Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Minimální preventivní program na školní rok 2014/ Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/ Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na šk.r.2014/ filozofie a podrobný obsah programu - finanční a materiální požadavky - odborná literatura, časopis Prevence, DVD - nástěnka ŠMP - předběžné termíny jednotlivých preventivních aktivit, zodpovědnost za jednotlivé akce - kompetence Termín: září Domluva s VP - kompetence - předávání informací - vedení spisové agendy, kartotéka problémových žáků - aktualizace nástěnky ŠMP - konzultace s rodiči a žáky Termín: září písemné vypracování přehledu témat primární prevence, které jsou vyučovány v jednotlivých předmětech dle ŠVP Termín: září podání požadavku SRPŠ při ZŠ Bohumínská na financování vhodné literatury týkající se prevence rizikového chování.a na organizaci šk.projektového dne. Termín: září doplňování knihovny VP a ŠMP vhodnou literaturou. (ŠMP,VP - průběžně) - uspořádání celoškolního projektového dne na podporu vztahů v třídních kolektivech (ŠMP, VP 2015) 1.3.Proškolení pedagogických pracovníků, popř. správních zaměstnanců v problematice rizikových projevů chování diagnostika, řešení, prevence - Seznámení pedagogů s body školního řádu, týkajících se prevence rizikového chování (ŠMP - září 2014) - Seznámení pedagogů a správních zaměstnanců s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: /2010 (ŠMP - září 2014) - Seznámení pedagogů a správních zaměstnanců s Metodickým pokynem k řešení šikany č.j. MSMT / (ŠMP - září 2013) - Vytvoření nového Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování (ŠMP- září 2013) - Seznámení pedagogů a správních zaměstnanců s Minimálním preventivním programen na šk.rok a s Programem proti šikanování (ŠMP - říjen 2013) - proškolování VP a ŠMP na seminářích organizovaných PPP Ostrava - proškolení pedagogů o postupu školy při výskytu omamné látky nebo nebezpečného předmětu (protokol o zabavení) (ŠMP -únor 2013)

2 - DVPP projekt Moderní škola moduly: Jak komunikovat s rodiči Koučování aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu Komunikace s využitím inf.technologií Zpětná vazba jako motivační nástroj Jak zvládnout konfliktní situace Metody vhodné pro děti se speciálními výuk.potřebami Jak nevyhořet Termín: říjen Termín: v průběhu školního roku 2. Spolupráce s rodiči 2.1. Proškolení rodičů v problematice rizikových projevů chování aktuální situace,diagnostika, řešení - vztahy v kolektivu, šikana, kyberšikana (TU září 2014) - záškoláctví ( TU září 2014 ) 2.2. Konzultace, krizová intervence - ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ poskytovat žákům a jejich rodičům konzultace v problémech rizikových projevů chování - v případě zjištění špatných vztahů v kolektivu vedoucích k šikaně, zvýšit frekvenci zařazování aktivit k nápravě (tř.hodiny, hry, preventivní programy vybraných organizací ) a posílit dohledy pedagogů u této třídy. ( všichni pedagogové průběžně ) 2.3. Seznámení rodičů se ŠMP a VP - informace o působnosti ŠMP a VP na škole - termín konzultačních hodin ŠMP a VP - informace o ŠMP a VP zapsat do žákovské knížky a umístit na nástěnku ŠMP - informace o ŠMP a VP zveřejnit na webových stránkách školy - seznámení rodičů s dokumenty školy týkajících se prevence rizikového chování. ( MPP, ŠPS, Plán proti šikanování) - informovat rodiče o obsahu Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: /2010 a o možnosti vyhledat jej na www stránkách školy. Termín: září Aktivity pro a s rodiči zlepšení vzájemné komunikace - sportovní a kulturní akce dle nabídky a možností školy Termín: v průběhu školního roku 2.5. Třídní schůzky a konzultace Termín: v průběhu školního roku

