Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír Bakalářská práce Autor práce : Vedoucí práce: Radka Hajšelová prof. MgA. Alena Vlasáková Oponent práce: doc. MgA. Daniela Velebová Brno 2014

2 Bibliografický záznam HAJŠELOVÁ, Radka. Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír (Specific disorders of learning in the process of teaching the playing the piano). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra klavírní interpretace, rok 2014 s. 48 Vedoucí bakalářské práce: prof. MgA. Alena Vlasáková Anotace Bakalářská práce,,specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír pojednává o specifických poruchách učení, které definuje a osvětluje jejich příčiny. Stručně se dotýká psychického vývoje dítěte, jeho chování. Zabývá se nutností rozvoje hudebnosti dítěte, problémy motoriky při hře na nástroj, vlivem poruch učení na hru z not. Seznamuje s možnými způsoby reedukace poruch. Annotation Bachelor s work Specific disorders of learning in the process of teaching the playing the piano treats specific disorders of learning, over their definitions and explains the cause of their origin. It marginally deals with the psychological development and child s behaviour. It also treats the necessity of development of child s musicalness, the motoric problems during the playing the musical instrument and the influence of the disorders of learning upon the music score playing. It familiarises us with possible ways of re education of disorders. Klíčová slova Specifické poruchy učení, poruchy vnímání, výuka hry na klavír, rytmus, pohyb, cvičení, hra z not Keywords Specific disorders of learning, perception disorder, teaching the playing the piano, rhythm, motion, exercise, music score playing

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila pouze informační zdroje uvedené v seznamu. V Brně, dne 7. ledna 2014 Radka Hajšelová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Prof. MgA. Aleně Vlasákové, jejíž přednášky mne přivedly k zájmu o řešení problematiky specifických poruch učení. Děkuji jí také za rady a připomínky, kterých jsem využila při zpracování této práce.

5 Obsah Úvod 6 1. Definice specifických poruch učení 7 2. Příčiny specifických poruch učení Genetické vlivy Lehké mozkové dysfunkce Lateralita a mozkové dominance hemisfér, pravolevá orientace Vliv prostředí Vliv školy Vliv rodiny Funkce vnímání, řeč, paměť Dílčí funkce vnímání Řeč a její souvislost se specifickými poruchami učení Paměť Charakteristika psychického vývoje dítěte Výchova a rozvoj hudebnosti Poslech hudby Čtyřruční hra Rozvoj metro-rytmického cítění Rozvoj vnímání melodie, dynamiky, barvy tónu, improvizace Hra na nástroj, problémy hrubé a jemné motoriky Osvojování notového zápisu, hra z not Faktory ovlivňující výuku 38 Závěr 41 Použité informační zdroje 42 Seznam ilustrací 45 Seznam příloh 46

6 ÚVOD Během své pedagogické praxe se stále setkávám s dětmi, které přes všechno své úsilí mají při hře na klavír mnohé potíže, ať je to hra z not, nedostatek soustředění či motorické problémy. Vždy mne zajímalo, jak takovým dětem pomoci v jejich snaze. Vždyť do hudební školy přišly s přáním naučit se hrát pěkné písničky, skladbičky, ovládnout ten veliký nástroj, jeho tajemství. Často zjistím, že příčinou jsou problémy spojené se specifickými poruchami učení nebo tyto problémy vykazují rysy poruch, proto pokládám za nutnost znát původ příčin. Řešení uvedených potíží existují, úspěšnost sice nemusí být stoprocentní, ale je zapotřebí se o ni snažit a vytěžit co nejvíce z daných možností dítěte. Cesta není jednoduchá, výuku ovlivňují mnohé faktory. Patří k nim inteligence dítěte, míra nadání, prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, způsob domácí přípravy aj. Z naší strany dnes máme mnohé ulehčeno možností úpravy vyučovacího plánu, jeho přizpůsobení možnostem dítěte. Neznamená to ale formální úpravu, kdy se drží jen ochranná ruka nad dítětem ve smyslu ulehčení naší práce pouhým zpomalením postupu výuky nebo umírnění emocionálního dopadu na dítě, protože úlevy mohou mít vliv na motivaci. Pomoci mohu jen tehdy, kdy se systematicky věnuji problému dítěte, a to je většinou běh na dlouhou trať, který vyžaduje mnoho úsilí, trpělivost a vytrvalost. Zajímá mne tedy, jak řešit danou situaci, jakých zásad se držet i jak plánovat výuku. Cílem mé práce je ujasnění pojmů, definic a příčin specifických poruch učení, poznání souvislostí poruch s vnímáním, řečí, jejich výsledný vliv na chování. Těmto tématům jsou věnovány čtyři počáteční kapitoly. Pátá kapitola se zabývá rozvojem hudebnosti, šestá hrou na nástroj. Osvojování notového zápisu, hry z not a faktory ovlivňující vyučování se pojí se sedmou a osmou kapitolou. 6

