Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole"

Transkript

1 Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole (obrázek z PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha Praha 1 V Praze, léto podzim 2009 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt OPPA Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

2 Obsah Proč zrovna poruchy učení? Co se zde dozvíte? SVPU v kostce Původ Výskyt Mechanismus vzniku Jsou SVPU na SŠ respektovány? Mají studenti se SVPU co dělat na gymnáziu? Trocha z Metodického pokynu MŠMT SVPU u nových maturit...7 SVUP ve výuce Dyslexie porucha čtení Jak vypadá? Kde se projeví? Jak na to? Dysortografie porucha pravopisu Jak vypadá? Kde se projeví? Jak na to? Dysgrafie porucha psaní Jak vypadá? Kde se projeví? Jak na to? Dyskalkulie porucha matematických schopností Jak vypadá? Kde se projeví? Další SVPU Jak pomoci žákovi s SVUP v jednotlivých předmětech aneb pro každého něco Obecné rady jak pomoci při výuce Český jazyk Diktáty Literatura

3 11.3 Sloh Cizí jazyky Matematika Naukové předměty Zeměpis Biologie Dějepis Fyzika, chemie Jak pomoci u všech naukových předmětů? TV VV HV Je na to čas? Malý testík na závěr aneb co už o SVPU na SŠ znáte Použitá literatura

4 Proč zrovna poruchy učení? Co se zde dozvíte? Napřed si položme otázku, proč je vlastně potřeba mluvit o studentech se specifickými vývojovými poruchami učení (dále jen SVPU) na gymnáziu. Najdeme hned několik důvodu: Poruchy učení nejsou často do SŠ kompenzovány Poruchy učení přetrvávají na SŠ i do dospělosti záleží na tíži specifickém přístupu Projevují se ve všech předmětech ne jen v českém jazyce! Omezují využití rovných příležitostí ve vzdělání Tato příručka je určena pro Vás učitele jako průvodce po SVPU. Vznikla jako jeden z výstupů projektu Příroda, společnost, kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta v rámci Operačního programu Praha adaptabilita (OPPA). Byla vytvořena zejména z potřeby podpořit Vás a pomoci Vám při práci se studenty, kteří mají SVPU. Potažmo pak pomůže studentům se SVPU lépe studovat na našem gymnáziu. Dozvíte se v ní, co jsou SVPU, jaký mají původ, jaký je jejich výskyt a posléze se můžete inspirovat alternativami a konkrétními praktickými postupy ve výuce. V závěru si můžete své vědomosti o SVPU ověřit malým testíkem. Nebo, pokud máte chuť už nyní, můžete si testík udělat a pak výsledek srovnat po přečtení příručky. 3

5 1 SVPU v kostce Specifické vývojové poruchy učení = neschopnost naučit se číst, psát a počítat i za následujících podmínek: pomocí běžných metod výuky za průměrné (i nadprůměrné) inteligence tzn. žák má na víc žák má přiměřené sociokulturní příležitosti řadí se pod ně jednotlivé kategorie poruch učení: Dyslexie porucha čtení Dysgrafie porucha psaní Dysortografie porucha pravopisu Dyskalkulie porucha matematických schopností Dyspraxie porucha motoriky (neschopnost plánovat nebo provádět komplexní pohyby) Dyspinxie porucha kreslení, neschopnost znázornit adekvátně věku Dysmuzie porucha schopnosti pro oblast hudby (vnímání a resprodukce, rytmus apod.) mají stejný původ a mechanismus vzniku proto se často vyskytují propojeně a prolínají se Není tolik důležitá přesná diagnóza (tj. o kterou dys se přesně jedná), jako spíše vytvoření podmínek pro to, aby student fungoval a mohl studovat tak, jako ostatní. 1.1 Původ SVPU jsou vrozené, jejich původ může být následující: LMD- lehké mozkové postižení (50% případů) Dědičnost (20%) Kombinace obou (15%) Nejasná příčina (15%) 4

