(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)"

Transkript

1 () Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě působí na dno největší tlaková síla? Proč? 4 Voda protéká zužujícím se potrubím Jaký je tlak p v rozšířené části potrubí v porovnání s tlakem p v jeho užší části, větší, menší nebo stejný? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 40 cm a 790 cm Na menší píst působí síla o velikosti 69 N Určete síly, působící na větší píst 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše 9,6 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce, m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 90 kg/m 3? 7 Hadice o průměru 3,3 cm je zakončena tryskou o průměru, cm Z trysky stříká voda rychlostí 3,4 m/s Jak velkou rychlostí proudí voda v hadici? 8 Průřez potrubí se zužuje ze 0,6 cm na 6,4 cm Rychlost vody v širší části je,40 m/s, rychlost vody v užší části je 3, m/s, tlak vody v širší části je 6 kpa Určete tlak vody v užší části () Řešení Olej; má větší vnitřní tření než voda Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Tlakovou sílu vypočítáme podle vztahu F ps hϱgs; protože všechny veličiny h, ϱ, g, S jsou v uvedené situaci stejné, je i tlaková síla působící na dno ve všech případech stejná 4 Z rovnice kontinuity plyne, že v užším místě má voda vyšší rychlost Z Bernoulliho rovnice potom plyne, že při vyšší rychlosti proudící vody se snižuje její tlak Tlak p v rozšířené části potrubí je proto větší než p v jeho užší části 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 69 N 0,0040 m, 70 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 69 N 0,079 m 0,0040 m 363 N 400 N F 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 90 kg/m 3, m 9, 8 m/s 980 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 980 Pa 9, 60 4 m 9, 43 N 9, 4 N 7 Rychlost vody určíme z rovnice kontinuity: v v, z toho v Sv πd v /4 πd /4 3, 4 π (,cm) /4 π (3,3cm) /4 3, 09 m/s 3, m/s (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 40 m/s) +, 60 4 Pa 000 kg/m3 (3, m/s), 0 4 Pa, 0 4 Pa

2 () Uveďte příklad kapaliny, kterou nelze považovat za ideální a vysvětlete proč Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Jaký je princip nasávání vody kapátkem? 4 Voda protéká zužujícím se potrubím Jaký je tlak p v rozšířené části potrubí v porovnání s tlakem p v jeho užší části, větší, menší nebo stejný? 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu 9 cm působí síla o velikosti 340 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 000 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 8,0 cm? 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na ponorku o objemu 90 m 3, vynořenou z /7 nad hladinu moře Ponorka má hmotnost 800 t Mořská voda má hustotu 00 kg/m 3 7 Určete hydrostatický tlak v hloubce 9 m pod vodní hladinou 8 Průřez potrubí se zužuje ze,7 cm na 5,9 cm Rychlost vody v širší části je,6 m/s, rychlost vody v užší části je 3,9 m/s, tlak vody v širší části je 5 kpa Určete tlak vody v užší části () Řešení Například med, není dokonale tekutý Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Zmáčknutím pružné části kapátka se z něj vytlačí vzduch, po uvolnění vzniká nad hladinou vody v kapátku podtlak a atmosférická tlaková síla vtlačí okolní kapalinu do kapátka 4 Z rovnice kontinuity plyne, že v užším místě má voda vyšší rychlost Z Bernoulliho rovnice potom plyne, že při vyšší rychlosti proudící vody se snižuje její tlak Tlak p v rozšířené části potrubí je proto větší než p v jeho užší části 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 000 cm 340 N 9 cm 3, N 3, 60 4 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / 9 cm 8, 0 cm / 000 cm 0, cm 0, 076 cm 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V je objem ponořené části ponorky a ϱ je hustota tekutiny Proto F vz V 6 7 ϱg (700 m)3 00 kg/m 3 9, 8 ms, N, 70 7 N 7 p hϱg 9 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 86 kpa 90 kpa 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 6 m/s) +, 50 4 Pa 000 kg/m3 (3, 9 m/s), 80 4 Pa, 80 4 Pa (3) Definujte ideální kapalinu Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě je u dna největší hydrostatický tlak? Proč? 4 Ponoříme-li korkovou zátku zcela do vody a potom uvolníme, vyplave působením vztlakové síly na vodní hladinu Jaký bude výsledek pokusu, provedeme-li ho v beztížném prostoru umělé družice Země? Proč? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr,8 cm a 6 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 30 kg? 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na krychli o hraně 0 cm z materiálu o hustotě 8600 kg/m 3 ponořené v oleji o hustotě 900 kg/m 3 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky 5 m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 7,6 cm na 9,5 cm Rychlost vody v širší části je,57 m/s, rychlost vody v užší části je 3, m/s, tlak vody v užší části je 4,3 kpa Určete tlak vody v širší části (3) Řešení Ideální kapalina je dokonale nestlačitelná a dokonale tekutá Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Tlak u dna závisí na hloubce, hustotě tekutiny a tíhovém zrychlení Protože jsou všechny tyto parametry u dna stejné, je i hydrostatický tlak u dna ve všech nádobách stejný 4 V beztížném prostoru je g 0 m/s, proto je i vztlaková síla nulová a zátka nevyplave 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 30 kg 9, 8m/s 950 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd /4 950 N π (,8cm) /4 π (6cm) /4 37, 34 N 37 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V a 3 je objem krychle a ϱ je hustota oleje Proto F vz a 3 ϱg (0,0 m) kg/m 3 9,8 ms 70, 6 N 7 N 7 p hϱg 5 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 45 kpa 50 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, m/s) Pa 000 kg/m3 (, 57 m/s) 5800 Pa 5800 Pa

3 (4) Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo med? Zdůvodněte Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Půllitr od piva naplníme až po okraj vodou, přikryjeme listem papíru a obrátíme Proč voda nevyteče? 4 Letadla téměř vždy startují a přistávají na přistávací dráze proti směru větru Proč? 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu 8 cm působí síla o velikosti 500 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 900 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 6,6 cm? 6 Jakou nejmenší silou musíme působit na dřevěný trámek o objemu 38,6 dm 3, abychom ho udrželi pod vodní hladinou? Hustota dřeva je 700 kgm 3 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky 7 m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 7,4 cm na 9,8 cm Rychlost vody v širší části je,4 m/s, rychlost vody v užší části je 4, m/s, tlak vody v užší části je 4,8 kpa Určete tlak vody v širší části (4) Řešení Med, není dokonale tekutý, způsobeno vnitřním třením Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Protože atmosferická tlaková síla, která drží vodu v půllitru od piva, je mnohem větší než hydrostatická tlaková síla vodního sloupce 4 Vztlaková síla roste s relativní rychlostí letadla a vzduchu, letadlu tedy stačí k těmto manévrům menší rychlost 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 900 cm 500 N 8 cm 8, N 8, 0 4 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / 8 cm 6, 6 cm / 900 cm 0, cm 0, 04 cm 6 Na trámek působí podle Archimédova zákona vztlaková síla F vz Vϱg, kde V je objem trámku a ϱ je hustota vody Tedy F vz 0, 0386 m kg/m 3 9, 8 ms 379 N Na trámek dále působí tíhová síla F g mg Vϱ tramku g 0, 0386 m kg/m 3 9, 8 ms 65 Vztlaková síla působí směrem vzhůru, tíhová směrem dolů Velikost jejich výslednice je proto rovna: F v F vz F g 379 N 65 N 4 N 0 N 7 p hϱg 7 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 67 kpa 70 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (4, m/s) Pa 000 kg/m3 (, 4 m/s), Pa, 00 4 Pa (5) Co jsou to tekutiny? Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Potápěč ztratil ve zmatku pod vodou orientaci Jak může jednoduše zjistit, kde je nahoře a kde dole? 4 Chceme-li při zalévání zahrádky dostříknout hadicí do větší vzdálenosti, zmenšíme výtokový otvor stlačením hadice nebo opatříme hadici zúženým nátrubkem Vysvětlete 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 34 cm a 740 cm Na menší píst působí síla o velikosti 47 N Určete síly, působící na větší píst 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše 8,8 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce 0,56 m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 80 kg/m 3? 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky 6 m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 7,6 cm na 8,8 cm Rychlost vody v širší části je,40 m/s, rychlost vody v užší části je 3, m/s, tlak vody v užší části je 3,0 kpa Určete tlak vody v širší části (5) Řešení Společný název pro kapaliny a plyny Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Stačí vypustit několik bublinek vzduchu a sledovat, kam se pohybují 4 Podle rovnice kontinuity je součin průřezu hadice a rychlosti vody konstantní Při zmenšení průřezu proto dosáhneme vyšší rychlosti vytékající z hadice, která potom dostříkne do větší vzdálenosti 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 47 N 0,0034 m, 40 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 47 N 0,074 m 0,0034 m 03 N 000 N F 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 80 kg/m 3 0, 56 m 9, 8 m/s 4500 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 4500 Pa 8, 80 4 m 3, 96 N 4, 0 N 7 p hϱg 6 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 57 kpa 60 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, m/s) Pa 000 kg/m3 (, 40 m/s) 540 Pa 500 Pa

