoj znalostí a dovedností, které jsou potřeba k výkonu zaměstnání. Jan Průcha definuje: Celoživotní vzdělávání je plánovaná, cílevědomá a institucionalizovaná aktivita v rámci celoživotního učení, při které se realizuje to, co společnost považuje za důležité. Celoživotní učení zahrnuje veškeré učební aktivity v průběhu života člověka, které mají za cíl rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí a umožňují osobní růst a občanské, sociální a profesní uplatnění. 10 Popis zaměření konceptu celoţivotní vzdělávání 11 rozvoj v 60. a 70. letech 20. století hlavní zaměření na společnost důraz je zde kladen na instituce holistický přístup pojetí hlavním cílem je komplexní rozvoj jedinců a komunit prostředek ke kultivaci jedince celoţivotního vzdělávání je zde chápáno jako jedno ze základních občanských práv je zde kladen důraz na význam neformálního vzdělávání Popis zaměření konceptu celoţivotní učení 12 rozvoj od poloviny 90. let 20. století hlavní zaměření na jedince důraz je zde kladen na jedincovu aktivitu uţší ekonomizující přístup pojetí 10 PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, s. 29. ISBN MICHAL ŠERÁK, Miroslava Dvořáková. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství, s. 25. ISBN MICHAL ŠERÁK, Miroslava Dvořáková. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství, s. 25. ISBN

13 hlavní cílem je přizpůsobování se novým neustále se měnícím podmínkám na trhu práce prostředek k uplatnění se na trhu práce celoţivotního učení je zde chápáno jako nutný předpoklad pro uplatnění se na trhu práce je zde kladen důraz na význam informálního učení Kopecký uvádí, ţe se hovoří mezi odbornými kruhy o tom, ţe je nezbytné, aby se přesunula pozornost od pojmu celoţivotního vzdělávání k pojmu celoţivotnímu učení. Jeho hlavním argumentem je, ţe pojem vzdělávání je takřka pouze vyhrazen formalizovaným postupům vzdělávání. Oproti tomu pojmy učení se a učení lze vztahovat i na neformální procesy vzdělávání. 13 M. Šerák poukazuje na to, ţe se participace na celoţivotní učení stane nutností a nikdy nekončícím procesem. Učení jiţ nelze chápat pouze jako jeden z významných faktorů kvality ţivota jednotlivce, ale stane se základním elementem ţivota pro celou současnou společnost. 14 Celoţivotní učení dle Beneše zahrnuje veškeré učební aktivity v průběhu života člověka, která mají za cíl rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí a umožňují osobní růst a občanské, sociální a profesní uplatnění. 15 M. Beneš také dodává, ţe v posledních letech se stává hlavním andragogickým pojmem učení se dospělých Rozdělení celoţivotní učení (vzdělávání) V rámci celoţivotního učení rozlišujeme vzdělávání: Formální Neformální Informální 13 KOPECKÝ, M. Sociální hnutí a vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, s. 12. ISBN ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Portál, s. 13. ISBN BENEŠ, Milan, Celoživotní učení a vzdělávání. In: PRŮCHA, Jan, ed., Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, s. 29. ISBN BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. 16. ISBN

14 Formální vzdělávání Formální vzdělávání je takové vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích jako například škola nebo univerzita. Formální vzdělávání má funkce, cíle, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jasně definovány a v legislativě definovány. Formální vzdělávání se rozděluje na stupně vzdělávání, které na sebe navazují. Formální vzdělávání můţe být určené pro všechny jako například vzdělávání na základní škole, nebo je určené jen některým skupinám, kteří si zvolili toto vzdělávání jako například vzdělání na střední nebo vysoké škole. Účastník tohoto vzdělávání, který absolvuje tohoto vzdělávání, získává určitý stupeň vzdělání potvrzený diplomem nebo jiným certifikátem. 17 Příklady institucí, kde můţe probíhat formální vzdělávání: Školky Základní školy Střední školy Vysoké školy Univerzity třetího věku Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání jsou všechna vzdělávání, která se netýkají uceleného školského vzdělání. Neformální vzdělávání lze realizovat mimo formální vzdělávací systém. Toto vzdělávání se můţe označit jako opak formálního vzdělávání. 18 Příklady institucí, kde můţe probíhat neformální vzdělávání: Rekvalifikace na úřadu práce Organizované volnočasové aktivity Dobrovolnické organizace Střediska péče o děti 17 PALÁN, Zdeněk. Formální vzdělávání. [online]. [cit ]. Dostupné z: 18 PALÁN, Zdeněk. Neformální vzdělávání dospělých. [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 Příklady metod pouţívaných v neformálním vzdělávání: Koučink Učební kruhy Krátkodobá školení Přednášky Kurzy Informální učení Informální učení je proces na získávání znalostí, hodnot, dovedností a postojů ze zkušeností, z prostředí a kontaktů. Informální učení je vzdělávání neinstitucionální, které můţe probíhat v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při sledování TV či rozhlasu nebo při jiné činnosti. Hlavní rozdíl od předchozích dvou vzdělávání je v tom, ţe informální učení je institucionálně nekoordinované. 19 Účastník informálního vzdělávání si osvojuje hodnoty, dovednosti a znalosti z mnoha vzdělávacích zdrojů ze svého okolí a z kaţdodenních zkušeností. Příklady míst, kde můţe probíhat informální učení: Kluby Knihovny Muzea Umělecké galerie Dětská hřiště Domov Sousedství Kanceláře a jiné další prostory v zaměstnání 19 PALÁN, Zdeněk. Informační vzdělávání. [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 1.5 Didaktické prostředky Pro zlepšení výuky a vzdělávání často pouţíváme didaktické prostředky, tedy takové pomůcky, které zlepšují a napomáhají k vzdělávání všech věkových kategorií. Didaktické prostředky nejvíce pomáhají k dosaţení vzdělávacích cílů a taktéţ napomohou k zefektivnění procesu vyučování. Maňák popisuje pojem didaktické prostředky jako: Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. 20 Podle Průchy můţeme chápat učební pomůcky jako: učební pomůcka je tradiční označení pro objekty, předměty zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku. 21 Podle Geschwindera dělíme didaktické prostředky na materiální a nemateriální. 22 Materiální prostředky: vyučovací pomůcky učebny didaktická technika Nemateriální prostředky: vyučovací metody organizační formy vyučovací zásady 20 MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky: studijní text pro kombinované studium. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 49. Pedagogika (Grada). ISBN PRŮCHA, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995, s ISBN GESCHWINDER, J.; RŮŢIČKA, E.; RŮŢIČKOVÁ, B.: Technické prostředky ve výuce. Olomouc: UP, 1995, ISBN

