Vypracovala: Mgr. L. Havlíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracovala: Mgr. L. Havlíková"

Transkript

1 Vypracovala: Mgr. L. Havlíková

2 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: Číslo operačního programu: CZ Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami Číslo výzvy: 01 Název výzvy: Středočeský kraj Výzva č.1 pro GP oblast podpory 1.2 Typ projektu: Grantový Kód prioritního tématu: 72 Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zvyšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku Typ území: Město

3 Obsah 1. O projektu Strukturované učení - základy metodiky práce u dítěte s autismem Základní principy strukturovaného učení Edukačně - hodnotící profil s ukázkou používaných pomůcek Pomůcky pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody Pomůcky Závěr Použitá literatura

4 O projektu V rámci projektu Kvalitní a efektivní výuka základní krok do života zdravotně postiženého žáka byla vypracována metodika Aplikace metod strukturovaného učení v praxi. Metodika je určena pedagogickým pracovníkům, kteří pracují se žáky s autismem. Autismus je postižení celoživotní a ovlivňuje nejen život postiženého, ale i jeho rodiny. Autismus nelze vyléčit. Jediná léčba, která dokáže symptomy poruchy zmírnit a potlačit, je výchova a vzdělávání. Metodika strukturovaného učení zohledňuje širokou a různorodou škálu poruch autistického spektra, osobnostní a charakterové zvláštnosti každého jedince a v neposlední řadě jeho mentální úroveň. Vhodně zvolené přístupy mu pomohou získat a upevnit dovednosti a návyky, usnadní rozvoj funkční komunikace a tím i porozumění okolnímu světu. 1

5 2. Strukturované učení - základy metodiky práce u dítěte s autismem I. Strukturované učení jako nejefektivnější prostředek pomoci dětem s autismem Strukturované učení je strategie, která byla vyvinuta speciálně pro vzdělávání dětí s autismem ve školních zařízeních. Tento systém napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává a jak se úspěšně vyrovnat s handicapem. Je navrženo tak, aby minimalizovalo problémy s chováním tím, že vytvoří prostředí, které je pro děti srozumitelné a v němž jsou úspěšné. Snaží se o vytvoření srozumitelného prostředí, které nevyvolává úzkost a frustraci. Jestliže děti s autismem mají dosáhnout svých možností pro život ve společnosti a pro úspěšné zapojení do určitého společenství, je nezbytné, aby specializované strategie učení byly integrální částí vzdělávacích programů. (Mühlpachr in Vítková, 2004) Při práci s dítětem, které má autismus, je velmi důležité mít neustále na zřeteli fakt, že každý člověk potřebuje ve svém životě určitou míru předvídatelnosti, každý dodržuje určitý řád. Právě lidé s autismem mají schopnost předvídat a plánovat události velmi malou nebo téměř žádnou. Tento handicap je určitou formou jakési "vnitřní slepoty", která okolní svět mění v chaos a ztěžuje dítěti orientaci v prostoru, čase i událostech. Dítě tedy bez naší pomoci a s naším laickým přístupem žije v častém stresu, není schopné se učit a rozvíjet své schopnosti. U dítěte se rozvíjí deprivace a následuje opožďování ve vývoji. Pokud tedy chceme, aby od nás tyto děti přijímaly nové informace a vědomosti a byly se schopné učit, musíme jim nejprve upravit prostředí tak, aby dětem dodávalo jistotu a poskytovalo již zmiňovanou vysokou míru předvídatelnosti. Ve světě je známá řada metod a programů, které se zaměřují na pomoc lidem s autismem. Kolébkou programu s vědecky ověřenou efektivitou, který se široce používá i v Evropě, je státní modelový program Severní Karolíny TEACCH. Program již funguje třicet let. Vznikl spoluprací rodičů a profesionálů jako reakce na tvrzení, že děti s autismem jsou nevzdělavatelné. TEACCH program (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children - péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/) je modelovým programem péče o lidi s autismem v každém věku. Zahrnuje mimo jiné i speciální výchovně vzdělávací program, který vychází z potřeb těchto lidí a specifik autistické poruchy. V České republice využíváme metodiku tohoto programu a mluvíme o tzv. strukturovaném učení. 2