6 1.2 Výskyt MŠMT odhaduje výskyt 3-4% dětí ve školní třídě s určitou poruchou učení 4krát více chlapců (důvod: silnější lateralizace mozku menší schopnost spolupráce hemisfér) 1.3 Mechanismus vzniku V rámci SVPU je velmi důležité si uvědomit, že jsou způsobeny nedostatečnou činností jednotlivých funkcí. Mluví se o tzv. deficitu dílčích funkcí. Tyto dílčí funkce se podílí na jednotlivých výkonech (čtení, psaní, počítání ). Jednotlivé deficity si pak můžeme představit jako nedostatečnou nebo chybějící část skládanky potřebné k dané činnosti. (obrázek z Mezi dílčí funkce, k jejichž deficitu u SVPU může dojít, řadíme: vnímání zrakové, sluchové paměť orientace v prostoru, čase pozornost (projeví se při zapomínání pomůcek, úkolů..) hrubá, jemná motorika koordinace, motorika mluvidel atd. 2 Jsou SVPU na SŠ respektovány? I přes to, že SVPU zásadně zasahují do školních výkonů, jak jsme viděli výše, bývají postoje učitelů často velmi rezervované. Ukázka níže z výzkumu Jucovičové, Žáčkové, Sovové z roku 2003: 5

7 Já v SPU nevěřím, myslím si, že kdyby se víc snažil, byly by výsledky lepší. Neuznávám to a neberu na to ohled. (učitelka ZŠ) Nepřipadá mi správné dětem s SPU umetat cestičku. Jak potom v životě obstojí? (učitel SŠ) Žáci se SVPU často nedostávají žádné úlevy u přijímaček, jak ukázal výzkum Fiřtkové z roku 2000, který dělala s 55 učiteli a 38 žáky. Učitelé volí málo specifických postupů při výuce těchto žáků, protože o SVPU ví málo. Tato příručka se snaží přispět k tomu, aby se situace zlepšila. 2.1 Mají studenti se SVPU co dělat na gymnáziu? Z nedůvěry učitelů k SVUP často plyne otázku, zda studenti se SVPU mají co dělat na gymnáziu. Odpověď je jednoznačně ano. Intelektové schopnosti těchto studentů jsou v normě, velmi často i nadprůměrné. Neznamená to tedy umetávat těmto studentům cestičky, omlouvat studenty, či mít k nim přehnaně opatrný přístup. Cílem výuky je hodnotit vědomosti, schopnosti a dovednosti nezkreslené poruchou. Odmítavý postoj učitelů vznikl zejména z velkého boomu diagnózy SVPU u studentů na úkor praktičnosti a účelnosti takovéto diagnózy. Vždy je důležité myslet na to, že právě ve škole si studenti mohou vyvinout kompenzační mechanismy do budoucna. Řada dospělých lidí se SVPU takto mohou výborně v dospělosti fungovat. Mezi slavné lidi s poruchami učení bývají řazeni například: Albert Einstein, Thomas Edison, Walt Disney, F. Scott Fitzgerald, Aghata Christie, Hans Christian Andersen, Winston Churchill, Robert Kennedy, J.B. Shaw, Carl Lewis aj. (zdroj 3 Trocha z Metodického pokynu MŠMT To, zda budou SVPU na školách respektovány, není na libovůli učitelů. Konkrétní vymezení nabízí Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č.j.: / Níže uvedené body považuji za nejdůležitější. Škola umožní žákům užívat dostupné kompenzační pomůcky kalkulátor, počítač, diktafon, bzučák, speciální učebnice apod. kompenzovat zkrácení doby pozornosti a další Škola respektuje individuální pracovní tempo žáka 6

8 Využívá možnosti úpravy rozsahu učiva a odpovídajícího snížení nároků na školní výkony žáka zatížené poruchou individuální úpravy způsobu hodnocení a klasifikace s přihlédnutím k postižení žáka apod. Např. při výuce jazyků je třeba upřednostňovat ústní osvojování, doplňování textu, omezit psaní diktátů a individuálně upravit způsob psaní, při čtení užívat kratší texty, kontrolovat porozumění, při psaní preferovat kritérium čitelnosti před úpravností při poruše matematických schopností využívat co nejvíce názorných pomůcek K trvajícím příznakům postižení škola přihlíží po celou dobu studia a přizpůsobuje průběh a organizaci vzdělávání, přijímacích zkoušek a závěrečných zkoušek.. Tj. maturita (viz kapitolka níže) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na všech stupních vzdělávání. Za obsah a realizaci podpůrného výukového programu odpovídá učitel příslušného vyučovacího předmětu 4 SVPU u nových maturit Jak bylo uvedeno výše v metodickém pokynu, SVPU je třeba respektovat také při maturitní zkoušce. V rámci nové koncepce maturity jsou žáci s SVPU řazeni mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a potažmo mezi žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (PUZ MZ). Podle míry postižení mohou být žáci se SVPU řazeni do 3 základních skupin, u kterých je třeba přistoupit k následujícím kompenzacím. Skupina I: navýšení čas. limitu o 25 %; kompenzační pomůcky Skupina II: navýšení čas. limitu o 50 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky Skupina III: navýšení čas. limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II 7