4 (6) Co jsou to tekutiny? Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Odhadněte objem svého těla 4 Chceme-li při zalévání zahrádky dostříknout hadicí do větší vzdálenosti, zmenšíme výtokový otvor stlačením hadice nebo opatříme hadici zúženým nátrubkem Vysvětlete 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu cm působí síla o velikosti 300 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 900 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 6,0 cm? 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše 3,0 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce 0,4 m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 960 kg/m 3? 7 Určete hydrostatický tlak v hloubce 0 m pod vodní hladinou 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,7 cm na 9,6 cm Rychlost vody v širší části je,0 m/s, rychlost vody v užší části je 4,0 m/s, tlak vody v užší části je 4,7 kpa Určete tlak vody v širší části (6) Řešení Společný název pro kapaliny a plyny Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Hustota lidského těla je přibližně rovna hustotě vody Protože kg vody má objem dm 3, je objem lidského těla v dm 3 přibližně číselně roven jeho hmotnosti vyjádřené v kg 4 Podle rovnice kontinuity je součin průřezu hadice a rychlosti vody konstantní Při zmenšení průřezu proto dosáhneme vyšší rychlosti vytékající z hadice, která potom dostříkne do větší vzdálenosti 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 900 cm 300 N cm, N, 70 4 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / cm 6, 0 cm / 900 cm 0, 0663 cm 0, 066 cm 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 960 kg/m 3 0, 4 m 9, 8 m/s 3860 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 3860 Pa 3, 00 4 m, 6 N, N 7 p hϱg 0 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 96 kpa 00 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (4, 0 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 0 m/s), Pa, 00 4 Pa

5 (7) Definujte ideální plyn Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě je u dna největší hydrostatický tlak? Proč? 4 Letadla téměř vždy startují a přistávají na přistávací dráze proti směru větru Proč? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr,9 cm a 0 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 386 kg? 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na ponorku o objemu 3580 m 3, vynořenou z /6 nad hladinu moře Ponorka má hmotnost 3400 t Mořská voda má hustotu 00 kg/m 3 7 Určete hydrostatický tlak v hloubce 0 m pod vodní hladinou 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,7 cm na 8,7 cm Rychlost vody v širší části je,09 m/s, rychlost vody v užší části je 3,0 m/s, tlak vody v užší části je 3, kpa Určete tlak vody v širší části (7) Řešení (8) Vysvětlete pojem hydrostatický tlak Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě je u dna největší hydrostatický tlak? Proč? 4 Voda protéká zužujícím se potrubím Jaký je tlak p v rozšířené části potrubí v porovnání s tlakem p v jeho užší části, větší, menší nebo stejný? 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu 8 cm působí síla o velikosti 70 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 3300 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 5,8 cm? 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše 7,5 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce 0,33 m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 00 kg/m 3? 7 Hadice o průměru,5 cm je zakončena tryskou o průměru,4 cm Z trysky stříká voda rychlostí 4,3 m/s Jak velkou rychlostí proudí voda v hadici? 8 Průřez potrubí se zužuje ze,3 cm na 9,9 cm Rychlost vody v širší části je,4 m/s, rychlost vody v užší části je 4,0 m/s, tlak vody v širší části je 6 kpa Určete tlak vody v užší části Ideální plyn je dokonale stlačitelný a dokonale tekutý Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Tlak u dna závisí na hloubce, hustotě tekutiny a tíhovém zrychlení Protože jsou všechny tyto parametry u dna stejné, je i hydrostatický tlak u dna ve všech nádobách stejný 4 Vztlaková síla roste s relativní rychlostí letadla a vzduchu, letadlu tedy stačí k těmto manévrům menší rychlost 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 386 kg 9, 8m/s 3790 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd / N π (,9cm) /4 π (0cm) /4 79, 68 N 80 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V je objem ponořené části ponorky a ϱ je hustota tekutiny Proto F vz V 5 6 ϱg (3400 m)3 00 kg/m 3 9, 8 ms 3, N 3, 40 7 N 7 p hϱg 0 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 96 kpa 00 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 0 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 09 m/s) 540 Pa 5400 Pa

6 (8) Řešení Hydrostatický tlak je tlak způsobený vlastní tíhou kapaliny Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Tlak u dna závisí na hloubce, hustotě tekutiny a tíhovém zrychlení Protože jsou všechny tyto parametry u dna stejné, je i hydrostatický tlak u dna ve všech nádobách stejný 4 Z rovnice kontinuity plyne, že v užším místě má voda vyšší rychlost Z Bernoulliho rovnice potom plyne, že při vyšší rychlosti proudící vody se snižuje její tlak Tlak p v rozšířené části potrubí je proto větší než p v jeho užší části 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 3300 cm 70 N 8 cm 3, 70 4 N 3, 0 4 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / 8 cm 5, 8 cm / 3300 cm 0, 0364 cm 0, 03 cm 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 00 kg/m 3 0, 33 m 9, 8 m/s 340 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 340 Pa 7, 50 4 m, 43 N, 4 N 7 Rychlost vody určíme z rovnice kontinuity: v v, z toho v Sv πd v /4 πd /4 4, 3 π (,4cm) /4 π (,5cm) /4 7, 6 m/s 7, 6 m/s (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) (9) Uveďte příklad kapaliny, kterou nelze považovat za ideální a vysvětlete proč Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Vysvětlete princip přísavného držáku Proč lépe drží na hladkých plochách? Proč je vhodné namočit ho před přitisknutím k této ploše vodou? 4 Ponoříme-li korkovou zátku zcela do vody a potom uvolníme, vyplave působením vztlakové síly na vodní hladinu Jaký bude výsledek pokusu, provedeme-li ho v beztížném prostoru umělé družice Země? Proč? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr,5 cm a 0 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 388 kg? 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na ponorku o objemu 930 m 3, vynořenou z /6 nad hladinu moře Ponorka má hmotnost 800 t Mořská voda má hustotu 00 kg/m 3 7 V potrubí s průřezem o obsahu 5,4 cm teče voda rychlostí,6 m/s V potrubí je místo, jehož průřez má obsah 6 cm Jakou rychlostí teče voda tímto místem? 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,9 cm na 9,7 cm Rychlost vody v širší části je,77 m/s, rychlost vody v užší části je 3,7 m/s, tlak vody v užší části je 4,0 kpa Určete tlak vody v širší části 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 4 m/s) +, 60 4 Pa 000 kg/m3 (4, 0 m/s), Pa, 90 4 Pa

7 (9) Řešení Například med, není dokonale tekutý Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Přitisknutím přísavky k ploše se zpod ní vytlačí vzduch a přísavka je k ploše tlačena silou vyvolanou atmosférickým tlakem Čím hladší plocha, tím je vzduch lépe vytlačen Jeho dokonalejší vytlačení umožní voda, která přísavku navíc těsní 4 V beztížném prostoru je g 0 m/s, proto je i vztlaková síla nulová a zátka nevyplave 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 388 kg 9, 8m/s 380 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd /4 380 N π (,5cm) /4 π (0cm) /4, 43 N N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V je objem ponořené části ponorky a ϱ je hustota tekutiny Proto F vz V 5 6 ϱg (700 m)3 00 kg/m 3 9, 8 ms, N, 70 7 N 7 Rychlost vody určíme z rovnice kontinuity: v v, z toho v Sv 5,4 cm, 6 6 cm 0, 540 m/s 0, 54 m/s (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) (0) Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě působí na dno největší tlaková síla? Proč? 4 Když fouknete mezi dva listy papíru ve svislé poloze, přiblíží se k sobě Proč? 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu 4 cm působí síla o velikosti 00 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 00 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 8, cm? 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše 8,6 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce 0,9 m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 700 kg/m 3? 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky 3 m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,9 cm na 9,4 cm Rychlost vody v širší části je,8 m/s, rychlost vody v užší části je 3,4 m/s, tlak vody v užší části je 3,5 kpa Určete tlak vody v širší části 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 7 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 77 m/s) 980 Pa 9300 Pa

