PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ"

Transkript

1 PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr. Pavla Báčová Mgr. Dagmar Pešová

2 Obsah: Popis poruchy učení Kritérium výběru žáka pro zařazení do plánu reedukace. 4 Cíle reedukace.. 5 Využité metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 6 Technika, SW a didaktické pomůcky pro práci v rámci reedukace. 7 Literatura pro práci v rámci reedukace Podrobný plán pro LMD

3 Popis poruchy učení LMD = lehká mozková dysfunkce Starší označení pro poruchy učení a chování u dětí s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, u nichž je předpokládanou nebo prokázanou příčinou odchylka funkce CNS. Dnes se v podobném významu užívá termín hyperkinetický syndrom -> specifické vývojové poruchy učení. ADD = porucha pozornosti ADHD = porucha pozornosti s hyperaktivitou Poruchy chování = projevy chování dětí a mládeže, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeže, ale také u jedinců s jiným typem postižení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení a vlivy sociální nebo určité dispozice osobnosti na podkladě CNS. Poruchy chování můžeme hodnotit podle jejich společenské závažnosti a důsledků pro život jedince, např. dětský vzdor, záškoláctví, toxikomanie Specifické vývojové poruchy učení = heterogenní skupina poruch, které se projevují obtížemi při nabývání a užívání dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie, dysortografie), matematické usuzování nebo počítání (dyskalkulie), dále poruchy soustředění a jiné. Některé typy těchto poruch vznikají na podkladě LMD. 3

4 Kritérium výběru žáka pro zařazení do plánu reedukace U většiny dětí se ADHD projeví mezi rokem, proto většinou počáteční problémy začne mít dítě po nástupu do školy. Učitelé pak doporučují vyšetření v příslušné PP poradně. Poradenský psycholog provede testy pro posouzení intelektu, pozornosti, vyhledávání případných poruch učení a problémů s chováním. Pokud dítěti v PPP diagnostikuji ADD nebo ADHD vydají potvrzení s doporučením pro školu jak s tímto dítětem pracovat. Zde je také napsáno, zda PPP doporučuje dítě zařadit do plánu reedukace. Pokud ano je dále nutný ještě souhlas zákonných zástupců. 4

5 Cíle reedukace Lepší zapojení a začlenění žáka do vyučovacího procesu v rámci běžné výuky. Lepší studijní výsledky. Lepší začlenění do kolektivu třídy. Dobrý pocit z dosažených úspěchů. Zlepšení vztahu žák - učitel - rodič. Uplatnění moderních výukových programů, ICT a didaktické pomůcky. 5

6 Využité metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Při práci využíváme metodu individuálního přístupu. Jako východisko využíváme zprávy z komplexního psychologického a speciálněpedagogického vyšetření. Vycházíme z doporučení pro reedukaci. Začínáme na té úrovni, jakou ještě dítě zvládá s jistotou, teprve pak obtížnost zvyšujeme. Pomocí pozitivní motivace dítě podněcujeme k další práci. Aktuální úroveň dosaženou při reedukaci respektujeme i během výuky a při hodnocení. Reedukaci začínáme vždy nácvikem percepčněmotorických funkcí, od konkrétních předmětů k abstraktním obrazcům. Využíváme multisensorický přístup, při kterém je zapojeno co nejvíce smyslů zároveň v kombinaci se slovem, pohybem, rytmizací. 6

7 Technika, SW a didaktické pomůcky pro práci v rámci reedukace Vybavení počítačové učebny pro dyslektiky Položka Popis Počet kusů 1 PC Hal 3000, monitor, WinXp 4 2 Stolní samolepicí Flipcha 1 3 Kovová tabule 1x1,5m 1 4 Logopedické zrcadlo stolní 1 5 Projektor Benq MP r 1 6 Projekční plátno NOBO 1 7 PC HDDGB + SW MS Office 5 8 NTB + SW MS Office 6 9 Monitor Samsung LCD 22" 5 10 Stolek pod PC 6 11 Židle školní 6 Seznam výukových programů Položka Popis 1 SW Matik SW Matik 3 SW Milionář 4 SW Matematika SW Naslouchej a hrej si 6 SW ABC do školy v SW Objevitel 8 SW Gemis (dysedice) 9 SW Slabikář 10 SW Logomalovánky 11 SW Jazyky bez bariér 12 SW Terasoft (nebyl zakoupen v projektu) 7

