MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Věra Vojtová PhD. Autorka práce: Kateřina Čermáková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a byla zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 19. dubna 2009 Kateřina Čermáková 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce PhDr. Věře Vojtové PhD., za poskytnutí odborných rad při vypracovávání bakalářské práce. Můj dík patří také pedagogům Diagnostického ústavu mládeže v Brně za ochotu a odhodlání dělit se se mnou o své zkušenosti. 3

4 Obsah OBSAH... 4 ÚVOD PORUCHY CHOVÁNÍ ŽÁKA VYMEZENÍ POJMU VZDĚLÁVÁNÍ VYMEZENÍ POJMU PORUCHY CHOVÁNÍ ŽÁKA; VYMEZENÍ POJMU VÝVOJOVÝ ASPEKT PORUCH CHOVÁNÍ KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ FAKTORY ZVYŠUJÍCÍ RIZIKO ROZVOJE PORUCH CHOVÁNÍ PROJEVY PORUCH CHOVÁNÍ A JEJICH REFLEXE Z HLEDISKA VÝVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY JAKO PREVENCE DELIKVENTNÍHO JEDNÁNÍ ŽÁKŮ SPECIFICKÉ POSTOJE UČITELE K ŽÁKOVI S PORUCHOU CHOVÁNÍ UČITEL JAKO POZITIVNÍ VZOR ŽÁKA S PORUCHOU CHOVÁNÍ SPECIFIKA PŘÍSTUPU UČITELE K ŽÁKOVI S PORUCHOU CHOVÁNÍ PROJEVUJÍCÍM SE NÁSILÍM SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA PROBLÉMOVÉHO A PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ PROJEVUJÍCÍHO SE NEAGRESIVNÍMI FORMAMI CHOVÁNÍ SPECIFICKÝ PŘÍSTUP K ŽÁKOVI PROBLÉMOVÉHO A PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ S CÍLEM ZABRÁNĚNÍ RECIDIVY TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ A PRÁVNÍ SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ 35 ZÁVĚR SUMMARY POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY PŘÍLOHA Č. 1: KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ DLE WHO

5 Úvod Patrně nejsmutnější možnou variantou, se kterou bychom se v souvislosti s problematikou poruch chování mohli, v např. v roli speciálního pedagoga ve věznici, setkat, je kontakt s dospělým jedincem, jenž trpí (a jeho okolí s ním) včas nekompenzovanou poruchou chování. Právě kvalitní péče a s ní související vzdělávání mohly být kvalitním preventivním mechanismem k zabránění dosažení popsaného stavu. Vzdělávání žáků s poruchami chování má však při vědomí platnosti obecných pedagogických zásad svá specifika, jimiž se ve své bakalářské práci zabývám. V první části své bakalářské práce se věnuji zejm. definování relevantních pojmů vyplývajících ze samotného názvu bakalářské práce tedy vymezení termínů vzdělávání a porucha chování. Stranou mého zkoumání nezůstávají vývojové aspekty rozvoje poruch chování jedince, čtyři základní pohledy na základní klasifikaci poruch chování a rizikové faktory korelující s rozvojem poruchy chování. Ve stěžejní části druhé své bakalářské práce se věnuji zejm. specifikům přístupu učitele k žákovi s poruchami chování. Pozornost je věnována rovněž specifikům institucionálního zajištění vzdělávání a výchovy žáků s poruchami chování. Cílem mé bakalářské práce je poskytnutí komplexního, konkrétního a rovněž k zamyšlení vedoucího obrazu reflektujícího specifickou látku, kterou vzdělávání žáků s poruchami chování je. V době, kdy jsem nabyla pocitu, že mnoho mých kolegů, možná až módně, směřuje své těžiště zájmu zejm. do oblasti práce se žáky s poruchami autistického spektra, rozhodla jsem se vybrat si obecně patrně nepříliš populární speciálně-pedagogickou disciplínu, která bude, jak pevně doufám i mým budoucím profesním naplněním. Problematika poruch chování dlouhodobě přitahuje mou pozornost, proto jsem vděčná svým starším pedagogickým kolegům, kteří mi umožnili, abych jim byla partnerem při práci 5

