UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA EVA POLÁŠKOVÁ VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA EVA POLÁŠKOVÁ VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií EVA POLÁŠKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce III. ročník prezenční studium VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Eva Sroková OLOMOUC 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a ţe jsem pouţila pouze uvedených pramenů a literatury. V Kateřinicích dne Eva Polášková

3 Poděkování Děkuji všem, kteří mi dopomohli k realizaci této práce. Poděkování patří zejména Mgr. Evě Srokové za odborné vedení práce, cenné rady a konzultace, které mi poskytla. Dále děkuji Mgr. Pavle Olšákové, krajské koordinátorce poradenských sluţeb pro klienty s poruchami autistického spektra pro Moravskoslezský kraj, za poskytnutí cenných připomínek a podnětů. V Kateřinicích dne Eva Polášková

4 Obsah Úvod... 6 TEORETICKÁ ČÁST Obecná charakteristika poruch autistického spektra Co jsou to poruchy autistického spektra Vývoj pojmu poruchy autistického spektra Klasifikace poruch autistického spektra Etiologie Výskyt TEACCH program Přehled poruch autistického spektra Problémové oblasti společné poruchám autistického spektra Sociální interakce a sociální chování Komunikace a řeč Představivost, hra, zájmy Diagnostika Charakteristika jednotlivých poruch autistického spektra Dětský autismus Atypický autismus Rettův syndrom Jiná dezintegrační porucha v dětství Hyperaktivní porucha sdruţená s mentální retardací a stereotypními pohyby Aspergerův syndrom Jiné pervazivní vývojové poruchy Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná Rozdělení poruch autistického spektra z hlediska funkční úrovně Poradenské sluţby pro osoby s poruchami autistického spektra Definice poradenství (poradenské sluţby) Šíře poradenských sluţeb pro osoby s poruchami autistického spektra Poradenské sluţby ve školách a školských poradenských zařízeních Poradenství v kontextu sociálních sluţeb Občanská sdruţení... 38

5 3.3 Specifika komunikace a práce s osobami s poruchami autistického spektra Etika poradenských sluţeb Poradce pro klienty s poruchami autistického spektra Odbornost a osobnostní předpoklady Syndrom vyhoření, prevence PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika zařízení Případová studie č. 1: Tomáš Případová studie č. 2: Aleš Celkový souhrn a srovnání Závěr Pouţité zdroje Seznam příloh... 65

6 Úvod Lidé si myslí, že jsem zaostalý, ale nejsem, jsem autistický. David Schneiderman V tomto výroku lze do velké míry spatřovat podstatu autismu a ţivota s ním, je vyjádřením světa člověka s touto diagnózou. Autismus jako specifické postiţení proniká celou osobností, ovlivňuje způsob myšlení, vyjadřování, vnímání, není to jen diagnóza, je to způsob existence a bytí. Lidem se mohou zdát autisté zaostalí, zvláštní, nechápou je, mohou se na ně dívat skrz prsty. Tyto názory a přístupy pak většinou plynou z neinformovanosti, nezájmu a lhostejnosti. Člověk s poruchou autistického spektra však, stejně jako kterýkoliv jiný člověk, potřebuje pochopení, zájem a pomoc. Jen stěţí si asi dovedeme představit, jaký je svět vnímaný očima autisty, ale je důleţité si uvědomit, ţe je světem plným překáţek, zmatku a otazníků, světem, ve kterém se mohou cítit osamělí a kterému ani nemusí porozumět. Domnívám se, ţe prvním krokem správným směrem je respektování člověka s autismem a jeho specifických projevů a vlastností, jeho jedinečnosti, a také přístup k němu jako k člověku citlivému a zranitelnému, a to bez jakýchkoliv předsudků. Zejména z těchto důvodů jsem si vybrala jako téma své práce problematiku autismu. Chtěla jsem se dozvědět co nejvíce o poruchách autistického spektra a o tom, jak lze lidem s autismem pomoci. Aktuálnost této problematiky pak byla dalším důvodem volby tohoto tématu. Hlavním cílem práce je tedy představit problematiku autismu a zaměřit se na pomoc lidem postiţeným touto poruchou, a to v oblasti poradenských sluţeb, na to, jak pomáhají a jaký je jejich význam. Účel teoretické části práce spočívá, na základě studia odborné literatury, v poskytnutí přehledu základních informací o poruchách autistického spektra a také o poradenských sluţbách pro osoby s těmito poruchami. Teoretická část práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole se zabývám obecnými charakteristikami poruch autistického spektra, vymezením pojmu a jeho vývojem v historickém kontextu, klasifikací poruch, etiologií a výskytem. V druhé kapitole se zaměřuji na jednotlivé poruchy autistického spektra a jejich charakteristiky, na společné rysy autismu a okrajově se také dotýkám diagnostiky. Ve třetí kapitole se zaměřuji na poradenské sluţby pro osoby s autismem, na etiku poradenských sluţeb, na jejich šíři 6