8 (0) Řešení Olej; má větší vnitřní tření než voda Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Tlakovou sílu vypočítáme podle vztahu F ps hϱgs; protože všechny veličiny h, ϱ, g, S jsou v uvedené situaci stejné, je i tlaková síla působící na dno ve všech případech stejná 4 Z Bernoulliho rovnice plyne, že při vyšší rychlosti proudící tekutiny (vzduchu) se snižuje jeho tlak Tlak vzduchu mezi listy je proto menší než v okolí a listy se k sobě přiblíží 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 00 cm 00 N 4 cm 3, N 3, 0 4 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / 4 cm 8, cm / 00 cm 0, 0555 cm 0, 05 cm 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 700 kg/m 3 0, 9 m 9, 8 m/s 300 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 300 Pa 8, 60 4 m, N, N 7 p hϱg 3 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 6 kpa 30 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 4 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 8 m/s) 6900 Pa 6900 Pa () Definujte ideální plyn Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě je u dna největší hydrostatický tlak? Proč? 4 Proč člověk topící se ve vodě nemá vyzdvihovat ruce a křičet? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 4 cm a 70 cm Na menší píst působí síla o velikosti 76 N Určete síly, působící na větší píst 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše 3,4 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce 0,95 m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 000 kg/m 3? 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6, cm na 8,7 cm Rychlost vody v širší části je,34 m/s, rychlost vody v užší části je 3,4 m/s, tlak vody v užší části je 4, kpa Určete tlak vody v širší části () Řešení Ideální plyn je dokonale stlačitelný a dokonale tekutý Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Tlak u dna závisí na hloubce, hustotě tekutiny a tíhovém zrychlení Protože jsou všechny tyto parametry u dna stejné, je i hydrostatický tlak u dna ve všech nádobách stejný 4 Křičení se vydechuje vzduch z plic, zmenšuje se objem těla a též hydrostatická vztlaková síla Vyzdvihování rukou z vody má za následek ponoření jiné části těla hlavy, neboť objem vynořené části těla zůstává stejný 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 76 N 0,004 m, 80 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 76 N 0,07 m 0,004 m 85 N 300 N F 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 000 kg/m 3 0, 95 m 9, 8 m/s 930 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 930 Pa 3, 40 4 m 3, 7 N 3, N 7 p hϱg m 000 kg/m 3 9, 8 ms 8 kpa 0 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 4 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 34 m/s) 740 Pa 700 Pa () Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Půllitr od piva naplníme až po okraj vodou, přikryjeme listem papíru a obrátíme Proč voda nevyteče? 4 Proč člověk topící se ve vodě nemá vyzdvihovat ruce a křičet? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 35 cm a 630 cm Na menší píst působí síla o velikosti 76 N Určete síly, působící na větší píst 6 Jakou nejmenší silou musíme působit na dřevěný trámek o objemu 39, dm 3, abychom ho udrželi pod vodní hladinou? Hustota dřeva je 760 kgm 3 7 Hadice o průměru,3 cm je zakončena tryskou o průměru,4 cm Z trysky stříká voda rychlostí,4 m/s Jak velkou rychlostí proudí voda v hadici? 8 Průřez potrubí se zužuje ze 0,6 cm na 9,7 cm Rychlost vody v širší části je,34 m/s, rychlost vody v užší části je 3, m/s, tlak vody v širší části je 5 kpa Určete tlak vody v užší části

9 () Řešení Olej; má větší vnitřní tření než voda Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Protože atmosferická tlaková síla, která drží vodu v půllitru od piva, je mnohem větší než hydrostatická tlaková síla vodního sloupce 4 Křičení se vydechuje vzduch z plic, zmenšuje se objem těla a též hydrostatická vztlaková síla Vyzdvihování rukou z vody má za následek ponoření jiné části těla hlavy, neboť objem vynořené části těla zůstává stejný 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 76 N 0,0035 m, 0 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 76 N 0,063 m 0,0035 m 368 N 400 N F 6 Na trámek působí podle Archimédova zákona vztlaková síla F vz Vϱg, kde V je objem trámku a ϱ je hustota vody Tedy F vz 0, 039 m kg/m 3 9, 8 ms 384 N Na trámek dále působí tíhová síla F g mg Vϱ tramku g 0, 039 m kg/m 3 9, 8 ms 9 Vztlaková síla působí směrem vzhůru, tíhová směrem dolů Velikost jejich výslednice je proto rovna: F v F vz F g 384 N 9 N 9 N 9 N 7 Rychlost vody určíme z rovnice kontinuity: v v, z toho v Sv πd v /4 πd /4, 4 π (,4cm) /4 π (,3cm) /4 7, 93 m/s 7, 9 m/s (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 34 m/s) +, 50 4 Pa 000 kg/m3 (3, m/s), 90 4 Pa, 30 4 Pa (3) Uveďte Pascalův zákon Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě je u dna největší hydrostatický tlak? Proč? 4 Letadla téměř vždy startují a přistávají na přistávací dráze proti směru větru Proč? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr,4 cm a 8 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 4 kg? 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše 6,9 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce 0,44 m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 860 kg/m 3? 7 Na rtuťovém barometru byla změřena výška rtuťového sloupce 774 mm Jaký byl atmosférický tlak? Tíhové zrychlení počítejte 9,8 ms, hustota rtuti je 3600 kg/m 3 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 7, cm na 9,4 cm Rychlost vody v širší části je,5 m/s, rychlost vody v užší části je 3,4 m/s, tlak vody v užší části je 3,5 kpa Určete tlak vody v širší části (3) Řešení Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Tlak u dna závisí na hloubce, hustotě tekutiny a tíhovém zrychlení Protože jsou všechny tyto parametry u dna stejné, je i hydrostatický tlak u dna ve všech nádobách stejný 4 Vztlaková síla roste s relativní rychlostí letadla a vzduchu, letadlu tedy stačí k těmto manévrům menší rychlost 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 4 kg 9, 8m/s 00 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd /4 00 N π (,4cm) /4 π (8cm) /4 39, N 39 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 860 kg/m 3 0, 44 m 9, 8 m/s 370 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 370 Pa 6, 90 4 m, 56 N, 6 N 7 Vycházíme ze vztahu pro hydrostatický tlak tekutiny p hϱg 0, 774 m 3600 kg/m 3 9, 8 ms 03, 3 kpa 03 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 4 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 5 m/s) 600 Pa 600 Pa

10 (4) Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Proč jsou hráze rybníků, stěny přehrad apod tlustší dole než nahoře? 4 Ponoříme-li korkovou zátku zcela do vody a potom uvolníme, vyplave působením vztlakové síly na vodní hladinu Jaký bude výsledek pokusu, provedeme-li ho v beztížném prostoru umělé družice Země? Proč? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 40 cm a 730 cm Na menší píst působí síla o velikosti 77 N Určete síly, působící na větší píst 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na ponorku o objemu 770 m 3, vynořenou z /8 nad hladinu moře Ponorka má hmotnost 700 t Mořská voda má hustotu 00 kg/m 3 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky 4 m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 7,0 cm na 9, cm Rychlost vody v širší části je,9 m/s, rychlost vody v užší části je 3,9 m/s, tlak vody v užší části je 3,6 kpa Určete tlak vody v širší části (4) Řešení Olej; má větší vnitřní tření než voda Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Ve větší hloubce je větší hydrostatický tlak, na spodní části hrází tedy působí větší tlaková síla 4 V beztížném prostoru je g 0 m/s, proto je i vztlaková síla nulová a zátka nevyplave 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 77 N 0,0040 m, 90 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 77 N 0,073 m 0,0040 m 405 N 400 N F 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V je objem ponořené části ponorky a ϱ je hustota tekutiny Proto F vz V 7 8 ϱg (700 m)3 00 kg/m 3 9, 8 ms, N, 70 7 N 7 p hϱg 4 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 37 kpa 40 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 9 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 9 m/s) 880 Pa 8800 Pa (5) Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo med? Zdůvodněte Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Proč jsou hráze rybníků, stěny přehrad apod tlustší dole než nahoře? 4 Voda protéká zužujícím se potrubím Jaký je tlak p v rozšířené části potrubí v porovnání s tlakem p v jeho užší části, větší, menší nebo stejný? 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu 30 cm působí síla o velikosti 50 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 600 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 5, cm? 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na krychli o hraně 9 cm z materiálu o hustotě 7800 kg/m 3 ponořené v oleji o hustotě 900 kg/m 3 7 V potrubí s průřezem o obsahu cm teče voda rychlostí,4 m/s V potrubí je místo, jehož průřez má obsah cm Jakou rychlostí teče voda tímto místem? 8 Průřez potrubí se zužuje ze,0 cm na 7, cm Rychlost vody v širší části je, m/s, rychlost vody v užší části je 3,8 m/s, tlak vody v širší části je 7 kpa Určete tlak vody v užší části (5) Řešení Med, není dokonale tekutý, způsobeno vnitřním třením Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Ve větší hloubce je větší hydrostatický tlak, na spodní části hrází tedy působí větší tlaková síla 4 Z rovnice kontinuity plyne, že v užším místě má voda vyšší rychlost Z Bernoulliho rovnice potom plyne, že při vyšší rychlosti proudící vody se snižuje její tlak Tlak p v rozšířené části potrubí je proto větší než p v jeho užší části 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 600 cm 50 N 30 cm, N, 0 4 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / 30 cm 5, cm / 600 cm 0, cm 0, 059 cm 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V a 3 je objem krychle a ϱ je hustota oleje Proto F vz a 3 ϱg (0,9 m) kg/m 3 9,8 ms 60, 6 N 6 N 7 Rychlost vody určíme z rovnice kontinuity: v v, z toho v Sv cm, 4 cm 0, 800 m/s 0, 80 m/s (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, m/s) +, 70 4 Pa 000 kg/m3 (3, 8 m/s), 0 4 Pa, 0 4 Pa