7 1. Definice specifických poruch učení V dnešní době se v české odborné literatuře užívají termíny specifické poruchy učení, specifické poruchy učení a chování, vývojové poruchy učení. Tyto termíny jsou nadřazeny pojmům dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dysfázie, dyspinxie. Uvedené termíny jsou již ustálené. Výraz dyslexie jako nadřazené označení pro všechny poruchy učení či nadřazené označení poruch čtení a psaní se používal dříve - především u laické veřejnosti. Informace o problematice pojmů a definic lze najít v odborných publikacích. 1 Definicí specifických poruch učení je více, prof. Matějček poukazoval na definici vědců z USA z roku 1980:,,Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitele), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. 2 V této definici je již poukázáno jednoznačně na dysfunkci centrálního nervového systému a její výskyt bez ohledu na stav zdraví či postižení jedince. Obtíže plynoucí z dysfunkce centrální nervové soustavy (dále CNS) se mohou vyskytovat samostatně (obtíže jen ve čtení nebo jen v psaní), mohou se také vzájemně kombinovat (časté spojení poruch dyslexie a dysgrafie nebo dyslexie, dysgrafie a dysortografie). Dysfunkce se mohou vyskytovat také s poruchou pozornosti. Školáci, u kterých byly specifické poruchy diagnostikovány, se pak označují jako žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifické poruchy jsou celoživotní záležitostí, avšak jejich brzké zjištění a reedukační (nápravná) péče mohou vzdělávací potíže zmírnit, či dokonce odstranit. Na základě obecné definice specifických poruch učení (dále SPU) se určují jednotlivé poruchy. Výčet je doplněn o poruchy chování. 1 POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál 2001 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie. Jinočany: HaH 1995, str

8 * Dyslexie specifická porucha čtení. Postihuje zejména rychlost čtení, správnost čtení, porozumění čtenému textu. Projevuje se potížemi ve vnímání a zapamatování si znaků (jednotlivých písmen, not), v rozlišování písmen a znaků podobných tvarem (b d, s-z, v notaci například přehlédnutí počtu trámců) a jejich následnou přeměnou v mluvenou řeč či zvuk. Z tohoto faktu lze usuzovat, že hudebníci budou mít potíže především při zpěvu z not. V klavírním vyučování to budou spíše obtíže pochopení notového textu, například směru melodie, stejná pozice not v houslovém a basovém klíči (a¹ - c malé), případně obtíže představy textu vnitřním sluchem. * Dysgrafie specifická porucha psaní. Postihuje úpravu písma, osvojování si jednotlivých znaků, spojení hláska písmeno. Projevuje se potížemi se zapamatováním a psaním tvaru písmen, jejich správným řazením a sluchovým rozlišením. Zvuky a znaky jsou za pomoci jemné motoriky, koordinace ruky, očí a sluchu přeneseny do psané podoby. Dysgrafická porucha má na hru z notového textu velmi negativní, dá se říci zásadní vliv. Viděný text je vlastně,,přepisován do podoby hrané. Dítě má sklon hrát pomalu, váhavě, raději hraje zpaměti (alespoň přibližně), jen aby se hře z not vyhnulo. Dysgrafie je nejčastější potíží při hře z not. * Dysortografie specifická porucha pravopisu. Projevuje se specifickými dysortografickými chybami, které jsou zapříčiněny nedostatky ve sluchovém vnímání. Objevují se také nedostatky ve slovní zásobě (je malá) a řečových dovednostech, v rytmu řeči. Dítě nezapisuje písmena ve správném pořadí, objevují se chyby v označení délek, měkčení, sykavek, tvrdých a měkkých slabik, vynechávky, proto je například schopno zaměnit námi vyslovené ais za as. Slovo napíše tak, jak ho vysloví (hodiny - hodyny, buben pupen), unikají mu jemné zvukové nuance. Doprovází je potíže s pamětí, především krátkodobou. Problémy se zhoršují při časovém tlaku. Je nasnadě, že všechny tyto obtíže se při výuce hry na klavír projeví - od učení se zpaměti, dodržení délek not, artikulace, hry tečkovaného rytmu až po vystoupení před rodiči * Dyskalkulie specifická porucha matematických schopností. Potíže jsou pestré a samotná porucha se rozčleňuje na více typů. Postihují operace s čísly, abstraktní myšlení, označování množství, počtu, prostorové představy či posloupnost. V praxi se můžeme setkat s problémem při hlasitém počítání jednotlivých dob. V tomto případě se jedná o verbální dyskalkulii, dítěti činí potíže jmenovat řadu, nemůže 8