7 v rámci poruch autistického spektra, dále pak na určitá specifika přístupu k dotyčným lidem a specifika práce v této oblasti. Záměrem praktické části práce je prostřednictvím příkladů z praxe zjistit, jak vypadá v konkrétních případech realizace poradenských sluţeb, a to s důrazem na jejich pomoc a význam. V tomto oddíle se chci věnovat rozboru dvou případových studií chlapců s diagnózami dětský autismus a atypický autismus, kteří jsou v péči speciálněpedagogického centra Kpt. Vajdy v Ostravě. Vypracováním těchto kazuistik, včetně podrobnějšího zaměření na poradenské sluţby, chci poukázat na to, jakou pomoc poradenské sluţby poskytují a jaký význam pro samotné chlapce klienty speciálněpedagogického centra, mají. V praktické části uvádím i charakteristiku zařízení a jsou zde promítnuty i mé vlastní postřehy, pocity z kontaktu s chlapci, názory a vyhodnocení. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 Obecná charakteristika poruch autistického spektra Poruchy autistického spektra (dále jen PAS, případně autismus jako označení poruch autistického spektra) jako závaţné vývojové poruchy podstatně ovlivňují ţivot jedince s autismem. Jen stěţí si dovedeme představit, jak svět vnímá člověk s autismem, jak přemýšlí, co proţívá. Abychom si mohli utvořit představu o problematice PAS a snad se i trochu přiblíţit světu osob s těmito poruchami, je důleţité seznámit se s obecnými charakteristikami této vývojové poruchy, coţ je cílem první kapitoly. 1.1 Co jsou to poruchy autistického spektra Poruchy autistického spektra jsou označovány jako pervazivní vývojové poruchy, jedná se v podstatě o vyjádření poruch autistického spektra jinými slovy. Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla publikována Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize MKN-10, která značí pervazivní vývojové poruchy kódem F84. Říčan uvádí, ţe pervazivní vývojové poruchy jsou závaţné poruchy, které se projevují v oblasti mentálního vývoje dítěte, a ovlivňují tak výrazně jeho ţivot v mnoha oblastech. Pervazivní vývojové poruchy se projevují v brzkém dětském věku. Mohou se projevovat jiţ od narození, anebo mají jejich projevy počátek kolem 2 3 let věku dítěte, ale významnou roli zde hraje typ poruchy. 1 Thorová pak zdůrazňuje, ţe samotný pojem pervazivní znamená všepronikající, tedy ţe porucha prostupuje celou osobností jedince a vyjadřuje hloubku, se kterou pervazivní vývojové poruchy zasahují do vývoje jedince. Jedinec tedy přijímá informace, přemýšlí, proţívá a chová se jiným způsobem, neţ je běţné a často také očekávané. 2 Hrdlička uvádí, ţe z lékařského hlediska je nahlíţeno na pervazivní vývojové poruchy následovně: Pervazivní vývojové poruchy jsou obecně charakterizovány jako celoživotní neuropsychiatrická onemocnění, která se projevují opožděným a abnormálním vývojem sociálních, komunikativních a kognitivních funkcí. 3 Hrdlička pak dále zdůrazňuje, ţe není známa ţádná účinná léčba příznaků těchto 1 ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha : Grada, 2006, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s. 31, HRDLIČKA, M., HORT, V. Pervazivní poruchy v dětství. [cit ]. Dostupné z WWW: 8

9 poruch, kterými jsou například narušení řeči a komunikace, sociální izolace, abnormální zájmy apod. 4 Původ termínu autismus nacházíme v řeckém slově autos, coţ znamená sám. V tomto smyslu, vyjádřit osamělost člověka s autismem, jej poprvé pouţil dětský psychiatr Leo Kanner v první polovině 20. století. Thorová upozorňuje, ţe pojem poruchy autistického spektra poprvé pouţily Lorna Wingová a Judith Gouldová v roce Pro poruchy autistického spektra je charakteristická tzv. triáda poškození nebo také postiţení vyjadřující problémy ve třech základních oblastech, a to v oblasti sociální interakce a sociálního chování, dále pak v oblasti komunikace a představivosti. Triáda poškození má velký význam při diagnostikování PAS. PAS mohou existovat samostatně nebo s přidruţenou poruchou či nemocí. Pro projevy PAS je typická značná variabilita. Symptomy a míra, do které porucha zasahuje jedince, se liší. V podstatě se dá říci, ţe kaţdé dítě či dospělý člověk s PAS je jiný, jedinečný, těţce se hledají dva jedinci se shodnými projevy. Tento fakt také výrazně znesnadňuje zařazení do určité jednotlivé kategorie pervazivních vývojových poruch, jednotlivé kategorie se také mohou překrývat. Z tohoto důvodu se jeví jako praktičtější pouţívat výstiţnější pojem PAS. Lépe charakterizuje to, co je pro všechny poruchy společné a jednotící, tedy autismus, a zároveň slovem spektrum charakterizuje značnou variabilitu symptomů. Jak jiţ ale bylo uvedeno výše, oba pojmy ve své podstatě znamenají a vystihují totéţ, běţně se tedy setkáváme jak s pojmem PAS, tak s pojem pervazivní vývojové poruchy Vývoj pojmu poruchy autistického spektra Poruchy autistického spektra jsou oficiálně známy jiţ více neţ padesát let a samotný pojem (a s tím související přístupy k PAS) se tedy během let aţ po současnost značně vyvíjel. Prvotní zmínky o problematice pervazivních vývojových poruch lze najít uţ na počátku 20. století. Theodor Heller v roce 1908 popisuje u dětí stav, kdy po předešlém běţném vývoji dítěte dochází ke zhoršení v intelektové oblasti a v oblasti řeči a chování. Tento stav označuje jako takzvanou infantilní demenci (dementia 4 HRDLIČKA, M., HORT, V. Pervazivní poruchy v dětství. [cit ]. Dostupné z WWW: 5 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s ,

