PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s."

Transkript

1 PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

2 Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn rozšíený psychologický a psychiatrický jev. Základními projevy poruch chování jsou agrese, vandalismus, porušování pravidel, krádeže a lhaní. Proto, abychom mohli hovoit skuten o poruše je teba aby tyto projevy trvaly minimáln po dobu šesti msíc.

3 Incidence Mezi dtmi školního vku vykazuje urité píznaky poruch chování pibližn 6 16 % chlapc a 3 9 % dívek (Russel, Rottnek, Abby, 2001). Podle nkterých autor (nap. Malá, 2000) se procento výskytu u chlapc mže blížit až 20!

4 Ilustrativní pípad 1 Pavel je sedmiletý chlapec s druhým odkladem školní docházky. Matka popisuje projevy agresivního a destruktivního chování od raného dtství. Pavel byl pro své chování vylouen celkem ze tyech rzných pedškolních zaízení pro nezvladatelné chování. Doma se dle matky asto chová nekontrolovateln. Z nieho nic rozbije talí, ponií nábytek. Minulý rok poškodil plynová kamna a založil tak požár obývacího pokoje. Velice asto týrá jejich psa. Pavel má dv starší sestry (10 a 12 let), které s ním odmítají komunikovat, protože je opakovan bezdvodn napadá (kouše, škrábe apod.). Celá rodina bydlí v byt 2+kk. Matka je nezamstnaná. Otec je idiem dálkového kamionu a vídá Pavla maximáln jednou za dva týdny. Podle jeho názoru je jeho chování výsledkem špatné výchovy. Zastává pravidlo písných trest. Ty se ovšem dle slov rodi zcela míjí úinkem. Matka dle vlastních slov Pavla nezvládá a neví co dál..

5 Komentá Ilustrativní pípad poukazuje na nkolik charakteristických prvk poruch chování: porucha se projevuje v pedškolním vku (toto ovšem není podmínkou), porucha se projevuje v rzných sociálních prostedích, porucha se projevuje agresivním a destruktivním chováním vi pedmtm, zvíatm i lidem. Dále zde mžeme jasn identifikovat nkteréasté reakce širšího okolí dítte: dti jsou asto pokládány za zlomyslné a nevychované, velice asto jsou vyluovány ze školních a pedškolních zaízení pro nevhodné chování, asto mají odklad školní docházky (jednou i vícekrát), rodie v mnoha pípadech propadají beznadji a volí písné tresty, které nevykazují žádný efekt.

6 Diagnostická kritéria jak poruchy chování rozpoznáme? Agresivita nebo závažné náznaky ohrožení lidí nebo zvíat. Úmyslné poškozování vcí a majetku (nap. vandalismus). Opakovaná porušení domácích nebo školních pravidel, právní delikty. Stálé lhaní, vyhýbání se dsledkm svého chování nebo snaha získat výhody i vci hmotného charakteru nepoctivou cestou.

7 Diagnostická kritéria A. Opakující se stabilní vzorce chování, ve kterých jsou porušovány sociální normy, pravidla a práva druhých. Bhem uplynulého roku musí být pítomny ti nebo více symptom s jedním symptomem trvale pítomným v posledním plroce. Mezi symptomy se zahrnuje následující chování: Agrese k lidem a zvíatm: asto šikanuje, vyhrožuje nebo zastrašuje druhé, asto zaíná pranice nebo šarvátky, jako zbra používá pedmty, které mohou tžce zranit druhé (nap. kameny, nože apod.), projevuje fyzickou agresi a hrubost k lidem, projevuje fyzickou agresi a hrubost ke zvíatm, krade zpsobem, pi nmž dochází ke stetu s obtí (nap.: loupežná pepadení, vydírání apod.), vynucuje si na druhém sexuální aktivitu.

8 Diagnostická kritéria Destrukce majetku a vlastnictví: nií majetek druhých, zakládá ohn se zámrem vážného poškození. Nepoctivost nebo krádeže: vloupává se do dom, budov a aut, asto lže, aby získal prospch nebo výhody nebo aby se vyhnul povinnostem a závazkm, krádeže bez konfrontace s obtí (nap.: v samoobsluze, falšování podpis, listin apod.). Vážné porušování pravidel: ped tináctým rokem opakovan zstává pes zákazy rodi dlouho do noci venku, utíká z domova, akoliv bydlí v dom rodi nebo jejich zástupc (nejmén dvakrát) nebo se nevrací dlouhou dobu, asté záškoláctví ped tináctým rokem.

