a) Materiální a prostorové vybavení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Materiální a prostorové vybavení"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII. VIII. XI. X. ZÁVĚR DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Materiální a prostorové vybavení b) Aktivity volného času při CMcZŠ c) Výchova k volbě povolání d) Protidrogová prevence. Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie e) Péče o talentované žáky f) Výjezdy žáků pobyty g) Testy SCIO h) Rada školy i) Sružení na podporu CMcZŠ j) Žákovský parlament k) Školní ozvěny l) Projekty PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH a) Poradenské služby na základní škole b) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole c) Péče o žáky s poruchami učení PREZENTACE ŠKOLY a) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole b) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu c) Prezentace školy na veřejnosti d) Soutěže pořádané ve škole e) Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích f) Spolupracující organizace g) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Zpráva o činnosti školní družiny Příloha 2: Hodnocení Minimálního preventivního programu Příloha 3: Tisková zpráva k projektu Počítačové kurzy pro seniory Příloha 4: Tisková zpráva k projektu Využití moderních technologií při výuce VV a HV Příloha 5: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Příloha 6: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu Příloha 7: Soutěže pořádané ve škole Příloha 8: Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích Příloha 9: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce

3 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: právní subjekt IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák Telefon: , cz Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní družina - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků b) Počet tříd Školní rok celkem z toho Celkový Počet žáků na 2002/2003 spec. vyrovnávacích počet žáků jednu třídu 1.stupeň ,0 2.stupeň ,1 celkem ,5 POZNÁMKA: Došlo ke snížení počtu žáků pod maximální povolenou kapacitu. Důvodem je to, že velké množství školáků přijatých do 1. ročníku požádalo později o odklad školní docházky (viz. počet žáků v 1. třídách). Dále není vhodné doplňovat žáky do tříd 8. ročníku, ve kterém jsou největší výchovné problémy. c) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 70 Průměrný počet žáků na přepočtené učitele celkem za celou školu: 17,27 d) Rada školy je zřízena dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění. e) Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Obecná škola 12035/97-20 I. - IX. Výuka volitelného předmětu Etická výchova jako alternativní k předmětu Náboženská výchova povolena MŠMT , č.j / Volitelné předměty: Náboženská výchova, Etická výchova, Základy práce s počítačem, Technické praktikum, Pěstitelská výchova, Přírodovědné praktikum F-Ch, Přírodovědné praktikum Ch-Př, Dějepisné a zeměpisné praktikum, Literární praktikum, Konverzace Aj, Nj, Infomační výchova. Nepovinné předměty: Náboženská výchova na I. stupni, Náboženská výchova a Etická výchova v VI. ročníku, Informatika, Sborový zpěv. f) Škola nezřizuje školní jídelnu. 3

4 g) Součástí školy je školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč. 6,2 Zpráva o činnosti školní družiny je uvedena v Příloze 1. II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY fyzický počet / přepočtený počet a) Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Celkový počet pedag. pracovníků 34 / 33,0 100% Z toho pedagogicky způsobilých 33 / 32,45 97% / 98% Odborná způsobilost Pedagogicky Pedagogicky způsobilý, z toho vyučující aprobovaně z úvazku nezpůsobilý 0% 1-50% 51-99% 100% fyzický počet přepočtený p. 0,55 0,00 0,70 2,96 22,50 Celkový týdenní počet vyučovaných hodin je 618, z toho je odučeno kvalifikovaně 606, aprobovaně 536 nekvalifikovaně 12, neaprobovaně 82. b) Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 nastoupili na školu: 2 c) Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03 nastoupili na školu: 0 d) Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2003/04 odešli ze školy: 5 (Z toho 3 na jinou školu, 2 mimo školství a 0 do starobního důchodu.) e) Nepedagogičtí pracovníci - počet: 10 / 9,70 4

