Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Klavírní pedagogika Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír Bakalářská práce Autor práce : Vedoucí práce: Radka Hajšelová prof. MgA. Alena Vlasáková Oponent práce: doc. MgA. Daniela Velebová Brno 2014

2 Bibliografický záznam HAJŠELOVÁ, Radka. Specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír (Specific disorders of learning in the process of teaching the playing the piano). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra klavírní interpretace, rok 2014 s. 48 Vedoucí bakalářské práce: prof. MgA. Alena Vlasáková Anotace Bakalářská práce,,specifické poruchy učení ve výuce hry na klavír pojednává o specifických poruchách učení, které definuje a osvětluje jejich příčiny. Stručně se dotýká psychického vývoje dítěte, jeho chování. Zabývá se nutností rozvoje hudebnosti dítěte, problémy motoriky při hře na nástroj, vlivem poruch učení na hru z not. Seznamuje s možnými způsoby reedukace poruch. Annotation Bachelor s work Specific disorders of learning in the process of teaching the playing the piano treats specific disorders of learning, over their definitions and explains the cause of their origin. It marginally deals with the psychological development and child s behaviour. It also treats the necessity of development of child s musicalness, the motoric problems during the playing the musical instrument and the influence of the disorders of learning upon the music score playing. It familiarises us with possible ways of re education of disorders. Klíčová slova Specifické poruchy učení, poruchy vnímání, výuka hry na klavír, rytmus, pohyb, cvičení, hra z not Keywords Specific disorders of learning, perception disorder, teaching the playing the piano, rhythm, motion, exercise, music score playing

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila pouze informační zdroje uvedené v seznamu. V Brně, dne 7. ledna 2014 Radka Hajšelová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Prof. MgA. Aleně Vlasákové, jejíž přednášky mne přivedly k zájmu o řešení problematiky specifických poruch učení. Děkuji jí také za rady a připomínky, kterých jsem využila při zpracování této práce.

5 Obsah Úvod 6 1. Definice specifických poruch učení 7 2. Příčiny specifických poruch učení Genetické vlivy Lehké mozkové dysfunkce Lateralita a mozkové dominance hemisfér, pravolevá orientace Vliv prostředí Vliv školy Vliv rodiny Funkce vnímání, řeč, paměť Dílčí funkce vnímání Řeč a její souvislost se specifickými poruchami učení Paměť Charakteristika psychického vývoje dítěte Výchova a rozvoj hudebnosti Poslech hudby Čtyřruční hra Rozvoj metro-rytmického cítění Rozvoj vnímání melodie, dynamiky, barvy tónu, improvizace Hra na nástroj, problémy hrubé a jemné motoriky Osvojování notového zápisu, hra z not Faktory ovlivňující výuku 38 Závěr 41 Použité informační zdroje 42 Seznam ilustrací 45 Seznam příloh 46

6 ÚVOD Během své pedagogické praxe se stále setkávám s dětmi, které přes všechno své úsilí mají při hře na klavír mnohé potíže, ať je to hra z not, nedostatek soustředění či motorické problémy. Vždy mne zajímalo, jak takovým dětem pomoci v jejich snaze. Vždyť do hudební školy přišly s přáním naučit se hrát pěkné písničky, skladbičky, ovládnout ten veliký nástroj, jeho tajemství. Často zjistím, že příčinou jsou problémy spojené se specifickými poruchami učení nebo tyto problémy vykazují rysy poruch, proto pokládám za nutnost znát původ příčin. Řešení uvedených potíží existují, úspěšnost sice nemusí být stoprocentní, ale je zapotřebí se o ni snažit a vytěžit co nejvíce z daných možností dítěte. Cesta není jednoduchá, výuku ovlivňují mnohé faktory. Patří k nim inteligence dítěte, míra nadání, prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, způsob domácí přípravy aj. Z naší strany dnes máme mnohé ulehčeno možností úpravy vyučovacího plánu, jeho přizpůsobení možnostem dítěte. Neznamená to ale formální úpravu, kdy se drží jen ochranná ruka nad dítětem ve smyslu ulehčení naší práce pouhým zpomalením postupu výuky nebo umírnění emocionálního dopadu na dítě, protože úlevy mohou mít vliv na motivaci. Pomoci mohu jen tehdy, kdy se systematicky věnuji problému dítěte, a to je většinou běh na dlouhou trať, který vyžaduje mnoho úsilí, trpělivost a vytrvalost. Zajímá mne tedy, jak řešit danou situaci, jakých zásad se držet i jak plánovat výuku. Cílem mé práce je ujasnění pojmů, definic a příčin specifických poruch učení, poznání souvislostí poruch s vnímáním, řečí, jejich výsledný vliv na chování. Těmto tématům jsou věnovány čtyři počáteční kapitoly. Pátá kapitola se zabývá rozvojem hudebnosti, šestá hrou na nástroj. Osvojování notového zápisu, hry z not a faktory ovlivňující vyučování se pojí se sedmou a osmou kapitolou. 6