6 s žáky v Diagnostickém ústavu pro mládež v Brně, v o. s. Drom, v dětském domově se školou v Jihlavě, základní škole praktické v Brně a v dětských domovech v Boskovicích a Předklášteří. 1. Poruchy chování žáka vymezení pojmu 1.1. Vzdělávání vymezení pojmu Dle Průchy (2008) je vzdělání/vzdělávání jako základní pojem pedagogické teorie a praxe stále diskutovaný a nedostatečně ujasněný. V české pedagogické terminologii se tyto výrazy nesprávně zaměňují. Lze rozlišit následující významy pojmu vzdělávání: Osobnostní pojetí: Vzdělání se chápe jako součást socializace jedince, která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. Výchovně vzdělávací proces lze chápat jako vzdělávací proces ve smyslu výuky probíhající ve školní třídě. Zahrnuje činnosti učení na straně žáků a činnosti vyučování na straně učitelů. V obecnějším pojetí jsou vzdělávací procesy chápány jako edukační procesy, tj. všechny takové činnosti, které probíhají v nějakém edukačním prostředí a zahrnují učení určitého subjektu; Obsahové pojetí: Vzdělání je zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu různých škol a realizovány ve výuce. Kurikulum konkrétně Průcha (2008) vysvětluje jako: Vzdělávací program, plán, projekt, průběh studia a jeho obsah, obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení; 6

7 Institucionální pojetí: vzdělání je společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucí školství, formálního vzdělávání, celoživotního učení/vzdělávání; 1 Socioekonomické pojetí: vzdělání je chápáno jako jedna z kategorií, které charakterizují populaci (skupiny obyvatelstva, společnost). Je to vlastnost populace determinovaná sociálními faktory a ekonomickými faktory. Vzdělávací cíle jsou výroky, které vyjadřují záměry vzdělávání a účely, k nimž má vzdělávání směřovat. Jsou formulovány obecně v dokumentech centrálních institucí školské politiky, zejm. v národním kurikulu, a specificky pro jednotlivé vzdělávací programy, jednotlivé úrovně vzdělání a vyučovací předměty. Střelec (2004) dále uvádí, že edukace-výchova a vzdělání má plnit významnou úlohu v individuálním i společenském rozvoji jako jeden z jeho hlavních prostředků. Hlavní cíle je vytváření rovných vzdělávacích příležitostí, podporu motivace k celoživotnímu učení a zajištění kvalitního vzdělávání, které povede k osvojení kompetencí nezbytných pro osobní, občanský a pracovní život. Výchova a vzdělání se staly významnou záležitostí a odpovědností celé společnosti. Člověk je chápán jako sociální bytost schopná žít, konat a odpovědně se účastnit na utváření vlastní osobnosti aktivním konáním v rámci společnosti. Vzdělání člověka je chápáno jako předpoklad k nápravě a rozvoji lidské společnosti. Za velmi důležitou (centrální) instituci je oprávněně považována škola. Školy a školská zařízení vytvářejí školský systém dle Střelece (2004). 1 Formální vzdělávání dnes vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích (školách), jejichž funkce, cíle, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny (Průcha, 2008) 7

8 1.2. Poruchy chování žáka; vymezení pojmu Poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku event. na úrovni svých rozumových schopností. Za základní rysy poruch chování lze označit chování takové, kterými jsou v různé míře, opakovaně a dlouhodobě (tedy alespoň 6 měsíců), narušovány sociální normy. Obecně nelze tvrdit, že se jedná o následky duševních poruch či onemocnění, ale o odchylky v osobnostním vývoji (Vágnerová, 1999). Mezi dětmi školního věku vykazuje určité příznaky poruch chování přibližně 6 16 % chlapců a 3 9 % dívek (Russel, Rottnek, Abby, 2001, in: Ptáček, 2006). Podle některých autorů (např. Malá, 2000, in: Ptáček, 2006) se procento výskytu u chlapců může blížit až 20ti. Poruchy chování jsou často mylně zaměňovány za celou řadu jiných poruch nebo dokonce i situačních reakcí dítěte např. poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD), afektivní poruchy (deprese apod.) a další. Ne každé chování, které je vnímáno okolím dítěte jako nežádoucí či z normy vybočující, nemusí poukazovat, a často také nepoukazuje, na poruchu chování a bývá pouhou reakcí na stresovou nebo náročnou situaci, v níž se dítě špatně orientuje nebo na kterou se nedokáže adaptovat. Nežádoucí chování může být pouze jakýmsi voláním o pomoc, kterým dítě dává najevo okolí, že něco není v pořádku. Situací, ve kterých dítě může vykazovat některé z projevů poruch chování, a přesto o poruše chování jako takové hovořit nelze (srov. dále), je celá řada (např. rozvod rodičů, šikanování ve škole apod.). Děti týrané, zneužívané nebo zanedbávané v mnoha případech vykazují nežádoucí vzorce chovaní také (Ptáček, 2006). Jeví se však jako potřebné opětovně zdůraznit, že se zde nejedná o poruchu, ale pouze o jakési znamení, které nás může dovést k závažným situacím a jevům, se kterými se dítě potýká. Z uvedeného plyne, že je zejm. v práci pedagoga třeba s pojmem porucha chování zacházet velice opatrně, a to častokrát i v případě, že je diagnostikována psychologem nebo psychiatrem zcela oprávněně a věcně. Děti s poruchou chování jsou velmi ovlivněny různorodým spektrem negativních psychosociálních jevů, 8

