MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Věra Vojtová PhD. Autorka práce: Kateřina Čermáková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a byla zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 19. dubna 2009 Kateřina Čermáková 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce PhDr. Věře Vojtové PhD., za poskytnutí odborných rad při vypracovávání bakalářské práce. Můj dík patří také pedagogům Diagnostického ústavu mládeže v Brně za ochotu a odhodlání dělit se se mnou o své zkušenosti. 3

4 Obsah OBSAH... 4 ÚVOD PORUCHY CHOVÁNÍ ŽÁKA VYMEZENÍ POJMU VZDĚLÁVÁNÍ VYMEZENÍ POJMU PORUCHY CHOVÁNÍ ŽÁKA; VYMEZENÍ POJMU VÝVOJOVÝ ASPEKT PORUCH CHOVÁNÍ KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ FAKTORY ZVYŠUJÍCÍ RIZIKO ROZVOJE PORUCH CHOVÁNÍ PROJEVY PORUCH CHOVÁNÍ A JEJICH REFLEXE Z HLEDISKA VÝVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY JAKO PREVENCE DELIKVENTNÍHO JEDNÁNÍ ŽÁKŮ SPECIFICKÉ POSTOJE UČITELE K ŽÁKOVI S PORUCHOU CHOVÁNÍ UČITEL JAKO POZITIVNÍ VZOR ŽÁKA S PORUCHOU CHOVÁNÍ SPECIFIKA PŘÍSTUPU UČITELE K ŽÁKOVI S PORUCHOU CHOVÁNÍ PROJEVUJÍCÍM SE NÁSILÍM SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA PROBLÉMOVÉHO A PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ PROJEVUJÍCÍHO SE NEAGRESIVNÍMI FORMAMI CHOVÁNÍ SPECIFICKÝ PŘÍSTUP K ŽÁKOVI PROBLÉMOVÉHO A PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ S CÍLEM ZABRÁNĚNÍ RECIDIVY TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ A PRÁVNÍ SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ 35 ZÁVĚR SUMMARY POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY PŘÍLOHA Č. 1: KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ DLE WHO

5 Úvod Patrně nejsmutnější možnou variantou, se kterou bychom se v souvislosti s problematikou poruch chování mohli, v např. v roli speciálního pedagoga ve věznici, setkat, je kontakt s dospělým jedincem, jenž trpí (a jeho okolí s ním) včas nekompenzovanou poruchou chování. Právě kvalitní péče a s ní související vzdělávání mohly být kvalitním preventivním mechanismem k zabránění dosažení popsaného stavu. Vzdělávání žáků s poruchami chování má však při vědomí platnosti obecných pedagogických zásad svá specifika, jimiž se ve své bakalářské práci zabývám. V první části své bakalářské práce se věnuji zejm. definování relevantních pojmů vyplývajících ze samotného názvu bakalářské práce tedy vymezení termínů vzdělávání a porucha chování. Stranou mého zkoumání nezůstávají vývojové aspekty rozvoje poruch chování jedince, čtyři základní pohledy na základní klasifikaci poruch chování a rizikové faktory korelující s rozvojem poruchy chování. Ve stěžejní části druhé své bakalářské práce se věnuji zejm. specifikům přístupu učitele k žákovi s poruchami chování. Pozornost je věnována rovněž specifikům institucionálního zajištění vzdělávání a výchovy žáků s poruchami chování. Cílem mé bakalářské práce je poskytnutí komplexního, konkrétního a rovněž k zamyšlení vedoucího obrazu reflektujícího specifickou látku, kterou vzdělávání žáků s poruchami chování je. V době, kdy jsem nabyla pocitu, že mnoho mých kolegů, možná až módně, směřuje své těžiště zájmu zejm. do oblasti práce se žáky s poruchami autistického spektra, rozhodla jsem se vybrat si obecně patrně nepříliš populární speciálně-pedagogickou disciplínu, která bude, jak pevně doufám i mým budoucím profesním naplněním. Problematika poruch chování dlouhodobě přitahuje mou pozornost, proto jsem vděčná svým starším pedagogickým kolegům, kteří mi umožnili, abych jim byla partnerem při práci 5

