Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009-2010"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, Jeseník Výroční zpráva Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne s ostatními pracovníky dne se školskou radou: předána na Obecní úřad Bělá pod Pradědem dne PaedDr. Irena Rudolfová, řed. ZŠ a MŠ

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace Sídlo: Adolfovice 170, Jeseník Identifikátor zařízení: IČO: Zřizovatel: OÚ Bělá pod Pradědem Ředitel školy: PaedDr. Irena Rudolfová internetové stránky školy: zsadolfovice.cz Školská rada: Zřizovací listina č.j.1122/2005, zřízena ke dni , 6 členů se řídí ve své činnosti podle 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Součásti školy: základní škola: IZO Mateřská škola: IZO školní družina: IZO školní jídelna: IZO Zařazena do sítě: , poslední úprava Kapacita školy: 260 žáků Kapacita mateřské školy: 74 žáci Kapacita školní družiny: 50 žáků Kapacita školní jídelny: 200 obědů Třídy, žáci, učitelé: Počet tříd: 8 Počet žáků:150 Počet žáků na třídu: 18,2 2

3 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: V 4., 5. a 9. ročníku se vyučovalo podle učebních dokumentů Základní škola, č.j /96-2, v a ročníku podle školního vzdělávacího programu Zdravá škola Školní vzdělávací program Podle ŠVP Zdravá škola bylo vyučováno v , 6-8. ročníku. Byla vypracována další, upravená verze. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Aprobovanost: 63% Některé výrazné zvláštnosti aprobovanosti: Anglický jazyk vyučovaly 2 neaprobované vyučující, které studovaly Aj, a neaprobovaná učitelka I. stupně. V tomto školním roce jedna ze studujících ukončila studium Aj pro I. stupeň ZŠ Tělesnou výchovu vyučoval držitel trenérského průkazu, t.č. studující Tv Zeměpis vyučoval učitel, který tento obor studoval, studium nedokončil. Jedna vyučující má aprobaci speciální pedagogika hudební výchova. 3

4 Konkrétní údaje o zaměstnancích školy: Pedagogičtí pracovníci: celkem muži ženy věk: vzdělání celkem muži ženy VŠ ped VŠ jiné SŠ ped SŠ jiné 2 1 z toho 4 4 délka praxe 0 až až až až až až až studují Ostatní zaměstnanci: Pro práci s postiženým žákem v 5. ročníku působila asistentka pedagoga, která absolvovala rekvalifikační kurz pro asistenta pedagoga a studium pedagogiky specializovaný modul pro asistenty pedagoga. V 2. ročníku pracovala jako asistentka pedagoga pracovnice, která absolvovala rekvalifikační kurz asistenta pedagoga. Na škole je zaměstnána účetní, která je placena z prostředků OÚ, praxe 34 let. Práci školníka vykonává pracovník s ÚSV, s praxí 18let, který vykonává i práci topiče. Jako uklizečky byly zaměstnány pracovnice s praxí ve školství 31 let a 2 roky. Ve funkci vedoucí stravovny byla pracovnice s praxí 8 let. Jako kuchařky jsou zaměstnány dvě vyučené kuchařky (praxe ve školním stravování 28 a 8 let). Mzda kuchařek je rozdělena takto: vedoucí stravovny a 1 kuchařka jsou placeny ze státního rozpočtu, 1 kuchařka z hospodářské činnosti (obědy ze stravovny odebírají také cizí strávníci). Absolventi, kteří nastoupili na školu: 0 Učitelé v důchodovém věku: 2 4

5 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a kariérním poradenství 9.ročník: 19 žáků přijato na střední školy 19 žáků neumístěni: 0 5.ročník: přijato na gymnázium: 1 (počet přihlášených 1) přijato na sportovní ZŠ 0 (počet přihlášených 0) Komentář k přijímacímu řízení: Pro usnadnění výběru budoucího povolání a volby školy navštívili žáci 9. ročníku Burzu práce v Jeseníku a Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Jeseníku. Žákům jsme umožnili návštěvu dní otevřených dveří na středních školách. V souladu se zákonem bylo v tomto roce vypracováno hodnocení všech vycházejících žáků. Kariérní poradenství Projekt Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota proběhlo 4x pro VP pro budoucnost řemesel probíhalo průběžně pro žáky Úřad práce proběhlo 2x Střední školy proběhlo 6x společně individuálně konzultace s rodiči proběhlo12x třídní schůzka s rodiči proběhlo 1x porada VP proběhlo 2x konzultace s PPP proběhlo 3x konzultace s žáky proběhlo 7x vypracování přihlášek 52 kusů evidence Zápisových lístků vydáno 20 kusů exkurze proběhlo 3x prezentace středních škol v Jeseníku proběhlo 1x rozhovor s ČŠI proběhlo 1x 5