9 které jsou pro ně potenciálně ohrožující děti trpící poruchami chování jsou častěji týrané, zneužívané a zanedbávané. Dále jsou náchylnější k sociálně patologickým jevům. Prognóza jejich školní a životní kariéry je oproti jejich vrstevníkům značně pesimističtější. Nelze nezmínit i řadu zdravotních rizik, jež jsou s dětmi s poruchami chování ve zvýšené míře spojena. Děti s poruchami chování např. vykazují významně vyšší úrazovost a vyšší výskyt žloutenky (tzpu A). Dívky s poruchami chování pak přicházejí častěji do jiného stavu ve věku mladším (18 let) v porovnání s jejich vrstevnicemi. Mezi dospělými osobami s nižší úrovní sociální integrace, osobami ohroženými sociálním vyloučením, recidivisty a podobně, nalézáme značné procento těch, kteří ve své anamnéze vykazují známky poruch chování v dětství. Bylo by ovšem zcela mylné se domnívat, že typizované charakteristiky poruch chování jsou jejich nezvratnou příčinou! S největší pravděpodobností jsou poruchy chování způsobeny především nevhodným přístupem k dítěti, neadekvátními výchovnými postupy a sekundárně neschopností rodiče či osoby, jež provádí výchovu, překonat obtíže související s poruchou chování dítěte. Poruchy chování v dětství ovšem nejsou, nebo spíše nemusí, představovat doživotní stigma. Úzce souvisí s vývojem dítěte a zvláště s přístupem nejširšího sociálního okolí k němu. Pozitivní přístup, bezpodmínečná rodičovská láska, systematická výchova, otevřenost a spolupráce zaangažovaných pedagogických pracovníků jsou základem, na němž lze stavět pomoc vedoucí k nasměrování dítěte s poruchou chování na životní dráhu k perspektivním cílům a spokojenosti (Ptáček, 2006) Vymezení rozdílu mezi termíny problémové chování a porucha chování Problémové a poruchové chování Pro dobré pochopení pojmu žák s poruchou chování je nutné přednostně se vyrovnat se s terminologickými (resp. sémantickými) rozdíly mezi pojmy závažná porucha chování a kázeňský problém. Rozdíl mezi jmenovanými kategoriemi spočívá ve skutečnosti, že pojem kázeňský 9

10 problém je kategorií obecnou obsahující i subkategorii závažné poruchy chování. Dle Vojtové rozdělujeme žáky kázeňsky problémové na dvě základní skupiny (Vojtová, 2008): Žáci s problémy v chování, žáci s poruchami chování; Těžiště rozdílů mezi problémovým chováním a poruchou chování leží ve třech základních aspektech: (Vojtová, 2008): V motivaci nežádoucího chování, v časovém období a v intenzitě nežádoucích projevů chování, ve způsobech podpory a intervence dítěte Žák s problémy v chování Žáka s problémy v chování lze obecně charakterizovat jako takového, který o svých problémech ví, vadí mu a chtěl by je odstranit. Normy nenarušuje úmyslně, ale jejich porušování je výsledkem konfliktu mezi vnějšími požadavky a jeho vnitřními potřebami. Nálepkou problémového žáka trpí a vyvolává v něm negativní emocionální zážitek. Je však bezradný, jak své chování napravit, většinou pro jeho nápravu volí další neadekvátní rozhodnutí. U žáka s problémy v chování jsou jeho problémy spíše krátkodobé. Popřípadě se projevují nahodile nebo v určitých periodách. Často mají vývojové souvislosti a bývají důsledkem nezvládnutých konfliktů se sociálním okolím. U žáka s problémy v chování vedou k nápravě cílená pedagogická opatření v rámci systému a prostředí školy, v systému a prostředí třídy, v plánování výuky, ve využívání rozličných pedagogických metod přímo ve výuce. Speciálně pedagogickými metodami pomáhá pedagog kompenzovat (překonávat nedostatek) nežádoucí chování žáka. 10