17 2 ICT ve vzdělávání 2.1 Co je to ICT? Celosvětově uznávaná zkratka ICT je označení pro informační a komunikační technologie (v anglickém originále information and communication technologies). Tato zkratka se začala pouţívat se začátkem komunikace mezi počítači, které byly propojené do počítačových sítí. Termín informační a komunikační technologie v sobě zahrnuje počítačové sítě, internet, počítače, mobilní telefony, software. J. Zounek definuje ICT jako: všechny technologie a telekomunikační systémy umožňující práci s daty v elektronické podobě (počítače, počítačové programy, multimédia, sítě a síťové služby) ICT ve vzdělávání Informační a komunikační technologie se dnes objevují skoro ve všech oborech lidské činnosti. Výuce a vzdělávání mohou poskytnout ICT kvalitní nástroje přispívající k sniţování nákladů na vzdělávání, zrychlení a zefektivnění výuky jak z pohledu vzdělávací instituce, pedagogického pracovníka nebo vzdělávané osoby. ICT ve vzdělávání nachází své uplatnění ve formálním, neformálním i informálním vzdělávání. Tyto technologie se jiţ dnes často vyuţívají a do budoucnosti by mohlo docházet k jejich dalšímu rozvoji a rozšíření ve vzdělávání. Mnoho firem dnes jiţ velmi vyuţívá moţností, které se díky informačním a komunikačním technologiím otevírají. Zatím se však spíše jedná hlavně o neformální vzdělávání a týmovou spolupráci. Prostředky, které jsou pouţívány v ICT, se rozdělují na technické (hardwarové) prostředky a programové (softwarové) vybavení. Mezi technické prostředky informačních a komunikačních technologií patří rádio, televize, mobilní telefony a hlavně osobní počítač a 23 ZOUNEK, Jiří. E-Learning a vzdělávání: Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. 2006, roč. 56, č

18 jeho periferní zařízení. Mezi programové prostředky informačních a komunikačních technologií patří internet, výukové programy, videokonference, elektronická pošta a další. Vysvětlení pojmu informační a komunikační technologie ve vzdělávání nalezneme dle Průchy v pedagogickém slovníku. Zde rozděluje ICT ve vzdělávání na pět etap. 24 první etapa - učení a nácvik praktických dovedností druhá etapa - učení zaloţené na počítači a nástup médií třetí etapa - učení s vyuţitím internetu. čtvrtá etapa - e-learning pátá etapa - sociální sítě a otevřené obsahy Technické prostředky: televize rozhlas mobilní telefon osobní počítač Programové prostředky: Internet výukové programy výukové hry videokonference elektronická pošta ostatní programovatelné komponenty 24 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009, s ISBN

19 3 Současnost vzdělávání dospělých V rámci Evropské unie probíhalo v letech 2011 aţ 2012 šetření Adult Education Survey AES. V zemích Evropské Unie se projevuje velmi rozdílná míra účasti ve formálním vzdělávání. 3.1 Formální vzdělávání v Evropské unii Z šetření AES vyplývá, ţe se formálnímu vzdělávání nejméně věnují dospělí lidé (25 64 let) v Rumunsku, kde je tato účast pouze 1,4 %. Naopak největší počet dospělých účastníků ve formálním zdělávání je ve Velké Británii, kde tato účast dosahuje 14,8 %. Mezi země Evropské Unie, kde je také častá účast dospělých osob ve formálním vzdělávání, patří skandinávské země, země Beneluxu a Portugalsko. Účast na formálním vzdělání se u těchto zemí pohybuje kolem 10 % VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KONTEXTU: Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey In: Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Obrázek 1 - Účast dospělých let ve formálním a neformálním vzdělávání zdroj: EUROSTAT, Adult Education Survey AES 2011, [online]. [cit ]. Dostupné z: 3.2 Formální vzdělávání v České republice Účast dospělých osob na formálním vzdělávání v České republice nedosahuje ani čtyř procent. Dospělé osoby v České republice se mohou vzdělávat ve velkém počtu programů večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání. V České republice počet dospělých účastníků formálního vzdělávání ve věku 25 aţ 40 let představuje 82 %, z toho se nejvíce účastníků věnuje vysokoškolskému studiu (32 % bakalářskému či vyššímu odbornému, 28 % magisterskému, 15 % doktorskému) a středoškolskému studiu s převahou maturitních 20

21 studijních programů. Nejméně se formálnímu vzdělávání v České republice věnují osoby, které mají dosaţené základní vzdělání. 26 Graf 1 - Celková účast a průměrný počet hodin ve formálním vzdělávání (25 64 let) zdroj: EUROSTAT, AES 2011, [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: 3.3 Neformální vzdělávání v Evropské unii S neformálním vzděláváním dospělých jsou na tom nejhůře Rumunsko, Řecko, Srbsko, kde je velmi nízká účast na neformálním vzdělávání. Naopak více neţ polovina dospělých osob v severských státech, Lucembursku, Švýcarsku a Nizozemí se věnuje neformálnímu vzdělávání. Ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsko nebo Nizozemsku je jednou z hlavních faktorů vysoké účasti na neformálním vzdělávání více neţ staletá tradice lidového vzdělávání, které se 26 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KONTEXTU: Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey In: Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 zaměřovalo na osobní rozvoj, cizí jazyky, sociální a humanitní vědy, občanské vzdělávání a umění Neformální vzdělávání v České republice Česká republika se v účasti na neformálním vzdělávání nachází těsně pod průměrem účasti celé Evropské unie. Do neformálního vzdělávání se u nás alespoň jednou zapojilo 35 % osob. Nejvíce aktivní jsou osoby ve věku let, kterých se u nás vzdělává přibliţně 40%, dále osoby ve věku let se zapojují přibliţně v 38% a u věkové kategorie dospělých osob let je mírné sníţení účasti na 34%. 46 Graf 2 - Neformální vzdělávání v ČR podle věku, pohlaví a vzdělání v roce 2011 zdroj: ČSÚ, Adult Education Survey AES 2011, [online]. [cit ]. Dostupné z: 27 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KONTEXTU: Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey In: Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 22

