UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA EVA POLÁŠKOVÁ VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA EVA POLÁŠKOVÁ VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií EVA POLÁŠKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce III. ročník prezenční studium VÝZNAM A POMOC PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO KLIENTY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Eva Sroková OLOMOUC 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a ţe jsem pouţila pouze uvedených pramenů a literatury. V Kateřinicích dne Eva Polášková

3 Poděkování Děkuji všem, kteří mi dopomohli k realizaci této práce. Poděkování patří zejména Mgr. Evě Srokové za odborné vedení práce, cenné rady a konzultace, které mi poskytla. Dále děkuji Mgr. Pavle Olšákové, krajské koordinátorce poradenských sluţeb pro klienty s poruchami autistického spektra pro Moravskoslezský kraj, za poskytnutí cenných připomínek a podnětů. V Kateřinicích dne Eva Polášková

4 Obsah Úvod... 6 TEORETICKÁ ČÁST Obecná charakteristika poruch autistického spektra Co jsou to poruchy autistického spektra Vývoj pojmu poruchy autistického spektra Klasifikace poruch autistického spektra Etiologie Výskyt TEACCH program Přehled poruch autistického spektra Problémové oblasti společné poruchám autistického spektra Sociální interakce a sociální chování Komunikace a řeč Představivost, hra, zájmy Diagnostika Charakteristika jednotlivých poruch autistického spektra Dětský autismus Atypický autismus Rettův syndrom Jiná dezintegrační porucha v dětství Hyperaktivní porucha sdruţená s mentální retardací a stereotypními pohyby Aspergerův syndrom Jiné pervazivní vývojové poruchy Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná Rozdělení poruch autistického spektra z hlediska funkční úrovně Poradenské sluţby pro osoby s poruchami autistického spektra Definice poradenství (poradenské sluţby) Šíře poradenských sluţeb pro osoby s poruchami autistického spektra Poradenské sluţby ve školách a školských poradenských zařízeních Poradenství v kontextu sociálních sluţeb Občanská sdruţení... 38

5 3.3 Specifika komunikace a práce s osobami s poruchami autistického spektra Etika poradenských sluţeb Poradce pro klienty s poruchami autistického spektra Odbornost a osobnostní předpoklady Syndrom vyhoření, prevence PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika zařízení Případová studie č. 1: Tomáš Případová studie č. 2: Aleš Celkový souhrn a srovnání Závěr Pouţité zdroje Seznam příloh... 65

6 Úvod Lidé si myslí, že jsem zaostalý, ale nejsem, jsem autistický. David Schneiderman V tomto výroku lze do velké míry spatřovat podstatu autismu a ţivota s ním, je vyjádřením světa člověka s touto diagnózou. Autismus jako specifické postiţení proniká celou osobností, ovlivňuje způsob myšlení, vyjadřování, vnímání, není to jen diagnóza, je to způsob existence a bytí. Lidem se mohou zdát autisté zaostalí, zvláštní, nechápou je, mohou se na ně dívat skrz prsty. Tyto názory a přístupy pak většinou plynou z neinformovanosti, nezájmu a lhostejnosti. Člověk s poruchou autistického spektra však, stejně jako kterýkoliv jiný člověk, potřebuje pochopení, zájem a pomoc. Jen stěţí si asi dovedeme představit, jaký je svět vnímaný očima autisty, ale je důleţité si uvědomit, ţe je světem plným překáţek, zmatku a otazníků, světem, ve kterém se mohou cítit osamělí a kterému ani nemusí porozumět. Domnívám se, ţe prvním krokem správným směrem je respektování člověka s autismem a jeho specifických projevů a vlastností, jeho jedinečnosti, a také přístup k němu jako k člověku citlivému a zranitelnému, a to bez jakýchkoliv předsudků. Zejména z těchto důvodů jsem si vybrala jako téma své práce problematiku autismu. Chtěla jsem se dozvědět co nejvíce o poruchách autistického spektra a o tom, jak lze lidem s autismem pomoci. Aktuálnost této problematiky pak byla dalším důvodem volby tohoto tématu. Hlavním cílem práce je tedy představit problematiku autismu a zaměřit se na pomoc lidem postiţeným touto poruchou, a to v oblasti poradenských sluţeb, na to, jak pomáhají a jaký je jejich význam. Účel teoretické části práce spočívá, na základě studia odborné literatury, v poskytnutí přehledu základních informací o poruchách autistického spektra a také o poradenských sluţbách pro osoby s těmito poruchami. Teoretická část práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole se zabývám obecnými charakteristikami poruch autistického spektra, vymezením pojmu a jeho vývojem v historickém kontextu, klasifikací poruch, etiologií a výskytem. V druhé kapitole se zaměřuji na jednotlivé poruchy autistického spektra a jejich charakteristiky, na společné rysy autismu a okrajově se také dotýkám diagnostiky. Ve třetí kapitole se zaměřuji na poradenské sluţby pro osoby s autismem, na etiku poradenských sluţeb, na jejich šíři 6