6 Filozofie a základy TEACCH programu: TEACCH program je jediný celostátní program, který má zákonem daný mandát poskytovat služby, výzkum a multidisciplinární proškolování v oblasti autismu a příbuzných vývojových poruch. (Schopler, 1997, s. 73) Program poskytuje pomoc ve třech hlavních oblastech klientova života, tj. uspořádání domácí péče, vzdělávání a společenské uplatnění. (Schopler, 1997, s. 75) - individuální přístup k dětem - aktivní generalizace dovedností (prostupnost a propojenost školního a domácího prostředí) - úzká spolupráce s rodinou - integrace lidí s autismem do společnosti - přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí - pozitivní přístup i k dětem s problematickým chováním a těžkým mentálním handicapem, optimistický pohled na efektivitu a možnosti vzdělávání těchto dětí - aktivní snaha o pedagogickou intervenci, řešení problematického chování Nároky kladené na učitele a vychovatele: - profesionalita - teoretické porozumění autismu - schopnost vycházet z aktuálních výsledků hodnocení, schopnost flexibilně přizpůsobovat program - schopnost přizpůsobit prostředí dítěti s přihlédnutím na specifika poruchy - reálný odhad schopností dítěte, využití jeho silných stránek - důraz na nácvik komunikace a sociálního chování, komunikační styl musí vycházet z aktuální úrovně schopností dítěte Výhody strukturovaného učení: - metodika strukturovaného učení akceptuje zvláštnosti autistického myšlení a přizpůsobuje se specifikám dítěte (dítě se tedy nepřizpůsobuje osnovám, jak to bývá v ČR obvyklé) - svět, který dítě díky svému handicapu vnímá jako chaos, se stává předvídatelný v prostoru i čase, snižuje se stresová zátěž, dítě je schopno vstřebávat nové informace - díky pocitu soběstačnosti se může rozvíjet sebevědomí dítěte 3

7 - nácvik samostatnosti, která je v dospělém životě velmi potřebná - redukce problematického chování (agresivity, záchvatů vzteku, negativismu) - zmírňuje či eliminuje se kognitivní deprivace, která je daná přítomností poruchy, rozvíjí se schopnosti a dovednosti dítěte - medikaci psychofarmaky je možné snížit či po dohodě s lékařem zcela vysadit (dostupné z internetu: <http://www.autismus.cz/autismus_terapie.html> verze leden 2006) Nevýhody strukturovaného učení: Určitou nevýhodou tohoto přístupu je, že postižený se sice stává méně závislý na učiteli, ale zůstává silně závislý na strukturovaném prostředí. (Jelínková, 2004, s. 14) 3. Základní principy strukturovaného vyučování 1) Individuální přístup 2) Strukturalizace 3) Vizualizace 1) Individuální přístup Všechny děti s autismem se od sebe nějakým způsobem liší. Rozdíly jsou v mentální úrovni, v různé míře a četnosti výskytu autistických symptomů, v rozdílných percepčních schopnostech, v úrovni a způsobu komunikace, v temperamentu, v odlišné schopnosti koncentrace a podobně. Z čeho vycházíme - každý člověk s autismem je jiný, každý má své vlastní priority, schopnosti i jejich hranice. Z hlediska individuálního přístupu je zapotřebí: - zjistit úroveň v jednotlivých oblastech dítěte (na základě psychologického vyšetření či pedagogického pozorování), zvolit vhodný typ systému komunikace podle stupně schopnosti abstraktního myšlení (od komunikace skrz konkrétní předměty přes komunikaci pomocí fotografií či piktogramů až k psané formě) - vytvořit vhodné pracovní místo a strukturovat prostředí - sestavit individuální výchovně vzdělávací plán - v případě potřeby zvolit na základě analýzy behaviorálních problémů (problémové chování) vhodné strategie jejich řešení 4

8 2)Strukturalizace Struktura prostředí - struktura prostředí, ve kterém se člověk s autismem pohybuje, mu pomáhá v již zmiňované prostorové orientaci a dává mu tak odpověď na otázku kde? Struktura tak nabízí jistotu tím, že vytváří předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a chováním. Jak správně vytvořit strukturované prostředí (v domácím prostředí, ve škole) - vytyčit si místa pro jednotlivé důležité činnosti během dne (stůl pro individuální práci s dítětem, jídelní stůl, prostor pro volnou hru, prostor pro odpočinek apod.) - vyčleněná místa pro konkrétní činnosti pokud možno nepřemísťovat - pokud možno neprovádět jinou činnost na místě, které pro ni není vyčleněno (např. nechtít po dítěti splnit nějaký úkol u jídelního stolu apod.) - pokusit se jasně vymezit hranice mezi jednotlivými místy (paravany, barevné koberce, barevné pásky na zemi apod.) - nápadně a jasně vymezené hranice pomáhají dětem s autismem rozpoznat, kde místo určené k jednomu konkrétnímu úkolu začíná a kde končí Jasná a přehledná struktura prostředí umožní člověku s autismem předvídat, kde má jednotlivé činnosti vykonávat a v případě, že dojde k nějakým změnám, může prostorová struktura přispět k lepší adaptaci a vyšší míře samostatnosti v novém prostoru. Je třeba také upozornit na to, jak uvádí Schopler, že děti na nižší vývojové úrovni potřebují více strukturované prostředí a jsou více dezorganizované ve své relativní svobodě než děti s vyšší úrovní, tedy s určitými dovednostmi, kterých mohou využít i v situacích nestrukturovaných. (Schopler, 1998, s. 151) Toto vše musíme při přípravě prostředí pro děti s autismem zohlednit. 5