9 (Zdroj: Cermat maturitní zpravodaj 4/2008) Každému konkrétnímu žákovi bude pedagogicko-psychologickou poradnou vypracován posudek, ve kterém budou uvedeny konkrétní opatření u maturity přípustné. SVUP ve výuce (obrázek z: Doposud jsme mluvili o SVPU pouze obecně a teoreticky. V dalších kapitolách proto následuje konkrétní vymezení jednotlivých dys včetně návrhů jak studentovi s danou poruchou učení pomoci. Následně pak najdete praktické tipy pro jednotlivé předměty. 8

10 5 Dyslexie porucha čtení nejznámější pojem z celé SVPU nejstarší, mnohdy jako nadřazený pojem pro všechny SVPU nejnápadněji ovlivňuje školní prospěch úroveň čtení je obvykle výrazně nižší než všeobecná inteligence 5.1 Jak vypadá? porušeno čtení jako akt (pomalé, neplynulé, chyby nebo rychlé, překotné, chyby), melodie a intonace, dýchání záměny tvarově podobných písmen B-d-p A-o-e M-n L-k-h přesmykování písmen Lokomotiva kolomotiva (obrázek z vynechání písmen, slabik, slov, vět vynechání nebo nesprávné použití diakritických znamének 9

11 domýšlení koncovek nedodržování délek samohlásek problém v reprodukci přečteného nesprávný čtenářský styl (slabikování, dvojí čtení ) 5.2 Kde se projeví? obtíže mají studenti všude tam, kde výkon závisí na čtení problém učit se z psaného textu problémy v opisu, přepisu obtíže při kontrole diktátů slovní úlohy v matematice 5.3 Jak na to? poskytnout studentovi pomůcky: audio nebo audio-vizuální technika dát k dispozici heslovité poznámky z nich se student snaději učí kontrolovat správné čtení nových odborných výrazů dávat názorné přehledy chyby nepodtrhávat! (zapamatuje si chybu) ale zvýraznit správné řešení 10

12 6 Dysortografie porucha pravopisu často se vyskytuje v kombinaci s ostatními poruchami narušena sluchová paměť, sluchová analýza a syntéza diktáty dělají problém neschopnost aplikovat i dobře naučená gramatická pravidla do písemné formy mají výrazně porušený jazykový cit 6.1 Jak vypadá? vynechávání interpunkčních znamének (háčky, čárky, tečky) záměny zvukově podobných hlásek student nerozlišuje rozdíl ve slabikách di-dy, ti-ty, ni-ny to ovlivní určování vzorů (pán, hrad..) druhotně to ovlivní pravopis při shodě podmětu s přísudkem přidávání, záměny, vynechávání písmena ve slovech či celé slabiky (v diktátech) přesmykování slabik problém činí spodoba hlásek sníh (sních), dub (dup) nerozlišování hranic slov v písmu psaní dohromady slov a vět psaní dohromady předložek se slovy (nadstolem) či zájmen se slovy (hrajusi) nelogické dělení slov (ve-dle) 6.2 Kde se projeví? potíže při osvojování cizího jazyka problémy činí také zápisky v naukových předmětech 6.3 Jak na to? gramatiku ověřovat ústně! pomalé pracovní tempo dát delší čas na kontrolu 11

13 7 Dysgrafie porucha psaní příčina porucha motoriky důsledkem toho - neuvolněná paže, zápěstí, ruka, prsty špatné držení těla, atypický úchop křečovité poruchy v lateralitě (užívání pravé a levé ruky) a v koordinaci 7.1 Jak vypadá? projevuje se: obtížemi v zapamatování si tvaru písmen obtížemi v napodobení písmen zhoršenou kvalitou písma, s množstvím kvalita klesá, písmo se stává nečitelným neplynulé psaní, směšování psacího a tiskacího písmo neudrží na řádku nepravidelná hustota písma špatný sklon problém v dotahování písmen problém s okraji tvarové záměny M-n O-a R-z L-k-h S-l-z J-p 7.2 Kde se projeví? problémy v rýsování (geometrii), nákresech, v grafech problém v zápisu tvarově podobných číslic problém v pořadí číslic posun v prostoru problém ve výtvarné oblasti přesná malba a kresba 12