7 1. Definice specifických poruch učení V dnešní době se v české odborné literatuře užívají termíny specifické poruchy učení, specifické poruchy učení a chování, vývojové poruchy učení. Tyto termíny jsou nadřazeny pojmům dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dysfázie, dyspinxie. Uvedené termíny jsou již ustálené. Výraz dyslexie jako nadřazené označení pro všechny poruchy učení či nadřazené označení poruch čtení a psaní se používal dříve - především u laické veřejnosti. Informace o problematice pojmů a definic lze najít v odborných publikacích. 1 Definicí specifických poruch učení je více, prof. Matějček poukazoval na definici vědců z USA z roku 1980:,,Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitele), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. 2 V této definici je již poukázáno jednoznačně na dysfunkci centrálního nervového systému a její výskyt bez ohledu na stav zdraví či postižení jedince. Obtíže plynoucí z dysfunkce centrální nervové soustavy (dále CNS) se mohou vyskytovat samostatně (obtíže jen ve čtení nebo jen v psaní), mohou se také vzájemně kombinovat (časté spojení poruch dyslexie a dysgrafie nebo dyslexie, dysgrafie a dysortografie). Dysfunkce se mohou vyskytovat také s poruchou pozornosti. Školáci, u kterých byly specifické poruchy diagnostikovány, se pak označují jako žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifické poruchy jsou celoživotní záležitostí, avšak jejich brzké zjištění a reedukační (nápravná) péče mohou vzdělávací potíže zmírnit, či dokonce odstranit. Na základě obecné definice specifických poruch učení (dále SPU) se určují jednotlivé poruchy. Výčet je doplněn o poruchy chování. 1 POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál 2001 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie. Jinočany: HaH 1995, str

8 * Dyslexie specifická porucha čtení. Postihuje zejména rychlost čtení, správnost čtení, porozumění čtenému textu. Projevuje se potížemi ve vnímání a zapamatování si znaků (jednotlivých písmen, not), v rozlišování písmen a znaků podobných tvarem (b d, s-z, v notaci například přehlédnutí počtu trámců) a jejich následnou přeměnou v mluvenou řeč či zvuk. Z tohoto faktu lze usuzovat, že hudebníci budou mít potíže především při zpěvu z not. V klavírním vyučování to budou spíše obtíže pochopení notového textu, například směru melodie, stejná pozice not v houslovém a basovém klíči (a¹ - c malé), případně obtíže představy textu vnitřním sluchem. * Dysgrafie specifická porucha psaní. Postihuje úpravu písma, osvojování si jednotlivých znaků, spojení hláska písmeno. Projevuje se potížemi se zapamatováním a psaním tvaru písmen, jejich správným řazením a sluchovým rozlišením. Zvuky a znaky jsou za pomoci jemné motoriky, koordinace ruky, očí a sluchu přeneseny do psané podoby. Dysgrafická porucha má na hru z notového textu velmi negativní, dá se říci zásadní vliv. Viděný text je vlastně,,přepisován do podoby hrané. Dítě má sklon hrát pomalu, váhavě, raději hraje zpaměti (alespoň přibližně), jen aby se hře z not vyhnulo. Dysgrafie je nejčastější potíží při hře z not. * Dysortografie specifická porucha pravopisu. Projevuje se specifickými dysortografickými chybami, které jsou zapříčiněny nedostatky ve sluchovém vnímání. Objevují se také nedostatky ve slovní zásobě (je malá) a řečových dovednostech, v rytmu řeči. Dítě nezapisuje písmena ve správném pořadí, objevují se chyby v označení délek, měkčení, sykavek, tvrdých a měkkých slabik, vynechávky, proto je například schopno zaměnit námi vyslovené ais za as. Slovo napíše tak, jak ho vysloví (hodiny - hodyny, buben pupen), unikají mu jemné zvukové nuance. Doprovází je potíže s pamětí, především krátkodobou. Problémy se zhoršují při časovém tlaku. Je nasnadě, že všechny tyto obtíže se při výuce hry na klavír projeví - od učení se zpaměti, dodržení délek not, artikulace, hry tečkovaného rytmu až po vystoupení před rodiči * Dyskalkulie specifická porucha matematických schopností. Potíže jsou pestré a samotná porucha se rozčleňuje na více typů. Postihují operace s čísly, abstraktní myšlení, označování množství, počtu, prostorové představy či posloupnost. V praxi se můžeme setkat s problémem při hlasitém počítání jednotlivých dob. V tomto případě se jedná o verbální dyskalkulii, dítěti činí potíže jmenovat řadu, nemůže 8