6 s žáky v Diagnostickém ústavu pro mládež v Brně, v o. s. Drom, v dětském domově se školou v Jihlavě, základní škole praktické v Brně a v dětských domovech v Boskovicích a Předklášteří. 1. Poruchy chování žáka vymezení pojmu 1.1. Vzdělávání vymezení pojmu Dle Průchy (2008) je vzdělání/vzdělávání jako základní pojem pedagogické teorie a praxe stále diskutovaný a nedostatečně ujasněný. V české pedagogické terminologii se tyto výrazy nesprávně zaměňují. Lze rozlišit následující významy pojmu vzdělávání: Osobnostní pojetí: Vzdělání se chápe jako součást socializace jedince, která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. Výchovně vzdělávací proces lze chápat jako vzdělávací proces ve smyslu výuky probíhající ve školní třídě. Zahrnuje činnosti učení na straně žáků a činnosti vyučování na straně učitelů. V obecnějším pojetí jsou vzdělávací procesy chápány jako edukační procesy, tj. všechny takové činnosti, které probíhají v nějakém edukačním prostředí a zahrnují učení určitého subjektu; Obsahové pojetí: Vzdělání je zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu různých škol a realizovány ve výuce. Kurikulum konkrétně Průcha (2008) vysvětluje jako: Vzdělávací program, plán, projekt, průběh studia a jeho obsah, obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení; 6

7 Institucionální pojetí: vzdělání je společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucí školství, formálního vzdělávání, celoživotního učení/vzdělávání; 1 Socioekonomické pojetí: vzdělání je chápáno jako jedna z kategorií, které charakterizují populaci (skupiny obyvatelstva, společnost). Je to vlastnost populace determinovaná sociálními faktory a ekonomickými faktory. Vzdělávací cíle jsou výroky, které vyjadřují záměry vzdělávání a účely, k nimž má vzdělávání směřovat. Jsou formulovány obecně v dokumentech centrálních institucí školské politiky, zejm. v národním kurikulu, a specificky pro jednotlivé vzdělávací programy, jednotlivé úrovně vzdělání a vyučovací předměty. Střelec (2004) dále uvádí, že edukace-výchova a vzdělání má plnit významnou úlohu v individuálním i společenském rozvoji jako jeden z jeho hlavních prostředků. Hlavní cíle je vytváření rovných vzdělávacích příležitostí, podporu motivace k celoživotnímu učení a zajištění kvalitního vzdělávání, které povede k osvojení kompetencí nezbytných pro osobní, občanský a pracovní život. Výchova a vzdělání se staly významnou záležitostí a odpovědností celé společnosti. Člověk je chápán jako sociální bytost schopná žít, konat a odpovědně se účastnit na utváření vlastní osobnosti aktivním konáním v rámci společnosti. Vzdělání člověka je chápáno jako předpoklad k nápravě a rozvoji lidské společnosti. Za velmi důležitou (centrální) instituci je oprávněně považována škola. Školy a školská zařízení vytvářejí školský systém dle Střelece (2004). 1 Formální vzdělávání dnes vzdělávání, které se realizuje ve vzdělávacích institucích (školách), jejichž funkce, cíle, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny (Průcha, 2008) 7

8 1.2. Poruchy chování žáka; vymezení pojmu Poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku event. na úrovni svých rozumových schopností. Za základní rysy poruch chování lze označit chování takové, kterými jsou v různé míře, opakovaně a dlouhodobě (tedy alespoň 6 měsíců), narušovány sociální normy. Obecně nelze tvrdit, že se jedná o následky duševních poruch či onemocnění, ale o odchylky v osobnostním vývoji (Vágnerová, 1999). Mezi dětmi školního věku vykazuje určité příznaky poruch chování přibližně 6 16 % chlapců a 3 9 % dívek (Russel, Rottnek, Abby, 2001, in: Ptáček, 2006). Podle některých autorů (např. Malá, 2000, in: Ptáček, 2006) se procento výskytu u chlapců může blížit až 20ti. Poruchy chování jsou často mylně zaměňovány za celou řadu jiných poruch nebo dokonce i situačních reakcí dítěte např. poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD), afektivní poruchy (deprese apod.) a další. Ne každé chování, které je vnímáno okolím dítěte jako nežádoucí či z normy vybočující, nemusí poukazovat, a často také nepoukazuje, na poruchu chování a bývá pouhou reakcí na stresovou nebo náročnou situaci, v níž se dítě špatně orientuje nebo na kterou se nedokáže adaptovat. Nežádoucí chování může být pouze jakýmsi voláním o pomoc, kterým dítě dává najevo okolí, že něco není v pořádku. Situací, ve kterých dítě může vykazovat některé z projevů poruch chování, a přesto o poruše chování jako takové hovořit nelze (srov. dále), je celá řada (např. rozvod rodičů, šikanování ve škole apod.). Děti týrané, zneužívané nebo zanedbávané v mnoha případech vykazují nežádoucí vzorce chovaní také (Ptáček, 2006). Jeví se však jako potřebné opětovně zdůraznit, že se zde nejedná o poruchu, ale pouze o jakési znamení, které nás může dovést k závažným situacím a jevům, se kterými se dítě potýká. Z uvedeného plyne, že je zejm. v práci pedagoga třeba s pojmem porucha chování zacházet velice opatrně, a to častokrát i v případě, že je diagnostikována psychologem nebo psychiatrem zcela oprávněně a věcně. Děti s poruchou chování jsou velmi ovlivněny různorodým spektrem negativních psychosociálních jevů, 8