7 v rámci poruch autistického spektra, dále pak na určitá specifika přístupu k dotyčným lidem a specifika práce v této oblasti. Záměrem praktické části práce je prostřednictvím příkladů z praxe zjistit, jak vypadá v konkrétních případech realizace poradenských sluţeb, a to s důrazem na jejich pomoc a význam. V tomto oddíle se chci věnovat rozboru dvou případových studií chlapců s diagnózami dětský autismus a atypický autismus, kteří jsou v péči speciálněpedagogického centra Kpt. Vajdy v Ostravě. Vypracováním těchto kazuistik, včetně podrobnějšího zaměření na poradenské sluţby, chci poukázat na to, jakou pomoc poradenské sluţby poskytují a jaký význam pro samotné chlapce klienty speciálněpedagogického centra, mají. V praktické části uvádím i charakteristiku zařízení a jsou zde promítnuty i mé vlastní postřehy, pocity z kontaktu s chlapci, názory a vyhodnocení. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 Obecná charakteristika poruch autistického spektra Poruchy autistického spektra (dále jen PAS, případně autismus jako označení poruch autistického spektra) jako závaţné vývojové poruchy podstatně ovlivňují ţivot jedince s autismem. Jen stěţí si dovedeme představit, jak svět vnímá člověk s autismem, jak přemýšlí, co proţívá. Abychom si mohli utvořit představu o problematice PAS a snad se i trochu přiblíţit světu osob s těmito poruchami, je důleţité seznámit se s obecnými charakteristikami této vývojové poruchy, coţ je cílem první kapitoly. 1.1 Co jsou to poruchy autistického spektra Poruchy autistického spektra jsou označovány jako pervazivní vývojové poruchy, jedná se v podstatě o vyjádření poruch autistického spektra jinými slovy. Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla publikována Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize MKN-10, která značí pervazivní vývojové poruchy kódem F84. Říčan uvádí, ţe pervazivní vývojové poruchy jsou závaţné poruchy, které se projevují v oblasti mentálního vývoje dítěte, a ovlivňují tak výrazně jeho ţivot v mnoha oblastech. Pervazivní vývojové poruchy se projevují v brzkém dětském věku. Mohou se projevovat jiţ od narození, anebo mají jejich projevy počátek kolem 2 3 let věku dítěte, ale významnou roli zde hraje typ poruchy. 1 Thorová pak zdůrazňuje, ţe samotný pojem pervazivní znamená všepronikající, tedy ţe porucha prostupuje celou osobností jedince a vyjadřuje hloubku, se kterou pervazivní vývojové poruchy zasahují do vývoje jedince. Jedinec tedy přijímá informace, přemýšlí, proţívá a chová se jiným způsobem, neţ je běţné a často také očekávané. 2 Hrdlička uvádí, ţe z lékařského hlediska je nahlíţeno na pervazivní vývojové poruchy následovně: Pervazivní vývojové poruchy jsou obecně charakterizovány jako celoživotní neuropsychiatrická onemocnění, která se projevují opožděným a abnormálním vývojem sociálních, komunikativních a kognitivních funkcí. 3 Hrdlička pak dále zdůrazňuje, ţe není známa ţádná účinná léčba příznaků těchto 1 ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha : Grada, 2006, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s. 31, HRDLIČKA, M., HORT, V. Pervazivní poruchy v dětství. [cit ]. Dostupné z WWW: 8

9 poruch, kterými jsou například narušení řeči a komunikace, sociální izolace, abnormální zájmy apod. 4 Původ termínu autismus nacházíme v řeckém slově autos, coţ znamená sám. V tomto smyslu, vyjádřit osamělost člověka s autismem, jej poprvé pouţil dětský psychiatr Leo Kanner v první polovině 20. století. Thorová upozorňuje, ţe pojem poruchy autistického spektra poprvé pouţily Lorna Wingová a Judith Gouldová v roce Pro poruchy autistického spektra je charakteristická tzv. triáda poškození nebo také postiţení vyjadřující problémy ve třech základních oblastech, a to v oblasti sociální interakce a sociálního chování, dále pak v oblasti komunikace a představivosti. Triáda poškození má velký význam při diagnostikování PAS. PAS mohou existovat samostatně nebo s přidruţenou poruchou či nemocí. Pro projevy PAS je typická značná variabilita. Symptomy a míra, do které porucha zasahuje jedince, se liší. V podstatě se dá říci, ţe kaţdé dítě či dospělý člověk s PAS je jiný, jedinečný, těţce se hledají dva jedinci se shodnými projevy. Tento fakt také výrazně znesnadňuje zařazení do určité jednotlivé kategorie pervazivních vývojových poruch, jednotlivé kategorie se také mohou překrývat. Z tohoto důvodu se jeví jako praktičtější pouţívat výstiţnější pojem PAS. Lépe charakterizuje to, co je pro všechny poruchy společné a jednotící, tedy autismus, a zároveň slovem spektrum charakterizuje značnou variabilitu symptomů. Jak jiţ ale bylo uvedeno výše, oba pojmy ve své podstatě znamenají a vystihují totéţ, běţně se tedy setkáváme jak s pojmem PAS, tak s pojem pervazivní vývojové poruchy Vývoj pojmu poruchy autistického spektra Poruchy autistického spektra jsou oficiálně známy jiţ více neţ padesát let a samotný pojem (a s tím související přístupy k PAS) se tedy během let aţ po současnost značně vyvíjel. Prvotní zmínky o problematice pervazivních vývojových poruch lze najít uţ na počátku 20. století. Theodor Heller v roce 1908 popisuje u dětí stav, kdy po předešlém běţném vývoji dítěte dochází ke zhoršení v intelektové oblasti a v oblasti řeči a chování. Tento stav označuje jako takzvanou infantilní demenci (dementia 4 HRDLIČKA, M., HORT, V. Pervazivní poruchy v dětství. [cit ]. Dostupné z WWW: 5 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s ,

