Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole"

Transkript

1 Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole (obrázek z PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha Praha 1 V Praze, léto podzim 2009 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Projekt OPPA Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

2 Obsah Proč zrovna poruchy učení? Co se zde dozvíte? SVPU v kostce Původ Výskyt Mechanismus vzniku Jsou SVPU na SŠ respektovány? Mají studenti se SVPU co dělat na gymnáziu? Trocha z Metodického pokynu MŠMT SVPU u nových maturit...7 SVUP ve výuce Dyslexie porucha čtení Jak vypadá? Kde se projeví? Jak na to? Dysortografie porucha pravopisu Jak vypadá? Kde se projeví? Jak na to? Dysgrafie porucha psaní Jak vypadá? Kde se projeví? Jak na to? Dyskalkulie porucha matematických schopností Jak vypadá? Kde se projeví? Další SVPU Jak pomoci žákovi s SVUP v jednotlivých předmětech aneb pro každého něco Obecné rady jak pomoci při výuce Český jazyk Diktáty Literatura

3 11.3 Sloh Cizí jazyky Matematika Naukové předměty Zeměpis Biologie Dějepis Fyzika, chemie Jak pomoci u všech naukových předmětů? TV VV HV Je na to čas? Malý testík na závěr aneb co už o SVPU na SŠ znáte Použitá literatura

4 Proč zrovna poruchy učení? Co se zde dozvíte? Napřed si položme otázku, proč je vlastně potřeba mluvit o studentech se specifickými vývojovými poruchami učení (dále jen SVPU) na gymnáziu. Najdeme hned několik důvodu: Poruchy učení nejsou často do SŠ kompenzovány Poruchy učení přetrvávají na SŠ i do dospělosti záleží na tíži specifickém přístupu Projevují se ve všech předmětech ne jen v českém jazyce! Omezují využití rovných příležitostí ve vzdělání Tato příručka je určena pro Vás učitele jako průvodce po SVPU. Vznikla jako jeden z výstupů projektu Příroda, společnost, kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta v rámci Operačního programu Praha adaptabilita (OPPA). Byla vytvořena zejména z potřeby podpořit Vás a pomoci Vám při práci se studenty, kteří mají SVPU. Potažmo pak pomůže studentům se SVPU lépe studovat na našem gymnáziu. Dozvíte se v ní, co jsou SVPU, jaký mají původ, jaký je jejich výskyt a posléze se můžete inspirovat alternativami a konkrétními praktickými postupy ve výuce. V závěru si můžete své vědomosti o SVPU ověřit malým testíkem. Nebo, pokud máte chuť už nyní, můžete si testík udělat a pak výsledek srovnat po přečtení příručky. 3

5 1 SVPU v kostce Specifické vývojové poruchy učení = neschopnost naučit se číst, psát a počítat i za následujících podmínek: pomocí běžných metod výuky za průměrné (i nadprůměrné) inteligence tzn. žák má na víc žák má přiměřené sociokulturní příležitosti řadí se pod ně jednotlivé kategorie poruch učení: Dyslexie porucha čtení Dysgrafie porucha psaní Dysortografie porucha pravopisu Dyskalkulie porucha matematických schopností Dyspraxie porucha motoriky (neschopnost plánovat nebo provádět komplexní pohyby) Dyspinxie porucha kreslení, neschopnost znázornit adekvátně věku Dysmuzie porucha schopnosti pro oblast hudby (vnímání a resprodukce, rytmus apod.) mají stejný původ a mechanismus vzniku proto se často vyskytují propojeně a prolínají se Není tolik důležitá přesná diagnóza (tj. o kterou dys se přesně jedná), jako spíše vytvoření podmínek pro to, aby student fungoval a mohl studovat tak, jako ostatní. 1.1 Původ SVPU jsou vrozené, jejich původ může být následující: LMD- lehké mozkové postižení (50% případů) Dědičnost (20%) Kombinace obou (15%) Nejasná příčina (15%) 4

