Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009-2010"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, Jeseník Výroční zpráva Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne s ostatními pracovníky dne se školskou radou: předána na Obecní úřad Bělá pod Pradědem dne PaedDr. Irena Rudolfová, řed. ZŠ a MŠ

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace Sídlo: Adolfovice 170, Jeseník Identifikátor zařízení: IČO: Zřizovatel: OÚ Bělá pod Pradědem Ředitel školy: PaedDr. Irena Rudolfová internetové stránky školy: zsadolfovice.cz Školská rada: Zřizovací listina č.j.1122/2005, zřízena ke dni , 6 členů se řídí ve své činnosti podle 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Součásti školy: základní škola: IZO Mateřská škola: IZO školní družina: IZO školní jídelna: IZO Zařazena do sítě: , poslední úprava Kapacita školy: 260 žáků Kapacita mateřské školy: 74 žáci Kapacita školní družiny: 50 žáků Kapacita školní jídelny: 200 obědů Třídy, žáci, učitelé: Počet tříd: 8 Počet žáků:150 Počet žáků na třídu: 18,2 2

3 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: V 4., 5. a 9. ročníku se vyučovalo podle učebních dokumentů Základní škola, č.j /96-2, v a ročníku podle školního vzdělávacího programu Zdravá škola Školní vzdělávací program Podle ŠVP Zdravá škola bylo vyučováno v , 6-8. ročníku. Byla vypracována další, upravená verze. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Aprobovanost: 63% Některé výrazné zvláštnosti aprobovanosti: Anglický jazyk vyučovaly 2 neaprobované vyučující, které studovaly Aj, a neaprobovaná učitelka I. stupně. V tomto školním roce jedna ze studujících ukončila studium Aj pro I. stupeň ZŠ Tělesnou výchovu vyučoval držitel trenérského průkazu, t.č. studující Tv Zeměpis vyučoval učitel, který tento obor studoval, studium nedokončil. Jedna vyučující má aprobaci speciální pedagogika hudební výchova. 3

4 Konkrétní údaje o zaměstnancích školy: Pedagogičtí pracovníci: celkem muži ženy věk: vzdělání celkem muži ženy VŠ ped VŠ jiné SŠ ped SŠ jiné 2 1 z toho 4 4 délka praxe 0 až až až až až až až studují Ostatní zaměstnanci: Pro práci s postiženým žákem v 5. ročníku působila asistentka pedagoga, která absolvovala rekvalifikační kurz pro asistenta pedagoga a studium pedagogiky specializovaný modul pro asistenty pedagoga. V 2. ročníku pracovala jako asistentka pedagoga pracovnice, která absolvovala rekvalifikační kurz asistenta pedagoga. Na škole je zaměstnána účetní, která je placena z prostředků OÚ, praxe 34 let. Práci školníka vykonává pracovník s ÚSV, s praxí 18let, který vykonává i práci topiče. Jako uklizečky byly zaměstnány pracovnice s praxí ve školství 31 let a 2 roky. Ve funkci vedoucí stravovny byla pracovnice s praxí 8 let. Jako kuchařky jsou zaměstnány dvě vyučené kuchařky (praxe ve školním stravování 28 a 8 let). Mzda kuchařek je rozdělena takto: vedoucí stravovny a 1 kuchařka jsou placeny ze státního rozpočtu, 1 kuchařka z hospodářské činnosti (obědy ze stravovny odebírají také cizí strávníci). Absolventi, kteří nastoupili na školu: 0 Učitelé v důchodovém věku: 2 4

5 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a kariérním poradenství 9.ročník: 19 žáků přijato na střední školy 19 žáků neumístěni: 0 5.ročník: přijato na gymnázium: 1 (počet přihlášených 1) přijato na sportovní ZŠ 0 (počet přihlášených 0) Komentář k přijímacímu řízení: Pro usnadnění výběru budoucího povolání a volby školy navštívili žáci 9. ročníku Burzu práce v Jeseníku a Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Jeseníku. Žákům jsme umožnili návštěvu dní otevřených dveří na středních školách. V souladu se zákonem bylo v tomto roce vypracováno hodnocení všech vycházejících žáků. Kariérní poradenství Projekt Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota proběhlo 4x pro VP pro budoucnost řemesel probíhalo průběžně pro žáky Úřad práce proběhlo 2x Střední školy proběhlo 6x společně individuálně konzultace s rodiči proběhlo12x třídní schůzka s rodiči proběhlo 1x porada VP proběhlo 2x konzultace s PPP proběhlo 3x konzultace s žáky proběhlo 7x vypracování přihlášek 52 kusů evidence Zápisových lístků vydáno 20 kusů exkurze proběhlo 3x prezentace středních škol v Jeseníku proběhlo 1x rozhovor s ČŠI proběhlo 1x 5

