Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský ředitel školy

2 O B S A H 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Součásti školy 4 2. Vzdělávací program školy Vzdělávací program Učební plán Nepovinné předměty Počet dělených hodin 6 3. Personální údaje Pedagogický sbor Aprobovanost Věková skladba 7 4. Počty žáků Počty ţáků školy Ţáci přijatí do 1. ročníku Ţáci přijatí na střední školy Správní rozhodnutí 8 5. Hodnocení žáků Celkové hodnocení ţáků Výchovná opatření Počet omluvených/neomluvených hodin Přijímací řízení na střední školy Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání Hodnocení ŠVP Závěry průzkumu vztahů mezi ţáky ve ročníku Výchovné problémy Počet úrazů Zájmové vzdělávání školní druţina Prevence sociálně patologické jevů Prevence sociálně patologických jevů Výskyt sociálně patologických jevů Přehled aktivit Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium splnění kvalifikačních předpokladů DVPP ICT ve škole Vybavení školy Přínos ESF na vybavení školy Zhodnocení úrovně znalostí ţáků z informatiky Zhodnocení plnění základních úkolů ICT Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Formy spolupráce Aktivity školy Údaje o výsledcích inspekční zprávy Materiálně technické podmínky Materiálně technické podmínky vzdělávání Realizace hlavních úkolů Úkoly Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací Základní údaje o hospodaření školy 21 Příloha č. 1 Školní expres (4 čísla) 2

3 PODĚKOVÁNÍ Školní rok byl rokem stability po zateplení budovy a výměně oken včetně rekonstrukce vstupní haly. Školní rok i přes dokončování prací této náročné akce probíhal podle schváleného školního vzdělávacího programu a nebyl ničím zásadně narušen. Poděkování proto patří všem pracovníkům školy, kteří přispěli k zvládnutí náročných úkolů. Jiří Čeřovský ředitel školy 3

4 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje o škole Název školy Z Á K L A D N Í Š K O L A Adresa školy Liberecká 26, Jablonec nad Nisou, IČ Telefon/fax (téţ fax), Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol , změna k při zápisu do obchodního rejstříku, změna k , změna k Název zřizovatele Statutární město Jablonec nad Nisou Součásti školy Školní druţina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští RNDr. Jiří Čeřovský ředitel školy pracovníci Mgr. Zdena Poláková zástupkyně ředitele, 1. st. Mgr. Martin Chytka zástupce ředitele, 2. st. (statutární zástupce) Jana Riedlová vedoucí školní druţiny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Helena Mrklasová vedoucí školní jídelny Vzdělávání a výchova ţáků základní školy včetně poskytování sluţeb školní druţiny a školní jídelny Počet tříd 26 Počet ţáků 628 Školská rada Zástupci rodičů: MVDr. Bedrníková Marcela Suchochlebová Jana Zástupci zřizovatele: Höferová Marcela Šípková Martina Zástupci školy: Mgr. Poláková Zdena (předsedkyně) Pařízek Martin Vzdělávací programy školy Školní vzdělávací program Devět kroků do ţivota 1. 2 Součásti školy součásti školy IZO kapacita Základní škola ţáků Školní druţina dětí Školní jídelna ZŠ jídel 4

5 2. Vzdělávací program školy 2. 1 Vzdělávací program Vzdělávací program zařazené třídy ŠVP Devět kroků do ţivota Učební plán školy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (platný pro ročník od 1. září 2010) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň 2. stupeň ročník odpovídající Vzdělávací obory ročník ročníky víceletých a středních škol Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk - 6 Další cizí jazyk (jako VP) - 8 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 3 Prvouka 6 -- Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 0 Přírodověda 3 - Člověk a společnost Dějepis - 7 Výchova k občanství - 3 Etická výchova - 1 Fyzika - 8 Chemie - 4 Člověk a příroda Přírodopis - 7 Zeměpis - 7 Hudební výchova 5 4 Umění a kultura Výtvarná výchova 7 6 Výchova ke zdraví - 2 Člověk a zdraví Tělesná výchova 10 8 Člověk a svět práce 5 3 Disponibilní časová dotace - 8 Celková časová dotace Nepovinné předměty a zájmové krouţky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Sborový zpěv (Zvoneček) 31 Sborový zpěv (Rolnička) 20 Míčové hry 27 název kroužku počet zařazených žáků Hrátky s matematikou I + II Keramika I + II + III Angličtina hrou I + II + III + IV + V + VI

6 Florbal 11 Dramatický krouţek 13 Ţurnalistika 14 Ruský jazyk 11 Literární krouţek 13 Švihadla Rope Skipping 15 Hra na zobcovou flétnu 24 Hrátky s němčinou I + II Paličkování Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Personální údaje 3. 1 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifik. kvalifikaci kvalifikaci Učitel prvního stupně ZŠ Učitel druhého stupně ZŠ Vychovatel Asistent pedagoga Speciální pedagog celkem Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Matematika 100 Anglický jazyk 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Pracovní výchova 100 Tělesná výchova 100 6

7 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 83 Chemie 100 Fyzika 81 Přírodopis 80 Zeměpis 90 Dějepis 100 Výchova k občanství 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Výchova ke zdraví 0 Pracovní výchova 0 Tělesná výchova Věková skladba pedagogického sboru < 30 let let let let > 60 let celkem celkem V tom ţeny Průměrný věk pedagogických pracovníků: 48,5 let 4. Počty žáků 4. 1 Počty ţáků školy Ročník Celkový počet žáků v ročníku z toho chlapců Cizích státních příslušníků celkem Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet zapisovaných dětí Loňský odklad Počet přijatých Počet odkladů