8 Speciální výukové pomůcky Položka Popis Počet kusů 1 FF-čísla a množiny, tabule 14x21cm 1 2 Geometrické tvary navlékací 1 3 Geometrické tvary vkládací 1 4 FLIP-FLOP deska abeceda+číslice 1 5 Osa milionová 1 6 Osa abeceda+obrázek 1 7 Nástěnná osa Osa 2m, Osa řadová, 10 míst 1 10 Osa Rok/roční období, měsíce, 1 11 Osa Den/včera, dnes, zítra, 1 12 Osa vodorovná 1 13 Osa české a světové dějiny 1 14 Měřidlo výšky dětí 1 15 Mozaika maxi-počty 1 16 Mozaika maxi-abeceda 1 17 Bzučák 1 18 Čtenářské tabulkyii 3 19 Slabiky na pásech papíru 10ks 1 20 ABC - 52 pl. Karet 1 21 Velké tečky a číslice 1 22 Desky s rýhou 1 23 Hezky česky - elektronická hra na baterie 1 24 Domino 1 25 Televizorek - přístroj ke čtení slabik 5 26 Slabiky a magnety Kotouček pro slabikování + 10kusů čtecích tabulek Školička - elektronická hra 1 8

9 Literatura pro práci v rámci reedukace LMD - literatura Z.Michalová, Základy čtení 1,2 V.Pokorná, Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti V.Pokorná, Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování O.Zelinková, Poruchy učení D.Jucovičová, M.Žáčková, Reedukace specifických poruch učení u dětí V.Pokorná, Cvičení pro děti se spec. poruchami učení S.R.Riefová, Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole A.Munden, J.Arcleus, Poruchy pozornosti a hyperaktivita A.Train, Nejčastější poruchy chování u dětí I.Stuchlíková, Zvládání emočních problémů školáků R.Jedlička, Výchovné problémy s žáky J.Slowík, Speciální pedagogika D.Jurkovičová, H.Žáčková, Metody práce s dětmi s LMD (rodiče a vychovatelé) D.Jurkovičová, H.Žáčková, Metody práce s dětmi s LMD (učitelé a vychovatelé) J.Prekopová,Ch.Schweizerová, Neklidné dítě B.Sindelarová, Předcházíme poruchám učení M.Goetz, P.Uhlíková, ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou 9

10 Podrobný plán LMD Září zapamatování hlásek, slabik, slov, číslic, rozlišování slabik (měkká a tvrdá kostka), rozkládání a skládání slov, určování počtu slov ve větě vyhledávání shodných figur, dokreslování obrázků, skládání slov ze slabik ramenní kloub, svaly krku a trupu, pohyby prstů, navlékání korálků podle diktátu předčíselné představy (pracovní listy - seřaď podle velikosti apod.), procvičování hlasitého čtení, porozumění čtenému textu (rozbor článku) Práce s počítačem. Činnosti střídáme tak, aby po aktivitě náročné na soustředění následovala aktivita spíše odpočinková. Snažíme se o důsledné splnění požadavků. Říjen který zvuk je silnější, rozlišování dvou zcela odlišných zvuků, rozvíjení vět, rozlišování slov, určování pořadí slov ve větě, tvoření vět ze slov zapamatuj si, co máme v místnosti, Kimova hra, co bylo na obrázku (vyprávění, odpovědi na otázky) ramenní kloub, svaly krku a trupu, oddalování a přibližování prstů, malování obrázků prstovými barvami Rozvoj techniky čtení, psaní, matematických dovedností: předčíselné představy (pracovní listy, seřaď podle velikosti, urči větší, menší, kratší, delší), procvičování hlasitého čtení, škrtni slovo, které do textu nepatří, spoj slabiky do slov a slova napiš Listopad říkanky, určování lišících se hlásek, rozkládání slov na slabiky úkoly rysa ostrovida (vyhledej dva shodné obrázky, označ v řadě jiný obrázek, domaluj obrázek) říkanka Hlava, ramena, kolena, palce skládání obrázků z rozstříhaných částí, puzzle slova nadřazená, druhy zvířat na kartičkách (třídění) doplň do slov vynechaná písmena a napiš je, seřaď správně písmena a slova napiš 10