10 infantilis). Dle jména pedagoga byla tato porucha známa také jako Hellerův syndrom. Současné označení je však jiná dezintegrační porucha v dětství. Eugen Bleuler, švýcarský psychiatr, v roce 1911 poprvé pouţívá pojem autismus. Tento pojem pouţívá v souvislosti s duševní nemocí. Autismus je v Bleulerově pojetí totiţ označením jednoho ze symptomů schizofrenie. Tento psychiatr autismem označuje schizofrenní odtaţení se od reálného světa směrem k vlastnímu vnitřnímu světu osob trpících schizofrenií. 6 Toto pouţití pojmu autismus mělo za následek, ţe mezi širokou veřejností i odborníky vzniklo jakési spojení mezi autismem a schizofrenií. V rámci historického vývoje autismu představuje významný mezník rok Leo Kanner, americký dětský psychiatr rakouského původu, v tomto roce publikuje článek Autistické poruchy afektivního kontaktu, ve kterém po pěti letech pozorování jako první popisuje společné znaky v chování skupiny dětí. U těchto dětí (tři dívky a osm chlapců) pozoruje neschopnost vytvářet vztahy s lidmi, narušení řeči, neobvyklé reakce na okolní podněty a touhu po neměnnosti. V těchto projevech chování Kanner spatřuje samostatnou poruchu, kterou pojmenovává jako časný dětský autismus. Jak jiţ bylo uvedeno, řecké slovo autos znamená sám a Kanner z tohoto faktu při pojmenování poruchy vychází. Snaţí se tímto pojmem vyjádřit osamělost a existenci vlastního světa autistických dětí. Později byl časný dětský autismus pojmenován jako Kannerův časný dětský autismus. V současné době je pouţíváno označení dětský autismus. 7 Dalším významným představitelem zabývajícím se danou problematikou byl vídeňský pediatr Hans Asperger. Hans Asperger v roce 1944 publikuje článek Autističtí psychopati v dětství. V článku se jedná o čtyři kazuistiky chlapců, u nichţ pozoroval specifický soubor schopností a vzorců chování, který se projevoval zejména nedostatečnou schopností vcítění, jednostrannou konverzací, intenzivním proţíváním a vyhraněností v zájmech a také pohybovou neobratností. V deskripci specifických projevů dětí pouţívá Asperger stejně jako Kanner pojem autismus. Aspergerova práce vzniká nezávisle na Leo Kannerovi, Hans Asperger jeho práci neznal. Ve srovnání s prací Leo Kannera se Aspergerova práce stala mnohem méně známou a rozšířenou, neměla tehdy ţádný větší úspěch. 8 Jak zdůrazňuje ve své knize 6 HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s NESNÍDALOVÁ, R. Extrémní osamělost. Praha : Avicenum, 1973, s ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Praha : Portál, 2005, s

11 Thorová, v roce 1981 pak ale Lorna Wingová poprvé pouţila pojmu Aspergerův syndrom a nahradila tak předchozí označení autistická psychopatie. Wingová se také zaslouţila o rozšíření informační základny o PAS. Britská lékařka, sama mající dceru s autismem, mimo jiné popsala klinické symptomy Aspergerova syndromu. Jejím přínosem bylo také sepsání rad pro rodiče dětí s PAS. Thorová ve svém popisu historického vývoje uvádí, ţe značný vliv na utváření přístupu k PAS a potaţmo na celý jejich vývoj měl rozmach psychoanalytického hnutí. To vzniklo v 50. letech v Evropě a brzy se rozšířilo i do USA. Toto období výrazně ovlivňovalo názory nejen široké veřejnosti, ale i odborníků. Největší dopad snad ale pociťovali samotní rodiče či osoby blízké osobám s autismem. Podle psychoanalýzy byli příčinou vzniku autismu samotní rodiče autistických dětí. Tento psychologický směr nahlíţel na autismus u dítěte jako na vinu rodičů, na jakési pochybení z jejich strany, a zaměřoval se na období raného dětství a na záţitky dítěte v něm jako zdroj problémů. Leo Kanner charakterizuje rodiče dětí s autismem jako tvrdé, sobecké, chladné, příliš zaměstnané osoby odepírající pozornost, zájem či snad pomoc. Psychoanalytická teorie Margaret Mahlerové klade vinu za stav dítěte pouze matce. Podle Mahlerové je kaţdé dítě v počátcích ţivota autistické a jeho další vývoj záleţí na vřelosti a péči matky. Není-li matka vůči dítěti dostatečně emocionálně vřelá a neposkytuje-li mu péči a dostatečnou stimulaci, tak je dítě autistické i nadále. Americký psychiatr Bruno Bettleheim pak nahlíţí na rodiče autistických dětí jako na hostilní, zamezující dítěti hned v počátcích ţivota kontakt s vnějším světem a odmítající aktivity dítěte. Podle Bettleheima při takovémto postoji rodičů nevyhnutelně dojde k frustraci dítěte, k uchýlení se do svých fantazií a dítě se stává autistické. Bettleheim dokonce vidí určitou podobnost mezi dítětem, které přeţilo koncentrační tábor, a autistickým dítětem. Také se velmi tvrdě zasazoval o to, aby děti s autismem byly odebírány z rodinného prostředí a jejich výchova byla zabezpečena v terapeutických zařízeních. Mezi odborníky zastávající psychoanalytický přístup k autismu patří ještě S. A. Szurek a Frances Tustinová. Ti rovněţ spatřují za autismem u dětí vinu rodičů a jejich nesprávný přístup k dítěti. Tustinová se však později od tohoto názoru odvrátila. Toto období mělo za následek mnoho rozvrácených rodin, obviňování rodičů, zejména pak matek, rodičům byly vlastně podsouvány pocity viny za dítě a jeho postiţení, rodiče proţívali pocity nejistoty. Děti také byly v důsledku těchto teorií odebírány rodičům a umisťovány do zařízení ústavní péče. Dnes je na toto období 11