9 které jsou pro ně potenciálně ohrožující děti trpící poruchami chování jsou častěji týrané, zneužívané a zanedbávané. Dále jsou náchylnější k sociálně patologickým jevům. Prognóza jejich školní a životní kariéry je oproti jejich vrstevníkům značně pesimističtější. Nelze nezmínit i řadu zdravotních rizik, jež jsou s dětmi s poruchami chování ve zvýšené míře spojena. Děti s poruchami chování např. vykazují významně vyšší úrazovost a vyšší výskyt žloutenky (tzpu A). Dívky s poruchami chování pak přicházejí častěji do jiného stavu ve věku mladším (18 let) v porovnání s jejich vrstevnicemi. Mezi dospělými osobami s nižší úrovní sociální integrace, osobami ohroženými sociálním vyloučením, recidivisty a podobně, nalézáme značné procento těch, kteří ve své anamnéze vykazují známky poruch chování v dětství. Bylo by ovšem zcela mylné se domnívat, že typizované charakteristiky poruch chování jsou jejich nezvratnou příčinou! S největší pravděpodobností jsou poruchy chování způsobeny především nevhodným přístupem k dítěti, neadekvátními výchovnými postupy a sekundárně neschopností rodiče či osoby, jež provádí výchovu, překonat obtíže související s poruchou chování dítěte. Poruchy chování v dětství ovšem nejsou, nebo spíše nemusí, představovat doživotní stigma. Úzce souvisí s vývojem dítěte a zvláště s přístupem nejširšího sociálního okolí k němu. Pozitivní přístup, bezpodmínečná rodičovská láska, systematická výchova, otevřenost a spolupráce zaangažovaných pedagogických pracovníků jsou základem, na němž lze stavět pomoc vedoucí k nasměrování dítěte s poruchou chování na životní dráhu k perspektivním cílům a spokojenosti (Ptáček, 2006) Vymezení rozdílu mezi termíny problémové chování a porucha chování Problémové a poruchové chování Pro dobré pochopení pojmu žák s poruchou chování je nutné přednostně se vyrovnat se s terminologickými (resp. sémantickými) rozdíly mezi pojmy závažná porucha chování a kázeňský problém. Rozdíl mezi jmenovanými kategoriemi spočívá ve skutečnosti, že pojem kázeňský 9

10 problém je kategorií obecnou obsahující i subkategorii závažné poruchy chování. Dle Vojtové rozdělujeme žáky kázeňsky problémové na dvě základní skupiny (Vojtová, 2008): Žáci s problémy v chování, žáci s poruchami chování; Těžiště rozdílů mezi problémovým chováním a poruchou chování leží ve třech základních aspektech: (Vojtová, 2008): V motivaci nežádoucího chování, v časovém období a v intenzitě nežádoucích projevů chování, ve způsobech podpory a intervence dítěte Žák s problémy v chování Žáka s problémy v chování lze obecně charakterizovat jako takového, který o svých problémech ví, vadí mu a chtěl by je odstranit. Normy nenarušuje úmyslně, ale jejich porušování je výsledkem konfliktu mezi vnějšími požadavky a jeho vnitřními potřebami. Nálepkou problémového žáka trpí a vyvolává v něm negativní emocionální zážitek. Je však bezradný, jak své chování napravit, většinou pro jeho nápravu volí další neadekvátní rozhodnutí. U žáka s problémy v chování jsou jeho problémy spíše krátkodobé. Popřípadě se projevují nahodile nebo v určitých periodách. Často mají vývojové souvislosti a bývají důsledkem nezvládnutých konfliktů se sociálním okolím. U žáka s problémy v chování vedou k nápravě cílená pedagogická opatření v rámci systému a prostředí školy, v systému a prostředí třídy, v plánování výuky, ve využívání rozličných pedagogických metod přímo ve výuce. Speciálně pedagogickými metodami pomáhá pedagog kompenzovat (překonávat nedostatek) nežádoucí chování žáka. 10

