INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola pro děti se specifickými vývojovými poruchami chování a schopnosti učení ProDys, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola pro děti se specifickými vývojovými poruchami chování a schopnosti učení ProDys, s. r. o."

Transkript

1 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola pro děti se specifickými vývojovými poruchami chování a schopnosti učení ProDys, s. r. o. Adresa: Ještědská 83, Liberec Identifikátor školy: Termín konání inspekce: 19. a 20. duben, 22. a 23. a 26. duben a 31. květen 2004 Čj.: Signatura: h4-1233/ oh4ox328

2 PŘEDMĚT INSPEKČNÍ ČINNOSTI Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení: Personálních podmínek vzdělávací avýchovné činnosti vzákladní škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti vzákladní škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Průběhu avýsledků vzdělávání avýchovy včeském jazyce, výtvarné výchově, dějepise, občanské výchově a rodinné výchově vzhledem ke schváleným učebním dokumentům CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem Základní školy pro děti se specifickými poruchami chování a schopnostmi učení ProDys, s. r. o., Ještědská 83, Liberec je Mgr. Lenka Hozáková, Údolní 10, Liberec, která je současně ředitelkou školy. Škola sdružuje: 1. Základní škola pro děti se specifickými vývojovými poruchami chování a schopnostmi učení s kapacitou 108 žáků 2. Školní družina s kapacitou 25 žáků 3. Školní jídelna výdejna s kapacitou 110 jídel Právní norma: společnost s ručením omezeným V době inspekce bylo na škole vyučováno 33 žáků druhého až devátého ročníku vpěti třídách. HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM Výuku zajišťovalo včetně ředitelky sedm vyučujících. Jedna učitelka má částečný úvazek (v počtu sedmi hodin), ředitelka vyučuje 21 hodin týdně. Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti splňují čtyři pedagogové, tři je nesplňují. V současné době studují a dvěma z nich zbývá dokončit státní závěrečné zkoušky. Třetí vyučující studuje vysokou školu nepedagogického směru (konkrétně sociálně-ekonomickou fakultu obor sociální práce, sociální politika.). Během školního roku došlo ke změně vychovatelky ve školní družině. Nekvalifikovaně bylo vyučováno 47,1% všech vyučovacích hodin. Výchovné poradenství je zajišťováno pedagogem, který nesplňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti a neabsolvoval příslušné kvalifikační studium. V posledních pěti školních letech se ve škole vystřídalo celkem 37 pedagogů. Často se pedagogové měnili i v průběhu školního roku. Chod školy se řídí organizačním řádem, vnitřním řádem pro pedagogické pracovníky a vnitřním řádem školy. Vnitřní informační systém je založen na písemné formě informací a vzkazů umisťovaných na hlavní nástěnce, v případě nutnosti osobním kontaktem ředitelky s pracovníky. Dalším důležitým prostředkem jsou pedagogické rady, na kterých jsou řešeny problémy i zásadní otázky týkající se výchovně-vzdělávací práce. Metodické orgány ve škole 2