23 4 Moderní trendy ve vzdělávání dospělých V dnešní době se ve vzdělávání dětí nebo dospělých stále více vyuţívají technologie. Výuka vyuţívající technologie se dnes takřka stává ve vzdělávání standardem. 4.1 E-learning ve vzdělávání dospělých E-learning se neustále vyvíjí a zdokonaluje a často se dnes vyuţívá ve vzdělávání v nejrůznějších vzdělávacích zařízeních, stejně tak i na vysokých školách v rámci prezenčního i kombinovaného studia. Díky internetovým technologiím napomáhá e-learning k časové i prostorové flexibilitě. E-learning se dnes také velmi často objevuje v oblasti celoţivotního vzdělávání a vzdělávání dospělých. 28 Aby mohl účastník vzdělávání vyuţívat e-learning k vlastnímu vzdělávání, jsou na něj kladeny některé podmínky, například: účastníkova základní znalost práce s počítačem, internetem a dostupný funkční počítač s dostatečně rychlým internetovým připojením pro práci s e-learningem Výhody E-learningu ve vzdělávání dospělých Mezi hlavní výhody e-learningu patří časová flexibilita při vzdělávání a sníţení časové náročnosti studia oproti jiným typům vzdělávání, kdy je potřeba dojíţdět za studiem. Po počátečních vysokých nákladech e-learning nevyţaduje mnoho dalších finančních nákladů na výuku. Mezi finanční úspory lze uvést například úspory za pronájem školících místností, za tisk materiálů a mnoho dalších. Díky e-learning mají vzdělávací instituce či samotné podniky moţnost za relativně krátký čas naučit velké mnoţství zaměstnanců mnoho znalostí, které poté vyuţívají ve svém zaměstnání. Poté můţeme stejně velký počet zaměstnanců také velmi rychle a snadno otestovat. Při e-learningu také můţeme pouţít mnoho prostředků pro zajištění 28 IPODNIKATEL.CZ. E-learning vzdělávejte sebe i své zaměstance online [online]. [cit ]. Dostupné z: 23

24 zpětné vazby jako například autotesty, testy nebo domácí úkoly. U e-learningu jsou také snadné moţnosti úprav, aktualizací nebo doplnění studijních informací Některé hlavní výhody e-learningu: E-learning umoţnuje časově neomezený přístup ke vzdělávání. Moţnosti individuálního časového tempa při studiu kaţdá vzdělávaná osoba můţe studovat libovolnou rychlostí. Lze se vracet a opakovat si jiţ probrané lekce. V některých e-learningových kurzech musí uţivatel úspěšně testy nebo úkoly, aby si mohl ověřit, ţe získal poţadované znalosti ze vzdělávacího kurzu. Finančně výhodný při velkém počtu uţivatelů oproti jiným typům vzdělávání počáteční náklady na e-learning jsou vysoké, ale při dostatečném počtu uţivatelů se dlouhodobě tyto náklady vrací. Moţnosti nejrůznějších forem předávání informací studentovi. Lze pouţívat nejenom text, obrázky, ale také vysvětlující animace, vzdělávací audionahrávky, video nebo jiné další interaktivní formy studia. Aktualizace a moţnost snadné změny vzdělávacích informací obsaţených v e-learningovém kurzu. Totoţné informace pro všechny uţivatele kurzů. Nelze studovat rozdílné informace, ke kterým by mohlo docházet při studiu od různých lektorů. Moţnosti verifikace (potvrzení správnosti) uţivatel e-learningu si můţe snadno ověřit nově získané informace pomocí nejrůznějších testů, úkolů nebo jiných dalších moţností. Moţnost komunikace prostřednictvím textových zpráv, videohovorů popřípadě diskuzních fór s tutory nebo dalšími uţivateli, kteří studují prostřednictvím e-learningu. Moţnost sledovat celkový průběh studia z hlediska času a naučených znalostí. Tato zpětná vazba je velmi přínosná jak pro tutora, tak i pro uţivatele. Moţnost porovnání s ostatními studujícími Nevýhody E-learningu ve vzdělávání dospělých Mezi hlavní nevýhody e-learningu patří to, ţe některé dovednosti nelze pomocí e-learningu vzdělávat. Mezi tyto dovednosti lze uvést různé manuální práce nebo ovládání různých strojů. 24

25 Také počáteční vytvoření e-learningových kurzů je velmi nákladné a je potřeba mnoho účastníků kurzu, aby byl kurz finančně efektivní. Taktéţ jsou pro vyuţití e-learningu vyţadovány vysoké nároky na technické vybavení poskytovatelů kurzů. Rovněţ jsou nezbytně nutné schopnosti účastníků vzdělávání na práci s tímto vybavením. Další slabou stránkou e-learningu je nepřítomnost interakce s lektorem. Také lze jako nevýhodu povaţovat velké nároky na motivaci a disciplínu účastníků vzdělávání Některé hlavní nevýhody e-learningu: Hrozba ztráty sociálního kontaktu při vzdělávání, které nevyţaduje přímou interakci s vyučujícím a dalšími studenty kurzů. Časově a finančně velmi náročné poţadavky na vytvoření obsahu kurzů. Hrozba případných problémů technického charakteru výpadky proudu, výpadky internetového připojení, nevyřešená softwarová chyba v e-learningu, problémy s počítačem nebo jiným zařízením, z kterého se studuje. E-learning vyţaduje přístup k hardwarovému vybavení, na kterém se lze vzdělávat pomocí e-learningu. Popřípadě nutnost dostatečně rychlého připojení k internetu, které je vyţadováno pro moţnosti online studia. Pro některé studenty nemusí být výuka z obrazovky elektronických zařízení vhodná a mohou mít problémy s učením nových informací. Potřeba silné motivace při samostudiu. Studující osoby nemusí mít dostatečnou vlastní motivaci a disciplínu ve studium, které nemusí být nijak časově ohraničené. E-learning není vhodný pro vzdělávání určitých informací. Některé dovednosti a znalosti se nelze nebo jen s velkými obtíţemi naučit manuální dovednosti nebo výuka vyţadující určitý předmět nezbytný k získání poţadovaných znalostí. 4.2 M-learning M-learning lze popsat jako výuku, která probíhá na mobilních zařízeních (notebooky, mobilních telefony, tablety, čtečky elektronických knih. Hlavní rozdíl mezi m-learningem a e-learningem je v tom, ţe e-learning je obecné vyuţití moderních technologií pro výuku a vzdělávání. 25