9 se dopočítat hlavně u,,prv ní do ba ). Při dyskalkulii je sporné užití názornosti pro pochopení poměru mezi notami, jedná se o tzv.,,dělení koláče. Dítě s praktognostickou dyskalkuliíi nedokáže seřadit a logicky si představit nebo vytvořit nakreslenou skupinu. * Dyspraxie specifická porucha pohybu, obratnosti, schopnosti konat složité úkony. Postižena bývá hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, rovnováha i orientace v prostoru a času. Jde o poruchu vnímání vlastního těla. Obtíže se mohou projevit jako nešikovnost, pomalost, neohrabanost, ale také jako neupravenost zevnějšku. Dítě může mít i,,neobratný jazyk, tedy potíže s mluvením. Tento výčet dokládá, že osvojování hry na nástroj poznamená množství problémů. * Dysmúzie specifická porucha schopnosti vnímání a reprodukce hudby. Projevuje se obtížemi s rozlišováním tónů, dítě si nezapamatuje melodii, rytmus nedokáže rozlišit ani reprodukovat. Dysmúzie není častá, potíže se čtením not a hry z not souvisí s dyslexií, s dysgrafií nebo dysortografií. Při výuce se s ní pravděpodobně nesetkáme. Napravována bývá Orffovou metodou, hudebními cvičeními. * Dysfázie specifická porucha řeči. Dítě má problémy s porozuměním řeči, s tvorbou řeči. Jeho řeč má pomalý vývoj. * Dyspinxie specifická porucha kreslení. Opět je přítomna neobratnost, potíže s vnímáním perspektivy. Udávám pro doplnění výčtu SPU. * ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Dítě s ADHD má potíže se soustředěním, impulzivitou, což je v podstatě netrpělivost (např. děti skáčí do řeči), v některých případech až s agresivitou. Hyperaktivita se projevuje neklidem až nadbytkem pohybů, dráždivostí, malou vytrvalostí, unavitelností. * ADD (Attention Deficit Disorder) porucha pozornosti. U této poruchy není přítomna hyperaktivita. Problematické je nedostatečné soustředění a impulzivita. * Hypoaktivita termín označující sníženou aktivitu a výkonnost. Může doplňovat poruchu pozornosti. Dítě působí zprvu jako hodné, neproblematické, později stále zasněné, zakřiknuté až netečné. 9

10 2. Příčiny specifických poruch učení Původ poruch učení zkoumají odborníci více oborů. Zabývají se jimi neurofyziologové, kteří hledají příčiny v poruchách funkcí určitých mozkových oblastí, psychologové, speciální pedagogové, sociologové a v současnosti i jazykovědci. Aby dítě správně četlo, psalo, počítalo, musí se správně rozvíjet funkce CNS, které jsou k tomu zapotřebí. Pokud jsou s takovými dovednostmi potíže, je na vině oslabení funkcí CNS. Vznik SPU zapříčiňuje několik skupin faktorů. Jsou to lehké mozkové dysfunkce, dědičnost, kombinace lehké mozkové dysfunkce s dědičností, vliv laterality a dominance mozku, nezjistitelná poškození a malformace mozku, poruchy ovlivňuje také prostředí, ve kterém dítě žije. Z tohoto vyplývá, že si musíme všímat nejen jednotlivých projevů poruch učení, například nepozornosti, problémy s řečí, snadné unavitelnosti či motorických obtíží, ale i dalších ovlivňujících prvků, jako je rodina, škola. Je zapotřebí brát v úvahu všechny tyto skutečnosti, jejich souvislosti, vnímat problém celistvě. Takový přístup je nazýván jako systémový, jedná se tedy o soustavu vztahů, které se vzájemně prolínají. 3 Výčet příčin, které mohou působit na vznik poruchy psaní, uvádí A. C. Looseová v Grafomotorice pro děti předškolního věku 4 (viz příloha č. 1) Genetické vlivy Specifická porucha není přímo děděna, avšak je genetickými dispozicemi spolupodmiňována, zvyšuje riziko projevu. Zapříčiňuje až 20 % výskytu poruch, přičemž postiženi jsou častěji chlapci. Výzkumem byly zjištěny chromozomální odchylky a vliv hormonální činnosti v těhotenství matky na vývoj mozku. Vrozená je i malformace, což je velmi malá vývojová odchylka tvaru části mozku, která může poruchu podmínit Lehké mozkové dysfunkce Tímto pojmem se označují lehká, drobná poškození mozku dítěte. Mnohdy se nedají zjistit počítačovým tomografem ani magnetickou rezonancí. Dítě nemá porušenou inteligenci, je ale oslabena funkce řízení CNS. Toto oslabení se projevuje psychomotorickými potížemi, nedostatky v koordinaci, problémy s řečí, sluchovým 3 POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál LOOSEOVÁ, A. C., PIEKERTOVÁ, N., DIENEROVÁ, G. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, 2001, str