8 4. 3 Ţáci přijatí ke vzdělávání na střední školy typ školy počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 9 Šestileté gymnázium 1 Čtyřleté gymnázium 13 SŠ - maturitní obory 26 SŠ - nematuritní obory 12 konzervatoř Správní rozhodnutí školy dle zákona č. 500/2004 Sb. Rozhodnutí ve věci: za celý rok o přijetí do 1. ročníku o nepřijetí do 1. ročníku 0 0 dodatečný odklad 0 0 povolení odkladu plnění povinné školní docházky nová rozhodnutí o individuální integraci 2 0 přeřazení z jiné ZŠ jiné důvody 0 0 celkem Hodnocení žáků 5. 1 Celkové hodnocení ţáků Třída počet vyzna menání prospěl neprospěl Třída Počet vyzna menání 8 prospěli neprospěli 1.A A B B C C A A B B C C A A B B C C A A B B C A B C celkem celkem Průměrný prospěch celé školy k : 1, Výchovná opatření k počty pochvaly 12 napomenutí TU 38 důtka třídního učitele 30 důtka ředitele školy 11 uspokojivé chování 9 neuspokojivé chování 1

9 5. 3 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok Počet omluvených hodin Průměr na žáka Počet neomluvených hodin Průměr na žáka celkem , Zhodnocení přijímacího řízení na SŠ, počty přijatých Gymnázia Střední odborné školy Střední odborné školy 8 letá: 6 - letá: 4 - letá: maturitní obory: nematuritní obory: Letošní přijímací řízení probíhalo v Libereckém kraji jednotně na všechny maturitní obory byli uchazeči přijímáni na základě písemných přijímacích zkoušek sestavených společností Scio. Jelikoţ uchazeči podávají 2 přihlášky, přijímání na střední školy je méně přehledné. Někteří ţáci museli vyčkat, aţ všichni uchazeči odevzdají zápisové lístky, aby nakonec byli všichni přijati na školy, na které odeslali přihlášky v 1. kole Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání Individuální vzdělávací plán Zdravotní postižení 5 Individuální integrace 5 Vývojové poruchy učení 4 Individuální integrace 4 Vývojové poruchy chování 8 Individuální integrace 8 SPU, SPCH 23 Zohlednění dle metodického pokynu MŠMT č.j / k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky Umoţňování ţákovi pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Zohledňování druhu, stupně a míry postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků Uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby ţáka Podporování nadání a talentu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky Zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami 9 ano částečně ne

10 Působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby Spolupráce s rodiči Spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Individuální nebo skupinovou péči Přípravné třídy Pomoc asistenta třídního učitele Menší počet ţáků ve třídě Odpovídající metody a formy práce Specifické učebnice a materiály Pravidelná komunikace se zpětnou vazbou Spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky ano částečně ne Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne Individuální vzdělávací plány Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu Zadávání specifických úkolů Zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů Vnitřní diferenciace ţáků v některých předmětech Občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou moţností volby na straně ţáka Účast ve výuce některých předmětů se staršími ţáky Účast v soutěţích, olympiádách Škole se podařilo získat z KÚ Libereckého kraje finanční prostředky pro asistenty pedagoga, kteří zajišťovali pomoc při vzdělávání 4 ţáků se zdravotním postiţením. Další finanční prostředky škola získala od MŠMT na asistentku pedagoga pro sociálně znevýhodněné, která začala pracovat od dubna Z prostředků školy byly také uvolněny prostředky pro zajištění speciální pedagoţky, která pracovala na škole celý školní rok. Všechny tyto pracovní funkce pomohly při řešení problémů v průběhu vzdělávání dětí s rozdílnými hendikepy. V 2. pololetí se škole podařilo získat ke spolupráci rodilou mluvčí pro Nj, která 1x měsíčně vyučovala Nj na 2. stupni. Naše škola se stala partnerem středních škol (Gymnázium Dr. Randy v Jablonci nad Nisou a Střední škola řemesel a sluţeb Jablonec nad Nisou) v projektu TechUp, který je zaměřen na podporu technických oborů. Naši ţáci z 8. tříd se zúčastnili několika pracovních dílen v těchto školách, kde měli moţnost prakticky si vyzkoušet činnosti z různých profesních oborů Hodnocení plnění ŠVP - Devět kroků do ţivota Toto hodnocení bylo zpracováno na základě podkladů, které zpracovali vedoucí metodických útvarů. Výstupy i průřezová témata byla splněna ve všech předmětech a všech ročnících. V některých předmětech nebyly zcela splněny všechny tematické celky, které budou zapracovány do tematických plánů dalšího školního roku ročník Tematické plány všech předmětů byly splněny. Byly zařazeny i některé projekty: Slavnost Slabikáře, vánoční a velikonoční dílny, harmonizační výukový pobyt, sportovní den, Anglicky bez zábran - účast na projektu - rodilí mluvčí v hodinách AJ, projekty ke Dni Země. Pro rodiče, učitele, MŠ byly organizovány ukázkové hodiny ročník Český jazyk, Anglický jazyk, Chemie, Dějepis, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Hudební výchova, Pracovní výchova, Výtvarná výchova a Etická výchova v těchto vyučovacích předmětech byly tematické plány splněny. 10