6 Celý školní rok práce s žáky 9. ročníku 1x týdně v předmětu praktické činnosti volba povolání. Žáci pracovali s informacemi: 1. přihlášky 2. přijímací řízení 3. zápisové lístky 4. odvolání 5. činnost Úřadu práce 6. testování sebehodnocení, učební typy 7. střední školy 8. komunikační činnosti 9. individuální konzultace Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další rozhodnutí ředitelky školy: Rozhodnutí ředitelky školy: přijetí do 1. ročníku 21 odklad školní docházky 4 přestup z jiné ZŠ 12 uvolnění z Tv (plavání) 2 povolení IVP 12 prominutí úplaty ve ŠD 2 Výsledky vzdělávání žáků konec školního roku prospěch chování absence prospěli neprospěli průměr tř. počet žáků vyzn. poch. NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I , ,1 0 0 II , III , ,6 0 0 IV./ , ,6 0 0 IV./ , ,5 0 0 VI , ,8 6 0,38 VII , VIII , ,1 0 0 IX , ,2 4 0,21 I.-IX , ,1 10 0,07 omluvené průměr neomluvené průměr 6

7 Prevence rozšíření sociálně patologických jevů Vyhodnocení minulého Minimálního preventivního programu Zpracování nového Minimálního preventivního programu Program proti šikaně konzultace s rodiči (chování) konzultace s učiteli (chování) konzultace s psychologem (p. Telčerová, p. Kupka, p. Raindl) konzultace s OSPOD (p. Procházková, p. Kalinová) konzultace s žáky (vyšetřování) konzultace s ŘŠ (výsledky šetření a informace o dalším postupu) rozhovor s ČŠI zapojení žáků do zájmových útvarů výchovná komise proběhlo 11x proběhlo 13x proběhlo 9x proběhlo 5x proběhlo 22x proběhlo 8x proběhlo 1x proběhlo 4x při hodnocení třídy (klasifikační porady) proběhlo 4x Spolupráce s: 1. Policie ČR 2. PPP Jeseník 3. OSPOD Jeseník 4. SVP Kelč 5. VÚ Olomouc 7

8 V tomto školním roce jsem 3x šetřeno podezření z šikany: 1. Ve 4. a 5. ročníku neprokázáno, sledováno chování v Tělesné výchově 2. V 5. a 9. ročníku vymyšleno 3. V 6. ročníku neprokázáno, šlo o běžné nesrovnalosti mezi žáky Dále jsem šetřeno požití alkoholu u žáků v 6. ročníku. Žáci byli předáni rodičům a jejich chování bylo zhodnoceno ve výchovném opatření dle Hodnocení žáků. Preventivní akce 1. Během školního roku probíhaly sportovní akce organizované školou, žákovským parlamentem, jinými organizacemi 2. Celoškolní projekt CESTA KOLEM SVĚTA zpracovaný školním metodikem prevence vyhodnoceno, k dispozici třídnímu učiteli jako podklad k další práci s třídním kolektivem 3. Celoškolní projekt DOMORODÉ KMENY každoroční školní projekt napříč školou 4. AJAX projekt Policie ČR ve 2. ročníku 5. Besedy s policistou v 6. ročníku téma Bezpečí (šikana a kyberšikana), exkurze na Policii ČR 4. a 9. ročník, akce Táhneme za jeden provaz 2. stupeň 6. V rámci ŠVP výuka v jednotlivých předmětech Výchova ke zdraví v 6. ročníku a Osobnostní a sociální výchova ve všech ročnících 7. Pobyty v přírodě 8. Školní výlety 9. Společné akce třídních kolektivů 10. Vzdělávání učitelů Školní násilí (Krnov), Školní nekázeň (Opava) Další vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 1. Zážitkové hry v přírodě Schola servis Prostějov 2. Inteligence emocí Schola servis Prostějov 3. Čertovské dovádění a Vánoční nadílka TANDEM Hradec Králové 4. Český parlament a parlamentarismus Poslanecká sněmovna ČR 8