3 nejsou zřízeny. Výuku předmětů a specifické poruchy učení achování metodicky garantuje ředitelka školy. Ředitelka kontroluje průběh a výsledky výchovně-vzdělávacího procesu hospitacemi. Zápisy pořizuje, závěry s vyučujícími konzultuje. Ve vedení vyučujících se zaměřila na teoretickou průpravu, např. zadávání testů odborných znalostí pedagogů. Jejich výsledky klasifikuje. Ve škole působí mladý kolektiv pedagogů. Prioritou při sebevzdělávání je uspět ustátních závěrečných zkoušek na vysoké škole či pokračovat ve studiu. Systém hodnocení a sebehodnocení vytvořen není. Z hlediska kvalifikovanosti odpovídají požadavkům příslušné vyhlášky pouze čtyři pedagogové. Celkově pedagogická činnost všech vyučujících umožňuje realizovat vzdělávací program, proto je tato oblast hodnocena jako dobrá. HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM Škola sídlí ve starší jednopatrové budově, k níž přiléhá rozsáhlá zahrada. Ve škole je pět tříd, ve kterých probíhá výuka osmi ročníků. Dále je vobjektu umístěna družina a školní jídelna (pouze výdej jídla). Vjedné třídě je počítačová učebna, jiné odborné pracovny, žákovská knihovna ani tělocvična nejsou kdispozici. Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajaté tělocvičně nedaleké základní školy. Třídy jsou vybaveny školním nábytkem, který s výjimkou jedné třídy odpovídá vzrůstu žáků. Místnosti jsou vyzdobeny dětskými výtvarnými pracemi adoplněny různými nástěnnými pomůckami vztahujícími se k probíranému učivu. Součástí většiny tříd je pracovní kout s PC a relaxační prostor s kobercem. Fond učebnic je doplňovaný, k dispozici jsou odborné publikace se speciální pedagogickou tematikou, zastoupeny jsou pomůcky a texty pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve výuce škola využívá video a televizi. Prostředí školy je ovlivněno omezenými prostorovými podmínkami a limitovanými investicemi na údržbu budovy. Prioritně jsou finanční prostředky směřovány do vybavení tříd a na nákup učebních pomůcek. Opomíjené je vybavení a údržba toalet. Úroveň materiálně-technických podmínek umožňuje realizovat vzdělávací program školy, tato oblast je hodnocena jako dobrá. HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Vzdělávací programy V letošním školním roce škola vyučuje podle schváleného vzdělávacího programu Obecná škola čj /97-20 avlastní koncepce čj / Vlastní koncepce spočívá v posunu výuky první vyučovací hodiny na 8:30 hodin, ve výuce cizího jazyka od pátého ročníku a zařazení předmětu dorozumívací dovednosti. Individuální vzdělávací programy pro děti jsou vypracovávány pouze vnejnutnějších případech, v dokumentaci jich bylo předloženo sedm. Dětem je dále nabízena ergoterapie a hiporehabilitace, které vedou externí pracovnice. Vzdělávací program je realizován v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. 3

4 Ve sledovaných předmětech škola vyučovala podle platných učebních dokumentů. Z rozvrhů jednotlivých ročníků je zřejmé, že týdenní hodinová dotace sledovaných předmětů je v souladu s učebním plánem uvedeného programu. Povinná dokumentace je vedena s dílčími nedostatky. Výuka sledovaných předmětů je v souladu sučebními dokumenty vzdělávacího programu Obecná škola. Kontrolu plnění učebních dokumentů provádí ředitelka hospitační činností i kontrolou zápisů v třídních knihách. Zjištěné nedostatky řeší pohovorem svyučujícím ipísemným zápisem. Závěry předkládá na pedagogických radách. Kontrola naplňování učebních osnov je účinná. Výuka je organizovaná s ohledem na spojené ročníky ve třídě. Rozvrh vychází z reálných organizačních možností, respektuje základní hygienická hlediska školy. Činnost školní družiny vzhledem k nedostatku prostoru probíhá ve třídě. Řád školy obsahuje náležitosti stanovené právní normou. Zákonní zástupci žáků jsou informováni prostřednictvím záznamů v žákovských knížkách, na rodičovských schůzkách, případně individuálně. ČŠI však zjistila, že vněkterých případech dochází k předávání nejasných a neúplných informací. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu vykazuje dílčí nedostatky. Výchovnému poradenství se druhým rokem věnuje mladý pedagog bez příslušného kvalifikačního studia, který vsoučasné době externě studuje vysokou školu. Plán práce výchovného poradenství nezpracovává. Individuálně se věnuje jednotlivým vycházejícím žákům apomáhá jim nacházet jejich profesní orientaci. Zároveň se spolupodílí na nabídce volnočasových aktivit. Jeho činnost prolíná také s primární prevencí. Spolupracuje s pedagogy i rodiči při řešení výchovných problémů žáků. Prevencí sociálněpatologických jevů se zabývá tematická inspekce, a proto jsou podrobnější údaje k dané oblasti v kapitole Tematická zjištění. Výchovné poradenství aprimární prevence přispívají kzlepšení výchovně-vzdělávacího procesu školy. Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v občanské výchově, rodinné výchově, dějepisu, českém jazyce a výtvarné výchově Hodnocení vychází zhospitací ve všech třídách. Občanskou výchovu, rodinnou výchovu a dějepis vyučovali tři vyučující, znichž dva nesplňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti. Český jazyk vyučovaly tři učitelky sodbornou apedagogickou způsobilostí a výtvarnou výchovu ve třech ročnících vyučovaly dvě učitelky, znichž jedna odbornou a pedagogickou způsobilost nesplňovala. Absence kvalifikace se projevila především v použitých metodách práce. Znatelné problémy některých začínajících pedagogů se vyskytly zejména při zvládání kázně žáků. Stanovené cíle byly dobře zvoleny vzhledem kvýuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Učivo bylo předáváno věcně správně v návaznosti na předcházející výuku. Výuka byla zaměřena na procvičování a praktické použití získaných znalostí. 4

