a) Materiální a prostorové vybavení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Materiální a prostorové vybavení"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII. VIII. XI. X. ZÁVĚR DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Materiální a prostorové vybavení b) Aktivity volného času při CMcZŠ c) Výchova k volbě povolání d) Protidrogová prevence. Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie e) Péče o talentované žáky f) Výjezdy žáků pobyty g) Testy SCIO h) Rada školy i) Sružení na podporu CMcZŠ j) Žákovský parlament k) Školní ozvěny l) Projekty PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH a) Poradenské služby na základní škole b) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole c) Péče o žáky s poruchami učení PREZENTACE ŠKOLY a) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole b) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu c) Prezentace školy na veřejnosti d) Soutěže pořádané ve škole e) Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích f) Spolupracující organizace g) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Zpráva o činnosti školní družiny Příloha 2: Hodnocení Minimálního preventivního programu Příloha 3: Tisková zpráva k projektu Počítačové kurzy pro seniory Příloha 4: Tisková zpráva k projektu Využití moderních technologií při výuce VV a HV Příloha 5: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Příloha 6: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu Příloha 7: Soutěže pořádané ve škole Příloha 8: Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích Příloha 9: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce

3 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: právní subjekt IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák Telefon: , cz Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní družina - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků b) Počet tříd Školní rok celkem z toho Celkový Počet žáků na 2002/2003 spec. vyrovnávacích počet žáků jednu třídu 1.stupeň ,0 2.stupeň ,1 celkem ,5 POZNÁMKA: Došlo ke snížení počtu žáků pod maximální povolenou kapacitu. Důvodem je to, že velké množství školáků přijatých do 1. ročníku požádalo později o odklad školní docházky (viz. počet žáků v 1. třídách). Dále není vhodné doplňovat žáky do tříd 8. ročníku, ve kterém jsou největší výchovné problémy. c) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 70 Průměrný počet žáků na přepočtené učitele celkem za celou školu: 17,27 d) Rada školy je zřízena dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění. e) Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Obecná škola 12035/97-20 I. - IX. Výuka volitelného předmětu Etická výchova jako alternativní k předmětu Náboženská výchova povolena MŠMT , č.j / Volitelné předměty: Náboženská výchova, Etická výchova, Základy práce s počítačem, Technické praktikum, Pěstitelská výchova, Přírodovědné praktikum F-Ch, Přírodovědné praktikum Ch-Př, Dějepisné a zeměpisné praktikum, Literární praktikum, Konverzace Aj, Nj, Infomační výchova. Nepovinné předměty: Náboženská výchova na I. stupni, Náboženská výchova a Etická výchova v VI. ročníku, Informatika, Sborový zpěv. f) Škola nezřizuje školní jídelnu. 3

4 g) Součástí školy je školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč. 6,2 Zpráva o činnosti školní družiny je uvedena v Příloze 1. II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY fyzický počet / přepočtený počet a) Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Celkový počet pedag. pracovníků 34 / 33,0 100% Z toho pedagogicky způsobilých 33 / 32,45 97% / 98% Odborná způsobilost Pedagogicky Pedagogicky způsobilý, z toho vyučující aprobovaně z úvazku nezpůsobilý 0% 1-50% 51-99% 100% fyzický počet přepočtený p. 0,55 0,00 0,70 2,96 22,50 Celkový týdenní počet vyučovaných hodin je 618, z toho je odučeno kvalifikovaně 606, aprobovaně 536 nekvalifikovaně 12, neaprobovaně 82. b) Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 nastoupili na školu: 2 c) Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 nastoupili na školu: 0 d) Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2003/04 odešli ze školy: 5 (Z toho 3 na jinou školu, 2 mimo školství a 0 do starobního důchodu.) e) Nepedagogičtí pracovníci - počet: 10 / 9,70 4