9 Procházka - každý den Interaktivní tabule - každé úterý Cvičení - každé pondělí a pátek Oběd - každý den Zpívání - každé pondělí, středu a čtvrtek Svačina - každý den 6

10 Tříděný odpad - každý čtvrtek Ranní komunikace - každý den 7

11 Jak správně vytvořit strukturované pracovní místo (pro individuální či samostatnou činnost) - nejvyšším stupněm uspořádání pracovního místa je takové místo, při kterém musí dítě při výkonu práce opustit své místo, vybrat si zadanou úlohu a vrátit se zpět na pracovní místo, kde práci vykoná, případně splněnou úlohu uložit zpět na místo - k individuální či samostatné práci postačí jednoduchý pracovní stůl s delší pracovní deskou - systém doprava - na levé straně stolu jsou za sebou krabice s úkoly, které mají být vykonány. Na pravou stranu stolu se odkládají již splněné úkoly Struktura pracovního místa úzce souvisí se strukturou prostředí. Ne každé dítě s autismem musí pracovat v uzavřeném boxu, ale pro děti, které mají poruchu pozornosti, krátkodobé soustředění a jejichž pracovní chování je narušeno těžkou mírou symptomatiky autismu a těžkým typem mentální retardace, je práce v uzavřeném boxu výhodou. Typy pracovních míst - pracovní místo pro individuální práci s dítětem - pracovní plocha (stůl) pro jeden aktuálně plněný úkol. Tento typ pracovního místa by měl umožňovat, aby dospělý, který s dítětem pracuje, mohl sedět naproti dítěti a současně měl zajištěn přístup k dítěti zezadu. Toto pracovní místo splňuje všechny atributy pro individuální nácvik nových dovedností a nácvik samostatnosti při jejich plnění - rovná pracovní plocha (delší pracovní stůl) - tento typ je volen pro děti nižšího věku, případně pro děti s těžkou mírou symptomatiky autismu a těžším stupněm mentálního 8

12 postižení, pro děti s poruchou motorických funkcí či tělesným handicapem. Plocha (stůl) je rozdělena na tři části. V levé části jsou připraveny úkoly ke splnění, v prostřední části jsou úkoly plněny a do pravé části jsou splněné úkoly odkládány. - odebírání úkolů z polic či regálů - dítě sedí po celou dobu pracovní činnosti na místě. Podle pravidla shora dolů odebírá postupně krabice z regálu po jedné úloze, kterou na pracovní ploše před sebou splní. Splněnou úlohu odloží do polic (regálu), které jsou umístěny po pravé straně stolu. V naší třídě odkládá v jednom případě žák splněné úlohy na pravou část prodlouženého rohového stolu vzhledem k nižší úrovni svých motorických dovedností - nejvyšším stupněm uspořádání pracovního místa je takové místo, při kterém musí dítě při výkonu práce opustit své místo, vybrat si zadanou úlohu a vrátit se zpět na pracovní místo, kde práci vykoná, případně splněnou úlohu uložit zpět na místo, kde si práci vzal. V naší třídě se toto uspořádání neosvědčilo, takže v centrálním regálu máme strukturované krabice s jednotlivými úkoly, ale žáci ho sami neobsluhují. Podmínkou úspěšnosti dítěte při práci na takto uspořádaném místě je zvládnutí systému kódovaných úloh a pracovních schémat, dobré motorické a kognitivní dovednosti a přiměřená míra soustředěnosti (Čadilová, Žampachová, Strukturované učení). V naší třídě se část žáků přestala soustředit na práci a začala se otáčet a dívat po spolužákovi v okamžiku, kdy tímto způsobem plnil zadané úkoly. Při jejich plnění totiž vznikal hluk od židle, když odcházel ze svého místa a pak se s krabicovou úlohou na své místo zase vracel. Proto jsme od tohoto uspořádání ustoupili. Vzhledem k tomu, že dva žáci při své práci používají systém kódování (viz pracovní schémata), 9

