Odborná studie. 1. část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná studie. 1. část"

Transkript

1 Odborná studie 1. část Vydala: Expertní tým: Společnost Vzdělávání s.r.o. Mgr. Jana Černá Bc. Martina Hubová Ing. Kateřina Jančová Ing. Miroslava Jelínková, CSc. Mgr. Michal Lipovský Mgr. Kateřina Němcová, DiS. Ing. Milena Němcová Mgr. Monika Škorpíková, DiS. PaedDr. Blanka Veškrnová Mgr. Marta Vodičková Brno 2013

2 Na tomto místě bychom rádi poděkovali našim zahraničním partnerům za čas, který tomuto projektu věnovali a za nesmírnou ochotu zodpovídat naše nesčetné dotazy. Rovněž děkujeme všem expertům, kteří se podíleli na této studii. V neposlední řadě děkujeme Evropskému sociálnímu fondu, bez nějž by projekt nemohl být realizován.

3 Obsah 3 Obsah 1 Úvod 8 2 Odborná studie - 1. část Autismus Partneři projektu Asociación Autismo Burgos The Irish Society for Autism Čtyři kroky k samostatnosti Vzdělání a integrace Identifikace problému v oblasti Vhled do situace v České republice Diagnostika PAS Raná péče Školství Integrace žáků s mentálním a kombinovaným postižením Inkluze inkluzivní vzdělávání v České republice Možnost volby a přijetí zodpovědnosti Prostor ke zlepšení ve vzdělávání žáků s PAS v ČR Vhled do situace ve Španělském království, provincie Burgos Vzdělávání a integrace dle Asociación Autismo Burgos Diagnostika PAS Raná péče Školství Vhled do situace v Irské republice Vzdělávání a integrace v Irsku Diagnostika Raná péče Školství Závěr první části 38

4 Obsah 4 4 Literatura Použité zdroje Další doporučená literatura a zajímavé odkazy A Burgos - denní centrum 47 B Burgos - rezidence I 49 C Burgos - rezidence II 50 D Burgos - škola 51 E Irsko - pracovní náplň 54 F Irsko - život na farmách 56

5 Seznam obrázků 5 Seznam obrázků Obr. 1 Gesce irských ministerstev ve vztahu k PAS 35 Obr. 2 Kuchyně s piktogramy 47 Obr. 3 Nová část denního centra, diagnostická místnost pro předškoláky 47 Obr. 4 Místnost pro nácvik lékařské prohlídky 48 Obr. 5 Piktogramy pro znázornění bolesti 48 Obr. 6 Expertní skupina se zástupci partnerů před rezidencí I 49 Obr. 7 Jeden z pokojů obyvatel rezidence 49 Obr. 8 Expertní tým se zástupci partnera před rezidencí II 50 Obr. 9 Herna s posilovnou 50 Obr. 10 Prostory třídy 51 Obr. 11 Informační nástěnka 51 Obr. 12 Třída pro muzikoterapii 52 Obr. 13 Relaxační místnost 52 Obr. 14 Nástěnka s piktogramy s tematikou lékařství 53 Obr. 15 Třída pro výuku 53 Obr. 16 Rukodělná vánoční dekorace určená k prodeji 54 Obr. 17 Umělecká dílna 54 Obr. 18 Systém pro umístění nářadí v dílnách 55 Obr. 19 Dunfirthova farma 56 Obr. 20 Dunfirthova farma 56 Obr. 21 Ve skleníku na Dunfirthově farmě 57 Obr. 22 Zvířata na farmě 58

6 Seznam obrázků 6 Obr. 23 Zvířata na farmě 58 Obr. 24 V prostorách jednoho z domů na Dunfirthově farmě 59 Obr. 25 Zahrada klidu na Dunfirthově farmě 59

7 Seznam tabulek 7 Seznam tabulek Tab. 1 Raná péče (0 3 roky) 29 Tab. 2 Raná péče 3-6 let 29 Tab. 3 Počty pedagogických pracovníků ve speciálních školách Španělsko 30