9 se dopočítat hlavně u,,prv ní do ba ). Při dyskalkulii je sporné užití názornosti pro pochopení poměru mezi notami, jedná se o tzv.,,dělení koláče. Dítě s praktognostickou dyskalkuliíi nedokáže seřadit a logicky si představit nebo vytvořit nakreslenou skupinu. * Dyspraxie specifická porucha pohybu, obratnosti, schopnosti konat složité úkony. Postižena bývá hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, rovnováha i orientace v prostoru a času. Jde o poruchu vnímání vlastního těla. Obtíže se mohou projevit jako nešikovnost, pomalost, neohrabanost, ale také jako neupravenost zevnějšku. Dítě může mít i,,neobratný jazyk, tedy potíže s mluvením. Tento výčet dokládá, že osvojování hry na nástroj poznamená množství problémů. * Dysmúzie specifická porucha schopnosti vnímání a reprodukce hudby. Projevuje se obtížemi s rozlišováním tónů, dítě si nezapamatuje melodii, rytmus nedokáže rozlišit ani reprodukovat. Dysmúzie není častá, potíže se čtením not a hry z not souvisí s dyslexií, s dysgrafií nebo dysortografií. Při výuce se s ní pravděpodobně nesetkáme. Napravována bývá Orffovou metodou, hudebními cvičeními. * Dysfázie specifická porucha řeči. Dítě má problémy s porozuměním řeči, s tvorbou řeči. Jeho řeč má pomalý vývoj. * Dyspinxie specifická porucha kreslení. Opět je přítomna neobratnost, potíže s vnímáním perspektivy. Udávám pro doplnění výčtu SPU. * ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Dítě s ADHD má potíže se soustředěním, impulzivitou, což je v podstatě netrpělivost (např. děti skáčí do řeči), v některých případech až s agresivitou. Hyperaktivita se projevuje neklidem až nadbytkem pohybů, dráždivostí, malou vytrvalostí, unavitelností. * ADD (Attention Deficit Disorder) porucha pozornosti. U této poruchy není přítomna hyperaktivita. Problematické je nedostatečné soustředění a impulzivita. * Hypoaktivita termín označující sníženou aktivitu a výkonnost. Může doplňovat poruchu pozornosti. Dítě působí zprvu jako hodné, neproblematické, později stále zasněné, zakřiknuté až netečné. 9

10 2. Příčiny specifických poruch učení Původ poruch učení zkoumají odborníci více oborů. Zabývají se jimi neurofyziologové, kteří hledají příčiny v poruchách funkcí určitých mozkových oblastí, psychologové, speciální pedagogové, sociologové a v současnosti i jazykovědci. Aby dítě správně četlo, psalo, počítalo, musí se správně rozvíjet funkce CNS, které jsou k tomu zapotřebí. Pokud jsou s takovými dovednostmi potíže, je na vině oslabení funkcí CNS. Vznik SPU zapříčiňuje několik skupin faktorů. Jsou to lehké mozkové dysfunkce, dědičnost, kombinace lehké mozkové dysfunkce s dědičností, vliv laterality a dominance mozku, nezjistitelná poškození a malformace mozku, poruchy ovlivňuje také prostředí, ve kterém dítě žije. Z tohoto vyplývá, že si musíme všímat nejen jednotlivých projevů poruch učení, například nepozornosti, problémy s řečí, snadné unavitelnosti či motorických obtíží, ale i dalších ovlivňujících prvků, jako je rodina, škola. Je zapotřebí brát v úvahu všechny tyto skutečnosti, jejich souvislosti, vnímat problém celistvě. Takový přístup je nazýván jako systémový, jedná se tedy o soustavu vztahů, které se vzájemně prolínají. 3 Výčet příčin, které mohou působit na vznik poruchy psaní, uvádí A. C. Looseová v Grafomotorice pro děti předškolního věku 4 (viz příloha č. 1) Genetické vlivy Specifická porucha není přímo děděna, avšak je genetickými dispozicemi spolupodmiňována, zvyšuje riziko projevu. Zapříčiňuje až 20 % výskytu poruch, přičemž postiženi jsou častěji chlapci. Výzkumem byly zjištěny chromozomální odchylky a vliv hormonální činnosti v těhotenství matky na vývoj mozku. Vrozená je i malformace, což je velmi malá vývojová odchylka tvaru části mozku, která může poruchu podmínit Lehké mozkové dysfunkce Tímto pojmem se označují lehká, drobná poškození mozku dítěte. Mnohdy se nedají zjistit počítačovým tomografem ani magnetickou rezonancí. Dítě nemá porušenou inteligenci, je ale oslabena funkce řízení CNS. Toto oslabení se projevuje psychomotorickými potížemi, nedostatky v koordinaci, problémy s řečí, sluchovým 3 POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál LOOSEOVÁ, A. C., PIEKERTOVÁ, N., DIENEROVÁ, G. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001, str