10 infantilis). Dle jména pedagoga byla tato porucha známa také jako Hellerův syndrom. Současné označení je však jiná dezintegrační porucha v dětství. Eugen Bleuler, švýcarský psychiatr, v roce 1911 poprvé pouţívá pojem autismus. Tento pojem pouţívá v souvislosti s duševní nemocí. Autismus je v Bleulerově pojetí totiţ označením jednoho ze symptomů schizofrenie. Tento psychiatr autismem označuje schizofrenní odtaţení se od reálného světa směrem k vlastnímu vnitřnímu světu osob trpících schizofrenií. 6 Toto pouţití pojmu autismus mělo za následek, ţe mezi širokou veřejností i odborníky vzniklo jakési spojení mezi autismem a schizofrenií. V rámci historického vývoje autismu představuje významný mezník rok Leo Kanner, americký dětský psychiatr rakouského původu, v tomto roce publikuje článek Autistické poruchy afektivního kontaktu, ve kterém po pěti letech pozorování jako první popisuje společné znaky v chování skupiny dětí. U těchto dětí (tři dívky a osm chlapců) pozoruje neschopnost vytvářet vztahy s lidmi, narušení řeči, neobvyklé reakce na okolní podněty a touhu po neměnnosti. V těchto projevech chování Kanner spatřuje samostatnou poruchu, kterou pojmenovává jako časný dětský autismus. Jak jiţ bylo uvedeno, řecké slovo autos znamená sám a Kanner z tohoto faktu při pojmenování poruchy vychází. Snaţí se tímto pojmem vyjádřit osamělost a existenci vlastního světa autistických dětí. Později byl časný dětský autismus pojmenován jako Kannerův časný dětský autismus. V současné době je pouţíváno označení dětský autismus. 7 Dalším významným představitelem zabývajícím se danou problematikou byl vídeňský pediatr Hans Asperger. Hans Asperger v roce 1944 publikuje článek Autističtí psychopati v dětství. V článku se jedná o čtyři kazuistiky chlapců, u nichţ pozoroval specifický soubor schopností a vzorců chování, který se projevoval zejména nedostatečnou schopností vcítění, jednostrannou konverzací, intenzivním proţíváním a vyhraněností v zájmech a také pohybovou neobratností. V deskripci specifických projevů dětí pouţívá Asperger stejně jako Kanner pojem autismus. Aspergerova práce vzniká nezávisle na Leo Kannerovi, Hans Asperger jeho práci neznal. Ve srovnání s prací Leo Kannera se Aspergerova práce stala mnohem méně známou a rozšířenou, neměla tehdy ţádný větší úspěch. 8 Jak zdůrazňuje ve své knize 6 HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s NESNÍDALOVÁ, R. Extrémní osamělost. Praha : Avicenum, 1973, s ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Praha : Portál, 2005, s

11 Thorová, v roce 1981 pak ale Lorna Wingová poprvé pouţila pojmu Aspergerův syndrom a nahradila tak předchozí označení autistická psychopatie. Wingová se také zaslouţila o rozšíření informační základny o PAS. Britská lékařka, sama mající dceru s autismem, mimo jiné popsala klinické symptomy Aspergerova syndromu. Jejím přínosem bylo také sepsání rad pro rodiče dětí s PAS. Thorová ve svém popisu historického vývoje uvádí, ţe značný vliv na utváření přístupu k PAS a potaţmo na celý jejich vývoj měl rozmach psychoanalytického hnutí. To vzniklo v 50. letech v Evropě a brzy se rozšířilo i do USA. Toto období výrazně ovlivňovalo názory nejen široké veřejnosti, ale i odborníků. Největší dopad snad ale pociťovali samotní rodiče či osoby blízké osobám s autismem. Podle psychoanalýzy byli příčinou vzniku autismu samotní rodiče autistických dětí. Tento psychologický směr nahlíţel na autismus u dítěte jako na vinu rodičů, na jakési pochybení z jejich strany, a zaměřoval se na období raného dětství a na záţitky dítěte v něm jako zdroj problémů. Leo Kanner charakterizuje rodiče dětí s autismem jako tvrdé, sobecké, chladné, příliš zaměstnané osoby odepírající pozornost, zájem či snad pomoc. Psychoanalytická teorie Margaret Mahlerové klade vinu za stav dítěte pouze matce. Podle Mahlerové je kaţdé dítě v počátcích ţivota autistické a jeho další vývoj záleţí na vřelosti a péči matky. Není-li matka vůči dítěti dostatečně emocionálně vřelá a neposkytuje-li mu péči a dostatečnou stimulaci, tak je dítě autistické i nadále. Americký psychiatr Bruno Bettleheim pak nahlíţí na rodiče autistických dětí jako na hostilní, zamezující dítěti hned v počátcích ţivota kontakt s vnějším světem a odmítající aktivity dítěte. Podle Bettleheima při takovémto postoji rodičů nevyhnutelně dojde k frustraci dítěte, k uchýlení se do svých fantazií a dítě se stává autistické. Bettleheim dokonce vidí určitou podobnost mezi dítětem, které přeţilo koncentrační tábor, a autistickým dítětem. Také se velmi tvrdě zasazoval o to, aby děti s autismem byly odebírány z rodinného prostředí a jejich výchova byla zabezpečena v terapeutických zařízeních. Mezi odborníky zastávající psychoanalytický přístup k autismu patří ještě S. A. Szurek a Frances Tustinová. Ti rovněţ spatřují za autismem u dětí vinu rodičů a jejich nesprávný přístup k dítěti. Tustinová se však později od tohoto názoru odvrátila. Toto období mělo za následek mnoho rozvrácených rodin, obviňování rodičů, zejména pak matek, rodičům byly vlastně podsouvány pocity viny za dítě a jeho postiţení, rodiče proţívali pocity nejistoty. Děti také byly v důsledku těchto teorií odebírány rodičům a umisťovány do zařízení ústavní péče. Dnes je na toto období 11