14 problém všude tam, kde jde o rychlost zápisu - diktovací předměty 7.3 Jak na to? tolerovat sníženou kvalitu písma a zápisků, testů umožnit psát tiskacím písmem vyjádřit se ústně testy s alternativami spíše než písemky, kde se musí hodně vypisovat dát více času na zápisky, testy umožnit práci na PC i koncept slohové práce na PC a pak ručně zvážit užití a užitečnost korekčních programů dát k dispozici k doplnění částečně vyplněná schémata místo zápisků umožnit psát poznámky ve vlastních zkratkách zvážit šíři linek někteří záměrně píšou malým písmem, aby zakryli chyby! papír i písmo může mít různou barvu v matematice může pomoci linkovaný papír či čtverečkovaný 13

15 8 Dyskalkulie porucha matematických schopností vyskytuje se izolovaně, ale někdy i v kombinaci s předchozími SVPU porucha spíše základních matematických úkonů nežli vyšší matematiky podklad: obtíže ve zrakové a sluchové percepci pravolevé a prostorové orientaci porucha paměti, koncentrace pozornosti 8.1 Jak vypadá? spočívá v poruchách předčíselných představ, tzn. třídění prvků dle tvaru, barvy, velikosti, určování počtu prvků aj. objevují se potíže v číselných představách nerozumí smyslu číslovek problém činí číselné řady větší, menší, přechod přes 10 obtíže v rozlišování geometrických tvarů obtíže v rozlišování operačních znaků, záměny operací (+ - * /) nejsou schopni provádět matematické operace s číslem zaměňují: čitatele a jmenovatele desítky a jednotky tvarově podobná čísla mívají poruchu zrakové či sluchové paměti pro čísla přesmyknutí pořadí číslic v čísle 8.2 Kde se projeví? neschopnost psát matematické znaky diktátem nebo opisem problém i v chemii a fyzice, kde se počítá v matematice se však obtíže mohou odvozovat od jiných výše zmíněný SVPU dyslexie, dysortografie, dysgrafie 14

16 9 Další SVPU Výše byly zmíněny hlavní poruchy učení. Další, který existují, nejsou tolik užívané, nemusí být tak užitečné pro praxi. Dyspinxie - porucha kreslení, neschopnost znázornit adekvátně věku Dyspraxie - porucha motoriky, koordinace Dysmúzie - porucha schopnosti pro oblast hudby (vnímání a resprodukce, rytmus apod.) 15

17 10 Jak pomoci žákovi s SVUP v jednotlivých předmětech aneb pro každého něco (obrázek z V jednotlivých předmětech je nezbytné postupovat individuálně podle typu a tíže SVPU. Určitě to neznamená pro daného studenta automaticky lepší známku. Jak bylo již výše zmíněno, jde o to vytvořit podmínky pro co nejlepší výkon. U mnohých postupů se jedná o intuitivní záležitost, kterou již ve výuce děláte a znáte lépe než já. Je ale důležité si je zopakovat a začlenit do rámce pomoci studentů s SVPU. Níže jsou uvedeny nejdříve obecně platné rady pro všechny předměty a poté tipy týkající se jednotlivých předmětů Obecné rady jak pomoci při výuce užití diktafonu pomoc laptopu zkoušet ústně spíše než písemně zadávat testy spíše než písemky dát více času na zpracování úkolu poskytnout studentovi již hotové zápisy s místy na doplňování strukturovat učební texty 16