11 a zrakovým vnímáním, poruchami chování, pamětí a špatným vnímáním času a prostoru. Lehké mozkové dysfunkce ovlivňují až 50% případů SPU. Tyto odchylky i skutečná postižení mozku, která jsou měřitelná, vznikají v průběhu těhotenství matky (např. infekce), při porodu (špatné okysličování mozku dítěte, pohmoždění mozku porodnickými kleštěmi) a nemocemi, která postihnou dítě do dvou let Lateralita a mozková dominance hemisfér, pravolevá orientace Při specifických poruchách je častější výskyt leváctví, nevyhraněné laterality a zkřížené laterality. Příčinou je netypická spolupráce levé a pravé hemisféry (polokoule mozkové). U většiny lidí levá hemisféra zpracovává řeč, její analýzu a syntézu, slabiky, melodii. Pravá hemisféra zpracovává přírodní zvuky a hluky, rytmus, zrakové a sluchové rozlišování samotných hlásek a písmen, prostorové vztahy, tvary, vnímání celku, emocionální složky vjemů, poznávání obličejů. Levá řídí pravou část těla, pravá levou část. Za dominantní hemisféru je považována ta, která řídí řeč. Praváci mají dominantní převážně levou hemisféru, u leváků je aktivita v obou hemisférách, případně více v pravé hemisféře. Lateralita znamená upřednostnění, v tomto případě upřednostnění funkce jednoho z párových orgánů (ruce, nohy, oči, uši) odtud vychází praváctví, leváctví i tzv. ambidextrie (nevyhraněnost). Lateralita nemusí být vždy shodná, pokud pravé oko nekontroluje ruku pravou a naopak, dochází ke zkřížené lateralitě. Dítě pak používá ruce, nohy k různým činnostem pravou rukou píší, levou nohou se odráží apod. Při poruše pravolevé orientace má dítě potíže s určováním vpravo vlevo. V praxi se tak setkáme s tendencí číst zprava, hrát z not zprava doleva, inverzemi, a to i v případě, že dítě zná směr čtení textu. Obr. č.1 Čtení zápisu s obrácenou směrovostí Původní zápis Inverzní čtení zápisu 11

12 2. 4. Vliv prostředí Jak je v definici uvedeno, prostředí vývoj SPU ovlivňuje. Dítě se SPU musí oproti ostatním vyvíjet více úsilí ke zvládnutí úkolů a situací, které pro ně rodina a škola vytváří. Tolik potřebný čas, trpělivost a pochopení nemusí dítě ve svém okolí mít, jejich míra má dopad na jeho psychický stav a sociální postavení Vliv školy V prostředí hudební školy má učitel hry na klavír možnost žákovi se věnovat zcela individuálně, i když jsou situace, kdy se děti začátečníci učí v přípravné nástrojové výuce ve skupince. Individuální výuka umožňuje učiteli přizpůsobení tempu práce dítěte, vytvoření důvěrnějšího vztahu s ním a rychlejší pochopení jeho potíží. Pro pedagoga práce s takovým dítětem může znamenat problém - dítě se jeví jako nenadané, líné, nepozorné, bez zájmu o výuku. A přestože se dítě původně do školy těšilo, může se časem dostavit zklamání, že opět v něčem neuspělo a že hra na nástroj není pro něj dobrou volbou. Přitom hra na klavír, poslech a prožívání hudby má pozitivní dopad na osobnost dítěte. Rozvíjí sluchové vnímání, motoriku, tvořivost, je také seberealizací. Z těchto důvodů by měl být postoj učitele k dítěti vstřícný, informovaný. Je potřebná spolupráce s rodiči. Zmínit je třeba i vzájemný vztah se spolužáky. Dítě s poruchou učení je s nimi v kontaktu při čtyřruční nebo komorní hře a zvláště citlivá je situace veřejného vystoupení, třídních besídek, kde dochází ke konfrontaci s ostatními vystupujícími dětmi. Na místě je pak vhodná reakce učitele a usměrnění vztahu spolužáků k handicapovanému dítěti. 12

