Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Vedlejší Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Brno, příspěvková organizace, Vedlejší 10, Brno Bohunice 1.2 Zřizovatel školy Město Brno, městská část Brno Bohunice 1.3 Ředitel školy RNDr. Jan Harmata 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení Základní škola, školní druţina, školní jídelna 1.5 Kontakty telefon: fax: http: 1

2 1.6 Úplná / neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu 1.stupeň ,61 Kapacita 2.stupeň ,54 Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Členové ŠR: za úřad městské části p. Milada Písařovicová p. Václav Izák p. Miloš Vráţel za pedagogické pracovníky p. Lenka Demelová, předseda p. Hana Jarolímová p. Pavla Weissová za zákonné zástupce ţáků p. Eva Šmahlíková p. Michaela Škrháková p. Irena Andrlíková 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Základní škola / , 5., 9. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do ţivota, Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka 6 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Z ulice Vedlejší do hlavního proudu ţivota jedna ţákyně v 3. ročníku 1. 3., Jiné specializace, zaměření: 2

3 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. 7 / přepoč. 5,3 400 Z činnosti ŠD: Skládání barevné mozaiky výtvarná soutěţ Celodruţinová pěvecká a recitační soutěţ Stínohra kreslení křídou na chodník Vánoční besídka Dopravní soutěţ, závody na koloběţkách a kolech Karneval 1.12 Školní klub, který je součástí školy --- ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. / přepoč. Z činnosti ŠK: 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 42,661/46 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 39,661/43 93/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: 18 3

4 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let a více 1 17 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 Pracující důchodci pobírající důchod 0 4 Celkem 8 56 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 1 Cizí jazyky 4 Umění, estetika 0 Speciální pedagogika, SVPU 0 Informatika, PC, SIPVZ 1 Společenské vědy 2 Legislativa, řízení, ekonomie 1 Sport, TV, turistika 0 Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 0 Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 4 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 4 Zdravotnictví, BOZP, PO 2 Jiné 0 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,82/4 z toho a) romský asistent --- b) jiný (pedagogický, osobní) 1,82/4 4

5 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet ţáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy , , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 181 Průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Jedna ţákyně se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu jako nadané dítě. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počty přijatých ţáků Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9.ročník niţší ročník/5.ročník 5/2 9 Celkem

6 3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ (od do ) Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 31 Důvody: odchod na víceleté gymnázium, změna bydliště, rodinné důvody Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 47 Důvody: změna bydliště, rodinné důvody 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce Škola stanoví ve školním roce systém testování ţáků externími evaluačními nástroji a bude provádět rozbory výsledků vzdělávání méně úspěšných ţáků. Škola v rámci dvou projektů OP VK výrazně zlepšila vybavenost ICT technikou. 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány : ÚMČ Brno Bohunice, útvar interního auditu a kontroly. Kontrola hospodaření za rok Kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti pouţití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MČ Brno Bohunice za rok Prověření a zhodnocení systému finanční kontroly za rok : Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství. Kontrola stavu poţární ochrany a dodrţování vybraných povinností : Ministerstvo zemědělství, odbor auditu a supervize. Kontrola obchodní dokumentace k vyplácené subvenci pro podporu spotřeby školního mléka. 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů Dne při kontrole HZS byla zjištěna vyšší vrstva sněhu na střeše tělocvičny. Sbor dobrovolných hasičů Brno Bohunice na základě ţádosti ŘŠ ještě tentýţ den silnou vrstvu sněhu vlastními silami a prostředky odházel. 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 13 0 Dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 0 Jiné 0 0 6