5 f) Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 12 nad 50 let - 2 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Mateřská dovolená - - Celkem 4 30 Rodičovská dovolená - 5 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Kurz Aj British Centrum 3 Holíková, Strašák, Široká Výchova v kontextu FF MU Brno 1 Holíková sociálních proměn Komunikace pro pracovníky Centrum pro drog. 1 Holíková ve školství závislosti Brno Fundraising PC Křížová 1 Holíková RVP pro roč. Tvořivá škola 1 Horová Školský management PC Křížová 2 Strašák, Odehnalová Metodika individuálního PPP Kohoutova 3 Greplová, Šimšíková, Horová vzdělávacího programu Fundraising PC Křížová 1 Holíková Speciální pedagogika stud. PedF Olomouc 1 S. Edita Navrátilová Kurs etické výchovy PC Křížová 2 Kočí, Judasová Výchova k civilní obraně PC Křížová 1 Duroňová Ochrana člověka za PC Křížová 1 Kazdová mimořádných událostí Kurs PC úroveň Z1 GML Žižkova 4 Kazdová, Navrátilová, Mašová, Březinová Test PC úroveň Z1 GML Žižkova 3 Nosková, Strašák, Široká Kurs PC úroveň P1 GML Žižkova 3 Borkovcová, Kočí, Kučerová Etické fórum ČR Kroměříž 1 Kočí Kurs výrobků ze sádry PC Křížová 1 Husaříková Aj - využití Internetu MU Brno 1 Nosková Rámcový vzděl. program PC Brno 1 Strašák Komunikace s rodiči PC Brno 1 Strašák 5

6 Reading,writing, teaching... Oxford Univ. Press 2 Navrátilová, Nosková Jak budovat a posilovat PC Brno 1 Strašák komunitní rozměr školy RVP pro ZŠ Arcibisk. Olomouc 1 Strašák Dyskalkulie diagnostika a PPP Kohoutova 2 Greplová, Šimšíková reedukace Nové chemické názvosloví SPŠCH 1 Holíková Histor. památky jižní Moravy PC Brno 1 Kolář Tématické vzděl. v ped. psych. problematice PPP Zachova 14 Horová, Crhová, Šimšíková, Šťastná, Zavadilová, Greplová Machynková, Grombířová, Odehnalová, Široká, Kazdová, Rašovská, Mašová, Valentová Celkem h) Romský asistent: NE Jiný asistent: NE III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ a) Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo (*) vyznamenáním bez (*) bez (*) I. stupeň K 1) O 2) ) 4) 2-O II. stupeň Celkem *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října 1) Z důvodu velkého počtu zameškaných hodin (zdravotní důvody) nebylo možné provést klasifikaci v předmětech anglický jazyk, dějepis, matematika, přírodopis. 2) 3) 4) Opravná zkouška z chemie Opravná zkouška z matematiky Opravná zkouška z matematiky 6

7 b) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech žáků školy 1. pol. 2. pol ,9% ,04% 2 0 c) Celkový počet neomluvených hodin na škole Neomluvená absence 1. pololetí 2. pololetí celkem počet hodin na jednoho žáka 0 0, d) Údaje o přijímacím řízení na střední školu Podle školy uvedené v přihlášce na 1. místě Školní rok 2002/03 Gymnázia SOŠ SOU Počty žáků 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium přihlášených* 26 47,3% 7 6,6% 52 68,4% 26 47,3% 3 5,5% přijatých* 12 21,8% 1 1,0% 26 34,2% 17 30,9% 3 5,5% přijatých** 12 46,2% 1 14,3% 26 50,0% 17 65,4% 3 100% * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu žáků přihlášených na typ školy Úspěšnost v devátých třídách 9. ROČNÍK předtermín 1. termín (přihlášeno/přijato) počet žáků G SOŠ SOU v % v % v % 9.A 27 / 2 4 / / / B 28 / 2 22 / / / 4 26 / / / / 31 61% e) Počet absolventů CMcZŠ Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9.ročník 55 9,6% nižší ročník 0 0 Celkem 55 9,6% 7