13 Vliv rodiny Na počátku výuky malého žáčka je zájem rodičů. Ti jej do školy přihlásí. Důležitý je ale další vývoj tohoto zájmu, jeho trvalost. Má li dítě uspět, podpora, u menšího dítěte i kontrola jeho domácí přípravy, je potřebná. Styl výchovy musí být přiměřený. Musí li dítě spoléhat jen samo na sebe, má situaci ztíženou, chybí mu určité vedení, může mít potíže s učením se při domácí přípravě. Ovšem i opak, přílišná péče a podpora ze strany rodičů nenaučí dítě samostatnosti a vůli k překonávání těžkostí. Ideálem je taková rodina, kde panují vřelé vztahy, dítěti se dostává přiměřené pomoci, prožívají se v ní společně úspěchy i nezdary. Na základě tohoto je i postoj dítěte k sobě samému pozitivnější, citově jistější. 13

14 3. Funkce vnímání, řeč, paměť Jak jsem již uvedla, specifické poruchy učení vyplývají z narušení zpracovávaného vjemu a paměti, tedy z určité poruchy či poruch percepčních a kognitivních funkcí. Pro poznání a správnou reakci na své okolí je důležité vnímání zrakové a sluchové (důležité pro řeč), vnímání času a posloupnosti, prostoru, vnímání vlastního těla, psychomotorický vývoj a paměť. O těchto tzv. dílčích funkcích a jejich deficitech píše ve své knize určené pro rodiče Brigitte Sindelarová 5, jednotlivé vývojové kroky motoriky, sluchového vnímání, taktilně kinestetického vnímání a řeči popisuje se spoluautorkami i Antje C. Looseová 6, problematiku řeči a její souvislost s poruchami učení řeší mnoho autorů, například Z. Matějček Dílčí funkce vnímání * Diferenciace pozadí a figury jde o zaměření pozornosti. Dítě si musí odmyslet např. všechny zvuky kolem sebe a pozorně vnímat jen svoji nebo učitelovu hru. Jen při správné schopnosti funkce má dítě možnost vše zpracovat a zapamatovat si. * Zrakové vnímání jedná se o diferenciaci podobného, ale ne totožného. Při problému má dítě potíže s rozlišením not v osnově, nemusí rozlišit změny výrazu tváře učitele apod. * Sluchové vnímání dítě nemá schopnost diferenciace. Delší čas může trvat poznání sekund, dynamických či rytmických prvků. Dítě nemá smysl pro detail. * Intermodiální kódování tato funkce umožňuje spojit si vnímané prvky dohromady a zapamatovat si je, například viděné se slyšeným, viděné s pohybem, ať jde o prosté pojmenování věcí kolem nás nebo čtení not. * Vnímání času a posloupnosti tzv. funkce seriality. Při narušení dítě nemusí mít pojem,,jak jde vše za sebou. Dítě je zbrklé, mluví nesouvisle, nedaří se jim uspořádat cokoli podle určitého pořádku, má problém naučit se pravidla. V klavírní hře bude potíž při hře zpaměti, dodržením délky not, při čtyřruční hře 5 SINDELAROVÁ, Brigitte. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, LOOSEOVÁ, A. C., PIEKERTOVÁ, N., DIENEROVÁ, G. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, c.d. 14

15 * Vnímání schématu těla a orientace v prostoru umožňuje chápat vpravo, vlevo, vnímat vzdálenosti mezi věcmi, patří sem i pohyb, hmat, schopnost úchopu. Pro klavírní techniku je funkcí významnou, podílí se na všech jejích složkách. Z mnohých problémů jsou to například postižení koordinace pohybu prstů s pohybem paže, potíže s nedostatečně rozvinutou funkcí úchopu špetkou, kdy se musí palec postavit proti všem ostatním prstům, špatná pohyblivost 1. prstu atd Řeč a její souvislost se specifickými poruchami učení Mluva dítěte je důležitým momentem v jeho životě a vzdělávání. Řeč neslouží jen ke komunikaci, rozvíjí také myšlení a je prostředkem pro vyjádření myšlenek. U poruch učení se objevují nedostatky v řeči. Uvědomme si, co vše je k plynulé smysluplné řeči třeba: především dobré sluchové vnímání, zrakové (k odezírání), paměť, pohotovost, ale i dobrá motorika svalů potřebných k vyslovování, jejich koordinace a správné dýchání. Proto dítě s vývojovou poruchou mnohdy začíná později mluvit, vývoj řeči je zpožděný, má vadnou výslovnost, objeví se zadrhávání nebo naopak velká zbrklost řeči. Přítomny mohou být i méně výrazná mimika a gesta, která jsou také prostředkem komunikace, mají totiž své nervové dráhy v řečových strukturách mozku. V současnosti jsou takové vady zachyceny v logopedických poradnách již v předškolním věku dítěte a je pak na rodičích, do jaké míry se dítěti věnují či jsou schopni se věnovat. Vyřešení špatné výslovnosti však nestačí. Dítě mívá chudou slovní zásobu, uniká mu význam slov, i s tímto faktem musíme ve výuce počítat. Je dobré se tedy přesvědčit, zda nám žák opravdu rozumí. Výuka žáka začátečníka počíná v klavírních českých školách 8 formou rytmických ozvěn přednesených slov, hrou říkadel, proto pokud si všimneme špatné artikulace, jemně vedeme dítě k dobré výslovnosti i ke správnému a klidnému dýchání. 8 JANŽUROVÁ, Z., BOROVÁ, M. Klavírní školička. Praha: Schott Music Panton 2007 JANŽUROVÁ, Z. BOROVÁ, M. Nová klavírní škola. 1. díl. Praha: Schott Music Panton,