5 f) Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 12 nad 50 let - 2 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Mateřská dovolená - - Celkem 4 30 Rodičovská dovolená - 5 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Kurz Aj British Centrum 3 Holíková, Strašák, Široká Výchova v kontextu FF MU Brno 1 Holíková sociálních proměn Komunikace pro pracovníky Centrum pro drog. 1 Holíková ve školství závislosti Brno Fundraising PC Křížová 1 Holíková RVP pro roč. Tvořivá škola 1 Horová Školský management PC Křížová 2 Strašák, Odehnalová Metodika individuálního PPP Kohoutova 3 Greplová, Šimšíková, Horová vzdělávacího programu Fundraising PC Křížová 1 Holíková Speciální pedagogika stud. PedF Olomouc 1 S. Edita Navrátilová Kurs etické výchovy PC Křížová 2 Kočí, Judasová Výchova k civilní obraně PC Křížová 1 Duroňová Ochrana člověka za PC Křížová 1 Kazdová mimořádných událostí Kurs PC úroveň Z1 GML Žižkova 4 Kazdová, Navrátilová, Mašová, Březinová Test PC úroveň Z1 GML Žižkova 3 Nosková, Strašák, Široká Kurs PC úroveň P1 GML Žižkova 3 Borkovcová, Kočí, Kučerová Etické fórum ČR Kroměříž 1 Kočí Kurs výrobků ze sádry PC Křížová 1 Husaříková Aj - využití Internetu MU Brno 1 Nosková Rámcový vzděl. program PC Brno 1 Strašák Komunikace s rodiči PC Brno 1 Strašák 5

6 Reading,writing, teaching... Oxford Univ. Press 2 Navrátilová, Nosková Jak budovat a posilovat PC Brno 1 Strašák komunitní rozměr školy RVP pro ZŠ Arcibisk. Olomouc 1 Strašák Dyskalkulie diagnostika a PPP Kohoutova 2 Greplová, Šimšíková reedukace Nové chemické názvosloví SPŠCH 1 Holíková Histor. památky jižní Moravy PC Brno 1 Kolář Tématické vzděl. v ped. psych. problematice PPP Zachova 14 Horová, Crhová, Šimšíková, Šťastná, Zavadilová, Greplová Machynková, Grombířová, Odehnalová, Široká, Kazdová, Rašovská, Mašová, Valentová Celkem h) Romský asistent: NE Jiný asistent: NE III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ a) Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo (*) vyznamenáním bez (*) bez (*) I. stupeň K 1) O 2) ) 4) 2-O II. stupeň Celkem *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října 1) Z důvodu velkého počtu zameškaných hodin (zdravotní důvody) nebylo možné provést klasifikaci v předmětech anglický jazyk, dějepis, matematika, přírodopis. 2) 3) 4) Opravná zkouška z chemie Opravná zkouška z matematiky Opravná zkouška z matematiky 6

7 b) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech žáků školy 1. pol. 2. pol ,9% ,04% 2 0 c) Celkový počet neomluvených hodin na škole Neomluvená absence 1. pololetí 2. pololetí celkem počet hodin na jednoho žáka 0 0, d) Údaje o přijímacím řízení na střední školu Podle školy uvedené v přihlášce na 1. místě Školní rok 2002/03 Gymnázia SOŠ SOU Počty žáků 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium přihlášených* 26 47,3% 7 6,6% 52 68,4% 26 47,3% 3 5,5% přijatých* 12 21,8% 1 1,0% 26 34,2% 17 30,9% 3 5,5% přijatých** 12 46,2% 1 14,3% 26 50,0% 17 65,4% 3 100% * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu žáků přihlášených na typ školy Úspěšnost v devátých třídách 9. ROČNÍK předtermín 1. termín (přihlášeno/přijato) počet žáků G SOŠ SOU v % v % v % 9.A 27 / 2 4 / / / B 28 / 2 22 / / / 4 26 / / / / 31 61% e) Počet absolventů CMcZŠ Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9.ročník 55 9,6% nižší ročník 0 0 Celkem 55 9,6% 7