11 Německý jazyk V tomto školním roce byl německý jazyk v 7. a 8. ročníku poprvé zařazen jako povinný druhý cizí jazyk. V 9. ročníku pokračoval jako volitelný předmět. Tematické plány nebyly zcela naplněny pouze v 7. ABC (pokročilí) z důvodu častějšího zařazení poslechů a čtení s porozuměním. V jedné skupině byla zařazena výuka rodilým mluvčím. Ve skupinách 8. BC (začátečníci) bylo více času věnováno procvičování. Zbývající tematické celky budou zařazeny v dalším školním roce. Kromě základní výuky byly zařazeny projekty v rámci školního projektu Poznej zemi, jejíţ jazyk se učíš. Byly realizovány výjezdy všech skupin - jazykově poznávací výjezd ţáků 7. ABC (pokročilí) a 8. BC (pokročilí) do Zittau, jazykově poznávací výjezd Striezelmarkt Dresden pro ţáky 9. AB a 7. ABC (začátečníci) v předvánočním čase, výjezd ţáků 8. A do Dresden, jazykově poznávací zájezd ţáků 8.BC (začátečníci) do Zittau. Uskutečnil se i velice kladně hodnocený projekt Děti učí rodiče, který byl připraven se ţáky 7. ABC (pokročilí). Ţáci 9. AB připravili prezentace k tématu Reisen pro ţáky 8. A. Jednou měsíčně probíhala v některých skupinách výuka rodilým mluvčím. Ţáci 9. ročníku se zúčastnili vánoční dílny pro ţáky s Bautzenem. V průběhu roku byly zařazeny i malé projekty k tématům Vánoce, Velikonoce... Matematika Pouze v 8. ročníku nebyl probrán tematický celek konstrukce čtyřúhelníků z důvodu niţší časové dotace pro tento školní rok (4 vyučovací hodiny) a pomalejšího tempa ţáků. Fyzika V 7. ročníku nebyla z důvodu pomalého tempa práce probrána kapitola Optika, která bude přesunuta do 9. ročníku. Přírodopis V 6. ročníku nebyl zcela dobrán tematický celek botanika z důvodu pomalejšího pracovního tempa ţáků. Tento celek bude zařazen na začátek školního roku v 7. ročníku. Zeměpis V 8. ročníku nebylo zcela dobráno učivo v důsledku zařazení malých projektů a pedagogické praxe studenta TUL. V 9. ročníku nebyly dobrány některé kapitoly světového hospodářství, protoţe byl prioritní důraz kladen na jiné kapitoly (ekologie, světové problémy) a byla niţší časová dotace. Tělesná výchova V 7. ročníku nebyl v důsledku počasí realizován lyţařský výcvik. Za příznivého počasí bude přesunut do dalšího školního roku. Celoškolní projekty V průběhu školního roku byly realizovány návštěvy divadelních představení a filmových produkcí, přednášek a poznávacích exkurzí k různým tématům. Ţáci byli zapojeni do celoškolní akce Záloţky (výměna se školami na Slovensku), některé třídy se zapojily do projektu Sněhuláci pro Afriku a na 2. stupni probíhala akce v rámci čtenářské gramotnosti Pětiminutovka (1x za měsíc). Někteří ţáci se zúčastňovali různých soutěţí a olympiád Závěry z průzkumu vztahů mezi ţáky ve r. školy, klima třídy a školy Také v letošním školním roce jsme pro analýzu vztahů v jednotlivých třídách vyuţili nabídku portálu Pro školy, který umoţňuje vyplňování dotazníků a jejich rozbor elektronicky. Dotazníky týkající se klimatu ve třídě vyplňovali ţáci tříd. Vyhodnocení obdrţel kaţdý třídní učitel ihned po ukončení vyplňování. Ţáci 5. aţ 9. ročníků zároveň odpovídali na otázky týkající se klimatu školy, který byl zpracován najednou pro celou školu. Zároveň jsme vyuţili moţnost zadat dotazník Klima školy pro rodiče, a to rodičům všech našich ţáků. 11

12 5. 9 Výchovné problémy řešené v tomto školním roce a doporučení pro další období Jednání výchovné komise probíhala z těchto důvodů: kázeňské problémy (nevhodné chování při vyučování, neplnění povinností a jiné přestupky proti školnímu řádu) záškoláctví podezření na šikanu Ostatní výchovné problémy byly řešeny s rodiči v rámci třídních schůzek, popř. při individuálním jednání mezi třídními učiteli a rodiči. Významnou pomoc při řešení výchovných problémů zajistila speciální pedagoţka Mgr. Radka Hánová, která ve spolupráci s třídními učiteli, výchovnou poradkyní, rodiči zpracovávala individuální plány a konkrétní problémy řešila se ţáky ve škole Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 138 Z toho: Počet registrovaných úrazů 7 Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 58 V ostatních vyučovacích předmětech 9 Výlety a exkurze 7 Lyţařské kurzy 0 Výuka plavání 1 Přestávky ve škole 17 Školní druţina a klub 39 Ostatní 7 Místo úrazu Počet úrazů Školní kuchyně 0 Dílny 0 Třídy 2 Jídelna 1 Mimo školu Zájmové vzdělávání - školní druţina Oddělení Počet žáků pravidelná d. Počet žáků nepravidelná d. Počet dětí s SVP Celkem Počet přihlášených dětí byl o 1 dítě vyšší neţ v loňském roce. Nepravidelná docházka ostatních dětí se sníţila, protoţe byl otevřen školní klub na druhém stupni. Tím, ţe školní Klubíčko navštěvovaly děti pouze z prvního stupně, nedocházelo tak často k různým konfliktům. Vychovatelky byly s tímto řešením spokojené a práce s dětmi klidnější. 12