11 (6) Definujte ideální kapalinu Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Vysvětlete princip přísavného držáku Proč lépe drží na hladkých plochách? Proč je vhodné namočit ho před přitisknutím k této ploše vodou? 4 Když fouknete mezi dva listy papíru ve svislé poloze, přiblíží se k sobě Proč? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 5 cm a 70 cm Na menší píst působí síla o velikosti 6 N Určete síly, působící na větší píst 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na ponorku o objemu 440 m 3, vynořenou z /5 nad hladinu moře Ponorka má hmotnost 300 t Mořská voda má hustotu 00 kg/m 3 7 Na rtuťovém barometru byla změřena výška rtuťového sloupce 77 mm Jaký byl atmosférický tlak? Tíhové zrychlení počítejte 9,8 ms, hustota rtuti je 3600 kg/m 3 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 7,9 cm na 9, cm Rychlost vody v širší části je,56 m/s, rychlost vody v užší části je 3,5 m/s, tlak vody v užší části je 3,9 kpa Určete tlak vody v širší části (6) Řešení Ideální kapalina je dokonale nestlačitelná a dokonale tekutá Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Přitisknutím přísavky k ploše se zpod ní vytlačí vzduch a přísavka je k ploše tlačena silou vyvolanou atmosférickým tlakem Čím hladší plocha, tím je vzduch lépe vytlačen Jeho dokonalejší vytlačení umožní voda, která přísavku navíc těsní 4 Z Bernoulliho rovnice plyne, že při vyšší rychlosti proudící tekutiny (vzduchu) se snižuje jeho tlak Tlak vzduchu mezi listy je proto menší než v okolí a listy se k sobě přiblíží 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 6 N 0,005 m, 40 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 6 N 0,07 m 0,005 m 73 N 700 N F 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V je objem ponořené části ponorky a ϱ je hustota tekutiny Proto F vz V 4 5 ϱg (300 m)3 00 kg/m 3 9, 8 ms, 80 7 N, 30 7 N 7 Vycházíme ze vztahu pro hydrostatický tlak tekutiny p hϱg 0, 77 m 3600 kg/m 3 9, 8 ms 0, 9 kpa 03 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 5 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 56 m/s) 6750 Pa 6700 Pa (7) Uveďte příklad kapaliny, kterou nelze považovat za ideální a vysvětlete proč Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Odhadněte objem svého těla 4 Voda protéká zužujícím se potrubím Jaký je tlak p v rozšířené části potrubí v porovnání s tlakem p v jeho užší části, větší, menší nebo stejný? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr,5 cm a 4 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 55 kg? 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na ponorku o objemu 00 m 3, vynořenou z /8 nad hladinu moře Ponorka má hmotnost 00 t Mořská voda má hustotu 00 kg/m 3 7 Na rtuťovém barometru byla změřena výška rtuťového sloupce 778 mm Jaký byl atmosférický tlak? Tíhové zrychlení počítejte 9,8 ms, hustota rtuti je 3600 kg/m 3 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 8,0 cm na 9,0 cm Rychlost vody v širší části je,8 m/s, rychlost vody v užší části je 3,5 m/s, tlak vody v užší části je 4, kpa Určete tlak vody v širší části (7) Řešení Například med, není dokonale tekutý Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Hustota lidského těla je přibližně rovna hustotě vody Protože kg vody má objem dm 3, je objem lidského těla v dm 3 přibližně číselně roven jeho hmotnosti vyjádřené v kg 4 Z rovnice kontinuity plyne, že v užším místě má voda vyšší rychlost Z Bernoulliho rovnice potom plyne, že při vyšší rychlosti proudící vody se snižuje její tlak Tlak p v rozšířené části potrubí je proto větší než p v jeho užší části 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 55 kg 9, 8m/s 500 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd /4 500 N π (,5cm) /4 π (4cm) /4 9, 766 N 9, 8 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V je objem ponořené části ponorky a ϱ je hustota tekutiny Proto F vz V 7 8 ϱg (00 m)3 00 kg/m 3 9, 8 ms, 30 7 N, 0 7 N 7 Vycházíme ze vztahu pro hydrostatický tlak tekutiny p hϱg 0, 778 m 3600 kg/m 3 9, 8 ms 03, 8 kpa 04 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 5 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 8 m/s) 8690 Pa 8700 Pa

12 (8) Vysvětlete pojem hydrostatický tlak Popište princip hydraulického lisu 3 Vysvětlete princip přísavného držáku Proč lépe drží na hladkých plochách? Proč je vhodné namočit ho před přitisknutím k této ploše vodou? 4 Proč člověk topící se ve vodě nemá vyzdvihovat ruce a křičet? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr,0 cm a 8 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 07 kg? 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše,9 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce 0,5 m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 000 kg/m 3? 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky 3 m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,9 cm na 9,0 cm Rychlost vody v širší části je,3 m/s, rychlost vody v užší části je 3,3 m/s, tlak vody v užší části je 3,3 kpa Určete tlak vody v širší části (8) Řešení Hydrostatický tlak je tlak způsobený vlastní tíhou kapaliny Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Přitisknutím přísavky k ploše se zpod ní vytlačí vzduch a přísavka je k ploše tlačena silou vyvolanou atmosférickým tlakem Čím hladší plocha, tím je vzduch lépe vytlačen Jeho dokonalejší vytlačení umožní voda, která přísavku navíc těsní 4 Křičení se vydechuje vzduch z plic, zmenšuje se objem těla a též hydrostatická vztlaková síla Vyzdvihování rukou z vody má za následek ponoření jiné části těla hlavy, neboť objem vynořené části těla zůstává stejný 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 07 kg 9, 8m/s 030 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd /4 030 N π (,0cm) /4 π (8cm) /4 5, 06 N 5 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 000 kg/m 3 0, 5 m 9, 8 m/s 470 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 470 Pa, 90 4 m 0, 46 N 0, 43 N 7 p hϱg 3 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 8 kpa 30 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 3 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 3 m/s) 6480 Pa 6500 Pa

13 (9) Definujte ideální plyn Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Odhadněte objem svého těla 4 Letadla téměř vždy startují a přistávají na přistávací dráze proti směru větru Proč? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 30 cm a 60 cm Na menší píst působí síla o velikosti 77 N Určete síly, působící na větší píst 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na ponorku o objemu 940 m 3, vynořenou z /3 nad hladinu moře Ponorka má hmotnost 800 t Mořská voda má hustotu 00 kg/m 3 7 Určete hydrostatický tlak v hloubce 4 m pod vodní hladinou 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,6 cm na 8,8 cm Rychlost vody v širší části je,8 m/s, rychlost vody v užší části je 4, m/s, tlak vody v užší části je 4,4 kpa Určete tlak vody v širší části (9) Řešení Ideální plyn je dokonale stlačitelný a dokonale tekutý Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Hustota lidského těla je přibližně rovna hustotě vody Protože kg vody má objem dm 3, je objem lidského těla v dm 3 přibližně číselně roven jeho hmotnosti vyjádřené v kg 4 Vztlaková síla roste s relativní rychlostí letadla a vzduchu, letadlu tedy stačí k těmto manévrům menší rychlost 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 77 N 0,0030 m, 60 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 77 N 0,06 m 0,0030 m 59 N 600 N F 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V je objem ponořené části ponorky a ϱ je hustota tekutiny Proto F vz V 3 ϱg (800 m)3 00 kg/m 3 9, 8 ms, N, 80 7 N 7 p hϱg 4 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 37 kpa 40 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (4, m/s) Pa 000 kg/m3 (, 8 m/s), 0 4 Pa, 0 4 Pa (0) Uveďte příklad kapaliny, kterou nelze považovat za ideální a vysvětlete proč Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě působí na dno největší tlaková síla? Proč? 4 Letadla téměř vždy startují a přistávají na přistávací dráze proti směru větru Proč? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou cm a 690 cm Na menší píst působí síla o velikosti 6 N Určete síly, působící na větší píst 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše, cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce 0,6 m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 900 kg/m 3? 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky 5 m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,5 cm na 9,4 cm Rychlost vody v širší části je,73 m/s, rychlost vody v užší části je 3,7 m/s, tlak vody v užší části je 3, kpa Určete tlak vody v širší části (0) Řešení Například med, není dokonale tekutý Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Tlakovou sílu vypočítáme podle vztahu F ps hϱgs; protože všechny veličiny h, ϱ, g, S jsou v uvedené situaci stejné, je i tlaková síla působící na dno ve všech případech stejná 4 Vztlaková síla roste s relativní rychlostí letadla a vzduchu, letadlu tedy stačí k těmto manévrům menší rychlost 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 6 N 0,00 m, 80 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 6 N 0,069 m 0,00 m 93 N 900 N F 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 900 kg/m 3 0, 6 m 9, 8 m/s 5470 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 5470 Pa, 0 4 m, 5 N, N 7 p hϱg 5 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 47 kpa 50 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 7 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 73 m/s) 630 Pa 6300 Pa

