CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1"

Transkript

1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/ :16 - page 1

2 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 2 CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteøíjsou partnery jiş 35 let, spoleènì a souèasnì konstruují motory a pøipravují maziva prostøednictvím špièkových technologií. Optimální olej Výzkumné týmy CITROËN a TOTAL spojují své síly, aby Vám poskytly lepší technologickou kombinaci motoru a maziva a zvýšily tak uşitnou hodnotu svých výrobkù. Z maziv TOTAL si vyberete optimální olej, který bude nejlépe vyhovovat pro zajištìní výkonu a dlouhé Şivotnosti Vašeho vozu CITROËN. Proto motory CITROËN dávajípøednost olejùm TOTAL. TOTAL, který je partnerem spoleènosti CITROËN, je i Vaším partnerem. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/ :16 - page 2

3 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 3 Tento návod byl vytvoøen s vyuşitím kompletního vybavení (série a opce) a technických charakteristik zadaných pøi zpracování jeho koncepce. Úroveò vybavení Vašeho vozidla závisí na provedení, zvolených opcích a zemi prodeje. Nìkteré vybavení uvedené v tomto návodu nemusí být v prùbìhu roku k dispozici. Popisy a obrázky jsou uvedeny bez záruky. AUTOMOBILES CITROËN si vyhrazuje právo na zmìnu modelù a jejich vybavení bez nutnosti mìnit tento návod. Sí spoleènosti AUTOMOBILES CITROËN se skládá pouze z vyškolených profesionálù, kteøí jsou Vám k dispozici pro zodpovìzení jakýchkoliv Vašich otázek. Pøejeme Vám š astnou cestu s vozidlem CITROËN. Návod k obsluze je integrálnísouèástívašeho vozidla. Ponechte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli kdispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. CréationCOMIDOC AutomobilesCITROËN RCSPARIS ÉditionALTAVIA/PRODITY Imp.enUE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/ :16 - page 3

4 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 4 A42-CZ-1005/2 Edition 11/2005 C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/ :16 - page 4

5 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 1 1 Dìkujeme Vám a blahopøejeme Vám k Vaší volbì. NeŞ vyjedete na cestu, pøeètìte si pozornì tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se øízení a výbavy vozidla, stejnì jako dùleşité pokyny k nim. V tomto dokumentu rovnìş naleznete bezpeènostní pokyny a informace pro bìşnou údrşbu, které Vám pomohou zachovat maximální bezpeènost a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla je pøedpokladem pøíjemného cestování. Dle verze a rozsahu volitelné výbavy, stejnì jako data a zemì prodeje, nemusí být nìkterá pøíslušenství nebo funkce popsané v tomto dokumentu pøítomny ve Vašem vozidle. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 1

6 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 2 2 OBSAH I Kapitola I NÁVOD VE ZKRATCE I NÁVOD VE ZKRATCE Místo øidièe SdruŞený pøístroj Svìtelné kontrolky Stìraèe Signalizace Nastavení sedadla øidièe Pøední sedadla Zpìtná zrcátka Ovládání oken Regulátor rychlosti jízdy Omezovaè rychlosti Vìtrání - Vytápìní Manuální klimatizace Automatická klimatizace Displej NÁVOD VE ZKRATCE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 2

7 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 3 OBSAH 3 II Kapitola II Ovládání II Dálkové ovládání Klíèe Kódová karta Alarm Zámek øízení - Spínací skøíòka - Spouštìè Spouštìní motoru SdruŞený pøístroj Ukazatel údrşby Osvìtlení sdruşeného pøístroje - Black panel SdruŞené pøístroje Palubní poèítaè Mechanická pøevodovka Pøevodovka SensoDrive Parkovací brzda - Systém ABS Dynamická kontrola stability Výstraha pøi pøekroèení rychlosti C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 3

8 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 4 4 OBSAH III Kapitola III PRVKY KOMFORTU III Vstupy do vozidla - Zajištìní proti krádeşi a vniknutí Vìtrání - Vytápìní Manuální klimatizace Automatická klimatizace Zadní sedadla Airbagy ZádrŞné prostøedky pro dìti Osvìtlení interiéru Komfort interiéru Zavazadlový prostor IV Kapitola IV MODULARITA IV Modularita Mìkká posuvná støecha Berline Kabriolet Kabriolet Spider Spider Kabriolet Kabriolet Berline Víko zavazadlového prostoru Boèní kryty Akustický komfort C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 4

9 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 5 OBSAH 5 V Kapitola V ÚdrŞba Otevírání víka motorového prostoru Hladiny Benzínové motory Naftové motory Vybavení naftových motorù Objemy náplní Pojistky Akumulátor V VI Kapitola VI Praktické rady Palivová nádrş Výmìna Şárovek Bezpeènostní doporuèení Výmìna kola Vleèení - Zvedání VI VII ABC Kapitola VII Technické charakteristiky Všeobecné údaje Rozmìry Spotøeby Identifikace Abecední rejstøík Všeobecná doporuèení I XXIV VII ABC C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 5

10 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 6 INÁVOD VE ZKRATCE 6 MÍSTO ØIDIÈE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 6

11 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 7 Místo øidièe 7 I 1 Výdech pro odmlzování boèního okna vlevo. 2 Ovládací prvky: Osvìtlení. Smìrovásvìtla. Svìtlometydomlhy. Mlhová svìtla. 3 Øazení rychlostních stupòù pod volantem (Pøevodovka SensoDrive). 4 Zvuková houkaèka. 5 Airbag øidièe. 6 Sdruzený pøístroj palubní desky. 7 Ovládací prvky: Pøednístìraèe. Ostøikovaèe. Palubní poèítaè. 8 Ovládací prvky: Alarm. Elektrické uzamknutí zadního okna. Výstraha pøi pøekroèení rychlosti. Ovládání ESP. 9 Ovládání centrálního zamykání dveøí a zavazadlového prostoru. 10 Displej. 11 Výstrazná svìtla. 12 Centrální vìtrací otvory. 13 Pravý reproduktor (výskový). 14 Boèní vìtrací otvor. air- 15 Pøepínaè na klíè: Aktivace/neutralizace bagu spolujezdce. 16 Airbag spolujezdce. 17 Spodní odkládací pøihrádka. Ulození vozové dokumentace. 18 Autorádio. 19 Odkládací prostor/mìniè CD. 20 Klimatizace nebo ovládání vìtrání/vytápìní. 21 Elektrické ovládání pøedních oken. 22 Øadicí páka. 23 Zavírání zadních oken. 24 Vyjímatelný popelník. 25 Parkovací brzda. 26 Zapalovaè cigaret. 27 Ovládání autorádia pod volantem. 28 Spínací skøíòka. 29 Zajis ovací páka pro seøízení volantu. 30 Ovládací prvky: Regulátor rychlosti jízdy. Omezovaè rychlosti. 31 Páka pro otevírání víka motoru. 32 Pøístup k pojistkové skøíòce. 33 Nastavování polohy svìtlometù. 34 Ovládání elektrických zpìtných zrcátek. NÁVOD VE ZKRATCE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 7

12 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 8 INÁVOD VE ZKRATCE 8 SdruŞený pøístroj Verze benzínový motor a sportovní provedení B C D E A F J I H G D 39 Sportovní provedení C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 8

13 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 9 SdruŞený pøístroj Verze se vznìtovým motorem 9 I A-Ovládání: - Reostat osvìtlení pøístrojù. - Øízení v noci (black panel). B-Palivomìr. C-Otáèkomìr. V období zábìhu viz Zábìh. D-Èervené pásmo otáèkomìru informuje øidièe o nutnosti pøeøadit na vyšší rychlostní stupeò. Verze Sport: kontrolka se rozsvítí oranşovì, a potom èervenì. A B C D H J I G E-Displej pøevodovky Senso- Drive. F-Ovládání: - Nulování denního poèítadla. G-Zobrazování: - Tempomat/Omezovaè rychlosti. - Denní poèítadlo kilometrù. - Palubní poèítaè. E F H-Zobrazení kontrolek. I- Indikátor rychlosti. J- Zobrazování: - Ukazatel údrşby. - Ukazatel mnoşství oleje v motoru. - Poèítadlo ujeté vzdálenosti. NÁVOD VE ZKRATCE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 9

