Studenti s psychickými poruchami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studenti s psychickými poruchami"

Transkript

1 Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Studenti s psychickými poruchami PhDr. Sylva Hönigová

2 Text k distančnímu studiu STUDENTI S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM, CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM A PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA PhDr. Hana Sotáková Katedra psychologie PedF UK v Praze

3 Projekt DARe-Learning dare.pdf zvyšování informovanosti o zdravotním postižení mezi vysokoškolskými pedagogy 8. Psychické poruchy

4 Zásady práce se studenty psychickou poruchou dát na vědomí, že existuje prostor pro komunikaci o problému udržitelnost studia jako podstatný léčebný faktor psychická opora v boji s nemocí perspektiva žta získat info o zdrav. stavu studenta a jeho subj. obtížích stanovit pravidla (s možností je modifikovat podle aktuálního stavu a potřeby)

5 Základní východisko MŠMT pro úpravu podmínek pro studenty se spec. vzděl. potřebami dg. = praktický dopad na pracovní a komunikační postupy při studiu FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA (průběžná)

6 Psychické poruchy vzdělávací konsekvence samotné psychické poruchy spojené s farmakologickou léčbou (vedlejší účinky)

7 Psychické poruchy x duševní onemocnění Vnímáte je jako totožné pojmy, které se mohou volně zaměňovat? stigmatizace pojmem duševní onemocnění v moderní terminologii preference poruchy MKN 10 duševní poruchy a poruchy chování většina psych. poruch není typickým onemocněním duševní onemocnění = pouze psychózy, a to ještě až od určité fáze

8 Porucha jako nedostatek x osobnostní charakteristika normalita osobnosti??? toleranční limity a schválená/odmítaná deviace závisí na aktuálně platné kulturně podmíněné normě

9 MKN 10 Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Desátá revize aktualizovaná verze k V. PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 F99) F00 F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických F10 F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek F20 F29 Schizofrenie poruchy schizotypální a poruchy s bludy F30 F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) F40 F48 Neurotické stresové a somatoformní poruchy F50 F59 Syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory F50 Poruchy příjmu potravy F60 F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých F70 F79 Mentální retardace F80 F89 Poruchy psychického vývoje F80 Specifické vývojové poruchy vývoje řeči a jazyka F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí F84 Pervazivní vývojové poruchy (PAS) F90 F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání F99 Neurčená duševní porucha

10 Schizofrenie poruchy schizotypální a poruchy s bludy

11 Charakteristické znaky rozštěp, rozpolcenost a dezintegrace jednotl. psych. fcí - zejména myšlení a emotivity narušení integrity celé osobnosti a kontaktu s realitou přechodné x trvalé; ataky 0,2 1% v populaci, nezávisí na pohlaví nástup v mladé dospělosti (16 25 let) etiologie - dědičné dispozice + vyvolávající podněty nejde o zátěž, ale způsob, jakým ji člověk zpracovává primární příznaky (4A) porucha asociací (myšlení) porucha afektivity (prožívání) ambivalence (protichůdné pocity) autismus (stažení se do vlast. světa) sekundární příznaky bludy (bludná přesvědčení) halucinace změny aktivace

12 Příznaky poruchy myšlení bludná přesvědčení (bludy ovládání) poruchy vnímání halucinace intl. kapacita bývá zachována otupělé/nepřiměřené afekty

13 obecně změna povahových rysů zmatené či překotné myšlení, divné nebo velikášské nápady dlouhodobě pociťovaná špatná nálada, deprese, sklíčenost výbušné a výrazně extrovertní chování přehnané výkyvy v náladě (velice dobrá nálada střídá špatnou) nepřiměřená úzkost, strach, zloba, podráždění, podezírání či obviňování ostatních stažení se do sebe a vyhýbání se sociálnímu kontaktu, ztráta přátel, nepřiměřené zabývání se sebou samým popírání zjevných problémů, odmítání pomoci sebevražedné myšlenky, řeči

14 Afektivní poruchy (poruchy prožívání) Manická fáze Bipolární afektivní porucha Depresivní fáze Periodická depresivní porucha Perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálad)

15 Charakteristické znaky výrazné výkyvy v emocionální ladění ve směru + i příznaky psychické, somatické a vegetativní narušují uvažování, jednání i somatické fce fáze počátek není příliš ohraničený nejčastěji rok až 20% výskyt někdy během žta, častěji smíšená etiologie