9 Diagnostická kritéria B. Poruchy chování významn zhoršují školní a pracovní fungování. Specifika zaátku Zaátek v dtském vku alespo jeden symptom musí být pítomen ped desátým rokem vku. Zaátek v adolescenci žádný ze symptom není pítomen ped desátým rokem vku. Specifika tíže Lehká porucha málo nebo žádné problémy vyplývající z poruch chování, pouze mírné poškození druhých. Stední porucha stední frekvence problémového chování a jeho vlivu na druhé kolísá mezi stedním a tžkým. Tžká porucha více problém, než vyžaduje stanovení diagnózy, nebo takové poruchy chování, které mají za následek tžké ublížení na zdraví.

10 Základní typy poruch chování Reakce na závažný stres a poruchy pizpsobení Porucha pizpsobení s pevládající poruchou chování Porucha pizpsobení se smíšenou poruchou chování Poruchy chování Poruchy chování ve vztahu k rodin Nesocializovaná porucha chování Socializovaná porucha chování Porucha opoziního vzdoru Jiné poruchy chování Porucha chování nespecifikovaná Smíšené poruchy chování a emocí Depresivní porucha chování Reaktivní porucha píchylnosti v dtství Desinhibovaná píchylnost v dtství

11 Závažné faktory vývoje poruch chování manifestace od útlého dtství, chování se stabiln opakuje, nehled ke zmnám prostedí, špatné vztahy s vrstevníky, pidružené poruchy (zvl. poruchy pozornosti, impulzivity, hyperaktivita), špatné/narušené rodinné prostedí, prostedí ohrožené sociálním vylouením.

12 Ilustrativní pípad 2 Martina, 16 let, narodila se jako neplánované dít nemanželským rodim. Bhem posledních dvou let byla vylouena ze dvou stedních škol a jednoho uilišt pro nevhodné chování. Matka uvádí, že již od samého narození byla velice obtížn zvladatelná. První tídu opakovala tikrát, bhem druhého stupn dostala dvakrát trojku z chování. Dostávala optovné poznámky za vyvolávání potyek, nošení zbraní (zvl. nož) do školy. Bhem základní školní docházky utekla z domova celkem tyikrát. Ve tech pípadech ji hledala policie. Ve 13 letech byla poprvé pistižena pi kouení marihuany. Již na základní škole kradla spolužákm vci v šatnách a ve tídách. Martina uvádí, že svoji matku od dtství nemže naprosto vystát pro její neochotu a hloupost. Otec byl odsouzen k odntí svobody v délce 8 let za majetkovou trestnou innost krátce po jejím narození. Podle jejích slov ho nenávidí, protože ji zkazil život. Po vykonání trestu se k rodin již nevrátil. Matka pracuje jako servírka v noním baru a nechává Martinu a jejího mladšího bratra Romana (12 let) bez dozoru celé dny doma bez dozoru. Roman v potykách s Martinou utrpl nkolik pomrn závažných zranní (rozbitá hlava, opaená ruka, zlomenina žebra). Martina bratra nenávidí, protože kvli nmu nemá žádné kamarády. Matka v souasné dob uvažuje o umístní obou dtí do njakého ústavu, protože je nezvládá.

13 Komentá Ilustrativní pípad poukazuje na nkolik charakteristických prvk poruch chování se špatnou prognózou: porucha se projevuje od raného dtství, porucha se projevuje v rzných sociálních prostedích, porucha se projevuje výrazn sníženou úrovní socializovaného chování, výrazn narušené rodinné prostedí, špatný kontakt s rodii i vrstevníky.

14 Ilustrativní pípad 3 Tomáš je jedenáctiletý chlapec. asný psychomotorický i sociální vývoj byl bez obtíží. Na základ podezení na hyperaktivitu a poruchy pozornosti byl odložen nástup základní školní docházky o jeden rok. Již v první tíd byla diagnostikována dyslexie a ADHD. I pes tyto obtíže zvládal bžnou základní školu. Uitelka charakterizuje Tomáše jako neposedné a tvrdohlavé dít, které je ovšem schopno zapracovat. Rodie dochází do pedagogicko psychologické poradny na nápravná cviení. Bhem posledního roku se Tomáš zaal pozdji vracet ze školy a trénink (docházel na karate). Rodim se také zdálo, že se jim ztrácí peníze (spíše menšíástky). V polovin roku obdrželi dopis, že byl Tomáš vylouen z trénink karate pro dlouhodobou neúast. Pro rodie to bylo velkým udivením, nebo Tomáš pravideln, dvakrát týdn, na tréninky odcházel (tréninky platil sám, dostával tedy 2 x týdn 150 k). Bhem tohoto období došlo také k výraznému zhoršení školního prospchu. Po zjištní situace (na základ dopisu trenéra), vyhledali rodie okamžit odbornou pomoc. Pozdji se zjistilo, že bhem posledního roku Tomáš páchal s partou starších vrstevník drobnou trestnou innost (krádeže v obchodech, niení cizího majetku).