14 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 10 INÁVOD VE ZKRATCE 10 Svìtelné kontrolky Rozsvícení kontrolek mùşe být doprovázeno hlášením a/nebo zvukovým signálem Tlak motorového oleje Roz svítí se na nìkolik sekund pøi kaşdém otoèení klíèe. Pokud motor bìşí a rozsvítí se tato kontrolka, znamená to nízký tlak oleje. OkamŞitì zastavte a vypnìte motor. Navštivte servisní sí CITROËN. VýstraŞná kontrolka teploty chladicí kapaliny Roz svítí se na nìkolik sekund pøi kaşdém otoèení klíèe. Pokud motor bìşí a rozsvítí se tato kontrolka, znamená to abnormální zvýšení teploty chladicí kapaliny. OkamŞitì zastavte a vypnìte motor. Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny. Viz Hladiny. Pokud je hladina vyhovující, je tøeba navštívit servisní sí CITROËN. Dobíjení akumulátoru Musí zhasnout po spuštìní motoru. Pokud zùstane trvale svítit, kontaktujte servisní sí CITROËN. Kontrolka parkovací brzdy, mnoşství brzdové kapaliny a poruchy rozdìlovaèe brzdného úèinku Pokud je motor v chodu, signalizuje tato kontrolka zataşení nebo uvolnìní parkovací brzdy, zda je mnoşství brzdové kapaliny dostateèné a zda nemá brzdový systém poruchu. Pokud zùstane kontrolka rozsvícená pøi odbrzdìní ruèní brzdy, okamşitì zastavte a kontaktujte servisní sí CITROËN. Kontrolka nezapnutí spony bezpeènostního pásu Kontrolka se roz svítí, jestlişe pøi otoèení klíèe ve spínací skøíòce a pøirychlostimezi0a20km/hnení zapnutý bezpeènostní pás na místì øidièe. Pøi rychlostech vyšších neş 20 km/h tato kontrolka bliká a je doprovázena zvukovým signálem po dobu pøiblişnì 120 sekund. Po uplynutí této doby zùstane kontrolka rozsvícená. SERVICE Tato kontrolka nepøetrşitì svítí, dokud není odstranìna závada, kteráspustilazobrazenívarovného hlášení, coş platí pro závaşnou poruchu. Kontaktujte neprodlenì sí CITROËN. Tato kontrolka pøechodnì svítí v pøípadì drobných závad. Kontaktujte sí CITROËN. Abyste zobrazili pøíslušné varovné hlášení, viz Seznam varovných hlášení. Kontrolka minimálního mnoşství paliva Roz svítí se na nìkolik sekund pøi kaşdém otoèení klíèe. Jakmile se rozsvítí kontrolka oznamující pokles paliva na minimum, zbývá v nádrşi 4 aş 6 litrù paliva. Kontrolka funkce systému redukce zneèištìní Kontrolka svítí aş do nastartování vozidla. Pokud kontrolka bliká nebo se rozsvítí bìhem jízdy, hlásí závadu na systému odstraòování emisí. Kontaktujte neprodlenì sí CITROËN. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 10

15 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 11 Svìtelné kontrolky 11 I ESP/ASR Pøi aktivaci Rozsvítí se na nìkolik sekund pøi kaşdém otoèení klíèe. Pokud je aktivován systém ESP nebo ASR, kontrolka bliká. Vpøípadì poruchy Rozsvítí-li se pøi jízdì tato kontrolka, doprovázená zvukovým signálem a hlášením na multifunkèním displeji, znaèí to funkèní poruchu systému. Obra te se na servisní sí CITROËN. Deaktivovaná funkce Kontrolka svítí bezpøerušení. Systém ABS Kontrolka ABS se rozsvítí po zapnutí klíèe a po nìkolika sekundách musí zhasnout. Pokud nezhasne, mùşe to znamenat poruchu systému Viz Brzdy. Odpojení èelního airbagu spolujezdce Viz Airbagy. Je krátce testován pøi startování vozidla. dieselo- Pøedehøívání vého motoru Vizzpùsoby motoru. Vizkapitola Spouštìní. spouštìní Ukazatel smìru levý Viz Signalizace Kontrolky smìrových svìtel svítí souèasnì, pokud jsou aktivována výstraşná svìtla. Obrysová svìtla Viz Signalizace Potkávací svìtla Viz Signalizace Sešlápnutá brzda (pøevodovka SensoDrive) Blikání této kontrolky na sdruşeném pøístroji hlásí nutnost sešlápnout brzdový pedál pro nastartování vozidla nebo zaøazení zpìtného chodu. Ukazatel smìru pravý Viz Signalizace Svìtlomety do mlhy (pøední) Viz Signalizace Mlhová svìtla (zadní) Viz Signalizace NÁVOD VE ZKRATCE Porucha airbagu Viz Airbagy. Je krátce testován pøi startování vozidla. Dálková svìtla Viz Signalizace C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :14 - page 11

16 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 12 INÁVOD VE ZKRATCE 12 Stìraèe Poloha I: Frekvence stírání se bude regulovat automaticky podle rychlosti jízdy vozidla. Poznámka Vozidlo stojí, v poloze 1 nebo 2, cyklování stìraèù se automaticky zpomalí. Z bezpeènostních dùvodù je systém stìraèù automaticky deaktivován po vypnutí spínací skøíòky. Pøi novém kontaktu pro opìtovnou aktivaci funkce: -Pøepnìtedopolohy 0. -NebopøepnìtedopoŞadované polohy. Aktivace funkce je signalizována stíráním. Pøední stìraèe Polohy ovladaèe 2 Rychlé stírání. 1 Normální stírání. I Pøerušované stírání. 0 Vypnuto. Impuls smìrem dolù: - AUTO: automatické stírání aktivováno. -Rázovéstírání. Vozidlo vybavené snímaèem deštì Automatická aktivace stìraèù: -Pøepnìte smìrem dolù na AUTO. Cyklování stìraèù se nastaví v závislostinaintenzitìdeštì. Poznámka: Je-li aktivována funkce automatického stírání, pøepnutí smìrem dolù má za dùsledek rázové stírání bez deaktivace funkce automatického stírání. Deaktivace funkce automatického stírání: -PøepnìtedopolohyI, potom se vra te do polohy 0. - Vypnutí motoru. POZOR: Nezakrývejte snímaè deštì umístìný na vnìjší stranì èelního skla za drşákem vnitøního zpìtného zrcátka. Pøi mytí vozidla vypnìte zapalování a deaktivujte automatické stírání. Z bezpeènostních dùvodù je systém stírání skel deaktivován po vypnutí motoru. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :15 - page 12

17 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:06 Page 13 Stìraèe 13 I A B A - Ostøikovaè èelního skla Pro spustìní ostøikovaèe pøitáhnìte ovladaè stìraèe smìrem k sobì. Ostøikovaè je sdruzen s èasovì nastavenými stìraèi èelního skla a svìtlometù, pokud svítí tlumená svìtla. Výmìna stírátek stìraèù Pøi výmìnì musí být stírátka stìraèù zastavena v poloze pro provádìní údrzby. Pøi výmìnì vypnìte kontakt a potom do minuty aktivujte ovladaè stìraèù. Stìraèe se ustaví ve svislé poloze. Po provedení výmìny zajistìte kontakt a aktivujte ovladaè stìraèù, aby se stìraèe vrátily do bìzné polohy. NÁVOD VE ZKRATCE Pøi náledí se pøesvìdète, zda jsou listy stìraèù volné. Odstraòte veskerý sníh nahromadìný na èelním skle. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :15 - page 13