6 Celý školní rok práce s žáky 9. ročníku 1x týdně v předmětu praktické činnosti volba povolání. Žáci pracovali s informacemi: 1. přihlášky 2. přijímací řízení 3. zápisové lístky 4. odvolání 5. činnost Úřadu práce 6. testování sebehodnocení, učební typy 7. střední školy 8. komunikační činnosti 9. individuální konzultace Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další rozhodnutí ředitelky školy: Rozhodnutí ředitelky školy: přijetí do 1. ročníku 21 odklad školní docházky 4 přestup z jiné ZŠ 12 uvolnění z Tv (plavání) 2 povolení IVP 12 prominutí úplaty ve ŠD 2 Výsledky vzdělávání žáků konec školního roku prospěch chování absence prospěli neprospěli průměr tř. počet žáků vyzn. poch. NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I , ,1 0 0 II , III , ,6 0 0 IV./ , ,6 0 0 IV./ , ,5 0 0 VI , ,8 6 0,38 VII , VIII , ,1 0 0 IX , ,2 4 0,21 I.-IX , ,1 10 0,07 omluvené průměr neomluvené průměr 6

7 Prevence rozšíření sociálně patologických jevů Vyhodnocení minulého Minimálního preventivního programu Zpracování nového Minimálního preventivního programu Program proti šikaně konzultace s rodiči (chování) konzultace s učiteli (chování) konzultace s psychologem (p. Telčerová, p. Kupka, p. Raindl) konzultace s OSPOD (p. Procházková, p. Kalinová) konzultace s žáky (vyšetřování) konzultace s ŘŠ (výsledky šetření a informace o dalším postupu) rozhovor s ČŠI zapojení žáků do zájmových útvarů výchovná komise proběhlo 11x proběhlo 13x proběhlo 9x proběhlo 5x proběhlo 22x proběhlo 8x proběhlo 1x proběhlo 4x při hodnocení třídy (klasifikační porady) proběhlo 4x Spolupráce s: 1. Policie ČR 2. PPP Jeseník 3. OSPOD Jeseník 4. SVP Kelč 5. VÚ Olomouc 7

8 V tomto školním roce jsem 3x šetřeno podezření z šikany: 1. Ve 4. a 5. ročníku neprokázáno, sledováno chování v Tělesné výchově 2. V 5. a 9. ročníku vymyšleno 3. V 6. ročníku neprokázáno, šlo o běžné nesrovnalosti mezi žáky Dále jsem šetřeno požití alkoholu u žáků v 6. ročníku. Žáci byli předáni rodičům a jejich chování bylo zhodnoceno ve výchovném opatření dle Hodnocení žáků. Preventivní akce 1. Během školního roku probíhaly sportovní akce organizované školou, žákovským parlamentem, jinými organizacemi 2. Celoškolní projekt CESTA KOLEM SVĚTA zpracovaný školním metodikem prevence vyhodnoceno, k dispozici třídnímu učiteli jako podklad k další práci s třídním kolektivem 3. Celoškolní projekt DOMORODÉ KMENY každoroční školní projekt napříč školou 4. AJAX projekt Policie ČR ve 2. ročníku 5. Besedy s policistou v 6. ročníku téma Bezpečí (šikana a kyberšikana), exkurze na Policii ČR 4. a 9. ročník, akce Táhneme za jeden provaz 2. stupeň 6. V rámci ŠVP výuka v jednotlivých předmětech Výchova ke zdraví v 6. ročníku a Osobnostní a sociální výchova ve všech ročnících 7. Pobyty v přírodě 8. Školní výlety 9. Společné akce třídních kolektivů 10. Vzdělávání učitelů Školní násilí (Krnov), Školní nekázeň (Opava) Další vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 1. Zážitkové hry v přírodě Schola servis Prostějov 2. Inteligence emocí Schola servis Prostějov 3. Čertovské dovádění a Vánoční nadílka TANDEM Hradec Králové 4. Český parlament a parlamentarismus Poslanecká sněmovna ČR 8