8 Úvod 8 1 Úvod Následující studie vznikla v rámci projektu Pojďme do toho společně II registrační čísl CZ.1.04/5.1.01/ díky Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem studie je mapování situace existujících služeb na podporu sociálního začleňování osob s poruchou autistického spektra v ČR a jejich komparace se situací v zahraničí, konkrétně ve Španělsku a Irsku. Studie si klade za cíl představit nabyté zahraniční poznatky a postupy a na jejich základě navrhnout možná řešení pro situaci v ČR. Díky spolupráci se zahraničními partnery Asociación Autismo Burgos a The Irish Society for Autism a českými neziskovými organizacemi, které se projektu účastnily, jsme získali velké množství cenných informací, zkušeností, námětů a inspirací, které se čtenářům pokusíme v této studii přiblížit. Na úvod je třeba zmínit, že Odborná studie byla dle metodiky Čtyři kroky k samostatnosti rozdělena do čtyř částí, navíc bude Studie obsahovat i moduly zaměřené na oblast legislativy a financování. První předkládaná část Studie se zaměřuje na oblast školství a celoživotního vzdělávání a je rovněž tematicky rozdělena do čtyř částí. První - úvodní část přináší popis poruch autistického spektra s odkazem na Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10). Dále se tato kapitola věnuje funkční analýze problémového chování, vytvoření funkčně výchovného vzdělávacího programu vč. komplexního diagnostického vyšetření dítěte. Na závěr jsou představeny výchovně vzdělávací programy dětí s autismem. Úvodní část se rovněž věnuje představení partnerů projektu. Druhá část objasňuje v projektu navrženou metodiku Čtyři kroky k samostatnosti a podrobně rozebírá první z kroků - Vzdělávání a integrace. V druhé části se také rozebírají možná zlepšení pro problematiku vzdělávání osob s PAS v ČR. Třetí část této studie identifikuje situaci v oblasti vzdělávání nejprve v České republice, posléze v zemích partnerů projektu - v Irsku a Španělsku. Poslední závěrečná část se věnuje shrnutí poznatků, obsahuje také seznam použité literatury i odkazy na zdroje dalších zajímavých informací. V příloze projektu lze nalézt fotografie ze zahraničních stáží.

9 Odborná studie - 1. část 9 2 Odborná studie - 1. část 2.1 Autismus Poruchy autistického spektra (PAS) jsou vrozené celoživotní závažné poruchy na neurobiologickém základě. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) patří mezi Pervazivní vývojové poruchy, což znamená, že je zásadním způsobem narušen vývoj všech složek osobnosti dítěte. Jedná se o široké spektrum různých syndromů, které se liší kvalitou, hloubkou postižení kognitivních funkcí i různým typem přidružených poruch. Poruchy autistického spektra bývají provázeny různým stupněm mentálního postižení, inteligence se pohybuje od hlubokého mentálního postižení až po nadprůměrnou inteligenci (Aspergerův syndrom), nejvíce postižených je v oblasti středního mentálního postižení. Společným znakem celého autistického spektra je kvalitativní postižení v oblasti tak zvané triády, to je deficit v komunikaci, sociálních vztazích a představivosti, což se manifestuje nechutí k nepředvídaným změnám, verbálními a motorickými stereotypy, abnormální hrou, neúčelnými repetitivními pohyby či omezeným okruhem zájmů (Frith, U. 1992). Za nejzávažnější projevy autistického postižení je považována narušená komunikace a sociální vývoj, které jsou patrny i u méně postižených jedinců (Aspergerův syndrom). Postižený autismem postrádá vrozené sociální porozumění, nechápe vztah mezi sebou a ostatními lidmi, věcmi či událostmi, má odlišný způsob myšlení a zpracovávání informací, světu kolem sebe rozumí jen částečně a s velkými obtížemi, jeho adaptabilita je těžce narušená. Není divu, že takto těžce postižený jedinec trpí úzkostí a emocionálním strádáním, uzavírá se do sebe, aby unikl chaotickému okolí, případně svou nejistotu a strach vyjadřuje neadekvátním chováním, kterému jeho okolí často nerozumí a za které bývá člověk s autismem často nespravedlivě trestán či vylučován ze společnosti. Kromě narušení vývoje v definovaných oblastech bývá autismus často doprovázen nespecifickými projevy ve smyslovém vnímání (hypersenzitivita i hyposenzitivita), abnormálním vnímáním teploty, změnou prahu bolestivosti, jiným vnímáním rovnováhy, nezvyklým spánkovým režimem a obtížemi v napodobování (motorickém i verbálním). Naneštěstí až 30 % osob s autismem trpí různou formou epileptických záchvatů (Howlin, P. 2005). P. Vermeulen (2006) uvádí, že téměř u každého člověka s autismem najdeme nějakou formu abnormálního chování, které je třeba řešit. Setkáváme se, jak s excesy (chování, které je nepřijatelné pro svou intenzitu či frekvenci nebo chování, které je nepřijatelné i při minimální frekvenci či intenzitě), tak s deficity (chování, které je žádoucí). Není správné hovořit o špatném chování, jelikož skoro každé chování má svou funkci. Musíme se tedy snažit najít funkci nevhodného chování a pokusit se najít řešení pro eliminaci či alespoň zmírnění tohoto chování. Abnormality v chování zásadním způsobem ovlivní život nejen postiženého dítěte a jeho rodiny, ale i školního či pracovního prostředí. Problémové chování nelze popsat jednoduchým způsobem. Někdy