11 a zrakovým vnímáním, poruchami chování, pamětí a špatným vnímáním času a prostoru. Lehké mozkové dysfunkce ovlivňují až 50% případů SPU. Tyto odchylky i skutečná postižení mozku, která jsou měřitelná, vznikají v průběhu těhotenství matky (např. infekce), při porodu (špatné okysličování mozku dítěte, pohmoždění mozku porodnickými kleštěmi) a nemocemi, která postihnou dítě do dvou let Lateralita a mozková dominance hemisfér, pravolevá orientace Při specifických poruchách je častější výskyt leváctví, nevyhraněné laterality a zkřížené laterality. Příčinou je netypická spolupráce levé a pravé hemisféry (polokoule mozkové). U většiny lidí levá hemisféra zpracovává řeč, její analýzu a syntézu, slabiky, melodii. Pravá hemisféra zpracovává přírodní zvuky a hluky, rytmus, zrakové a sluchové rozlišování samotných hlásek a písmen, prostorové vztahy, tvary, vnímání celku, emocionální složky vjemů, poznávání obličejů. Levá řídí pravou část těla, pravá levou část. Za dominantní hemisféru je považována ta, která řídí řeč. Praváci mají dominantní převážně levou hemisféru, u leváků je aktivita v obou hemisférách, případně více v pravé hemisféře. Lateralita znamená upřednostnění, v tomto případě upřednostnění funkce jednoho z párových orgánů (ruce, nohy, oči, uši) odtud vychází praváctví, leváctví i tzv. ambidextrie (nevyhraněnost). Lateralita nemusí být vždy shodná, pokud pravé oko nekontroluje ruku pravou a naopak, dochází ke zkřížené lateralitě. Dítě pak používá ruce, nohy k různým činnostem pravou rukou píší, levou nohou se odráží apod. Při poruše pravolevé orientace má dítě potíže s určováním vpravo vlevo. V praxi se tak setkáme s tendencí číst zprava, hrát z not zprava doleva, inverzemi, a to i v případě, že dítě zná směr čtení textu. Obr. č.1 Čtení zápisu s obrácenou směrovostí Původní zápis Inverzní čtení zápisu 11

12 2. 4. Vliv prostředí Jak je v definici uvedeno, prostředí vývoj SPU ovlivňuje. Dítě se SPU musí oproti ostatním vyvíjet více úsilí ke zvládnutí úkolů a situací, které pro ně rodina a škola vytváří. Tolik potřebný čas, trpělivost a pochopení nemusí dítě ve svém okolí mít, jejich míra má dopad na jeho psychický stav a sociální postavení Vliv školy V prostředí hudební školy má učitel hry na klavír možnost žákovi se věnovat zcela individuálně, i když jsou situace, kdy se děti začátečníci učí v přípravné nástrojové výuce ve skupince. Individuální výuka umožňuje učiteli přizpůsobení tempu práce dítěte, vytvoření důvěrnějšího vztahu s ním a rychlejší pochopení jeho potíží. Pro pedagoga práce s takovým dítětem může znamenat problém - dítě se jeví jako nenadané, líné, nepozorné, bez zájmu o výuku. A přestože se dítě původně do školy těšilo, může se časem dostavit zklamání, že opět v něčem neuspělo a že hra na nástroj není pro něj dobrou volbou. Přitom hra na klavír, poslech a prožívání hudby má pozitivní dopad na osobnost dítěte. Rozvíjí sluchové vnímání, motoriku, tvořivost, je také seberealizací. Z těchto důvodů by měl být postoj učitele k dítěti vstřícný, informovaný. Je potřebná spolupráce s rodiči. Zmínit je třeba i vzájemný vztah se spolužáky. Dítě s poruchou učení je s nimi v kontaktu při čtyřruční nebo komorní hře a zvláště citlivá je situace veřejného vystoupení, třídních besídek, kde dochází ke konfrontaci s ostatními vystupujícími dětmi. Na místě je pak vhodná reakce učitele a usměrnění vztahu spolužáků k handicapovanému dítěti. 12