5 Ve všech třídách vyučující používali okopírované materiály, pracovní listy, učebnice, tabule. V jedné hodině českého jazyka byla zařazena práce na počítači. Výuka výtvarné výchovy byla velmi dobře zabezpečena materiálně (publikace, šablony atd.). Chybělo však výraznější využití speciálních pomůcek. Úroveň výuky byla rozdílná. Většina začínajících vyučujících se potýká s rozvržením učiva v hodině, se střídáním činností, se zařazováním speciálních metod ve výuce, chyběla důslednost. Pozitivně byly hodnoceny tři hodiny: český jazyk, občanská výchova avýtvarná výchova, které se vyznačovaly jasnou strukturu. Tempo výuky bylo přiměřené, časové dobře rozvržené. Vyučující využili týmovou spolupráci žáků, při které žáci konfrontovali poznatky i vědomosti a aktivně se podíleli na řešení problému např. při práci schybou. Výuka byla zpestřena didaktickými hrami a prezentací vlastních zkušeností. Použité metody zohledňovaly specifické potřeby žáků. Výuka ostatních hodin byla poznamenána nekázní žáků. Průběžná motivace sloužila k podchycení zájmu žáků k další činnosti. Nebyla vždy účinná. Vyučující podporovali sebedůvěru žáků, vytvářeli prostor pro samostatné uvažování a vyjadřování. Pravidla komunikace mezi učiteli ažáky byla žáky přijímána adodržována rozdílně. V některých případech je učitelé nestanovili zcela jasně. Hodnocení a klasifikace byly zpravidla doprovázené zdůvodněním a pochvalou. Vyučující se snažili žáky pozitivně naladit a stimulovat je k lepšímu výkonu. Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve sledovaných předmětech byly celkově hodnoceny jako dobré. Výsledky vzdělávání zjišťované školou V letošním školním roce škola využila testů KALIBRO. Byly provedeny zkušebně a to u žáků 5. a 7. ročníku. Závěry škola nevyvozovala, neboť se jich účastnilo jen několik žáků. Výsledky vzdělávání jsou ověřovány ústním ipísemným zkoušením. Denně je sledováno a písemně zaznamenáváno chování žáků. Klasifikace ahodnocení žáků probíhají vrámci pedagogických rad. Průběh a výsledky vzdělávání byly celkově hodnoceny jako dobré. TEMATICKÁ ZJIŠTĚNÍ V rámci inspekční činnosti proběhla tematicky zaměřená inspekce na sledování a hodnocení účinnosti prevence sociálněpatologických jevů ve školách a školských zařízeních. Primární prevenci se druhým rokem věnuje ředitelka školy. Zpozice metodičky koordinuje aktivity prevence, které jsou propojovány is činností výchovného poradenství. Vypracovala kvalitní plán zaměřený na protidrogovou prevenci, na prevenci záškoláctví adalších jevů. Plán slouží zároveň jako metodická pomůcka k praktickému využití pro jednotlivé předměty. Na prvním stupni probíhá program prevence kouření, dále každoročně se uskutečňuje tréninkový den nabízející náměty na volnočasové činnosti žáků. Do aktivit se zapojují také ostatní pedagogové. Škola spolupracuje s rodiči při třídních schůzkách, řešení konkrétních výchovných problémů i při organizovaných neformálních setkáních s pedagogickým sborem. 5