11 Hledá a nabízí žákovi jiné způsoby chování, které by mu současně umožňovaly přiměřeně naplňovat jeho potřeby (Vojtová, 2008) Žák s poruchami chování Žák s poruchami chování není normami, které jsou vnímány jeho okolím jako dané, v konfliktu, ale nepřijímá je, popř. je ignoruje. Takový žák zpravidla nepociťuje vinu ve vztahu k důsledkům vlastního jednání (Vágnerová, 2001, in: Vojtová, 2008). Žák s poruchami chování porušuje normy dlouhodobě a vývojová specifika morálního vývoje způsoby jeho nežádoucího chování prohlubují. U žáka s poruchami chování se jeví jako vhodné, aby podstoupil speciální intervenci. V jejím průběhu speciální pedagogové a psychologové cílenými speciálně pedagogickými a psychologickými metodami ovlivňují chování žáka tak, aby jej směřovali k převádění způsobů a cílů chování společensky nepřijatelného k chování, které je přijatelné (Vojtová, 2008) Vývojový aspekt poruch chování Předpokládají se dvě vývojové cesty vedoucí k poruchám chování cesta s časným začátkem a cesta s pozdním začátkem. U časného začátku se objevuje opoziční vzdorovité chování již v předškolním věku a do období adolescence se rozvine v závažnější poruchy chování s vysokým rizikem kriminálního vývoje. Při pozdním začátku je chování až do středního školního věku bez větších poruch a příznaky poruchy chování se objeví v dospívání. Prognóza tohoto druhého typu je příznivější. Za vývojovou dráhu se často považuje posloupnost: porucha opozičního vzdoru porucha chování dissociální (antisociální) porucha osobnosti. Zatím ale není přesně známo, jaká část dětí s poruchou opozičního vzdoru se touto cestou skutečně vyvíjí, protože porucha opozičního vzdoru zdaleka ne vždy přechází v závažnější 11

12 poruchy chování a opět jen % adolescentů s poruchou chování má dále v dospělosti antisociální poruchu osobnosti (Theiner, 2007) Klasifikace poruch chování Klasifikace poruch emocí a chování znamená strukturované utřídění tohoto fenoménu do kategorií a podkategorií. V literatuře najdeme různé klasifikace poruch chování, jejich odlišnost souvisí s interpretací problematiky z různých pohledů různými vědeckými obory a s variabilitou příčinných vlivů. S vývojem poznatků z jednotlivých oborů a v souvislosti s mezioborovou spoluprací dochází k přehodnocování, ke sbližování a k přejímání pohledů na třídění poruch emocí a chování. Klasifikace jednotlivých oborů se střetává, prolíná i překrývá (Vojtová, 2008). Vojtová (2008) uvádí čtyři skupiny klasifikace a to z pohledu medicínského, speciálně-pedagogického, sociálního a školního Medicínské hledisko klasifikace poruch emocí resp. chování (Vojtová, 2008) Jak napovídá nadpis podkapitoly, na poruchy chování lze nahlížet jako na onemocnění. V mezinárodní klasifikaci nemocí (WHO, 2000), najdeme základní třídění poruch chování. Poruchy chování zde patří do skupiny poruch diagnostikovaných obvykle v dětství a v dospívání. I když děti i mladiství mohou mít poruchy z jiných skupin, jsou většinou diagnostikovány v rámci této skupiny (Vojtová, 2008). Rozdělení poruch chování podle mezinárodní klasifikace poruch nemocí se udává v klasifikaci F90-F Přehled klasifikací poruch chování dle WHO je přílohou č. 1 bakalářské práce. 12