3 3. Aktivity pro žáky specifická a nespecifická prevence 3.1. Prevence ve výuce - viz tabulka Roč. Předmět Téma období 1. Prvouka Pravidla slušného chování září Člověk každý člověk je jiný Zdraví člověka nemoc, úraz, první pomoc, zdravý životní styl, stravování, pitný režim 2. Prvouka Bezpečnost na chodníku, silnici září, červen Moje rodina + vztahy mezi lidmi listopad, Nemoc, zdraví + drogy, cigarety, alkohol leden, Nemoc, úraz první pomoc důležitá telefonní, červen čísla 3. Prvouka Pravidla silničního provozu září Mezilidské vztahy Místo, kde žijeme výchova k občanství říjen Proměny života, způsob života, lidé a čas listopad Práce a volný čas, využití volného času, výchova k povolání Ochrana přírody, alternativní zdroje leden Patologické jevy chování Ochrana přírody, zásahy člověka do přírody, ochrana životního prostředí Péče o zdraví drogy, cigarety, alkohol červen 4. Vlastivěda Dopravní výchova návštěva dopravního hřiště listopad Země, ve které žijeme národ, národní hrdost, únor soužití národů a národností v jedné zemi, rovnocennost národů, národnostní menšiny Tělesná výchova Zdravý životní styl Září, 5. Přírodověda Právo na život pro všechny druhy rostlin, živočichů i lidí Září, říjen, listopad Člověk naše tělo a zdraví leden Lidé s postižením smyslových orgánů pomoc Únor,, Tělesná výchova Zdravý životní styl Září, 6. Občanský Volný čas a jeho využití říjen, listopad výchova Šikana, násilí, lidská práva Vztah k domovu leden Respekt k jiným národům Pracovní činnosti Zelenina zdravá výživa leden, únor, Přírodopis Houby lysohlávka nebezpečí drog Zeměpis Kulturní rozdíly tradice, zvyky, náboženství,, odlišné způsoby života a myšlení, tolerance, rasizmus Tělesná výchova Základy zdravovědy průběžně 7. Občanská vých. Člověk a dospívání září Dodržování společenských norem, komunikace říjen, listopad Člověk a morálka, osobní kázeň, morální a

4 nemorální jednání, společenské chování Člověk a lidská práva únor Projevy národnostní a náboženské nesnášenlivosti Pracovní činnosti Zelenina zdravá výživa září, říjen, listopad Dopravní výchova rizika silniční a železniční dopravy Prosinec, leden,, červen Přírodopis Houby lysohlávka nebezpečí drog Tělesná výchova Základy zdravovědy průběžně Drogy a jiné škodliviny, látky zvyšující únor fyzickou kondici, anabolika Zeměpis Rasismus září, říjen 8. Občanská vých. Člověk a právo Práva a povinnosti Právo je systém Člověk a morálka Právo a morálka Základní dokumenty o lidských právech Pracovní Základní lidská práva říjen činnosti Puberta říjen Vztahy mezi partnery, příprava na rodičovství, říjen, listopad sexuální výchova Antikoncepce listopad Zdravý způsob života leden, únor Odměny, tresty Nástrahy dítěte školního věku, bezpečnost. Prevence zneužívání návykových látek, osobní bezpečí Péče o nemocné dítě Rovnost příležitostí na trhu práce červen Přírodopis Nakažlivé nemoci Soustava dýchací. onemocnění dých.cest, škodlivost kouření Zdravý životní styl leden Nebezpečné závislosti Rozmnožovací soustava Rizika sexuálního života, pohlavní choroby Dědičnost u člověka Zeměpis Tolerance, výchova proti rasizmu leden, únor Nebezpečí terorismu Chemie Pravidla bezpečností práce v Ch druhy látek září z hlediska nebezpečnosti jedy, otravné látky, zneužívání chem.látek - drogy Vzduch znečišťování ovzduší, cigaretový listopad kouř složení, škodlivost kouření Fyzika Akustika hlasitost a intenzita zvuku, reprodukovaná hudba - nebezpečí poškození sluchu 9. Občanská vých. Jsem občanem státu, EU září Národnostní menšiny září Občan a právo Říjen,

5 Pracovní činnosti Matematika Chemie Fyzika Občansko právní vztahy Listopad, Vlastnictví Listopad, Ochrana majetku Listopad, Zodpovědnost za škodu Listopad, Právní ochrana a sankce Leden, únor Přestupky, správní řízení Leden, únor Soudní řízení Leden, únor Trestní právo Leden, únor Rodina a zákony Záchytná sociální síť Problémy současného světa červen Nezaměstnanost úřady práce Bezpečné chování a komunikace Rostliny a zdraví člověka Rostliny jako drogy Finanční matematika půjčky, dluhy, nebezpečí zadlužení, investování Uhlovodíky - arény toluen návyková droga, nebezpečí čichání. - Rozpouštědla, jedy Deriváty uhlovodíků - alkoholy methanol, ethanol - alkoholismus Chemické látky v životě - léčiva zneužití, výroba drog - drogy účinky na organismus - toxikologie Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, první pomoc při zásahu el.proudu červen,červen Leden, únor 3.2. Preventivní programy pro žáky - viz tabulka Další preventivní aktivity školy: - Plánované projektové dny: Tvorba pravidel třídy ( listopad 2014) Vztahy v tř.kolektivech ( ) - Třídnické hodiny a besedy se žáky na rizikové projevy chování 3.3. Volnočasové aktivity Jednorázové akce - sportovní soutěže, literární, pěvecké a výtvarné soutěže, olympiády, exkurze, výlety, výukové programy v OZO, divadelní představení, projektové dny, vzdělávací exkurze, akce školní družiny (Svátek dýní a strašidel, koloběžkové závody, karneval, Mikulášská besídka, besídka ke Dni matek, Den dětí aj.) Termín: průběžně