10 Odborná studie - 1. část 10 jsou to nepatrné odchylky od běžných norem, které působí nápadně a zvláštně, ale nikoho neobtěžují. V některých případech se však jedná o závažnější projevy chování, pro okolí jedince těžko pochopitelné. Doposud byla navržena celá řada terapeutických nápravných strategií, z nichž některé měly jen omezenou účinnost, některé dokonce selhaly. V současné době převažují behaviorální přístupy, které vycházejí z experimentální psychologie s důrazem na objektivní posuzování a přehodnocování zvolené intervence. I když se názory na nápravu liší, většinou se odborníci shodnou na tom, že před zahájením každé nápravné intervence je třeba provést důkladnou funkční analýzu problémového chování. Funkční analýzu lze provádět různými způsoby, proces vždy obsahuje tři základní prvky: získávání vstupních dat, přímé pozorování a experimentální analýzu. D. Krejčířová (2004) upozorňuje na nemalé vynakládání finančních prostředků do výzkumu autismu, během něhož se bohužel stále nepodařilo najít lék, který by ovlivnil jádrové příznaky autismu. V současné době neexistuje léčba kauzální, existuje pouze léčba symptomatická. Psychofarmaka jsou pouze doplňkovou léčbou v případech, kdy je nezbytně nutné ovlivnit nežádoucí projevy dítěte (agresivita, deprese, hyperaktivita apod.). Používají se hlavně neuroleptika, antidepresiva, psychostimulancia. Léky je třeba používat jen nezbytně dlouhou dobu za přísné kontroly odborníka. Je třeba si uvědomit, že děti s autismem někdy reagují na léky paradoxním způsobem, což může u méně zkušených lékařů vést k neúměrnému navyšování dávek, kdy hazard vedlejších účinků léčby je větší než přínos medikace. Najít správný lék je dlouhodobý proces. Léky jsou pouze prostředky, omezující nevhodné projevy, pomoc postiženým spočívá hlavně v terapeutických postupech na bázi výchovy a vzdělávání. K tomu, abychom mohli vytvořit funkční výchovně vzdělávací program, musíme provést komplexní diagnostické vyšetření dítěte, na kterém se podílí tým odborníků. Je bezpodmínečně nutné, abychom výuku zahájili na skutečné vývojové úrovni a respektovali nerovnoměrný vývojový profil žáka. Je třeba posoudit komplexní rodinnou anamnézu, zjistit, jak probíhal nejranější vývoj dítěte, zhodnotit zdravotní stav včetně laboratorního vyšetření, odborně prověřit sluch i zrak, provést neurologická a genetická vyšetření. Na uvedený komplex základních vyšetření navazuje vyšetření psychiatrické (povaha sociálních vztahů, problémy chování, hra apod.) a psychologické posouzení dítěte (sociální chování, komunikační dovednosti, schopnost napodobovat, úroveň a konzistence intelektových funkcí, vnímání, adaptabilita apod.). Hodnocení každého dítěte zahrnuje jednak část formální (diagnostická kritéria, screeningové dotazníky, standardizované testy, posuzovací škály, psychedukační profily apod.) a jednak část věnující se neformálnímu hodnocení. Toto neformální hodnocení je prováděno metodou přímého pozorování dítěte a je důležité, aby při něm spolupracovali všichni, kteří s dítětem přijdou do styku. Při přípravě individuálně vzdělávacích programů si z časového hlediska stanovíme tři racionální cíle:

11 Odborná studie - 1. část 11 Dlouhodobý, do kterého se na základě odborného posouzení, znalostí a zkušeností odborníků promítnou možné prognózy, ale také očekávání a naděje rodičů, případně samotných postižených. Krátkodobé cíle, které tvoří pracovní rámec a vodítko pro výběr specifických úkolů. Bezprostřední učební úkoly. S výukou autistických dětí je třeba začít co nejdříve. Existují programy pro předškolní děti (Early Birds, Hanen Program) věnující se nácviku dovedností, které bude dítě potřebovat ve škole. Programy uskutečňují rodiče, kteří projdou speciálním výcvikem a mají možnost kdykoliv konzultovat své pochybnosti s týmem odborníků (Jelínková, M. 2008). Jelikož biologický výzkum pravděpodobně nenabídne v nejbližší době možnost účinné prevence či léčby autismu, je zatím nejúčinnější strategií pomoci postiženým vyrovnat se s vrozeným handicapem speciální výchovně vzdělávací postup. Neexistuje žádná univerzální či unikátní vzdělávací strategie, která by vyhovovala všem postiženým. Rodiče se tak ocitají v supermarketu postupů, metod, strategií. Každý dobrý vzdělávací program musí vycházet z vědeckých poznatků, musí mít jasná kritéria hodnocení a musí být ověřený v praxi. Má obvykle dvě komponenty a to kognitivní složku (rozvoj schopností a dovedností dítěte) a behaviorální složku (náprava problémového chování). Mezi nejvíce propracované výchovně vzdělávací programy patří různé formy strukturovaného učení s vizuální podporou (např: TEACCH program Treatment and Education Autistic and related Communication Handicapped Children). Tyto programy plně respektují individuální charakteristiku postiženého dítěte, berou v úvahu kvalitativní aspekty postižení a klíčové problémy každého žáka. Cílem programu je maximální využití všech potenciálních schopností dítěte s ohledem na pokud možno nezávislý život v dospělém věku. Strukturované podmínky a vizuální podpora zajistí dítěti s autismem potřebnou míru předvídavosti, jasnosti a jistoty. To znamená, že žák dostává kdekoliv v kteroukoliv dobu jasnou odpověď na otázky: Kdy? Kde? Jak dlouho? Jakým způsobem? Strukturované učení není jedinou možnou cestou vzdělávání dětí s autismem. Mezi úspěšné strategie patří metoda ABA (Aplikovaná behaviorální analýza), která učení definuje jako proces formování chování a výukové postupy jsou založeny na principech operantního učení. U dětí s méně hlubokou formou postižení se uplatní sociální scénáře, pro rozvoj sociální komunikace byl vypracován výměnný obrázkový systém PECS (Picture Exchange Communication System). V současné době je dávána přednost individuálním vzdělávacím programům, kterou jsou šity každému dítěti na míru a které využívají vhodné prvky více kompatibilních strategií. V posledních letech je preferováno pro zdravotně postižené děti inkluzivní vzdělávání. Inkluzivní vzdělávání, které respektuje fakt, že zdravotní postižení