6 Z výsledků dotazníků zadaných žákům je možné hodnotit vztahy mezi učiteli ažáky jako dobré. Atmosféru negativně poznamenává časté střídání vyučujících, nicméně mezi žáky převládá spíše pozitivní vztah k prostředí školy. Vyskytnuvší se nežádoucí jevy jsou řešeny bezodkladně avhodným způsobem. Škola se snaží zajistit bezpečnost žáků. Závažnost negativních jevů se nezvyšuje, četnost je mírně navýšena. Škola se problematikou zabývá. Přijatý systém je účinný, vykazuje pouze dílčí nedostatky. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Rozhodnutí ozměně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení aškolských zařízení čj /98-21 je v souladu s Výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka ze dne 18. dubna V průběhu inspekce byly žákům rozdány dotazníky Jaké to je být žákem této školy. Někteří rodiče připojili ivlastní písemné vyjádření. Zjejich závěrů byly shrnuty tyto poznatky: většina rodičů byla spokojena svýchovně-vzdělávacím programem školy. Připomínky se týkaly především nedostačujícího využití počítačů ve výuce, omezeného výběru volitelných předmětů, nekvalifikovanosti vyučujících ajejich nezkušenosti při zvládání kázeňských problémů. Rovněž připomínkovali nestabilní personální situaci ve škole, kdy se jednotliví učitelé často střídají. Výhrady se také týkaly nízké úrovně sociálních zařízení. Do školy dochází 33 žáků. Během školního roku odešli tři žáci a dva byli přijati. Nevyjasněná byla absence jedné žákyně. V průběhu inspekce probíhala výuka ve všech třídách. Vposlední den inspekce byli nepřítomni dva vyučující, z nichž jeden vykonával státní závěrečné zkoušky na pedagogické fakultě. Ve třídách chybějících pedagogů byl zajištěn zástup avyučování probíhalo dle upraveného rozvrhu. Škola se účastní nebo nabízí tyto školní a mimoškolní aktivity: korespondenční soutěž Česká příroda, Mezinárodní den zvířat, sportovní soutěže, víkend Den Země, párty na zahradě, společná setkání srodiči, poznávací cyklus Poznávání republiky. Zkroužků pracují např. Almanach a flétny. Ve školním roce 2003/2004 byly předloženy čtyři zápisy stížností podané rodiči. Stížnosti ředitelka řešila. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj /98-21 s účinností od 1. prosince Výpis z oblastního rejstříku, vedeného Krajským soudem vústí nad Labem oddíl C, vložka ze dne 7. května Výkaz o speciálních školách Škol (MŠMT) V 4-01 k 30. září Příloha k výkazu o speciálních školách, o základní-zvláštní škole Škol (MŠMT) V 4b-0 1 k 30. září

7 5. Roční plán činnosti pro školní rok 2003/ Seznam žáků ve školním roce 2003/ Osobní dokumentace pedagogů (doklady o dosaženém vzdělání) 8. Minimální preventivní program pro školní rok 2003/ Dotazníky k tematicky zaměřené inspekci 10. Dotazníky Jaké to je být žákem školy 11. Kniha úrazů 12. Zápisy z pedagogických rad za školní rok 2003/ Rozvrh dozorů pro školní rok 2003/ Rozvrhy hodin 2. až 9. ročníku platné pro školní rok 2003/ Katalogové listy žáků školy 16. Dokumentace žáků vedená ve školním roce 2003/ Třídní výkazy 2. až 9. ročníku vedené ve školním roce 2003/ Třídní knihy 2. až 9. ročníku vedené za školní rok 2003/ Evidence stížností za školní rok 2003/ Výroční zpráva školy za školní rok 2002/ Organizační řád ze dne 29. srpna Vnitřní řád pro pedagogické pracovníky z 29. srpna Vnitřní řád školy ze dne 29. srpna Doklady o kontrolní a hospitační činnosti za školní rok 2003/2004 ZÁVĚR Výchovně-vzdělávací proces probíhá podle schváleného programu Obecná škola a vlastního programu školy, který výuku řeší organizačně. Základem je korekce specifických vývojových poruch chování a schopnosti učení. Personálně je výuka žáků se specifickými potřebami vletošním školním roce zajištěna. Hledisko odborné a pedagogické způsobilosti splňují vyučující jen částečně. Jejich praxe, kromě ředitelky, je krátká. Materiálně-technické podmínky umožňují naplňovat vzdělávací program školy. Škola se však potýká snedostatkem prostorů, chybí tělocvična aodborné učebny. Pomůcky pro výuku jednotlivých předmětů odpovídají potřebám školy. Průběh avýsledky výchovy avzdělávání ve sledovaných předmětech byly velmi rozdílné. Pozitivní byl individuální přístup k žákům. Nedostatky byly shledány v použitých metodách ve výuce. Zjištěny byly problémy se zvládáním chování žáků. Pokračuje nestabilita pedagogického sboru konstatovaná v poslední inspekční zprávě. Výrok pro poskytnutí zvýšené dotace soukromým školám: Pro účely poskytování dotací ve smyslu 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením aškolským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, má škola hodnocení České školní inspekce průměrné. 7