9 5. Podzimní škola PAU PAU Praha 6. Alternativní metody v literární výchově na Schola servis Prostějov ZŠ 7. Pomůcky a metodické materiály ve výchově Schola servis Prostějov 8. Průřezová témata v humanitních předmětech Schola servis Prostějov 9. Školní násilí KIC Nový Jičín 10. Školní nekázeň KIC Nový Jičín 11. Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU Schola servis Prostějov 12. Hudební nauka Schola servis Prostějov 13. Zvyšování kvality řízení lidských zdrojů Gymnázium Jana Blahoslava a SPŠ Přerov 14. Zdravá záda KHS Olomouc 15. Jak s dětmi na pozemních komunikacích MÚ Jeseník -Odbor dopravy 16. Pedagogická komunita PPP Jeseník 17. Prezentace interaktivního systému ebeam Schola servis Šunperk 18. Novinky v poskytování první pomoci Schola servis Prostějov 19. Velikonoční krášlení Schola servis Prostějov 20. Na hudbu trochu jinak Schola servis Prostějov 21. Přemýšlení a počítání 3 Akademie moderního vzdělávání o.p.s. Plzeň 22. Přemýšlení aneb kterak učit matematiku Akademie moderního vzdělávání o.p.s. zajímavě Plzeň 23. Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření Descartes v.s.o. Svratouch výukového materiálu 24. Rodič - partner k dialogu Schola servis Prostějov 25. Vzdělávací program pro VP Schola servis Prostějov 26. Psychologický a pedagogický profil Schola servis Prostějov 27. Specifické poruchy chování u dětí ZŠ Schola servis Prostějov 28. Specifické poruchy chování v hodinách Schola servis Prostějov cizího jazyka 29. Jsem asistent a co dál Schola servis Prostějov 30 Psychomotorické hry s nafukovacími Schola servis Prostějov balónky 31. Rozvoj motoriky u dětí předškolního a Schola servis Prostějov 9

10 mladšího školního věku 32. Praktická výuka češtiny na ZŠ podle ŠVP Schola servis Prostějov 33. Letní škola matematiky Fraus Akademie moderního vzdělávání o.p.s. Plzeň 34. Náš společný svět - téma humanitární pomoc Společnost Člověk v tísni, o.p.s. Praha a rozvojová spolupráce aneb Šance pro rozvoj - e-learningový kurz 35. ICT ve výuce AJ - základní kurz Odbor ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP 36 Smaltování bez pece Schola servis Prostějov 37. Rozkvetlá louka Schola servis Prostějov 38 Novela zákona o pedagogických pracovnících a platové předpisy RESK V tomto školním roce dvě učitelky doplňovaly své vzdělání studiem anglického jazyka na Pedagogické fakultě univerzity Olomouc. Výchovná poradkyně si doplňovala vzdělání v rámci Vzdělávacího programu pro výchovné poradce poskytující služby žákům se zdravotním postižením Metodička prevence studuje kurz, který je organizován jako součást projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR v rozsahu 250 hodin, v kurzu bude pokračovat i v dalším školním roce. Vyučující tělesné výchovy si studiem doplňuje magisterské vzdělání, další vyučující studuje na Pedagogické fakultě v Olomouci obor základy technické přípravy - speciální pedagogika. 10

11 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Naše škola usiluje o výchovu dětí k toleranci a pomoci druhým. V průběhu školního roku jsme spolupracovali s občanskými sdruženími Život dětem a Píšťalka, která pomáhají nemocným a handicapovaným dětem. Již několik let škola zasílá finanční prostředky na pomoc africké škole Kirikou. Tyto prostředky získáváme sběrem papíru, plastů, víček z PET lahví - letos jsme nasbírali 335 kg, prodejem dětmi namalovaných pohlednic rodičům při rozsvěcení vánočního stromu a také finančními dary od zaměstnanců školy. V tomto roce naši žáci mohli prokázat svou solidaritu také v případě, kdy rodině, ze které jsou 3 naši žáci, vyhořel dům. Škola se stala okamžitým centrem pomoci naším prostřednictvím jim posílali nejen rodiče a děti, ale i další občané svou pomoc. Žáci mohli navštěvovat tyto zájmové útvary: keramika, minibasketbal, logopedie, angličtina, zpěv, basketbal, hry, hudební hry, řemesla, internet. Velice si ceníme, že do vedení zájmových útvarů se zapojila i jedna maminka a paní učitelka na mateřské dovolené, která není naší zaměstnankyní. Nepovinné předměty jsme v tomto školním roce nevyučovali. V průběhu roku byl používán Internet pro žáky. V obci mají děti možnost navštěvovat oddíl kopané a místní knihovnu. Některé akce školy září volby do školního parlamentu, Zátopkova štafeta, pobyty tříd v přírodě, soutěž Táhneme za jeden provaz, říjen- beseda se spisovatelem M. Kubíčkem, vystoupení šermířů, cyklistická časovka, rozsvěcení dýní, exkurze na PČR, exkurze do zahradnictví, listopad exkurze na OÚ, výroba vánočních a novoročních pohlednic, pečení perníčků, literární soutěž s vánoční tématikou prosinec rozsvícení vánočního stromu, Školou chodí Mikuláš, návštěva Dne otevřených dveří na Hotelové škole, vystoupení v klubu důchodců, šachový turnaj, turnaj v dámě, návštěvy střediska Duha, besídky pro rodiče, 11