18 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:07 Page 14 I NÁVOD VE ZKRATCE 14 Signalizace Zvukové upozornìní na rozsvícená svìtla Spustí se pøi otevøení dveøí øidièe pøi vypnutém zapalování, aby upozornilo, Şe svìtla zùstala rozsvícená. Vypnesepouzavøenídveøí,zhasnutí svìtel nebo po zapnutí klíèe. Signál je nefunkèní, je-li aktivováno automatické rozsvícení svìtel a/nebo doprovodného osvìtlení. Smìrová svìtla Vlevo, smìrem dolù. Vpravo, smìrem nahoru. Pøi zmìnì smìru posuòte páku aş nadoraz. Vypnutí je automatické pøi návratu volantu do pøímého smìru. Svìtelná houkaèka Ovládá se impulznì zataşením smìrem k sobì. VýstraŞná svìtla Souèasné ovládání všech smìrových svìtel. PouŞívejte je pouze v nouzi, pøi prudkém zastavení nebo pøi jízdì v neobvyklých podmínkách. Funkci lze vyuşívat i s vypnutým klíèem. Rozsvícení výstraşných svìtel Prudká decelerace vozidla zpùsobí automatické rozsvícení výstraşných svìtel. Svìtla lze vypnout ruènì tlaèítkem na palubní desce nebo automaticky pøi následné akceleraci. Zvuková houkaèka Stisknìte støední èást volantu. Pøi jízdì s výstraşnými svìtly nelze pouşívat svìtla smìrová. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :15 - page 14

19 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:07 Page 15 Ovládání osvìtlení Všechna svìtla zhasnuta Otoète objímku A smìrem dopøedu. Rozsvícená obrysová svìtla Rozsvítí se pøístrojová deska. Otoète objímku A smìrem dopøedu. Signalizace A Tlumená - dálková Pøepínání tlumených a dálkových svìtel Pøepínání tlumených a dálkových svìtel se provádí zataşením páky nadoraz smìrem k volantu. Automatické rozsvícení svìtel Obrysová a potkávací svìtla se automaticky rozsvítí pøi špatných svìtelných podmínkách nebo pøi souvislém chodu stìraèù. Po obnovení dostateèných svìtelných podmínek nebo po zastavení stìraèù dojde k jejich zhasnutí. Aktivaci/deaktivaci této funkce je moşné provést v menu Osobní nastavení - Konfigurace v Hlavním menu. Poznámka: Tato funkce se ihned aktivuje, zatímco její deaktivace vyşaduje vypnutí kontaktu. 15 I Doprovodné osvìtlení Tato funkce umoşòuje rozsvítit svìtlomety, které Vám pomohou napøíklad vyjet zparkovištì. K aktivaci této funkce dochází: Ruènì, pøitáhnutím ovládací páèky osvìtlení k sobì pøi vypnutém zapalování. Automaticky za podmínky: - Şe je aktivováno automatické rozsvícení svìtlometù, - a Şe je aktivována funkce doprovodného osvìtlení. K tomu úèelu zvolte v Hlavním menu a následnì v Osobním nastavení - Konfigurace podmenu osvìtlení a signalizace a funkci aktivujte. Vizkapitola Multifunkèní displej Poznámka: Délku doprovodného osvìtlení je moşné zmìnit (pøiblişnì 60, 30 nebo 15 sekund) v menu Osobní nastavení - Konfigurace. UdisplejeA je délka nastavená stabilnì. Poznámka: u vozidel vybavených denními svìtly není k dispozici automatické rozsvìcování svìtlometù a automatického doprovodného osvìtlení. NÁVOD VE ZKRATCE Nezakrývejte snímaè viditelnosti umístìný na vnìjší stranì èelního skla za drşákem vnitøního zpìtného zrcátka. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :15 - page 15

20 C3_P_05_2_G001-FRA.qxd 30/09/05 14:07 Page Signalizace INÁVOD VE ZKRATCE Pøední MLHOVÉ SVÌTLOMETY azadnímlhovásvìtla (Objímka C) Rozsvi te dálková tlumená svìtla. Otoète objímku C smìrem dopøedu. B Svìtlomety do mlhy svítí C Zadní MLHOVÁ SVÌTLA (Objímka B) Rozsvi te dálková tlumená svìtla. Otoète objímku C smìrem dopøedu Svìtlomety do mlhy a zadní mlhové svìtlo svítí Otoète objímku B smìrem dopøedu. Zadní mlhové svìtlo svítí Svìtelná kontrolka se rozsvítí. Mlhová svìtla budou fungovat s tlumenými nebo dálkovými svìtly. Vypnutí: - 1. otoèení smìrem zpìt vypne zadní mlhové svìtlo otoèení smìrem zpìt vypne zadní mlhové svìtlo a svìtlomety do mlhy. Poznámka: Svìtla do mlhy je doporuèeno pouşívat pouze za mlhy nebo pøi snìşení. Pokud v mlze nedojde k automatickému rozsvícení svìtel, musíte potkávací a také svìtla do mlhy rozsvítit ruènì. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T001-TCH.win 7/10/ :15 - page 16

21 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:23 Page 17 Nastavení sedadla øidièe 17 I Seøízení polohy volantu Volant lze seøizovat ve dvou smìrech: výškovì a podélnì. USTOJÍCÍHOvozidla seøiïte nejprve polohu Vašeho sedadla a pak nastavte polohu volantu. Viz Poloha øidièe pøi øízení. Uvolnìte volant zataşením zajiš ovací páky smìrem nahoru. Nastavte výšku a hloubku volantu a pak jej zajistìte stlaèením ovládací páèky nadoraz dozadu. Dbejte pøitom na dobrou viditelnost všech pøístrojù palubní desky. Nastavování polohy svìtlometù Polohu svìtlometù je doporuèeno korigovat podle zatíşení vozidla. Na palubní desce vlevo od øidièe. 0 Prázdné vozidlo. 1 Malé zatíşení. 2 Støední zatíşení. 3 Maximální zatíşení. Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy. NÁVOD VE ZKRATCE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 1

22 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:23 Page 18 INÁVOD VE ZKRATCE 18 PØEDNÍ SEDADLA C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 2

23 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 19 Pøední sedadla 19 I Mechanické seøízení Opìrky hlavy Pro vysunutí nebo zasunutí opìrky hlavy ji pøitáhnìte smìrem dopøedu a souèasnì ji vysuòte. Seøízení je správné, pokud se horní okraj opìrky nachází v úrovni vrcholu hlavy. Pøi demontáşi je tøeba ji vysunout témìø aş nahoru. Pak uvolnit pojistku pomocí mince a vytáhnout ji. Náklon opìradla Po nadzdvihnutí ovládací páky seøiïte náklon opìradla. Opìradlo lze naklonit o 45 dozadu aş dojde k jeho zajištìní; odjistit ho lze stlaèením ovládací páèky. Náklon a výška sedáku Nadzdvihnìte páku a posuòte sedadlo do poşadované polohy. 5 Pøístup k zadním sedadlùm Pro pøístup k zadním sedadlùm nebo pøi vystupování, sklopte ovládání 5 smìrem vpøed a posuòte sedadlo. Po narovnání se sedadlo vrátí do své pùvodní polohy. Pøesvìdèete se o správném zajištìní sedadla. 5 NÁVOD VE ZKRATCE 4 Podélné posunutí Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit Şádanou polohu. Poznámka: Pøi problémech se zajištìním pøedních sedadel po sklopení opìradla zadního sedadla, posuòte sedadlo vpøed pomocí ovládací páèky 4. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 3

24 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 20 INÁVOD VE ZKRATCE 20 ZPÌTNÁ ZRCÁTKA Vnitøní zpìtné zrcátko Páèka umístìná na spodním okraji zpìtného zrcátka umoşòuje nastavení vnitøního zpìtného zrcátka do dvou poloh: Poloha den: páèka není vidìt. Poloha noc (proti oslnìní): páèku je vidìt. Vnìjší zpìtná zrcátka s elektrickým ovládáním Vaše vozidlo je vybaveno elektrickými zpìtnými zrcátky. Zvolte zrcátko: -1Zrcátko na stranì øidièe -2Zrcátko na stranì spolujezdce Ovladaèem lze zrcátko seøizovat do všech ètyø smìrù a provést tak jeho optimální nastavení. Rozmrazování skel zpìtných zrcátek je spojeno s elektrickým odmlşováním zadního okna. Sklápìní vnìjších zpìtných zrcátek U stojícího vozidla lze sklápìt zpìtná zrcátka povelem nebo automaticky. Otoèením ovladaèe do polohy 3, dojde ke sklopení elektrických zpìtných zrcátek. Opaèného pohybu lze dosáhnout jeho pootoèením z polohy 3. Sklo zpìtného zrcátka má asférický tvar, který zvìtšuje boèní úhel výhledu. Viditelné objekty jsou ve skuteènosti blíşe, neş se zdá pøi pohledu do zrcátka. S tímto faktem je tøeba poèítat pøi odhadu jednotlivých vzdáleností. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 4