12 Odborná studie - 1. část 12 by nemělo být limitujícím faktorem v oblasti vzdělávání, je jistě velkým krokem vpřed ve vzdělávání handicapovaných, má však vysoké nároky na prostředí a pedagogy, kteří se musí přizpůsobit novým podmínkám. U žáků s PAS bude inkluze nejvíce vhodná pro osoby s Aspergerovým syndromem. Jelikož autismus a příbuzné poruchy nejsou zatím vyléčitelné, musíme počítat s tím, že většina postižených bude muset prožít část života mimo rodinu. Sociální, komunikační a emocionální problémy, kterou jsou pro autismus charakteristické, přetrvávají do dospělosti. I když pozitivním výchovně vzdělávacím působením může v dospělosti dojít k posunu směrem k přijatelnějšímu chování a základní symptomy jsou méně nápadné, většina občanů s PAS bude potřebovat celoživotní specializovanou pomoc. Pouze malé procento dospělých s autismem si vytvoří dostatečný repertoár sociálních dovedností, aby mohli žít zcela nezávislým životem. Naprostý nedostatek odborných a podpůrných služeb, chráněných pracovišť či bydlení jsou bohužel noční můrou všech rodičů dospívajících a dospělých dětí s autismem (Jordan, R., Powels, S. 1995; Peeters, T. 1998). Podle Charty práv osob s autismem (1992 [online]) mají dospělí občané s autismem právo nejen na další vzdělávání, ale také na odpovídající zaměstnání (bod 10). Výcvik i pracovní zařazení by mělo vycházet ze schopností, dovedností, přání a zájmů postiženého, a to jak na otevřeném, tak na chráněném trhu práce. V České republice neexistuje instituce, která by se soustavně na vysoké odborné úrovni zabývala poradenstvím a řešila přechod postižených autismem ze školy do zaměstnání (tranzitní programy, pracovní asistenti) a hledala cesty pracovního uplatnění postižených. Tíha dalšího vzdělávání a zaměstnanosti občanů s PAS leží téměř výhradně na neziskových organizacích a míra podpory ze strany státu je slabá. Sociální podniky, které mají nezastupitelné místo v procesu zaměstnávání občanů s PAS, jsou pro mnohé odpovědné činitele na okraji zájmu a ani současná česká legislativa jim tuto nelehkou, ale nesmírně záslužnou činnost, příliš neulehčuje. Každá rodina zažívá občas stresové situace (nemoc, rozvod, soužití generací, výchovné problémy, ekonomická situace apod.). Tyto faktory, které se nevyhnou ani rodině s autistickým dítětem, jsou posíleny další zátěží, která je spojena s charakterem postižení. Je nesmírně důležité, aby rodinám s postiženým dítětem byla poskytnuta všestranná pomoc (odborníci, státní instituce, svépomocné skupiny, média a veřejnost) tak, aby rodina přijala postižené dítě jako člena rodiny, který potřebuje pomoc a ne jako člena, který do rodiny vnesl závažné problémy. Tento postoj je pro dítě s postižením určující a klíčový pro kvalitu jeho života. 2.2 Partneři projektu Projekt Pojďme do toho společně II je primárně postaven na spolupráci se zahraničními partnery, jejichž zkušenosti s péčí o osoby se závažným postižením - poruchy autistického spektra jsou mnohonásobně delší, než je tomu