12 leden návštěva divadla, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku byl financován z projektu Za poznáním jesenických hor, únor beseda s kosmetičkou, zeměpisná olympiáda (šk. kolo), 4 žáci 8. ročníku strávili zdarma týden na horách v rámci projektu Jezera za hory, hory za jezera, březen beseda se spisovatelkou P. Braunovou, účast na mezinárodní olympiádě v Tulowicích, zahájení účasti na okresní EKO soutěži, Pay Sec Cup (soutěž zaměřená na bezpečný pohyb na internetu), návštěvy výstavy mysliveckých trofejí, vystoupení bubeníků, projektové dny Domorodé kmeny, karneval, duben - recitační soutěž 1. stupně, sběr papíru a plastů, návštěva pořadu o Československu v kině Pohoda, pěvecká soutěž 1. stupně,, vystoupení šermířů, květen účast na zdravotnické soutěži Helpíkův pohár, účast v okresním kole soutěže ve zpěvu lidových písní, literární přehlídka prací žáků ročníku, vyhodnocení EKO soutěže červen školní výlety, obhajoby absolventských prací, přijetí žáků 9. r. starostou obce, návštěva lesa v rámci projektu LČR Lesní pedagogika, olympiáda 1. stupně za účasti dětí z Tulowic, basketbalový turnaj Bělá Tulowice (2.st.), zahradní slavnost na zakončení školního roku. Sportovní akce Jesenická basketbalová liga: Minibasketbal děti se během roku seznamovaly s hrou basketbal. Zároveň jsme se zúčastnili celoroční soutěže Jesenická liga, kde jsme vybojovali krásné 3. místo v okrese. Basketbal starší žákyně v obsadily 4. místo. Basketbal starší žáci celoroční soutěž Jesenická liga. Vybojovali jsme 1. místo v okrese. Okresní kolo v basketbale starší žáci - 2. místo Okresní kolo v Orion florbal cup (okresní kolo ve florbale) mladších žáků ( třída) Okresního kola se zúčastnilo12 základních škol okresu. Naše škola dokázala zvítězit a postoupit do krajského finále, které se konalo v Prostějově. Okresní kolo ve fotbale mladší žáci (6. 7. třída) 12

13 Okresního kola se zúčastnilo 12 družstev z okresu. Naše škola obsadila 3. místo v okresní konkurenci, Nestlé basket cup (basketbal mladší žákyně třída) - děvčata obsadila v okresní konkurenci 3. místo. Školní družina září projekt Rumcajs, Manka, Cipísek,, beseda se včelařem, návštěvy knihovny, vycházka s rodiči a dětmi říjen - nocování ve škole, Život v lese, Rodina, do které patřím, listopad Martinské posvícení, pečení a zdobení perníčků prosinec vánoční besídka, leden strom pro ptáčky, zajímavá Vv, únor Na Hromnice o krok více (zábavné odpoledne), masopust, březen Bylinkové pohádky, turnaj v Člověče, nezlob se, malování vajíček duben jarní dílna, tvoření z marcipánu, květen malování křídami, zábavné odpoledne, Autoškola pro nejmenší, Ronja, dcera loupežníka červen zábavné odpoledne Úspěchy Kromě sportovních soutěží dosáhli naši žáci významného úspěchu v rámci okresu v EKO soutěži: Děti z MŠ se ve své kategorii umístily na 2. místě. Ve III. kategorii získali naši žáci 1. a 5. místo, v její výtvarné i literární části 1 se umístili na prvních místech. Také ve IV. kategorii obsadili naši žáci 1. a 2. místo a zvítězili v jeí výtvarné i literární části. V celostátní internetové matematické soutěži Speedmat obsadil žák 8. ročníku ve 3. kategorii 3. místo. 13