8 IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: A) března 2004; kontrola podmínek a průběhu vzdělávání a výchovy Kontrola byla zaměřena na plnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, na vedení povinné dokumentace školy, na plnění zpravodajské povinnosti při vykazování počtu žáků, na vydání a projednání řádu školy, na dodržování délky vyučování a přestávek, na ukládání výchovných opatření žákům a s tím spojenou oznamovací povinnost školy informovat rodiče, na hodnocení a klasifikaci žáků, na pravidla hodnocení a klasifikace, na výkon státní správy a samosprávy ředitele školy. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: ad A) Z kontrolního zjištění vyplývá, že sledované oblasti jsou ošetřeny v souladu se zákonem a platnými právními předpisy. Nesrovnalosti zjistila inspekce v následujících bodech: * Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti nesplňují 4 učitelé. 3 vyučující mají způsobilost pro střední školy, čtvrtá má smlouvu na dobu určitou. * Pozdní příchody z obědů nezaviněné žáky jsou posuzovány jako porušení kázně. Žádné pozdní příchody do výuky z obědů, které nejsou způsobeny jednostranným proviněním žáků, nejsou od této chvíle posuzovány jako porušení kázně. Zvážíme další organizační opatření, která pomohou zlepšit psychohygienické podmínky obědů žáků. V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 21 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění 0 0 Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2003/2004: 97 Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2004/2005: 96 8

9 VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Materiální a prostorové vybavení Škola má k dispozici: - 23 kmenových tříd, - v nich jsou zařízeny odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, HV, - odbornou učebnu technické výchovy, výtvarné výchovy s keramickou pecí, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, - školní a pedagogickou knihovnu, - napojení na internet, - 2 tělocvičny, - učebnu v přírodě, - divadelní sál, - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu, - zubní středisko. b) Aktivity volného času při CMcZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Keramika 3 42 Cvičení s hudbou 3 6 *) Taneční -ZUŠ 4 54 Country tance 1 24 Sborový zpěv 2 33 Házená 2 50 Edukativně stimulační skupiny 1 8 Dyslektické skupiny 1 7 Dyslektický kroužek 1 18 Kroužek integrace 3 11 Dramatický kroužek 2 34 Biblický kroužek 2 55 Připrava na sv. přijímání 2 46 Připrava na křest 2 24 Florbal děvčata 1 8 Florbal chlapci 1 12 Angličtina pro třídy 3 19 CELKEM *) Jedná se o společné cvičení žáky, dívek a žen; uveden je počet žákyň. 9

10 c) Výchova k volbě povolání V projektu Obecná škola jsou témata výchovy k volbě povolání zahrnuta do předmětů Rodinná výchova a Občanská výchova. Dále je 10 hodin v každé třídě druhého stupně věnováno předmětu Úvod do světa práce, který seznamuje žáky s rozsahem oborů lidské činnosti: 6. ročník úřady a instituce v městě Brně; 7. ročník komunikace s úřady, kulturní a církevní organizace ; 8. ročník poznání řemesel, úřad práce, závislost mezi vzděláním a nezaměstnaností; 9. ročník typy středních škol, vyhledávání zaměstnání, příprava na konkurz. Při volbě povolání spolupracuje se žáky rovněž výchovný poradce. Žáci 8. a 9. tříd navštívili v rámci předmětu Úvod do světa práce Veletrh středních škol. d) Protidrogová prevence Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie Škola má vypracovaný Minimální preventivní program. Důraz klademe na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravému životnímu stylu a duchovní formaci. Protidrogovou koordinátorkou a preventistkou je Mgr. Lenka Řeholová. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, chemie, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky Městské policie a nadace Podané ruce (p. Voříšek), zúčastnili se programu na téma tolerance a partnerské vztahy. Výrazné byly aktivity preventistky o přestávkách a mimo výuku. Další podrobnosti najdete v Hodnocení Minimálního preventivního programu, které je uvedeno v Příloze 2. e) Péče o talentované žáky Žáci mohou ve výuce svoje schopnosti a zájmy rozvíjet v následujících aktivitách: Český jazyk Cizí jazyky Přírodopis, chemie Dějepis, zeměpis Tělesná výchova Výtvarná výchova - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v Olympiádě Čj a literárních soutěžích, soutěž Já básnička, příprava Vánoční akademie - rozšiřující úkoly projekt Jazykové dny, příprava cizojazyčné akademie, účast v konverzační soutěži, celoroční cizojazyčný projekt, volitelný předmět konverzace v Aj a Nj - přírodovědné praktikum, účast v olympiádě Bi, ekologický Týden Země, návštěva DEV Lipka - praktikum D-Z, setkání s významnými osobnostmi, účast v olympiádě D i Z - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, olympiáda ŠD, volejbal, vybíjená, zapojení do městské atletické soutěže, sportovní dny školy, Šplhoun roku pro I. stupeň, fotbalové utkání učitelé versus 9. třídy, plavání 2. a 3. tříd, bruslení 4. tříd - ilustrace školního časopisu, výtvarné soutěže (Mosty mezi městy, Pražské Jezulátko, Matice svatohostýnská), práce na výzdobě školy 10