12 nahlíţeno jako na období, ve kterém došlo k mnoha omylům, a také bývá nazýváno černým obdobím psychologie a psychiatrie. Dále Thorová uvádí, ţe v 60. a 70. letech postupně dochází k upouštění od psychoanalytické teorie a důraz se začíná klást na přístup k autismu z hlediska vědeckých a medicínských přístupů. Autismus byl popsán jako neurobiologická porucha organického původu. O takto definovaný autismus se zaslouţil americký psycholog Bernard Rimland, sám mající syna s autismem, proto pro něj bylo psychoanalytické pojetí nepřípustné. Svou teorii podpořil i výzkumem, ve kterém doloţil, ţe za autismus dítěte rodiče nemohou. V tomto období dochází také ke studiím zabývajícím se socioekonomickým statusem rodin s autistickým dítětem. Leo Kanner se navrací zpět k názoru na organickou příčinu postiţení a pod jeho vedením začal vycházet v roce 1971 americký časopis věnovaný autismu (Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, později jako Journal of Autism and Developmental Disorders). Také docházelo k testování dětí s autismem. O to se zaslouţili zejména psychologové Neil O Connor a Arty Hermelin. Thorová pak dále upozorňuje na další význačný směr v historii PAS, na psycholingvistický a behaviorální přístup. Tento přístup se opírá o teorii, ţe příčina problémů spočívá v záţitcích z raného dětství, a zaměřuje se na problémové chování. Podstatou behaviorální terapie tedy bylo posílit vhodné chování a naopak chování nevhodné odstranit. Jedním z prvních představitelů tohoto přístupu byl C. B. Foerster. Ten vidí v autismu vzácnou formu schizofrenie. Foerster povaţuje jídlo za výrazný prvek motivace autistických dětí, tresty neuznával. Někteří odborníci ale byli zastánci efektivity trestů. Od 60. do 80. let se tresty uţívaly frekventovaně, dokonce se i jako forma trestu za nesprávné chování pouţívalo krátkých elektrických šoků. V 80. letech byly tzv. averzivní metody povaţovány za nevhodné a začaly se pouţívat jiné prostředky motivace dětí s autismem, například jídlo, hudba či oblíbený předmět dítěte. Na principech behaviorální terapie americký terapeut O. Ivar Lovaas sestavil svůj intervenční program. V behaviorální terapii viděl moţnost sníţit, či vyrovnat vrozený deficit. Behaviorální terapie byla i základem řečových tréninků a také měla své uplatnění při zkoumání alternativní komunikace nemluvících autistických dětí. Autorka Thorová dále také uvádí, ţe od 60. let začínají také vznikat první instituce, ve kterých se aktivně zapojovali rodiče i odborníci. Jedna z prvních vznikla v roce 1962 v Anglii The National Society for Autistic Children. V roce 1967 pak 12