14 Výsledky inspekce ČŠI Česká školní inspekce navštívila školu ve dnech Celkové hodnocení školy podle inspekční zprávy: Škola má odpovídající podmínky ve všech oblastech svého působení pro naplňování cílů vzdělávacích programů předškolního i základního vzdělávání. Při poskytování vzdělávání poskytuje v souladu s právními předpisy, její činnost je v souladu s rozhodnutím o zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. Škola při vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ dodržuje zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů a vytváří podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu vzdělávání byly respektovány a zohledňovány individuální dispozice žáků. Vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením příznivě ovlivňuje činnost asistentek pedagoga, která probíhá v součinnosti s vyučujícími a přispívá k začlenění znevýhodněných žáků do třídních kolektivů. Celkové ekonomické podmínky školy jsou na standardní úrovni, nevykazují riziko pro naplňování školního vzdělávacího programu. Materiální zázemí školy z hlediska počtu odborných učeben a jejich vybavení má velmi dobrou úroveň, od poslední inspekce se zlepšilo. Škola podporuje zdravý vývoj dětí v MŠ a žáků v ZŠ, systematicky vytváří vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti, nedostatků v této oblasti (kvalita venkovního sportoviště, stav některých podlahových krytin) si je vedení školy vědomo a pracuje na jejich odstraňování. Důslednou primární prevencí, školními i mimoškolními aktivitami se snaží eliminovat výskyt sociálně patologických jevů, přijímá opatření k jejich minimalizaci. Vzdělání se uskutečňuje podle platných vzdělávacích programů, školou zpracovaný ŠVP ZV i ŠVP PV byly v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Škola svou celkovou činností postupně vytváří předpoklady pro rozvoj osobnosti dítěte as žáka. Organizace výuky, volby vzdělávacích cílů, adekvátních metod a forem práce převážně umožňovaly žákům získávat potřebné vědomosti, podporovaly 14

15 rozvoj klíčových kompetencí a funkční gramotnosti. Škola příkladným způsobem realizuje principy sebehodnocení žáků. Mateřská škola svou celkovou činností vytváří předpoklady pro rozvoj osobnosti dítěte na úrovni příkladu dobré praxe. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou samostatnou přílohou výroční zprávy. Úpravy ve škole Součástí školy je mateřská škola, která prozatím sídlí na odloučeném pracovišti. Prostory pro MŠ jsou již připraveny v budově ZŠ, jejímu přestěhování brání pouze fakt, že schází prostor pro jednu třídu a pro školní družinu. Proto pokračovaly práce na úpravách školní budovy přístavba v půdních prostorách.vznikly tak 3 odborné učebny - učebna fyziky, chemie a biologie, učebna cizích jazyků a učebna výtvarné a hudební výchovy, která byla rovněž vybavena interaktivní tabulí. Přístavba byla dokončena včetně vnitřních úprav. V průběhu prázdnin bylo dokončeno malování, vybavení nábytkem, úprava a vybavení místností pro 2 oddělení ŠD a přestěhování MŠ do připravených prostor. V této souvislosti také bylo ve dnech uděleno volno ředitelky školy. Slavnostní otevření za účasti pozvaných hostů a zaměstnanců školy proběhlo Průběžně je rozšiřováno vybavení kabinetů jednotlivých předmětů, zejména nakupujeme CD s výukovými programy a zastaralé obrazové pomůcky jsou nahrazovány novými. Některé třídy byly vymalovány, pro zlepšení estetického prostředí. Školní kuchyně byla vybavena konvektomatem. 15

16 Rozvojové a mezinárodní programy, projekty předložené školou a projekty financované u cizích zdrojů 1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osa programu: počáteční vzdělávání oblast podpory: zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Informační systém jako nástroj komunikace a prostředek rozvoje klíčových kompetencí žáků v Bělé pod Pradědem. Projekt byl vyřazen z důvodu nesplnění podmínek vecného hodnocení - nezískala v průměru alespoň 65 bodů. 2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií - dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje na nákup softwaru a licencí - poskytnuta ve výši ,- Kč 3. ROP Střední Morava Prioritní osa: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory: Rozvoj venkova Podoblast podpory: Sociální infrastruktura Název projektu: Modernizace učeben ZŠ Bělá pod Pradědem pro zlepšení využívání IT technologií při výuce - podán dosud nedošlo k vyjádření 4. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Investice do vzdělávání partner projektu Environmentální výchova a průřezová témata na klíč organizátor: Ochrana fauny ČR Centrum ekologické výchovy Tábor 5. Operační program Vzdělávání pro konkurencescopnost Investice do vzdělávání Název projektu Rosteme spolu 16