6 1.2 Výskyt MŠMT odhaduje výskyt 3-4% dětí ve školní třídě s určitou poruchou učení 4krát více chlapců (důvod: silnější lateralizace mozku menší schopnost spolupráce hemisfér) 1.3 Mechanismus vzniku V rámci SVPU je velmi důležité si uvědomit, že jsou způsobeny nedostatečnou činností jednotlivých funkcí. Mluví se o tzv. deficitu dílčích funkcí. Tyto dílčí funkce se podílí na jednotlivých výkonech (čtení, psaní, počítání ). Jednotlivé deficity si pak můžeme představit jako nedostatečnou nebo chybějící část skládanky potřebné k dané činnosti. (obrázek z Mezi dílčí funkce, k jejichž deficitu u SVPU může dojít, řadíme: vnímání zrakové, sluchové paměť orientace v prostoru, čase pozornost (projeví se při zapomínání pomůcek, úkolů..) hrubá, jemná motorika koordinace, motorika mluvidel atd. 2 Jsou SVPU na SŠ respektovány? I přes to, že SVPU zásadně zasahují do školních výkonů, jak jsme viděli výše, bývají postoje učitelů často velmi rezervované. Ukázka níže z výzkumu Jucovičové, Žáčkové, Sovové z roku 2003: 5

7 Já v SPU nevěřím, myslím si, že kdyby se víc snažil, byly by výsledky lepší. Neuznávám to a neberu na to ohled. (učitelka ZŠ) Nepřipadá mi správné dětem s SPU umetat cestičku. Jak potom v životě obstojí? (učitel SŠ) Žáci se SVPU často nedostávají žádné úlevy u přijímaček, jak ukázal výzkum Fiřtkové z roku 2000, který dělala s 55 učiteli a 38 žáky. Učitelé volí málo specifických postupů při výuce těchto žáků, protože o SVPU ví málo. Tato příručka se snaží přispět k tomu, aby se situace zlepšila. 2.1 Mají studenti se SVPU co dělat na gymnáziu? Z nedůvěry učitelů k SVUP často plyne otázku, zda studenti se SVPU mají co dělat na gymnáziu. Odpověď je jednoznačně ano. Intelektové schopnosti těchto studentů jsou v normě, velmi často i nadprůměrné. Neznamená to tedy umetávat těmto studentům cestičky, omlouvat studenty, či mít k nim přehnaně opatrný přístup. Cílem výuky je hodnotit vědomosti, schopnosti a dovednosti nezkreslené poruchou. Odmítavý postoj učitelů vznikl zejména z velkého boomu diagnózy SVPU u studentů na úkor praktičnosti a účelnosti takovéto diagnózy. Vždy je důležité myslet na to, že právě ve škole si studenti mohou vyvinout kompenzační mechanismy do budoucna. Řada dospělých lidí se SVPU takto mohou výborně v dospělosti fungovat. Mezi slavné lidi s poruchami učení bývají řazeni například: Albert Einstein, Thomas Edison, Walt Disney, F. Scott Fitzgerald, Aghata Christie, Hans Christian Andersen, Winston Churchill, Robert Kennedy, J.B. Shaw, Carl Lewis aj. (zdroj 3 Trocha z Metodického pokynu MŠMT To, zda budou SVPU na školách respektovány, není na libovůli učitelů. Konkrétní vymezení nabízí Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č.j.: / Níže uvedené body považuji za nejdůležitější. Škola umožní žákům užívat dostupné kompenzační pomůcky kalkulátor, počítač, diktafon, bzučák, speciální učebnice apod. kompenzovat zkrácení doby pozornosti a další Škola respektuje individuální pracovní tempo žáka 6

8 Využívá možnosti úpravy rozsahu učiva a odpovídajícího snížení nároků na školní výkony žáka zatížené poruchou individuální úpravy způsobu hodnocení a klasifikace s přihlédnutím k postižení žáka apod. Např. při výuce jazyků je třeba upřednostňovat ústní osvojování, doplňování textu, omezit psaní diktátů a individuálně upravit způsob psaní, při čtení užívat kratší texty, kontrolovat porozumění, při psaní preferovat kritérium čitelnosti před úpravností při poruše matematických schopností využívat co nejvíce názorných pomůcek K trvajícím příznakům postižení škola přihlíží po celou dobu studia a přizpůsobuje průběh a organizaci vzdělávání, přijímacích zkoušek a závěrečných zkoušek.. Tj. maturita (viz kapitolka níže) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na všech stupních vzdělávání. Za obsah a realizaci podpůrného výukového programu odpovídá učitel příslušného vyučovacího předmětu 4 SVPU u nových maturit Jak bylo uvedeno výše v metodickém pokynu, SVPU je třeba respektovat také při maturitní zkoušce. V rámci nové koncepce maturity jsou žáci s SVPU řazeni mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a potažmo mezi žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky (PUZ MZ). Podle míry postižení mohou být žáci se SVPU řazeni do 3 základních skupin, u kterých je třeba přistoupit k následujícím kompenzacím. Skupina I: navýšení čas. limitu o 25 %; kompenzační pomůcky Skupina II: navýšení čas. limitu o 50 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky Skupina III: navýšení čas. limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II 7