13 vzniká The Autism Research Institute (ARI), jehoţ činností je výzkum v oblasti PAS. Na začátku 70. let v Severní Karolíně vznikl TEACCH program, celostátní program poskytující veškeré sluţby od vzdělávání a výchovy osob s autismem aţ po osvětu široké veřejnosti. V roce 1983 pak vzniká International Association Autism Europe (IAAE), mezinárodní nezisková organizace sídlící v Bruselu. Postupem času vznikaly a vznikají další společnosti, které se problematice PAS věnují a které poskytují podporu i pomoc jak lidem s PAS, tak i jejich okolí. Thorová zdůrazňuje, ţe v roce 1979 poprvé pouţívají Lorna Wingová a Judith Gouldová pojem PAS. Roku 1980 se poprvé objevuje zastřešující pojem pervazivní vývojové poruchy jako samostatná skupina nemocí v americkém diagnostickém manuálu DSM-III. Od roku 1993 je tento pojem uţíván MKN Hrdlička pak uvádí, ţe v 80. a 90. letech také dochází k rozmachu lékařských, biologických a biochemických výzkumů, probíhalo mnoho genetických výzkumů PAS. Výzkumy a práce v této oblasti tedy výrazně dopomohly k chápání autismu jako neurovývojové poruchy na neurobiologickém podkladě, tedy k současnému přístupu k autismu. Další vývoj PAS je charakterizován dalšími intenzivními výzkumnými činnostmi. Současné pojetí PAS, jejich klasifikace se opírá o publikaci MKN-10 a o diagnostický manuál DSM IV Klasifikace poruch autistického spektra Hrdlička poukazuje na existenci dvou dokumentů, které jsou směrodatné pro klasifikaci PAS, a sice Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize MKN-10, a DSM-IV. DSM-IV je americký diagnostický manuál, který v roce 1994 vydala Americká psychiatrická asociace. V Evropě pouţívaný MKN-10 byl vydán Světovou zdravotnickou organizací roku Jak dále Hrdlička uvádí, v České republice je pouţíván klasifikační systém MKN Podle něj do kategorie pervazivní vývojové poruchy (F84) patří: dětský autismus (F 84.0), atypický autismus (F84.1), Rettův syndrom (F84.2), jiná desintegrační porucha v dětství (F84.3), hyperaktivní porucha s mentální retardací a stereotypními pohyby (F84.4), 9 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s

14 Aspergerův syndrom (F84.5), jiné pervazivní vývojové poruchy (F84.8), pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná (F84.9). Podle klasifikačního systému DSM-IV do kategorie pervazivních vývojových poruch patří: autistická porucha, pervazivní vývojová porucha jinak nespecifikovaná, Aspergerova porucha, desintegrační porucha v dětství, Rettova porucha. 11 Při srovnání klasifikačních systémů je patrné, ţe větší jasností a srozumitelností se vyznačuje americký diagnostický manuál DSM-IV. 1.4 Etiologie Příčiny vzniku PAS dosud nejsou přesně známy. Thorová uvádí, ţe PAS jsou neurovývojové poruchy na neurobiologickém podkladě. Z hlediska značné variability v projevech se usuzuje na multifaktoriální příčiny PAS. Za vznik autismu můţe být s největší pravděpodobností povaţována porucha komunikačních a integračních funkcí v mozku. 12 Gilberg a Peeters pak objasňují souvislost mezi medicínskými poruchami a PAS. Předpokládá se, ţe tyto poruchy poškodí mozkové funkce odpovědné za běţný vývoj sociálních vztahů, komunikace a představivosti. Mezi tyto poruchy patří zejména chromozomální poruchy, tuberózní skleróza, Itova hypomelanóza (genetická porucha charakteristická hypopigmentovanou kůţí a problémy mozku), infekce zarděnek matky v prenatálním období, zánětlivé infekce mozku či metabolické poruchy. Jako o moţných příčinách se hovoří v souvislosti s raným poškozením mozku, tedy poškozením mozku v prenatálním, perinatálním nebo neonatálním období. Mohly to být problémy matky v těhotenství, neobvyklé stavy či zarděnky matky nebo průběh infekce u dítěte, které vedly k poškození mozku. 11 HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s

15 U velké části osob s autismem se vyskytují mozkové abnormality, zejména pak abnormality na mozečku, spánkovém laloku, dysfunkce či poškození mozkového kmene. 13 Komárek pak dodává, ţe podle vývojového neurobiologického modelu dojde v době těhotenství po uzavření neurální trubice k poškození vyvíjejícího se mozku plodu. Příčiny nejsou jasné, ale můţe se jednat např. o působení teratogenu. 14 V devadesátých letech se rozmohla teorie poukazující na očkování jako na moţnou příčinu autismu. Tato teorie ale byla vyvrácena a odmítnuta, souvislost mezi PAS a očkováním jako moţnou příčinou nebyla potvrzena. V současné době mají při určování moţných příčin autismu velký význam genetické faktory. Autorka Thorová vysvětluje, ţe jejich značný vliv potvrzují především pozorování dvojčat. U jednovaječných dvojčat je u obou výskyt autismu %, tedy velmi vysoký. U dvojvaječných dvojčat pak výskyt u obou z nich nepřekračuje hranice běţného sourozeneckého rizika. Vědci také dochází k názoru, ţe za vznikem autismu nestojí pouze jeden konkrétní gen. 15 Na otázku týkající se vzniku poruch tedy není moţno prozatím podat jednoznačnou a uspokojivou odpověď. V současnosti je však jasné, ţe teorie dávající za vznik poruch vinu rodičům a jejich výchově, byly velkým omylem a dnes jsou jiţ překonané, a to díky vědeckým přístupům a poznatkům. 1.5 Výskyt Thorová upozorňuje na fakt, ţe epidemiologické studie probíhaly jiţ od roku Výsledky se navzájem lišily, coţ bylo způsobeno změnami diagnostických kritérií a jejich šíří. V 60. a 70. letech byla četnost výskytu 4-5/ V roce 2000 jiţ byla četnost výskytu podstatně vyšší 60/ Na základě analýzy epidemiologických studií došla Thorová k novějšímu odhadu četnosti výskytu u dětského autismu 15/10 000, stejně tak u Aspergerova syndromu. Výskyt atypického autismu a pervazivní vývojové poruchy jinak nespecifikované má četnost zhruba 30/ osob. Zvyšující se frekvence výskytu PAS mohou mít příčinu i ve větším rozsahu diagnostických kritérií či ve stále kvalitnějším diagnostikování a rozeznávání PAS. V současné době se odhaduje, jak autorka dále uvádí, počet 13 GILLBERG, Ch., PEETERS,T. Autismus zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 2003, s HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s