11 Matematika Pracovní výchova Hudební výchova Práce s PC Dramatická výchova - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a Matematická olympiáda, řešení problémových úkolů a úloh, Matematická miniolympiáda pro IV. ročník - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku, dveří, renovace lavic, rekonstrukce a opravy zařízení školy, zařizování sprch - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv pro žáky I. stupně, školní sbor, vystoupení na nám. Svobody při Brněnských Vánocích a při školních slavnostech, soutěž Skřivánek, soutěž Zlatý kos - práce na školním časopisu, nepovinný předmět informatika, přístup na internet ve výuce i po vyučování, vedení práce na PC se seniory - školní žákovské divadlo, Vánoční akademie f) Výjezdy žáků pobyty Seznamovací výlet, Tři Studně, 6.A, ; Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd, Jablonné v Orlických horách, jednodenní lyžařský zájezd do Dolní Moravy Elektrárna Dalešice, 9.A, 9.B, JED Dukovany, 9.A, 9.B, jednodenní zájezd žáků 9. tříd do Prahy, exkurze do pivovaru v Černé Hoře, 9.A, Pobyty žáků na školní faře v Dlouhé Lhotě: seznamovací výlet, 6.B bloková výuka 8.B dramatický kroužek brigáda, žáci 9.B školní družina, V. oddělení školní družina, V. oddělení A B víkendové pobyty bývalých žáků (Mgr. Petr Kolář) Výlety všech třídních kolektivů. 11