15 Komentá Pípad Tomáše, lze k základním charakteristikám a trvání, hodnotit již jako poruchu chování. Prognóza je v tomto pípad ovšem stále pozitivní a to pedevším z tchto dvod: pozdní nástup, relativn omezené spektrum projevu, sociální vázanost (parta), relativn dobré rodinné zázemí.

16 Komorbidita Poruchy chování se v mnoha pípadech kombinují s dalšími, v mnohých pípadech symptomaticky velice obdobnými poruchami nebo obtížemi. Jedná se pedevším o: poruchy emocí, poruchy pozornosti a hyperaktivitu (ADHD), specifické poruchy uení, v pozdjším vku zneužívání návykových látek apod. asný zaátek poruch chování je asto spojen s poruchou pozorností a hyperaktivitou, o poruchách s pozdjším nástupem to však neplatí (Loeber, 1995). Spolený výskyt poruch chování s nkterými výše uvedenými jevy významným zpsobem zhoršuje prognózu pozitivního vývoje dítte.

17 Náprava a terapie Pedagogicko-psychologické poradenství Psychoterapie Volnoasové aktivity Edukativní pomoc Medikace

18 Doporuení Snažte se minimáln o 10 minut spolené hry nebo aktivity denn a to i pes možnou (oboustrannou) nechu a deklarovaný odpor. Podporujte a chvalte dít za konkrétní projevy žádoucího chování. Jestli je to možné, sledujte výskyt žádoucího chování spolu s díttem pomocí grafu. Dohodnte se na odmn, kterou dostane pi dosažení urité úrovn. Mte cíle a odmny v intervalu 2 6 týdn. Stanovte jasná domácí/školní pravidla. Dávejte jasné a struné pokyny vedoucí k žádoucímu chování místo zákazu nežádoucího (nap.: Prosím jdi pomalu. namísto Nelítej. ). Poskytujte dítti pevnou, klidnou a dslednou zptnou vazbu na jeho nežádoucí chování. Mnoho nežádoucích vzorc chování vymizí, jestliže ho ignorujeme. Ale jestliže tuto techniku zkusíme jako první, mže naopak jeho výskyt narst! Rozptýlit dít od nežádoucího chování je mnohem efektivnjší než verbální zákaz.

19 Doporuení Jestliže ignorování ani rozptýlení nefunguje, využijte techniku pestávky. Nechte dít o samot, pošlete ho do samostatné nudné místnosti nebo místa na více než jednu minutu (pidejte jednu minutu s každým rokem vku, maximáln však 10 min). V každém pípad se vyhnte hádkám a dodatenému pouování a vysvtlování. Toto vede pouze k dodaten pozornosti k nežádoucímu chování. Zorganizujte as dítte tak, abyste pedešli obtížím. (Napíklad zajištní stálého dohledu nad díttem, zajištní dostateného množství aktivit na delších cestách, prevence možných kolizních stet sourozenc apod.) Dohlížejte na trávení volného asu. Kontrolujte pravdivost tvrzení dítte o trávení volného asu (nap. zavolejte rodim kamarád, se kterými se má sejít). Pokuste se o koordinaci výchovného pístupu v rodin, ve škole a dalších institucích, které dít navštvuje.

20 Dkuji za pozornost

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí

dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí Nkteré výsledky reprezentativní Retrospektivní studie sexuálního zneužívání v dtství u dosplé populace R a Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dtství u dosplé populace R projekt dpoený

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Ekonomie sociálního vylouení

Ekonomie sociálního vylouení Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROBLEMATIKA ÚTĚKŮ DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Mudrová Sociální péče, obor Sociální práce

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti

Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti Kurt Ludewig Na cest k samozejmosti Neautorizovaný, studijní peklad podrobnosti o autorovi napíklad na: 4. Praxe ((Ü2)) 4.2 Dti a mladiství Psychoterapie dtí a mladistvých se vždy odehrává v rámci asymetrického

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více