13 Odborná studie - 1. část 13 v případě České republiky. Jedním s hlavních cílů projektu je právě přenesení zkušeností a příkladů dobré praxe od zahraničních partnerů do ČR Asociación Autismo Burgos Autismo Burgos je nezisková organizace, která zahájila svou činnost v roce 1984 s cílem podpořit pohodlí a kvalitu života osob s autismem a jejich rodin. Organizace se dále zaměřuje na vývoj a optimalizaci služeb, které odpovídají specifickým potřebám osob s autismem. Autismo Burgos podporuje rozvoj spolupráce s veřejnými i soukromými institucemi jak na akademickém poli, tak sociálním a zdravotnickém. Jejími hlavními činnostmi je zajištění provozu 4 center služeb: Denní centrum pro dospělé, Škola zaměřená na speciální vzdělávání a dvě rezidence pro osoby s autismem. V rámci centra rovněž fungují pracovní dílny, přičemž veškeré zde vyrobené produkty jdou do prodeje. Každá dílna (ateliér) je řízená jedním profesionálem specializovaným v oboru a klient si dle svých osobních schopností a zájmů může vybrat z následujících dílen: Malba a dekorace dřeva, Recyklace, Kůže a lisování a Zahradnictví. Cest prodeje výrobků je celá řada, od přímého prodeje na trzích a výstavách, přes prodej ve specializovaných obchodech až po výrobu a prodej na zakázku. Mottem asociace Autismo Burgos je práce jako příprava na vyšší pracovní úroveň a způsob osobnostního rozvoje (www.autismoburgos.org) The Irish Society for Autism The Irish Society for Autism (v překladu Irská společnost pro autismus) byla založena roku 1963 s cílem šířit povědomí o autismu a apelovat na úřady s tím, že včasná diagnóza a specializované vzdělávání je pro kvalitu života lidí s autismem stěžejní. Za posledních 50 let poskytla The Irish Society for Autism informace o autismu tisícům rodin, pedagogů, studentů a zdravotnických pracovníků. The Irish Society for Autism patří k zakládajícím členům Autism Europe a World Autism Organisation (Světová autistická organizace, zkráceně WAO) a její výkonný ředitel pan Pat Matthews byl prvním prezidentem WAO v historii. Základní filosofií společnosti je rozpoznání individuality osoby s autismem, jejích schopností profitovat z výuky, tréninku a péče, a uplatňování jejích nároků na účast na rozvoji společnosti v souladu s individuálními schopnostmi a s lidskou důstojností. The Irish Society for Autism v současnosti poskytuje své služby na čtyřech samostatných farmách. Dunfirthova farma o rozloze 70 akrů je situovaná 30 mil od Dublinu. Bydlí zde 34 osob s autismem podporovaných zhruba 60 členným zapracovaným personálem. Na farmě se nachází 15 různorodých domků určených pro jednu až čtyři osoby. Každý obyvatel má svou vlastní ložnici, kterou si zařídí podle svého vkusu. Dunfirthova farma ctí osobní soukromí svých obyvatel a respektuje přání každého jedince. Do pracovní náplně obyvatel farmy patří např. tyto aktivity: zahradnictví, farmaření, chov drůbeže, keramika, dřevařské práce či ruční práce. Ve volném čase se mohou obyvatelé věnovat cyklistice, plavání, chodit na výlety po okolí apod.

14 Odborná studie - 1. část 14 Druhá z farem - Cluain Farm se rozprostírá na pozemku o rozloze 30 akrů a nyní je ve fázi vývoje. Prozatím poskytuje služby šesti osobám s autismem, po dokončení bude určena až pro 20 osob. Třetí z farem -Moygrehan House and Farm, Athboy je30 akrová farma nacházející se v klidném prostředí, jež napomáhá životu lidí s autismem. Farma byla otevřena roku 1999 a v současnosti poskytuje ubytování šesti lidem s autismem. Všechny farmy jsou konkurenceschopné a zaměstnávají jak osoby s autismem, tak zdravé spoluobčany. Farmy mají rovněž licenci na produkci bio potravin. Poslední farma - Sarshill House, Kilmore, Wexford, byla kompletně zmodernizována a je schopna poskytnout ubytování až šesti osobám s autismem. V prostorách farmy Sarshill se nachází další hospodářské budovy, které by v budoucnu mohly sloužit jako krásné samostatné apartmány a denní centrum (www.autism.ie). 2.3 Čtyři kroky k samostatnosti Chceme-li, aby lidé s poruchou autistického spektra měli šanci v dospělosti žít samostatně a najít uplatnění na trhu práce, musíme s přípravou začít již v jejich útlém věku. Princip je stejný jako u dětí bez handicapu. Nikoho nepřekvapí, že rodiče chtějí pro své děti to nejlepší. Dbají na vhodný výběr škol, na to, jak děti tráví volný čas, zajišťují kroužky a starají se o jejich rozvoj po všech stránkách. Většina rodičů se musí smířit s tím, že jejich děti dospějí a hledají si vlastní bydlení, studují ve vzdálených městech i zemích a zakládají vlastní rodiny. V ideálním případě se však i nadále vzájemně podporují a pomáhají si. Rodina je základ. Aby bylo možné dojít k cíli, uplatnit se v zaměstnání a seberealizovat se, je třeba vyrazit na cestu k samostatnosti skutečně brzy a společně. Z tohoto principu vyplývají následující čtyři kroky k samostatnosti pro osoby s poruchou autistického spektra: 1. Dosáhnout adekvátního vzdělání a integrace 2. Využít služby, podpůrné aktivity a smysluplně trávit volný čas 3. Zvolit si formu bydlení na míru svým potřebám a schopnostem 4. Najít pracovní uplatnění, získat motivaci k práci Smyslem naplnění všech uvedených kroků současně je zvýšení kvality života lidí s autismem a především zajištění základního principu- dát životu handicapovaných lidí smysl. V následující části se budeme věnovat prvnímu kroku k samostatnosti - vzdělání a integrace. Postupně se budeme zabývat situací v České republice, Španělském království (autonomní oblast Castilla-León, provincie Burgos) a Irské republice. V následných částech studie budou detailně rozebrány další kroky k samostatnosti, včetně konkrétních příkladů dobré praxe.