13 Vybavení školní družiny a činnost ŠD Pro herní činnosti si mohou děti vybírat stavebnice, hračky, stolní hry, drobné cvičební náčiní jako např. skákací míče, švihadla, kuţelky, stolní tenis apod. Pro aktivity venku si mohou ţáci vybrat sportovní náčiní - různé druhy míčů, švihadla, skákací gumy, lana, pálky na stolní i líný tenis, badminton, florbalky, pomůcky na tvořivé hry s pískem a další. V kaţdém oddělení jsou k dispozici na kreslení křídy, pastelky, voskovky. K dispozici máme další výtvarný materiál a pomůcky. Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme časopisy, broţury s kvízy a hádankami. Děti také rády vyuţívají různé hry k rozvoji slovní zásoby, nácviku abecedy, skládání slov a vět, pexesa s písmeny apod. Pro poslechové činnosti pouţíváme kazetové magnetofony a CD přehrávač. Ve třech odd. je DVD přehrávač, televize a počítač. Vybavení ŠD je financováno z prostředků, které jsou čerpány z poplatků rodičů 1200,- Kč/ročně. V průběhu celého roku jsou doplňovány výtvarné potřeby, hry, sportovní náčiní apod. Pro starší děti jsme objednali časopis Junior, pro mladší odebíráme Sluníčko a Míšu. V letošním roce byl zakoupen nový koberec do 2. oddělení. Prostory školní družiny Čtyři oddělení pracují ve vlastních prostorách, dvě oddělení v budově Liberecká 24 (tzv. domeček), jedno oddělení vyuţívá prostor třídy, která je rozdělena na část šk. výuky a část relaxační. Prostory druţiny jsou zařízené jako herny. V kaţdém oddělení je část místnosti pokryta kobercem. Pro zájmové a rukodělné činnosti je část místnosti vybavena stoly a ţidličkami. ŠD vyuţívá sociální zařízení školy. Oddělení mimo školu mají svá vlastní sociální zařízení přímo v budově. Aktivity školní družiny v roce 2012/2013 Dýňobraní Jablkobraní Druţina má talent 2. ročník My se čertů nebojíme Vánoční dílny Výtvarná soutěţ Za zvířátky Karneval masek Z pohádky do pohádky Velikonoční dílny Soutěţ o Nejhezčí čarodějnici Výtvarná soutěţ městského divadla My jsme muzikanti výtvarná soutěţ Louka pod lupou Den se zvířátky poznávací soutěţ Hurá, máme svátek Netradiční olympiáda Všech těchto aktivit se zúčastnilo 1215 dětí. Výtvarných dílen se zúčastnilo více rodičů neţ v loňském roce. Hlavní problémy ŠD a návrhy na jejich řešení Největším problémem jsou prostory, které jsou nevyhovující. Snaţíme se o prosazení dostavby. Řešíme vybavení školní zahrady průlezkami a zahradním domkem na hračky. Spolupráce s třídními učitelkami Spolupráce s TU je velmi dobrá, vzájemně se informujeme o aktuálním zdravotním stavu dítěte, o výchovných problémech a jejich řešení, o dovednostech dětí při volnočasových aktivitách apod. 13

14 6. Prevence sociálně patologických jevů 6. 1 Prevence sociálně patologických jevů Oblasti: Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na ţáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Vyuţití volného času ţáků Průběţné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí Poradenská sluţba školního metodika prevence Poradenská sluţba výchovného poradce Zajištění poradenských sluţeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, drţení, distribuci a zneuţívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Komentář Mgr. Petra Rucká Mgr. Štěpánka Šípošová Mgr. P. Mencová (Ov, Ev) Plněno v rámci Ov, Ev, Rv a dalších předmětů Plněno v rámci předmětů Výuka + doprovodné programy, např. besedy, exkurze aj. Ano, plněno Ano, volnočasové aktivity v rámci školy - krouţky aj. Ano, plněno Ano, např. formou dotazníků aj. Mgr. Petra Rucká Ano, zajišťuje Mgr. Š. Šípošová Ano, spolupráce s PPP, neziskovými organizacemi, preventivními zařízeními, PČR, MP aj. Ano, plněno Ano, plněno 6. 2 Výskyt sociálně patologických jevů Sociálně patologický jev Drogová závislost Alkohol Kouření Kriminalita a delikvence Virtuální drogy (počítač, televize, video) Patologické hráčství (gambling) Záškoláctví Šikanování vč. kyberšikany Vandalismus Násilné chování enofobie Rasismus 14 Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne

15 6. 3 Přehled aktivit školy v rámci prevence a sociální výchovy 1. pololetí / září - leden / 6. ABC /dívky/ - Beseda s přednáškou Intimní hygiena v dospívání / lektor A. Blaţková Always / 6. ABC /chlapci/ - Beseda s přednáškou Na startu muţnosti / lektor A. Blaţková Always / 3. ABC Beseda s přednáškou Zdravé tělo / Maják o.p.s. Liberec / 6. BC Beseda s přednáškou Kybersvět / Maják o.p.s. Liberec / 2. pololetí / únor červen / 6. ABC Beseda s přednáškou Alkohol a kouření / Maják o.p.s. Liberec / 5. ABC Beseda s přednáškou Kyberšikana / Městská policie Jbc / 7. ABC Beseda s přednáškou Dospívání a vlastní hodnota / Maják o.p.s. Liberec / 7. ABC Beseda s přednáškou Trestní zodpovědnost / Policie ČR / 8. ABC Beseda s přednáškou Sexualita / Maják o.p.s. Liberec / 8. ABC Beseda s přednáškou Krása versus sebepoškozování / Maják o.p.s. Liberec / 9. AB Beseda s přednáškou Sekty a náboţenská hnutí / Maják o.p.s. Liberec / 9. AB Beseda s přednáškou Láska ano, děti ještě ne! kino Radnice 9. AB Beseda s přednáškou Drogová problematika I. III. část / Maják o.p.s. Liberec / 9. B - Exkurze do věznice Rýnovice, beseda v rámci prevence kriminality 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. 1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník c) Studium M a ICT Martin Pařízek zahájení podzim 2012, probíhá d) Studium pro ředitele škol Jiří Čeřovský ukončení listopad Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce realizováno ve větším rozsahu neţ v roce předchozím z důvodu navýšení ONIV. Zvýšená četnost vzdělávání přispěla k zkvalitnění vzdělávacího procesu. Všichni pedagogičtí pracovníci (45) se zúčastnili školení Specifické poruchy chování, které ve škole zorganizoval NIDV Liberec a školení První pomoc realizované Českým červeným kříţem Jablonec nad Nisou. Ostatní semináře byly řešeny individuálně. DVPP semináře, školení Jazykově vybavený učitel - AJ ČJ činnostně v 5.roč. IT a PC pro učitele Dvousemestrální kurz anglického jazyka a metoda CLIL Jazykově vybavený učitel - I Prezentace a praktická ukázka s novými, lehce dostupnými pomůckami ekariéra - kariérové poradenství Setkání ředitelů základních škol Nová cesta k léčbě šikany Výchova a vzdělávání školáků se zaměřením na city Rizikový rodič, rizikové dítě Právo ve škole Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJ Terapie problémového chování u jedinců s autismem Hody, hody, doprovody! Zpíváme jaru a mamince. Myšlenkové mapy a jejich vyuţití při výuce Vyuţití médií ve výuce dějepisu Zneuţívání psychotropních látek u dětí a mladistvých 15

16 English or Czenglisch - nejčastější chyby českých ţáků v AJ Terapie problémového chování u jedinců s autismem Řešení problematických situací ve třídním kolektivu Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti. Metodické setkávání učitelů zeměpisu Metodické setkání učitelů chemie Celostátní seminář - Klub sbormistrů Fyzikální hrátky v přírodovědě Terapie problémového chování u lidí s mentálním postiţením a /nebo s autismem Základní norma zdravotnických znalostí pro PP Specifické poruchy chování První pomoc 8. ICT na škole 8. 1 Vybavení školy K 30. červnu 2014 je na škole 112 počítačových stanic - z toho: 34 ve dvou počítačových učebnách včetně 2 učitelských stanic 16 stanic je na 1. stupni 12 stanic na 2. stupni (třídy, odborné učebny) 30 stanic v kabinetech a kancelářích 2 stanice ve společenské místnosti a hudebně 14 notebooků, které jsou k dispozici pro výuku v libovolné učebně školy 4 notebooky, které jsou k dispozici vyučujícím 31 počítačů v učebnách je připojeno k dataprojektoru, z toho 10 k interaktivní tabuli a 8 k interaktivnímu dataprojektoru. Stanice pracují s OS Windows P, Windows 7 a Windows Zhodnocení přínosu ESF na vybavení školy Během tohoto školního roku byla dokončena realizace projektu Peníze do škol tzv. šablony, který byl hrazen z ESF a rozpočtu MŠMT. Díky finančním prostředkům, které škola v rámci tohoto projektu získala, bylo dovybaveno zbývajících osm učeben na 1. i 2. stupni počítačem a audiovizuální technikou včetně interaktivního dataprojektoru. Dále bylo z těchto prostředků zakoupeno 15 notebooků, z nichţ jeden je pouţíván v učebně hudební výchovy jako pracovní stanice a zbývající slouţí jako mobilní počítačová učebna, kterou lze pouţít kdekoli ve škole. Z velké části budou tyto notebooky slouţit jako rozšíření počítačové učebny, aby bylo moţno vyučovat celou třídu a kaţdý ţák měl k dispozici svoji pracovní stanici. Došlo k pokrytí celé školní budovy bezdrátovým připojením k internetu, takţe je moţné připojit libovolné zařízení. Z prostředků na šablony byly pořízeny i výukové programy, které jsou dostupné po celé školní síti. V letošním školním roce bude škola zapojena do dalšího projektu, který je zaměřen na práci a vyuţití tabletů. Vyučující se budou seznamovat s těmito zařízeními formou školení a seminářů tak, aby mohli pak se ţáky tato zařízení účelně pouţívat Zhodnocení úrovně znalostí ţáků z informatiky Úroveň dovedností ţáků v oblasti práce s počítačem je na celkem dobré úrovni. Během výuky Informatiky na druhém stupni se ţáci seznamují se základním ovládáním počítače, dále s tvorbou a úpravou textu v textovém editoru, ve vyšších ročnících pak pracují s tabulkovým procesorem, vytvářejí prezentace včetně animací a různých pokročilých nástrojů. Většina ţáků ovládá tyto činnosti na dobré úrovni. Někteří ţáci však mají s prací na počítači problém. Největším problémem je často práce se zadaným textem úloh. Ţáci se v textu orientují těţkopádně, často neporozumí zadání, případně si nepřečtou vše. Z tohoto důvodu je potřebné u ţáků rozvíjet tzv. čtenářskou gramotnost čtení textu s následným porozuměním. Přestoţe dostupnost ICT je pro ţáky v dnešní době významně větší neţ v letech minulých, projevuje se tento fakt spíše kontraproduktivně. V minulých letech byli ţáci při práci tvořivější a kreativnější. Dnes děti pouţívají počítač převáţně pasivně hrají hry, surfují po internetu a komunikují s kamarády na sociálních sítích. Vytvářet pomocí počítače něco nového je náročnější a příliš je to nebaví. Zadané úkoly splní většinou s ne příliš velkým úsilím a raději ušetřený čas věnují jiným činnostem surfování po internetu, prohlíţení videí a obrázků, hraní on-line her apod. Uvidíme, zda nové technologie (chytré telefony, tablety, atd.) přinesou nějaké změny a děti naleznou nové moţnosti a způsoby vyuţití těchto zařízení. 16