26 Hlavní rozdíly mezi m-learningem a e-learningem se dělí do čtyř hlavních kategorií: časování (učení při m-learningu trvá zpravidla kratší dobu), přístup k informacím (m-learning se vyuţívá spíše při přístupu k informacím, které jsou potřebné pro vzdělávanou osobu v okamţiku, kdy je to potřeba neţ pro budoucí vyuţití), kontextu a vyhodnocení. 29 Mezi velké výhody m-learningu můţeme zařadit plnohodnotné moţnosti vzdělávání na jakýchkoliv místech díky tomu, ţe některé mobilní zařízení nosíme neustále u sebe. Pomocí m-learningu lze studovat nejrůznější online kurzy jako například učení se slovíček, gramatiky nebo poslechu cizích jazyků. 4.3 Webináře V prostředí internetu lze dnes často narazit na mnoho výukových videí a stále populárnější webináře. Webinář je vlastně seminář, který se můţe uskutečnit v jakékoliv místnosti díky internetu. Webinář můţe být alternativou vyučovací hodiny, kdy není vyučující v jedné místnosti se studenty, ale v nějaké jiné místnosti kdekoliv na světě, kde je dostatečně rychlé internetové připojení. Toto lze vyuţít, kdyţ se nemohou nacházet studenti na tom samém místě, kde přednáší vyučující. Webinář nachází své uplatnění, kdyţ je potřeba proškolení více lidí z různých koutů světa nebo jen naší republiky. Tradiční metoda přednášek by byla velmi časově i finančně náročná pro proškolení všech účastníků oproti časovým a finančním nákladů při pouţití webináře. Za pomoci dostatečně rychlého internetového připojení, počítače, webkamery, sluchátek, mikrofonu a hlavně udrţení pozornosti vyučovaných mohou webináře eliminovat omezení učeben. 30 Při webináři můţe být pro účastníky vzdělávání těţší udrţet pozornost při tomto typu výuky neţ při ţivé přednášce. Je tedy důleţitým úkolem pro lektory, aby dokázali zapojit účastníky kurzu i na dálku. Vhodné je udrţovat interakci tím, ţe se studentů na něco zeptají nebo zadají úkoly k samostatnému nebo skupinovému řešení. 29 FESER, John. MLearning Is Not elearning on A Mobile Device. [online] [cit ]. Dostupné z: 30 KEJHOVÁ, Hana. NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Moderní technologie mění i podobu dalšího vzdělávání dospělých [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

27 Hlavní nevýhodou pro lektora na dálku můţe být nemoţnost vidět své studenty nebo pouze vidět jejich obličeje díky webkameře. To mu však neposkytuje pouze omezené mnoţství informací o studentech. Také u webinářů mohou nastávat problémy se zpoţděním přenosu, kdyţ je nedostatečná rychlost připojení k internetu. Lektor proto nemusí mít plnohodnotnou moţnost, aby dostatečně zareagoval na zpětnou vazbu (neverbální komunikaci) od studentů, která by mu mohla přinést velmi uţitečné informace o jeho výuce. Svojí popularitu stále častěji získávají kurzy MOOC (Massive Open Online Courses - Hromadné otevřené online kurzy). Tyto kurzy poskytují mnoho moţností jak získat a doplnit si znalosti nebo kvalifikaci z nejrůznějších oborů lidské činnosti. 31 Kurzy mohou být z libovolné oblasti z biologie, psychologie, práva, pedagogiky, strojírenství, počítačových věd, historie, umění, ekonomie a různých dalších. Největší platformy spolupracují s prominentními univerzitami, takţe můţete absolvovat stejné kurzy jako studenti Harvardu, Stanfordu, John Hopkins University a mnoha dalších. Největší vzdělávací společnost, která poskytuje vzdělávací kurzy MOOC a otevřené vzdělávací zdroje OER (Open Educational Resources) je projekt Coursera. Tento projekt spolupracuje s nejprestiţnějšími univerzitami a organizacemi na celém světě. Mezi univerzity se kterými Coursera spolupracuje, patří například Princeton, Yale, Stanford, John Hopkins University a plno jiných vynikajících univerzit. Mezi další významné vzdělávací společnosti patří například Udacity a edx. 32 Kurzy MOOC mají otevřený přístup pro kohokoliv, kdo je ochoten se dále vzdělávat. Jednotlivých kurzů se zúčastní někdy jenom několik set studentů, některé oblíbené kurzy mají počty účastníků v řádech deseti aţ statisíců. Doba trvání těchto kurzů se obvykle pohybuje od 4 do 10 týdnů. Většina uţivatelů, kteří se zapsali do kurzů, nedokončí ani první polovinu kurzu. 31 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MOOCs - univerzitní a doplňkové vzdělávání otevřené pro všechny [online] [cit ]. Dostupné z: 32 AMERICKÉ CENTRUM. Online kurzy MOOC [online]. [cit ]. Dostupné z: 27

28 Dosud největší účast, necelých dvě stě padesát tisíc účastníků měl kurz profesora Scotta Plousa s názvem Sociální Psychologie. 33 Výuka v těchto kurzech se skládá hlavně z online videí přednášek trvajících většinou minut, vysvětlujících látku učebnic a dalších online zdrojů. Také účastníci kurzů musí dělat praktické domácí úkoly, průběţné kvízy a závěrečný test. Studenti mohou ke studiu také vyuţít diskuzních fór, panelové diskuze i online studijní skupiny, kde například mohou spolupracovat na skupinových domácích úkolech. Mezi největší výhody kurzů MOOC patří to, ţe se studenti mohou učit vlastním tempem, avšak kurzy vyţadují, aby studenti splnili jednotlivé lekce a povinné úkoly dle časového harmonogramu kurzu. Všichni absolventi těchto kurzu, kteří zvládnou úspěšně sloţit závěrečné testy, mohou dostat za poplatek certifikát o sloţení online kurzu. MOOC online kurzy jsou řešením, jak se můţe poskytnout vysoce kvalitní vzdělání komukoliv v jakémkoliv věku při minimálních finančních nákladech. Hodnota těchto vzdělávacích kurzů má velký přínos pro lidi, kteří mají touhu získávat nové informace z nového oboru. Lidé, kteří tento či blízký obor vystudovali, mohou potřebovat získat aktuální poznatky ze současnosti a prohloubit si vlastní znalosti, které poté vyuţijí ve svém zaměstnání. 33 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MOOCs - univerzitní a doplňkové vzdělávání otevřené pro všechny [online] [cit ]. Dostupné z: 28