15 Odborná studie - 1. část Vzdělání a integrace Vzdělanost je jednou ze základních hodnot společnosti a právo na vzdělání patří k základním lidským svobodám. Pro děti s poruchou autistického spektra je šance na prožití plnohodnotného a maximálně možného soběstačného života závislá na tom, jaké se jim podaří získat vzdělání a s tím související následné pracovní uplatnění. Celoživotní vzdělávání je pro osoby s PAS nutnou podmínkou pro zapojení se na trh práce, budování zázemí a vazeb Identifikace problému v oblasti Vzhledem k rozmanitosti poruch autistického spektra, jejich typům a možným kombinacím s jinými přidruženými postiženími, jako jsou mentální postižení různé hloubky, hluchota, slepota a tělesná postižení, je škála a variabilita podob života osob s autismem pro laickou veřejnost velmi široká a těžce uchopitelná, což často vede k odmítání přijetí osob s PAS a k jejich izolaci. Problematika poruch autistického spektra je v mezinárodním měřítku řešena více než 60 let, v České republice asi 30 let (Bazalová, B. 2012, str. 90). Už z tohoto srovnání lze usuzovat na úroveň a míru povědomí veřejnosti o problematice života osob s autismem a na její postoj k začleňování těchto osob do společnosti ve všech směrech a oblastech života. Závažnost, hloubka a charakter celoživotního postižení PAS a prudký nárůst jeho výskytu v posledních letech jsou alarmující. Ve světě v současnosti žije téměř 70 milionů osob s PAS, u nás se při střízlivém hrubém odhadu s autismem potýká na osob. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu jedinců postižených PAS je třeba začít problematiku autismu řešit komplexně v celém rozsahu, provázaně a efektivně. Zahraniční zkušenosti potvrzují důležitost a efektivnost včasného rozpoznání problému, nastavení vhodné intervence, způsobu komunikace, práce s dítětem a rodinou, jako nedocenitelný vklad a základ pro zmírnění dopadu PAS na život jedince, rodiny a celé společnosti v jeho dospívajícím a dospělém věku. Provázanost individuálně nastavené podpory a přístup k celoživotnímu vzdělávání jsou nezbytnými předpoklady života osob s PAS v jejich přirozeném prostředí, způsobem co nejbližším běžnému způsobu života neurotypické společnosti. Pohled majoritní společnosti na osoby s handicapem je problematický, u osob s autismem je situace umocněna nízkým povědomím o tomto typu postižení. Je třeba si uvědomit, že člověka necharakterizuje jeho handicap, ten jej pouze omezuje. Osoby s PAS stejně tak jako my všichni, mají své silnější a slabší stránky. Silné stránky a jejich maximální posilování jsou pojítkem, mostem mezi světem majoritní většiny a osobou s PAS, cestou k jejímu přijetí a pozitivnímu vnímání. Na základě rozklíčování silných stránek, rozpoznání a určení potřebné podpory, lze při zajištění přístupu k celoživotnímu vzdělávání a terénním

16 Odborná studie - 1. část 16 komunitním službám nastavit podmínky pro důstojný život člověka s PAS v jeho dospělém životě. Modely zjišťování potřebné míry podpory postupně přicházejí ze západních zemí i do České republiky a postupně začínají být využívány při individuálních plánech pro klienty sociálních služeb. Tyto modely lze však využít ve všech oblastech života, velmi efektivní přínos mohou mít v oblasti vzdělávání - integrace, inkluzivního vzdělávání. S odpovídající podporou na míru každému jednotlivci s PAS je myslitelné jeho setrvání v přirozeném prostředí, smysluplné společenské uplatnění, včetně uplatnění na trhu práce. 2.5 Vhled do situace v České republice První snahy o vzdělávání osob s poruchami autistického spektra (dále PAS) v ČR můžeme datovat od počátku 90. let 20. století. Do té doby bylo o tomto postižení v naší zemi dostupných pouze velmi málo informací. Od 90. let začala vznikat různá občanská sdružení na základě iniciativy rodičů dětí s PAS a postupně i první autistické třídy v České Republice (Thorová, K. 2006). Nabývalo na důležitosti, aby vzdělávání respektovalo individualitu, možnosti a potřeby daného jedince. B. Bazalová (2011) uvádí, že se dnes žáci s poruchou autistického spektra mohou vzdělávat ve speciálním školství, které je určeno pro žáky s těžším postižením či kombinovanými vadami, nebo v rámci hlavního vzdělávacího proudu. Ke každému žákovi je však třeba přistupovat individuálně a hledat pro něj optimální zařazení do vzdělávacího procesu. Žáci s poruchou autistického spektra se mohou vzdělávat v: 1. mateřských školách (individuální integrace); 2. mateřských školách speciálních; 3. speciálních třídách při mateřské škole (skupinová integrace); 4. základních školách (individuální integrace); 5. speciálních třídách při základní škole (skupinová integrace); 6. základních školách praktických (žáci s lehkým mentálním postižením); 7. základních školách speciálních; 8. praktických školách (navazují na ZŠ speciální); 9. odborných učilištích (navazují na ZŠ praktické); 10. na středních školách, SOŠ, gymnáziích, VŠ, VOŠ (v případě žáků s Aspergerovým syndromem či vysokofunkčním autismem); 11. individuálně v domácím prostředí.