13 Vliv rodiny Na počátku výuky malého žáčka je zájem rodičů. Ti jej do školy přihlásí. Důležitý je ale další vývoj tohoto zájmu, jeho trvalost. Má li dítě uspět, podpora, u menšího dítěte i kontrola jeho domácí přípravy, je potřebná. Styl výchovy musí být přiměřený. Musí li dítě spoléhat jen samo na sebe, má situaci ztíženou, chybí mu určité vedení, může mít potíže s učením se při domácí přípravě. Ovšem i opak, přílišná péče a podpora ze strany rodičů nenaučí dítě samostatnosti a vůli k překonávání těžkostí. Ideálem je taková rodina, kde panují vřelé vztahy, dítěti se dostává přiměřené pomoci, prožívají se v ní společně úspěchy i nezdary. Na základě tohoto je i postoj dítěte k sobě samému pozitivnější, citově jistější. 13

14 3. Funkce vnímání, řeč, paměť Jak jsem již uvedla, specifické poruchy učení vyplývají z narušení zpracovávaného vjemu a paměti, tedy z určité poruchy či poruch percepčních a kognitivních funkcí. Pro poznání a správnou reakci na své okolí je důležité vnímání zrakové a sluchové (důležité pro řeč), vnímání času a posloupnosti, prostoru, vnímání vlastního těla, psychomotorický vývoj a paměť. O těchto tzv. dílčích funkcích a jejich deficitech píše ve své knize určené pro rodiče Brigitte Sindelarová 5, jednotlivé vývojové kroky motoriky, sluchového vnímání, taktilně kinestetického vnímání a řeči popisuje se spoluautorkami i Antje C. Looseová 6, problematiku řeči a její souvislost s poruchami učení řeší mnoho autorů, například Z. Matějček Dílčí funkce vnímání * Diferenciace pozadí a figury jde o zaměření pozornosti. Dítě si musí odmyslet např. všechny zvuky kolem sebe a pozorně vnímat jen svoji nebo učitelovu hru. Jen při správné schopnosti funkce má dítě možnost vše zpracovat a zapamatovat si. * Zrakové vnímání jedná se o diferenciaci podobného, ale ne totožného. Při problému má dítě potíže s rozlišením not v osnově, nemusí rozlišit změny výrazu tváře učitele apod. * Sluchové vnímání dítě nemá schopnost diferenciace. Delší čas může trvat poznání sekund, dynamických či rytmických prvků. Dítě nemá smysl pro detail. * Intermodiální kódování tato funkce umožňuje spojit si vnímané prvky dohromady a zapamatovat si je, například viděné se slyšeným, viděné s pohybem, ať jde o prosté pojmenování věcí kolem nás nebo čtení not. * Vnímání času a posloupnosti tzv. funkce seriality. Při narušení dítě nemusí mít pojem,,jak jde vše za sebou. Dítě je zbrklé, mluví nesouvisle, nedaří se jim uspořádat cokoli podle určitého pořádku, má problém naučit se pravidla. V klavírní hře bude potíž při hře zpaměti, dodržením délky not, při čtyřruční hře 5 SINDELAROVÁ, Brigitte. Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál, LOOSEOVÁ, A. C., PIEKERTOVÁ, N., DIENEROVÁ, G. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál, c.d. 14