29 5 Příklady některých vzdělávacích online kurzů Na internetu si dnes lze vyhledat mnoho placených i neplacených on-line kurzu z různých oborů a různé kvality v různých světových jazycích. Nejvíce obsahu nalezneme hlavně v anglickém jazyce. Také lze však najít i mnoho kvalitního obsahu v českém jazyce. Zahraniční a i některé české univerzity nabízejí zdarma mnoho on-line přednášek a kurzu z různých oborů, popřípadě nabízejí omezené demoverze svých placených on-line kurzů. 5.1 TED (Technology, Entertainment and Design) Kvalitním zdrojem sebevzdělávání na internetu je sledování zajímavých přednášek pořádaných americkou neziskovou organizací TED (Technology, Entertainment and Design), které slouţí k šíření hodnotných myšlenek od inspirativních lidí po různých městech na celém světě. Přednášky TEDx (x v názvu znamená, ţe to jsou nezávisle organizované TED setkání) proběhly i na několika místech v České republice jako například v Praze, Brně, Hradci Králové, Znojmě a Kroměříţi. 5.2 Khanova škola (Khan Academy) Khan Academy je nezisková organizace, která se zaměřuje na vzdělávání. Tento online vzdělávací systém byl zaloţen americkým matematikem Salmanem Khanem. Khan Academy je vytvořena na systému krátkých vzdělávacích videí. Sledovat všechna videa lze sledovat zdarma. Tyto videa si uţivatelé mohou kdykoliv pustit a z toho vychází hlavní výhoda, kdy se lze učit vlastním tempem. Nalezneme zde nejrůznější vzdělávací obory jako například: matematika, fyzika, informatika, umění a humanitní obory, ekonomie a další. Khan Academy se můţe povaţovat za jeden z nejuţitečnějších doplňků k tradiční školní výuce. Cílem této Khanovy školy (česká verze Khan Academy) je vytvořit komunitu dobrovolníků, kteří se budou podílet na překládání vzdělávacích videí ze zahraniční Khan Academy a také vytvářeli nová vzdělávací videa. 29

30 Khan Academy je k dispozici také v dalších jazykových mutacích včetně českého jazyka. V Khanově škole se nachází jak videa nadabovaná, tak některá jen s českými titulky. V českém jazyce je jiţ přeloţeno více neţ 2500 videí, coţ je druhý největší počet videí hned po originální verzi v angličtině Duolingo (www.duolingo.com) Jedná se o webové stránky na učení se cizím jazykům, které jsou zcela bezplatné. Jejich hlavním je Luis von Ahn (tvůrce sluţby recaptcha). Duolingo nabízí velké mnoţství cizích jazyků, jmenovitě například: angličtina, španělština, němčina italština, francouzština, portugalštiny a další. Česká verze se nachází zatím ve fázi beta (stav k ) a lze studovat pouze angličtinu pro česky hovořící. Hlavní metoda učení je zde překládání vět ze zvoleného jazyka. Výuka zde vyuţívá prvky gamifikace. Existuje aplikace pro mobilní telefony a tablety pro systémy Android a ios. Obrázek 2 - Prostředí webové aplikace Duolingo zdroj: 34 KHANOVASKOLA.CZ [online] [cit ]. Dostupné z: https://report.khanovaskola.cz/stats 30

31 5.4 Codecademy (www.codecademy.com) Codecademy je webová stránka nabízející výuku programování od začátečníků po pokročilejší uţivatele zdarma. Hlavním cílem tohoto projektu je naučit kohokoliv programovat. Nabízí se zde moţnosti studovat JavaScript, HTML, CSS, Python, Ruby nebo APIs. Také si zkušenější uţivatel můţe vytvořit vlastní vzdělávací kurz a učit ostatní uţivatele Codecademy jeho prostřednictvím. 31

32 6 Popis zkoumaného podniku VODÁRNA Plzeň a.s. 6.1 Skupina Veolia Voda VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je členem skupiny společností Veolia Voda, která je součástí koncernu francouzské globálně působící společnosti Veolia. Veolia Voda působí v České republice jiţ od roku Je největší společností na českém vodohospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Veolia Voda poskytuje svým dceřiným společnostem know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející ze zkušeností získávaných po více neţ 150 let. Všichni členové skupiny společnosti skupiny Veolia Voda zásobují pitnou vodou celkem 3,7 miliónům obyvatel v České republice. Také poskytují více neţ 3,2 miliónům obyvatel kanalizační sluţby. 35 Do skupiny Veolia Voda patří následující společnosti: Praţské vodovody a kanalizace, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Královéhradecká provozní, a.s., Středočeské vodárny, a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., 1.SčV a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., RAVOS, s.r.o. a VODOSPOL s.r.o Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s Představení společnosti Společnost zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel. Společnost dále také zajišťuje provoz veřejných vodovodů a kanalizací a další sluţby, které jsou s tím spojené Veolia Voda Česká republika, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Společnosti skupiny Veolia Voda [online] [cit ]. Dostupné z: 37 VODÁRNA PLZEŇ a.s. - O společnosti [online] [cit ]. Dostupné z: 32

33 6.2.2 Strategie společnosti Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, který zajišťuje výrobu a rozvod vody ve městě Plzni, na území bývalého okresu Plzeň-sever a lokalitách Starý Plzenec, Stod, Břasy, Ejpovice, Čiţice, Plešnice a Štěnovice a další. Společnost poskytuje svoje sluţby pro více neţ 60 obcí v Plzeňském kraji. VODÁRNA PLZEŇ a.s. je 100% vlastníkem společnosti VODOSPOL s.r.o. Klatovy. 38 Obrázek 3 - Budova společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. zdroj: REGION PLZEŇ. [online]. [cit ]. Dostupné z: 38 VODÁRNA PLZEŇ a.s. - O společnosti [online] [cit ]. Dostupné z: 33