9 (Zdroj: Cermat maturitní zpravodaj 4/2008) Každému konkrétnímu žákovi bude pedagogicko-psychologickou poradnou vypracován posudek, ve kterém budou uvedeny konkrétní opatření u maturity přípustné. SVUP ve výuce (obrázek z: Doposud jsme mluvili o SVPU pouze obecně a teoreticky. V dalších kapitolách proto následuje konkrétní vymezení jednotlivých dys včetně návrhů jak studentovi s danou poruchou učení pomoci. Následně pak najdete praktické tipy pro jednotlivé předměty. 8

10 5 Dyslexie porucha čtení nejznámější pojem z celé SVPU nejstarší, mnohdy jako nadřazený pojem pro všechny SVPU nejnápadněji ovlivňuje školní prospěch úroveň čtení je obvykle výrazně nižší než všeobecná inteligence 5.1 Jak vypadá? porušeno čtení jako akt (pomalé, neplynulé, chyby nebo rychlé, překotné, chyby), melodie a intonace, dýchání záměny tvarově podobných písmen B-d-p A-o-e M-n L-k-h přesmykování písmen Lokomotiva kolomotiva (obrázek z vynechání písmen, slabik, slov, vět vynechání nebo nesprávné použití diakritických znamének 9

11 domýšlení koncovek nedodržování délek samohlásek problém v reprodukci přečteného nesprávný čtenářský styl (slabikování, dvojí čtení ) 5.2 Kde se projeví? obtíže mají studenti všude tam, kde výkon závisí na čtení problém učit se z psaného textu problémy v opisu, přepisu obtíže při kontrole diktátů slovní úlohy v matematice 5.3 Jak na to? poskytnout studentovi pomůcky: audio nebo audio-vizuální technika dát k dispozici heslovité poznámky z nich se student snaději učí kontrolovat správné čtení nových odborných výrazů dávat názorné přehledy chyby nepodtrhávat! (zapamatuje si chybu) ale zvýraznit správné řešení 10

12 6 Dysortografie porucha pravopisu často se vyskytuje v kombinaci s ostatními poruchami narušena sluchová paměť, sluchová analýza a syntéza diktáty dělají problém neschopnost aplikovat i dobře naučená gramatická pravidla do písemné formy mají výrazně porušený jazykový cit 6.1 Jak vypadá? vynechávání interpunkčních znamének (háčky, čárky, tečky) záměny zvukově podobných hlásek student nerozlišuje rozdíl ve slabikách di-dy, ti-ty, ni-ny to ovlivní určování vzorů (pán, hrad..) druhotně to ovlivní pravopis při shodě podmětu s přísudkem přidávání, záměny, vynechávání písmena ve slovech či celé slabiky (v diktátech) přesmykování slabik problém činí spodoba hlásek sníh (sních), dub (dup) nerozlišování hranic slov v písmu psaní dohromady slov a vět psaní dohromady předložek se slovy (nadstolem) či zájmen se slovy (hrajusi) nelogické dělení slov (ve-dle) 6.2 Kde se projeví? potíže při osvojování cizího jazyka problémy činí také zápisky v naukových předmětech 6.3 Jak na to? gramatiku ověřovat ústně! pomalé pracovní tempo dát delší čas na kontrolu 11