13 domnívám se, že je jedno, jestli odebírají práci z levé strany regálu nebo si pro ni chodí k regálu centrálnímu. Jednotlivé typy pracovních míst lze různě kombinovat, ale vždy je nutné, aby pracovní místo odpovídalo vývojové úrovni a možnostem konkrétního dítěte. - kombinace dvou typů pracovních míst (z levé strany odebírá žák úkoly z regálu a na pravou stranu splněné úkoly odkládá - plocha je vytvořena přidáním pracovní plochy k rohovému prvku) Struktura času Většina lidí používá diář, kalendář a hodinky, aby se nám abstraktní pojem času zviditelnil. Stejně tak lidé s autismem se potřebují "situovat" v čase, potřebují "vidět" čas. Pokud jim tuto vizualizaci času neposkytneme z venku, pomohou si sami. Musí si vytvořit svoji vlastní předvídatelnost, což dělají skrze nefunkční rituály a stereotypy. Jestliže se pak sled činností 10

14 některý den změní, nastávají obvykle velké "problémy s chováním". Existuje velká pravděpodobnost, že pokud bude tato změna zaznamenána ve "vizualizovaném denním programu" a tudíž na ni bude dítě připraveno, k žádným problémům nemusí dojít. Časovou strukturu pro lidi s autismem vytváříme formou nástěnných a přenosných denních režimů. Vždy jde o sled jednotlivých činností v průběhu dne, které po sobě následují. Denní režim a symboly na něm umístěné odpovídají na otázky: Co budu dělat? a Kdy to budu dělat? Základem funkčního denního režimu je schopnost rozumět sdělovaným informacím, samostatně se jimi řídit a s jejich podporou zvládat každodenní rutinní činnosti, ale i nepředvídatelné a obtížné situace. Aktivní používání znamená v nejjednodušší formě to, že jednotlivé předměty či karty denního režimu lidé s autismem sundávají a nosí je na místo výkonu dané činnosti. Typy denních režimů - nástěnný denní režim - je tvořen lištou, která je zavěšena na zeď vodorovně nebo svisle. V horní části lišty je umístěna fotografie se jménem dítěte či dospělého, který režim používá. Ve střední části jsou umístěny symboly pro jednotlivé činnosti a v dolní části je umístěna krabička nebo košík, do kterého jsou odkládány tranzitní karty, pokud jsou ve třídě používány - přenosné denní režimy - u přenosných denních režimů vytvořených na přenosné liště, případně v deskách či pořadačích jsou využívány různé symboly, které znázorňují jednotlivé činnosti. Denní režimy v diářích a zápiscích mají většinou psanou podobu a jejich použití předpokládá zvládnutí dovednosti funkčního psaní a čtení s porozuměním - dlouhodobé režimy - jedná se o týdenní nebo měsíční režimy, do kterých můžeme dítěti zařadit i mimořádné akce a činnosti. Tyto režimy už mají většinou podobu kalendářů (i nástěnných) nebo diářů. U školních dětí jsou tyto dlouhodobější režimy doplňkem školních rozvrhů hodin 2) Vizualizace (zviditelnění) Vizuální vnímání a myšlení patří k silným stránkám u většiny lidí s PAS. Jednotlivé formy vizuální podpory usnadňují lidem s PAS zvládat snadněji a samostatněji strukturu prostoru, času a jednotlivých činností. Vizualizace rovněž rozvíjí komunikační dovednosti. Vizuální podpora musí být svou formou zaměřena na konkrétního jedince a být individualizovaná 11