12 nahlíţeno jako na období, ve kterém došlo k mnoha omylům, a také bývá nazýváno černým obdobím psychologie a psychiatrie. Dále Thorová uvádí, ţe v 60. a 70. letech postupně dochází k upouštění od psychoanalytické teorie a důraz se začíná klást na přístup k autismu z hlediska vědeckých a medicínských přístupů. Autismus byl popsán jako neurobiologická porucha organického původu. O takto definovaný autismus se zaslouţil americký psycholog Bernard Rimland, sám mající syna s autismem, proto pro něj bylo psychoanalytické pojetí nepřípustné. Svou teorii podpořil i výzkumem, ve kterém doloţil, ţe za autismus dítěte rodiče nemohou. V tomto období dochází také ke studiím zabývajícím se socioekonomickým statusem rodin s autistickým dítětem. Leo Kanner se navrací zpět k názoru na organickou příčinu postiţení a pod jeho vedením začal vycházet v roce 1971 americký časopis věnovaný autismu (Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, později jako Journal of Autism and Developmental Disorders). Také docházelo k testování dětí s autismem. O to se zaslouţili zejména psychologové Neil O Connor a Arty Hermelin. Thorová pak dále upozorňuje na další význačný směr v historii PAS, na psycholingvistický a behaviorální přístup. Tento přístup se opírá o teorii, ţe příčina problémů spočívá v záţitcích z raného dětství, a zaměřuje se na problémové chování. Podstatou behaviorální terapie tedy bylo posílit vhodné chování a naopak chování nevhodné odstranit. Jedním z prvních představitelů tohoto přístupu byl C. B. Foerster. Ten vidí v autismu vzácnou formu schizofrenie. Foerster povaţuje jídlo za výrazný prvek motivace autistických dětí, tresty neuznával. Někteří odborníci ale byli zastánci efektivity trestů. Od 60. do 80. let se tresty uţívaly frekventovaně, dokonce se i jako forma trestu za nesprávné chování pouţívalo krátkých elektrických šoků. V 80. letech byly tzv. averzivní metody povaţovány za nevhodné a začaly se pouţívat jiné prostředky motivace dětí s autismem, například jídlo, hudba či oblíbený předmět dítěte. Na principech behaviorální terapie americký terapeut O. Ivar Lovaas sestavil svůj intervenční program. V behaviorální terapii viděl moţnost sníţit, či vyrovnat vrozený deficit. Behaviorální terapie byla i základem řečových tréninků a také měla své uplatnění při zkoumání alternativní komunikace nemluvících autistických dětí. Autorka Thorová dále také uvádí, ţe od 60. let začínají také vznikat první instituce, ve kterých se aktivně zapojovali rodiče i odborníci. Jedna z prvních vznikla v roce 1962 v Anglii The National Society for Autistic Children. V roce 1967 pak 12