13 Dimenzionální klasifikace Dimenzionální klasifikace se užívá v psychologii a ve speciální pedagogice v anglosaských zemích. Sleduje, jaký stupeň poruchy odpovídá daným projevům chování, jaká je hloubka poruchy a jak je chování jedince výrazné a odlišné od běžného chování. Posuzuje v rámci škál. Poruchy emocí a chování dělí do čtyř skupin podle čtyř základních vzorců v chování dětí a mladistvých. Vojtová (2008) je rozděluje z dimenzionálního hlediska na čtyři skupiny: Poruchy chování chování je charakteristické verbální nebo fyzickou otevřenou agresí, ničením věcí, negativismem, nezodpovědností, vzdorovitým chováním, odmítáním autority; Osobnostní problémy, psychické problémy zahrnuje úzkostné chování, uzavřenost. Je charakteristické přehnanou úzkostí, sociální uzavřeností, izolací, stydlivostí, senzibilitou a dalšími indikátory s tendencí uzavírání se sociálnímu prostředí; Nevyzrálost chování je charakteristické roztržitostí, problémy s pozorností, pasivitou, denním sněním, leností (pomalostí), dalšími projevy v chování, které jsou v rozporu s vývojovou normou; Socializovaná agrese typické chování zahrnující skupinovou agresi, loupeže, záškoláctví a identifikaci s delikventní skupinou Sociální klasifikace poruch chování Dle Vojtové (2008) je základem pro sociální klasifikaci poruch chování charakter konfliktu se sociálním prostředím, ve kterém jedinec žije interakce mezi jedincem a prostředím je výchozím bodem diagnostiky 13

14 poruchy. Hovoří se proto o poruchách chování se sociálním základem o (resp. disociálním chování)(srov. Vojtová, 2008). Z hlediska sociálního prostředí se rozdělují poruchy chování na sociální a antisociální: Asociální porucha chování Jedná se o poruchu chování, která má výrazný dopad do sociálních vztahů jedince. Od poruch sociálního rázu se liší intenzitou a dopadem. Chování neodpovídá mravním normám společnosti, nedosahuje však ještě úrovně ničení společenských hodnot (srov. Hartl, Hartlová, 2000, Vocilka, 1994, in: Vojtová, 2008). Může být až záležitostí patologickou, spadající do klinického obrazu některých nemocí. Bývá vázána na starší školní věk Antisociální porucha chování Porucha chování antisociálního rázu delikvence. Chování, kterým jedinec porušuje právní normy společnosti, v níž žije. V širším slova smyslu se jedná o obecné označení činů porušující zákonné nebo jiné (morální, etické) normy chování. Chování je namířeno proti společenským normám a zvyklostem, proti společnosti. Vyznačuje se největší mírou společenské nebezpečnosti a nejvyšším stupněm narušenosti chování. Je trestně stíhatelné jako přestupky nebo trestné činy. Obecně vykazuje značnou míru recidivy. Bývá spojeno s výraznou agresivitou a primárně motivováno úsilím škodit. Jedinci s antisociálním chováním si dopady svých činů uvědomují a záměrně se chovají způsobem, který je společensky nežádoucí a nechtěný. V odborné speciálně pedagogické literatuře se užívá termín dětská delikvence popř. prekriminalita (pro děti do 15 let) a termín juvenilní delikvence (pro mladistvé let). (srov. Kauffman, 1987, Hartl, Hartlová, 2000, Vocilka, 1994, Hillenbrand, 1999, in Vojtová, 2008) 14

15 Školská klasifikace poruch chování V zahraniční speciálně pedagogické literatuře se setkáváme s tříděním poruch chování do tří základních oblastí. Kritériem je přitom charakter chování, kterým se porucha projevuje (Cole, Visser, Upton, 1998, s , in Vojtová 2008): Poruchy chování vyplývající z konfliktu záškoláctví, lhaní, krádeže; Poruchy chování spojené s násilím-agrese, šikana, loupeže; Poruchy chování související se závislostí-toxikomanie, závislost na automatech Potřeba celostního přístupu ke klasifikaci poruch chování Pedagog, který pracuje s žáky ve škole nebo školském zařízení, potřebuje mít základní přehled o nejčastěji užívaných klasifikacích. Znalost pozadí problému, schopnost porozumět lékařským zprávám je podmínkou pro správné vedení speciálně pedagogické diagnostiky, rozhodnutí o intervenci a především pro prognózu dalšího vývoje (Vojtová, 2008). V této souvislosti se jeví jako potřebné uvést, že se, dle názoru autorky, v neakademické praxi dává přednost zejm. medicínskému pojetí či klasifikaci poruch chování 3, což lze chápat jako výraz obecné dominance positivistického přístupu k exaktně těžko uchopitelnému jevu, kterým poruchy chování jsou. Jak dále uvádí Vojtová (2008) s vývojem poznatků z jednotlivých oborů a v souvislosti s mezioborovou spoluprací dochází k přehodnocování, ke sbližování a k přejímání pohledů na třídění poruch 3 Např. pro zařazení na specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchami chování ve vybraných věznicích je dle vnitřního předpisu Vězeňské služby ČR 15