13 7 Dysgrafie porucha psaní příčina porucha motoriky důsledkem toho - neuvolněná paže, zápěstí, ruka, prsty špatné držení těla, atypický úchop křečovité poruchy v lateralitě (užívání pravé a levé ruky) a v koordinaci 7.1 Jak vypadá? projevuje se: obtížemi v zapamatování si tvaru písmen obtížemi v napodobení písmen zhoršenou kvalitou písma, s množstvím kvalita klesá, písmo se stává nečitelným neplynulé psaní, směšování psacího a tiskacího písmo neudrží na řádku nepravidelná hustota písma špatný sklon problém v dotahování písmen problém s okraji tvarové záměny M-n O-a R-z L-k-h S-l-z J-p 7.2 Kde se projeví? problémy v rýsování (geometrii), nákresech, v grafech problém v zápisu tvarově podobných číslic problém v pořadí číslic posun v prostoru problém ve výtvarné oblasti přesná malba a kresba 12

14 problém všude tam, kde jde o rychlost zápisu - diktovací předměty 7.3 Jak na to? tolerovat sníženou kvalitu písma a zápisků, testů umožnit psát tiskacím písmem vyjádřit se ústně testy s alternativami spíše než písemky, kde se musí hodně vypisovat dát více času na zápisky, testy umožnit práci na PC i koncept slohové práce na PC a pak ručně zvážit užití a užitečnost korekčních programů dát k dispozici k doplnění částečně vyplněná schémata místo zápisků umožnit psát poznámky ve vlastních zkratkách zvážit šíři linek někteří záměrně píšou malým písmem, aby zakryli chyby! papír i písmo může mít různou barvu v matematice může pomoci linkovaný papír či čtverečkovaný 13

15 8 Dyskalkulie porucha matematických schopností vyskytuje se izolovaně, ale někdy i v kombinaci s předchozími SVPU porucha spíše základních matematických úkonů nežli vyšší matematiky podklad: obtíže ve zrakové a sluchové percepci pravolevé a prostorové orientaci porucha paměti, koncentrace pozornosti 8.1 Jak vypadá? spočívá v poruchách předčíselných představ, tzn. třídění prvků dle tvaru, barvy, velikosti, určování počtu prvků aj. objevují se potíže v číselných představách nerozumí smyslu číslovek problém činí číselné řady větší, menší, přechod přes 10 obtíže v rozlišování geometrických tvarů obtíže v rozlišování operačních znaků, záměny operací (+ - * /) nejsou schopni provádět matematické operace s číslem zaměňují: čitatele a jmenovatele desítky a jednotky tvarově podobná čísla mívají poruchu zrakové či sluchové paměti pro čísla přesmyknutí pořadí číslic v čísle 8.2 Kde se projeví? neschopnost psát matematické znaky diktátem nebo opisem problém i v chemii a fyzice, kde se počítá v matematice se však obtíže mohou odvozovat od jiných výše zmíněný SVPU dyslexie, dysortografie, dysgrafie 14

16 9 Další SVPU Výše byly zmíněny hlavní poruchy učení. Další, který existují, nejsou tolik užívané, nemusí být tak užitečné pro praxi. Dyspinxie - porucha kreslení, neschopnost znázornit adekvátně věku Dyspraxie - porucha motoriky, koordinace Dysmúzie - porucha schopnosti pro oblast hudby (vnímání a resprodukce, rytmus apod.) 15

17 10 Jak pomoci žákovi s SVUP v jednotlivých předmětech aneb pro každého něco (obrázek z V jednotlivých předmětech je nezbytné postupovat individuálně podle typu a tíže SVPU. Určitě to neznamená pro daného studenta automaticky lepší známku. Jak bylo již výše zmíněno, jde o to vytvořit podmínky pro co nejlepší výkon. U mnohých postupů se jedná o intuitivní záležitost, kterou již ve výuce děláte a znáte lépe než já. Je ale důležité si je zopakovat a začlenit do rámce pomoci studentů s SVPU. Níže jsou uvedeny nejdříve obecně platné rady pro všechny předměty a poté tipy týkající se jednotlivých předmětů Obecné rady jak pomoci při výuce užití diktafonu pomoc laptopu zkoušet ústně spíše než písemně zadávat testy spíše než písemky dát více času na zpracování úkolu poskytnout studentovi již hotové zápisy s místy na doplňování strukturovat učební texty 16