16 obyvatel s PAS v České republice na osob. Kaţdým rokem se narodí okolo 540 dětí s některou pervazivní vývojovou poruchou. 16 Ve výskytu PAS spatřujeme značné rozdíly mezi pohlavími. Cohen a Volkmar udávají, ţe rozdíl mezi pohlavími u výskytu dětského autismu je 4 5 : 1, vyšší číslo patří chlapcům. 17 Thorová pak zdůrazňuje, ţe u Aspergerova syndromu je pak poměr chlapců vůči dívkám ještě vyšší. Obecně se u PAS nejčastěji uvádí poměr na 1 dívku 3 aţ 4 chlapci s PAS TEACCH program Ve světě je známa řada programů a metod, jejichţ společným cílem je poskytnout potřebnou pomoc lidem s autismem a významným představitelem v této oblasti jsou metody TEACCH programu (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children). Jako celonárodní program péče o osoby s PAS vznikl roku 1972 v Severní Karolíně. Za vznikem programu stojí jak odborníci v dané oblasti, tak rodiče dětí s PAS. Program je zacílen na osoby kaţdého věku a je přínosem především ve zlepšení chování a rozvoji komunikace. Metodika programu TEACCH je dnes pouţívána v mnoha zemích, dokonce i v České republice. Vyuţití nachází nejen v prostředí školním, ale i domácím. Thorová uvádí následující zásady TEACCH programu: individuální přístup, aktivní generalizace dovedností spočívající ve vzájemném prolínání prostředí školního a domácího, úzká spolupráce s rodinou, integrace do společnosti, přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí, pozitivní přístup i v souvislosti s problematickým chováním a aktivní snaha o pedagogickou intervenci vedoucí ke zlepšení chování. 19 Princip metody je pak zaloţen na vzájemném působení individuálního přístupu, vizualizace a struktury. 16 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha : Portál, 2004, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006, s THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, s

17 Individuální přístup spočívá především ve zvolení adekvátních metod přizpůsobených úrovni a schopnostem dítěte. Kaţdé dítě či člověk s autismem se liší, rozdíly spatřujeme v mentální úrovni, v různé míře autistických syndromů, v rozdílných percepčních schopnostech či v odlišné schopnosti koncentrace apod. Vzhledem k těmto odlišnostem je v rámci individuálního přístupu nutné zjistit úroveň schopností klienta (zde je důleţitá týmová spolupráce, zejména pedagoga a psychologa). Dále je nutné zvolit vhodný typ komunikace, např. s pomocí předmětů, fotografií, piktogramů, psaných rozvrhů apod. (viz Příloha č. 1). Také je důleţité brát v úvahu vývojovou úroveň, najít správnou formu řešení behaviorálních problémů, najít vhodné umístění pracovního místa a přizpůsobit prostředí, kde program probíhá (např. doma, ve škole, chráněném bydlení). Strukturalizace, strukturované vyučování (viz Příloha č. 2) znamená zavedení řádu, neměnného reţimu. Svět se stane pro klienta s autismem jasný, přehledný. Místo chaosu a neklidu nastoupí pocit jistoty a bezpečí, který umoţní akceptovat nové úkoly, učit se a lépe snášet události, které jsou nepředvídatelné. K vytvoření struktury prostředí např. ve třídě se pouţívají paravány, skříně, barevné koberce, vedlejší místnost apod. Je nutné vytvořit jasné hranice v prostoru, aby dítě lehce poznalo místo určené k nějakému konkrétnímu účelu (např. zde se skáče na rehabilitačním míči, zde se hraje s kolečkem atd.). Vytvořené hranice napomáhají soustředění, sniţují se rušivé vlivy a podněty, které dítě rozptylují. Významná je i úloha motivace. Pouţít lze motivaci materiální (např. sladkost, oblíbená činnost, hračka), sociální (pochvala) či fyzickou (pohlazení). Vizualizace pak spočívá v tom nejen slyšet určitý pokyn, ale mít i vizuální podporu. Myšlení lidí s autismem je totiţ velmi konkrétní, s abstraktními pojmy mají problémy. Vizualizace denního reţimu pomáhá v orientaci v čase. Informuje dítě, co ho čeká a v jakém pořadí, vede dítě k samostatnosti. Při vizualizaci rozvrhu dne se zaměřujeme na vhodný typ vizuální opory, na délku schématu (od kratšího časového úseku k celodennímu) a na vhodné umístění denního reţimu. Mezi jednodušší typy denního reţimu patří znázornění pomocí předmětu, dále pak fotky či barevného obrázku. Mezi sloţitější typy pak patří denní reţim znázorněný pomocí piktogramu (černobílého obrázku), piktogramu s nápisem, nápisu s malým piktogramem, aţ po psaný rozvrh, přenosný zápisník. Podporou pro osoby s PAS je i vizualizace pracovního schématu. Lidé s autismem mají velké problémy při zvládání pro nás obyčejných činností (hygiena, oblékání, uklízení atd.). Při nácviku je nutné pracovní 17