25 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 21 Ovládání oken 21 I Zavírání pøedních oken Pøi spouštìní: Stisknutím ovladaèe do první polohy lze spouštìt okno, jeho pohyb se však zastaví v okam- Şiku, kdy je ovladaèuvolnìn. Sekvenèní ovládání (pøi otevírání) na stranì øidièe Úplné spuštìní okna: Stisknìte ovladaèaş do druhé polohy a uvolnìte. Chcete-li otevírání pøerušit, stisknìte ovladaèznovu. Pøi uzavírání: PøidrŞením ovládaèe lze zajistit uzavøení okna. Zavírání zadních oken Elektrické ovládání Pøi otevírání nebo uzavírání okna drşte ovládací tlaèítko aş do dosaşení poşadované polohy a pak jej uvolnìte. Poznámka: Elektrické ovládání oken lze pouşívat ještì jednu minutu po vypnutí klíèe. Ovládání zadních oken Stisknutím pøepínaèe lze znemoşnit ovládání zadních oken spínaèem na zadních dveøích. POZOR NA DÌTI PØI MANIPULACI S OKNY. Pøed vystoupením z vozidla vyndejte vşdy klíè ze spínací skøínky, i kdyş odcházíte jen na malý okamşik. Pokud øidiè stiskne ovládání oken spolujezdcù, musí se pøesvìdèit, zda nikdo ze spolujezdcù nebrání správnému uzavøení oken. Øidiè musí dbát na správné pouşívání ovládání oken spolujezdci. V pøípadì sevøení pøi manipulaci s okny, musíte obrátit smìr pohybu okna. Toho lze dosáhnout zmìnou polohy pøíslušného ovladaèe. NÁVOD VE ZKRATCE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 5

26 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 22 INÁVOD VE ZKRATCE 22 Regulátor rychlosti jízdy Tento pomocný systém pøi øízení umoşòuje jet zvolenou rychlostí bez nutnosti šlapat na pedál plynu. Systém je aktivní pøi rychlosti vyšší neş 40 km/h a na nejvyšších rychlostních stupních pøevodovky. Ovladaè A tempomatu se nachází pod ovladaèem osvìtlení a signalizace. Poznámka: Informace týkající se tempomatu jsou zobrazeny na displeji sdruşeného pøístroje B. Toto zobrazení má za dùsledek zmizení informací z palubního poèítaèe (pokud je informace zobrazena na sdruşeném pøístroji). Volba funkce Otoète otoèným ovladaèem 1 do polohy CRUISE. A Volba cestovní rychlosti Po nastavení funkce pomocí vroubkovaného koleèka 1 není do pamìti uloşena Şádná prùmìrná jízdní rychlost. B Jakmile je dosaşeno poşadované jízdní rychlosti sešlápnutím pedálu plynu, stisknìte krátce ovladaè 2 nebo Prùmìrná jízdní rychlost je takto uloşena do pamìti. Zobrazuje se na displeji sdruşeného pøístroje B. 3 V této chvíli mùşete plynový pedál uvolnit. Vozidlo bude udrşovat zvolenou rychlost automaticky. Poznámka: Rychlost Vašeho vozidla se mùşe lehce lišit od rychlosti uloşené do pamìti. 2 Regulátor rychlosti jízdy mùşe být pouşíván pouze tehdy, pokud to jízdní podmínky dovolují. Nelze jej pouşívat v pøíliš hustém provozu, na poškozené vozovce, za špatných adhezních podmínek nebo pøi jiných obtíşích. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 6

27 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 23 Regulátor rychlosti jízdy 23 I Doèasné pøekroèení nastavené rychlosti Bìhem regulace rychlosti jízdy je vşdy moşno sešlápnutím pedálu plynu zrychlit na vyšší rychlost, neş je nastavená prùmìrná jízdní rychlost vozidla (napø. pøi pøedjíşdìní). Rychlost zobrazená na displeji bliká. Pro návrat na pùvodnì nastavenou jízní rychlost staèí uvolnit pedál plynu. Poznámka: Pokud systém nemùşe bìhem regulace udrşet rychlost uloşenou do pamìti (pøi prudkém poklesu rychlosti), rychlost na displeji bliká. V pøípadì potøeby upravte rychlost jízdy. Nastavení prùmìrné jízdní rychlosti bìhem regulace Prùmìrnou jízdní rychlost zobrazenou v pásmu B mùşete seøídit stisknutím: - Ovladaèe 4 pro zvýšení rychlosti. - Ovladaèe 2 pro sníşení rychlosti. Poznámka: Opakovanými stisky mùşete zmìnit nastavenou rychlost jízdy postupnì po 1 km/h, dlouhým stiskem zmìníte rychlost o 5 km/h. Deaktivace regulování prùmìrné rychlosti uloşené do pamìti - Stisknutím brzdového pedálu nebo pedálu spojky. - Nebo automaticky pøi aktivaci systému ESP nebo ASR. - Stisknutím tlaèítka 3. Poznámka: Tempomat je deaktivován, pokud je øadicí páka nastavena na neutrál nebo v neutrální poloze. Po tìchto úkonechse na displeji sdruşeného pøístroje objeví hlášení OFF. Tyto úkony nevynulují rychlost jízdy. Ta zùstává i dále zobrazena na displeji. Nová aktivace automatického øízení rychlosti - Návratem k prùmìrné jízdní rychlosti uloşené do pamìti: Po deaktivaci stisknìte ovladaè 3. Vozidlo se automaticky vrátí k prùmìrné jízdní rychlosti uloşené do pamìti a tato rychlost se zobrazí na displeji sdruşeného pøístroje B. - Nastavením jízdní rychlosti bìhem jízdy: Stisknìte krátce ovladaè 2 nebo 4, jakmile jste dosáhli poşadované rychlosti. Na displeji se zobrazí hlášení OFF. Pokud je rychlost jízdy uloşená do pamìti vyšší neş bìşná rychlost, vozidlo intenzívnì zrychlí, aby dosáhlo nastavené jízdní rychlosti. Deaktivace funkce - Otoèením koleèka do polohy 0 pro nastavení prùmìrné jízdní rychlosti CRUISE. - Vypnutím motoru. Prùmìrná jízdní rychlost, kterou jste pøedtím zvolili, jiş není uloşena v pamìti. Poznámka: V prùbìhu automatického øízení rychlosti zobrazovaná rychlost bliká, dojde-li k pøekroèení její nastavené hodnoty. V pøípadì funkèní poruchy se zobrazí hlášení doprovázené zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky SERVICE. Navštivte servisní sí CITROËN. Øidiè musí zùstat pozorný a soustøedìný na øízení vozidla. Doporuèuje se nechat nohy blízko pedálù. NÁVOD VE ZKRATCE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 7

28 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 24 INÁVOD VE ZKRATCE 24 Omezovaè rychlosti Toto pomocné zaøízení umoşòuje zvolit maximální rychlost vozidla. Ta musí být vyšší neş 30 km/h. Ovladaè A omezovaèe rychlosti je umístìn pod ovládáním svìtel a signalizace. Poznámka: Informacetýkajícíseomezovaèerychlostijsouzobrazenyna displeji sdruşeného pøístroje B. Toto zobrazení má za dùsledek zmizení informacízpalubníhopoèítaèe(pokudjeinformacezobrazenanasdruşeném pøístroji). Volba funkce Otoète otoèným ovladaèem 1 do polohy LIMIT. A Po zvolení této funkce otoèným ovladaèem 1 se zobrazí poslední do pamìti uloşená rychlost. Nastavení maximální rychlosti Pøi spuštìném motoru mùşete nastavit uloşenou rychlost, a to krátkými nebo dlouhými stisky na: - tlaè ítko 4, chcete-li uloşenou rychlost zvýšit, - tlaè ítko 2, chcete-li uloşenou rychlost sníşit. B Poznámka: Opakovanými stisky mùşete zmìnit nastavenou rychlost jízdy postupnì po 1 km/h, dlouhým stiskem zmìníte rychlost o 5 km/h. Aktivace nastavení nejvyšší jízdní rychlosti Jakmile se zobrazí poşadovaná nejvyšší rychlost, stisknìte ovladaè 3, abyste aktivovali funkci omezování rychlosti. Z displeje zmizí hlášení OFF. Pokud je funkce aktivní, sešlápnutím pedálu akcelerátoru neumoşní pøekroèit nastavenou rychlost, kromì pøípadu, kdy pedál akcelerátoru sešlápnete nadoraz, aş za tuhý bod (viz Doèasné pøekroèení maximální rychlosti ). Poznámka: Rychlost Vašeho vozidla se mùşe lehce lišit od rychlosti uloşené do pamìti C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 8