18 11 Český jazyk Český jazyk je jeden z předmětů, ve kterém mají studenti s poruchami učení největší problémy. Mohlo by jim pomoci následující: zpřehlednění učiva důraz na strukturaci učiva na papíry velkého formátu, v sešitě na nástěnce vést studenty k vypracování přehledných gramatických tabulek s užitím barev při výkladu užívat barevné znázornění (barevné fixy) výukové hry se skrývačkami (hledej číslovky odvětví 2) vymýšlení vět na slovní druhy opravovat chyby v napsaném textu lístečky se slovy apod Diktáty S čím mají jednotlivé skupiny studentů v diktátech problémy: Dysortografii - znají pravidla, ale neumí správně napsat dyslektici mají problémy se čtením diktátu (kontrolou) dysgrafici - se soustředí na psaní (mnoho energie) a pak následně mají problém v gramatice Bylo by obecně dobré diktát realizovat ústně popřípadě ústně přezkoušet po diktátu (zdůvodnění jevů). To ovšem nejde vždycky. Proto je vhodné se řídit níže uvedenými tipy. zadávat diktáty předem procvičené (u těžkých forem SVPU) slova víckrát cvičená diktát jen slov (ne vět) slov diktát malého množství krátkých vět na daný jev cca 5-6 vět nestřídat moc jevů v jednom diktátu! 17

19 diktát psát na učitelově nebo školním laptopu více času vysbírat od žáka s SVPU jako posledního tempo diktování dle nejpomalejšího hodnotíme, co dítě stihlo dáme jen půlku z diktátu pro ostatní tlakový diktát na určitý daný čas diktát jako doplňovačka pracovní listy na procvičení jevů (u 1.roč.) napsat správně slovo, kde se chybovalo, nezvýrazňovat chyby nepodtrhávat chyby červeně to si mají tendenci zapamatovat popř. vést žáka k tomu, aby si vytvořil speciální sešit na slova, ve kterých chybuje 11.2 Literatura Studenti s SVPU mají často záporný vztah ke čtení, proto je dobré je ke čtení motivovat. Texty lze volit také více přívětivé, roli hraje téma, členění textu, velikost písma a ilustrace. Tipy na hry motivující ke čtení: hádání spisovatele (jsem K.H.Mácha) určit autora dle úryvku nakreslit komiks z díla, karikaturu umělce letáčky, plakáty s autory vlastní čítanka vlastní báseň shrnující děj v knize apod. vymyslet konec daného příběhu Čtení i komiksů Čtení v duetu (střídání se) Zkoušení z literatury: ústně testy s možností volby hlavní orientace v literární historii, názor na dílo apod Sloh V čem jsou obtíže: Dyslektici - problém s kontrolou textu 18

20 Dysortografici problém s pravopisem Dysgrafici - tolerovat sníženou kvalitu písma U slohu je důležité hodnotit obsah, nápaditost, dodržení slohového útvaru a ne formu. Užití počítače (pozor na automatickou korekci chyb pomocí programů lze vypnout!) Kratší příběhy Více času Nápady: dokončit příběh hodnotit ústní projev hry se slovy (přísloví, synonyma, homonyma, protiklady, pranostiky, reklamy, přísloví, křížovka..) reportáž diktafon osud předmětu recept detektivka řešení situace 19

21 12 Cizí jazyky S cizími jazyky mají žáci s SVPU také velké obtíže. Neznamená to však, že by se je neměli učit. Objevují se stejné obtíže jako v českém jazyce plus: obtíže v zapamatování si slovíček neobvyklá výslovnost problém odlišné akustické a grafické podoby slov Je důležité zvážit typ cizího jazyka, který si student volí. U němčiny například činí velký problém, že se jinak píše a jinak čte a má mnoho pravidel. U angličtiny je méně výjimek, objevuje se častější v médiích. Cílem je, stejně jako u jakéhokoliv studenta, naučit porozumění jazyku, znalosti základních pravidel a zejména schopnost dorozumět se. upřednostnit ústní zvládání jazyka užívat sluchovou cestu pro naučení se magnetofon, diktafon, předříkávání poslechy! písničky, hádanky, anekdoty názornost (konkrétní předměty slovníky, pexesa, lístečky) každodenní situace běžné fráze, běžné nápisy (vlak, restaurace, hotel..) a návody výrobků méně slovíček a častěji opakovat gramatické přehledy (mapy, schémata) správná výslovnost (přibližně ) více času kratší texty ke čtení doplňovačky, doplňování slov V písemném projevu tolerovat slova napsaná alespoň foneticky správně U studentů se SVPU je také třeba zohlednit znalosti i jiné než jazykové kultura a zvyky dané země, filmy, knihy apod. Stejně tak vztah k jazyku. 20