11 Hledá a nabízí žákovi jiné způsoby chování, které by mu současně umožňovaly přiměřeně naplňovat jeho potřeby (Vojtová, 2008) Žák s poruchami chování Žák s poruchami chování není normami, které jsou vnímány jeho okolím jako dané, v konfliktu, ale nepřijímá je, popř. je ignoruje. Takový žák zpravidla nepociťuje vinu ve vztahu k důsledkům vlastního jednání (Vágnerová, 2001, in: Vojtová, 2008). Žák s poruchami chování porušuje normy dlouhodobě a vývojová specifika morálního vývoje způsoby jeho nežádoucího chování prohlubují. U žáka s poruchami chování se jeví jako vhodné, aby podstoupil speciální intervenci. V jejím průběhu speciální pedagogové a psychologové cílenými speciálně pedagogickými a psychologickými metodami ovlivňují chování žáka tak, aby jej směřovali k převádění způsobů a cílů chování společensky nepřijatelného k chování, které je přijatelné (Vojtová, 2008) Vývojový aspekt poruch chování Předpokládají se dvě vývojové cesty vedoucí k poruchám chování cesta s časným začátkem a cesta s pozdním začátkem. U časného začátku se objevuje opoziční vzdorovité chování již v předškolním věku a do období adolescence se rozvine v závažnější poruchy chování s vysokým rizikem kriminálního vývoje. Při pozdním začátku je chování až do středního školního věku bez větších poruch a příznaky poruchy chování se objeví v dospívání. Prognóza tohoto druhého typu je příznivější. Za vývojovou dráhu se často považuje posloupnost: porucha opozičního vzdoru porucha chování dissociální (antisociální) porucha osobnosti. Zatím ale není přesně známo, jaká část dětí s poruchou opozičního vzdoru se touto cestou skutečně vyvíjí, protože porucha opozičního vzdoru zdaleka ne vždy přechází v závažnější 11

12 poruchy chování a opět jen % adolescentů s poruchou chování má dále v dospělosti antisociální poruchu osobnosti (Theiner, 2007) Klasifikace poruch chování Klasifikace poruch emocí a chování znamená strukturované utřídění tohoto fenoménu do kategorií a podkategorií. V literatuře najdeme různé klasifikace poruch chování, jejich odlišnost souvisí s interpretací problematiky z různých pohledů různými vědeckými obory a s variabilitou příčinných vlivů. S vývojem poznatků z jednotlivých oborů a v souvislosti s mezioborovou spoluprací dochází k přehodnocování, ke sbližování a k přejímání pohledů na třídění poruch emocí a chování. Klasifikace jednotlivých oborů se střetává, prolíná i překrývá (Vojtová, 2008). Vojtová (2008) uvádí čtyři skupiny klasifikace a to z pohledu medicínského, speciálně-pedagogického, sociálního a školního Medicínské hledisko klasifikace poruch emocí resp. chování (Vojtová, 2008) Jak napovídá nadpis podkapitoly, na poruchy chování lze nahlížet jako na onemocnění. V mezinárodní klasifikaci nemocí (WHO, 2000), najdeme základní třídění poruch chování. Poruchy chování zde patří do skupiny poruch diagnostikovaných obvykle v dětství a v dospívání. I když děti i mladiství mohou mít poruchy z jiných skupin, jsou většinou diagnostikovány v rámci této skupiny (Vojtová, 2008). Rozdělení poruch chování podle mezinárodní klasifikace poruch nemocí se udává v klasifikaci F90-F Přehled klasifikací poruch chování dle WHO je přílohou č. 1 bakalářské práce. 12