16 3. 3. Paměť Pro vývoj dítěte a následné učení se všem podnětům je paměť nezbytná. Úzce souvisí s vnímáním a na její rozvoj má velký vliv řeč. Nedostatky v paměti dlouhodobé a krátkodobé, spolupůsobí na obtíže spojené s poruchami učení, tedy na zpracování vjemů. Někteří odborníci považují poruchu v zapamatování za jednu z příčin dyslexie, dysgrafie a dysortografie (Pokorná 2001, str. 191). Dítě má sníženou vštípivost obrazu slova / skupiny not, schopnost krátkodobé paměti není dostačující. 16

17 4. Charakteristika psychického vývoje dítěte Ve škole máme ve své třídě zařazeny různé věkové skupiny žáků - od předškoláků po vysokoškoláky. Je dobré ve stručnosti připomenout rysy jednotlivých fází psychologického vývoje. Do výuky přicházejí již děti předškolního věku, pětileté, šestileté. Je to poslední období raného dětství. Vnímání i paměť se zdokonaluje dokáží hrát pexeso, postřehnou více detailů. Zpřesňuje se jemná motorika a koordinace pohybů, umí napnout a uvolnit. Z hlediska hudebního se upevňuje rytmické cítění, rozvíjí se základy tonálního cítění, pozornost, která však ještě nemá dlouhodobější trvání, a především citové prožívání. Velmi živá je představivost, fantazie, která ovlivňuje myšlení, paměť i chování, děti mají rády pohádky, důležité jsou pro ně různé hry včetně těch s pravidly. Učení je v této fázi spjato s emocemi, důležitá je názornost a bezprostřední vjem. V raném školním věku (od 6 do 11 let) jim škola otvírá nový svět. Slovní zásoba se rozšiřuje, zdokonaluje. V hudební, klavírní výuce jsou děti schopny analyzovat, pochopit formu skladby, základní vztahy harmonické, rozpoznají s jistotou emocionální význam dur a moll 9, navyšuje se kapacita paměti (rozvíjí se a nabývá převahy paměť logická nad mechanickou) a pozornosti. Mění se jejich chování - vytváří si kamarádské vztahy, jsou také vážnější, citlivé na výčitky či zesměšnění. Zkoumají slova a činy dospělých, hodnotí sebe i druhé, jsou realističtější, začínají postupně usilovat o vlastní nezávislost. V devíti, deseti letech chtějí větší míru samostatnosti a rozhodovat sami za sebe. Ve středním školním věku, dospívání a pubertě (od 12 let) spějí děti k osamostatnění, probíhají velké fyzické i psychické změny, které svým způsobem oslabují nervovou soustavu, děti mají sklon k únavě a určité labilitě. V učení se zvyšují nároky, dostavuje se dočasné zhoršení pozornosti, motivace, prospěchu a také závislost na kamarádech 10. Mění se i hudební vnímání, nazírání a postoj k hudbě. Její prožitek umožňuje sebevyjádření, tvořivost. Tato stručná charakteristika duševního vývoje dětí se týká dětí bez obtíží, u dětí se specifickými poruchami učení je tento vývoj zpomalen. Zpomalení je patrné zvláště v předškolním a raném školním věku. Příčinou je nerovnoměrný rozvoj 9 FRANĚK, M. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2005, str ČAČKA, O. Psychologie dítěte. Tišnov: Sursum Hroch