17 8. 4 Zhodnocení plnění základních úkolů ICT na škole Díky finančnímu zdroji z ESF tzv. šablonám se rozvoj ICT na naší škole v uplynulém školním roce opět výrazně zlepšil a posílil. Všechny učebny jsou vybaveny ICT technikou, většina z nich pak interaktivním zařízením (dataprojektor či tabule). Vyučující se velmi aktivně podílejí na tvorbě výukových materiálů a do této aktivity se zapojili vesměs všichni členové pedagogického sboru. Tyto materiály pak pouţívají při svých vyučovacích hodinách, a to nejen materiály, které vytvořil kaţdý sám, ale je naprosto běţné, ţe vyučující si "své" materiály předávají a pouţívají materiály ostatních. Vyučující připravují tyto nové výukové materiály v obecně známých aplikacích (prezentace, Word, Excel), ale hlavně s rozšířením interaktivních tabulí ve škole pracují s programy, které se pomocí těchto tabulí ovládají a dále se ve vytváření materiálů, tedy i v ovládání těchto aplikací, neustále zdokonalují. Je naprosto samozřejmé, ţe vyučující pouţívají elektronickou komunikaci jak mezi sebou, tak i se ţáky a rodiči. Někteří učitelé mají vlastní webové stránky, na které umisťují informace týkající se svých předmětů. Ţáci i rodiče si na tento způsob zvykli a hodnotí jej pozitivně. Je moţno tedy říci, ţe vyuţívání ICT jednak ve vyučovacím procesu a v neposlední řadě ke komunikaci a jako zdroj informací, je na velmi dobré úrovni a ICT plní v tomto smyslu svoji funkci. Menším problémem je udrţovat neustále krok s dobou a všechna zařízení neustále udrţovat v provozuschopném stavu a na pokud moţno co největší úrovni a v aktuálních verzích. To vše samozřejmě vyţaduje nemalé finanční prostředky potřebné k udrţení standardu, který ve škole máme. 9. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 9. 1 Formy spolupráce Formy spolupráce Školská rada Spolek ERUDITUS Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní časopis Webové stránky Radniční zpravodaj RTM Komentář Ano - viz úvodní strana Eruditus poskytoval fin. dary účelově neurčené 4x ročně třídní schůzky, konzultace dle potřeby, mimořádné schůzky pro 1.,6. a 9.ročníky Ano Školní expres (čtvrtletník-viz přílohy) Ano Ano informace o zateplování školy, den s primátorem v Budyšíně, 30 let školy Ano informace o výročí školy, zateplování budovy, nácvik zajištění evakuačního místa Občanské sdruţení Kruh přátel školy - Eruditus, od 1. ledna 2014 spolek ERUDITUS je velmi důleţitý pro zajišťování různých aktivit školy, které nelze financovat z prostředků státu či zřizovatele Aktivity školy V průběhu školního roku se uskutečnilo mnoho akcí, které svým charakterem doplňovaly a rozvíjely výchovné a vzdělávací úsilí školy. Zajímavou aktivitou byl týdenní harmonizační pobyt ţáků všech tří prvních ročníků na jaře 2014 na Malé Skále. Sportovní reprezentace školy v krajských kolech byla například v těchto sportovních odvětvích: Orientační běh, basketbal dívky, plavání dívky, atletický čtyřboj chlapci. Utkání ţáků proti zaměstnancům se uskutečnilo 2x ve florbalu. Akce vţdy proběhla v Městské hale Jablonec n.n. a odvetu samostatně zorganizovali ţáci sami. Akce pořádané v rámci vzdělávání v německém jazyce ve školním roce jazykově poznávací výjezd ţáků 7. ABC (pokročilí) a 8. BC (pokročilí) do Zittau jazykově poznávací výjezd ţáků 8. A do Dresden projektový den Děti učí rodiče (7. ABC pokročilí) jazykově poznávací výjezd Striezelmarkt Dresden, ţáci 9. AB a 7. ABC (začátečníci) 17