14 () Definujte ideální plyn Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Jaký je princip nasávání vody kapátkem? 4 Voda protéká zužujícím se potrubím Jaký je tlak p v rozšířené části potrubí v porovnání s tlakem p v jeho užší části, větší, menší nebo stejný? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 34 cm a 70 cm Na menší píst působí síla o velikosti 5 N Určete síly, působící na větší píst 6 Jakou nejmenší silou musíme působit na dřevěný trámek o objemu 5,5 dm 3, abychom ho udrželi pod vodní hladinou? Hustota dřeva je 660 kgm 3 7 Hadice o průměru,3 cm je zakončena tryskou o průměru, cm Z trysky stříká voda rychlostí,8 m/s Jak velkou rychlostí proudí voda v hadici? 8 Průřez potrubí se zužuje ze 0,6 cm na 5,9 cm Rychlost vody v širší části je,35 m/s, rychlost vody v užší části je 3,6 m/s, tlak vody v širší části je 4 kpa Určete tlak vody v užší části () Řešení Ideální plyn je dokonale stlačitelný a dokonale tekutý () Uveďte příklad kapaliny, kterou nelze považovat za ideální a vysvětlete proč Které dva základní poznatky platí pro tlak v tekutině vyvolaný vnější silou? Jak byste alespoň jeden experimentálně prokázali? 3 Skleněný válec naplníme až po okraj vodou, přikryjeme listem papíru a obrátíme Proč voda nevyteče? 4 Letadla téměř vždy startují a přistávají na přistávací dráze proti směru větru Proč? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr,9 cm a 7 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 3 kg? 6 Jakou nejmenší silou musíme působit na dřevěný trámek o objemu 6, dm 3, abychom ho udrželi pod vodní hladinou? Hustota dřeva je 800 kgm 3 7 Hadice o průměru,7 cm je zakončena tryskou o průměru,0 cm Z trysky stříká voda rychlostí,5 m/s Jak velkou rychlostí proudí voda v hadici? 8 Průřez potrubí se zužuje ze 0,6 cm na 6,5 cm Rychlost vody v širší části je 0,870 m/s, rychlost vody v užší části je 4,0 m/s, tlak vody v širší části je 4 kpa Určete tlak vody v užší části Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Zmáčknutím pružné části kapátka se z něj vytlačí vzduch, po uvolnění vzniká nad hladinou vody v kapátku podtlak a atmosférická tlaková síla vtlačí okolní kapalinu do kapátka 4 Z rovnice kontinuity plyne, že v užším místě má voda vyšší rychlost Z Bernoulliho rovnice potom plyne, že při vyšší rychlosti proudící vody se snižuje její tlak Tlak p v rozšířené části potrubí je proto větší než p v jeho užší části 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 5 N 0,0034 m, 50 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 5 N 0,07 m 0,0034 m 080 N 00 N F 6 Na trámek působí podle Archimédova zákona vztlaková síla F vz Vϱg, kde V je objem trámku a ϱ je hustota vody Tedy F vz 0, 055 m kg/m 3 9, 8 ms 5 N Na trámek dále působí tíhová síla F g mg Vϱ tramku g 0, 055 m kg/m 3 9, 8 ms 00 Vztlaková síla působí směrem vzhůru, tíhová směrem dolů Velikost jejich výslednice je proto rovna: F v F vz F g 5 N 00 N 5 N 5 N 7 Rychlost vody určíme z rovnice kontinuity: v v, z toho v Sv πd v /4 πd /4, 8 π (,cm) /4 π (,3cm) /4 4, 99 m/s 5, 0 m/s (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 35 m/s) +, 40 4 Pa 000 kg/m3 (3, 6 m/s), Pa, 80 4 Pa

15 () Řešení Například med, není dokonale tekutý Tlak vyvolaný vnější silou (působící na povrch tekutiny) je ve všech místech tekutinového tělesa stejný Tekutiny působí tlakovou silou vždy kolmo na povrch tělesa uvnitř i tělesa, které je obklopuje Nalejeme vodu do sáčku, uděláme několik dírek, zmáčkneme a pozorujeme 3 Na papír působí ze spodu atmosférický tlak a tlaková síla atmosféry je mnohem větší než tíhová síla, kterou Země působí na vodu v nádobě 4 Vztlaková síla roste s relativní rychlostí letadla a vzduchu, letadlu tedy stačí k těmto manévrům menší rychlost 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 3 kg 9, 8m/s 0 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd /4 0 N π (,9cm) /4 π (7cm) /4 5, N 5 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Na trámek působí podle Archimédova zákona vztlaková síla F vz Vϱg, kde V je objem trámku a ϱ je hustota vody Tedy F vz 0, 06 m kg/m 3 9, 8 ms 57 N Na trámek dále působí tíhová síla F g mg Vϱ tramku g 0, 06 m kg/m 3 9, 8 ms 06 Vztlaková síla působí směrem vzhůru, tíhová směrem dolů Velikost jejich výslednice je proto rovna: F v F vz F g 57 N 06 N 5 N 5 N 7 Rychlost vody určíme z rovnice kontinuity: v v, z toho v Sv πd v /4 πd /4, 5 π (,0cm) /4 π (,7cm) /4 3, 09 m/s 3, m/s (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (0, 870 m/s) +, 40 4 Pa 000 kg/m3 (4, 0 m/s), Pa, 60 4 Pa (3) Definujte ideální kapalinu Popište princip hydraulického lisu 3 Skleněný válec naplníme až po okraj vodou, přikryjeme listem papíru a obrátíme Proč voda nevyteče? 4 Když fouknete mezi dva listy papíru ve svislé poloze, přiblíží se k sobě Proč? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr,8 cm a 6 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 394 kg? 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na krychli o hraně 0 cm z materiálu o hustotě 8500 kg/m 3 ponořené v oleji o hustotě 900 kg/m 3 7 Na rtuťovém barometru byla změřena výška rtuťového sloupce 749 mm Jaký byl atmosférický tlak? Tíhové zrychlení počítejte 9,8 ms, hustota rtuti je 3600 kg/m 3 8 Průřez potrubí se zužuje ze 0,6 cm na 9,6 cm Rychlost vody v širší části je 0,750 m/s, rychlost vody v užší části je 3,6 m/s, tlak vody v širší části je 7 kpa Určete tlak vody v užší části (3) Řešení Ideální kapalina je dokonale nestlačitelná a dokonale tekutá Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Na papír působí ze spodu atmosférický tlak a tlaková síla atmosféry je mnohem větší než tíhová síla, kterou Země působí na vodu v nádobě 4 Z Bernoulliho rovnice plyne, že při vyšší rychlosti proudící tekutiny (vzduchu) se snižuje jeho tlak Tlak vzduchu mezi listy je proto menší než v okolí a listy se k sobě přiblíží 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 394 kg 9, 8m/s 3870 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd / N π (,8cm) /4 π (6cm) /4 8, 5 N 0 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V a 3 je objem krychle a ϱ je hustota oleje Proto F vz a 3 ϱg (0,0 m) kg/m 3 9,8 ms 70, 6 N 7 N 7 Vycházíme ze vztahu pro hydrostatický tlak tekutiny p hϱg 0, 749 m 3600 kg/m 3 9, 8 ms 99, 93 kpa 99, 9 kpa 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (0, 750 m/s) +, 70 4 Pa 000 kg/m3 (3, 6 m/s), Pa, 0 4 Pa (4) Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Jaký je princip nasávání vody kapátkem? 4 Proč člověk topící se ve vodě nemá vyzdvihovat ruce a křičet? 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu 3 cm působí síla o velikosti 90 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 3000 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 6,3 cm? 6 Jakou nejmenší silou musíme působit na dřevěný trámek o objemu 43,8 dm 3, abychom ho udrželi pod vodní hladinou? Hustota dřeva je 80 kgm 3 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky m Jaký je 8 Průřez potrubí se zužuje ze 0,7 cm na 8,3 cm Rychlost vody v širší části je,9 m/s, rychlost vody v užší části je 4, m/s, tlak vody v širší části je 5 kpa Určete tlak vody v užší části

16 (4) Řešení Olej; má větší vnitřní tření než voda Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Zmáčknutím pružné části kapátka se z něj vytlačí vzduch, po uvolnění vzniká nad hladinou vody v kapátku podtlak a atmosférická tlaková síla vtlačí okolní kapalinu do kapátka 4 Křičení se vydechuje vzduch z plic, zmenšuje se objem těla a též hydrostatická vztlaková síla Vyzdvihování rukou z vody má za následek ponoření jiné části těla hlavy, neboť objem vynořené části těla zůstává stejný 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 3000 cm 90 N 3 cm, N, 80 4 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / 3 cm 6, 3 cm / 3000 cm 0, 0650 cm 0, 065 cm 6 Na trámek působí podle Archimédova zákona vztlaková síla F vz Vϱg, kde V je objem trámku a ϱ je hustota vody Tedy F vz 0, 0438 m kg/m 3 9, 8 ms 430 N Na trámek dále působí tíhová síla F g mg Vϱ tramku g 0, 0438 m 3 80 kg/m 3 9, 8 ms 348 Vztlaková síla působí směrem vzhůru, tíhová směrem dolů Velikost jejich výslednice je proto rovna: F v F vz F g 430 N 348 N 8 N 8 N 7 p hϱg m 000 kg/m 3 9, 8 ms 06 kpa 0 kpa 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 9 m/s) +, 50 4 Pa 000 kg/m3 (4, m/s), Pa, 80 4 Pa (5) Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo med? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné výšky Ve které nádobě působí na dno největší tlaková síla? Proč? 4 Když fouknete mezi dva listy papíru ve svislé poloze, přiblíží se k sobě Proč? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 4 cm a 700 cm Na menší píst působí síla o velikosti 50 N Určete síly, působící na větší píst 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na krychli o hraně cm z materiálu o hustotě 700 kg/m 3 ponořené v oleji o hustotě 900 kg/m 3 7 Na rtuťovém barometru byla změřena výška rtuťového sloupce 783 mm Jaký byl atmosférický tlak? Tíhové zrychlení počítejte 9,8 ms, hustota rtuti je 3600 kg/m 3 8 Průřez potrubí se zužuje ze 0,5 cm na 6,9 cm Rychlost vody v širší části je,7 m/s, rychlost vody v užší části je 3,9 m/s, tlak vody v širší části je 6 kpa Určete tlak vody v užší části (5) Řešení Med, není dokonale tekutý, způsobeno vnitřním třením Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Tlakovou sílu vypočítáme podle vztahu F ps hϱgs; protože všechny veličiny h, ϱ, g, S jsou v uvedené situaci stejné, je i tlaková síla působící na dno ve všech případech stejná 4 Z Bernoulliho rovnice plyne, že při vyšší rychlosti proudící tekutiny (vzduchu) se snižuje jeho tlak Tlak vzduchu mezi listy je proto menší než v okolí a listy se k sobě přiblíží 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 50 N 0,004 m, 0 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 50 N 0,070 m 0,004 m 853, 7 N 850 N F 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V a 3 je objem krychle a ϱ je hustota oleje Proto F vz a 3 ϱg (0, m) kg/m 3 9,8 ms, 8 N N 7 Vycházíme ze vztahu pro hydrostatický tlak tekutiny p hϱg 0, 783 m 3600 kg/m 3 9, 8 ms 04, 5 kpa 04 kpa 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 7 m/s) +, 60 4 Pa 000 kg/m3 (3, 9 m/s), 0 4 Pa, 0 4 Pa