13 vzniká The Autism Research Institute (ARI), jehoţ činností je výzkum v oblasti PAS. Na začátku 70. let v Severní Karolíně vznikl TEACCH program, celostátní program poskytující veškeré sluţby od vzdělávání a výchovy osob s autismem aţ po osvětu široké veřejnosti. V roce 1983 pak vzniká International Association Autism Europe (IAAE), mezinárodní nezisková organizace sídlící v Bruselu. Postupem času vznikaly a vznikají další společnosti, které se problematice PAS věnují a které poskytují podporu i pomoc jak lidem s PAS, tak i jejich okolí. Thorová zdůrazňuje, ţe v roce 1979 poprvé pouţívají Lorna Wingová a Judith Gouldová pojem PAS. Roku 1980 se poprvé objevuje zastřešující pojem pervazivní vývojové poruchy jako samostatná skupina nemocí v americkém diagnostickém manuálu DSM-III. Od roku 1993 je tento pojem uţíván MKN Hrdlička pak uvádí, ţe v 80. a 90. letech také dochází k rozmachu lékařských, biologických a biochemických výzkumů, probíhalo mnoho genetických výzkumů PAS. Výzkumy a práce v této oblasti tedy výrazně dopomohly k chápání autismu jako neurovývojové poruchy na neurobiologickém podkladě, tedy k současnému přístupu k autismu. Další vývoj PAS je charakterizován dalšími intenzivními výzkumnými činnostmi. Současné pojetí PAS, jejich klasifikace se opírá o publikaci MKN-10 a o diagnostický manuál DSM IV Klasifikace poruch autistického spektra Hrdlička poukazuje na existenci dvou dokumentů, které jsou směrodatné pro klasifikaci PAS, a sice Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize MKN-10, a DSM-IV. DSM-IV je americký diagnostický manuál, který v roce 1994 vydala Americká psychiatrická asociace. V Evropě pouţívaný MKN-10 byl vydán Světovou zdravotnickou organizací roku Jak dále Hrdlička uvádí, v České republice je pouţíván klasifikační systém MKN Podle něj do kategorie pervazivní vývojové poruchy (F84) patří: dětský autismus (F 84.0), atypický autismus (F84.1), Rettův syndrom (F84.2), jiná desintegrační porucha v dětství (F84.3), hyperaktivní porucha s mentální retardací a stereotypními pohyby (F84.4), 9 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s

14 Aspergerův syndrom (F84.5), jiné pervazivní vývojové poruchy (F84.8), pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná (F84.9). Podle klasifikačního systému DSM-IV do kategorie pervazivních vývojových poruch patří: autistická porucha, pervazivní vývojová porucha jinak nespecifikovaná, Aspergerova porucha, desintegrační porucha v dětství, Rettova porucha. 11 Při srovnání klasifikačních systémů je patrné, ţe větší jasností a srozumitelností se vyznačuje americký diagnostický manuál DSM-IV. 1.4 Etiologie Příčiny vzniku PAS dosud nejsou přesně známy. Thorová uvádí, ţe PAS jsou neurovývojové poruchy na neurobiologickém podkladě. Z hlediska značné variability v projevech se usuzuje na multifaktoriální příčiny PAS. Za vznik autismu můţe být s největší pravděpodobností povaţována porucha komunikačních a integračních funkcí v mozku. 12 Gilberg a Peeters pak objasňují souvislost mezi medicínskými poruchami a PAS. Předpokládá se, ţe tyto poruchy poškodí mozkové funkce odpovědné za běţný vývoj sociálních vztahů, komunikace a představivosti. Mezi tyto poruchy patří zejména chromozomální poruchy, tuberózní skleróza, Itova hypomelanóza (genetická porucha charakteristická hypopigmentovanou kůţí a problémy mozku), infekce zarděnek matky v prenatálním období, zánětlivé infekce mozku či metabolické poruchy. Jako o moţných příčinách se hovoří v souvislosti s raným poškozením mozku, tedy poškozením mozku v prenatálním, perinatálním nebo neonatálním období. Mohly to být problémy matky v těhotenství, neobvyklé stavy či zarděnky matky nebo průběh infekce u dítěte, které vedly k poškození mozku. 11 HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s

15 U velké části osob s autismem se vyskytují mozkové abnormality, zejména pak abnormality na mozečku, spánkovém laloku, dysfunkce či poškození mozkového kmene. 13 Komárek pak dodává, ţe podle vývojového neurobiologického modelu dojde v době těhotenství po uzavření neurální trubice k poškození vyvíjejícího se mozku plodu. Příčiny nejsou jasné, ale můţe se jednat např. o působení teratogenu. 14 V devadesátých letech se rozmohla teorie poukazující na očkování jako na moţnou příčinu autismu. Tato teorie ale byla vyvrácena a odmítnuta, souvislost mezi PAS a očkováním jako moţnou příčinou nebyla potvrzena. V současné době mají při určování moţných příčin autismu velký význam genetické faktory. Autorka Thorová vysvětluje, ţe jejich značný vliv potvrzují především pozorování dvojčat. U jednovaječných dvojčat je u obou výskyt autismu %, tedy velmi vysoký. U dvojvaječných dvojčat pak výskyt u obou z nich nepřekračuje hranice běţného sourozeneckého rizika. Vědci také dochází k názoru, ţe za vznikem autismu nestojí pouze jeden konkrétní gen. 15 Na otázku týkající se vzniku poruch tedy není moţno prozatím podat jednoznačnou a uspokojivou odpověď. V současnosti je však jasné, ţe teorie dávající za vznik poruch vinu rodičům a jejich výchově, byly velkým omylem a dnes jsou jiţ překonané, a to díky vědeckým přístupům a poznatkům. 1.5 Výskyt Thorová upozorňuje na fakt, ţe epidemiologické studie probíhaly jiţ od roku Výsledky se navzájem lišily, coţ bylo způsobeno změnami diagnostických kritérií a jejich šíří. V 60. a 70. letech byla četnost výskytu 4-5/ V roce 2000 jiţ byla četnost výskytu podstatně vyšší 60/ Na základě analýzy epidemiologických studií došla Thorová k novějšímu odhadu četnosti výskytu u dětského autismu 15/10 000, stejně tak u Aspergerova syndromu. Výskyt atypického autismu a pervazivní vývojové poruchy jinak nespecifikované má četnost zhruba 30/ osob. Zvyšující se frekvence výskytu PAS mohou mít příčinu i ve větším rozsahu diagnostických kritérií či ve stále kvalitnějším diagnostikování a rozeznávání PAS. V současné době se odhaduje, jak autorka dále uvádí, počet 13 GILLBERG, Ch., PEETERS,T. Autismus zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 2003, s HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s