18 schéma, které je vizuálně rozpracované do kroků, podle kterých se daná osoba řídí. Pořadí pracovního reţimu nemusí být přesně dodrţeno, ale musí se splnit všechny připravené úkoly. Jako poslední úkol zvolíme činnost, kterou osoba zvládne sama a má ji ráda, tento postup vede ke zvýšení sebevědomí. Vizualizace pomáhá i při orientaci v čase, např. při problému prázdnin, narozenin, vánočních svátků apod. Pomocí názorných obrázků, barevných nálepek v kalendáři apod. připravíme osobu s PAS na změnu. PAS nejsou ve světě ničím novým, tento pojem je znám více neţ padesát let. Od doby své existence, prvotního definování prošel značným vývojem. Rovněţ přístupy k autismu se v průběhu let značně měnily. Formovaly se i teorie pátrající po příčinách vzniku. Od teorií obviňujících rodiče za postiţení svého dítěte vývoj dospěl aţ k organickým příčinám autismu, důrazu genetických faktorů. Poruchy v rámci historického vývoje dospěly aţ k současnému pojetí jako kategorie pervazivní vývojové poruchy dle oficiálních klasifikačních systémů. Na základě stále kvalitnější práce v oblasti diagnostiky se dospělo k přesnějšímu a více říkajícímu stanovení četností výskytu poruch. Lze tedy říci, ţe za více neţ půl století své oficiální existence došlo díky intenzivní práci mnoha odborníků, rodičů i lidí ochotných pomoci k velkému pokroku v oblasti problematiky PAS. 18

19 2 Přehled poruch autistického spektra Pro spektrum autistických poruch je typická značná variabilita, rozmanitost. Cílem druhé kapitoly je nejprve zaměřit se na znaky, které jsou PAS společné, jsou v podstatě jejich jednotícím kritériem, a také se zaměřit na diagnostiku poruch. Rovněţ je cílem následující kapitoly popsat jednotlivé PAS, postihnout jejich nejdůleţitější charakteristiky a pokusit se kaţdou dílčí poruchu specifikovat vzhledem k poruchám ostatním. 2.1 Problémové oblasti společné poruchám autistického spektra Pro poruchy autistického spektra je charakteristická tzv. triáda postiţení. Jedná se o poruchy v oblasti sociálních vztahů, poruchy v oblasti představivosti a poruchy v oblasti komunikace a řeči. Osoby s problémy v těchto oblastech se pak projevují svým vlastním specifickým typem chování Sociální interakce a sociální chování Thorová uvádí, ţe jiţ od prvních dnů ţivota můţeme u dětí pozorovat určité sociální chování. Do raného sociálního chování spadá například oční kontakt, sociální úsměv, pozitivní reakce na obraz v zrcadle nebo potěšení z fyzického kontaktu. S postupem věku projevů sociálního chování přibývá a jsou stále sloţitější. Například 18měsíční dítě je schopno odhalit, ţe druhá osoba má nějaké přání, ţádá si pozornost rodičů, začíná se zajímat o vrstevníky. V pozdějším věku (6 8 let) se pak u dětí formuje smysl pro fair-play, rovněţ dokáţou odhadnout, jak se ostatní lidé cítí a co potřebují, a jsou schopné kontrolovat své chování na veřejnosti. U dětí s PAS je však tento sociální vývoj opoţděn a některé dovednosti mohou zcela chybět. Rodiče dětí s autismem však v mnoha případech nejsou schopni jejich odlišnosti v sociálním vývoji rozpoznat dříve, neţ před prvním rokem věku dítěte. Thorová dále uvádí, ţe ač se děti s PAS jeví netečně a odtaţitě, mnoho z nich má o sociální kontakt zájem. Nejsou ale schopny kontakt přiměřeně navázat a při samotném navazování jsou nejisté. Samotný fakt, ţe mají děti v komunikaci s jinými problémy, v nich pak samozřejmě vyvolává pocit úzkosti a chaosu, a to nevede k ničemu jinému, neţ ke zvyšování jejich nedostatku v oblasti sociálního chování. Wingová podle převaţujícího typu sociálního chování a sociální interakce rozlišuje následující osobnostní typy. Prvním z nich je typ osamělý. Pro tento typ je 19