29 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 25 Omezovaè rychlosti 25 I Deaktivace nejvyšší rychlosti Stisknutím tlaèítka 3 umístìného na konci ovládací páèky A. Tím dojde k zobrazení hlášení OFF na displeji sdruşeného pøístroje. Tìmito úkony nedojde ke zrušení nastavené rychlosti. Ta zùstává zobrazena na displeji. Pøechodné pøekroèení nejvyšší rychlosti UloŞenou maximální rychlost je kdykoliv moşné pøekroèit úplným sešlápnutím pedálu akcelerátoru nadoraz, aş za tuhý bod. Po dobu pøekroèení maximální rychlosti bliká zobrazené hlášení rychlosti. Pro návrat k rychlosti nişší, neş je nejvyšší nastavená rychlost jízdy, a pro opìtovnou aktivaci funkce staèí uvolnit pedál plynu. Poznámka: pokud není pøi pouşívání omezovaèe rychlosti moşné jet rychlostí uloşenou do pamìti (pøedevším pøi prudkém sníşení rychlosti nebo pøi prudkém pøidání plynu), signalizace rychlosti bliká. V pøípadì potøeby upravte rychlost jízdy. Funkce se opìt aktivuje po poklesnutí jízdní rychlosti pod nastavenou maximální rychlost. Deaktivace funkce - Otoèením otoèného ovladaèe z polohy LIMIT do polohy 0. - Vypnutím motoru. ZvolenárychlostjeuloŞenadopamìti. Vpøípadìfunkèníporuchyse zobrazí hlášení doprovázené zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky SERVICE. Navštivte servisní sí CITROËN. NÁVOD VE ZKRATCE Koberec, který není doporuèený spoleèností CITROËN, mùşe vklouznout pod pedál akcelerátoru, a tím znemoşnit sešlápnutí pedálu za tuhý bod. V takovém pøípadì nebude moşno zrušit reşim omezení rychlosti jinak, neş stisknutím ovladaèe u volantu. Øidiè musí zùstat pozorný a soustøedìný na øízení vozidla. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 9

30 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 26 INÁVOD VE ZKRATCE 26 Vìtrání - Vytápìní Manuální klimatizace 1 - Rozdìlování vzduchu pøivádìného do vozidla Pøívod do èelních vìtracích otvorù. (Vìtrací otvory otevøeny) Pøívod k nohám u pøedních i zadních sedadel. (Vìtrací otvory uzavøeny) Pøívod k nohám a k èelnímu a boèním oknùm. Pøívod k èelnímu a boèním oknùm. OdmlŞování - rozmrazování. Zpùsob rozdìlování pøivádìného vzduchu lze upravovat podle individuální potøeby posunutím rozdìlovaèe 1 do mezipolohy. 2 - Vzduch v interiéru Recirkulace vzduchu Tato poloha umoşòuje izolovat prostor vozidla od nepøíjemných zápachù a kouøe zvenku. Mìla by být pouşívána co nejménì, aby mohl do kabiny proudit èerstvý vzduch a nedocházelo k zamlşení skel. 3- Ovládání rychlosti ventilátoru vzduchu Ventilátor je pohánìn elektromotorem. Pro zajištìní optimálního komfortu ve vozidle nesmí tento pøepínaèzùstat v poloze 0 (poloha 1mini). 4 - Nastavení teploty vzduchu pøivádìného do vozidla 5 - Klimatizace 1 MANUÁLNÍ KLIMATIZACE VÌTRÁNÍ - VYTÁPÌNÍ Rozmrazování - OdmlŞování zadního okna C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 10

31 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 27 Vìtrání - Vytápìní Manuální klimatizace 27 I ProzajištìnísprávnéfunkceVámdoporuèujeme: Pro nastavení... Chladu Tepla Ovládání 1 Ovládání 4 Ovládání 3Ovládání 5 Ovládání 2 Zpoèátku proudí studený vzduch, potom moşnost nastavení dle vlastní volby Zpoèátku proudí teplý vzduch, potom moşnost nastavení dle vlastní volby Zpoèátku maximální proudìní vzduchu, potom nastavení dle vlastní volby Zpoèátku maximální proudìní vzduchu, potom nastavení dle vlastní volby ON - Na zaèátku Na zaèátku NÁVOD VE ZKRATCE OdmlŞování - Rozmrazování Zcela teplý Maximálnì ON U provedení s automatickou klimatizací doporuèujeme nastavit funkci AUTO. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 11

32 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 28 INÁVOD VE ZKRATCE 28 Automatická klimatizace 2 Ovládací panel Pøi trvalém zapnutí automatického provozního reşimu (po stisknutí tlaèítka AUTO ) je moşnodosáhnoutoptimálníhoteplotníhokomfortu za jakýchkoli klimatických podmínek. Pokud není klimatizace zapnutá, teplota ve vozidle nemùşe být nişší neş venkovní teplota Poznámka: Automatický reşim èinnosti bude aktivovat chlazení pouze v pøípadì potøeby pro dosaşení poşadované teploty nebo pro odstranìní vlhkosti vzduchu. Z tohoto dùvodu mùşe být pøerušeno rozsvícení kontrolky chlazení Displej 1 - Automatická funkce 2 -Displej Nastaveníteploty 4 - Klimatizace 5 -Recyklacevzduchu 6 - Rozdìlování vzduchu pøivádìného do vozidla 7 -Prùtokvzduchu 8 - OdmlŞování - Rozmrazování èelního okna a pøedních boèních oken Rozmrazování - OdmlŞování zadního okna 65 C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 12

33 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 29 DISPLEJ 29 I 1 2 Digitální hodiny Pøi nastavení zobrazování èasu stisknìte ovladaè 1 pro nastavení hodin a ovladaè 2 pro nastavení minut. Displej A Displej C NÁVOD VE ZKRATCE C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 13

34 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:24 Page 30 INÁVOD VE ZKRATCE 30 C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 14

35 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:25 Page 31 II Dálkové ovládání 31 II B A Poznámka: Souèasné pouşívání jiných VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy ) mùşe doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. Vpøípadìtrvalenesprávnéfunkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. (viz následující strana). Centrální odmykání Krátkým stiskem ovladaèe B odemknete vozidlo. Tato akce je zviditelnìna rychlým blikáním smìrových svìtel a rozsvícením stropního svìtla (pokud je funkce aktivovaná). RovnìŞ mùşe vyvolat narovnání vnìjších zpìtných zrcátek. Centrální zamykání - Superzamykání Krátkým stiskem ovladaèe A zamknete vozidlo. Pro potvrzení této operace se pøiblişnì na dobu 2 sekund rozsvítí smìrová svìtla a stropní osvìtlení zhasne. Vnìjší zpìtná zrcátka se sklopí. Pokud jsou nìkteré dveøe nebo zavazadlový prostor otevøené nebo špatnì zavøené, centrální zamykání vozidlo nezamkne. U vozidel vybavených systémem superzamykání dvìmaposobìjdoucími stisky ovladaèe A aktivujete systém superzamykání vozidla. V takovém pøípadì není moşné otevøít dveøe vozidla zevnitø ani zvenèí. Je nebezpeèné aktivovat superzamykání vozidla, pokud je nìkdo ve vozidle, protoşe odemknutí zevnitø není v tomto pøípadì moşné (bez dálkového ovládání). C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 15