18 jednotlivých schopností, děti mají,,dobré a,,špatné dny a trvá delší dobu, než se ze svých chyb poučí. S přibývajícím věkem se děti naučí určitým způsobem a do určité míry svůj handicap obcházet, je v nich však stále přítomný a určitému procentu z nich se kompenzace nezdaří a přetrvává po celý život. Významným faktorem majícím vliv na chování dětí jsou hyperkinetické poruchy chování a pozornosti (ADHD). Tyto poruchy je možné vysledovat již v prvních pěti letech života dítěte. Jak jsem již uvedla, děti jsou velmi aktivní, živé a špatně zvládají své chování. Mají potíže s koncentrací pozornosti na dané úkoly a hry, v organizování svých úkolů a aktivit, nechají se rozptýlit jinými podněty, nebo se příliš věnují některým detailům, jsou zapomnětlivé. Tyto rysy se objevují ve škole, v rodině, v každé situaci, v každém prostředí na rozdíl od občasného zlobení. Děti nedají chvilku pokoje, vstávají, pobíhají, opouští místo ve třídě, vrtí se na židli, vyhrknou odpověď, aniž si poslechnou celou otázku, nemají vytrvalost. Své jednání si neuvědomují. U těchto dětí se objevuje specifické zpoždění motoriky a řeči. Velmi nutná je spolupráce učitele s rodiči. Je třeba zmínit i ty poruchy chování, které jsou důsledkem obtíží v učení. Tyto druhotné projevy chování se označují jako nápadné, o jejich třídění odborníky píše V. Pokorná 11. Uvádí čtyři typy reakcí dle Schenkové Danzingerové: Obranné a vyhýbavé mechanismy dítě je pod tlakem, výsledně odmítá spolupracovat, vyhýbá se domácí přípravě, je v opozici proti škole. Kompenzační mechanismy dítě se nemůže prosadit svými výkony, zkouší tedy šaškování, zlobení, vytahování se apod. Agresivita a projevy nepřátelství neúspěch vzbuzuje v dítěti napětí, které se snaží odreagovat agresí. Vysmívá se druhým, rádo útočí, žaluje, nesnáší omezení. Úzkostné stažení do sebe dítě se považuje za méněcenné. Je citlivé, ustrašené, plačtivé, apatické. Tato forma reakce patří z psychologického hlediska pro dítě k nejvíce nebezpečným. 11 POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál 2001, str

19 5. Výchova a rozvoj hudebnosti Rozvíjení hudebnosti je důležité pro každé dítě, avšak pro děti se specifickými poruchami učení, které mají potíže s dílčími funkcemi vnímání, je nutností, kterou nelze nijak ošidit. Dítě se musí naučit správně vnímat to nejzákladnější plynutí času, délku, výšku, barvu, sílu tónů. A především nesmíme zapomínat, že je naším úkolem přivést dítě k tomu, aby hudbu jako takovou mělo rádo, učit je poslouchat a rozeznávat její obsah, její nálady, děj. Profesorka Alena Vlasáková píše ve své Klavírní pedagogice:,, Dítě potřebuje vše nové nejprve prožívat, pak poznávat. Při cvičeních hudebnosti žák nejprve získává dojmy a pocity, za pomoci učitele je rozlišuje, uvědomuje si, v čem spočívají, a tím dochází k poznání jevů a jejich popisu. Proto vždy přistupujeme od konkrétního k abstrakci, od hudby k slovnímu vyjádření Poslech hudby Poslechem hudby dítěti zprostředkováváme hudební představy a dojmy. I když lze namítnout, že je poslech zařazen v hodinách hudební teorie, v hodině klavírní výuky je přínosem zařazovat krátké ukázky (např. v rozsahu tří minut). Hodinu zpestří, neklidné a roztěkané dítě se uvolní. S hyperaktivním dítětem je dobré mít při poslechu fyzický kontakt, stačí ruka na rameni, malé můžeme i lehce obejmout či jemně držet za ruku, pohybovat s ní v metru skladby. Ovšem je nutné zvážit rozpoložení dítěte, zda se nevěnuje více naší ruce jak poslechu Jednou z možností je i vložení něčeho měkkého do ruky dítěte. Poslechem ukázek dítě poznává barvu tónu nástrojů, což je zvláště prospěšné pro dítě dysortografika, připraveny můžeme mít obrazové přílohy nástrojů. Dítě si také utváří představu kvalitního tónu, metra, rozvíjí si harmonické, tonální cítění. Při poslechu je však nutný klid, potřebný pro soustředění, bez rušivých vlivů v okolí. V současnosti existuje velký výběr výukových materiálů. Lze koupit poslechové materiály CD, která jsou sestavena pouze z kratičkých úryvků skladeb klasické hudby. Vhodné jsou nahrávky starých tanců, dobové nástroje zvláště některé dechové mají pro dítě nezvyklou, výraznou barvu 13. Některé renesanční a barokní skladby si lze opatřit v různých nástrojových obsazeních, pomůže nám 12 VLASÁKOVÁ, A. Klavírní pedagogika. Praha: AMU, hudební fakulta, 2003, str Převzato z přednášek Prof. Aleny Vlasákové na Metodickém centru JAMU od r do r