15 * Vnímání schématu těla a orientace v prostoru umožňuje chápat vpravo, vlevo, vnímat vzdálenosti mezi věcmi, patří sem i pohyb, hmat, schopnost úchopu. Pro klavírní techniku je funkcí významnou, podílí se na všech jejích složkách. Z mnohých problémů jsou to například postižení koordinace pohybu prstů s pohybem paže, potíže s nedostatečně rozvinutou funkcí úchopu špetkou, kdy se musí palec postavit proti všem ostatním prstům, špatná pohyblivost 1. prstu atd Řeč a její souvislost se specifickými poruchami učení Mluva dítěte je důležitým momentem v jeho životě a vzdělávání. Řeč neslouží jen ke komunikaci, rozvíjí také myšlení a je prostředkem pro vyjádření myšlenek. U poruch učení se objevují nedostatky v řeči. Uvědomme si, co vše je k plynulé smysluplné řeči třeba: především dobré sluchové vnímání, zrakové (k odezírání), paměť, pohotovost, ale i dobrá motorika svalů potřebných k vyslovování, jejich koordinace a správné dýchání. Proto dítě s vývojovou poruchou mnohdy začíná později mluvit, vývoj řeči je zpožděný, má vadnou výslovnost, objeví se zadrhávání nebo naopak velká zbrklost řeči. Přítomny mohou být i méně výrazná mimika a gesta, která jsou také prostředkem komunikace, mají totiž své nervové dráhy v řečových strukturách mozku. V současnosti jsou takové vady zachyceny v logopedických poradnách již v předškolním věku dítěte a je pak na rodičích, do jaké míry se dítěti věnují či jsou schopni se věnovat. Vyřešení špatné výslovnosti však nestačí. Dítě mívá chudou slovní zásobu, uniká mu význam slov, i s tímto faktem musíme ve výuce počítat. Je dobré se tedy přesvědčit, zda nám žák opravdu rozumí. Výuka žáka začátečníka počíná v klavírních českých školách 8 formou rytmických ozvěn přednesených slov, hrou říkadel, proto pokud si všimneme špatné artikulace, jemně vedeme dítě k dobré výslovnosti i ke správnému a klidnému dýchání. 8 JANŽUROVÁ, Z., BOROVÁ, M. Klavírní školička. Praha: Schott Music Panton 2007 JANŽUROVÁ, Z. BOROVÁ, M. Nová klavírní škola. 1. díl. Praha: Schott Music Panton,

16 3. 3. Paměť Pro vývoj dítěte a následné učení se všem podnětům je paměť nezbytná. Úzce souvisí s vnímáním a na její rozvoj má velký vliv řeč. Nedostatky v paměti dlouhodobé a krátkodobé, spolupůsobí na obtíže spojené s poruchami učení, tedy na zpracování vjemů. Někteří odborníci považují poruchu v zapamatování za jednu z příčin dyslexie, dysgrafie a dysortografie (Pokorná 2001, str. 191). Dítě má sníženou vštípivost obrazu slova / skupiny not, schopnost krátkodobé paměti není dostačující. 16

17 4. Charakteristika psychického vývoje dítěte Ve škole máme ve své třídě zařazeny různé věkové skupiny žáků - od předškoláků po vysokoškoláky. Je dobré ve stručnosti připomenout rysy jednotlivých fází psychologického vývoje. Do výuky přicházejí již děti předškolního věku, pětileté, šestileté. Je to poslední období raného dětství. Vnímání i paměť se zdokonaluje dokáží hrát pexeso, postřehnou více detailů. Zpřesňuje se jemná motorika a koordinace pohybů, umí napnout a uvolnit. Z hlediska hudebního se upevňuje rytmické cítění, rozvíjí se základy tonálního cítění, pozornost, která však ještě nemá dlouhodobější trvání, a především citové prožívání. Velmi živá je představivost, fantazie, která ovlivňuje myšlení, paměť i chování, děti mají rády pohádky, důležité jsou pro ně různé hry včetně těch s pravidly. Učení je v této fázi spjato s emocemi, důležitá je názornost a bezprostřední vjem. V raném školním věku (od 6 do 11 let) jim škola otvírá nový svět. Slovní zásoba se rozšiřuje, zdokonaluje. V hudební, klavírní výuce jsou děti schopny analyzovat, pochopit formu skladby, základní vztahy harmonické, rozpoznají s jistotou emocionální význam dur a moll 9, navyšuje se kapacita paměti (rozvíjí se a nabývá převahy paměť logická nad mechanickou) a pozornosti. Mění se jejich chování - vytváří si kamarádské vztahy, jsou také vážnější, citlivé na výčitky či zesměšnění. Zkoumají slova a činy dospělých, hodnotí sebe i druhé, jsou realističtější, začínají postupně usilovat o vlastní nezávislost. V devíti, deseti letech chtějí větší míru samostatnosti a rozhodovat sami za sebe. Ve středním školním věku, dospívání a pubertě (od 12 let) spějí děti k osamostatnění, probíhají velké fyzické i psychické změny, které svým způsobem oslabují nervovou soustavu, děti mají sklon k únavě a určité labilitě. V učení se zvyšují nároky, dostavuje se dočasné zhoršení pozornosti, motivace, prospěchu a také závislost na kamarádech 10. Mění se i hudební vnímání, nazírání a postoj k hudbě. Její prožitek umožňuje sebevyjádření, tvořivost. Tato stručná charakteristika duševního vývoje dětí se týká dětí bez obtíží, u dětí se specifickými poruchami učení je tento vývoj zpomalen. Zpomalení je patrné zvláště v předškolním a raném školním věku. Příčinou je nerovnoměrný rozvoj 9 FRANĚK, M. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2005, str ČAČKA, O. Psychologie dítěte. Tišnov: Sursum Hroch