7 6.0 Další údaje o škole 6.1 Zápis do 1. tř. na školní rok 2010/2011 Počet dětí u zápisu celkem 84 Z toho odklady 18 Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/ Nastoupí na jinou školu Údaje o aktivitách žáků i učitelů a o prezentaci školy na veřejnosti Soutěže Sportovní soutěže účastníci umístění Stupava Cup florbal soutěţ s mezinárodní účastí výběr ţáků účast ročníku Memorial J. Krejčíka florbal městské kolo výběr ţáků ročníku Florbal starší ţákyně finále městského kola výběr ţákyň 2. místo ročníku Hokejbal proti drogám městské kolo krajské kolo celostátní finále druţstvo: F. Haman, 6.B J. Kuntoš, 6.B účast M. Padrnos, 6.B M. Hrazdira, 6.B F. Horák, 6.C M. Svoboda, 7.B P. Adámek, 7.A D. Sedláček,7.A Stolní tenis soutěţ druţstev městské kolo druţstvo: M. Holéczy, 9.C O. Hrabovský, 9.A J. Ráţ, 9.A M. Tuček, 8.A Košíková okresní finále druţstvo: 2. místo N. Šťastná, 9.B B. Bučková, 9.C K. Holomková, 8.C V. Holomková, 8.C A. Mainclová, 8.C N. Hrazdírová, 8.C A. Kališová, 8.C B. Kristková, 8.C Šplh obvodní kolo druţstvo: A. Krajíčková, 9.A B. Lhotecká, 9.A M. Haiserová, 9.C druţstvo: M. Hrazdira, 9.A T. Seidl, 9.B P. Šuráň, 9.B 2. místo Pohár rozhlasu (st. ţáci) obvodní kolo N. Šťastná, 9.B (vrh koulí, 800 m) A. Kvasnicová, 9.C (800 m) B. Uhrová, 8.A (60 m) soutěţ druţstev 2x 2. místo 7

8 Pohár rozhlasu (st. ţáci) městské kolo M. Hrazdira, 9.A (skok daleký) A. Kvasnicová, 9.C (800 m) N. Šťastná, 9.B (800 m) J. Válka, 8.C (skok vysoký) Atletický čtyřboj městské kolo M. Hrazdira, 9.A (skok daleký) Přebor škol v šachu městské kolo druţstvo: O. Hrabovský, 9.A P. Šuráň, 9.B R. Němec, 9.B P. Vrba, 9.C M. Kotásek, 6.A Branný závod Ţelezný Empík městské kolo druţstvo: R. Sivěc, 8.A O. Šimek, 8.A B. Demelová, 8.A Dopravní soutěţ mladých cyklistů městské kolo druţstvo: P. Špačková, 7.A T. Šanderová, 7.A I. Pelikán, 7.B D. Kramář, 8.A 2. místo 5. místo Výtvarné soutěže účastníci umístění vy COOL se! tak to je nice druţstvo: výtvarná soutěţ k Zimní olympiádě dětí, krajské kolo G. Agusholi, 9.C N. Bohatová, 9.A M. Holéczy, 9.C G. Kaplanová, 9.B D. Kristková, 9.C A. Kvasnicová, 9.C M. Malá, 9.A L. Ptáčníková, 9.C K. Strupková, 9.B S. Šeborová, 9.B Literární a recitační soutěže účastníci umístění Dětská scéna 2010 recitace jednotlivců městské kolo krajské kolo K. Strnadová, 9.B, postup do celostátní přehlídky Voda štětcem a básní celostátní kolo K. Strnadová, 9.B (povídka Nejhlubší studánka) E. Pařízková, 6.C Cena redakční rady Cena redakční rady (básnička Voda) Přírodovědné a matematické soutěže účastníci umístění Ţabákova matematická miniolympiáda 4. tříd městské kolo M. Černoš, 4.A L. Hajn, 4.B B. Šmahlíková, 4.C P. Doleţal, 4.C J. Koukal, 4.C 5. místo 6. místo 8. místo 9. místo 9. místo Pythagoriáda pro 7. ročník městské kolo M. Motrinec, 7.A Pythagoriáda pro 8. ročník městské kolo V. Holomková, 8.C 5. místo Biologická olympiáda městské kolo P. Poláčková, 9.B S. Mrákavová, 9.B 8. místo 1 8