17 Odborná studie - 1. část Diagnostika PAS K. Thorová (2006) upozorňuje na velkou variabilitu a míru různých symptomů, v jejichž důsledku je diagnostika PAS velmi složitá. Jednotlivé příznaky se během let mohou měnit, slábnout, či mizet, nebo se v případě daného jedince vůbec nevyskytovat. Diagnostika je proces, který vychází ze zkoumání průběhu vývoje daného jedince, jehož cílem je stanovit diagnózu. Na jejím základě je dále možné určit další intervenci - vhodné vzdělávací a výchovné postupy, které povedou k všestrannému rozvoji osobnosti jedince a poskytnutí adekvátní speciálně pedagogické péče (Bazalová, B. 2012; Přinosilová, D. 2006). Díky tomu lze předpokládat, že osoba s PAS úspěšně projde vzdělávacím procesem a bude mít v budoucnosti lepší podmínky pro pracovní uplatnění. B. Bazalová (2012) dává důraz na komplexní (zabývá se všemi oblastmi) a dynamickou diagnostiku (příznaky se mohou měnit, vyvíjet; důležitá je tedy rediagnostika po nějaké době). Měla by zachovávat individuální přístup a týmovou spolupráci (podílí se na ní více odborníků). Součástí komplexního přístupu je také diferenciální diagnostika, která se zaměřuje na odlišení PAS od jiného postižení. K. Thorová (2006) se věnuje době diagnostikování PAS. První symptomy autismu lze zaznamenat již v prvním roce života dítěte, zde však v omezené míře, kdy ještě nemůžeme postižení s jistotou diagnostikovat. Děti s dětským autismem jsou v ČR čím dál častěji diagnostikovány mezi 30. a 36. měsícem věku. Děti s Aspergerovým syndromem nemají tak výrazné projevy, proto jsou diagnostikovány často až po třetím roce, v době, kdy začnou docházet do předškolního zařízení. Diagnostika je záležitostí mezioborovou. Provádíme ji v oblasti medicínské, psychologické či speciálně pedagogické (Bazalová, B. 2012). Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika probíhá v SPC zaměřeném na autismus či mentální postižení, nebo vyšetření provádí klinický psycholog jiného pracoviště. Lékařská diagnostika (neurologické či psychiatrické vyšetření) PAS v České republice probíhá na specializovaných pracovištích nemocnic (Bazalová, B. 2012). Podle vyhlášky č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (ve znění pozdějších předpisů) je komplexní diagnostika v SPC bezplatná, avšak v jiných zařízeních, např. v občanských sdruženích, mohou požadovat za službu úplatu. Pro diagnostiku je důležité období prvních pěti let věku dítěte, do té doby se odhalí i lehčí poruchy. Příznaky jedince s PAS jsou velmi variabilní. Obecně platí, že dítě se závažnějším postižením je diagnostikováno dříve. Vývoj v prvních letech života můžeme zjišťovat pouze z osobní anamnézy dítěte, kterou zjišťujeme od rodičů. Je důležité další informace zjišťovat z více zdrojů např. od školního zařízení, pediatra atd. Osvětová činnost v odborné i laické veřejnosti snižuje věk, kdy je dítěti určena diagnóza. V praxi se často stává, že jsou obavy rodičů, kteří sdělí odborníkovi svá podezření ohledně postižení dítěte,