16 emocí a chování. Klasifikace jednotlivých oborů se v postmoderním pojetí vědy pochopitelně střetává, prolíná i překrývá. V zájmu pochopení systematiky klasifikace poruch chování, jenž je nezbytným a klíčovým krokem ke kvalitní práci s jedincem s poruchou chování, je dle názoru autorky, jakkoliv to může znít jako klišé, nutno lpět na celostním (nikoliv však eklektickém) přístupu ke klasifikaci poruch chování Faktory zvyšující riziko rozvoje poruch chování Jak uvádí Theiner (2007) ve svém článku Poruchy chování u dětí a dospívajících, poruchy chování vykazují často určitý vývojový trend s počátkem v předškolním věku a v nepříznivém případě končící dissociální poruchou osobnosti v dospělosti. Jednotlivé poruchy chování mají však různou prognózu (Theiner, 2007). Jak uvádí Vágnerová (1999), dispozice k poruchovému chování je multifaktoriální, tím pádem je i etiologie poruch chování velmi komplexní. Mezi endogenními příčinami bývají uváděny dědičnost, psychologické a biologické faktory, vztahující se zejména k typu nervové soustavy, úrovni rozumových schopností či k určitému přeprogramování osobnosti a dále pak i různé nedostatečně kompenzované defekty. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o specifických poruchách učení, smyslových defektech nebo o psychopatologických dispozicích...k exogenním příčinám se vztahuje vliv sociálního prostředí na jedince, rodinou počínaje, školou a skupinami vrstevníků pokračujíce a působením celospolečenských vlivů včetně sdělovacích prostředků konče.. (Němec, Kusý, 1998). Jedná se o tzv. rizikové faktory, které působí na jedince v takové míře ovlivňující jeho chování, že se stávají příčinou podporující rizikové chování. Konkrétní faktory zvyšující riziko rozvoje poruch chování jsou rozepsány v následujících podkapitolách. nutné mít za prokázané, že odsouzený má F klasifikaci odpovídající poruše chování. Pro sociální či dimenzionální posouzení odsouzeného vnitřní předpis prostor nedává. 16

17 Oslabení nebo porucha CNS, Jmenovaný rizikový faktor poruch chování je přímo závislý na prenatálním či perinatálním poškození jedince. Dále zvýšené riziko poruch chování vzniká u dětí se syndromem hyperaktivity, po úrazech hlavy, u některých epilepsií apod. jedním z projevů odkazujících na možnost existence poruchy chování může být u dětí a mladistvých agresivní výbuch, jenž je však spíše důsledkem neschopnosti sebeovládání než neschopnosti rozeznat nevhodnost svého jednání či odmítání běžných norem chování. Dá se tedy říci, že v tomto případě je jedním z příznaků onemocnění (Vágnerová, 1999) Genetické dispozice Dá se předpokládat, že genetické dispozice jedince mají vliv na vznik poruchy chování. Nelze však nezvratně potvrdit hypotézu, že genetické dispozice mají ve vztahu k poruchám chování klíčovou roli genetické faktory se v současnosti intenzivně zkoumají, někteří autoři odhadují jejich podíl až na 71 % (srov. Theiner 2007). Lze nicméně předpokládat, že klíčová je souhra mezi faktory prostředí a genetickou vlohou (Theiner, 2007). Genetická dispozice poukazující na možný výskyt poruchy chování u dítěte se v dětství může projevovat především na úrovni temperamentu (Quay, 1987, in: Vágnerová, 1999) Úroveň inteligence Úroveň inteligence není faktorem, u nějž by byla významnějším způsobem prokázána korelace se vznikem či výskytu poruch chování. Děti i dospívající s poruchami chování sice mívají v průměru o něco nižší inteligenci, než je průměr populace, ale vyskytují se i asociální jedinci s 17