9 5. Podzimní škola PAU PAU Praha 6. Alternativní metody v literární výchově na Schola servis Prostějov ZŠ 7. Pomůcky a metodické materiály ve výchově Schola servis Prostějov 8. Průřezová témata v humanitních předmětech Schola servis Prostějov 9. Školní násilí KIC Nový Jičín 10. Školní nekázeň KIC Nový Jičín 11. Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU Schola servis Prostějov 12. Hudební nauka Schola servis Prostějov 13. Zvyšování kvality řízení lidských zdrojů Gymnázium Jana Blahoslava a SPŠ Přerov 14. Zdravá záda KHS Olomouc 15. Jak s dětmi na pozemních komunikacích MÚ Jeseník -Odbor dopravy 16. Pedagogická komunita PPP Jeseník 17. Prezentace interaktivního systému ebeam Schola servis Šunperk 18. Novinky v poskytování první pomoci Schola servis Prostějov 19. Velikonoční krášlení Schola servis Prostějov 20. Na hudbu trochu jinak Schola servis Prostějov 21. Přemýšlení a počítání 3 Akademie moderního vzdělávání o.p.s. Plzeň 22. Přemýšlení aneb kterak učit matematiku Akademie moderního vzdělávání o.p.s. zajímavě Plzeň 23. Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření Descartes v.s.o. Svratouch výukového materiálu 24. Rodič - partner k dialogu Schola servis Prostějov 25. Vzdělávací program pro VP Schola servis Prostějov 26. Psychologický a pedagogický profil Schola servis Prostějov 27. Specifické poruchy chování u dětí ZŠ Schola servis Prostějov 28. Specifické poruchy chování v hodinách Schola servis Prostějov cizího jazyka 29. Jsem asistent a co dál Schola servis Prostějov 30 Psychomotorické hry s nafukovacími Schola servis Prostějov balónky 31. Rozvoj motoriky u dětí předškolního a Schola servis Prostějov 9

10 mladšího školního věku 32. Praktická výuka češtiny na ZŠ podle ŠVP Schola servis Prostějov 33. Letní škola matematiky Fraus Akademie moderního vzdělávání o.p.s. Plzeň 34. Náš společný svět - téma humanitární pomoc Společnost Člověk v tísni, o.p.s. Praha a rozvojová spolupráce aneb Šance pro rozvoj - e-learningový kurz 35. ICT ve výuce AJ - základní kurz Odbor ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP 36 Smaltování bez pece Schola servis Prostějov 37. Rozkvetlá louka Schola servis Prostějov 38 Novela zákona o pedagogických pracovnících a platové předpisy RESK V tomto školním roce dvě učitelky doplňovaly své vzdělání studiem anglického jazyka na Pedagogické fakultě univerzity Olomouc. Výchovná poradkyně si doplňovala vzdělání v rámci Vzdělávacího programu pro výchovné poradce poskytující služby žákům se zdravotním postižením Metodička prevence studuje kurz, který je organizován jako součást projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR v rozsahu 250 hodin, v kurzu bude pokračovat i v dalším školním roce. Vyučující tělesné výchovy si studiem doplňuje magisterské vzdělání, další vyučující studuje na Pedagogické fakultě v Olomouci obor základy technické přípravy - speciální pedagogika. 10

11 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Naše škola usiluje o výchovu dětí k toleranci a pomoci druhým. V průběhu školního roku jsme spolupracovali s občanskými sdruženími Život dětem a Píšťalka, která pomáhají nemocným a handicapovaným dětem. Již několik let škola zasílá finanční prostředky na pomoc africké škole Kirikou. Tyto prostředky získáváme sběrem papíru, plastů, víček z PET lahví - letos jsme nasbírali 335 kg, prodejem dětmi namalovaných pohlednic rodičům při rozsvěcení vánočního stromu a také finančními dary od zaměstnanců školy. V tomto roce naši žáci mohli prokázat svou solidaritu také v případě, kdy rodině, ze které jsou 3 naši žáci, vyhořel dům. Škola se stala okamžitým centrem pomoci naším prostřednictvím jim posílali nejen rodiče a děti, ale i další občané svou pomoc. Žáci mohli navštěvovat tyto zájmové útvary: keramika, minibasketbal, logopedie, angličtina, zpěv, basketbal, hry, hudební hry, řemesla, internet. Velice si ceníme, že do vedení zájmových útvarů se zapojila i jedna maminka a paní učitelka na mateřské dovolené, která není naší zaměstnankyní. Nepovinné předměty jsme v tomto školním roce nevyučovali. V průběhu roku byl používán Internet pro žáky. V obci mají děti možnost navštěvovat oddíl kopané a místní knihovnu. Některé akce školy září volby do školního parlamentu, Zátopkova štafeta, pobyty tříd v přírodě, soutěž Táhneme za jeden provaz, říjen- beseda se spisovatelem M. Kubíčkem, vystoupení šermířů, cyklistická časovka, rozsvěcení dýní, exkurze na PČR, exkurze do zahradnictví, listopad exkurze na OÚ, výroba vánočních a novoročních pohlednic, pečení perníčků, literární soutěž s vánoční tématikou prosinec rozsvícení vánočního stromu, Školou chodí Mikuláš, návštěva Dne otevřených dveří na Hotelové škole, vystoupení v klubu důchodců, šachový turnaj, turnaj v dámě, návštěvy střediska Duha, besídky pro rodiče, 11