16 Příznaky - deprese smutek, stísněnost, melancholie až apatie ztráta schopnosti radovat se pesimismu narušená sebedůvěra a sebevědomí poruchy soustředění a paměti, rozhodování řeč často tichá, pomalá zhoršené chápání a vybavování (až dojem snížení intelektových funkcí) i bludná přesvědčení (vina, pronásledování, hypochondrie) ztrátu chuti k jídlu, poruchy spánku, úbytek sexuální apetence omezená aktivita ztráta zájmů (o sebe, práci, rodinu, koníčky) až suicidální chování

17 Příznaky - mánie rozjařenost, neodůvodněná nadměrně dobrá nálada zrychlená duševní činnost, např. překotné myšlení nadměrná aktivita, neunavitelnost, někdy fyzická úzkost střídání činností, změny plánů neschopnost udržet pozornost vysoké sebevědomí (až velikášské bludy, zvýšení pocitu vlastní hodnoty) snížená potřeba spánku někdy bludy spíš prchavé, nejsou to pravé bludy někdy řeč nestačí k vyjádření a stává se nesrozumitelnou někdy až arogance, agresivita popírání poruchy a jejích příznaků není motivace se léčit, což může vést k prohloubení poruchy

18 Neurotické stresové a somatoformní poruchy Fobické úzkostné poruchy Jiné anxiózní poruchy (panika) Obsedantně nutkavá porucha Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení (posttraumatická stres. porucha) Disociativní (konverzní) poruchy Somatoformní poruchy Jiné neurotické poruchy (neurastenie)

19 Charakteristické znaky úzkost/napětí jako neadekvátní reakce zejména v intenzitě záchvat paniky nutkavé aktivity, které jsou pro člověka nepohodlné a neúčelné pokud nevyhoví, je vyvolána masivní úzkost

20 Příznaky úzkosti, paniky masivní úzkost, intenzívní strach, obavy ze smrti ztráta kontroly somatické příznaky - povrchní dýchání, pocit dušení, zrychlení dechu, bušení srdce, bolest na hrudi, závratě, mdloby, slabost končetin, nausea, mravenčení, křeče a brnění chuchvalce a nitky v zorném poli, tzv. mušky návaly horkosti, chladu silné chvění nebo třes

21 Příznaky obsese, kompulze rituály, magické myšlenky (mytí, přepočítávání, hromaděním, sbírání...) vyhýbavé chování obava ze znečištění neustálé pochybnosti, opakované kontrolování nutkavé zaobírání se tělesným stavem touha po pořádku, symetrii, uspořádání nutkavé myšlenky ublížit/rozbít kombinované (více kompulzí najednou, již konstruované rituály)

22 Poruchy psychického vývoje Specifické vývojové poruchy vývoje řeči a jazyka Specifické vývojové poruchy školních dovedností Specifická vývojová porucha motorických funkcí Pervazivní vývojové poruchy (PAS)

23 Pervazivní vývojové poruchy Poruchy autistického spektra (PAS) Aspergerův syndr. Vysocefunkční autismus pervazivní = zasahující do všech oblastí psychiky kvalitativní porucha soc. interakce a komunikace se stereotypiemi autistická triáda narušené komunikace narušení sociální interakce stereotypie představ (projevuje se i v chování a zájmech) Aspergerův syndr. a vysocefční autismus bez abnormálního vývoje v obl. řeči a kognitivních schopností v raném věku

24 Charakteristické znaky komunikace nápadnosti v tempu, intonaci a melodii stereotypie v řeči v obratech i tématu nemožnost vedení konverzace postižení komunikační úlohy řeči obtíže v imitaci (gesta, mimika) důsledně doslovné chápání (ironie, metafóry, slovní hříčky...) neschopnost přenesení zkušenosti v situaci, která není přesně identická sociální chování obtížná možnost vstoupit do soc. interakce (získat pozornost) a vydržet v ní neschopnost adaptace na změny neschopnost emocionální projevů a jejich sdílení nápadné držení těla ve specifických pozicích, absence očního kontaktu představivost existuje to, co vidí neschopnost přijetí nevyřčených pravidel potřebují přesně daná pravidla problém s abstraktními a měnícími se věcmi zaujetí stereotypními činnostmi stereotypní motorické chování intenzivní zaujetí pro určité omezené téma neschopnost zvládání nečekaných, nových situací