13 Dimenzionální klasifikace Dimenzionální klasifikace se užívá v psychologii a ve speciální pedagogice v anglosaských zemích. Sleduje, jaký stupeň poruchy odpovídá daným projevům chování, jaká je hloubka poruchy a jak je chování jedince výrazné a odlišné od běžného chování. Posuzuje v rámci škál. Poruchy emocí a chování dělí do čtyř skupin podle čtyř základních vzorců v chování dětí a mladistvých. Vojtová (2008) je rozděluje z dimenzionálního hlediska na čtyři skupiny: Poruchy chování chování je charakteristické verbální nebo fyzickou otevřenou agresí, ničením věcí, negativismem, nezodpovědností, vzdorovitým chováním, odmítáním autority; Osobnostní problémy, psychické problémy zahrnuje úzkostné chování, uzavřenost. Je charakteristické přehnanou úzkostí, sociální uzavřeností, izolací, stydlivostí, senzibilitou a dalšími indikátory s tendencí uzavírání se sociálnímu prostředí; Nevyzrálost chování je charakteristické roztržitostí, problémy s pozorností, pasivitou, denním sněním, leností (pomalostí), dalšími projevy v chování, které jsou v rozporu s vývojovou normou; Socializovaná agrese typické chování zahrnující skupinovou agresi, loupeže, záškoláctví a identifikaci s delikventní skupinou Sociální klasifikace poruch chování Dle Vojtové (2008) je základem pro sociální klasifikaci poruch chování charakter konfliktu se sociálním prostředím, ve kterém jedinec žije interakce mezi jedincem a prostředím je výchozím bodem diagnostiky 13

14 poruchy. Hovoří se proto o poruchách chování se sociálním základem o (resp. disociálním chování)(srov. Vojtová, 2008). Z hlediska sociálního prostředí se rozdělují poruchy chování na sociální a antisociální: Asociální porucha chování Jedná se o poruchu chování, která má výrazný dopad do sociálních vztahů jedince. Od poruch sociálního rázu se liší intenzitou a dopadem. Chování neodpovídá mravním normám společnosti, nedosahuje však ještě úrovně ničení společenských hodnot (srov. Hartl, Hartlová, 2000, Vocilka, 1994, in: Vojtová, 2008). Může být až záležitostí patologickou, spadající do klinického obrazu některých nemocí. Bývá vázána na starší školní věk Antisociální porucha chování Porucha chování antisociálního rázu delikvence. Chování, kterým jedinec porušuje právní normy společnosti, v níž žije. V širším slova smyslu se jedná o obecné označení činů porušující zákonné nebo jiné (morální, etické) normy chování. Chování je namířeno proti společenským normám a zvyklostem, proti společnosti. Vyznačuje se největší mírou společenské nebezpečnosti a nejvyšším stupněm narušenosti chování. Je trestně stíhatelné jako přestupky nebo trestné činy. Obecně vykazuje značnou míru recidivy. Bývá spojeno s výraznou agresivitou a primárně motivováno úsilím škodit. Jedinci s antisociálním chováním si dopady svých činů uvědomují a záměrně se chovají způsobem, který je společensky nežádoucí a nechtěný. V odborné speciálně pedagogické literatuře se užívá termín dětská delikvence popř. prekriminalita (pro děti do 15 let) a termín juvenilní delikvence (pro mladistvé let). (srov. Kauffman, 1987, Hartl, Hartlová, 2000, Vocilka, 1994, Hillenbrand, 1999, in Vojtová, 2008) 14

15 Školská klasifikace poruch chování V zahraniční speciálně pedagogické literatuře se setkáváme s tříděním poruch chování do tří základních oblastí. Kritériem je přitom charakter chování, kterým se porucha projevuje (Cole, Visser, Upton, 1998, s , in Vojtová 2008): Poruchy chování vyplývající z konfliktu záškoláctví, lhaní, krádeže; Poruchy chování spojené s násilím-agrese, šikana, loupeže; Poruchy chování související se závislostí-toxikomanie, závislost na automatech Potřeba celostního přístupu ke klasifikaci poruch chování Pedagog, který pracuje s žáky ve škole nebo školském zařízení, potřebuje mít základní přehled o nejčastěji užívaných klasifikacích. Znalost pozadí problému, schopnost porozumět lékařským zprávám je podmínkou pro správné vedení speciálně pedagogické diagnostiky, rozhodnutí o intervenci a především pro prognózu dalšího vývoje (Vojtová, 2008). V této souvislosti se jeví jako potřebné uvést, že se, dle názoru autorky, v neakademické praxi dává přednost zejm. medicínskému pojetí či klasifikaci poruch chování 3, což lze chápat jako výraz obecné dominance positivistického přístupu k exaktně těžko uchopitelnému jevu, kterým poruchy chování jsou. Jak dále uvádí Vojtová (2008) s vývojem poznatků z jednotlivých oborů a v souvislosti s mezioborovou spoluprací dochází k přehodnocování, ke sbližování a k přejímání pohledů na třídění poruch 3 Např. pro zařazení na specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchami chování ve vybraných věznicích je dle vnitřního předpisu Vězeňské služby ČR 15