12 leden návštěva divadla, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku byl financován z projektu Za poznáním jesenických hor, únor beseda s kosmetičkou, zeměpisná olympiáda (šk. kolo), 4 žáci 8. ročníku strávili zdarma týden na horách v rámci projektu Jezera za hory, hory za jezera, březen beseda se spisovatelkou P. Braunovou, účast na mezinárodní olympiádě v Tulowicích, zahájení účasti na okresní EKO soutěži, Pay Sec Cup (soutěž zaměřená na bezpečný pohyb na internetu), návštěvy výstavy mysliveckých trofejí, vystoupení bubeníků, projektové dny Domorodé kmeny, karneval, duben - recitační soutěž 1. stupně, sběr papíru a plastů, návštěva pořadu o Československu v kině Pohoda, pěvecká soutěž 1. stupně,, vystoupení šermířů, květen účast na zdravotnické soutěži Helpíkův pohár, účast v okresním kole soutěže ve zpěvu lidových písní, literární přehlídka prací žáků ročníku, vyhodnocení EKO soutěže červen školní výlety, obhajoby absolventských prací, přijetí žáků 9. r. starostou obce, návštěva lesa v rámci projektu LČR Lesní pedagogika, olympiáda 1. stupně za účasti dětí z Tulowic, basketbalový turnaj Bělá Tulowice (2.st.), zahradní slavnost na zakončení školního roku. Sportovní akce Jesenická basketbalová liga: Minibasketbal děti se během roku seznamovaly s hrou basketbal. Zároveň jsme se zúčastnili celoroční soutěže Jesenická liga, kde jsme vybojovali krásné 3. místo v okrese. Basketbal starší žákyně v obsadily 4. místo. Basketbal starší žáci celoroční soutěž Jesenická liga. Vybojovali jsme 1. místo v okrese. Okresní kolo v basketbale starší žáci - 2. místo Okresní kolo v Orion florbal cup (okresní kolo ve florbale) mladších žáků ( třída) Okresního kola se zúčastnilo12 základních škol okresu. Naše škola dokázala zvítězit a postoupit do krajského finále, které se konalo v Prostějově. Okresní kolo ve fotbale mladší žáci (6. 7. třída) 12

13 Okresního kola se zúčastnilo 12 družstev z okresu. Naše škola obsadila 3. místo v okresní konkurenci, Nestlé basket cup (basketbal mladší žákyně třída) - děvčata obsadila v okresní konkurenci 3. místo. Školní družina září projekt Rumcajs, Manka, Cipísek,, beseda se včelařem, návštěvy knihovny, vycházka s rodiči a dětmi říjen - nocování ve škole, Život v lese, Rodina, do které patřím, listopad Martinské posvícení, pečení a zdobení perníčků prosinec vánoční besídka, leden strom pro ptáčky, zajímavá Vv, únor Na Hromnice o krok více (zábavné odpoledne), masopust, březen Bylinkové pohádky, turnaj v Člověče, nezlob se, malování vajíček duben jarní dílna, tvoření z marcipánu, květen malování křídami, zábavné odpoledne, Autoškola pro nejmenší, Ronja, dcera loupežníka červen zábavné odpoledne Úspěchy Kromě sportovních soutěží dosáhli naši žáci významného úspěchu v rámci okresu v EKO soutěži: Děti z MŠ se ve své kategorii umístily na 2. místě. Ve III. kategorii získali naši žáci 1. a 5. místo, v její výtvarné i literární části 1 se umístili na prvních místech. Také ve IV. kategorii obsadili naši žáci 1. a 2. místo a zvítězili v jeí výtvarné i literární části. V celostátní internetové matematické soutěži Speedmat obsadil žák 8. ročníku ve 3. kategorii 3. místo. 13