9 6.2.2 Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s ÚMČ Brno Bohunice pravidelné příspěvky do bulletinu Naše Bohunice kulturní vystoupení ţáků naší školy pro seniory na radnici MČ Bohunice kulturní vystoupení ţáků naší školy při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu účast na Bohunickém vítání léta podíl na akci Podzimní setkání dětí a mládeţe Bohunic a okolí Spolupráce s rodiči žáků slavnostní zahájení školního roku pro ţáky 1. tříd a jejich rodiče Den slabikáře, slavnostní předání slabikáře prvňáčkům spojené s ukázkami práce slavnostní ukončení školního roku pro ţáky 9. tříd zápis do 1. tříd edukativně stimulační skupiny pro děti ohroţené počátečním neúspěchem dílny pro předškoláky zaměřené na tělovýchovnou, výtvarně rukodělnou a dramaticko herní činnost informační setkání pro rodiče budoucích prvňáčků informační setkání pro rodiče vycházejících ţáků 9. ročníku a ţáků, kteří se hlásili na víceletá gymnázia třídní schůzky a hovorové hodiny Kavárna pro ţáky, rodiče a veřejnost spojená s kulturním vystoupením Vernisáţ keramické výstavy Hrnčířský jarmark kulturní program k 25. výročí zaloţení školy Stroj času účast na Veletrhu základních škol v SVČ Luţánky Spolupráce s Tanečním klubem Dance Sport Pro Kometa Brno metodické a trenérské vedení našich učitelů při výuce taneční a pohybové výchovy podíl na výuce taneční a pohybové výchovy na naší škole prezentace činnosti pro rodiče u příleţitosti Dne otevřených dveří, Workshopu 1. st. ZŠ vystoupení v kulturním programu k 25. výročí zaloţení školy Stroj času účast na Bohunickém vítání léta Spolupráce s MŠ Amerlingova, Běloruská, Labská, Oderská, Švermova, Uzbecká Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče (ukázky práce školní druţiny a zájmových útvarů, dílny pro děti) Mikulášská besídka pro MŠ Sportovní dopoledne k MDD účast předškoláků na edukativně stimulačních skupinách a na dílnách zaměřených na pracovně výtvarnou, tělovýchovnou a hudební činnost keramické dílny pro děti z MŠ Švermova a Uzbecká Spolupráce s partnerskou zahraniční školou ZŠ Stupava, Slovensko návštěva našich ţáků a učitelů v ZŠ Stupava a účast na mezinárodním turnaji ve florbalu pořádaném touto školou návštěva našich učitelů v ZŠ Stupava a přátelské utkání ve volejbalu Spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně spolupráce na výzkumném záměru PdF MU: Speciální potřeby ţáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 9

10 souvislá a asistentská praxe posluchačů PF celoroční praxe posluchačů katedry TV v hodinách tělesné výchovy Spolupráce se ZŠ Bosonohy návštěva ţáků 5. ročníku ZŠ Bosonohy v naší škole a přátelské utkání ve vybíjené Spolupráce s KJM Lány Klíčování prvňáčků, slavnostní pasování na čtenáře, 1.ABCD Šňůrka plná korálků, účast 1.ABCD Účast na výukových programech pořádaných KJM Lány Spolupráce s VOŠZ Josefa Podsedníka Brno zdravotní příprava, praktická cvičení akce pro všechny třídy 4., 5. a 8. roč. Spolupráce s PPP Zachova Brno pravidelná spolupráce při diagnostikování ţáků se speciálními poruchami učení Spolupráce s odborem prevence HZS Jihomoravského kraje výukové programy pro ţáky 2. a 6.ročníku v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí Spolupráce s Městskou policií Brno a Policií ČR podíl na akci Podzimní setkání dětí a mládeţe Bohunic a okolí účast na výukových programech Odboru prevence MP Brno v oblasti dopravní výchovy a prevence sociálně patologických jevů Spolupráce s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti účast metodiků prevence sociálně patologických jevů na pravidelných schůzkách vyuţití sluţeb psychologů z centra při řešení konfliktních situací v některých třídách (Setkávání se třídou) Spolupráce s hudební školou Yamaha vystoupení ţáků hudební školy Yamaha na kulturním programu k 25. výročí zaloţení školy Stroj času Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci pravidelné příspěvky do bulletinu Naše Bohunice kulturní vystoupení ţáků naší školy pro seniory na radnici MČ Bohunice kulturní vystoupení ţáků naší školy při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu Setkání dětí a mládeţe Bohunic a okolí se zástupci volnočasových aktivit Bohunic pořádání besed se zajímavými osobnostmi pro ţáky, učitele a veřejnost v prostorách naší školy účast na Bohunickém vítání léta Keramické výstavy výstava keramiky Hrnčířský jarmark v prostorách naší školy 10

11 6.2.5 Kroužky při ZŠ Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků Cizí jazyky* 2 / 0 / 1 / 0 / 0 / 25 / 0 / 7 / 0 / 0 / Informatika, PC / 0 * * 0 / Náboţenství 0 0 Přírodní vědy 0 0 Společenské vědy 0 0 Sport, TV, turistika Technické vědy 0 0 Umělecké obory 1 12 Zdravotní, speciální pedagogika 0 0 Jiné-keramika 8 96 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 7.0 Zhodnocení a závěr Základní škola Brno, Vedlejší 10 proţila jeden z nejúspěšnějších školních roků své existence. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 ČJ/NJ/vých.por. vysokoškolské školní metodik prevence 2 AJ/Z/RJ/, TV/Z vysokoškolské úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog 4 hod. OV/TV/F/, 1.stupeň spec.pedagogika vysokoškolské Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce /0 školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog

12 8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků: výchovný poradce: Specializační studium Výchovné poradenství, MU Brno, Filozofická fakulta školní metodik prevence: Prevence drogových a jiných závislostí, Skálův institut Praha školní psycholog: --- školní speciální pedagog: Speciální pedagogika, MU Brno, Pedagogická fakulta 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: Individuální integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků zrakové 2., 7. 2 Souběţné postiţení více vadami 3. 1 Specifické poruchy chování 4. 1 Specifické poruchy učení Celkem Skupinová integrace Typ postiţení Ročník Počet ţáků celkem 12

13 Hodnocení plánu minimální prevence sociálně patologických jevů 2009 / 2010 Škola: ZŠ Brno, Vedlejší 10, Garant programu: Jana Junková Svatava Jakešová V tomto školním roce jsme podle plánu nabídli jednotlivým ročníkům účast na rozličných tematických programech. Je to oblíbený a mnohokrát ověřený doplněk učiva, pozitivně hodnocený ţáky i vyučujícími. Nadále spolupracujeme s Policií ČR. Rovněţ jsme opakovaně vyuţili nabídky odborné pomoci PC při řešení problémů v sociálním klimatu třídy. Podle ohlasu ţáků i učitelů měla sezení na Sládkově ulici velice pozitivní efekt. Mnozí ţáci si v jiném prostředí, pod vlivem netradičních aktivit a nastolené neškolní atmosféry sami uvědomili, ţe s jejich třídním kolektivem není něco v pořádku, nahlédli a lépe pochopili rozloţení sil ve třídě. Určitě bychom chtěli tuto spolupráci v budoucnu rozvíjet. Jiţ druhým rokem se s ţáky druhého stupně zúčastňujeme filmového festivalu Jeden svět. Líbily se nám i dílny, které následovaly po zhlédnutí filmů. Poprvé jsme realizovali projekt Cesta ke zdraví, na kterém se podíleli i odborníci ze zdravotnictví. Velké oblibě se těší různá sportovní zápolení. Podněcují zájem dětí o různá odvětví sportu, v nichţ potom sklízejí významné úspěchy. Sportovně zaloţené jsou také akce, které organizují naši deváťáci pro prvňáčky i pro děti z mateřských škol. Osvědčeným způsobem zapojení ţáků do mimoškolních aktivit jsou zájmové krouţky. Jejich nabídka neklesá a máme radost, ţe se do jejich činnosti zapojuje stabilně vysoký počet dětí. Za velkého zájmu se na podzim opětovně uskutečnilo Setkání dětí a mládeţe Bohunic. Je organizováno Klubem rodičů za vydatné pomoci dobrovolníků z řad pedagogů i ţáků. Vzhledem k lokalitě, ve které se naše škola nachází, je aţ s podivem, ţe jsme se na půdě školy nesetkali s případy zneuţívání jakýchkoli návykových látek. Problémem zůstává i nadále kouření, snaţíme se, aby se počet kuřáků sniţoval nebo alespoň nezvyšoval. Stále bojujeme se záškoláctvím. To bývá často spojeno s neţádoucím vlivem starších kamarádů ze sídlištních part. Mnozí rodiče absenci dětí ve vyučování kryjí. Nejzávaţnější případy diskutujeme s OSPOD, avšak tato spolupráce nám připadá málo efektivní, mnohdy nevede k trvalejšímu zlepšení situace. Na druhé straně se nám osvědčila spolupráce s dětskými lékaři u nejčastěji chybějících ţáků. Kaţdý rok se setkáváme s projevy šikany v prostorách školy. Letos jsme odhalili a dořešili dva případy nejnovější podoby šikany tzv. kyberšikanu. Daří se nám je zavčas odhalovat i zviditelňovat, čímţ se také prohlubuje důvěra dětí k nám dospělým. Do budoucna chceme navázat na všechny naše stávající aktivity, popř. je doplňovat a obměňovat podle aktuální potřeby. Za opravdu velmi důleţité stránky naší práce povaţujeme intenzivní boj i s nepatrnými projevy šikany. Neustále se snaţíme rozvíjet spolupráci s rodiči, která mnohdy můţe předejít hlubším problémům. 13

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2009/2010 1 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2013 Obsah: 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2004/2005 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2007/2008 1 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více