18 zajištění programu pro ţáky z Bautzenu společná hodina s ţáky 2. ročníku (tlumočení) a odpolední program ve vánočních dílnách účast Emy Daoové na dni s primátorem Bautzenu účast 2 tříčlenných druţstev na trojjazyčné soutěţi v Liberci jazykově poznávací zájezd ţáků 8.BC (začátečníci) do Zittau Reisen - prezentace ţáků 9. AB pro ţáky 8. A Hrátky s němčinou pro ţáky 2. ročníku Hrátky s němčinou pro ţáky 4. a 5. ročníku od února výuka rodilým mluvčím 1 x měsíčně drobné projekty k tématům Vánoce a Velikonoce Hudební sekce Vystoupení našich ţáků pro veřejnost (DPS Rolnička a Zvoneček zpívaly v domově důchodců, na adventních koncertech pro seniory a handicapované občany na Maxově, při vítání občánků na Magistrátu města Jablonce, při vánočních trzích, společné aktivity s dětmi z Bautzenu při vánočních dílnách, vystoupení a zdobení stromečku v Muzeu skla a biţuterie v Jablonci n. N., vánoční zpívání pro školu). Školní kolo soutěţe ve zpěvu Jizerská vonička, okresní kolo Zpěváčci 8 dětí /1 postup do celostátního kola/. Vystoupení pro učitele seniory Rolnička. Účast na krajské přehlídce pěveckých sborů Vítání jara, jabloneckém festivalu pěveckých sborů, Tříkrálovém zpívání. K roku české hudby připravili hudebníci koncert pro ţáky 2.stupně a pořad pro 1. a 2. ročníky Seznámení s dechovými ţesťovými nástroji. Učitelé a ţáci se zapojili do soutěţe kramářských písní v kostele sv. Anny. Zorganizováno představení k Roku české hudby hudba v proměnách staletí, houslista p. F.Lamač. Výtvarná sekce Prázdninová instalace výtvarných prací v radniční věţi, výtvarné dílny pro 7., 8. tř. v Oblastní galerii v Liberci, výtvarné práce ţáků byly umístěny na přehlídce škol Amos 2013, mezinárodní projekt Záloţka do knihy spojuje školy + vyústění do celoškolního Slovenského dne, pomoc při přípravě oslav 30. výročí školy, návštěvy Scheybalovy vily a přednášky p. Machurové v rámci projektu Kramářské písně a slavnostní zakončení v kostele sv. Anny s prezentací vlastních prací, charitativní akce Sněhuláci pro Afriku a oslavy 1. jarního dne, příspěvky do výtvarné soutěţe v Lidicích,,,My jsme muzikanti - jarní výstava ţákovských prací v Eurocentru + návštěvy interaktivní dílny Ekocentra, Muzejní noc Liberec, výstava krouţku paličkování, příspěvky do soutěţe Šťastné stáří očima dětí, spolupráce na projektu Povím ti to korálky, návštěvy Univerzitní galerie K - v neposlední řadě je průběţně obnovovaná výstava dětských prací po budově školy aj. Dále byly uskutečněny např. tyto aktivity: ţáci ročníků absolvovali výuku Aj vedenou rodilým mluvčím, a to po dobu dvou měsíců v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně charitativní akce Sněhuláci pro Afriku výuka plavání ţáků 2. a 3. tříd (150 dětí) soutěţ Rope Skipping Skákej pro radost sportovní den pro 1. Stupeň dopravní hřiště třídy program o zdravé výţivě Zdravá pětka školní exkurze převáţně regionálního poznávacího charakteru návštěvy divadla metodické útvary na škole angaţovaly ţáky do mnoha soutěţí, zejména sportovních - Mikulášská laťka, McDonald s Cup, Kinderiáda, Atletický trojboj všestrannosti, Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, turnaje ve vybíjené, florbalu, basketbalu, plavecký přebor škol a plavecko běţecký dublon, turnaj v bowlingu, atd. předmětové olympiády: zeměpisná, dějepisná, biologická, český jazyk, matematika, fyzika, anglický jazyk, německý jazyk, chemie. soutěţe: recitace, soutěţ řečníků (Mladý Démosthenes), pěvecká soutěţ (Jizerská vločka), Zpěváčci, matematický a přírodovědný Klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Archimediáda, čtenářská soutěţ Řekni mi, co čteš značně oblíbené je u dětí spaní ve škole, podzimní slavnost Slabikáře pro rodiče ţáků 1. tříd, společné vánoční zpívání, velikonoční dílny organizované školní druţinou, vítání prvního jarního dne, projekty ke Dni země, závěrečná Akademie na rozloučenou s 9. třídami aj. účast na akcích pořádaných Eurocentrem nebo muzeem výstavy, Velikonoce, Zimní příroda, Vánoce v Ekocentru, Poznej svůj strom, atd. 18