17 (6) Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo med? Zdůvodněte Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Jaký je princip nasávání vody kapátkem? 4 Letadla téměř vždy startují a přistávají na přistávací dráze proti směru větru Proč? 5 Písty hydraulického zvedáku mají průměr 3,0 cm a 4 cm Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 3 kg? 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na krychli o hraně cm z materiálu o hustotě 8600 kg/m 3 ponořené v oleji o hustotě 900 kg/m 3 7 V potrubí s průřezem o obsahu 6, cm teče voda rychlostí,9 m/s V potrubí je místo, jehož průřez má obsah 6,7 cm Jakou rychlostí teče voda tímto místem? 8 Průřez potrubí se zužuje ze,0 cm na 7, cm Rychlost vody v širší části je,75 m/s, rychlost vody v užší části je 3,3 m/s, tlak vody v širší části je 6 kpa Určete tlak vody v užší části (6) Řešení Med, není dokonale tekutý, způsobeno vnitřním třením Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Zmáčknutím pružné části kapátka se z něj vytlačí vzduch, po uvolnění vzniká nad hladinou vody v kapátku podtlak a atmosférická tlaková síla vtlačí okolní kapalinu do kapátka (7) Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Potápěč ztratil ve zmatku pod vodou orientaci Jak může jednoduše zjistit, kde je nahoře a kde dole? 4 Ponoříme-li korkovou zátku zcela do vody a potom uvolníme, vyplave působením vztlakové síly na vodní hladinu Jaký bude výsledek pokusu, provedeme-li ho v beztížném prostoru umělé družice Země? Proč? 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu 30 cm působí síla o velikosti 59 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 00 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 6, cm? 6 Jakou nejmenší silou musíme působit na dřevěný trámek o objemu 9, dm 3, abychom ho udrželi pod vodní hladinou? Hustota dřeva je 730 kgm 3 7 Určete hydrostatický tlak v hloubce 4 m pod vodní hladinou 8 Průřez potrubí se zužuje ze,7 cm na 7,8 cm Rychlost vody v širší části je,8 m/s, rychlost vody v užší části je 3,5 m/s, tlak vody v širší části je 7 kpa Určete tlak vody v užší části 4 Vztlaková síla roste s relativní rychlostí letadla a vzduchu, letadlu tedy stačí k těmto manévrům menší rychlost 5 Nejprve vypočteme sílu potřebnou pro zvedání tělesa: F m g 3 kg 9, 8m/s 90 N, Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS πd F /4 πd /4 90 N π (3,0cm) /4 π (4cm) /4 34, N 34 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V a 3 je objem krychle a ϱ je hustota oleje Proto F vz a 3 ϱg (0, m) kg/m 3 9,8 ms 8, 8 N 8 N 7 Rychlost vody určíme z rovnice kontinuity: v v, z toho v Sv 6, cm, 9 6,7 cm, 76 m/s, 8 m/s (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 75 m/s) +, 60 4 Pa 000 kg/m3 (3, 3 m/s), 0 4 Pa, 0 4 Pa

18 (7) Řešení Olej; má větší vnitřní tření než voda Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Stačí vypustit několik bublinek vzduchu a sledovat, kam se pohybují 4 V beztížném prostoru je g 0 m/s, proto je i vztlaková síla nulová a zátka nevyplave 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 00 cm 59 N 30 cm 437 N 4300 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / 30 cm 6, cm / 00 cm 0, 0838 cm 0, 083 cm 6 Na trámek působí podle Archimédova zákona vztlaková síla F vz Vϱg, kde V je objem trámku a ϱ je hustota vody Tedy F vz 0, 09 m kg/m 3 9, 8 ms 85 N Na trámek dále působí tíhová síla F g mg Vϱ tramku g 0, 09 m kg/m 3 9, 8 ms 08 Vztlaková síla působí směrem vzhůru, tíhová směrem dolů Velikost jejich výslednice je proto rovna: F v F vz F g 85 N 08 N 77 N 77 N 7 p hϱg 4 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 35 kpa 40 kpa 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 8 m/s) +, 70 4 Pa 000 kg/m3 (3, 5 m/s), 60 4 Pa, 0 4 Pa (8) Uveďte příklad kapaliny, kterou nelze považovat za ideální a vysvětlete proč Popište princip hydraulického lisu 3 Skleněný válec naplníme až po okraj vodou, přikryjeme listem papíru a obrátíme Proč voda nevyteče? 4 Letadla téměř vždy startují a přistávají na přistávací dráze proti směru větru Proč? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou cm a 60 cm Na menší píst působí síla o velikosti 5 N Určete síly, působící na větší píst 6 Určete velikost vztlakové síly, která působí na krychli o hraně cm z materiálu o hustotě 9000 kg/m 3 ponořené v oleji o hustotě 900 kg/m 3 7 Na rtuťovém barometru byla změřena výška rtuťového sloupce 763 mm Jaký byl atmosférický tlak? Tíhové zrychlení počítejte 9,8 ms, hustota rtuti je 3600 kg/m 3 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,9 cm na 8,5 cm Rychlost vody v širší části je,79 m/s, rychlost vody v užší části je 3,9 m/s, tlak vody v užší části je 3,9 kpa Určete tlak vody v širší části (8) Řešení Například med, není dokonale tekutý Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Na papír působí ze spodu atmosférický tlak a tlaková síla atmosféry je mnohem větší než tíhová síla, kterou Země působí na vodu v nádobě 4 Vztlaková síla roste s relativní rychlostí letadla a vzduchu, letadlu tedy stačí k těmto manévrům menší rychlost 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 5 N 0,00 m, 30 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 5 N 0,06 m 0,00 m 44 N 400 N F 6 Podle Archimédova zákona je F vz Vϱg, kde V a 3 je objem krychle a ϱ je hustota oleje Proto F vz a 3 ϱg (0, m) kg/m 3 9,8 ms 94, 0 N 94 N 7 Vycházíme ze vztahu pro hydrostatický tlak tekutiny p hϱg 0, 763 m 3600 kg/m 3 9, 8 ms 0, 8 kpa 0 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 9 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 79 m/s) 9900 Pa 9900 Pa