20 charakteristické, ţe dítě projevuje minimální či ţádnou snahu o fyzický kontakt (mazlení, chování) nebo se jakémukoliv fyzickému kontaktu dokonce vyhýbá. Také neprojevuje zájem o komunikaci a o sociální kontakt, nevyhledává tedy společnost, přátele ani společnou hru. Dalším znakem je, ţe děti tohoto typu nejeví zájem o vrstevníky, coţ se projevuje odmítáním kolektivní hry a stahováním se do ústraní ve skupině. Tyto děti nevyhledávají útěchu a často mají sníţený práh bolesti. Mohou být však také velmi aktivní, a to tak, ţe například vtrhnou mezi ostatní děti a začnou ničit hračky, jsou agresivní a nevnímají reakce dětí reakce dospělé osoby nemá na jejich chování vliv. Kontakt s blízkými osobami se však zpravidla s věkem zlepšuje. Dalším typem je typ pasivní. Tomuto osobnostnímu typu chybí v sociální interakci spontaneita, coţ znamená, ţe se děti kontaktu nevyhýbají, na druhé straně ho ale ani neiniciují. Většina dětí spadajících do této skupiny má potěšení z fyzického kontaktu. Mají však malou schopnost projevit své potřeby. Ze sociálního kontaktu (konverzace, společenské akce) mají však potěšení malé. Vyskytuje se u nich omezená schopnost sdílet radost s ostatními. Schopnost empatie a sociální intuice, schopnost poskytnout útěchu, podělit se, poprosit o pomoc je také omezená. Co se týče hry s vrstevníky, účastní se jí pasivně. Projevují o vrstevníky zájem, ale neví, jak se do hry účelně zapojit. Sociální komunikace není častá nebo zcela chybí. Komunikaci vyuţívají převáţně k uspokojování základních potřeb. Třetí typ představuje typ aktivní zvláštní. Dítě tohoto typu se vyznačuje tím, ţe nedodrţuje intimní vzdálenost jiných osob, často se dotýká cizích lidí, líbá je nebo hladí. Jejich gestikulace a mimika můţe být přehnaná. Ke svému posluchači nemají většinou ţádný vztah, pokud mají, tak jen malý. Jejich chování je velice obtěţující. Mají oblibu v opakování některých sociálních rituálů, jako je například pozdrav, které pak často opakují. Tyto děti nechápou pravidla společenského chování, sociální kontakt je nepřiměřený. Děti spadající do této skupiny jsou velmi často hyperaktivní. Čtvrtý typ se označuje jako typ formální, afektovaný. Tento typ je charakteristický pro děti a dospělé s vysokým IQ. Osoby řadící se k tomuto typu disponují dobrými vyjadřovacími schopnostmi, jejich řeč je však příliš formální se sklonem k preciznímu vyjadřování, při svém projevu působí strojeně. Jsou odtaţití a působí chladným dojmem. Často jsou aţ posedlí touhou po dodrţování společenských rituálů, striktně dodrţují veškerá pravidla a při nedodrţení společenských předpisů se dostávají do afektu. To, co slyší, chápou doslovně, mají potíţe s rozeznáním ironie, 20

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Bakalářská práce Karolína Klimperová Specializace v pedagogice: psychologie

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LUCIE HÁSKOVÁ II. ročník kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se. žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se. žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková,

Více

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou Mgr. Michal Vičar jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou poruchu (pervazivní = vše pronikající

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus:

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus: Autismus Pojem autismus má původ ve slově autos ve smyslu sám. Poprvé jej použil Eugen Bleuler v roce 1911, ale v souvislosti s popisem psychopatie schizofrenie V roce 1943 popsal pedopsychiatr Leo Kanner

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S Vypracovala: St. obor: Ak. Ročník: Vlasatá Miluše Učitelství po MŠ, kombinovaná forma studia

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Psychodiagnostika dětí, mládeže a rodiny Zuzana Masopustová ROZDĚLENÍ PAS PAS = poruchy autistického spektra téţ pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = pronikající

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY Pramen: Kalhous, Z., Obst, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc, UP 2003. Kalhous, Z., Obst. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. Pedagogickopsychologická charakteristika ţáka

Více

Vliv rodiny na sociální adaptaci dětí s Aspergerovým syndromem

Vliv rodiny na sociální adaptaci dětí s Aspergerovým syndromem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vliv rodiny na sociální adaptaci dětí s Aspergerovým syndromem Petra Poláchová Katedra: Psychologie Vedoucí práce: PhDr. Soňa

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala : PhDr.

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Prevence šikany u dětí s autismem a aspergerovým syndromem: naopak tito jedinci často vynikají nadprůměrnou inteligencí.

Prevence šikany u dětí s autismem a aspergerovým syndromem: naopak tito jedinci často vynikají nadprůměrnou inteligencí. PdF:SP4MP_MTO2 Metodologie 2 Zuzana Velebová, 136281 Závěrečný úkol ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Téma : Šikana u dětí

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Vypracovala: Mgr.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV CÍLENÉ POHYBOVÉ INTERVENCE NA ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI U DĚTÍ S AUTISMEM (MULTIMEDIÁLNÍ DVD) DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole

Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2014 VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková,

Více

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Kognitivně behaviorální fenotyp autismu KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Autismus co je to? Pervazívn vní vývojové poruchy (PDD) Autistické spektrum kontinuum (AS,AK) Škála všepronikajícíchch

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více