16 emocí a chování. Klasifikace jednotlivých oborů se v postmoderním pojetí vědy pochopitelně střetává, prolíná i překrývá. V zájmu pochopení systematiky klasifikace poruch chování, jenž je nezbytným a klíčovým krokem ke kvalitní práci s jedincem s poruchou chování, je dle názoru autorky, jakkoliv to může znít jako klišé, nutno lpět na celostním (nikoliv však eklektickém) přístupu ke klasifikaci poruch chování Faktory zvyšující riziko rozvoje poruch chování Jak uvádí Theiner (2007) ve svém článku Poruchy chování u dětí a dospívajících, poruchy chování vykazují často určitý vývojový trend s počátkem v předškolním věku a v nepříznivém případě končící dissociální poruchou osobnosti v dospělosti. Jednotlivé poruchy chování mají však různou prognózu (Theiner, 2007). Jak uvádí Vágnerová (1999), dispozice k poruchovému chování je multifaktoriální, tím pádem je i etiologie poruch chování velmi komplexní. Mezi endogenními příčinami bývají uváděny dědičnost, psychologické a biologické faktory, vztahující se zejména k typu nervové soustavy, úrovni rozumových schopností či k určitému přeprogramování osobnosti a dále pak i různé nedostatečně kompenzované defekty. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o specifických poruchách učení, smyslových defektech nebo o psychopatologických dispozicích...k exogenním příčinám se vztahuje vliv sociálního prostředí na jedince, rodinou počínaje, školou a skupinami vrstevníků pokračujíce a působením celospolečenských vlivů včetně sdělovacích prostředků konče.. (Němec, Kusý, 1998). Jedná se o tzv. rizikové faktory, které působí na jedince v takové míře ovlivňující jeho chování, že se stávají příčinou podporující rizikové chování. Konkrétní faktory zvyšující riziko rozvoje poruch chování jsou rozepsány v následujících podkapitolách. nutné mít za prokázané, že odsouzený má F klasifikaci odpovídající poruše chování. Pro sociální či dimenzionální posouzení odsouzeného vnitřní předpis prostor nedává. 16

17 Oslabení nebo porucha CNS, Jmenovaný rizikový faktor poruch chování je přímo závislý na prenatálním či perinatálním poškození jedince. Dále zvýšené riziko poruch chování vzniká u dětí se syndromem hyperaktivity, po úrazech hlavy, u některých epilepsií apod. jedním z projevů odkazujících na možnost existence poruchy chování může být u dětí a mladistvých agresivní výbuch, jenž je však spíše důsledkem neschopnosti sebeovládání než neschopnosti rozeznat nevhodnost svého jednání či odmítání běžných norem chování. Dá se tedy říci, že v tomto případě je jedním z příznaků onemocnění (Vágnerová, 1999) Genetické dispozice Dá se předpokládat, že genetické dispozice jedince mají vliv na vznik poruchy chování. Nelze však nezvratně potvrdit hypotézu, že genetické dispozice mají ve vztahu k poruchám chování klíčovou roli genetické faktory se v současnosti intenzivně zkoumají, někteří autoři odhadují jejich podíl až na 71 % (srov. Theiner 2007). Lze nicméně předpokládat, že klíčová je souhra mezi faktory prostředí a genetickou vlohou (Theiner, 2007). Genetická dispozice poukazující na možný výskyt poruchy chování u dítěte se v dětství může projevovat především na úrovni temperamentu (Quay, 1987, in: Vágnerová, 1999) Úroveň inteligence Úroveň inteligence není faktorem, u nějž by byla významnějším způsobem prokázána korelace se vznikem či výskytu poruch chování. Děti i dospívající s poruchami chování sice mívají v průměru o něco nižší inteligenci, než je průměr populace, ale vyskytují se i asociální jedinci s 17