6 Jiné instituce - SVČ,DDM - Svaz civilní obrany - Základní umělecká škola - Pedagogická fakulta Ostrava Termín: průběžně 3.4. Prevence zaměřená na vybrané problémové žáky - individuální pohovory s vybranými problémovými žáky (TU, ŠMP, VP, ZŘŠ průběžně) Individuální práce - konzultace - výchovné komise Termín: průběžně, dle potřeby Skupinová práce - výjezdní ozdravné a lyžařské pobyty - třídnické hodiny v kruhu - projektové dny Termín: průběžně 4. Spolupráce s jinými institucemi - PPP Ostrava - Městská policie - Policie ČR - ÚMOb soc. kurátoři pro mládež (OSPOD) - Krizové centrum pro děti a rodinu - Linka důvěry - FOOD - SPC Ostrava - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, p.o. - Centrum psychologické pomoci,p.o. - - lékaři - média - Slezská diakonie Termín: průběžně V Ostravě 11.září 2014 Vypracovala: Mgr. Lenka Svozilová, školní metodik prevence

7 Platná legislativa a metodický materiál pro práci ŠMP: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / MP k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j /2005 Metodický pokyn k řešení šikany č.j. MŠMT / MP MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví č.j / MP MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99-22 Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška 116/2011, kterou se mění vyhláška č.72/2005 Usnesení vlády České republiky č. 1139/2008 k Národní strategii prevence násilí na dětech v ČR na období Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č.158/2006 Sb., č. 161/2006 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané čj / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j / Vnitřní směrnice,,školní řád Vnitřní směrnice,,klasifikační řád Program proti šikanování Minimální preventivní program školy na šk.rok Školní preventivní strategie školy na období

8 Preventivní programy 1. 3.ročník Šk.rok 2014/2015 I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B 9/14 AJAX hod AJAX hod 10/14 Bílý nosorožec Vztahy ve třídě Během října 11/14 12/14 1/15 2/15 Bezpečné odpoledne hod 3/15 4/15 5/15 6/15 Bezpečné odpoledne hod Bezpečné odpoledne hod Bezpečně ze školy domů hod Bezpečně ze školy domů hod Chodec hod. Bílý nosorožec Vztahy ve třídě Během října Chodec hod.

9 Preventivní programy 4. 5.ročník šk.rok 2014/2015 9/14 10/14 11/14 Výuka na dopr.hřišti /14 1/15 Vztahy ve třídě hod 2/15 Základy kriminalistiky hod 3/15 4/15 Doprava a bezpečí v dopravě hod 5/15 6/15 IV.A IV.B V.A V.B Výuka na dopr.hřišti Vztahy ve třídě hod Základy kriminalistiky hod Doprava a bezpečí v dopravě hod Bílý nosorožec Vztahy ve třídě V průběhu měsíce (1.+2.h) Život ve městě hod Poldík Webík hod Bílý nosorožec Vztahy ve třídě V průběhu měsíce (3.+4.h) Život ve městě hod Poldík Webík hod

10 Preventivní programy II.stupně šk.rok 2014/2015 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII. IX. 9/14 Policejní akademie (1.lekce) hod 10/14 11/14 Vztahy ve třídě /14 1/15 2/15 Šikana hod Vztahy ve třídě Šikana hod Šikana Nedělej si problémy hod 3/15 Než užiješ alkohol, užij svůj mozek Mgr.Ručková, spol. Sananim hod. Policejní akademie (1.lekce) hod Šikana Nedělej si problémy hod Než užiješ alkohol, užij svůj mozek Mgr.Ručková, spol. Sananim hod. Policejní akademie (1.lekce) hod Kyberšikana Právní povědomí hod 4/15 MUDr. Fridrichová Škola os.života 27. a Vždy hod 5/15 6/14 Sexualita Zájmy chrán. zákonem hod MUDr. Fridrichová Škola os.života hod

11

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Minimální preventivní program Školní rok 2012 2013 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Minimální preventivní program GTM

Minimální preventivní program GTM Minimální preventivní program GTM Náš minimální preventivní program vychází z potřeb školy, navazuje na výchovný plán školy, koresponduje s cíly školy. Podkladem pro zpracování preventivního programu byly

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více