22 13 Matematika Matematika bývá (nejen) pro studenty s SVPU oříškem. Problémy mají: dyskalkulici viz dyskalkulie dyslektici čtení slovních úloh, záměny čísel dysgrafici - problémy v rýsování (geometrii), nákresech, v grafech, problém v zápisu tvarově podobných číslic, problém v pořadí číslic Doporučuje se: používat pomůcky: kalkulačky, matematické tabulky, návody postupů na kartičkách, popř. Tahák do kapsy (Tobiáš) využívat názorných pomůcek, pokud to jde rozfázovat pracovní postupy vytvořit jednoduchý postup řešení skupiny typů úkolů graficky jej znázornit preferovat ústní formu dát více času kontrolovat pochopení zadání zkoušet zvládnutí a pochopení učiva kontrolovat postup jednotlivé kroky opakovat velmi často v geometrii tolerovat sníženou kvalitu rýsování, ale postup musí znát! 21

23 14 Naukové předměty Naukové předměty představují pro studenty také obtíž, zejména proto, že vyžadují komplexní soubor intelektuálních činností. Problémy se vyskytují v rovině čtení, psaní i porozumění textu. Dyslektici potřeba více času, obtíže ve čtení textu, na tabuli špatně si zapamatují slovo Dysgrafici a dysortografici problém při zápisech a písemkách, problém psát si dlouhé zápisky 14.1 Zeměpis problém v orientaci na mapě (problém s měřítkem v atlase vs. na stěně) orientace dle světových stran problém slepé mapy problém v souřadnicích cvičit dokreslování, užití map, atlasů, názorných pomůcek 14.2 Biologie názorné obrázky kreslená schémata zápisu 14.3 Dějepis problém s letopočty problém s časovou osou problém s cizími výrazy a jmény 14.4 Fyzika, chemie problém se vzorci, rovnicemi, názvoslovím problém s převody jednotek, grafy 14.5 Jak pomoci u všech naukových předmětů? naučit studenta pracovat s textem strukturovat text 22

24 dělit si jej na kratší úseky podtrhávat klíčová slova vytvořit osnovu kontrolovat u studenta pochopení textu věnovat pozornost čtení cizích výrazů mnemotechnické pomůcky zapojovat do výuky názorné pomůcky audiovizuální technika využívat pohyb a činnost aktivizující styl učení krátké zápisy do sešitu, osnova a hlavní body popřípadě hotový zápis od učitele, zvýraznit užití grafického znázornění, mentálních map vhodný styl učení: přečtení podtrhávání předříkávání osnovy pavouk 23

25 (schémata použita z prezentace dr.součka - home.pf.jcu.cz/~vsoucek/09stylyuc.ppt) sluch využít zvukových záznamů preferovat ústní formu zkoušení 24

26 písemky krátké odpovědi nebo testy nehodnotit chyby v pravopise, ale správnost obsahu 15 TV U studentů s SVPU se mohou projevit obtíže také v tělesné výchově dyspraxie nemotornost problém s koordinací, zbrklost nižší pohotovost reakcí problém v týmových hrách větší úrazovost 16 VV může se projevit dyspraxie, dyspinxie, dysgrafie náměty s menším důrazem na přesnost provedení, proporcionalitu a perspektivu užívat barvy krycí využívat fantazii a tvořivost 17 HV může se projevit dysmúzie, dysgrafie, dyslexie porucha rytmicity problémy číst a psát v notových zápisech 18 Je na to čas? Nezanedbatelnou otázkou pro učitele je, zda je na takovýto přístup ke studentovi dostatek času. Samozřejmě z počátku bude časová investice větší, zejména díky tomu, že bude třeba nastudovat a zvyknout si na konkrétní opatření a přístupy. Později však budou postupy zautomatizované. Stejně tak časová investice do studenta se SVPU v konzultačních hodinách se může velmi rychle vrátit. V konečném důsledku a po zaběhnutí takového systému dojde k ušetření času. Je také třeba mít na paměti, že mnoho z výše uvedeného, není třeba realizovat ve zvláštním vyhrazeném čase. Dané postupy lze aplikovat v době, kdy ostatní studenti píší nebo samostatně pracují. Případně je lze využít pro celou třídu, protože jsou názorné a mohou usnadnit studium všem studentům, nejen s SVPU. 25