12 g) Srovnávací testování SCIO Stejně jako v loňském roce, i letos jsme provedli testování žáků komplexní evaluační analýzu firmy SCIO. Testování se zúčastnili všichni žáci od 5. do 9. ročníku. Jedná se o srovnávací testy, které nevypovídají o kvalitě vědomostí, ale slouží ke srovnání s ostatními školami v republice. Pro 5. třídy byl přichystán test všeobecných studijních předpokladů, z českého jazyka a matematiky. Žáci 6. tříd absolvovali test z přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia (z českého jazyka a matematiky) a test všeobecných studijních předpokladů. Žáci 8. ročníku absolvovali test všeobecných studijních předpokladů. V 9. třídách proběhlo testování zahrnující test všeobecných studijních předpokladů a testy z ČJ, M, F, PŘ, NJ, AJ, D, Z. Testy měly informovat žáky ještě před přijímacím řízením o stavu jejich znalostí. Testování dále navazuje na testy ze školního roku 2002/2003. A konečně testy firmy SCIO jsou používány ve značné míře u přijímacích zkoušek. Výhrady máme opakovaně ke kvalitě a přesnosti testovacích otázek. Firma testy nedodala v dohodnutém termínu, nedodržela ani termín zpracování výsledků. Tím pádem byly testy pro žáky 9. ročníku, kteří výsledky obdrželi až po přijímacích zkouškách, prakticky bezcenné. Z těchto důvodů budeme spolupráci s firmou SCIO v příštím roce důkladně zvažovat. h) Rada školy Rada se během roku sešla na pěti řádných a dvou mimořádných zasedáních. Shromažďovala a zabývala se podněty a připomínkami rodičů a učitelů. Vedení školy s ní konzultovalo zásadní materiály (výroční zprávu, koncepci školy), které připomínkovala a schvalovala. Na mimořádných zasedáních se zabývala problémy spojenými s územním řízením nové školní tělocvičny. Připravila i veřejné jednání, na kterém seznámila veřejnost s touto připravovanou stavbou. i) Sdružení na podporu CMcZŠ Při škole je zřízeno občanské sdružení, které poskytuje škole duchovní, finanční a hmotnou podporu školních a mimoškolních aktivit, zejména alternativních metod výuky, rozvoje duchovních hodnot a projektů rozvoje jazykové, estetické a etické výchovy žáků včetně výpomoci sociálně slabším žákům. j) Žákovský parlament Žákovský parlament tvoří dva zástupci ze všech tříd. O parlament pečuje Mgr. Markéta Široká. Zástupci se schází jednou za měsíc na zasedání, na něž je pozván i ředitel školy. Parlament si zvolil sedmičlenné předsednictvo, které se s ředitelem schází na pravidelných schůzkách jednou týdně. Řeší se otázky běžného provozu školy, kvality výuky, žáci zpracovávají předkládají návrhy na nové aktivity. Tento model je letos nový, prokázal již svou životaschopnost, takže na něj budeme navazovat. k) Školní ozvěny Škola vydává časopis Školní ozvěny. Redakční radu tvoří žáci, převážně 6. a 7. tříd, pod vedením Mgr. Lenky Navrátilové - Sestry Edity. Obsah i formu časopisu připravují sami. Úmysl, aby ostatní žáci pomáhali s pracemi na počítači, je zatím spíše přáním než pravidelným jevem. Zástupci redakční rady absolvovali odborný redakční kurz. V příštím roce by se měl časopis obsah víc přiblížit dětem. 12

13 l) projekty A) Ve školním roce probíhaly následující projekty: Edukativně stimulační skupiny Dyslektické skupiny Učíme se s počítačem na I. stupni B) Pilotní projekty Získali jsme dva granty MŠMT na pilotní projekty využití počítačů ve školství (církevní školy přihlásily celkem 6 projektů, schváleny byly čtyři). B.1) Projekt Počítačové kurzy pro seniory Cílem projektu je, aby spoluobčané, kteří nemají běžně přístup k výpočetní technice (spoluobčané ve věku nad 50 roků, případně ženy v domácnosti a matky na mateřské dovolené) a kteří mají zájem uplatnit se na trhu práce nebo se dále vzdělávat, dokázali samostatně pracovat s moderními komunikačními prostředky, které jim to vše umožňují. Obsahem kurzu jsou základní znalosti ovládání PC, práce s textovým editorem, obsluhování elektronické pošty a internetu. Kurz je rozdělený na začátečnický a pro pokročilé. Kurz je možno uskutečnit i v nejjednodušších podmínkách. Náklady, personální požadavky a požadavky na vybavení (počítače připojené na internet) jsou minimální. Věcné vyhodnocení pilotního projektu Průběh kurzu potvrdil zájem o tento typ kurzu a předpoklad, že je uskutečnitelný i v nejjednodušších podmínkách. První běh byl vyhrazený pro obyvatele z okolí školy. Zapsáno jich bylo 16 dokončilo 14. Senioři a seniorky, kteří niky nepracovali s PC, se naučili základním znalostem ovládání počítače, práce s elektronickou poštou a s internetem. O další běh projevili zájem lidé z celého města, kromě seniorů se zúčastňují i ženy v domácnosti. Vzhledem ke značnému zájmu došlo k úpravám kurzů. Místo dvou dlouhodobých (15 lekcí) pořádáme čtyři běhy kurzů krátkodobých (v trvání 8 lekcí), rozlišených do dvou úrovní základní a pokročilé. Frekventantům jsme po ukončení kurzu umožnili zdokonalovat se a soustavně pracovat na PC ve vyhrazených odpoledních hodinách. Při nich jsou jim pomocí a radou k dispozici žáci devátých tříd. Tím se daří cíle projektu (získání praxe s PC a komunikace mezi generacemi) ještě rozšířit. Přenesení zkušeností realizace projektu na CMSPgŠaG Brno probíhá vzájemnými konzultacemi a návštěvami kurzu. Kurz je finančně podporován mezinárodním klubem SI Soroptimíst International Brno. Tisková zpráva projektu je uvedena v Příloze 3. B.2) Projekt Využití moderních technologií při výuce VV a HV Cílem projektu je rozšířením počítačových výtvarných technik obohatit výuku výtvarné, estetické a hudební výchovy. Umožnit žákům práci s technologiemi, které žáci upřednostňují. Ukázat žákům vzájemné vztahy mezi hudbou a kresbou. Z výtvarného hlediska bude využití 13