11 Prosinec rozpoznávání zvuků, hlasů, tvoření slov z přeházených slabik, určování stejných slabik ve slově úkoly rysa ostrovida (hledej shodné obrázky) poskoky přes švihadlo, modelování z plastelíny slova nadřazená, co je větší než, co je menší než, znaky zvířat doplň do vět vynechaná slova a napiš je, dokonči věty Leden poznávání hlásky ve slově, slovní kopaná, rozpoznávání zvuků hledej rozdíly, najdi stejně položený tvar jako vzor, orientace v prostoru (dej kostku nahoru na lavici, dolů, vpravo, vlevo) poskoky po jedné noze, říkanka Hlava, ramena, kolena, palce, skládání písmen a obrazců ze špejlí, skládání rozstříhaných obrázků povídka (obrázky a odpovědi), doplňování chybějících částí obrazců hledání slov opačného významu, stejného významu, dotahování naznačených písmen, druhy vět hravou formou Únor vyťukávání rytmů podle návodu, skládání slov z hlásek, rozpoznávání hlasů zvířat dokresli obrázky, spoj tiskací písmeno s psacím, Kimova hra rozcvičení rukou (ramenní kloub říkanka Naše malé kotě, zápěstí a prsty říkanka Ťuká, ťuká deštík) zakreslování obrazců podle předlohy doplň příběh vlastními slovy, přečti příběh, jak nejlépe umíš, určování více, méně 11

12 Březen poslech a rozpoznávání hudebních nástrojů, odtrhávání počátečního písmene ze slov, určování hlásek ve slově, rozlišování slabik vyprávění příběhů podle obrázků, úkoly rysa ostrovida (prac. listy) skládání obrazců ze špejlí, matematická rozcvička (udělej pět poskoků, tři dřepy ), malování obrázků prstovými barvami pojmenovávání předmětů, popis předmětů, kreslení zpaměti, najdi deset rozdílů obtahuj tvary písmen, odstraňování záměn podobných tvarů písmen, obtahování geometrických tvarů, počítání s názorem Duben určování počtu zvuků, rozkládání vět na slova, zapamatování slabik, slov, číslic, tvoření vět ze slov hra pexeso, dokreslování obrázků, Kimova hra, prostorová orientace (umísti předmět dozadu, dopředu ) uvolnění svalů krku a trupu, modelování z plastelíny, drátků, špejlí odstraňování logických chyb a nesmyslných souvislostí z textu,určování začátečních písmen ve slově, vyhledávání obrazců hlasité čtení, uspořádej slabiky do slov a slova napiš, škrtni slova, která do textu nepatří, počítání s názorem Květen rozeznávání zvuků, rozlišování slov (měkká a tvrdá kostka), rozvíjení vět, říkanky Kimova hra, hledání dvojice obrázků, zakroužkuj písmeno nad obrázkem říkanka Hlava, ramena, kolena, palce, navlékání korálků podle diktátu vyhledávání zvířat na kartičkách, rozpoznávání podobných slov,prostorová orientace dlouhé a krátké slabiky (bzučák), ze slov v rámečku sestav větu a napiš ji, tvrdé a měkké slabiky (tvrdá a měkká kostka), počítání s názorem 12

13 Červen rozpoznávání polohy člověka podle hlasu, slovní kopaná, poznávání hlásky ve slově skládání rozstříhaných slov, přiřazování čísel k obrázkům, popis obrázků matematická rozcvička (udělej pět dřepů, dvakrát poskoč ), skládání mozaiky, puzzle hledej deset rozdílů, které do řady nepatří, zadáme téma, jmenujeme činnosti a výrazy, které se vztahují k zadanému tématu doplň slova a přečti, dotahování naznačených písmen, použij hlásku ve slově 13

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr.

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr. Čtení, psaní, malování Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254,357 35 Chodov Počítač, náš pomocník Metodický materiál pro učitele speciálních škol k využívání výukového software

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED TÉMAT (materiál určený pedagogům základních uměleckých škol) Autorka: Mgr. Petra Tužilová Duben 2013 2 Problematika školní neúspěšnosti

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií. Karolína Jiříčková

Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií. Karolína Jiříčková Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií Karolína Jiříčková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice informovanosti rodičů dětí s dysgrafií o písmu Comenia Script.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. Charakteristika přípravné třídy ZŠ jazyků Karlovy Vary zřídila přípravnou třídu, která je umístěna v budově 1.stupně.

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s e s t ř e d n ě t ě ž k ý m m e n t á ln

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Příručka pro. osobní učitele. Lenka Felcmanová. Lenka Tomaidesová

Příručka pro. osobní učitele. Lenka Felcmanová. Lenka Tomaidesová Příručka pro osobní učitele Lenka Tomaidesová 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem CZ.1.07/1.2.33/01.0013.

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Před vstupem do školy

Před vstupem do školy Před vstupem do školy Nástup do školy je pro všechny děti velmi významným obdobím. Znamená totiž počátek nové životni fáze - ze světa her vstupují do světa povinností. Pro zvládnutí nových nároků spojených

Více