14 Výsledky inspekce ČŠI Česká školní inspekce navštívila školu ve dnech Celkové hodnocení školy podle inspekční zprávy: Škola má odpovídající podmínky ve všech oblastech svého působení pro naplňování cílů vzdělávacích programů předškolního i základního vzdělávání. Při poskytování vzdělávání poskytuje v souladu s právními předpisy, její činnost je v souladu s rozhodnutím o zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. Škola při vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ dodržuje zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů a vytváří podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu vzdělávání byly respektovány a zohledňovány individuální dispozice žáků. Vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením příznivě ovlivňuje činnost asistentek pedagoga, která probíhá v součinnosti s vyučujícími a přispívá k začlenění znevýhodněných žáků do třídních kolektivů. Celkové ekonomické podmínky školy jsou na standardní úrovni, nevykazují riziko pro naplňování školního vzdělávacího programu. Materiální zázemí školy z hlediska počtu odborných učeben a jejich vybavení má velmi dobrou úroveň, od poslední inspekce se zlepšilo. Škola podporuje zdravý vývoj dětí v MŠ a žáků v ZŠ, systematicky vytváří vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti, nedostatků v této oblasti (kvalita venkovního sportoviště, stav některých podlahových krytin) si je vedení školy vědomo a pracuje na jejich odstraňování. Důslednou primární prevencí, školními i mimoškolními aktivitami se snaží eliminovat výskyt sociálně patologických jevů, přijímá opatření k jejich minimalizaci. Vzdělání se uskutečňuje podle platných vzdělávacích programů, školou zpracovaný ŠVP ZV i ŠVP PV byly v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Škola svou celkovou činností postupně vytváří předpoklady pro rozvoj osobnosti dítěte as žáka. Organizace výuky, volby vzdělávacích cílů, adekvátních metod a forem práce převážně umožňovaly žákům získávat potřebné vědomosti, podporovaly 14

15 rozvoj klíčových kompetencí a funkční gramotnosti. Škola příkladným způsobem realizuje principy sebehodnocení žáků. Mateřská škola svou celkovou činností vytváří předpoklady pro rozvoj osobnosti dítěte na úrovni příkladu dobré praxe. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou samostatnou přílohou výroční zprávy. Úpravy ve škole Součástí školy je mateřská škola, která prozatím sídlí na odloučeném pracovišti. Prostory pro MŠ jsou již připraveny v budově ZŠ, jejímu přestěhování brání pouze fakt, že schází prostor pro jednu třídu a pro školní družinu. Proto pokračovaly práce na úpravách školní budovy přístavba v půdních prostorách.vznikly tak 3 odborné učebny - učebna fyziky, chemie a biologie, učebna cizích jazyků a učebna výtvarné a hudební výchovy, která byla rovněž vybavena interaktivní tabulí. Přístavba byla dokončena včetně vnitřních úprav. V průběhu prázdnin bylo dokončeno malování, vybavení nábytkem, úprava a vybavení místností pro 2 oddělení ŠD a přestěhování MŠ do připravených prostor. V této souvislosti také bylo ve dnech uděleno volno ředitelky školy. Slavnostní otevření za účasti pozvaných hostů a zaměstnanců školy proběhlo Průběžně je rozšiřováno vybavení kabinetů jednotlivých předmětů, zejména nakupujeme CD s výukovými programy a zastaralé obrazové pomůcky jsou nahrazovány novými. Některé třídy byly vymalovány, pro zlepšení estetického prostředí. Školní kuchyně byla vybavena konvektomatem. 15