25 Strategie obava ze všeho neznámého, nového, překvapivého, tzn být co nejvíc konzistentní v projevech mít přehled o jeho zvycích a rituálech přesná a čitelná pravidla a rituály, neměnit je obtíže v přijímání tělesných doteků jasná a velmi konkrétní komunikace (bez ironie, přenesených významů, příp. s asistencí)

26 Nejčastější konsekvence psych. poruch ve studiu zvýšená unavitelnost snížená/zvýšená celková aktivita problémy v koncentraci pozornosti a paměti odolnost vůči zátěži, nižší frustrační tolerance problematika stresu, který může mít neg. vliv na zákl. onemocnění zvýšená psych. labilita včetně výkyvů v emočním vyladění problémy v komunikaci (neschopnost požádat o pomoc)

27 Konkrétní možné projevy psych. poruch zpomalené pohyby pomalejší myšlení další poruchy myšlení (obsesivní představy, bludy) strach mluvit na veřejnosti a obtíže při sociálních interakcích kladení přehnaných nároků na sebe sama a perfekcionismus

28 více absencí pozdní příchody na vyučování odcházení pryč během přednášky neadekvátní a nepřiměřené chování vzhledem k tomu, co se ve výuce odehrává nedodržování dohodnutých termínů obtíže s plněním delších úkolů jako např. psaní během stanoveného časového limitu

29 Typické obtíže ve vzdělávání přecitlivělost k okolnímu prostředí (např. pachy, zvuky) snížení koncentrace snížení schopnosti soustředění snížení výdrže nakládání s časem a plánování (posouzení důležitosti a čas. náročnosti) další sociální izolace a nepochopení zhoršená adaptace na nové prostředí vysoké obavy z neúspěchu oslabená verbální komunikace v důsledku úzkosti strach z vystupování negativní haló efekt

30 Typy speciálních vzdělávacích potřeb organizace studia zápis studijních povinností orientace v el. systému časový harmonogram studia porozumění organizační struktuře školy jednotlivé kurzy studia delší a častější absence pořizování zápisů a poznámek snížená možnost prezentace v rámci výuky plnění nároků studia a ukončení čas. flexibila při plnění zkoušek a zápočtů navýšení časového limitu při zkoušení specifický styl vyjadřování počet konzultací k pracím

31 Možné modifikace individuální vzdělávací plán individuální domluva studenta s vyučujícím (dle fční diagnostiky) potřeba podpory v komunikaci, aktivita kontaktních pracovníků nejčastěji nedostatečná prezence ve výuce flexibilita v plnění povinností v čase obsah přednášek a seminářů úprava plnění studijních povinností pomoc ve strukturování úkolů a plánování jednotlivých kroků u komplexních úkolů do menších celků úprava časové dotace podpora komunikace (preference výhodnějšího způsobu komunikace, zkoušení, možnost asistence)

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy NEUROTICKÉ PORUCHY - jsou typické změnou prožívání, ale pod vlivem narušených emocí se mohou měnit fyziologické reakce i uvažování a chování takto postiženého člověka. - Tyto potíže lze chápat jako poruchy

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

Klinická psychologie

Klinická psychologie Klinická psychologie Společně se sociálním lékařstvím, dětskou psychiatrií, psychiatrií a medicínou jako takovou - --toto vše pomáhá při rozvoji klinické psychologie Historie: Lightner Witmer (1867 1956)

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Základní psychické poruchy stručný přehled

Základní psychické poruchy stručný přehled Základní psychické poruchy stručný přehled Příloha k vyhodnocení testu BITEPT z www.psychotesty.psyx.cz PhDr. Michaela Peterková 2008 Poruchy nálady: mánie, deprese a bipolární porucha Jsou dva základní

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

Slovník odborných výrazů a zkratek

Slovník odborných výrazů a zkratek Slovník odborných výrazů a zkratek Vážení uživatelé, rodiče i pedagogové, nabízíme Vám zjednodušený přehled a výklad výrazů, se kterými se můžete setkat v případě, jsou-li Vaše děti či žáci našimi klienty.

Více

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE Masarykova univerzita Filozofická fakulta Psychologický ústav Mgr. Zuzana Pokorná Klinický a osobnostně-kognitivní obraz úzkostných poruch DISERTAČNÍ PRÁCE Vedoucí disertační práce: prof. PhDr. Tomáš Urbánek

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií Bc.Klára Toboláková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lidmi se schizofrenií a jejich vnímáním partnerského vztahu. Cílem práce

Více