27 (obrázek z Pokud jste dočetli až sem, gratuluji k absolvování toho rychlo-kurzu o poruchách učení na střední škole. Pokud máte zájem, můžete si své vědomosti o SVPU otestovat malým testíkem v příloze. Věřím, že se nám společně podaří takovýmto studentům pomoci a umožnit jim tak rovnocenné vzdělávací příležitosti. V případě dotazů se obraťte na mě. Cestu na půdu znáte i bez průvodce 26

28 19 Malý testík na závěr aneb co už o SVPU na SŠ znáte 1) Jaká je nejčastější příčina SVPU? a) genetická mutace b) lehká mozková dysfunkce (LMD) c) příčina není známa 2) Pospojujte správně jednotlivé typy SVPU. Dyslexie porucha matematických schopností Dysgrafie porucha motoriky (neschopnost plánovat nebo provádět komplexní pohyby) Dysortografie porucha schopnosti pro oblast hudby (vnímání a resprodukce, rytmus apod.) Dyskalkulie porucha kreslení, neschopnost znázornit adekvátně věku Dyspraxie porucha čtení Dyspinxie porucha pravopisu Dysmuzie porucha psaní 3) Co je to deficit dílčích funkcí? a) neschopnost psát b) mechanismus vzniku SVPU c) neschopnost číst 4) Jak je žák s SVPU zohledněn v rámci maturity? ( i více odpovědí) a) má asistenta b) má více času c) smí používat laptop 5) Která opatření je dobré u žáka s SVPU udělat obecně bez ohledu na předměty? a) zkoušet více písemně než ústně b) dát časový limit c) dát spíše písemky než testy d) poskytovat hotové zápisky z hodiny Správné odpovědi najdete za seznamem literatury 27

29 20 Použitá literatura CERMAT: Maturitní zpravodaj 4/2008. <www.cermat.cz> CIMLEROVÁ, P., POKORNÁ, D.: K problematice diagnostiky SPU u dospívajících. In: Sborník Specifické poruchy učení Praha : Portál, 1998 JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H., SOVOVÁ, H.: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ. Praha: D & H, MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. a kol.: Integrace žáků se specifickými poruchami učení. Praha: IPPP, MICHALOVÁ, Z.: Specifické poruchy učení na 2.stupni ZŠ a na škole střední. Havlíčkův Brod : Tobiáš, MŠMT ČR: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č.j.: / POKORNÁ, M.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, Správné odpovědi testíku 1 b, 2 viz tabulka v textu, 3 b, 4 b, c, 5 - d 28

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝUKA Č ESKÉHO JAZYKA U DĚ TÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČ ENÍ MGR. RADANA METELKOVÁ SVOBODOVÁ OSTRAVA 2005 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Specifické poruchy

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Univerzita Karlova v Praze Monika Mattasová Filozofická fakulta diplomová práce Ústav románských studií rok podání: 2008 VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Teaching of Spanish language

Více

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762 KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762 1 vypracovala: Mgr. Lenka Wenzelová výchovná poradkyně 2 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Podle nového školského

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Reg. č. projektu: Název projektu: Zkrácený název: CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Zkvalitnění

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií. Karolína Jiříčková

Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií. Karolína Jiříčková Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií Karolína Jiříčková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice informovanosti rodičů dětí s dysgrafií o písmu Comenia Script.

Více

Speciální. pedagogika. v praxi. v praxi

Speciální. pedagogika. v praxi. v praxi pe agogika Markéta Šauerová Klára Špačková Eva Nechlebová Speciální pedagogika v praxi Speciální pedagogika v praxi Komplexní péče o děti se SPUCH (Komplexní péče o děti se SPUCH) Diagnostika a současný

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED TÉMAT (materiál určený pedagogům základních uměleckých škol) Autorka: Mgr. Petra Tužilová Duben 2013 2 Problematika školní neúspěšnosti

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Kateřina Vitásková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Kateřina Vitásková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami Kateřina Vitásková Olomouc 2007 Oponent: Mgr. Oldřich Mőller, Ph.D. 1. vydání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Bedřich Novák

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Bedřich Novák Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Mgr. Bedřich Novák Hranice 2011 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Metodické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více