16 obyvatel s PAS v České republice na osob. Kaţdým rokem se narodí okolo 540 dětí s některou pervazivní vývojovou poruchou. 16 Ve výskytu PAS spatřujeme značné rozdíly mezi pohlavími. Cohen a Volkmar udávají, ţe rozdíl mezi pohlavími u výskytu dětského autismu je 4 5 : 1, vyšší číslo patří chlapcům. 17 Thorová pak zdůrazňuje, ţe u Aspergerova syndromu je pak poměr chlapců vůči dívkám ještě vyšší. Obecně se u PAS nejčastěji uvádí poměr na 1 dívku 3 aţ 4 chlapci s PAS TEACCH program Ve světě je známa řada programů a metod, jejichţ společným cílem je poskytnout potřebnou pomoc lidem s autismem a významným představitelem v této oblasti jsou metody TEACCH programu (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children). Jako celonárodní program péče o osoby s PAS vznikl roku 1972 v Severní Karolíně. Za vznikem programu stojí jak odborníci v dané oblasti, tak rodiče dětí s PAS. Program je zacílen na osoby kaţdého věku a je přínosem především ve zlepšení chování a rozvoji komunikace. Metodika programu TEACCH je dnes pouţívána v mnoha zemích, dokonce i v České republice. Vyuţití nachází nejen v prostředí školním, ale i domácím. Thorová uvádí následující zásady TEACCH programu: individuální přístup, aktivní generalizace dovedností spočívající ve vzájemném prolínání prostředí školního a domácího, úzká spolupráce s rodinou, integrace do společnosti, přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí, pozitivní přístup i v souvislosti s problematickým chováním a aktivní snaha o pedagogickou intervenci vedoucí ke zlepšení chování. 19 Princip metody je pak zaloţen na vzájemném působení individuálního přístupu, vizualizace a struktury. 16 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, s

17 Individuální přístup spočívá především ve zvolení adekvátních metod přizpůsobených úrovni a schopnostem dítěte. Kaţdé dítě či člověk s autismem se liší, rozdíly spatřujeme v mentální úrovni, v různé míře autistických syndromů, v rozdílných percepčních schopnostech či v odlišné schopnosti koncentrace apod. Vzhledem k těmto odlišnostem je v rámci individuálního přístupu nutné zjistit úroveň schopností klienta (zde je důleţitá týmová spolupráce, zejména pedagoga a psychologa). Dále je nutné zvolit vhodný typ komunikace, např. s pomocí předmětů, fotografií, piktogramů, psaných rozvrhů apod. (viz Příloha č. 1). Také je důleţité brát v úvahu vývojovou úroveň, najít správnou formu řešení behaviorálních problémů, najít vhodné umístění pracovního místa a přizpůsobit prostředí, kde program probíhá (např. doma, ve škole, chráněném bydlení). Strukturalizace, strukturované vyučování (viz Příloha č. 2) znamená zavedení řádu, neměnného reţimu. Svět se stane pro klienta s autismem jasný, přehledný. Místo chaosu a neklidu nastoupí pocit jistoty a bezpečí, který umoţní akceptovat nové úkoly, učit se a lépe snášet události, které jsou nepředvídatelné. K vytvoření struktury prostředí např. ve třídě se pouţívají paravány, skříně, barevné koberce, vedlejší místnost apod. Je nutné vytvořit jasné hranice v prostoru, aby dítě lehce poznalo místo určené k nějakému konkrétnímu účelu (např. zde se skáče na rehabilitačním míči, zde se hraje s kolečkem atd.). Vytvořené hranice napomáhají soustředění, sniţují se rušivé vlivy a podněty, které dítě rozptylují. Významná je i úloha motivace. Pouţít lze motivaci materiální (např. sladkost, oblíbená činnost, hračka), sociální (pochvala) či fyzickou (pohlazení). Vizualizace pak spočívá v tom nejen slyšet určitý pokyn, ale mít i vizuální podporu. Myšlení lidí s autismem je totiţ velmi konkrétní, s abstraktními pojmy mají problémy. Vizualizace denního reţimu pomáhá v orientaci v čase. Informuje dítě, co ho čeká a v jakém pořadí, vede dítě k samostatnosti. Při vizualizaci rozvrhu dne se zaměřujeme na vhodný typ vizuální opory, na délku schématu (od kratšího časového úseku k celodennímu) a na vhodné umístění denního reţimu. Mezi jednodušší typy denního reţimu patří znázornění pomocí předmětu, dále pak fotky či barevného obrázku. Mezi sloţitější typy pak patří denní reţim znázorněný pomocí piktogramu (černobílého obrázku), piktogramu s nápisem, nápisu s malým piktogramem, aţ po psaný rozvrh, přenosný zápisník. Podporou pro osoby s PAS je i vizualizace pracovního schématu. Lidé s autismem mají velké problémy při zvládání pro nás obyčejných činností (hygiena, oblékání, uklízení atd.). Při nácviku je nutné pracovní 17