14 moderních informačních technologií přínosem zvláště s ohledem na překotný vývoj informatiky. Projekt je zařazený do výuky v rámci předmětů informatika a výtvarná výchova. Přínosem je pro žáky oživení výuky, možnost vyjádřit se moderními prostředky, zajímavé výstupy a nadstandardní dovednosti, které mohou v budoucnu zúročit. Věcné vyhodnocení pilotního projektu Do projektu jsou zapojeni všichni žáci 8. a 9. tříd. Pokrytí projektu 2 hodinami výuky týdně se zatím jeví jako dostatečné. Nejvýraznější položkou byl nákup programu 3DS MAX. Po jeho pořízení však můžeme provádět projekt i v dalších letech pouze s provozními náklady. Potíže jsem měli s instalací programu. Důvodem bylo zapojení do projektu INDOŠ, který neumožňuje správci školní sítě instalaci programu, byť jednoduchou. Do doby instalace 3D MAX jsme zvolili náhradní řešení, které nemá vliv na kvalitu projektu a umožňuje jeho realizaci podle původních záměrů. Žáci se do projektu aktivně zapojili. Přínosem je pro ně oživení výuky, zajímavé výstupy a nadstandardní dovednosti, které mohou v budoucnosti zúročit. Možnost vyjádřit se moderními prostředky. Nyní dokáží vytvořit prostorové objekty v perspektivě, pracují s nastavením kamer a světla, vytvářejí barevné kompozice, užívají různé textury materiálu a struktury povrchů. Jsou schopni vytvořit jednoduchý krátký film. Projekt žákům umožňuje získat základní dovednosti v práci s animačním programem. Ukazuje se, že na něj může navázat individuální práce žáků a zapojení do dalších předmětů a využití při volnočasových aktivitách. Tisková zpráva projektu je uvedena v Příloze 4. VII. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE a) Poradenské služby na základní škole A) počty pracovníků fyzický kvalifikace, počet specializace dosažené vzdělání výchovný poradce VŠ školní metodik prevence VŠ úvazek kvalifikace, dosažené specializace vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

15 B) věková struktura do 35let let 50 let - důch. věk / z toho důchodci výchovný poradce / 0 školní metodik prevence / 0 školní psycholog / 0 školní speciální pedagog / 0 C) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 psycholog 0 speciální pedagog 0 b) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky ze státního rozpočtu formou grantů ani z jiných zdrojů (Magistrát města Brna, sponzor, městská část). c) Péče o žáky s poruchami učení A) Žáci s poruchami učení Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována patřičná péče. 131 žáků (23,0%) bylo hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a dalších 17 žáků bylo integrováno (3,0%): třída 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B SPU integr B) Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet Ročník Počet Ročník Počet žáků žáků žáků sluchové 7 1 * * * * zrakové 4 1 * * * * specifické poruchy chování 3 1 * * * * specifické poruchy učení * * kombinované poruchy kombinované poruchy celkem žáků 17 15