15 s ohledem na jeho potřeby a možnosti. Strukturu a vizuální podporu od sebe nelze oddělit, vždy se budou vzájemně doplňovat a ovlivňovat. Využijeme-li vizuálních schopností dětí s autismem a nabídneme jim způsob, jak jednoznačně porozumět instrukcím či návodům, pak skládačky a jiné vizuální pomůcky mohou být používány ve všech typech komunit a mohou osoby s autismem s úspěchem provázet po celý život. (Schopler, 1997, s. 226) V čem jsou výhody vizuální podpory? - pomáhá založit a udržovat informace - podává informace ve formě, kterou lidé s autismem dokážou snadněji a rychleji interpretovat - objasňuje verbální informace - zvyšuje schopnost rozumět nastalé změně a přijmout ji, zvyšuje flexibilitu - usnadňuje nezávislost a samostatnost, dává šanci lépe uspět, zvyšuje sebevědomí Vizualizace prostoru Přiměřená vizualizace prostoru zpřehledňuje prostorové uspořádání a zvyšuje míru samostatnosti orientace v prostoru konkrétního člověka. K realizaci používáme koberce, skříňky, police, paravány, barevné nátěry, barevné pásky. Vizualizace času Časová vizualizace vychází ze struktury času. Vizualizací čas zkonkrétníme a přiblížíme ho každému jedinci tak, aby mu rozuměl. Forma vizualizace musí odpovídat vývojové úrovni konkrétního člověka, respektovat jeho zvláštnosti a přitom být natolik funkční, aby ji člověk dokázal aktivně využívat a samostatně se podle ní orientovat. K čemu slouží vizualizovaný denní program? - dává odpověď na otázku kdy - pomáhá v časové orientaci - pomáhá odlišovat jednotlivé aktivity od sebe - vede k větší samostatnosti 12

16 Dobrý individualizovaný časový plán je důležitým prvkem strukturalizace ve třídě, který může mít významný pozitivní vliv na žáky. Jakmile ho žáci pochopí a začnou používat, naučí se pracovat podle pokynů a dosáhnou určité nezávislosti. (Schopler, 1997, s. 222) Jak uplatnit vizualizovaný denní program v praxi? - zjistit úroveň schopnosti abstraktního myšlení u dítěte s autismem - na základě tohoto zjištění stanovit vhodný typ vizuální podpory (je důležité si uvědomit, že ve formě existuje určitý vývoj: někdo začne s předměty jakožto vizuální podporou pro zviditelnění času, později může začít používat obrázky a možná i psané "určení času") Typy vizuální podpory (od nejjednodušší k nejsložitější) - konkrétní předmět (jednotlivé činnosti znázorňujeme pomocí zástupných předmětů) - fotografie - piktogramy Piktogramy jako jazykový program umožňují komunikaci a rozvoj řeči u dětí s autismem. Jsou celkem snadno a rychle osvojitelné, motivující, neboť vychází z obsahu a významu slov. Uživatelé se stávají iniciátory komunikace a ve vzdělávacím procesu aktivními účastníky. Ze systému AAK (alternativní a augmentativní komunikace) jsou právě piktogramy velmi vhodné pro svoje výtvarné provedení - kontrastní černobílé zpracování neodvádí a netříští pozornost dítěte barvami, ale rychle napoví. Většina z nich má totiž sníženou zrakovou percepci a kontrastní provedení pomáhá tento problém překonat. V tomto provedení mají navíc pojmy (slova) všeobecný význam. Při samotné výuce piktogramů dáváme dítěti pocit jakéhosi osobitého a osobního souboru obrázků, které se liší od barevného světa, který obrázky popisují. Dítě soubor přijímá jako svoji řeč. I v tomto případě je však nutné respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte, při zavádění piktogramů postupovat pomalu a nespěchat. Těžiště práce totiž není v učení dalších a dalších piktogramů, ale v praktickém používání těch naučených. 13

17 - piktogramy s nápisem (ranní komunikace, zpívání, svačina, práce, oběd) - nápis - psaný rozvrh - diář Diář (dostupné z internetu: verze leden 2006) 14

18 Pracovní schéma (formy vizualizace činností) Vizualizace činností podporuje strukturu jednotlivých činností a pomáhá odpovědět na otázku: Jak dlouho? bude dítě pracovat. K tomuto účelu slouží pracovní schémata. - nejjednodušším pracovním schématem je seřazení jednotlivých úkolů na levou stranu stolu (regálu, police) v pořadí, v jakém s ním bude dítě pracovat. Dítě dodržuje základní pravidlo systému práce zleva doprava a také shora dolů - vyšší formou pracovních schémat jsou kódy. Kódy jsou řazeny na pracovním schématu v pořadí, v jakém chceme, aby žák plnil úkoly (dodržujeme základní pravidlo systému). Použité kódy musí korespondovat s vývojovou úrovní dítěte tak, aby jim rozumělo (dokázalo je spárovat) i aktivně používat. Kódy mohou být konkrétní předměty, stejně jako dvojrozměrné informace (fotky, obrázky, číslice, písmena, geometrické tvary) 15