8 IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: A) března 2004; kontrola podmínek a průběhu vzdělávání a výchovy Kontrola byla zaměřena na plnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, na vedení povinné dokumentace školy, na plnění zpravodajské povinnosti při vykazování počtu žáků, na vydání a projednání řádu školy, na dodržování délky vyučování a přestávek, na ukládání výchovných opatření žákům a s tím spojenou oznamovací povinnost školy informovat rodiče, na hodnocení a klasifikaci žáků, na pravidla hodnocení a klasifikace, na výkon státní správy a samosprávy ředitele školy. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: ad A) Z kontrolního zjištění vyplývá, že sledované oblasti jsou ošetřeny v souladu se zákonem a platnými právními předpisy. Nesrovnalosti zjistila inspekce v následujících bodech: * Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti nesplňují 4 učitelé. 3 vyučující mají způsobilost pro střední školy, čtvrtá má smlouvu na dobu určitou. * Pozdní příchody z obědů nezaviněné žáky jsou posuzovány jako porušení kázně. Žádné pozdní příchody do výuky z obědů, které nejsou způsobeny jednostranným proviněním žáků, nejsou od této chvíle posuzovány jako porušení kázně. Zvážíme další organizační opatření, která pomohou zlepšit psychohygienické podmínky obědů žáků. V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 21 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění 0 0 Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2003/2004: 97 Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2004/2005: 96 8

9 VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Materiální a prostorové vybavení Škola má k dispozici: - 23 kmenových tříd, - v nich jsou zařízeny odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, HV, - odbornou učebnu technické výchovy, výtvarné výchovy s keramickou pecí, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, - školní a pedagogickou knihovnu, - napojení na internet, - 2 tělocvičny, - učebnu v přírodě, - divadelní sál, - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu, - zubní středisko. b) Aktivity volného času při CMcZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Keramika 3 42 Cvičení s hudbou 3 6 *) Taneční -ZUŠ 4 54 Country tance 1 24 Sborový zpěv 2 33 Házená 2 50 Edukativně stimulační skupiny 1 8 Dyslektické skupiny 1 7 Dyslektický kroužek 1 18 Kroužek integrace 3 11 Dramatický kroužek 2 34 Biblický kroužek 2 55 Připrava na sv. přijímání 2 46 Připrava na křest 2 24 Florbal děvčata 1 8 Florbal chlapci 1 12 Angličtina pro třídy 3 19 CELKEM *) Jedná se o společné cvičení žáky, dívek a žen; uveden je počet žákyň. 9

10 c) Výchova k volbě povolání V projektu Obecná škola jsou témata výchovy k volbě povolání zahrnuta do předmětů Rodinná výchova a Občanská výchova. Dále je 10 hodin v každé třídě druhého stupně věnováno předmětu Úvod do světa práce, který seznamuje žáky s rozsahem oborů lidské činnosti: 6. ročník úřady a instituce v městě Brně; 7. ročník komunikace s úřady, kulturní a církevní organizace ; 8. ročník poznání řemesel, úřad práce, závislost mezi vzděláním a nezaměstnaností; 9. ročník typy středních škol, vyhledávání zaměstnání, příprava na konkurz. Při volbě povolání spolupracuje se žáky rovněž výchovný poradce. Žáci 8. a 9. tříd navštívili v rámci předmětu Úvod do světa práce Veletrh středních škol. d) Protidrogová prevence Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie Škola má vypracovaný Minimální preventivní program. Důraz klademe na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravému životnímu stylu a duchovní formaci. Protidrogovou koordinátorkou a preventistkou je Mgr. Lenka Řeholová. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, chemie, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky Městské policie a nadace Podané ruce (p. Voříšek), zúčastnili se programu na téma tolerance a partnerské vztahy. Výrazné byly aktivity preventistky o přestávkách a mimo výuku. Další podrobnosti najdete v Hodnocení Minimálního preventivního programu, které je uvedeno v Příloze 2. e) Péče o talentované žáky Žáci mohou ve výuce svoje schopnosti a zájmy rozvíjet v následujících aktivitách: Český jazyk Cizí jazyky Přírodopis, chemie Dějepis, zeměpis Tělesná výchova Výtvarná výchova - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v Olympiádě Čj a literárních soutěžích, soutěž Já básnička, příprava Vánoční akademie - rozšiřující úkoly projekt Jazykové dny, příprava cizojazyčné akademie, účast v konverzační soutěži, celoroční cizojazyčný projekt, volitelný předmět konverzace v Aj a Nj - přírodovědné praktikum, účast v olympiádě Bi, ekologický Týden Země, návštěva DEV Lipka - praktikum D-Z, setkání s významnými osobnostmi, účast v olympiádě D i Z - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, olympiáda ŠD, volejbal, vybíjená, zapojení do městské atletické soutěže, sportovní dny školy, Šplhoun roku pro I. stupeň, fotbalové utkání učitelé versus 9. třídy, plavání 2. a 3. tříd, bruslení 4. tříd - ilustrace školního časopisu, výtvarné soutěže (Mosty mezi městy, Pražské Jezulátko, Matice svatohostýnská), práce na výzdobě školy 10