18 nadprůměrnými schopnostmi. Poruchové chování je často spojeno se školním selháním, na čemž se významně podílí spíše sociokulturní zanedbanost (Vágnerová, 1999) Rizikové psychologické faktory a faktory osobnostní stránky Mezi psychologické faktory řadí Theiner (2007) hyperaktivitu, kognitivní deficity a jazykovou bariéru. Často je přítomno v anamnéze trauma vedoucí k posttraumatické stresové poruše. Podle Vágnerové (1997), základní osobnostní vlastnosti, které nějakým způsobem, přímo nebo nepřímo, souvisejí se vznikem poruch chování, mohou být různého charakteru. Mohou vytvářet rozdílné typy osobnosti, které podmiňují zcela odlišné adaptační problémy. Určitým základem je temperament. Osoby s poruchou chování mají sklon k impulzivitě a k silné emoční vzrušivosti se sklonem k afektivním výbuchům. Chybí jim dostatečná sebekontrola a sebeovládání. Hlavním znakem jejich osobnosti je citová plochost, chladnost, nedostatek empatie, egoismus a často se u těchto jedinců vyskytuje mrzutá podrážděná nálada. Lze se domnívat,.že citlivost ke zpětné vazbě je u těchto osob snížená, odmítají postoj k běžným sociálním normám a preferují vlastní pravidla, která vedou k uspokojování vlastních potřeb. 18

19 Život v nevhodném nebo nepodnětném rodinném prostředí Rodina a rodinné prostředí, které je nevhodné a nepodnětné velmi ovlivňuje nežádoucí způsob chování nebo dokonce nežádoucí osobnostní charakteristiky. Rodina je základem určující další vývoj jedince. Pokud rodina selhává, je pravděpodobné, že i jedinec začne selhávat a odklánět se od morálních a etických norem společnosti. Jedinec, který se dostane do nepodnětné skupiny, se může velmi snadno nechat ovlivnit, což opět způsobuje riziko k inklinaci k nevhodnému chování. V případech projevů poruch chování se život v nevhodném a nepodnětném rodinném prostředí ukazuje jako významné při predikci kriminálního chování v pozdní adolescenci a dospělosti, což poukazuje na význam kombinace biologických a sociálních faktorů při utváření raných vztahů, které se odehrávají mezi matkou a dítětem. Pokud jsou tyto vztahy narušeny a nevyvíjí se příznivě, dochází velmi často u dítěte k následnému riziku antisociálního chování (Paclt, Florián 1998, in: Ptáček, 2006) Faktory jiné Ostatními rizikovými faktory rozvoje poruch chování jsou především: zneužívání návykových látek rodiči, psychiatrická onemocnění v rodině, zneužívání a zanedbávání dítěte. Významné ohrožení představuje expozice dítěte antisociálnímu chování ze strany pečujících osob (rodičů, vychovatelů apod.) (Searight, Rottnek, Abby, 2001, in: Ptáček, 2006). Na závěr kapitoly nelze nezmínit suportivní faktor sui generis, jenž působí jako multiplikátor všech jmenovaných faktorů. Je jím frustrace rodičů dítěte z projevů jejich dítěte, které trpí poruchou chování. (srov. Ptáček 2006) 19