19 - nejvyšší formou jsou psaná pracovní schémata, která jsou využívána jako vizuální podpora při plnění činností, které vyžadují vyšší míru organizace Typy vizuální podpory (od nejjednodušší k nejsložitější) Předmětové schéma - jednotlivé činnosti znázorňujeme pomocí zástupných předmětů Kostka - ranní komunikace CD - zpívání Hrneček - svačina Košík - práce Talířek - oběd Pokud jsou děti s PAS schopné dát do souladu předmět s obrázkem, můžeme k časové vizualizaci používat různé formy obrázků (od fotografií až po piktogramy) Schéma z fotografií - ranní komunikace, zpívání, svačina, práce, oběd 16

20 Schéma z piktogramů Schéma z piktogramů po manipulaci s rozvrhem Na těchto fotkách jsou k časové vizualizaci použity piktogramy s nápisem. Vlevo jsou jednotlivé činnosti, které bude žák během výuky plnit - ranní komunikace, zpívání, svačina, práce, oběd a na fotografii vpravo je schéma po manipulaci. Tři piktogramy jsou otočené, takže žák už komunikoval, zpíval a svačil a během dopoledne ho čeká ještě samostatná práce v lavici a oběd. Na těchto piktogramech jsou malá žlutá kolečka. Je to z toho důvodu, že žákyně odnášela od volací karty piktogramy i ostatních žáků. V okamžiku, kdy jsme piktogramy označily její žlutou barvou, ostatní přestala odnášet. Na těchto piktogramech jsou v rohu umístěné hodiny. Žák odmítal manipulovat s jednotlivými piktogramy zřejmě proto, že pro něj byla použitá forma příliš infantilní. V okamžiku, kdy jsme piktogramy zvýraznily hodinami, začal denní režim používat. 17

21 4. Edukačně - hodnotící profil s ukázkou používaných pomůcek V rámci projektu Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR byly vytvořeny metodické materiály Edukačně hodnotící profil dítěte s PAS (0-7let) a Edukačně hodnotící profil žáka s PAS (8-15let). Jejich cílem je poskytnout speciálním pedagogům v terénu podklady pro hodnocení vývojové úrovně dětí a žáků s poruchou autistického spektra a sestavování funkčních edukačních plánů. Profil ukazuje možnosti speciálně pedagogické intervence a je pomocníkem při dalším rozvoji dítěte. Důležitým prvkem edukačně hodnotícího profilu je stanovení vývojových úrovní v jednotlivých oblastech. Doposud bylo možné k diagnostice používat zahraniční materiály, které však v českých podmínkách nebyly zcela objektivní. Na základě zkušeností z praxe bylo možné vytvořit takový materiál, který vychází z českého školského systému a na druhé straně přijímá pozitivní stránky zahraničních materiálů. Speciální pedagog má možnost sledovat nerovnoměrnosti ve vývoji a konkrétně na ně reagovat. Pro pedagoga jsou důležité položky uvedené jako naznačené, ze kterých vychází právě při sestavování edukačního plánu. To však neznamená, že je možné položky již splněné považovat za zcela zvládnuté. Důležité je průběžné opakování a jejich uvádění do běžného života. Při průběžném hodnocení je třeba se k již splněným položkám neustále vracet a ověřovat, zda je dítě zvládá a prakticky je využívá. Edukačně hodnotící profil nelze považovat za testový materiál. Byl vytvořen týmem autorů na základě osobních zkušeností a s využitím zahraničních testových materiálů. Výhodou je, že k jeho zpracování není třeba žádných standardizovaných pomůcek, avšak pro věkovou skupinu 8-15 let jsou vytvořeny pracovní listy a sada pomůcek, které usnadní pedagogům práci v zadání jednotlivých úkolů EHP. Pokud budou odborníci v terénu dodržovat základní hodnotící kritéria, která jsou uvedena v manuálu, mělo by docházet jenom k minimálnímu zkreslení informací o dítěti a naopak se materiál může stát určitým průvodcem dítěte v průběhu celého výchovně-vzdělávacího procesu. Odborník v terénu může drobné odchylky v hodnocení korigovat, neboť je v každodenním kontaktu s dítětem. Součástí edukačně hodnotícího profilu je elektronický vyhodnocovač (Ondráček, Štípek, 2004, 2005, 2007). Zadáním jednotlivých položek pedagog získá vývojový graf, který zpřehlední celkovou vývojovou úroveň dítěte. S výsledky je třeba zacházet velmi obezřetně, brát je jako orientační a současně přihlížet k dílčímu hodnocení jednotlivých položek v dané oblasti vývoje. 18