20 internet. Starší žáci rádi,,brouzdají po internetu, osobně tohoto využívám a doporučuji nalezení nahrávky studované skladby, autora. Znamená to však pro mne, že musím,,brouzdat i já, pro znalost věci a kontrolu. Přestože některé interpretace jsou sporné, pomohou při rozlišování kvality. Zprostředkovat hudbu můžeme i my sami. Tématem námi hraných skladbiček mohou být pohádky, hudební obrázky, písně, tance Čtyřruční hra Také tříruční či čtyřruční hra přináší dítěti změnu. Kromě bohatšího zvuku se dítě učí slyšet spoluhráče, přizpůsobovat se mu, rozvíjí se u něho cit pro metrum a rytmus. Praktikuje se již od samého počátku výuky hry na klavír. Jednoduchý doprovod pomáhá cítit měkce a přirozeně těžké doby, které se pak dítěti lépe dělí (zdrobňují). Nahradí nám počítání, s jehož posloupností může být potíž (dyskalkulie, dyspraxie), při hlasitém počítání vychýlí dítě z rytmu i tempa špatná artikulace. Námi hraný doprovod k písním či jednohlasým skladbičkám bez vytvořeného druhého partu by měl být jednoduchý, neměl by překrýt žákovu hru zvláště tehdy, činí li dítěti potíže soustředění se na vlastní hru. Některé klavírní školy obsahují CD nahrávky s doprovody ke cvičením 14. Osobně zvažuji, kdy a zda v určitých případech nahrávku použít. Má li být souhra v pořádku, musí mít dítě skladbičku, cvičení zvládnuty technicky a také psychicky. Je to stejná situace, která nastává i při zapnutí automatických doprovodů u klávesových elektronických nástrojů. Dítě se musí přizpůsobit nahrávce, ta,,neuhne a nevyhoví v tempu. Dítě pak napětím zadržuje dech, zdvíhá ramena Rozvoj metro rytmického cítění Cítění metra a rytmu je základem interpretace hudby. Dítě se specifickými poruchami učení má při rozvoji tohoto cítění handicap vyplývající z nedostatečných funkcí vnímání a motoriky. Je zapotřebí tzv. multisenzoriálního přístupu, zapojit dle potřeby více smyslů a druhů vnímání, v tomto případě nejvíce sluch a pohyb. Je třeba vycházet z faktu, že dítě hůře rozliší detaily, důležité je začít od větších celků, 14 SCOTT, A., TURNER, G. Progressive Piano Methodfor Young Beginners. Book 1. Hindmarsch:

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED TÉMAT (materiál určený pedagogům základních uměleckých škol) Autorka: Mgr. Petra Tužilová Duben 2013 2 Problematika školní neúspěšnosti

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Univerzita Karlova v Praze Monika Mattasová Filozofická fakulta diplomová práce Ústav románských studií rok podání: 2008 VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Teaching of Spanish language

Více

Speciální. pedagogika. v praxi. v praxi

Speciální. pedagogika. v praxi. v praxi pe agogika Markéta Šauerová Klára Špačková Eva Nechlebová Speciální pedagogika v praxi Speciální pedagogika v praxi Komplexní péče o děti se SPUCH (Komplexní péče o děti se SPUCH) Diagnostika a současný

Více

Vývoj dětské kresby v předškolním věku

Vývoj dětské kresby v předškolním věku UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vývoj dětské kresby v předškolním věku Veronika Lysá Katedra psychologie Vedoucí práce Mgr. Lucie Hubertová Studijní program:

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ Metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku Blanka Ďulíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na rozvoj grafomotoriky v předškolním věku. První teoretická část se skládá

Více

Příručka pro. osobní učitele. Lenka Felcmanová. Lenka Tomaidesová

Příručka pro. osobní učitele. Lenka Felcmanová. Lenka Tomaidesová Příručka pro osobní učitele Lenka Tomaidesová 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem CZ.1.07/1.2.33/01.0013.

Více

Grafomotorika dítěte v předškolním věku

Grafomotorika dítěte v předškolním věku Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Grafomotorika dítěte v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D Vypracovala:

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Využití výtvarných

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Základy speciální pedagogiky. Miroslava Javorská, Tereza Skákalová

Základy speciální pedagogiky. Miroslava Javorská, Tereza Skákalová Základy speciální pedagogiky Miroslava Javorská, Tereza Skákalová Recenzoval: Mgr. Jan Sýkora Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Více