18 11 Český jazyk Český jazyk je jeden z předmětů, ve kterém mají studenti s poruchami učení největší problémy. Mohlo by jim pomoci následující: zpřehlednění učiva důraz na strukturaci učiva na papíry velkého formátu, v sešitě na nástěnce vést studenty k vypracování přehledných gramatických tabulek s užitím barev při výkladu užívat barevné znázornění (barevné fixy) výukové hry se skrývačkami (hledej číslovky odvětví 2) vymýšlení vět na slovní druhy opravovat chyby v napsaném textu lístečky se slovy apod Diktáty S čím mají jednotlivé skupiny studentů v diktátech problémy: Dysortografii - znají pravidla, ale neumí správně napsat dyslektici mají problémy se čtením diktátu (kontrolou) dysgrafici - se soustředí na psaní (mnoho energie) a pak následně mají problém v gramatice Bylo by obecně dobré diktát realizovat ústně popřípadě ústně přezkoušet po diktátu (zdůvodnění jevů). To ovšem nejde vždycky. Proto je vhodné se řídit níže uvedenými tipy. zadávat diktáty předem procvičené (u těžkých forem SVPU) slova víckrát cvičená diktát jen slov (ne vět) slov diktát malého množství krátkých vět na daný jev cca 5-6 vět nestřídat moc jevů v jednom diktátu! 17

19 diktát psát na učitelově nebo školním laptopu více času vysbírat od žáka s SVPU jako posledního tempo diktování dle nejpomalejšího hodnotíme, co dítě stihlo dáme jen půlku z diktátu pro ostatní tlakový diktát na určitý daný čas diktát jako doplňovačka pracovní listy na procvičení jevů (u 1.roč.) napsat správně slovo, kde se chybovalo, nezvýrazňovat chyby nepodtrhávat chyby červeně to si mají tendenci zapamatovat popř. vést žáka k tomu, aby si vytvořil speciální sešit na slova, ve kterých chybuje 11.2 Literatura Studenti s SVPU mají často záporný vztah ke čtení, proto je dobré je ke čtení motivovat. Texty lze volit také více přívětivé, roli hraje téma, členění textu, velikost písma a ilustrace. Tipy na hry motivující ke čtení: hádání spisovatele (jsem K.H.Mácha) určit autora dle úryvku nakreslit komiks z díla, karikaturu umělce letáčky, plakáty s autory vlastní čítanka vlastní báseň shrnující děj v knize apod. vymyslet konec daného příběhu Čtení i komiksů Čtení v duetu (střídání se) Zkoušení z literatury: ústně testy s možností volby hlavní orientace v literární historii, názor na dílo apod Sloh V čem jsou obtíže: Dyslektici - problém s kontrolou textu 18

20 Dysortografici problém s pravopisem Dysgrafici - tolerovat sníženou kvalitu písma U slohu je důležité hodnotit obsah, nápaditost, dodržení slohového útvaru a ne formu. Užití počítače (pozor na automatickou korekci chyb pomocí programů lze vypnout!) Kratší příběhy Více času Nápady: dokončit příběh hodnotit ústní projev hry se slovy (přísloví, synonyma, homonyma, protiklady, pranostiky, reklamy, přísloví, křížovka..) reportáž diktafon osud předmětu recept detektivka řešení situace 19

21 12 Cizí jazyky S cizími jazyky mají žáci s SVPU také velké obtíže. Neznamená to však, že by se je neměli učit. Objevují se stejné obtíže jako v českém jazyce plus: obtíže v zapamatování si slovíček neobvyklá výslovnost problém odlišné akustické a grafické podoby slov Je důležité zvážit typ cizího jazyka, který si student volí. U němčiny například činí velký problém, že se jinak píše a jinak čte a má mnoho pravidel. U angličtiny je méně výjimek, objevuje se častější v médiích. Cílem je, stejně jako u jakéhokoliv studenta, naučit porozumění jazyku, znalosti základních pravidel a zejména schopnost dorozumět se. upřednostnit ústní zvládání jazyka užívat sluchovou cestu pro naučení se magnetofon, diktafon, předříkávání poslechy! písničky, hádanky, anekdoty názornost (konkrétní předměty slovníky, pexesa, lístečky) každodenní situace běžné fráze, běžné nápisy (vlak, restaurace, hotel..) a návody výrobků méně slovíček a častěji opakovat gramatické přehledy (mapy, schémata) správná výslovnost (přibližně ) více času kratší texty ke čtení doplňovačky, doplňování slov V písemném projevu tolerovat slova napsaná alespoň foneticky správně U studentů se SVPU je také třeba zohlednit znalosti i jiné než jazykové kultura a zvyky dané země, filmy, knihy apod. Stejně tak vztah k jazyku. 20