18 jednotlivých schopností, děti mají,,dobré a,,špatné dny a trvá delší dobu, než se ze svých chyb poučí. S přibývajícím věkem se děti naučí určitým způsobem a do určité míry svůj handicap obcházet, je v nich však stále přítomný a určitému procentu z nich se kompenzace nezdaří a přetrvává po celý život. Významným faktorem majícím vliv na chování dětí jsou hyperkinetické poruchy chování a pozornosti (ADHD). Tyto poruchy je možné vysledovat již v prvních pěti letech života dítěte. Jak jsem již uvedla, děti jsou velmi aktivní, živé a špatně zvládají své chování. Mají potíže s koncentrací pozornosti na dané úkoly a hry, v organizování svých úkolů a aktivit, nechají se rozptýlit jinými podněty, nebo se příliš věnují některým detailům, jsou zapomnětlivé. Tyto rysy se objevují ve škole, v rodině, v každé situaci, v každém prostředí na rozdíl od občasného zlobení. Děti nedají chvilku pokoje, vstávají, pobíhají, opouští místo ve třídě, vrtí se na židli, vyhrknou odpověď, aniž si poslechnou celou otázku, nemají vytrvalost. Své jednání si neuvědomují. U těchto dětí se objevuje specifické zpoždění motoriky a řeči. Velmi nutná je spolupráce učitele s rodiči. Je třeba zmínit i ty poruchy chování, které jsou důsledkem obtíží v učení. Tyto druhotné projevy chování se označují jako nápadné, o jejich třídění odborníky píše V. Pokorná 11. Uvádí čtyři typy reakcí dle Schenkové Danzingerové: Obranné a vyhýbavé mechanismy dítě je pod tlakem, výsledně odmítá spolupracovat, vyhýbá se domácí přípravě, je v opozici proti škole. Kompenzační mechanismy dítě se nemůže prosadit svými výkony, zkouší tedy šaškování, zlobení, vytahování se apod. Agresivita a projevy nepřátelství neúspěch vzbuzuje v dítěti napětí, které se snaží odreagovat agresí. Vysmívá se druhým, rádo útočí, žaluje, nesnáší omezení. Úzkostné stažení do sebe dítě se považuje za méněcenné. Je citlivé, ustrašené, plačtivé, apatické. Tato forma reakce patří z psychologického hlediska pro dítě k nejvíce nebezpečným. 11 POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál 2001, str

19 5. Výchova a rozvoj hudebnosti Rozvíjení hudebnosti je důležité pro každé dítě, avšak pro děti se specifickými poruchami učení, které mají potíže s dílčími funkcemi vnímání, je nutností, kterou nelze nijak ošidit. Dítě se musí naučit správně vnímat to nejzákladnější plynutí času, délku, výšku, barvu, sílu tónů. A především nesmíme zapomínat, že je naším úkolem přivést dítě k tomu, aby hudbu jako takovou mělo rádo, učit je poslouchat a rozeznávat její obsah, její nálady, děj. Profesorka Alena Vlasáková píše ve své Klavírní pedagogice:,, Dítě potřebuje vše nové nejprve prožívat, pak poznávat. Při cvičeních hudebnosti žák nejprve získává dojmy a pocity, za pomoci učitele je rozlišuje, uvědomuje si, v čem spočívají, a tím dochází k poznání jevů a jejich popisu. Proto vždy přistupujeme od konkrétního k abstrakci, od hudby k slovnímu vyjádření Poslech hudby Poslechem hudby dítěti zprostředkováváme hudební představy a dojmy. I když lze namítnout, že je poslech zařazen v hodinách hudební teorie, v hodině klavírní výuky je přínosem zařazovat krátké ukázky (např. v rozsahu tří minut). Hodinu zpestří, neklidné a roztěkané dítě se uvolní. S hyperaktivním dítětem je dobré mít při poslechu fyzický kontakt, stačí ruka na rameni, malé můžeme i lehce obejmout či jemně držet za ruku, pohybovat s ní v metru skladby. Ovšem je nutné zvážit rozpoložení dítěte, zda se nevěnuje více naší ruce jak poslechu Jednou z možností je i vložení něčeho měkkého do ruky dítěte. Poslechem ukázek dítě poznává barvu tónu nástrojů, což je zvláště prospěšné pro dítě dysortografika, připraveny můžeme mít obrazové přílohy nástrojů. Dítě si také utváří představu kvalitního tónu, metra, rozvíjí si harmonické, tonální cítění. Při poslechu je však nutný klid, potřebný pro soustředění, bez rušivých vlivů v okolí. V současnosti existuje velký výběr výukových materiálů. Lze koupit poslechové materiály CD, která jsou sestavena pouze z kratičkých úryvků skladeb klasické hudby. Vhodné jsou nahrávky starých tanců, dobové nástroje zvláště některé dechové mají pro dítě nezvyklou, výraznou barvu 13. Některé renesanční a barokní skladby si lze opatřit v různých nástrojových obsazeních, pomůže nám 12 VLASÁKOVÁ, A. Klavírní pedagogika. Praha: AMU, hudební fakulta, 2003, str Převzato z přednášek Prof. Aleny Vlasákové na Metodickém centru JAMU od r do r