34 7 Popis současného stavu vzdělávání v podniku Skupina Veolia má jako jednu ze svých klíčových priorit vzdělávání zaměstnanců, pro uspokojování poţadavků zákazníků jsou vysoké kompetenční a kvalifikační standardy. bakalářské vzdělání; 13 vysokoškolské vzdělání, 36 základní vzdělání, 16 středoškolské všeobecné, 9 středoškolské vzdělání vyšší odborné; 1 úplné středoškolské odborné s vyučením, 83 úplné středoškolské; 48 středoškolské odborné - vyuční list, 186 Graf 3 - Vzdělanostní struktura zaměstnanců společnosti zdroj: Personální oddělení společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. v současné době zaměstnává 392 fyzických zaměstnanců (stav k ). V roce 2014 se celkově uskutečnilo 1543 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 9062 výukových hodin. Z tohoto celkového počtu hodin bylo 605 hodin věnováno školení bezpečnosti práce a poţární ochrany. Společnost v roce 2014 vynaloţila na vzdělávací aktivity CZK. 34

35 Tabulka 1 - Náklady na vzdělávání zaměstnanců společnosti v letech 2005 aţ 2014 zdroj: Personální oddělení společnosti Rok Počet zaměstnanců Celkové náklady na vzdělávání (v mil. CZK) Průměrný náklad na 1 zaměstnance (v CZK) Společnost se snaţí rozvíjet znalosti a dovednosti jak u manaţerských a administrativních pozicí, tak i u dělnických pozicí, u kterých je potřeba splnit některé znalosti a dovednosti, které jsou povinné ze zákona nebo jinak nezbytné pro vykonávání jejich profese. muži ženy let let let let let let let let více než 60 let Graf 4 - Věková struktura zaměstnanců společnosti zdroj: Personální oddělení společnosti 35

36 Z výše uvedeného grafu věkové struktury zaměstnanců dle pohlaví lze vyvodit, ţe ve společnosti pracuje velmi málo mladých lidí do 34 let a také, ţe společnost zaměstnává více muţů neţ ţen. 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, v tis. CZK / rok Celkové náklady společnosti na vzdělávání (v mil. CZK) Graf 5 - Celkové náklady na vzdělávání zaměstnanců (v mil. CZK) v letech 2005 aţ 2014 zdroj: Personální oddělení společnosti Z grafu nákladů na vzdělávání lze vidět, ţe společnost vynakládá velké finanční prostředky pro vzdělávání svých zaměstnanců, které se neustále zvyšují kromě roku V roce 2010 došlo k omezení rozpočtu akcionářem z důvodů nepříznivého vývoje ekonomického výsledku společnosti. Od roku 2011 aţ do roku 2013 byly čerpány peníze ze vzdělávacího grantu profesního sdruţení SOVAK 39 ve výši 645 tisíc Kč. Díky čerpání peněz z tohoto fondu mohlo dojít k niţšímu čerpání vlastních prostředků na vzdělávání zaměstnanců společnosti. 39 dobrovolné, zájmové sdruţení v oboru vodovodů a kanalizací 36

37 7.1 Administrace firemního vzdělávání Ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. se o systém vzdělávání zaměstnanců stará personální oddělení. Personální oddělení má k dispozici moderní ERP systém pro velké společnosti HELIOS Green od firmy Asseco Solutions, a.s. 7.2 Oblasti školení Společnost zaměstnává velký počet zaměstnanců, kteří musí absolvovat povinná školení ze zákona nebo taková školení, která jsou nezbytně nutná k výkonu jejich profese. Také pro poţadavky společnosti je potřeba, aby prováděla školení odborných znalostí v různých oblastech (IT, administrativa, jazykové kurzy, manaţerské dovednosti, osobní rozvoj, ), která nejsou zákonem vyţadována, ale jsou velmi důleţitá pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a tím i rozvoj podniku. Seznam oblastí školení: Školení ze zákona (BOZP) Školení povinná k získání akreditace Odborné kurzy Manaţerské kurzy Školení osobního rozvoje Počítačové kurzy Jazykové kurzy 7.3 Typy školení V tomto podniku se rozdělují školení na periodická a neperiodická Periodická školení Periodická školení jsou taková, kde má kaţdý zaměstnanec školení, které musí vţdy znovu absolvovat kvůli poţadavku na zkoušku nebo přezkoušení v nějaké periodě jako například: kaţdé 2 roky, 4 roky, atd. 37

38 Mezi periodické školení patří například Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, kdy tyto zkoušky a přezkoušení pracovníků je nutno provádět kaţdé 3 roky Neperiodická školení Neperiodická školení se na rozdíl od periodického neopakují v pravidelných časových úsecích a slouţí k rozvinutí znalostí v určité oblasti. Poţadavky na tato školení navrhují vedoucí útvarů, kteří sledují potřebu vzdělávání zaměstnanců. Mohou to být školení, která se týkají rozvoje jazyka, osobního rozvoje, které zaměstnanci nutně nepotřebují k výkonu své pracovní činnosti. Mezi neperiodické školení patří například vzdělávací online kurz programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). U neperiodických školení se vyuţívají ve zkoumaném podniku vyhodnocovací formuláře, které vyplňují účastníci kurzu po absolvování celého kurzu. V tomto vyhodnocovacím formuláři se nacházejí různé otázky na jednotlivé aspekty kurzu, na které účastník odpovídá ve formě známkového ohodnocení jako ve škole. Podle tohoto vyhodnocení se pak vedení společnosti rozhoduje o kvalitě a přínosu kurzu pro zaměstnance. 7.4 Vyuţívané moţnosti vzdělávání Ve společnosti se pouţívá mnoho typů školení, které obstarává sám podnik nebo vyuţívá sluţby externích pracovišť, strojů a lektorů. Tato školení mohou probíhat individuálně nebo v hromadném počtu několika školených osob. V případě dostatečného počtu školených osob můţe přijet do společnosti na školení zaměstnanců externí školitel. Školení se můţe provádět za přítomnosti vyučujícího nebo bez něj při samostudiu. Společnost pouţívá jednu svou zasedací místnost pro školicí účely svých zaměstnanců. Tato místnost má kapacitu přibliţně 30 míst a nachází se v ní datový projektor. Tuto místnost vyuţívá společnost pro školení svých zaměstnanců vlastními nebo externími školiteli. 38