11 Matematika Pracovní výchova Hudební výchova Práce s PC Dramatická výchova - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a Matematická olympiáda, řešení problémových úkolů a úloh, Matematická miniolympiáda pro IV. ročník - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku, dveří, renovace lavic, rekonstrukce a opravy zařízení školy, zařizování sprch - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv pro žáky I. stupně, školní sbor, vystoupení na nám. Svobody při Brněnských Vánocích a při školních slavnostech, soutěž Skřivánek, soutěž Zlatý kos - práce na školním časopisu, nepovinný předmět informatika, přístup na internet ve výuce i po vyučování, vedení práce na PC se seniory - školní žákovské divadlo, Vánoční akademie f) Výjezdy žáků pobyty Seznamovací výlet, Tři Studně, 6.A, ; Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd, Jablonné v Orlických horách, jednodenní lyžařský zájezd do Dolní Moravy Elektrárna Dalešice, 9.A, 9.B, JED Dukovany, 9.A, 9.B, jednodenní zájezd žáků 9. tříd do Prahy, exkurze do pivovaru v Černé Hoře, 9.A, Pobyty žáků na školní faře v Dlouhé Lhotě: seznamovací výlet, 6.B bloková výuka 8.B dramatický kroužek brigáda, žáci 9.B školní družina, V. oddělení školní družina, V. oddělení A B víkendové pobyty bývalých žáků (Mgr. Petr Kolář) Výlety všech třídních kolektivů. 11