18 Odborná studie - 1. část 18 zlehčovány. Tím se oddaluje včasná diagnostika, tak důležitá pro další rozvoj osobnosti jedince s PAS (Thorová, K. 2006). B. Bazalová (2012) uvádí, že komplexní diagnostika může trvat i několik měsíců. Měl by se na ní podílet pediatr, psychiatr, neurolog, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, rodiče, učitel, případně další odborníci. V praxi bohužel týmová spolupráce příliš nefunguje. Většina dětí je diagnostikována pouze jedním zařízením a jedním odborníkem. K včasné diagnóze je potřeba, aby výše uvedení odborníci byli s problematikou PAS seznámeni. Tito lidé mohou využít při podezření na PAS screeningové metody, které jsou časově nenáročné a snadné k detekci poruch autistického spektra. Nejsou sice tak spolehlivé jako posuzovací škály a semistrukturované dotazníky, s těmi by však měli pracovat pouze odborníci se zkušenostmi v oblasti PAS. Můžeme využít následující diagnostické nástroje: semistrukturovanou škálu CARS (škála dětského autistického chování), screeningovou metodu CHAT, psychoedukační profily PEP-R, AAPEP či českou screeningovou metodu DACH (Čadilová, V., Žampachová, Z. 2008; Thorová, K. 2006). Od roku 2011 využívá MOTOL novou diagnostickou metodu ADOS. Důležitá je role pedagoga v diagnostickém procesu. Ten by měl mít znalost PAS na takové úrovni, aby byl schopen postižení detekovat a odeslat rodiče na vyšetření do poradenského zařízení. Podle výzkumu v Jihomoravském kraji je zatím znalost pedagogů v této problematice ne příliš uspokojivá, což může oddálit diagnostický proces (Bazalová, B. 2012). Jak již bylo dříve zmíněno, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika může probíhat ve speciálně pedagogickém centru (SPC). Jediné SPC se specializací pouze na poruchy autistického spektra v České republice je SPC Štolcova v Brně. Další SPC u nás jsou zaměřené mimo PAS, také na další postižení (např. Praha, Nový Jičín atd.). Příkladem jiného zařízení, které provádí diagnostiku PAS je APLA- Praha. Lékařská diagnostika probíhá třeba ve Fakultní nemocnici Motol v Praze či ve Fakultní dětské nemocnici v Brně apod. (Bazalová, B. 2012) Raná péče Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první roky života. Právě v tomto období je možné nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se právě toto období zanedbá, možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství. Rodičům a dětem do věku 7 let se zdravotním postižením je určena služba rané péče. Tuto sociální službu definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby a je poskytována především v domácnosti. Služba

19 Odborná studie - 1. část 19 obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se ze zákona poskytuje bezúplatně. Cílem rané péče je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psychologickými. Do věku 7 let mohou děti s PAS a jejich rodiče využívat sociální službu rané péče, poskytovanou podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb při MPSV ČR je u nás registrováno celkem 45 služeb rané péče, přičemž následující poskytovatelé se zaměřují přímo na děti s PAS: APLA Jižní Morava, Raná péče o APLA Praha, Středisko rané péče o Auxilium, Vsetín, Raná péče Dotyk 2 o o Jdeme Autistům Naproti - Olomouc, o.s. o MOTÝL o.s. Raná péče o Občanské sdružení LOGO o Oblastní charita Kutná Hora o

20 Odborná studie - 1. část 20 Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" Havířov o Poradna rané péče EUNIKA o Poradna rané péče MATANA o Poradna rané péče SALOME o Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. o Středisko rané péče Třebíč Školství o Žáci s PAS se mohou vzdělávat ve speciálních třídách při ZŠ a MŠ speciálně určených pro jiný typ postižení. Často bývají zřízeny tzv. auti třídy třídy při školách pro žáky s mentálním postižením. V roce 2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zpracovalo Národní program vzdělávání (tzv. Bílou knihu), ve kterém jsou vymezeny základní cíle, oblasti, obsahy a prostředky vzdělávání. Pro každý obor vzdělávání je zpracovaný rámcový vzdělávací program, což je dokument na státní úrovni, podle kterého jednotlivé školy vytváří vlastní školní vzdělávací programy (zákon č. 561/ 2004 Sb.). V základní škole praktické se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením. Škola zpracovává svůj školní vzdělávací program (ŠVP) na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP, 2005). Základní škola speciální, ve které se vzdělává většina osob s PAS, je určena pro žáky se středně těžkým, těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Na škole se vzdělává podle ŠVP zpracovaného na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS, 2008).

ODBORNÁ STUDIE. Pojďme do toho společně II, CZ.1.04/5.1.01/77.00182. Společnost Vzdělávání s.r.o. Expertní tým:

ODBORNÁ STUDIE. Pojďme do toho společně II, CZ.1.04/5.1.01/77.00182. Společnost Vzdělávání s.r.o. Expertní tým: ODBORNÁ STUDIE Pojďme do toho společně II, CZ.1.04/5.1.01/77.00182 Vydala: Expertní tým: Společnost Vzdělávání s.r.o. Mgr. Jana Černá Mgr. Jana Hubová Bc. Martina Hubová Ing. Kateřina Jančová Ing. Miroslava

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VÝVOJ PŘÍSTUPU K AUTISMU VE ŠPANĚLSKU

VÝVOJ PŘÍSTUPU K AUTISMU VE ŠPANĚLSKU VÝVOJ PŘÍSTUPU K AUTISMU VE ŠPANĚLSKU Poznatky, specializace a inkluze Praha, 28.2. 1.3. 2013 Šedesátá léta 1960: autismus je znám jako jedna z psychóz, ne jako vývojová porucha. Mluví se o matkách ledničkách.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) Co jsou speciální vzdělávací potřeby? Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi) ( text je stažen z webových stránek ČOSIV České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání www.cosiv.cz ) Co jsou speciální

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny Inkluzivní vzdělávání v Rakousku Na cestě vstříc škole pro všechny Lucie Bauer ŠKOLA PRO VŠECHNY Praha, 16.11. 2011 Co znamená inkluzivní vzdělávání v různých zemích? Zásadní otázka máme všichni na mysli

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více