22 13 Matematika Matematika bývá (nejen) pro studenty s SVPU oříškem. Problémy mají: dyskalkulici viz dyskalkulie dyslektici čtení slovních úloh, záměny čísel dysgrafici - problémy v rýsování (geometrii), nákresech, v grafech, problém v zápisu tvarově podobných číslic, problém v pořadí číslic Doporučuje se: používat pomůcky: kalkulačky, matematické tabulky, návody postupů na kartičkách, popř. Tahák do kapsy (Tobiáš) využívat názorných pomůcek, pokud to jde rozfázovat pracovní postupy vytvořit jednoduchý postup řešení skupiny typů úkolů graficky jej znázornit preferovat ústní formu dát více času kontrolovat pochopení zadání zkoušet zvládnutí a pochopení učiva kontrolovat postup jednotlivé kroky opakovat velmi často v geometrii tolerovat sníženou kvalitu rýsování, ale postup musí znát! 21

23 14 Naukové předměty Naukové předměty představují pro studenty také obtíž, zejména proto, že vyžadují komplexní soubor intelektuálních činností. Problémy se vyskytují v rovině čtení, psaní i porozumění textu. Dyslektici potřeba více času, obtíže ve čtení textu, na tabuli špatně si zapamatují slovo Dysgrafici a dysortografici problém při zápisech a písemkách, problém psát si dlouhé zápisky 14.1 Zeměpis problém v orientaci na mapě (problém s měřítkem v atlase vs. na stěně) orientace dle světových stran problém slepé mapy problém v souřadnicích cvičit dokreslování, užití map, atlasů, názorných pomůcek 14.2 Biologie názorné obrázky kreslená schémata zápisu 14.3 Dějepis problém s letopočty problém s časovou osou problém s cizími výrazy a jmény 14.4 Fyzika, chemie problém se vzorci, rovnicemi, názvoslovím problém s převody jednotek, grafy 14.5 Jak pomoci u všech naukových předmětů? naučit studenta pracovat s textem strukturovat text 22

24 dělit si jej na kratší úseky podtrhávat klíčová slova vytvořit osnovu kontrolovat u studenta pochopení textu věnovat pozornost čtení cizích výrazů mnemotechnické pomůcky zapojovat do výuky názorné pomůcky audiovizuální technika využívat pohyb a činnost aktivizující styl učení krátké zápisy do sešitu, osnova a hlavní body popřípadě hotový zápis od učitele, zvýraznit užití grafického znázornění, mentálních map vhodný styl učení: přečtení podtrhávání předříkávání osnovy pavouk 23

25 (schémata použita z prezentace dr.součka - home.pf.jcu.cz/~vsoucek/09stylyuc.ppt) sluch využít zvukových záznamů preferovat ústní formu zkoušení 24

26 písemky krátké odpovědi nebo testy nehodnotit chyby v pravopise, ale správnost obsahu 15 TV U studentů s SVPU se mohou projevit obtíže také v tělesné výchově dyspraxie nemotornost problém s koordinací, zbrklost nižší pohotovost reakcí problém v týmových hrách větší úrazovost 16 VV může se projevit dyspraxie, dyspinxie, dysgrafie náměty s menším důrazem na přesnost provedení, proporcionalitu a perspektivu užívat barvy krycí využívat fantazii a tvořivost 17 HV může se projevit dysmúzie, dysgrafie, dyslexie porucha rytmicity problémy číst a psát v notových zápisech 18 Je na to čas? Nezanedbatelnou otázkou pro učitele je, zda je na takovýto přístup ke studentovi dostatek času. Samozřejmě z počátku bude časová investice větší, zejména díky tomu, že bude třeba nastudovat a zvyknout si na konkrétní opatření a přístupy. Později však budou postupy zautomatizované. Stejně tak časová investice do studenta se SVPU v konzultačních hodinách se může velmi rychle vrátit. V konečném důsledku a po zaběhnutí takového systému dojde k ušetření času. Je také třeba mít na paměti, že mnoho z výše uvedeného, není třeba realizovat ve zvláštním vyhrazeném čase. Dané postupy lze aplikovat v době, kdy ostatní studenti píší nebo samostatně pracují. Případně je lze využít pro celou třídu, protože jsou názorné a mohou usnadnit studium všem studentům, nejen s SVPU. 25