12 g) Srovnávací testování SCIO Stejně jako v loňském roce, i letos jsme provedli testování žáků komplexní evaluační analýzu firmy SCIO. Testování se zúčastnili všichni žáci od 5. do 9. ročníku. Jedná se o srovnávací testy, které nevypovídají o kvalitě vědomostí, ale slouží ke srovnání s ostatními školami v republice. Pro 5. třídy byl přichystán test všeobecných studijních předpokladů, z českého jazyka a matematiky. Žáci 6. tříd absolvovali test z přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia (z českého jazyka a matematiky) a test všeobecných studijních předpokladů. Žáci 8. ročníku absolvovali test všeobecných studijních předpokladů. V 9. třídách proběhlo testování zahrnující test všeobecných studijních předpokladů a testy z ČJ, M, F, PŘ, NJ, AJ, D, Z. Testy měly informovat žáky ještě před přijímacím řízením o stavu jejich znalostí. Testování dále navazuje na testy ze školního roku 2002/2003. A konečně testy firmy SCIO jsou používány ve značné míře u přijímacích zkoušek. Výhrady máme opakovaně ke kvalitě a přesnosti testovacích otázek. Firma testy nedodala v dohodnutém termínu, nedodržela ani termín zpracování výsledků. Tím pádem byly testy pro žáky 9. ročníku, kteří výsledky obdrželi až po přijímacích zkouškách, prakticky bezcenné. Z těchto důvodů budeme spolupráci s firmou SCIO v příštím roce důkladně zvažovat. h) Rada školy Rada se během roku sešla na pěti řádných a dvou mimořádných zasedáních. Shromažďovala a zabývala se podněty a připomínkami rodičů a učitelů. Vedení školy s ní konzultovalo zásadní materiály (výroční zprávu, koncepci školy), které připomínkovala a schvalovala. Na mimořádných zasedáních se zabývala problémy spojenými s územním řízením nové školní tělocvičny. Připravila i veřejné jednání, na kterém seznámila veřejnost s touto připravovanou stavbou. i) Sdružení na podporu CMcZŠ Při škole je zřízeno občanské sdružení, které poskytuje škole duchovní, finanční a hmotnou podporu školních a mimoškolních aktivit, zejména alternativních metod výuky, rozvoje duchovních hodnot a projektů rozvoje jazykové, estetické a etické výchovy žáků včetně výpomoci sociálně slabším žákům. j) Žákovský parlament Žákovský parlament tvoří dva zástupci ze všech tříd. O parlament pečuje Mgr. Markéta Široká. Zástupci se schází jednou za měsíc na zasedání, na něž je pozván i ředitel školy. Parlament si zvolil sedmičlenné předsednictvo, které se s ředitelem schází na pravidelných schůzkách jednou týdně. Řeší se otázky běžného provozu školy, kvality výuky, žáci zpracovávají předkládají návrhy na nové aktivity. Tento model je letos nový, prokázal již svou životaschopnost, takže na něj budeme navazovat. k) Školní ozvěny Škola vydává časopis Školní ozvěny. Redakční radu tvoří žáci, převážně 6. a 7. tříd, pod vedením Mgr. Lenky Navrátilové - Sestry Edity. Obsah i formu časopisu připravují sami. Úmysl, aby ostatní žáci pomáhali s pracemi na počítači, je zatím spíše přáním než pravidelným jevem. Zástupci redakční rady absolvovali odborný redakční kurz. V příštím roce by se měl časopis obsah víc přiblížit dětem. 12

13 l) projekty A) Ve školním roce probíhaly následující projekty: Edukativně stimulační skupiny Dyslektické skupiny Učíme se s počítačem na I. stupni B) Pilotní projekty Získali jsme dva granty MŠMT na pilotní projekty využití počítačů ve školství (církevní školy přihlásily celkem 6 projektů, schváleny byly čtyři). B.1) Projekt Počítačové kurzy pro seniory Cílem projektu je, aby spoluobčané, kteří nemají běžně přístup k výpočetní technice (spoluobčané ve věku nad 50 roků, případně ženy v domácnosti a matky na mateřské dovolené) a kteří mají zájem uplatnit se na trhu práce nebo se dále vzdělávat, dokázali samostatně pracovat s moderními komunikačními prostředky, které jim to vše umožňují. Obsahem kurzu jsou základní znalosti ovládání PC, práce s textovým editorem, obsluhování elektronické pošty a internetu. Kurz je rozdělený na začátečnický a pro pokročilé. Kurz je možno uskutečnit i v nejjednodušších podmínkách. Náklady, personální požadavky a požadavky na vybavení (počítače připojené na internet) jsou minimální. Věcné vyhodnocení pilotního projektu Průběh kurzu potvrdil zájem o tento typ kurzu a předpoklad, že je uskutečnitelný i v nejjednodušších podmínkách. První běh byl vyhrazený pro obyvatele z okolí školy. Zapsáno jich bylo 16 dokončilo 14. Senioři a seniorky, kteří niky nepracovali s PC, se naučili základním znalostem ovládání počítače, práce s elektronickou poštou a s internetem. O další běh projevili zájem lidé z celého města, kromě seniorů se zúčastňují i ženy v domácnosti. Vzhledem ke značnému zájmu došlo k úpravám kurzů. Místo dvou dlouhodobých (15 lekcí) pořádáme čtyři běhy kurzů krátkodobých (v trvání 8 lekcí), rozlišených do dvou úrovní základní a pokročilé. Frekventantům jsme po ukončení kurzu umožnili zdokonalovat se a soustavně pracovat na PC ve vyhrazených odpoledních hodinách. Při nich jsou jim pomocí a radou k dispozici žáci devátých tříd. Tím se daří cíle projektu (získání praxe s PC a komunikace mezi generacemi) ještě rozšířit. Přenesení zkušeností realizace projektu na CMSPgŠaG Brno probíhá vzájemnými konzultacemi a návštěvami kurzu. Kurz je finančně podporován mezinárodním klubem SI Soroptimíst International Brno. Tisková zpráva projektu je uvedena v Příloze 3. B.2) Projekt Využití moderních technologií při výuce VV a HV Cílem projektu je rozšířením počítačových výtvarných technik obohatit výuku výtvarné, estetické a hudební výchovy. Umožnit žákům práci s technologiemi, které žáci upřednostňují. Ukázat žákům vzájemné vztahy mezi hudbou a kresbou. Z výtvarného hlediska bude využití 13