17 Organizátor: Občanské sdružení AVE Český Těšín - projekt v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže - v užším kole nevybráni 6. Mezinárodní grant SMART Board vypsaný společností AV MEDIA společně s kanadskou společností SMART Technologies - získán grant na set s interaktivní tabulí 7. NADACE ČEZ - Oranžová učebna - žádost o grant na modernizaci učebny výpočetní techniky - nebyl získán. 8. Projekt PlaNETa dětí - projekt Centre for Modern Education ve spolupráci s Českou televizí a neziskovými organizacemi Job a Erudis 9 AJAX - projekt ve spolupráci s Policíí ČR. určen pro 2.ročník7. Jeden svět na školách - projekt společnosti Člověk v tísni 10. Pomáháme dětem v Africe - Kampaň lidské podpory Humanistického centra Dialog - probíhal 3. rokem. V rámci tohoto projektu děti MŠ a žáci školy sbírali víčka PET lahví. Celkově nasbírali 350 kg víček, žáci ZŠ dále sbírali papír a plasty Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Název projektu: Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel - probíhá 2. rokem 12. Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Název projektu: Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka s podporou MŠMT v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti - ve spolupráci s Místní knihovnou Bělá pod Pradědem - listopad duben Rozvojový program MŠMT Název programu: vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - dosud nedošlo k vyjádření 17

18 14. Projekt Vlády ČR a MŠMT Název projektu: Ovoce do škol - určen pro ročník 15.Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel: MŠMT Název výzvy: EU peníze školám 16. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb Program Partnerství škol Comenius Název projektu: Healthy, Wealthy and Wise - nebyl schválen 17. Celoplošný výukový program ZDRAVÉ ZUBY 18. Jesenická rozvojová společnost o.ps. a Sun Ski Sport s.r.o. - projekt Za poznáním jesenických hor - využilo 10 žáků 19. Euroregion Praděd - projekt Jezera za hory, hory za jezera - využili 4 žáci 20. MŽP,MŠMT, ESF - Projekt Přírodě OK2 - Ekosoutěž IIaneb Život tradice a kořeny Jesenicka - účast žáků 5.-8 ročníku Školní projekty: Absolventské práce žáků 9. ročníku probíhá 4. rokem, pro žáky vzdělávané podle vzdělávacího programu Základní škola jako nepovinný, od šk. r bude zaveden jako povinný (v rámci předmětu OSV) Cesta kolem světa prevence šikany Napříč školou zaměřeno na rozvoj spolupráce a empatie (dvoudenní celoškolní) 18

19 Rada školy Konaly se dvě schůzky Rady školy. Kromě zákonem daných úkolů Rada projednávala také personální a další finanční záležitosti týkající se školy. Spolupráce s jinými organizacemi Obecní úřad Bělá pod Pradědem velmi dobrá spolupráce, vzájemná informovanost, časté kontakty, SRP ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem funkční velmi dobrá spolupráce, pomoc rodičů při školních akcích, samostatné pořádání dalších akcí, finanční podpora některých aktivit, PČR besedy pro žáky, LČR besedy pro žáky, Lesní pedagogika PPP Jeseník spolupráce při práci s problémovými a integrovanými žáky, SPC Mohelnice, SPC Šumperk, SPC Litovel spolupráce při práci s integrovanými žáky Středisko DUHA účast na akcích, které jsou pořádány Muzeum Jesenicka účast na akcích, PAU někteří učitelé jsou členy, i nečlenové se účastní víkendových lekcí, Základní škola Tulowice (Polsko) partnerská škola nakladatelství Fraus partnerská škola Občanské sdružení Tvořivá škola spolupráce Občanské sdružení Život dětem Občanské sdružení Píšťalka odborová organizace ve škole není. Samostatné prílohy: 1 Základní údaje o hospodaření 2. CD akce školy 19

20 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva 2010-2011

Výroční zpráva 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2010-2011 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva 2007-2008

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, 790 01 p. Jeseník Výroční zpráva 2007-2008 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva 2011-2012

Výroční zpráva 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více