19 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Ve školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI Kontroly na škole uskutečněné jinými subjekty Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Jablonec nad Nisou. Zjištěné závady nebránily provozu školy a byly odstraněny v termínu uloţeném kontrolním orgánem, tj. do Kopie protokolů ze všech uskutečněných kontrol jsou předávány zřizovateli. 11. Materiálně-technické podmínky vzdělávání, řízení školy Materiálně-technické podmínky vzdělávání Budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň Příjemné je prostředí v učebnách na 1. stupni, nedostatečný je ale počet heren pro ŠD. Postupné vybavování tříd na 2. st. (nové lino, nábytek). Pro nový školní rok byla z důvodu navýšení počtu tříd na 27 byla upravena z prostředků zřizovatele učebna pro 6. třídu. Před Vánocemi 2013 proběhla rekonstrukce WC chlapců v pavilonu MVD. Během hlavních prázdnin 2014 probíhala rekonstrukce WC chlapců v pavilonu U1. Členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi Vyuţívání budovy (nájem) v Liberecké 22 pro 2 oddělení školní druţiny. Smlouva je uzavřena na dva roky do Odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny Zachován samostatný minimální prostor pro školní knihovnu. Bývalá přípravna dílen je vyuţívána jako keramická dílna. Problémem je odborná učebna fyzika chemie, která je zároveň kmenovou třídou. Odpočinkový areál, zahrady, hřiště, jídelna Škola je umístěna v rozsáhlém lesoparku, bohuţel hřiště po 30 letech nutně potřebuje úplnou a zásadní rekonstrukci stejně jako dezolátní oplocení školy. Je nutná další revitalizace zeleně v parku školy. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. Školní pomůcky se obnovují podle finančních moţností ve vazbě na ONIV. V rozpočtu ONIV (přímé náklady), došlo pro rok 2014 k navýšení. Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Doplňováno podle poţadavků vyučujících a výše přidělených ONIV. Zcela zásadní posun nastal ve vybavení učeben a kabinetů počítači, dataprojekcí, interaktivními tabulemi a audiosestavami Realizace hlavních úkolů stanovených pro školní rok a) Oblast personální a řízení školy - splněno zajištění činnosti speciálního pedagoga ve školním roce , zvýšit podporu DVPP vazba na ONIV, PR školy (tisk, televize, akce pro veřejnost atd.) zajištění stávající úrovně, 19

20 zlepšit komunikaci pracovníků pomocí PC odbourávání papírů, zlepšit - zintenzivnit spolupráci s metodickými útvary, zlepšit spolupráci se Ţákovskou radou. a) Oblast personální a řízení školy - nesplněno ERUDITUS o. s. změna podle nového OZ (bude plněno v roce 2015). b) Materiální oblast - splněno oprava dlaţby vestibulu a zádveří hlavního vstupu, pokračovat v obnově fondu učebnic a učebních pomůcek, obnova vybavení počítači, dataprojekcí, interaktivními tabulemi aj. (převáţně z grantu ESF), úprava zeleně likvidace náletů (částečně), realizace projektu Zahrada naše bohatství. b) Materiální oblast - nesplněno rekonstrukce sektoru skoku do dálky c) Oblast výchovně - vzdělávací - splněno zajistit minimálně stávající kvalitu výuky na všech úrovních a ve všech sloţkách plnění ŠVP, důsledně, soustavně a ihned řešit problémy kázeňské, šikany, vandalismu, rasismu, intolerance atd. spolupráce TU, výchovné poradkyně, speciální pedagoţky, metodika prevence, bedlivě sledovat absenci ţáků, rozšířit v tomto směru spolupráci s rodiči i lékaři (částečně plněno), sledovat plnění individuálních vzdělávacích plánů integrovaných ţáků, podporovat úzkou spolupráci mezi výchovnou poradkyní, vedením školy, vedoucími metodických útvarů, vedením školní druţiny a speciální pedagoţkou školy, pokračovat v kontaktech se základní školou v Budyšíně podpora výuky Nj, zápis do 1. tříd příprava na zvýšený počet ţáků. d) Ostatní - splněno zajistit Den otevřených dveří školy 30 let školy Úkoly a) Oblast personální a řízení školy zajištění činnosti speciálního pedagoga ve školním roce , zajištění asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné, zajištění asistentů pedagoga pro ţáky se zdravotním postiţením, zlepšit komunikaci pracovníků pomocí PC odbourávání papírů, zajištění rodilých mluvčích pro Aj, zapojení školy do projektu Vzdělávání dotykem ve spolupráci s firmou Attest s. r. o. b) Materiální oblast systémové řešení staré počítačové učebny, obnova vybavení, úprava zeleně likvidace náletů, rekonstrukce WC ve spolupráci se zřizovatelem. c) Oblast výchovně - vzdělávací zajistit minimálně stávající kvalitu výuky na všech úrovních a ve všech sloţkách plnění ŠVP, důsledně, soustavně a ihned řešit problémy kázeňské, šikany, vandalismu, rasismu, intolerance atd. spolupráce TU, výchovné poradkyně, speciální pedagoţky, metodika prevence, bedlivě sledovat absenci ţáků, rozšířit v tomto směru spolupráci s rodiči i lékaři, sledovat plnění individuálních vzdělávacích plánů integrovaných ţáků, podporovat úzkou spolupráci mezi výchovnou poradkyní, vedením školy, vedoucími metodických útvarů, vedením školní druţiny a speciální pedagoţkou školy, pokračovat v kontaktech se základní školou v Budyšíně podpora výuky Nj, pokračovat ve spolupráci s rodilou mluvčí pro Nj krouţek Německý klub s Anke, zajištění rodilých mluvčích pro výuku Aj. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více