36 C3_P_05_2_G017-FRA.qxd 28/09/05 14:25 Page 32 II 32 Dálkové ovládání II C Vybitá baterie dálkového ovládání Tato informace je zobrazena zprávou na multifunkèním displeji a je doprovázená zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky SERVICE. A Lokalizace vozidla Lokalizaci vozidla na parkovišti lze provést stisknutím tlaèítka A, vnitøní osvìtlení se rozsvítí a smìrová svìtla budou blikat po dobu nìkolika sekund. Vozidlo zùstane uzamknuto. Výmìna baterie dálkového ovládání V pøípadì potøeby nejprve vyjmìte uloşení zamykání. Jednotku uvolnìte tahem za zadní èást (viz schéma). Akumulátor: CR 0523 s napìtím 3V. Reinicializace dálkového ovládání Po výmìnì akumulátoru je nutno dálkový ovladaèznovu aktivovat. Pro jeho aktivaci zajistìte kontakt a ihned stisknìte tlaèítko A na ovladaèi, dokud se nespustí poşadovaná akce. Tento úkon mùşe trvat zhruba deset sekund. Poznámka: Peèlivì si poznamenejte èísla klíèù a dálkového ovládání na ASSISTENÈNÍ KARTU. Uchovávejte ji na bezpeèném místì. PouŞité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je do sítì CITROËN nebo na jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod). Zasunutí a vysunutí klíèe Ovladaè C umoşòuje rozloşit a sloşit systém zamykání na dálkovém ovladaèi. Pokud nestisknete ovladaè C, mùşete mechanismus poškodit. S výjimkou reinicializace není dálkové ovládání funkèní, pokud je klíè zasunut ve spínací skøíòce, to platí, i kdyş není zapnut. Pozor, náhodná manipulace s ovladaèem uloşeným v kapse mùşe vyvolat nechtìné odemknutí dveøí. Souèasnì platí, Şe pokud nedojde k otevøení Şádných dveøí do tøiceti sekund po odemknutí, dveøe se znovu automaticky uzamknou. Upozornìní: Pokud není vymìòovaná baterie shodná s pùvodní, hrozí nebezpeèí poškození dálkového ovladaèe. PouŞívejte pouze stejné baterie nebo typ baterií, který doporuèil CITROËN. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T017-TCH.win 7/10/ :15 - p age 16

37 C3_P_05_2_G033-FRA.qxd 28/09/05 14:31 Page 33 II Klíèe 33 II Centrálnízamykánípomocíklíèe Krátké stisknutí klíèe uzamkne vozidlo. Superzamykání: Centrálnízamykánípomocíklíèe Druhým následným stisknutím ovladaèe zamykání uzamknete vozidlo v reşimu superzamykání. Potom není moşné otevøít dveøe zevnitø ani zvenèí. Poznámka: Pokud vozidlo stojí a motor je vypnutý, je uzamknutí vozidla signalizováno blikáním svìtelné kontrolky ovladaèe vnitøního zamykání vozidla. Pokud jsou dveøe nebo zavazadlový prostor špatnì zavøené, centrální zamykání nefunguje. Klíè s elektronickou blokací startování Klíè umoşòuje uzamknutí a odemknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Poznámka: Z bezpeènostních dùvodù se ozve zvukový signál, pokud pøi otevøení dveøí øidièe po vypnutí motoru zùstane klíè ve spínací skøíòce. Klíè umoşòuje neutralizaci èelního airbagu spolujezdce (viz airbagy ). Elektronická blokace spouštìní Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI SPOUŠTÌNÍ blokuje systém napájení motoru. Systém se aktivuje automaticky po vytaşení klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. V takovém pøípadì se obra te na servisní sí CITROËN. Je nebezpeèné aktivovat superzamykání vozidla, pokud je nìkdo ve vozidle, protoşe odemknutí zevnitø není v tomto pøípadì moşné (bez dálkového ovládání). Èíslo klíèe je uvedeno na štítku klíèe. V pøípadì ztráty Vám náhradní klíè nebo dálkové ovládání dodá pouze sí CITROËN. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T033-TCH.win 7/10/ :15 - p age 1

38 C3_P_05_2_G033-FRA.qxd 28/09/05 14:31 Page 34 II 34 KÓDOVÁ KARTA II V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdrşet rovnìş kódovou kartu vozidla. Nikdyjinenechávejtevevozidle. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Kódovákartajedodávánasvozidlem. Nakartìjeuvedenpøístupovýkód, který umoşòuje pracovníkùm znaèkové sítì CITROËN provádìt opravy systému elektronické blokace spouštìní. Utajenou zónu karty ponechte zakrytou, její neporušenost chrání Váš systém elektronické blokace spouštìní. Pokud dojde ke ztrátì karty, nelze dále zajistit úèinnost Vašeho systému blokace spouštìní. Doporuèení U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uloşte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). Pøi kaşdé zmìnì klíèù (pøidání, zrušení nebo výmìna klíèe) je nezbytné se obracet se všemi klíèi, které má majitel v uşívání a s kódovou kartou na sí CITROËN. POZOR Èíslo klíèe je uvedeno na štítku klíèe. V pøípadì ztráty je pouze znaèková sí CITROËN schopna Vám dodat nový klíè nebo dálkový ovladaè. Pøiztrátìkódovékartybudenutnéprovéstvservisní síti CITROËN rozsáhlejší opravu. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T033-TCH.win 7/10/ :15 - p age 2

39 C3_P_05_2_G033-FRA.qxd 28/09/05 14:31 Page 35 II Alarm 35 II Deaktivace alarmu dálkovým ovládáním Vypnutíalarmuseprovádípøiodemykání vozidla (stiskem tlaèítka B na dálkovém ovládání). 1 Vaše vozidlo mùşe být vybaveno ALARMEM PROTI VNIKNUTÍ DO VOZIDLA. Tento alarm zajiš uje: Vnìjší obvodovou ochranu vozidla pomocí detektorù na všech otevíratelných èástech (dveøe, víko zavazadlového prostoru, víko motoru) a elektrického napájení vozidla. Prostorovou ochranu interiéru, zajiš ovanou ultrazvukovými snímaèi (detekce pohybu v interiéru vozidla). Prostorový alarm mùşete deaktivovat pomocí ovladaèe 1. B A Souèástí alarmu je siréna a svìtelná kontrolka na ovladaèi 1,která je viditelná zvenèí a která hlásí 3 moşné stavy alarmu: Alarm není aktivován (není v pohotovostním stavu), svìtelná kontrolkajezhasnutá. Alarm je aktivován (v pohotovostním stavu), svìtelná kontrolka pomalu bliká. Alarm je spuštìn (hlášení vniknutí do vozidla), svìtelná kontrolka rychle bliká, pokud je alarm deaktivován stisknutím tlaèítka B. Otoèením kíèe spínací skøíòky se alarm vypne. Poznámka: V pøípadì poruchy funkce zùstává kontrolka stále rozsvícena. Deaktivace alarmu klíèem Odemknìte dveøe pomocí klíèe. Spustí se siréna. Zasuòte klíè do spínací skøíòky a otoète jím do polohy jedna, siréna se tímto vypne. V opaèném pøípadì je siréna funkèní po dobu 30 sekund. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T033-TCH.win 7/10/ :15 - p age 3

40 C3_P_05_2_G033-FRA.qxd 28/09/05 14:31 Page 36 II 36 Alarm II Funkce alarmu Nejprve se pøesvìdète o správném uzavøení všech pøístupových otvorù do vozidla. Alarm se aktivuje stisknutím tlaèítka A na dálkovém ovladaèi. Pøi aktivaci alarmu jsou aktivovány okruhy po 5 sekundách (obvodová) a po 45 sekundách (prostorová ochrana). Pokud je alarm aktivní, je kaşdé narušení ochrany doprovázeno aktivací sirény na dobu 30 sekund a rozsvícením smìrových svìtel. Alarm se potom opìt pøepne do pohotovostního reşimu, ale jeho spuštìní je uloşeno do pamìti a hlášeno rychlým blikáním svìtelné kontrolky tlaèítka 1 po deaktivaci alarmu stisknutím ovladaèe odmykání B. Toto blikání se pøeruší po otoèení klíèe ve spínací skøíòce. Siréna se rovnìş spustí v pøípadì pøerušení elektrického napájení. Pro vypnutí sirény obnovte elektrické napájení a potom stisknìte ovladaè odmykání B. Poznámka: Pokud chcete zamknout vozidlo bez uvedení alarmu do pohotovostního reşimu, staèí zamknout vozidlo klíèem. Pokud zamykáte vozidlo a nìkteré boèní dveøe nebo dveøe zavazadlového prostoru zùstaly otevøené, centrální zamknutí neprobìhne, a po uplynutí asi 45 sekund se spustí alarm. Poznámka: Siréna je automaticky vypnuta (napø. pro odpojení akumulátoru) po odemknutí vozidla pomocí dálkového ovládání. Vypnutí prostorové ochrany Alarm mùşe zajiš ovat pouze obvodovou ochranu vozidla pøi zrušení ochrany prostorové (pokud chce napøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe). Vypnìte kontakt, potom ihned stisknìte alespoò na 1 sekundu ovladaè 1. Kontrolka ovladaèe 1 musí zùstat rozsvícená. Po aktivaci alarmu zaène pøerušovanì svítit. Aktivujte alarm tak, Şe vozidlo zamknete pomocí dálkového ovladaèe. Automatická aktivace (v závislosti na urèení) Alarm se automaticky aktivuje po uplynutí 2 minut od uzamknutí posledních boèních dveøí nebo dveøí zavazadlového prostoru. Abyste zabránili spuštìní alarmu pøi otevírání boèních dveøí nebo dveøí zavazadlového prostoru, musíte znovu stisknout ovladaè pro odemknutí B na dálkovém ovladaèi. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T033-TCH.win 7/10/ :15 - p age 4