16 Rozvojové a mezinárodní programy, projekty předložené školou a projekty financované u cizích zdrojů 1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osa programu: počáteční vzdělávání oblast podpory: zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Informační systém jako nástroj komunikace a prostředek rozvoje klíčových kompetencí žáků v Bělé pod Pradědem. Projekt byl vyřazen z důvodu nesplnění podmínek vecného hodnocení - nezískala v průměru alespoň 65 bodů. 2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií - dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje na nákup softwaru a licencí - poskytnuta ve výši ,- Kč 3. ROP Střední Morava Prioritní osa: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory: Rozvoj venkova Podoblast podpory: Sociální infrastruktura Název projektu: Modernizace učeben ZŠ Bělá pod Pradědem pro zlepšení využívání IT technologií při výuce - podán dosud nedošlo k vyjádření 4. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Investice do vzdělávání partner projektu Environmentální výchova a průřezová témata na klíč organizátor: Ochrana fauny ČR Centrum ekologické výchovy Tábor 5. Operační program Vzdělávání pro konkurencescopnost Investice do vzdělávání Název projektu Rosteme spolu 16

17 Organizátor: Občanské sdružení AVE Český Těšín - projekt v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže - v užším kole nevybráni 6. Mezinárodní grant SMART Board vypsaný společností AV MEDIA společně s kanadskou společností SMART Technologies - získán grant na set s interaktivní tabulí 7. NADACE ČEZ - Oranžová učebna - žádost o grant na modernizaci učebny výpočetní techniky - nebyl získán. 8. Projekt PlaNETa dětí - projekt Centre for Modern Education ve spolupráci s Českou televizí a neziskovými organizacemi Job a Erudis 9 AJAX - projekt ve spolupráci s Policíí ČR. určen pro 2.ročník7. Jeden svět na školách - projekt společnosti Člověk v tísni 10. Pomáháme dětem v Africe - Kampaň lidské podpory Humanistického centra Dialog - probíhal 3. rokem. V rámci tohoto projektu děti MŠ a žáci školy sbírali víčka PET lahví. Celkově nasbírali 350 kg víček, žáci ZŠ dále sbírali papír a plasty Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Název projektu: Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel - probíhá 2. rokem 12. Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Název projektu: Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka s podporou MŠMT v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti - ve spolupráci s Místní knihovnou Bělá pod Pradědem - listopad duben Rozvojový program MŠMT Název programu: vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - dosud nedošlo k vyjádření 17

18 14. Projekt Vlády ČR a MŠMT Název projektu: Ovoce do škol - určen pro ročník 15.Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel: MŠMT Název výzvy: EU peníze školám 16. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb Program Partnerství škol Comenius Název projektu: Healthy, Wealthy and Wise - nebyl schválen 17. Celoplošný výukový program ZDRAVÉ ZUBY 18. Jesenická rozvojová společnost o.ps. a Sun Ski Sport s.r.o. - projekt Za poznáním jesenických hor - využilo 10 žáků 19. Euroregion Praděd - projekt Jezera za hory, hory za jezera - využili 4 žáci 20. MŽP,MŠMT, ESF - Projekt Přírodě OK2 - Ekosoutěž IIaneb Život tradice a kořeny Jesenicka - účast žáků 5.-8 ročníku Školní projekty: Absolventské práce žáků 9. ročníku probíhá 4. rokem, pro žáky vzdělávané podle vzdělávacího programu Základní škola jako nepovinný, od šk. r bude zaveden jako povinný (v rámci předmětu OSV) Cesta kolem světa prevence šikany Napříč školou zaměřeno na rozvoj spolupráce a empatie (dvoudenní celoškolní) 18

19 Rada školy Konaly se dvě schůzky Rady školy. Kromě zákonem daných úkolů Rada projednávala také personální a další finanční záležitosti týkající se školy. Spolupráce s jinými organizacemi Obecní úřad Bělá pod Pradědem velmi dobrá spolupráce, vzájemná informovanost, časté kontakty, SRP ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem funkční velmi dobrá spolupráce, pomoc rodičů při školních akcích, samostatné pořádání dalších akcí, finanční podpora některých aktivit, PČR besedy pro žáky, LČR besedy pro žáky, Lesní pedagogika PPP Jeseník spolupráce při práci s problémovými a integrovanými žáky, SPC Mohelnice, SPC Šumperk, SPC Litovel spolupráce při práci s integrovanými žáky Středisko DUHA účast na akcích, které jsou pořádány Muzeum Jesenicka účast na akcích, PAU někteří učitelé jsou členy, i nečlenové se účastní víkendových lekcí, Základní škola Tulowice (Polsko) partnerská škola nakladatelství Fraus partnerská škola Občanské sdružení Tvořivá škola spolupráce Občanské sdružení Život dětem Občanské sdružení Píšťalka odborová organizace ve škole není. Samostatné prílohy: 1 Základní údaje o hospodaření 2. CD akce školy 19

20 20

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více