16 C) Náprava poruch učení Žáci s poruchami učení ročník speciální péče I. edukativně stimulační skupiny 60 minut po 14 dnech II. dyslektické skupiny 60 minut po 14 dnech II. V. dyslektický kroužek 1 hodina týdně Žáci integrovaní I. V. péče speciálního pedagoga 2 hodiny týdně VI. IX péče speciálního pedagoga 1 hodina týdně Dyslektické skupiny lektorky učí pracovat děti společně s rodiči. Děti diagnostikované PPP. Edukativně dyslektické skupiny - lektorky učí vytipované děti s největšími potížemi pracovat společně s rodiči. Žáci třetích tříd s vývojovými poruchami navštěvovali speciální kroužek pod odborným vedením uč. I. Rašovské; Žáci II. stupně měli u všech pedagogů možnost navštěvovat konzultační hodiny. Poznámka: Nebyli jsme připraveni na značný nárůst počtu integrovaných žáků (z 11 v září na 17!!), proto nebylo možné péči speciálního pedagoga ve škole zajistit v potřebném objemu. V následujícím školním roce chceme nápravu poruch učení a práci s dětmi ještě prohloubit. VIII. PREZENTACE ŠKOLY a) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Aktivity jsou uvedeny v Příloze 5. b) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu Tyto aktivity jsou uvedeny v Příloze 6. c) Prezentace školy na veřejnosti - vydávání časopisu Školní ozvěny - internet - webové stránky - Brněnské Vánoce - vystoupení na náměstí Svobody - Vánoční akademie - Týden jazyků a Jazyková akademie - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila 16

17 - Den otevřených dveří CMcZŠ - pořádání okresního kola biblické soutěže Bible a my - návštěva dětí z mateřských škol - spolupráce s Pedagogickou fakultou MU náslechy studijních skupin vedených dr. Filovou - spolupráce s Filosofickou fakultou MU náslechy skupin vedených Mgr. J. Zlatuškovou - účast v dopravní soutěži Empík - cyklista - turnaj v malé kopané pořadatel základního kola - uspořádání turnaje v kopané mezi farnostmi - sběr brýlí a známek pro misie - sběr hraček pro misie - adopce na dálku - Výjezdní zasedání Asociace ředitelů církevních škol, Budmerice - Česká Bible v průběhu staletí (Naši žáci doprovodili svými kresbami putovní výstavu, kterou bylo možno shlédnout v březnu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.) d) Soutěže pořádané ve škole - Konverzační soutěž v Aj - Konverzační soutěž v Nj - Jazykové klání - Dějepisná olympiáda - Zeměpisná olympiáda - Matematická miniolympiáda 4. tříd - Pythagoriáda 7. tříd - Celostátní testování SCIO třídy - Já, básnička recitační soutěž pro I. stupeň - Skřivánek pěvecká soutěž pro I. stupeň - Biblická soutěž - Šplhoun roku šplh na laně pro I. stupeň - Školní fotbalová liga chlapci II. stupně - Miniolympiáda ŠD - Vánoční sportovní den - Sportovní den Den Dětí - Školní turnaj v šachu Výsledky vybraných soutěží jsou uvedeny v Příloze 7. 17