18 nadprůměrnými schopnostmi. Poruchové chování je často spojeno se školním selháním, na čemž se významně podílí spíše sociokulturní zanedbanost (Vágnerová, 1999) Rizikové psychologické faktory a faktory osobnostní stránky Mezi psychologické faktory řadí Theiner (2007) hyperaktivitu, kognitivní deficity a jazykovou bariéru. Často je přítomno v anamnéze trauma vedoucí k posttraumatické stresové poruše. Podle Vágnerové (1997), základní osobnostní vlastnosti, které nějakým způsobem, přímo nebo nepřímo, souvisejí se vznikem poruch chování, mohou být různého charakteru. Mohou vytvářet rozdílné typy osobnosti, které podmiňují zcela odlišné adaptační problémy. Určitým základem je temperament. Osoby s poruchou chování mají sklon k impulzivitě a k silné emoční vzrušivosti se sklonem k afektivním výbuchům. Chybí jim dostatečná sebekontrola a sebeovládání. Hlavním znakem jejich osobnosti je citová plochost, chladnost, nedostatek empatie, egoismus a často se u těchto jedinců vyskytuje mrzutá podrážděná nálada. Lze se domnívat,.že citlivost ke zpětné vazbě je u těchto osob snížená, odmítají postoj k běžným sociálním normám a preferují vlastní pravidla, která vedou k uspokojování vlastních potřeb. 18

19 Život v nevhodném nebo nepodnětném rodinném prostředí Rodina a rodinné prostředí, které je nevhodné a nepodnětné velmi ovlivňuje nežádoucí způsob chování nebo dokonce nežádoucí osobnostní charakteristiky. Rodina je základem určující další vývoj jedince. Pokud rodina selhává, je pravděpodobné, že i jedinec začne selhávat a odklánět se od morálních a etických norem společnosti. Jedinec, který se dostane do nepodnětné skupiny, se může velmi snadno nechat ovlivnit, což opět způsobuje riziko k inklinaci k nevhodnému chování. V případech projevů poruch chování se život v nevhodném a nepodnětném rodinném prostředí ukazuje jako významné při predikci kriminálního chování v pozdní adolescenci a dospělosti, což poukazuje na význam kombinace biologických a sociálních faktorů při utváření raných vztahů, které se odehrávají mezi matkou a dítětem. Pokud jsou tyto vztahy narušeny a nevyvíjí se příznivě, dochází velmi často u dítěte k následnému riziku antisociálního chování (Paclt, Florián 1998, in: Ptáček, 2006) Faktory jiné Ostatními rizikovými faktory rozvoje poruch chování jsou především: zneužívání návykových látek rodiči, psychiatrická onemocnění v rodině, zneužívání a zanedbávání dítěte. Významné ohrožení představuje expozice dítěte antisociálnímu chování ze strany pečujících osob (rodičů, vychovatelů apod.) (Searight, Rottnek, Abby, 2001, in: Ptáček, 2006). Na závěr kapitoly nelze nezmínit suportivní faktor sui generis, jenž působí jako multiplikátor všech jmenovaných faktorů. Je jím frustrace rodičů dítěte z projevů jejich dítěte, které trpí poruchou chování. (srov. Ptáček 2006) 19

20 1.6. Projevy poruch chování a jejich reflexe z hlediska vývoje osobnosti žáka Dle charakteristik poruch chování, které uvádí Vágnerová (1999), lze poruchy chování v dětském věku formálně rozdělit na neagresivní porušování sociálních norem (lži, útěky a toulání) a agresivní poruchy chování (šikanu, vandalismus, přepadávání apod.). Agresivní chování porušuje a omezuje práva ostatních, a proto je lze považovat za závažnější. Mezi oběma typy není přesná hranice, mohou se různým způsobem kombinovat. O poruchách chování mluvíme obyčejně až ve středním školním věku, i když se u disponovaných dětí nebo za nepříznivých okolností objevuje nežádoucí chování již v ranějším období. Takový projev může signalizovat budoucí závažnější poruchu, ale může mít i přechodné trvání. V následujících podkapitolách bude věnována pozornost konkrétním projevům poruch chování Konkrétní projevy problémového a poruchového chování Mezi konkrétní projevy neagresivní formy poruchového a problémového chování žáka řadíme zejm. lhavost, záškoláctví a krádeže Lhavost Z hlediska učitele je lhaní projevem, který symbolizuje určitou formu odmítnutí respektu k autoritě. Je to varianta úniku z osobně tíživé situace, kterou žák nedovede vyřešit jinak. Musíme rozlišovat, zda jde o lež bájivou, která se projevuje vymyšlením nepravdivých příběhů, ve kterých zpravidla hraje dítě atraktivní úlohu, a lží pravou, která je charakteristická úmyslem a vědomím nepravdivosti. Dítě dobře ví, že nemluví pravdu, a tomuto jednání předcházel jednoznačný úmysl (Vágnerová, 1997) 20