14 moderních informačních technologií přínosem zvláště s ohledem na překotný vývoj informatiky. Projekt je zařazený do výuky v rámci předmětů informatika a výtvarná výchova. Přínosem je pro žáky oživení výuky, možnost vyjádřit se moderními prostředky, zajímavé výstupy a nadstandardní dovednosti, které mohou v budoucnu zúročit. Věcné vyhodnocení pilotního projektu Do projektu jsou zapojeni všichni žáci 8. a 9. tříd. Pokrytí projektu 2 hodinami výuky týdně se zatím jeví jako dostatečné. Nejvýraznější položkou byl nákup programu 3DS MAX. Po jeho pořízení však můžeme provádět projekt i v dalších letech pouze s provozními náklady. Potíže jsem měli s instalací programu. Důvodem bylo zapojení do projektu INDOŠ, který neumožňuje správci školní sítě instalaci programu, byť jednoduchou. Do doby instalace 3D MAX jsme zvolili náhradní řešení, které nemá vliv na kvalitu projektu a umožňuje jeho realizaci podle původních záměrů. Žáci se do projektu aktivně zapojili. Přínosem je pro ně oživení výuky, zajímavé výstupy a nadstandardní dovednosti, které mohou v budoucnosti zúročit. Možnost vyjádřit se moderními prostředky. Nyní dokáží vytvořit prostorové objekty v perspektivě, pracují s nastavením kamer a světla, vytvářejí barevné kompozice, užívají různé textury materiálu a struktury povrchů. Jsou schopni vytvořit jednoduchý krátký film. Projekt žákům umožňuje získat základní dovednosti v práci s animačním programem. Ukazuje se, že na něj může navázat individuální práce žáků a zapojení do dalších předmětů a využití při volnočasových aktivitách. Tisková zpráva projektu je uvedena v Příloze 4. VII. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE a) Poradenské služby na základní škole A) počty pracovníků fyzický kvalifikace, počet specializace dosažené vzdělání výchovný poradce VŠ školní metodik prevence VŠ úvazek kvalifikace, dosažené specializace vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

15 B) věková struktura do 35let let 50 let - důch. věk / z toho důchodci výchovný poradce / 0 školní metodik prevence / 0 školní psycholog / 0 školní speciální pedagog / 0 C) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 psycholog 0 speciální pedagog 0 b) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky ze státního rozpočtu formou grantů ani z jiných zdrojů (Magistrát města Brna, sponzor, městská část). c) Péče o žáky s poruchami učení A) Žáci s poruchami učení Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována patřičná péče. 131 žáků (23,0%) bylo hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a dalších 17 žáků bylo integrováno (3,0%): třída 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B SPU integr B) Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet Ročník Počet Ročník Počet žáků žáků žáků sluchové 7 1 * * * * zrakové 4 1 * * * * specifické poruchy chování 3 1 * * * * specifické poruchy učení * * kombinované poruchy kombinované poruchy celkem žáků 17 15