22 Popis edukačně hodnotícího profilu (0-7let) Popis zahrnuje níže uvedené oblasti, které podle zkušeností autorů zohledňují specifika vývoje dětí s PAS - sociální vývoj - komunikace - imitace - motorika - grafomotorika - sebeobsluha - vnímání - abstraktně vizuální myšlení Vzhledem k tomu, že více než polovina nafocených strukturovaných krabic vychází z edukačně hodnotícího profilu (z oblasti abstraktně vizuálního myšlení), je třeba tuto oblast blíže představit. V této oblasti se jedná o dovednosti jako je přiřazování, kategorizování, pochopení souslednosti. Tyto dovednosti jsou potřebné pro organizování a porozumění informacím, které získáváme z našeho okolí. Na rozvoji této oblasti se výrazně podílí vizuální složka. Strukturované krabice začínají od položky číslo 7. ABSTRAKTNĚ VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ Věk Dovednost Hodnocení do 12 měsíců 1 Dotýká se předmětů v bezprostřední blízkosti *2 Diferencovaně manipuluje s předměty 3 Přitáhne si hračku za provázek *4 Aktivně zkoumá předměty 19

23 12-18 měsíců 5 Učí se jednoduché účelové úkony (např. rozsvítí světlo, aktivuje zvukovou hračku apod.) 6 Chápe, k čemu slouží jednotlivé druhy oblečení (např. ponožka na nohu, čepice na hlavu apod.) *7 Chápe účelové spojení dvou předmětů např. zámek - klíč, stůl - židle apod.) měsíců 8 Přiřazuje základní tvary (kruh, čtverec, trojúhelník) - vkládačky, vhazovačky 9 Používá předměty k dosažení hračky (podá si ji např. tyčkou) 10 Přiřazuje identické předměty měsíců (3. rok) *11 Roztřídí dva výrazně odlišné předměty (např. lžíce - kostky apod.) 12 Přiřazuje základní barvy (červená, žlutá, zelená, modrá) 13 Přiřazuje předměty podle velikosti (malý - velký, krátký - dlouhý) *14 Roztřídí skupiny podobných předmětů (např. různé druhy kostek apod.) měsíců (4. rok) *15 Páruje stejné obrázky 16 Složí půlený obrázek (kruh) 17 Přiřazuje předměty k obrázkům (např. lžíce, hrníček, tužka apod.) 18 Roztřídí předměty rozdílné velikosti do dvou skupin 19 Složí puzzle ze 4 částí měsíců *20 Přiřadí obrázky k piktogramům 20

24 (5. rok) *21 Skládá stejné kostky dle nakreslené předlohy *22 Přiřazuje obrázky lišící se v detailech (např. jablko se stopkou a bez stopky apod.) 23 Doplní řadu podle daného vzorce (např. banán-zmrzlina-banán-zmrzlina apod.) *24 Podle předlohy správně nasměruje obrázek (např. letadlo letí nahou, dolů, doprava, doleva apod.) *25 Na obrázku krajiny umístí správně, kam patří obrázky (např. veverka, květina, houba, slunce apod.) *26 Doplní chybějící část obrázku 27 Složí puzzle ze 12 částí měsíců (6. rok) 28 Seřadí tři obrázky dle probíhajícího děje (plnění denní rutiny - vezme kartáček na zuby, dá pastu, čistí si zuby apod.) *29 Skládá kostky různých barev dle nakreslené předlohy *30 Přiřadí číslice a písmena *31 Vybere ze souboru obrázkových karet, na kterých jsou zobrazeny kruhy dělené na výseče, (např. 1/2,1/3,1/4 apod.) vždy dvě stejné *32 Přiřadí k číslici 1 odpovídající počet předmětů *33 Seřadí pět obrázků podle probíhajícího děje (např. příběh: dítě jde do obchodu koupit bonbóny apod.) 34 Vybere ze souboru karet s různým počtem a polohou prvků vždy dvě stejné karty měsíců (7. rok) *35 Doplní chybějící část obrazce nakresleného na obrázku *36 Řeší úkoly pomocí návodu (jednoduché početní úkoly) *37 Doplní řadu obrazců podle logického klíče (např. červený kruh-modrý kruh-zelený trojúhelník-červený kruh, modrý kruh-žlutá hvězda-červený kruh- apod.) 21