8 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko ano Složení týmu Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu PhDr. Miloslava Paclíková Paclíková v. r. Člen týmu PhDr. Milan Adamec Adamec v. r. V Liberci dne 2. června 2004 Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko ano Ředitelka školy, nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Lenka Hozáková Hozáková v. r. Dle 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát pracoviště, Masarykova 801/28, Liberec 1. Připomínky k obsahu inspekční zprávy se stávají její součástí. Hodnotící stupnice: Stupeň Vynikající Velmi dobrý Dobrý Vyhovující Nevyhovující 8

9 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Krajský úřad Libereckého kraje h4-1233/ odbor školství a mládeže Zřizovatel h4-1234/ Rada školy - - Připomínky ředitelky školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text H4-1233/ (66-04/HO) Připomínky byly podány. 9

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město Identifikátor školy: 600 006 662 Termín konání inspekce:

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Sokolova 4, 619 00

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Identifikátor školy: 650 003 551

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Identifikátor školy: 650 003 551 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 650 003 551 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Verneřice, okres Děčín Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice Identifikátor školy: 600 076 393 Termín konání inspekce: 14. 16. duben

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou. Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice. Identifikátor školy: 600 130 177

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou. Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice. Identifikátor školy: 600 130 177 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice Identifikátor školy: 600 130 177 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Nýdek 293, okres Frýdek-Místek 739 96 Nýdek č. 293 Identifikátor školy: 600 134 059 Zřizovatel: Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec. Identifikátor školy: 600 013 715

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec. Identifikátor školy: 600 013 715 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec Identifikátor školy: 600 013 715 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Moravičany, okres Šumperk 789 82 Moravičany 213 Identifikátor školy: 600 148 157 Termín konání orientační inspekce: 29. březen,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Purkyňova 97, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 171 027 Termín konání inspekce: 20. 22.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Radim, okres Kolín

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Radim, okres Kolín Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Radim, okres Kolín 281 03 Radim 9 Identifikátor školy: 600 045 315 Termín konání orientační

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Předškolní 420 Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Identifikátor školy: 600037461

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí. U Dvora 745, 561 51 Letohrad. Identifikátor školy: 600 104 192

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí. U Dvora 745, 561 51 Letohrad. Identifikátor školy: 600 104 192 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí U Dvora 745, 561 51 Letohrad Identifikátor školy: 600 104 192 Termín konání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 Pivovarská 15, 466 01 Jablonec nad Nisou 600 078 566

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opatovec, okres Svitavy Opatovec 119, 568 02 Svitavy Identifikátor školy: 600 100 324 Termín konání inspekce: 5. - 10. leden

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Vrchlabí, Náměstí Míru 283, okres Trutnov Adresa: Náměstí Míru 283, 543 01 Vrchlabí Identifikátor školy: 600102408 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Živanice, okres Pardubice 533 42 Živanice 46 Identifikátor školy: 600 096 505 Termín konání

Více

ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L příspěvková organizace Předmět inspekční činnosti

ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L příspěvková organizace Předmět inspekční činnosti ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221. 1. máje 221, 767 59 Kroměříž

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221. 1. máje 221, 767 59 Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221 1. máje 221, 767 59 Kroměříž Identifikátor školy:

Více