39 Rozdělení moţností školení: Školení na strojích o Vlastní školící místnost o Vlastní školitelé o Externí školící centra o Externí školitelé Přednášení ústně o Vlastní učebny o Vlastní školitelé o Externí učebny o Externí školitelé Samostudium z učebnic E-learning o Vlastní vzdělávací portál (www.e-institutes.cz) o Webinář s externím školitelem 7.5 Školení nově nastupujícího zaměstnance do společnosti Kaţdý zaměstnanec, který nastoupí do společnosti je seznámen technikem bezpečnosti práce nebo někým z personálního oddělení se základními organizačními normami společnosti, se základními dokumenty integrovaného systému řízení a základními pravidly bezpečnosti práce na pracovišti. Do záznamu o vstupním proškolení noví zaměstnanci svým podpisem potvrzují absolvované školení. Záznam o vstupním školení je uloţen v osobním spisu zaměstnance. Kaţdý zaměstnanec je proškolen v znalostech a dovednostech nezbytných pro vykonávání jeho pracovní činnosti předtím, neţ nastoupí na pracoviště společnosti. Personální oddělení společně s vedoucími odborných útvarů určují postup školení nově příchozích zaměstnanců. Existují i případy, kdy se provádí školení pouze na pracovišti pod dohledem přímého odborného nadřízeného. 39

40 7.6 Určení vzdělávacích potřeb ve společnosti Kaţdý vedoucí svého útvaru musí předloţit návrh na další vzdělávání zaměstnanců ve svém útvaru do 10. prosince kalendářního roku. V tomto návrhu se nachází poţadavky na vzdělávání zaměstnanců a vhodný postup a metody školení těchto zaměstnanců. Dle navrhovaného vzdělávání zaměstnanců jednotlivých útvarů je v informačním personálním systému vypracován rámcový plán vzdělávání společnosti, který musí být podle finančního rozpočtu společnosti pro vzdělávání zaměstnanců. V případě nenaplánované potřeby vzdělávání během kalendářního roku můţe vedoucí útvaru pouţít Poţadavkový list (formulář, který slouţí pro stanovení neplánovaných vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti), který předá personálnímu oddělení k zajištění této vzdělávací aktivity. 7.7 Plánování vzdělávacích potřeb ve společnosti pro periodické školení Personální oddělení kontaktuje vedoucí útvarů a informuje o blíţícím se konci platnosti osvědčení či certifikátu zaměstnanců daného úseku a zjišťuje moţnosti uvolnění zaměstnance pro absolvování daného školení pro prodlouţení platnosti osvědčení či certifikátu. Personální oddělení zajistí vhodný termín konání periodického školení, aby bylo zajištěno, ţe se nestane, aby zaměstnanec měl v určitý okamţik neplatná osvědčení či certifikáty nutná pro vykonávání jeho profesní činnosti. Personální oddělení o termínu konání periodického školení musí informovat pracovníka úseku, který vysílá zaměstnance na školení, nejpozději dva týdny před konáním tohoto školení. 7.8 Záznamy vzdělávacích potřeb zaměstnanců Jestliţe dojde k účasti zaměstnance na vzdělávací aktivitě, personální oddělení toto školení zaznamená do personálního informačního vzdělávacího systému (software HELIOS Green modul personalistika). Kdyţ by po tomto školení nastala situace, ţe by se zaměstnanci zvýšila jeho kvalifikace, personální oddělení zaznamená zvýšení kvalifikace zaměstnance do jeho osobní karty. 40

41 Údaje zaznamenávané do personálního informačního systému po účasti zaměstnance na školení: Stav školení Datum školení Školitel Název vzdělávací akce 7.9 Hodnocení vzdělávací aktivity účastníky Kaţdý zaměstnanec, který absolvoval některou vzdělávací aktivitu v rámci společnosti VODÁRNA PLZEŇ, musí vyplnit formulář Hodnocení vzdělávací aktivity. Účastník vyhodnocuje následující kritéria školitele: Znalost problematiky (aktuální předpisy, normy, ), kvalita přednášejícího Schopnost přednášejícího prezentovat a zaujmout Organizační zajištění školení (dostupnost místa školení, materiály, ) Byla pro moji práci vzdělávací aktivita přínosná U těchto hodnotících kritérií můţe zaměstnanec, který se zúčastnil školení, zvolit jedno z těchto tří moţných stupňů ohodnocení: Velmi dobré (1 bod) Průměrné (3 body) Nevyhovující (5 bodů) Hodnocení kritéria Cenová úroveň školení vyplňuje Personální úsek dle stejných tří stupňů hodnocení jako účastník školení Vyhodnocování vzdělávacích potřeb zaměstnanců Po absolvování školení musí jeho účastník vyplnit formulář vyhodnocení vzdělávací aktivity, který poté musí předat personálnímu oddělení. Formuláře vyhodnocení vzdělávací aktivity slouţí k celkovému zlepšování kvality vzdělávání zaměstnanců společnosti. 41