41 C3_P_05_2_G033-FRA.qxd 28/09/05 14:31 Page 37 II Zámek øízení - Spínací skøíòka - Spouštìè 37 II V závislosti na provedení Vašeho vozidla jsou testovány následující svìtelné kontrolky: -Krátce: D: Startování Pootoète klíè a pøidrşte, dokud nedojde ke spuštìní motoru. Nikdy neaktivujte spouštìè za chodu motoru. Spouštìní a vypínání motoru Viz Spouštìní motoru. S: Ochrana Pøi odemykání øízení je tøeba pøi otáèení klíèe ve spínací skøíòce pohnout volantem, aby jím šlo lehce otoèit. Po vytáhnutí klíèe otoète volantem, dokud nedojde k zablokování øízení. Klíè je však moşné vytáhnout pouze v poloze S. - AŞ do nastartování/rozjetí vozidla: - Bliká aş do nastartování/rozjetí vozidla: Pokud se nìkterá kontrolka nerozsvítí, znamená to poruchu systému. Aktivní ekonomický reşim Aby se akumulátor nevybil, pokud je motor vypnutý, Vaše vozidlo pøechází po 30 minutách automaticky do úsporného reşimu. Pøechod do úsporného reşimu se zobrazí formou hlášení na displeji. Elektrická výbava komfortu se automaticky vypíná. Abyste ji znovu aktivovali, je tøeba znovu nastartovat motor. M: Poloha zapnutí klíèe. Øízení je odblokováno (otoèením klíèe do polohy M, pokud je tøeba, pohnìte mírnì volantem). KLÍÈ ZE SPÍNACÍ SKØÍÒKY NEVYTAHUJTE NIKDY DØÍVE, NEğ SE VOZIDLO ÚPLNÌ ZASTAVÍ. ZA JÍZDY MUSÍ BÝT VğDY MOTOR V CHODU PRO ZACHO- VÁNÍ POSILOVÉHO ÚÈINKU BRZD A ØÍZENÍ (nebezpeèí uzamknutí øízení a vyøazení bezpeènostních prvkù z èinnosti). Po zastavení a vyjmutí klíèe zajistìte uzamknutí volantu jeho pootoèením. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T033-TCH.win 7/10/ :15 - p age 5

42 C3_P_05_2_G033-FRA.qxd 28/09/05 14:31 Page 38 II 38 Spouštìní motoru II Mechanická pøevodovka - Zkontrolujte, zda je skuteènì zaøazen neutrál. - Nesešlapávejte pedál plynu. - U naftových motorù: otoète klíèem v zapalování aş do polohy start. Vyèkejte zhasnutí svìtelné kontrolky pøedehøívání, pokud kontrolka svítí. - Spus te startér otoèením klíèe v zapalování, dokud motor nenaskoèí (ne déle neş deset sekund). - Pøi teplotì nişší neş 0 C sešlápnìte bìhem startování pedál spojky pro snadnìjší nastartování vozidla. Potom pedál spojky pomalu uvolnìte. Pøevodovka SensoDrive - Zkontrolujte, zda máte nastavenou polohu N. - Sešlápnìte brzdový pedál. - Nesešlapávejte pedál plynu. - Spus te startér otoèením klíèe v zapalování, dokud motor nenaskoèí (ne déle neş deset sekund). Doporuèení Vozidla vybavená turbodmychadlem Pøed vypnutím motoru nechte motor nìkolik sekund ve volnobìşném reşimu, aby mohly otáèky turbodmychadla klesnout na normální hodnotu. Stisknutí pedálu akcelerace v okamşiku vypnutí klíèe mùşe váşnì poškodit turbodmychadlo. Zvuková signalizace Vaše vozidlo poskytuje zvukové informace nìkolika typù: - 1x Gong = Potvrzuje pøijetí povelu. - 3x Bip =Výstraha(Napø.:vpøípadì závady systému u následujících kontrolek: chod motoru; airbag; dobíjení akumulátoru; tlak motorového oleje; parkovací brzda ABS; ESP ). Poznámka: Pokud je první pokus neúspìšný, vypnìte klíè. Poèkejte deset sekund, a pak aktivujte spouštìè znovu stejným zpùsobem. POZOR NESPOUŠTÌJTE MOTOR V UZAVØENÝCH NEBO ŠPATNÌ VÌTRANÝCH PROSTORÁCH. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T033-TCH.win 7/10/ :15 - p age 6

43 C3_P_05_2_G033-FRA.qxd 28/09/05 14:31 Page 39 II SdruŞený pøístroj 39 II B Ukazatel mnoşství oleje v motoru Pøi zapnutí zapalování se na nìkolik sekund rozsvítí údaje ukazatele údrşby, potom je po dobu pøiblişnì 10 sekund zobrazována hladina motorového oleje. (viz Ukazatel údrşby ). Pøebyteèné mnoşství nebo nedostatek oleje mùşe zpùsobit váşné poškození motoru. Zobrazení informace OIL OK hlásí normální fungování. Zobrazování Po otevøení dveøí u øidièe se na sdruşeném pøístroji zobrazí kilometrové poèitadlo s celkovým poètem najetých kilometrù a kilometrové poèitadlo zobrazující poèet najetých kilometrù za den. Po otoèení klíèe v zapalování se postupnì zobrazí následující hlášení: - Ukazatel nutnosti provedení údrşby. - Ukazatel hladiny motorového oleje. - Kilometrové poèitadlo hlásící celkový poèet najetých kilometrù. RovnìŞ zobrazuje poèitadlo kilometrù s informací, kolik kilometrù bylo najeto za den, nebo palubní poèítaè (v závislosti na stavu uloşeném do pamìti po zastavení vozidla). Vynulování denního poèítadla kilometrù Funguje pøi zapnutém klíèi. Po zobrazení stavu denního poèítadla kilometrù stisknutím tlaèítka B vynulujete poèitadlo dlouhým stiskem tlaèítka B. Blikání kontrolky OIL hlásí, Şe hladina oleje poklesla pod poşadované minimum. Zkontrolujte hladinu oleje ruèní mìrkou. Viz Hladiny kapalných médií. Hladinu oleje kontrolujte na rovném podkladu na motoru, který byl alespoò 15 minut vypnutý. Kontaktujte sí CITROËN. Blikání indikátoru OIL oznaèuje funkèní závadu indikátoru. Kontaktujte sí CITROËN. Kontrolka minimálního mnoşství paliva/palivomìr Je-li palivová nádrş plná, všech 8 èárek svítí. S ubývajícím palivem kontrolní èárky postupnì zhasínají. JestliŞe se rozsvítí kontrolka minimálního mnoşství paliva v nádrşi a ozve se zvukový signál, zbývá v nádrşi 4 aş 6 litrù paliva. Je-li aktivní reşim black panel a pokud v nádrşi zbývá 4 aş 6 litrù paliva, má to za dùsledek rozsvícení kontrolky hlásící minimální mnoşství paliva v nádrşi. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T033-TCH.win 7/10/ :15 - p age 7