18 e) Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích A) Výsledky olympiád a mimoškolních soutěží jsou uvedeny v Příloze 8. B) Výrazným úspěchem pro školu skončil nultý ročník celoměstské dopravní soutěže Městské policie Brno EMPÍK CYKLISTA! Soutěž se skládala ze dvou částí ověření teoretických znalostí dopravním testem a předvedení praktických dovedností při jízdě na dopravním hřišti. CMcZŠ mezi 35 školami zvítězila. Při účasti 80 tříd z Brna byly výsledky velice příjemné: 1. místo 5.B 2. místo 5.A 5. místo 5.C Bezchybně zvládlo soutěž 29 žáků, z toho bylo 7 žáků naší školy. Dopravní výchovu žáků vede Mgr. Rousová. f) Spolupracující organizace Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium Biblická společnost Mahenova knihovna Diecézní Charita Brno Městská policie Brno Centrum volného času Lužánky Občanské sdružení Masarykova čtvrť Dům ekologické výchovy Lipka Pedagogická fakulta MU Brno, Dr. Filová farnost Staré Brno Pedagogicko-psychologická poradna Zachova farnost sv. Augustina Policie ČR g) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ říjen ŠD Jana Chlachulová 16 studentů VHC CMCPgŠaG Oldřiška Špačková listopad - PŘ Ida Duroňová Anna Mácová Pedf MU Brno prosinec CH Maria Holíková listopad D Petr Kolář Denisa Sobková Pedf MU Brno květen OV Markéta Široká prosinec ŠD Kateřina Slavíčková Tomáš Otradovec CMCPgŠaG prosinec VV Kateřina Duroňová Zuzana Šíblová prosinec ŠD Kateřina Slavíčková Jan Melichárek Pedf MU Brno únor I. stupeň Irena Greplová Eva Růžičková Pedf MU Brno květen ŠD Jana Chlachulová Milena Potůčková CMCPgŠaG Kristina Marková květen F Pavel Macků Jan Sládek DPS VUT Brno 18

19 IX. DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY a) Školní mše svatá Každé pondělí (ve školním roce ) v hodin v kostele sv. Augustina. Školní mše se zúčastňují kromě žáků a učitelů rovněž rodiče a prarodiče. Je důležité, pokud třída s učitelem dokáže vytvořit společenství i mimo školní budovu. Daří se to pouze některým třídám na I. stupni. Mše se zúčastňuje málo dětí. b) Slavnostní mše svatá Slavnostní mše svaté v kostele sv. Augustina se účastní žáci a učitelé celé školy. Mší svatou byl zahájen a ukončen školní rok, dále sleven svátek patrona školy, sv. Cyrila (14. února). Mší svatou rovněž vítáme významné návštěvy a slavíme svátky. Organizačními opatřeními se snažíme zlepšit chování žáků při celoškolních mších svatých. c) Školní kaple Je v sousední budově Cyrilometodějské střední pedagogické školy a gymnázia. Kaple je zasvěcena Panně Marii Matce jednoty křesťanů. Mše svatá probíhá ve školním roce vždy ve čtvrtek v 7.15 hodin. Kapli využíváme ke společné modlitbě v hodinách náboženství a o velkých přestávkách pro žáky k meditaci a modlitbě. d) Výuka náboženství Obsahuje křesťanskou výchovu s naukou římskokatolické církve. Na I. stupni je náboženská výchova jako nepovinný předmět. Na II. stupni žáci vybírají mezi náboženskou a etickou výchovou. e) Oslava svátku svatého Cyrila Svátek sv. Cyrila jsme společně oslavili 14. února, kdy byla v 8.00 hodin mše svatá v kostele a poté následoval zajímavý program pro žáky ve škole. f) Oslava svátku svatého Mikuláše Probíhá, je-li to možné, 5. prosince. Svatý Mikuláš s čertem a andělem navštíví žáky I. stupně a předá jim něco dobrého. Výborná je spolupráce se studenty CMSPgŠaG. g) Příprava na křest a první svaté přijímání Začíná vždy v září a probíhá celý školní rok 1x za týden. h) Biblický kroužek Je nepovinný zájmový předmět, který navazuje na výuku náboženství. Více rozvíjí vědomosti o Bibli a seznamuje s biblickými příběhy, na které se v náboženství nedostává času. i) Růžencové poutě dětí a rodičů na Staré Brno Každou středu (kromě státních svátků) v květnu a říjnu. Sraz je u školy, odtud jdou pěšky do baziliky Panny Marie Nanebevzaté na Starém Brně, kde se modlí růženec a zpívají Loretánské litanie. 19

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8 Výroční zpráva školní rok 29/21 Základní škola Brno Bakalovo nábřeží 8 1. Základní charakteristika školy Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a s výukou některých předmětů v cizím jazyce 1.1

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

tel.547381221, fax. 547250286

tel.547381221, fax. 547250286 Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více