25 Typy strukturovaných úloh - krabicové úlohy - nejjednodušší formou strukturovaných úloh jsou krabicové úlohy. Uspořádání uvnitř krabice je dáno typem úkolu a také individuálními možnostmi konkrétního člověka s PAS. Při jeho vytváření se vždy řídíme mírou symptomatiky PAS, intelektovými schopnostmi jedince a také schopnostmi v oblasti motoriky a vnímání. Rozměry krabic a uspořádání uvnitř krabice se řídí velikostí a množstvím jednotlivých položek, které tvoří danou úlohu. Krabicová úloha musí být přehledná, dítě s ní musí snadno manipulovat, musí do ní dobře vidět a okraje krabice mu nesmí bránit v práci s jednotlivými díly. Krabice bývají nejčastěji z kartonu, překližky, dřeva nebo umělé hmoty. V naší škole pracujeme s krabicemi z kartonu, protože jsou lehké a žák s nimi dokáže snadno pracovat. V krabicových úlohách jsou úkoly zaměřené na manipulaci s trojrozměrnými předměty a symboly, ale i s dvojrozměrnými prvky. - úlohy v deskách 22

26 - úlohy v pořadačích (šanonech) - sešity a pracovní listy 23

27 Ukázka strukturovaných úloh - krabicové úlohy podle Edukačně - hodnotícího profilu (do 7 let) 7. Chápe účelové spojení dvou předmětů 7. Chápe účelové spojení dvou předmětů 24

28 7. Chápe účelové spojení dvou předmětů 7. Chápe účelové spojení dvou předmětů 25

29 7. Chápe účelové spojení dvou předmětů 7. Chápe účelové spojení dvou předmětů 26

30 8. Přiřazuje základní tvary 8. Přiřazuje základní tvary 27

31 8. Přiřazuje základní tvary 8. Přiřazuje základní tvary 28

32 8. Přiřazuje základní tvary 8. Třídí podle tvarů 29

5. Pomůcky pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody

5. Pomůcky pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody 5. Pomůcky pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody Výuka čtení s využitím globální metody vychází ze skutečnosti, že vnímání dítěte s autismem (mentální retardací) je charakteristické svým

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Kalendář A. Pergler: Škola v přírodě výlet do ZOO Listy Danety, číslo 4, ročník 10, 2014-2015

Kalendář A. Pergler: Škola v přírodě výlet do ZOO Listy Danety, číslo 4, ročník 10, 2014-2015 Kalendář 12. 5. Fotografování žáků 15. 5. Projektový den Zdravý životní styl 22. 5. Florbalový turnaj 29. 5. Den dětí 2. 6. Světový den životního prostředí 17. 6. Předání vysvědčení (Praktická škola) 18.

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě

AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě AUTISMUS A MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS v Danetě Spousta lidí dodnes obdivuje, jak geniálně ztvárnil americký herec Dustin Hoffman postavu autistického bratra dravého a bezskrupulózního Toma Cruise v

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice. Projekt KROK ZA KROKEM. Projektový záměr CZ.1.07/1.4.00/21.

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice. Projekt KROK ZA KROKEM. Projektový záměr CZ.1.07/1.4.00/21. Projektový záměr CZ.1.07/1.4.00/21.2355 Zahájení projektu: 1.9.2011 Ukončení projektu: 28.2.2014 Celková částka: 450.721,- Kč Počet žáků: 48 Koordinátor projektu: Mgr. Míková Ludmila Finanční manažer projektu:

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM Ing. Eva Pokludová evapokludova@email.cz AUTISMUS Narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka magnetických

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. Matematika Kategoria tradičně i netradičně Zápalky Dřevěné klacíky pro hry a výtvarné aktivity. 500 g (cca 5000 ks) délka 5 cm Barevné zápalky bez hlaviček. Ideální pro skládání dvojrozměrných geometrických

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

TYPOLOGIE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH INTERVENCÍ U JEDINCŮ S AUTISMEM

TYPOLOGIE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH INTERVENCÍ U JEDINCŮ S AUTISMEM TYPOLOGIE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH INTERVENCÍ U JEDINCŮ S AUTISMEM Pavel Mühlpachr Za posledních dvacet let se v odborném tisku objevilo značné množství specifických terapií a léčebných přístupů k autismu

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE

HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE 1 Šárka Gergelitsová, 2 Tomáš Holan 1 Gymnázium Benešov email: sarka@gbn.cz 2 KSVI MFF UK Praha, email: Tomas.Holan@mff.cuni.cz Abstrakt. Při rozvoji prostorové představivosti

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZPRAVODAJ. pro rodiče žáků 1. tříd

ZPRAVODAJ. pro rodiče žáků 1. tříd ZPRAVODAJ pro rodiče žáků 1. tříd školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Budova školy se otvírá v 6 hodin pro děti, které navštěvují školní družinu, pro ostatní děti v 7:40. Uzavírá se v 16:30. Každé

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více