18 schéma, které je vizuálně rozpracované do kroků, podle kterých se daná osoba řídí. Pořadí pracovního reţimu nemusí být přesně dodrţeno, ale musí se splnit všechny připravené úkoly. Jako poslední úkol zvolíme činnost, kterou osoba zvládne sama a má ji ráda, tento postup vede ke zvýšení sebevědomí. Vizualizace pomáhá i při orientaci v čase, např. při problému prázdnin, narozenin, vánočních svátků apod. Pomocí názorných obrázků, barevných nálepek v kalendáři apod. připravíme osobu s PAS na změnu. PAS nejsou ve světě ničím novým, tento pojem je znám více neţ padesát let. Od doby své existence, prvotního definování prošel značným vývojem. Rovněţ přístupy k autismu se v průběhu let značně měnily. Formovaly se i teorie pátrající po příčinách vzniku. Od teorií obviňujících rodiče za postiţení svého dítěte vývoj dospěl aţ k organickým příčinám autismu, důrazu genetických faktorů. Poruchy v rámci historického vývoje dospěly aţ k současnému pojetí jako kategorie pervazivní vývojové poruchy dle oficiálních klasifikačních systémů. Na základě stále kvalitnější práce v oblasti diagnostiky se dospělo k přesnějšímu a více říkajícímu stanovení četností výskytu poruch. Lze tedy říci, ţe za více neţ půl století své oficiální existence došlo díky intenzivní práci mnoha odborníků, rodičů i lidí ochotných pomoci k velkému pokroku v oblasti problematiky PAS. 18

19 2 Přehled poruch autistického spektra Pro spektrum autistických poruch je typická značná variabilita, rozmanitost. Cílem druhé kapitoly je nejprve zaměřit se na znaky, které jsou PAS společné, jsou v podstatě jejich jednotícím kritériem, a také se zaměřit na diagnostiku poruch. Rovněţ je cílem následující kapitoly popsat jednotlivé PAS, postihnout jejich nejdůleţitější charakteristiky a pokusit se kaţdou dílčí poruchu specifikovat vzhledem k poruchám ostatním. 2.1 Problémové oblasti společné poruchám autistického spektra Pro poruchy autistického spektra je charakteristická tzv. triáda postiţení. Jedná se o poruchy v oblasti sociálních vztahů, poruchy v oblasti představivosti a poruchy v oblasti komunikace a řeči. Osoby s problémy v těchto oblastech se pak projevují svým vlastním specifickým typem chování Sociální interakce a sociální chování Thorová uvádí, ţe jiţ od prvních dnů ţivota můţeme u dětí pozorovat určité sociální chování. Do raného sociálního chování spadá například oční kontakt, sociální úsměv, pozitivní reakce na obraz v zrcadle nebo potěšení z fyzického kontaktu. S postupem věku projevů sociálního chování přibývá a jsou stále sloţitější. Například 18měsíční dítě je schopno odhalit, ţe druhá osoba má nějaké přání, ţádá si pozornost rodičů, začíná se zajímat o vrstevníky. V pozdějším věku (6 8 let) se pak u dětí formuje smysl pro fair-play, rovněţ dokáţou odhadnout, jak se ostatní lidé cítí a co potřebují, a jsou schopné kontrolovat své chování na veřejnosti. U dětí s PAS je však tento sociální vývoj opoţděn a některé dovednosti mohou zcela chybět. Rodiče dětí s autismem však v mnoha případech nejsou schopni jejich odlišnosti v sociálním vývoji rozpoznat dříve, neţ před prvním rokem věku dítěte. Thorová dále uvádí, ţe ač se děti s PAS jeví netečně a odtaţitě, mnoho z nich má o sociální kontakt zájem. Nejsou ale schopny kontakt přiměřeně navázat a při samotném navazování jsou nejisté. Samotný fakt, ţe mají děti v komunikaci s jinými problémy, v nich pak samozřejmě vyvolává pocit úzkosti a chaosu, a to nevede k ničemu jinému, neţ ke zvyšování jejich nedostatku v oblasti sociálního chování. Wingová podle převaţujícího typu sociálního chování a sociální interakce rozlišuje následující osobnostní typy. Prvním z nich je typ osamělý. Pro tento typ je 19