19 (9) Definujte ideální plyn Popište princip hydraulického lisu 3 Jaký je princip nasávání vody kapátkem? 4 Když fouknete mezi dva listy papíru ve svislé poloze, přiblíží se k sobě Proč? 5 Obsahy průřezů válců hydraulického lisu jsou 3 cm a 730 cm Na menší píst působí síla o velikosti 59 N Určete síly, působící na větší píst 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše 6,9 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce, m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 790 kg/m 3? 7 Potápěč sestoupil na dno jezera do hloubky 8 m Jaký je 8 Průměr potrubí se rozšiřuje ze 6,4 cm na 9, cm Rychlost vody v širší části je,57 m/s, rychlost vody v užší části je 3,5 m/s, tlak vody v užší části je 4,6 kpa Určete tlak vody v širší části (9) Řešení Ideální plyn je dokonale stlačitelný a dokonale tekutý Hydraulický lis tvoří nádoby o různých průřezech, naplněné kapalinou, uzavřené pohyblivými písty a propojené u dna trubicí Protože tlak p v tekutině je ve všech místech stejný, platí p F F, kde F je síla, kterou působíme na menší píst, a F je síla, kterou větší píst působí na stlačované těleso Malá síla F způsobí stlačení tělesa velkou silou F 3 Zmáčknutím pružné části kapátka se z něj vytlačí vzduch, po uvolnění vzniká nad hladinou vody v kapátku podtlak a atmosférická tlaková síla vtlačí okolní kapalinu do kapátka 4 Z Bernoulliho rovnice plyne, že při vyšší rychlosti proudící tekutiny (vzduchu) se snižuje jeho tlak Tlak vzduchu mezi listy je proto menší než v okolí a listy se k sobě přiblíží 5 a) Tlak v kapalině určíme podle vztahu p F 59 N 0,003 m, 60 4 Pa b) Velikost tlakové síly, působící na větší píst, určíme pomocí Pascalova zákona: p F z toho F FS 59 N 0,073 m 0,003 m 873 N 900 N F 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 790 kg/m 3, m 9, 8 m/s 850 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps 850 Pa 6, 90 4 m 5, 88 N 5, 9 N 7 p hϱg 8 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 77 kpa 80 kpa 8 Pro určení tlaku v širší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (3, 5 m/s) Pa 000 kg/m3 (, 57 m/s) 740 Pa 7400 Pa (30) Definujte ideální kapalinu Definujte tlak v tekutině, včetně jednotky 3 Skleněný válec naplníme až po okraj vodou, přikryjeme listem papíru a obrátíme Proč voda nevyteče? 4 Voda protéká zužujícím se potrubím Jaký je tlak p v rozšířené části potrubí v porovnání s tlakem p v jeho užší části, větší, menší nebo stejný? 5 Na píst hydraulického lisu o průřezu 6 cm působí síla o velikosti 390 N Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu průřezu 900 cm? O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 6,3 cm? 6 Ve svislé stěně nádobě je kruhový otvor o ploše,6 cm, uzavřený zátkou Jak velká tlaková síla působí na zátku, je-li střed otvoru v hloubce, m pod volnou hladinou kapaliny a hustota kapaliny je 860 kg/m 3? 7 Určete hydrostatický tlak v hloubce 3 m pod vodní hladinou 8 Průřez potrubí se zužuje ze,6 cm na 6,3 cm Rychlost vody v širší části je,5 m/s, rychlost vody v užší části je 3, m/s, tlak vody v širší části je 6 kpa Určete tlak vody v užší části (30) Řešení Ideální kapalina je dokonale nestlačitelná a dokonale tekutá Tlak p definujeme jako podíl velikosti síly F, která působí kolmo na plochu S, a této plochy S: p F S Jednotka tlaku je pascal, značka Pa: [p] [F ] [S] m N Pa 3 Na papír působí ze spodu atmosférický tlak a tlaková síla atmosféry je mnohem větší než tíhová síla, kterou Země působí na vodu v nádobě 4 Z rovnice kontinuity plyne, že v užším místě má voda vyšší rychlost Z Bernoulliho rovnice potom plyne, že při vyšší rychlosti proudící vody se snižuje její tlak Tlak p v rozšířené části potrubí je proto větší než p v jeho užší části 5 Podle Pascalova zákona pro hydraulický lis platí: p F F, z toho F FS 900 cm 390 N 6 cm 4, N 4, 40 4 N (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) Objem, který ubyde pod menším pístem, musí přibýt pod větším Z toho plyne: V V, l l, l l / 6 cm 6, 3 cm / 900 cm 0, cm 0, 056 cm 6 Nejdříve si vypočítáme velikost hydrostatického tlaku, který působí na zátku podle vztahu p ρhg 860 kg/m 3, m 9, 8 m/s, 00 4 Pa Sílu, která působí na zátku, určíme podle vztahu p F S, z toho F ps, 00 4 Pa, 60 4 m, 63 N, 6 N 7 p hϱg 3 m 000 kg/m 3 9, 8 ms 6 kpa 30 kpa 8 Pro určení tlaku v užší části použijeme Bernoulliho rovnici: ϱv + p ϱv + p, odtud p ϱv + p ϱv, po dosazení: p 000 kg/m3 (, 5 m/s) +, 60 4 Pa 000 kg/m3 (3, m/s), Pa, 30 4 Pa

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin

Více

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2. VII Mechanika kapalin a plynů Příklady označené symbolem( ) jsou obtížnější Příklad 1 Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ Stručné řešení:

Více

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: Mechanika tekutin a rovnice kontinuity Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Příklady Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_368 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

1.8.3 Hydrostatický tlak

1.8.3 Hydrostatický tlak .8.3 Hydrostatický tlak Předpoklady: 00802 Z normální nádoby s dírou v boku voda vyteče, i když na ni netlačí vnější síla. Pokus: Prázdná tetrapacková krabice, několik stejných děr v boční stěně postupně

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MECHANIKA HYDROTATIKA A AEROTATIKA Implementace ŠVP

Více

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování 1 Jakým směrem se šíří tlak? 2 Chlapci si zhotovili model hydraulického lisu podle obrázku. Na písty ručních stříkaček působí stejnou silou. Který chlapec

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů Mechanika kapalin a plynů Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Tekutiny Tlak Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak v kapalině vyvolaný

Více

6. Mechanika kapalin a plynů

6. Mechanika kapalin a plynů 6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich

Více

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. BIOMECHANIKA 8, Disipativní síly II. (Hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon, dynamické veličiny, odporové síly, tvarový odpor, Bernoulliho rovnice, Magnusův jev) Studijní program,

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

Základní škola Kaplice, Školní 226

Základní škola Kaplice, Školní 226 Základní škola Kaplice, Školní 6 DUM VY_5_INOVACE_Y5 autor: Mical Benda období vytvoření: 0 ročník, pro který je vytvořen: 7 vzdělávací oblast: vzdělávací obor: tématický okru: téma: Člověk a příroda yzika

Více

S = 2. π. r ( r + v )

S = 2. π. r ( r + v ) horní podstava plášť výška válce průměr podstavy poloměr podstavy dolní podstava Válec se skládá ze dvou shodných podstav (horní a dolní) a pláště. Podstavou je kruh. Plášť má tvar obdélníka, který má

Více

PŘÍKLAD. d) Jaký je hydrostatický tlak ve vodě ve hloubce 10 m? Vypočítáme na celé

PŘÍKLAD. d) Jaký je hydrostatický tlak ve vodě ve hloubce 10 m? Vypočítáme na celé Otázky: a) Vysvětlíme pojem hydrostatický tlak. b) Jaký je hydrostatický tlak ve vodě ve hloubce 5 m? Vypočítáme na celé c) Jaký je celkový tlak ve vodě ve hloubce 5 m, když na hladinu působí i tlak atmosféry?

Více

Ilustrační animace slon a pírko

Ilustrační animace slon a pírko Disipativní síly Kopírování a šíření tohoto materiálu lze pouze se souhlasem autorky PhDr. Evy Tlapákové, CSc. Určeno pro základní kurz biomechaniky studentů FTVS UK, školní rok 2008/2009 Disipativní síly

Více

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Fyzika kapalin Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Plyny nemají stálý tvar ani stálý objem, jsou velmi snadno stlačitelné. Tekutina je společný název pro kapaliny

Více

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země (Učebnice strana 140 141) Na pouti koupíme balonek. Pustíme-li ho v místnosti, stoupá ke stropu.po určité době (balonek mírně uchází) se balonek od stropu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = = MECHANIKA TEKUTIN I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tekutiny zahrnují kapaliny a plyny. Společnou vlastností tekutin je, že částice mohou být snadno od sebe odděleny (nemají vlastní

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY FYZIKÁLNA 2. ročník šestiletého studia

Více

1.8.6 Archimédův zákon II

1.8.6 Archimédův zákon II 186 Archimédův zákon II Předpoklady: 1805 Pomůcky: pingpongový míček, uříznutá PET láhev, plechovka (skleněná miska), akvárko, voda, hustoměr Co rozhoduje o tom, zda předmět bude plavat? Výslednice dvou

Více

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno Stlačitelnost je schopnost látek zmenšovat svůj objem při zvyšování tlaku, přičemž hmotnost sledované látky se nezmění. To znamená, že se mění hustota dané látky. Stlačitelnost lze také charakterizovat

Více

Clemův motor vs. zákon zachování energie

Clemův motor vs. zákon zachování energie Clemův motor vs. zákon zachování energie (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2009 V učebnicích fyziky se traduje, že energii nelze ani získat z ničeho, ani ji zničit, pouze ji lze přeměnit na jiný druh. Z této

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm.

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm. Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm. 8 cm u s = 11,3137085 cm pomocí Pythagorovy věty z pravoúhlého ABC u t = 13,85640646 cm opět pomocí Pythagorovy věty z pravoúhlého ACA'

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále

Více

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Vlastnosti kapalných látek nemají vlastní tvar, mění tvar podle nádoby jsou tekuté, dají se přelévat jejich povrch je vodorovný se Zemí jsou téměř nestlačitelné

Více

F - Mechanika kapalin - I

F - Mechanika kapalin - I - Mechanika kapalin - I Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.

Více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Archimédův zákon, vztlaková síla Variace 1 Archimédův zákon, vztlaková síla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vztlaková síla,

Více

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Už víme, že v kapalině zvedneme těleso s menší námahou než na vzduchu. Na ponořené těleso totiž působí svisle vzhůru vztlaková síla, která těleso nadlehčuje (působí proti gravitační síle).