21 Záškoláctví Z hlediska učitele představuje záškoláctví porušení jednoho ze základních pravidel vymezujících roli školáka. Záškoláctví lze v některých případech charakterizovat jako komplex obranného chování únikového charakteru, jehož cílem je vyhnout se subjektivně neúnosné zátěži, kterou v tomto případě představuje škola. Záškoláctví bývá spojeno s negativním hodnocením školy, strachem a odporem, který v dítěti vyvolává. V každém případě je takové jednání signálem nějakého nevyřešeného problému, který dítě má. Je mnohdy projevem nerespektování příslušných sociálních norem. Může být výrazem neochoty nebo neschopnosti akceptovat povinnost, která nepřináší aktuální uspokojení (Vágnerová, 1997) Krádeže Při posuzování krádeže jako možného projevu poruchy chování je dle Vágnerové (1997) nutné z etopedického hlediska všímat si způsobu jejího provedení, cíle a frekvence. Dále je významným kritériem posouzení skutečnost, zdali dítě resp. žák krade pro sebe či pro druhé. Dítě krade pro druhé: Příčinou takových krádeží bývá neuspokojená potřeba dosáhnout vyšší prestiže mezi vrstevníky. Pro tyto děti bývá typické, že kradou jinde, mimo teritorium skupiny; Dítě krade pro sebe: Zde je základem nežádoucí aktivity potřeba získat něco, čeho nelze dosáhnout jiným, sociálně přijatelnějším způsobem. V některých vzácnějších případech může jít i o nouzové uspokojení základních potřeb, jako je jídlo, pití, ošacení apod., jestliže rodina zásadním způsobem selhává; 21

22 Dítě či mladistvý krade pro partu. V tomto případě mohou být krádeže buď výrazem snahy udržet si svou pozici v partě, nebo souvisí se sociálními normami party, kde může být krádež hodnocena jako žádoucí nebo dokonce povinná aktivita Toto je situace, kdy nejde jen o porušení běžných norem, ale jejich úplné odmítnutí a nahrazení jinými, obecně nepřijatelnými. V tomto smyslu je uvedená varianta nejzávažnější, protože se asociální chování fixuje jako norma. Jestliže jsou krádeže spojeny s násilím proti oběti, patřily by do další kategorie a to agresivních poruch chování (Vágnerová, 1997) Poruchy chování v době dospívání Typickým rysem některých dospívajících, zejména adolescentů, je tendence dosáhnout uspokojení svých potřeb bezodkladně a pokud možno bez vynaložení vlastního úsilí. Do této kategorie patří: gambleři, jejichž závislost na hře je, mimo jiné, vyjádřením potřeby rychle a bez námahy získat mnoho peněz, squatteři, kteří chtějí okamžitě a bez vynaložení jakékoliv investice či námahy žít samostatně, drogově závislí, kteří chtějí (opět mimo jiné) získat okamžitý pocit štěstí a sebedůvěry, aniž by se na tom sami jakkoliv podíleli a museli se nějak namáhat. Pro uvedené skupiny je charakteristický společný rys chtějí všechno hned a zadarmo. Z uvedeného postoje k životu však vyplývá celá řada nepříznivých důsledků, které mohou mít, a často mají, negativní vliv na budoucnost mladistvého. To si ovšem dospívající nedovedou a ani nechtějí připustit (Vágnerová, 1997) 22

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROBLEMATIKA ÚTĚKŮ DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Mudrová Sociální péče, obor Sociální práce

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol

Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální patologie a sociologie Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol Bakalářská práce Autor práce: Michaela Bitnarová Studijní

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení všichni, kdo se chystáte pracovat s předkládanou publikací Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, dovolte pár úvodních slov, která

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí

Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Věra Vojtová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A LOGOPEDIE Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor:

Více

VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, PROSTITUCE

VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, PROSTITUCE VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, VOV PROSTITUCE Ing. Mgr. Hana Janiková CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 VANDALISMUS, KRIMINALITA, DELIKVENCE,

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění Lenka Felcmanová, Martina Habrová a kolektiv KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁST PRO

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

Z nevýhody výhoda. Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami

Z nevýhody výhoda. Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami Z nevýhody výhoda Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami Vydáno za podpory projektu MŠMT Posilování kompetencí institucí neformálního

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitelky

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více