20 1.6. Projevy poruch chování a jejich reflexe z hlediska vývoje osobnosti žáka Dle charakteristik poruch chování, které uvádí Vágnerová (1999), lze poruchy chování v dětském věku formálně rozdělit na neagresivní porušování sociálních norem (lži, útěky a toulání) a agresivní poruchy chování (šikanu, vandalismus, přepadávání apod.). Agresivní chování porušuje a omezuje práva ostatních, a proto je lze považovat za závažnější. Mezi oběma typy není přesná hranice, mohou se různým způsobem kombinovat. O poruchách chování mluvíme obyčejně až ve středním školním věku, i když se u disponovaných dětí nebo za nepříznivých okolností objevuje nežádoucí chování již v ranějším období. Takový projev může signalizovat budoucí závažnější poruchu, ale může mít i přechodné trvání. V následujících podkapitolách bude věnována pozornost konkrétním projevům poruch chování Konkrétní projevy problémového a poruchového chování Mezi konkrétní projevy neagresivní formy poruchového a problémového chování žáka řadíme zejm. lhavost, záškoláctví a krádeže Lhavost Z hlediska učitele je lhaní projevem, který symbolizuje určitou formu odmítnutí respektu k autoritě. Je to varianta úniku z osobně tíživé situace, kterou žák nedovede vyřešit jinak. Musíme rozlišovat, zda jde o lež bájivou, která se projevuje vymyšlením nepravdivých příběhů, ve kterých zpravidla hraje dítě atraktivní úlohu, a lží pravou, která je charakteristická úmyslem a vědomím nepravdivosti. Dítě dobře ví, že nemluví pravdu, a tomuto jednání předcházel jednoznačný úmysl (Vágnerová, 1997) 20

21 Záškoláctví Z hlediska učitele představuje záškoláctví porušení jednoho ze základních pravidel vymezujících roli školáka. Záškoláctví lze v některých případech charakterizovat jako komplex obranného chování únikového charakteru, jehož cílem je vyhnout se subjektivně neúnosné zátěži, kterou v tomto případě představuje škola. Záškoláctví bývá spojeno s negativním hodnocením školy, strachem a odporem, který v dítěti vyvolává. V každém případě je takové jednání signálem nějakého nevyřešeného problému, který dítě má. Je mnohdy projevem nerespektování příslušných sociálních norem. Může být výrazem neochoty nebo neschopnosti akceptovat povinnost, která nepřináší aktuální uspokojení (Vágnerová, 1997) Krádeže Při posuzování krádeže jako možného projevu poruchy chování je dle Vágnerové (1997) nutné z etopedického hlediska všímat si způsobu jejího provedení, cíle a frekvence. Dále je významným kritériem posouzení skutečnost, zdali dítě resp. žák krade pro sebe či pro druhé. Dítě krade pro druhé: Příčinou takových krádeží bývá neuspokojená potřeba dosáhnout vyšší prestiže mezi vrstevníky. Pro tyto děti bývá typické, že kradou jinde, mimo teritorium skupiny; Dítě krade pro sebe: Zde je základem nežádoucí aktivity potřeba získat něco, čeho nelze dosáhnout jiným, sociálně přijatelnějším způsobem. V některých vzácnějších případech může jít i o nouzové uspokojení základních potřeb, jako je jídlo, pití, ošacení apod., jestliže rodina zásadním způsobem selhává; 21

22 Dítě či mladistvý krade pro partu. V tomto případě mohou být krádeže buď výrazem snahy udržet si svou pozici v partě, nebo souvisí se sociálními normami party, kde může být krádež hodnocena jako žádoucí nebo dokonce povinná aktivita Toto je situace, kdy nejde jen o porušení běžných norem, ale jejich úplné odmítnutí a nahrazení jinými, obecně nepřijatelnými. V tomto smyslu je uvedená varianta nejzávažnější, protože se asociální chování fixuje jako norma. Jestliže jsou krádeže spojeny s násilím proti oběti, patřily by do další kategorie a to agresivních poruch chování (Vágnerová, 1997) Poruchy chování v době dospívání Typickým rysem některých dospívajících, zejména adolescentů, je tendence dosáhnout uspokojení svých potřeb bezodkladně a pokud možno bez vynaložení vlastního úsilí. Do této kategorie patří: gambleři, jejichž závislost na hře je, mimo jiné, vyjádřením potřeby rychle a bez námahy získat mnoho peněz, squatteři, kteří chtějí okamžitě a bez vynaložení jakékoliv investice či námahy žít samostatně, drogově závislí, kteří chtějí (opět mimo jiné) získat okamžitý pocit štěstí a sebedůvěry, aniž by se na tom sami jakkoliv podíleli a museli se nějak namáhat. Pro uvedené skupiny je charakteristický společný rys chtějí všechno hned a zadarmo. Z uvedeného postoje k životu však vyplývá celá řada nepříznivých důsledků, které mohou mít, a často mají, negativní vliv na budoucnost mladistvého. To si ovšem dospívající nedovedou a ani nechtějí připustit (Vágnerová, 1997) 22

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN

Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN Struktura příspěvku Zaměření referátu Pohled na fenomén tzv. problematického

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více