Více

Stereometrie pro učební obory

Stereometrie pro učební obory Variace 1 Stereometrie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Vzájemná poloha prostorových

Více

fyzika v příkladech 1 a 2

fyzika v příkladech 1 a 2 Sbírka pro předmět Středoškolská fyzika v příkladech 1 a 2 Mechanika: kapaliny a plyny zadání 1. Ve dně nádoby je otvor, kterým vytéká voda. Hladina vody v nádobě je 30 cm nade dnem. Jakou rychlostí vytéká

Více

3.3.1 Tlak vzduchu. Předpoklady:

3.3.1 Tlak vzduchu. Předpoklady: 3.3.1 Tlak vzduchu Předpoklady: 010508 Pomůcky: Trychtýř, balónek, gumička pevná, plechovka od limonády, akvárium, kahan, kanystr, skleněný válec, odměrný válec s rovným vrchem, kus papíru, sklenička,

Více

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno 8.2.2013

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno 8.2.2013 Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno 8.2.2013 Předmět, ročník Fyzika, 1. ročník Tematický celek Fyzika 1. Téma Archimédův zákon Druh učebního materiálu

Více

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220, "Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost

Více

Kapka kapaliny na hladině kapaliny

Kapka kapaliny na hladině kapaliny JEVY NA ROZHRANÍ TŘÍ PROSTŘEDÍ Kapka kapaliny na hladině kapaliny Na hladinu (viz obr. 11) kapaliny (1), nad níž je plynné prostředí (3), kápneme kapku jiné kapaliny (2). Vzniklé tři povrchové vrstvy (kapalina

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 A) Výklad: Změny skupenství látky Látka se může vyskytovat ve třech různých skupenstvích PEVNÉM, KAPALNÉM nebo PLYNNÉM. Např. voda (H 2 O)- může se vyskytovat jako krystalický

Více

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek Brno 2007 1 Jak je z obrázku patrné, původní studijní pomůcka (opora) vznikla v roce 1992 pro opakování středoškolské fyziky. Pro výrobu byl použit autorský systém Genie, jehož výstupem jsou DOSové aplikace.

Více

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 28. 3. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Tekutiny jsou společný název pro kapaliny a plyny. Společná vlastnost tekutin

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_7_Mechanika kapalin a plynů Ing. Jakub Ulmann 7.1 Vlastnosti kapalin a plynů Základní a společnou vlastností

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1201_základní_pojmy_1_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Věra Keselicová. duben 2013

Věra Keselicová. duben 2013 VY_52_INOVACE_VK53 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová duben 2013 7. ročník

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Popis základních zákonitostí v mechanice

Více

Příklady pro přijímací zkoušku z matematiky školní rok 2012/2013

Příklady pro přijímací zkoušku z matematiky školní rok 2012/2013 Příklady pro přijímací zkoušku z matematiky školní rok 2012/2013 Test přijímací zkoušky bude obsahovat úlohy uzavřené, kdy žák vybírá správnou odpověď ze čtyř nabízených variant (správná je vždy právě

Více

Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079

Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů fyzika Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 7. ročníku. Světelné jevy, mechanické vlastnosti látek.

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4 UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Květen 2012 Ročník 7. Předmět Fyzika Vztlaková Název,

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE () A Určování binárních difúzních koeficientů ve Stefanově trubici Vedoucí práce: Ing. Pavel Čapek, CSc. Umístění práce: laboratoř 74 Určování binárních difúzních

Více

Proudění ideální kapaliny

Proudění ideální kapaliny DUM Základy přírodních věd DUM III/-T3-9 Téma: Rovnice kontinuity Střední škola Rok: 0 03 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Proudění ideální kapaliny Rovnice kontinuity toku = spojitosti toku

Více

3.1.8 Hydrostatický tlak I

3.1.8 Hydrostatický tlak I 18 Hydrostatický tlak I Předpoklady: 00107 Pomůcky: Pedagogická poznámka: První příklad je kontrola výsledků z minulé hodiny Počítám ho celý na tabuli, druhou půlku nechávám volnou na obecné odvození Př

Více

3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY

3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY 3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY 3.1.1 TEKUTINY, TLAK, HYDROSTATICKÝ A ATMOSFÉRICKÝ TLAK, VZTLAKOVÁ SÍLA Tekutiny: kapaliny a plyny Statika kapalin a plynů = Hydrostatika a Aerostatika Tlak v tekutině

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný?

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný? KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obráze je správný? a) b) 2) Vypočti hydrostaticý tla v nádobě s vodou na obrázu: a) v ístě A b) v bodě C c) Doplňové ateriály učebnici Fyzia 7 1 ) V bodě C na obrázu

Více

Otázky z kapitoly Stereometrie

Otázky z kapitoly Stereometrie Otázky z kapitoly Stereometrie 10. února 015 Obsah 1 Krokované příklady (0 otázek) 1 Metrické vlastnosti (30 otázek) 1.1 Obtížnost 1 (16 otázek)....................................... 1. Obtížnost (14

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

Tepelná výměna - proudění

Tepelná výměna - proudění Tepelná výměna - proudění Proč se při míchání horkého nápoje ve sklenici lžičkou nápoj rychleji ochladí - Při větrání místnosti (zejména v zimě) pozorujeme, že chladný vzduch se hromadí při zemi. Vysvětlete

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ (opakování) Co už víme? Kapaliny: jsou tekuté hladina je vždy vodorovná tvar zaujímají podle nádoby jsou téměř nestlačitelné jsou snadno dělitelné

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN Struktura kapalin Povrchová vrstva kapaliny Povrchová energie, povrchová síla, povrchové napětí Kapilární tlak Kapilarita Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. STRUKTURA KAPALIN Tvoří

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN Struktura kapalin je něco mezi plynem a pevnou látkou Částice kmitají ale mohou se také přemísťovat Zvýšením teploty se a tím se zvýší tekutost kapaliny Malé vzdálenosti

Více

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Z injekční stříkačky je skrze jehlu vytlačovaná voda. Průměr stříkačky je D, průměr jehly d. Určete výtokovou rychlost,

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura a vlastnosti kapalin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 7 Struktura a vlastnosti kapalin

Více

Medundcké 'il1~~thorii kapalin Cll plynů demoru,trovl.illlhi!lll@ii1liioci imprcnfbovahýdm prostředlkť!! - plasf@vý4:h hlihvi

Medundcké 'il1~~thorii kapalin Cll plynů demoru,trovl.illlhi!lll@ii1liioci imprcnfbovahýdm prostředlkť!! - plasf@vý4:h hlihvi Veletrh nápadů učitelů fyziky Medundcké 'il1~~thorii kapalin Cll plynů demoru,trovl.illlhi!lll@ii1liioci imprcnfbovahýdm prostředlkť!! - plasf@vý4:h hlihvi Věra Novobilská l. Ověření Pasclllova zókona

Více

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_95 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

FYZIKA Mechanika tekutin

FYZIKA Mechanika tekutin Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Mechanika

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1..00/1.79 Název DUM: Hydrostatický tlak

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence)

Více

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m Květina v zrcadle Žena stojí 2 m od velkého zrcadla zavěšeného na stěně a drží malé zrcátko půl metru za hlavou. Jak daleko za velkým zrcadlem je obraz květiny, kterou má ve vlasech. Řešení: 0,5 + 0,5

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK Hustota látek je základní informací o studované látce. V případě homogenní látky lze i odhadnout druh materiálu s pomocí známých tabulkovaných údajů (s ohledem na barvu a vzhled materiálu

Více

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Příklady: 7., 8. Práce a energie Příklady: 7., 8. Práce a energie 1. Dělník tlačí bednu o hmotnosti m = 25, 0 kg vzhůru po dokonale hladké nakloněné rovině o úhlu sklonu α = 25. Působí na ni při tom stálou silou F o velikosti F = 209

Více

Fyzika v přírodě. výukový modul pro 9. ročník základní školy

Fyzika v přírodě. výukový modul pro 9. ročník základní školy Fyzika v přírodě výukový modul pro 9. ročník základní školy Základní údaje o výukovém modulu Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Pavel Rafaj Téma (témata) výukového modulu: vyhledávání a zpracování informací

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

Odhad ve fyzice a v životě

Odhad ve fyzice a v životě Odhad ve fyzice a v životě VOJTĚCH ŽÁK Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 195 Úvod Součástí fyzikálního vzdělávání by mělo být i rozvíjení dovednosti

Více

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých Úloha 6 02PRA1 Fyzikální praktikum 1 Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých měření i ověří Gay-Lussacův zákon.

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_15 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Vzájemné působení těles Pozoruj a popiš vzájemné působení sil Statické a dynamické působení sil čtvrtku).

Více

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ HYDRODYNAMIKA 5.37 Jaké objemové nmožství nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ. d 0mm v 0.3ms.850kgm

Více

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( Cvičení 11 1. Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( σxx τ xy τ xy σ yy ) (a) Najděte vyjádření tenzoru napětí v soustavě souřadnic pootočené v rovině xy o

Více

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM.

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM. STEREOMETRIE Zadání 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK = AK ; M EH; HM = EM ) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; K AB; BK = AK ; L CD; DL = CL ; M

Více

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku Eva Hejnová Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem, ČR Květa Kolářová ZŠ Buzulucká, Teplice Ivana Hotová Podkrušnohorské gymnázium, Most O čem budeme povídat

Více