16 C) Náprava poruch učení Žáci s poruchami učení ročník speciální péče I. edukativně stimulační skupiny 60 minut po 14 dnech II. dyslektické skupiny 60 minut po 14 dnech II. V. dyslektický kroužek 1 hodina týdně Žáci integrovaní I. V. péče speciálního pedagoga 2 hodiny týdně VI. IX péče speciálního pedagoga 1 hodina týdně Dyslektické skupiny lektorky učí pracovat děti společně s rodiči. Děti diagnostikované PPP. Edukativně dyslektické skupiny - lektorky učí vytipované děti s největšími potížemi pracovat společně s rodiči. Žáci třetích tříd s vývojovými poruchami navštěvovali speciální kroužek pod odborným vedením uč. I. Rašovské; Žáci II. stupně měli u všech pedagogů možnost navštěvovat konzultační hodiny. Poznámka: Nebyli jsme připraveni na značný nárůst počtu integrovaných žáků (z 11 v září na 17!!), proto nebylo možné péči speciálního pedagoga ve škole zajistit v potřebném objemu. V následujícím školním roce chceme nápravu poruch učení a práci s dětmi ještě prohloubit. VIII. PREZENTACE ŠKOLY a) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Aktivity jsou uvedeny v Příloze 5. b) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu Tyto aktivity jsou uvedeny v Příloze 6. c) Prezentace školy na veřejnosti - vydávání časopisu Školní ozvěny - internet - webové stránky - Brněnské Vánoce - vystoupení na náměstí Svobody - Vánoční akademie - Týden jazyků a Jazyková akademie - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila 16

17 - Den otevřených dveří CMcZŠ - pořádání okresního kola biblické soutěže Bible a my - návštěva dětí z mateřských škol - spolupráce s Pedagogickou fakultou MU náslechy studijních skupin vedených dr. Filovou - spolupráce s Filosofickou fakultou MU náslechy skupin vedených Mgr. J. Zlatuškovou - účast v dopravní soutěži Empík - cyklista - turnaj v malé kopané pořadatel základního kola - uspořádání turnaje v kopané mezi farnostmi - sběr brýlí a známek pro misie - sběr hraček pro misie - adopce na dálku - Výjezdní zasedání Asociace ředitelů církevních škol, Budmerice - Česká Bible v průběhu staletí (Naši žáci doprovodili svými kresbami putovní výstavu, kterou bylo možno shlédnout v březnu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.) d) Soutěže pořádané ve škole - Konverzační soutěž v Aj - Konverzační soutěž v Nj - Jazykové klání - Dějepisná olympiáda - Zeměpisná olympiáda - Matematická miniolympiáda 4. tříd - Pythagoriáda 7. tříd - Celostátní testování SCIO třídy - Já, básnička recitační soutěž pro I. stupeň - Skřivánek pěvecká soutěž pro I. stupeň - Biblická soutěž - Šplhoun roku šplh na laně pro I. stupeň - Školní fotbalová liga chlapci II. stupně - Miniolympiáda ŠD - Vánoční sportovní den - Sportovní den Den Dětí - Školní turnaj v šachu Výsledky vybraných soutěží jsou uvedeny v Příloze 7. 17