27 (obrázek z Pokud jste dočetli až sem, gratuluji k absolvování toho rychlo-kurzu o poruchách učení na střední škole. Pokud máte zájem, můžete si své vědomosti o SVPU otestovat malým testíkem v příloze. Věřím, že se nám společně podaří takovýmto studentům pomoci a umožnit jim tak rovnocenné vzdělávací příležitosti. V případě dotazů se obraťte na mě. Cestu na půdu znáte i bez průvodce 26

28 19 Malý testík na závěr aneb co už o SVPU na SŠ znáte 1) Jaká je nejčastější příčina SVPU? a) genetická mutace b) lehká mozková dysfunkce (LMD) c) příčina není známa 2) Pospojujte správně jednotlivé typy SVPU. Dyslexie porucha matematických schopností Dysgrafie porucha motoriky (neschopnost plánovat nebo provádět komplexní pohyby) Dysortografie porucha schopnosti pro oblast hudby (vnímání a resprodukce, rytmus apod.) Dyskalkulie porucha kreslení, neschopnost znázornit adekvátně věku Dyspraxie porucha čtení Dyspinxie porucha pravopisu Dysmuzie porucha psaní 3) Co je to deficit dílčích funkcí? a) neschopnost psát b) mechanismus vzniku SVPU c) neschopnost číst 4) Jak je žák s SVPU zohledněn v rámci maturity? ( i více odpovědí) a) má asistenta b) má více času c) smí používat laptop 5) Která opatření je dobré u žáka s SVPU udělat obecně bez ohledu na předměty? a) zkoušet více písemně než ústně b) dát časový limit c) dát spíše písemky než testy d) poskytovat hotové zápisky z hodiny Správné odpovědi najdete za seznamem literatury 27

29 20 Použitá literatura CERMAT: Maturitní zpravodaj 4/2008. <www.cermat.cz> CIMLEROVÁ, P., POKORNÁ, D.: K problematice diagnostiky SPU u dospívajících. In: Sborník Specifické poruchy učení Praha : Portál, 1998 JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H., SOVOVÁ, H.: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ. Praha: D & H, MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. a kol.: Integrace žáků se specifickými poruchami učení. Praha: IPPP, MICHALOVÁ, Z.: Specifické poruchy učení na 2.stupni ZŠ a na škole střední. Havlíčkův Brod : Tobiáš, MŠMT ČR: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č.j.: / POKORNÁ, M.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, Správné odpovědi testíku 1 b, 2 viz tabulka v textu, 3 b, 4 b, c, 5 - d 28

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

O specifických poruchách učení

O specifických poruchách učení O specifických poruchách učení Zpracovala: Mgr. Alena Krnáčová, CPIV Praha 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Zpracovaná metodická

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 11, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb.

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Příloha k vyhlášce č.73/2005 Sb. Minimální rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do některé z organizačních forem vzdělávání podle 3 této

Více

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Reedukace dyslexie Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Projevy dyslexie problémy se zapamatováním, rozpoznáváním písmen záměny tvarově podobných písmen a sluchově

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace Úvodní list Název školy Adresa Datová schránka Malé náměstí 3, 35002 Cheb aiytnnv Ředitel/ka školy Zástupce/kyně ředitele/ky školy Mgr. Pavel Černý Mgr. Štěpánka Dostálová cerny@3zscheb.cz 354422408 607872248

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Zařazování žáků se specifickými poruchami učení

Zařazování žáků se specifickými poruchami učení Zařazování žáků se specifickými poruchami učení V běžné základní škole jsou dvě možnosti práce s dětmi s určitým handicapem. Může se jednat o zařazení skupiny dětí se stejným druhem postižení do specializované

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností DYSKALKULIE - porucha matematických schopností Při řešení různých matematických úloh se uplatňují speciální matematické faktory: verbální (zadávání úloh, jejich řešení, odpovědi na otázky ve formě řeči

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Hlavička školy. SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02)

Hlavička školy. SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02) Hlavička školy SPC Dalimilova 2,Litoměřice INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (pracovní verze 02) (vyhláška č. 73/2005 ze dne 9. 2. 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253 www.zsht.cz, email: zsht@centrum.cz IČO: 71002782 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 3. ŠKOLNÍ ŘÁD-PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracovala:

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726. Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, milí studenti, pro lepší orientaci v rámci systému hodnocení jednotlivých učitelů

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více