20 charakteristické, ţe dítě projevuje minimální či ţádnou snahu o fyzický kontakt (mazlení, chování) nebo se jakémukoliv fyzickému kontaktu dokonce vyhýbá. Také neprojevuje zájem o komunikaci a o sociální kontakt, nevyhledává tedy společnost, přátele ani společnou hru. Dalším znakem je, ţe děti tohoto typu nejeví zájem o vrstevníky, coţ se projevuje odmítáním kolektivní hry a stahováním se do ústraní ve skupině. Tyto děti nevyhledávají útěchu a často mají sníţený práh bolesti. Mohou být však také velmi aktivní, a to tak, ţe například vtrhnou mezi ostatní děti a začnou ničit hračky, jsou agresivní a nevnímají reakce dětí reakce dospělé osoby nemá na jejich chování vliv. Kontakt s blízkými osobami se však zpravidla s věkem zlepšuje. Dalším typem je typ pasivní. Tomuto osobnostnímu typu chybí v sociální interakci spontaneita, coţ znamená, ţe se děti kontaktu nevyhýbají, na druhé straně ho ale ani neiniciují. Většina dětí spadajících do této skupiny má potěšení z fyzického kontaktu. Mají však malou schopnost projevit své potřeby. Ze sociálního kontaktu (konverzace, společenské akce) mají však potěšení malé. Vyskytuje se u nich omezená schopnost sdílet radost s ostatními. Schopnost empatie a sociální intuice, schopnost poskytnout útěchu, podělit se, poprosit o pomoc je také omezená. Co se týče hry s vrstevníky, účastní se jí pasivně. Projevují o vrstevníky zájem, ale neví, jak se do hry účelně zapojit. Sociální komunikace není častá nebo zcela chybí. Komunikaci vyuţívají převáţně k uspokojování základních potřeb. Třetí typ představuje typ aktivní zvláštní. Dítě tohoto typu se vyznačuje tím, ţe nedodrţuje intimní vzdálenost jiných osob, často se dotýká cizích lidí, líbá je nebo hladí. Jejich gestikulace a mimika můţe být přehnaná. Ke svému posluchači nemají většinou ţádný vztah, pokud mají, tak jen malý. Jejich chování je velice obtěţující. Mají oblibu v opakování některých sociálních rituálů, jako je například pozdrav, které pak často opakují. Tyto děti nechápou pravidla společenského chování, sociální kontakt je nepřiměřený. Děti spadající do této skupiny jsou velmi často hyperaktivní. Čtvrtý typ se označuje jako typ formální, afektovaný. Tento typ je charakteristický pro děti a dospělé s vysokým IQ. Osoby řadící se k tomuto typu disponují dobrými vyjadřovacími schopnostmi, jejich řeč je však příliš formální se sklonem k preciznímu vyjadřování, při svém projevu působí strojeně. Jsou odtaţití a působí chladným dojmem. Často jsou aţ posedlí touhou po dodrţování společenských rituálů, striktně dodrţují veškerá pravidla a při nedodrţení společenských předpisů se dostávají do afektu. To, co slyší, chápou doslovně, mají potíţe s rozeznáním ironie, 20

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Kognitivně behaviorální fenotyp autismu KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Autismus co je to? Pervazívn vní vývojové poruchy (PDD) Autistické spektrum kontinuum (AS,AK) Škála všepronikajícíchch

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM Ing. Eva Pokludová evapokludova@email.cz AUTISMUS Narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat

Více

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Bc. Helena Plašilová Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

APLA JIŽNÍ ČECHY, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Motto: Autismus neznamená sám.

APLA JIŽNÍ ČECHY, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Motto: Autismus neznamená sám. APLA JIŽNÍ ČECHY, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Motto: Autismus neznamená sám. Obsah: Poruchy autistického spektra... 2 APLA Jiţní Čechy, o.s.- poslání, cílová skupina... 3 Historie APLA Jiţní Čechy, o.s. v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s ÚVOD U dítěte s Aspergerovým syndromem jsou obtíže v procesu učení násobeny specifickými charakteristikami této poruchy, zvláště v oblasti komunikace a sociálních vztahů. Vzdělávání těchto dětí je však

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Projekt Sociální služby pro dospívající s PAS v olomouckém kraji

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Projekt Sociální služby pro dospívající s PAS v olomouckém kraji CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt Sociální služby pro dospívající s PAS v olomouckém kraji Romana Hlavatá Vedoucí práce: PhDr. Alena Říhová Ph.D. Olomouc 2014 Prohlášení

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM Diplomová práce BRNO 2005 Renáta Tomiczková Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě

AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě Spousta lidí dodnes obdivuje, jak geniálně ztvárnil americký herec Dustin Hoffman postavu autistického bratra dravého a bezskrupulózního Toma Cruise v

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce BRNO 2006 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph. D. Jana

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Vzdělávání dětí s autismem a možnosti jejich začlenění do společnosti na Plzeňsku

Vzdělávání dětí s autismem a možnosti jejich začlenění do společnosti na Plzeňsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Vzdělávání dětí s autismem a možnosti jejich začlenění do společnosti na Plzeňsku Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Mentální retardace, pervazivní poruchy

Mentální retardace, pervazivní poruchy Mentální retardace, pervazivní poruchy Dětská a adolescentní psychiatrie F 80-89: PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE: Pervazivní vývojové poruchy: Autismus, Aspergerův syndrom Poruchy vývoje řeči a jazyka Poruchy

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více