44 C3_P_05_2_G033-FRA.qxd 28/09/05 14:31 Page 40 II 40 Ukazatel údrşby II Informuje Vás o okamşiku, kdy dojde k uplynutí intervalu pro provedení následující údrşby, v souladu s plánem údrşby uvedeném v Servisní kníşce vozidla. Tato informace je stanovená v závislosti na dvou parametrech: ujeté vzdálenosti a dobì, která uplynula od poslední údrşby. Funkce Pøizapnutízapalovánísenanìkolik sekund rozsvítí klíè symbolizující údrşbové práce; na øádce ukazatele celkovì ujetých km se zobrazí poèet kilometrù zbývajících do pøíští kontroly (v tisících a stovkách kilometrú). Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet: Je funkèní, jestlişe do pøíští návštìvy servisu zbývá ménì neş km Po kaşdém zapnutí klíèe a po dobu pìti sekund bliká klíè a poèet kilometrù. Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet: 500 km. Pøi zapnutí zapalování ukazatel udává po dobu pìti sekund: Je funkèní, pokud byl pøekroèen servisní interval Po kaşdém otoèení klíèem bliká symbol klíèe a ujetá vzdálenost (se znaménkem mínus) pøesahující limit pro návštìvu servisu. Pøíklad: interval údrşby byl pøekroèen o 300 km. Servisní prohlídka Vašeho vozidla musí být provedena co nejdøíve. Po nìkolika sekundách se zobrazí informace o hladinì oleje, potom se opìt rozbìhne poèitadlo kilometrù najetých za den. Po nìkolika sekundách se zobrazí informace o hladinì oleje, potom se opìt spustí denní poèítadlo najetých kilometrù v bìşném funkèním reşimu a zùstane svítit ukazatel hlášení nutnosti provedení údrşby, který hlásí, Şe je tøeba brzy provést servisní prohlídku vozidla. Po nìkolika sekundách se zobrazí hlášení o hladinì oleje, potom se opìt spustí denní poèítadlo najetých kilometrù v bìşném funkèním reşimu a zùstane svítit ukazatel hlášení nutnosti provedení údrşby. C3 Pluriel C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_T033-TCH.win 7/10/ :15 - p age 8

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ALFA 159 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 159 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Klimatizace a topení 51 Interiér 63 Zámky a alarm 73 Startování a jízda 83 Kola a pneumatiky

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Renault KADJAR. Uživatelská příručka

Renault KADJAR. Uživatelská příručka Renault KADJAR Uživatelská příručka výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

CITROËN C4 Návod k obsluze

CITROËN C4 Návod k obsluze CITROËN C4 Návod k obsluze Tento návod byl zpracován na základě seznamu příslušenství (v základní výbavě nebo za příplatek) a technických charakteristik známých v době tvorby návodu. Úroveň vybavení Vašeho

Více

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

FORD MONDEO Rychlý průvodce

FORD MONDEO Rychlý průvodce FORD MONDEO Rychlý průvodce Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T L I N E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Linea. Sestavili jsme tento návod k použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa 159 byla vyprojektována tak, aby maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa Brera byla zkonstruována tak, aby byla zaručena maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy,

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace Fiat Scudo Výbava a technické specifikace Technické specifikace Fiat Scudo Skříňová dodávka Combi Panorama Počet válců, uspořádání 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě Umístění vpředu, napříč vpředu, napříč vpředu,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-210

Hlasitý telefon Nokia HF-210 Hlasitý telefon Nokia HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 Vydání 1.2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-210 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí.

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí. F I A T 5 0 0 P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Internetový návod na použití On-line prohlížení přířučky pro uživatele umožňuje seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení stránek

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 Krátce... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 33 Úložné prostory... 54 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 78 Informační systém... 83 Klimatizace... 123 Řízení

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

Návody k obsluze on-line

Návody k obsluze on-line Návody k obsluze on-line Návod k obsluze je k dispozici rovněž na webových stránkách společnosti Citroën, v části MyCitroën. Tento osobní prostor na míru umožňuje vytvořit přímý a upřednostňovaný kontakt

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty (kupř. manuální

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Obecné údaje o vozidle

Obecné údaje o vozidle Obecné údaje o vozidle BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 509 LISTOPAD 2000 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

AKTUÁLNÍ AKCE. Motor kw / k CEE Cena Sleva

AKTUÁLNÍ AKCE. Motor kw / k CEE Cena Sleva 0% NAVÝŠENÍ 4 100 Kč/měsíčně* CITROËN C3 AKTUÁLNÍ AKCE * splátka platná při 50% akontaci na 36 měsíců včetně havarijního pojištění pro vůz LIVE EDITION 1.0 PureTech 68 MAN Exkluzivní financování s Citroën

Více

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44 6 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44... 44 Pøedstavujeme vozidlo Peugeot 306... 11 Bezpeènost pøedevším!... 12 Závady pøi startování motoru... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou

Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou Univerzální DC regulátor Obousmìrný / Jednosmìrný MDD4 SW: 1.2 NÁVOD K POUŽITÍ Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou Malé

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T I D E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste dal přednost značce Fiat a blahopřejeme Vám, že zvolil model Fiat Idea. Sestavili jste tento návod k použití a údržbě

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Sabre II Uživatelský manuál www.clifford.cz 1 Obsah Standardní výbava Sabre II...3 Vítejte ve světě špičkových technologií abezpečovacích systémů a pohodlí ve

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky PMR vysílačky FX-332 Návod k použití česky Anténa Vypínač/hlasitost Otáčením zapínáte a vypínáte a měníte hlasitost PTT tlačítko při vysílání stiskněte a držte stisknuté CALL tlačítko vyzvánění stiskněte,

Více

Passat Lim HL 2,0 TDI BMT 6DSG

Passat Lim HL 2,0 TDI BMT 6DSG Passat Lim HL 2,0 TDI BMT 6DSG Informativní zobrazení Celková cena 3G245Y10 Passat Lim HL 2,0 TDI BMT 6DSG Celkem: Kč 934 401 Motor 1 968ccm Přední pohon Aut. DSG6 Výkon: 110 kw / 150 k Normovaná spotřeba

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Technická příprava

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Technická příprava ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Technická příprava Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Technická příprava 1) Zhasnutá kontrolka zrychlovače při zadané jízdě znamená: 1 b. a) a) vyřazení zrychlovače z trakčního obvodu

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

PEUGEOT 301 ACTIVE ALLURE

PEUGEOT 301 ACTIVE ALLURE PEUGEOT 301 ACTIVE ALLURE < BEZPEČNOST + JÍZDNÍ VYBAVENÍ ABS + elektronický rozdělovač brzdných sil (REF), podpora brzdění v kritických situacích (EVA), samočinná aktivace výstražných světel v případě

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T D O B L Ó P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV

Service Box - CZ0106T - D034517 - SALEK JAROSLAV Page 1 of 5 Charakteristiky vozidla Modelová řada 308 Č. APV/PR 11754 89 2 0075 Datum poč. záruky 12.2.2009 Nové předpisy EU e2*2001/116*0362*10 Všeobecné informace DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO OBCHODNÍ

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ DÍLY Příručka uživatele PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ DÍLY Skutečně známe vaše vozidlo, neboť jsme ho vymysleli, navrhli a vyrobili: známe opravdu důkladně každý jeho sebemenší detail. V autorizovaných servisech

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

06S88 06S10. Stylová elegance

06S88 06S10. Stylová elegance 06S88 06S10 2CZ 3 CZ Stylová elegance 06S87 06S64 4CZ 5 CZ Pevný charakter 06S89 06S65 6CZ 7 CZ Cestujte světlem 06S91 Cestovatelský duch Cestovatelský duch 06S90 DÉTAIL 06S16 06S39 Parkovací asistent,

Více

Úvod. Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu Volvo!

Úvod. Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu Volvo! Úvod Obsah V této příručce najdete rady a tipy týkající se fungování a údržby vozu a také důležité informace vztahující se k bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících. Kromě standardního vybavení je v

Více

Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG

Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Informativní zobrazení Celková cena 3G5C9T10 Passat Alltrack 2,0 TDI BMT 4Mot 7DSG Celkem: Kč 1 243 600 Motor 1 968ccm Pohon všech kol Aut. DSG7 Výkon: 176 kw / 240

Více

Váš manuál RENAULT CLIO http://sk.yourpdfguides.com/dref/2711042

Váš manuál RENAULT CLIO http://sk.yourpdfguides.com/dref/2711042 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více