18 e) Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích A) Výsledky olympiád a mimoškolních soutěží jsou uvedeny v Příloze 8. B) Výrazným úspěchem pro školu skončil nultý ročník celoměstské dopravní soutěže Městské policie Brno EMPÍK CYKLISTA! Soutěž se skládala ze dvou částí ověření teoretických znalostí dopravním testem a předvedení praktických dovedností při jízdě na dopravním hřišti. CMcZŠ mezi 35 školami zvítězila. Při účasti 80 tříd z Brna byly výsledky velice příjemné: 1. místo 5.B 2. místo 5.A 5. místo 5.C Bezchybně zvládlo soutěž 29 žáků, z toho bylo 7 žáků naší školy. Dopravní výchovu žáků vede Mgr. Rousová. f) Spolupracující organizace Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium Biblická společnost Mahenova knihovna Diecézní Charita Brno Městská policie Brno Centrum volného času Lužánky Občanské sdružení Masarykova čtvrť Dům ekologické výchovy Lipka Pedagogická fakulta MU Brno, Dr. Filová farnost Staré Brno Pedagogicko-psychologická poradna Zachova farnost sv. Augustina Policie ČR g) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ říjen ŠD Jana Chlachulová 16 studentů VHC CMCPgŠaG Oldřiška Špačková listopad - PŘ Ida Duroňová Anna Mácová Pedf MU Brno prosinec CH Maria Holíková listopad D Petr Kolář Denisa Sobková Pedf MU Brno květen OV Markéta Široká prosinec ŠD Kateřina Slavíčková Tomáš Otradovec CMCPgŠaG prosinec VV Kateřina Duroňová Zuzana Šíblová prosinec ŠD Kateřina Slavíčková Jan Melichárek Pedf MU Brno únor I. stupeň Irena Greplová Eva Růžičková Pedf MU Brno květen ŠD Jana Chlachulová Milena Potůčková CMCPgŠaG Kristina Marková květen F Pavel Macků Jan Sládek DPS VUT Brno 18

19 IX. DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY a) Školní mše svatá Každé pondělí (ve školním roce ) v hodin v kostele sv. Augustina. Školní mše se zúčastňují kromě žáků a učitelů rovněž rodiče a prarodiče. Je důležité, pokud třída s učitelem dokáže vytvořit společenství i mimo školní budovu. Daří se to pouze některým třídám na I. stupni. Mše se zúčastňuje málo dětí. b) Slavnostní mše svatá Slavnostní mše svaté v kostele sv. Augustina se účastní žáci a učitelé celé školy. Mší svatou byl zahájen a ukončen školní rok, dále sleven svátek patrona školy, sv. Cyrila (14. února). Mší svatou rovněž vítáme významné návštěvy a slavíme svátky. Organizačními opatřeními se snažíme zlepšit chování žáků při celoškolních mších svatých. c) Školní kaple Je v sousední budově Cyrilometodějské střední pedagogické školy a gymnázia. Kaple je zasvěcena Panně Marii Matce jednoty křesťanů. Mše svatá probíhá ve školním roce vždy ve čtvrtek v 7.15 hodin. Kapli využíváme ke společné modlitbě v hodinách náboženství a o velkých přestávkách pro žáky k meditaci a modlitbě. d) Výuka náboženství Obsahuje křesťanskou výchovu s naukou římskokatolické církve. Na I. stupni je náboženská výchova jako nepovinný předmět. Na II. stupni žáci vybírají mezi náboženskou a etickou výchovou. e) Oslava svátku svatého Cyrila Svátek sv. Cyrila jsme společně oslavili 14. února, kdy byla v 8.00 hodin mše svatá v kostele a poté následoval zajímavý program pro žáky ve škole. f) Oslava svátku svatého Mikuláše Probíhá, je-li to možné, 5. prosince. Svatý Mikuláš s čertem a andělem navštíví žáky I. stupně a předá jim něco dobrého. Výborná je spolupráce se studenty CMSPgŠaG. g) Příprava na křest a první svaté přijímání Začíná vždy v září a probíhá celý školní rok 1x za týden. h) Biblický kroužek Je nepovinný zájmový předmět, který navazuje na výuku náboženství. Více rozvíjí vědomosti o Bibli a seznamuje s biblickými příběhy, na které se v náboženství nedostává času. i) Růžencové poutě dětí a rodičů na Staré Brno Každou středu (kromě státních svátků) v květnu a říjnu. Sraz je u školy, odtud jdou pěšky do baziliky Panny Marie Nanebevzaté na Starém Brně, kde se modlí růženec a zpívají Loretánské litanie. 19

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Velhartice. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9

Základní škola a mateřská škola Velhartice. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9 Základní škola a mateřská škola Velhartice Datum: 1. září 2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/9 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola a mateřská škola Velhartice 1.2 Právní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8

Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní charakteristika školy a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více