20 internet. Starší žáci rádi,,brouzdají po internetu, osobně tohoto využívám a doporučuji nalezení nahrávky studované skladby, autora. Znamená to však pro mne, že musím,,brouzdat i já, pro znalost věci a kontrolu. Přestože některé interpretace jsou sporné, pomohou při rozlišování kvality. Zprostředkovat hudbu můžeme i my sami. Tématem námi hraných skladbiček mohou být pohádky, hudební obrázky, písně, tance Čtyřruční hra Také tříruční či čtyřruční hra přináší dítěti změnu. Kromě bohatšího zvuku se dítě učí slyšet spoluhráče, přizpůsobovat se mu, rozvíjí se u něho cit pro metrum a rytmus. Praktikuje se již od samého počátku výuky hry na klavír. Jednoduchý doprovod pomáhá cítit měkce a přirozeně těžké doby, které se pak dítěti lépe dělí (zdrobňují). Nahradí nám počítání, s jehož posloupností může být potíž (dyskalkulie, dyspraxie), při hlasitém počítání vychýlí dítě z rytmu i tempa špatná artikulace. Námi hraný doprovod k písním či jednohlasým skladbičkám bez vytvořeného druhého partu by měl být jednoduchý, neměl by překrýt žákovu hru zvláště tehdy, činí li dítěti potíže soustředění se na vlastní hru. Některé klavírní školy obsahují CD nahrávky s doprovody ke cvičením 14. Osobně zvažuji, kdy a zda v určitých případech nahrávku použít. Má li být souhra v pořádku, musí mít dítě skladbičku, cvičení zvládnuty technicky a také psychicky. Je to stejná situace, která nastává i při zapnutí automatických doprovodů u klávesových elektronických nástrojů. Dítě se musí přizpůsobit nahrávce, ta,,neuhne a nevyhoví v tempu. Dítě pak napětím zadržuje dech, zdvíhá ramena Rozvoj metro rytmického cítění Cítění metra a rytmu je základem interpretace hudby. Dítě se specifickými poruchami učení má při rozvoji tohoto cítění handicap vyplývající z nedostatečných funkcí vnímání a motoriky. Je zapotřebí tzv. multisenzoriálního přístupu, zapojit dle potřeby více smyslů a druhů vnímání, v tomto případě nejvíce sluch a pohyb. Je třeba vycházet z faktu, že dítě hůře rozliší detaily, důležité je začít od větších celků, 14 SCOTT, A., TURNER, G. Progressive Piano Methodfor Young Beginners. Book 1. Hindmarsch:

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká 1 CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká Duben 2013 2 Při výuce hry na cimbál nejsou kladeny na

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Specifické poruchy učení a jejich problematika

Specifické poruchy učení a jejich problematika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifické poruchy učení a jejich problematika Bakalářská práce Brno 2006 Autor práce: Kateřina Večerková Vedoucí práce: doc. PaedDr.

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička

leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Levák učitelem? název školy: autor: anotace: klíčová slova: cílová skupina: Střední

Více

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Význam předškolního období Mozek dítěte v předškolním věku je nejpružnější

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více