42 Personální oddělení tyto formuláře shromaţďuje a provádí vyhodnocování. Z vyhodnocení těchto formulářů můţe personální oddělení určit kvalitu školitelů a určit, zdali je dobrá kvalita školitele, popřípadě zda není lepší vyhledat kvalitnější školitele s lepším obsahem vzdělávání, vzdělávacími postupy a metodami. Hodnocení formuláře vzdělávací akce provádí Personální oddělení dle celkového součtu bodů z pěti kritérií (4 kritéria vyhodnocoval účastník školení, 1 kritérium vyhodnocoval Personální úsek) hodnocení školitele. Stupnice hodnocení školitele podle dosaţeného celkového počtu bodů: 5 14 Příkladný školitel (hodnocení 1) Akceptovatelný školitel (hodnocení 3) Neakceptovatelný školitel (hodnocení 5) Personální oddělení se při hodnocení dodavatelů vzdělávání zaměřuje na tyto následující oblasti: Kvalita vzdělávacích sluţeb Moţnosti a rychlost přizpůsobení se k poţadovanému termínu školení Doporučení, kladné nebo negativní hodnocení účastníků školení Finanční náklady dodavatele 7.11 Moţnosti zvyšování kvalifikace zaměstnance ve společnosti Zaměstnanci společnosti mají moţnosti k prohloubení nebo rozšíření svojí kvalifikace zaměstnance v rámci dlouhodobých vzdělávacích aktivit, kdyţ je toto prohloubení nebo rozšíření vzdělávání v zájmu společnosti. Aby si mohl zaměstnanec prohloubit nebo rozšířit kvalifikaci, musí uzavřít dohodu o setrvání ve společnosti. Tato dohoda zohledňuje všechny náklady, které byly zapotřebí při zvýšení či rozšíření kvalifikace zaměstnance. 42

43 Moţnosti podpory studujících zaměstnanců: Poskytnutí studijních úlev s náhradou mzdy Úhrada školného Plné nebo částečné uhrazení nákladů spojených se vzděláváním 43

44 8 Vzdělávací e-learningový portál Francouzská společnost Veolia vlastní vzdělávací a tréninkovou organizaci - Institut environmentálních sluţeb, a.s. (IES), která patří k významným tréninkovým centrům (Campusů VE), které jsou součástí Veolie. Institut environmentálních sluţeb se podílí na vzdělávání jednotlivých divizí společnosti Veolia v České republice a na Slovensku. 40 Institut environmentálních sluţeb vlastní vzdělávací e-learningový portál který si od něj pronajímá společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. 8.1 Představení vzdělávacího e-learningového portálu Tento vzdělávací portál je jednou ze součástí vzdělávání zaměstnanců společnosti. Poskytuje neomezený přístup kteréhokoliv zaměstnance společnosti. Portál je celý plně lokalizován do českého jazyka a dalších několika světových jazyků (angličtina, francouzština, němčina, maďarština, polština, rumunština, slovenština a bulharština). Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. začala vyuţívat vzdělávací portál od roku V témţe roce byl k dispozici i první vzdělávací kurz pro výuku pracovníků. Tímto kurzem bylo školení řidičů. Od listopadu roku 2014 vlastní společnost správcovská práva k online webovému portálu. Na e-learningovém portále jsou k dispozici nejrůznější vzdělávací kurzy (například: BOZP, školení řidičů, manaţerské dovednosti, soft-skills, jazykové a počítačové kurzy). Nalezneme zde mnoho moţností informací slouţících k reportingu pro pracovníky z personálního oddělení společnosti. Nabídka kurzů portálu se neustále aktualizuje, vylepšuje a rozšiřuje o nové kurzy. 40 O nás [online] [cit ]. Dostupné z: 44

45 8.2 Práce s vzdělávacím e-learningovým portálem Prostřednictvím internetového prohlíţeče na adrese se mohou zaměstnanci přihlašovat pod svým jménem a vygenerovaným heslem (toto heslo vygeneroval portál a doporučuje se, aby si kaţdý uţivatel toto svoje vygenerované heslo změnil). Po přihlášení se zobrazí moţnost přepnutí jazykové verze a odhlášení uţivatele v pravém horním rohu. Na levém okraji obrazovky se nachází seznam dostupných kurzů, ke kterým se můţe uţivatel přihlásit a absolvovat je. Pod tímto seznamem se nachází moţnost zobrazení titulní strany nebo kurzů, které uţivatel absolvoval nebo je stále studuje. Také mají uţivatelé moţnost zobrazit si nápovědu obsahující seznam častých otázek týkajících se vzdělávacích kurzů. K dispozici je zde i zobrazení uţivatelského manuálu s vysvětlením všech pojmů, se kterými se můţe v e-learningovém kurzu setkat. Záloţka nastavení nacházející se v levém dolním rohu umoţnuje uţivateli nastavit si nové přihlašovací heslo do vzdělávacího portálu. 8.3 Problémy zaměstnanců s vzděláváním na e-learningovém portálu Kromě pracovníků, kteří v blízké době končili zaměstnanecký poměr se společností, musel v roce 2014 kaţdý zaměstnanec podniku včetně dělnických profesí absolvovat vzdělávací kurz Etický kodex na vzdělávacím online portálu. Zaměstnanci mohli tento kurz absolvovat na počítači, který je na pracovišti nebo na počítači ve svém domově. Někteří starší pracovníci měli problémy s pouţíváním počítače a vzdělávacího portálu. Proto měli moţnost absolvovat tento povinný kurz za asistence mistra v jejich pracovním úseku. 8.4 Kurzy vzdělávacího e-learningového portálu Na online vzdělávacím e-learningovém portále se nachází velké mnoţství vzdělávacích kurzů z různých oborů. Nachází se zde školení a přezkušování řidičů, kurzy bezpečnosti práce, kurzy zaměřené na počítačové znalosti a dovednosti. Dále zde lze studovat ozvučené videokurzy manaţerských a měkkých dovedností (soft-skills). Nechybí zde ani jazykové kurzy angličtiny (Cambridge), francouzštiny (FACETTES) nejrůznějších úrovní od úplných začátečníků aţ po velmi pokročilé. V angličtině zde lze navíc i studovat Business English (LangMaster). 45

46 Seznam kurzů na vzdělávacím portálu (http://www.e-institutes.cz/): BOZP Etika Hodnotící rozhovory Jazyky Management Nástupní školení Počítače PR a marketing Školení řidičů Ţivotní prostředí Google Obrázek 4 - Prostředí vzdělávacího portálu zdroj: vzdělávací portál Školení bezpečnosti práce (BOZP) Tento výukový blok obsahuje kurzy školení bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance, dále také kurz z kodexu bezpečnosti práce a vybraných kapitol bezpečnosti práce. 46

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text, který je

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Jak vidíme e-learning? (analýza různých pojetí)

Jak vidíme e-learning? (analýza různých pojetí) Jak vidíme e-learning? (analýza různých pojetí) Ing. Josef Budík, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Praha Několik úhlů pohledu na e-learning Nástroje a technologie E-learning a obdobné pojmy

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro pedagogické pracovníky a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více