Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově 17. října 2014 zaevidována pod č. j.: MŠzr/148/2014

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Cíle vzdělávání... 6 Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Profilace tříd, údaje o počtech dětí, průměrné docházce Projekty, akce, aktivity PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, SPOLUPRÁCE S PARTNERY ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Informace o pedagogických pracovnících školy Informace o nepedagogických pracovnících školy ÚDAJE O DVPP A ŠKOLENÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Věcné a finanční dary DALŠÍ ÚDAJE O MŠ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZHODNOCENÍ PLÁN DALŠÍHO OBDOBÍ Klíčové oblasti dalšího rozvoje Oblast výchovně vzdělávací Oblast materiálně technického zabezpečení Oblast personální ZÁVĚR... 30

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Sídlo: Mozartova 1092/2, , Havířov Město Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČO: IZO mateřské školy: IZO školní jídelny: číslo telefonu: Adresa web. stránek ředitelka MŠ: Mgr. Šárka Chobotová školská rada: není kapacita školy: 42 dětí kapacita školní jídelny: 50 jídel počet tříd: 3 druhy a typy tříd: specializované 2 třídy pro děti se zrakovým postižením s individuální integrací kombinovaných vad, tělesného postižení, mentálního postižení, dětí s poruchou autistického spektra a zdravotně oslabených dětí 1 třída pro děti s diagnózou Autismus

4 Datum založení školy: Kontakt na školu: telefon, adresa, , datová schránka ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 celkový počet přijatých dětí: 40 počet odhlášených dětí: 1 průměrný počet zapsaných dětí na třídu: 7, 15, 15 počet individuálně integrovaných dětí: 2 počet dětí s odkladem ŠD: 4 počet dětí s dodatečným odkladem (druhým)šd 1

5 2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP mateřské školy Vnímáme svět jinýma očima č.j. MŠzr/11/2011 je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP ZV) a je upraven jako školní vzdělávací program mateřské školy speciální pro děti se zdravotním postižením, aktualizován k ŠVP naplňuje základní filosofii školy: vytvořit pro všechny děti, pedagogy i rodiče bezpečné a příjemné prostředí založené na porozumění, vzájemném uznání a naslouchání. V návaznosti na výchovu v rodině, na individuální přístup při výchovně vzdělávacích činnostech, na komplexní péči a v úzké spolupráci školy s rodinou je cesta k přípravě na vstup k základnímu vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 byla výchovně vzdělávací práce zaměřena na všechny důležité oblasti rozvoje dítěte, včetně environmentální výchovy, předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ a prevence sociálně patologických jevů. Třídní vzdělávací programy se opíraly o Školní vzdělávací program a o roční plán, který blíže specifikoval ŠVP a určoval v oblasti výchovy a vzdělávání nadstandardní aktivity pro děti a rodiče. Výchovně vzdělávací činnosti byly s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem dětí rozčleněny dle následujících obsahových oblastí. 1. Poznávám své tělo 2. To jsem já a co už umím 3. To jsem já a kdo jste vy? 4. I já sem patřím 5. Tak tady žiji TVP, které si každá třída tvoří dle vlastních potřeb, byly v průběhu celého školního roku doplňovány a rozšiřovány a to na základě aktivit navrhovaných dětmi, nových poznatků, zkušeností, získaných z odborné literatury, seminářů a pedagogických časopisů. Všechny TVP byly originální, jedinečné, odrážely potřeby dětí, jejich náměty a nápady. Týdenní, ale i měsíční projekty se vztahovaly k aktuálnímu dění kolem nás. Na jejich tvorbě a konečné podobě se podílely všechny pedagogické pracovnice. Speciální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se zrakovým postižením se rovněž opíraly o diagnostické záznamy děti a individuální vzdělávací programy těžce zrakově postižených děti. Práce s dětmi ve třídě zřízené pro děti s Autismem se uskutečňovala především na základě vypracovaných individuálních plánů dětí. Předškolní vzdělávání ve škole bylo v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno především na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Děti nebyly přetěžovány, pracovní tempo a zátěž byly přizpůsobovány jejich aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Při tvorbě denního režimu jsme maximálně spolupracovali s rodiči. Dětem byl poskytován dostatek času ke spontánní hře, učitelky dbaly na vyváženost spontánních, frontálních a řízených činností. Důraz byl kladen na učení prožitkové. V rámci výchovně vzdělávacích činností bylo uskutečněno mnoho společných projektů, do kterých se zapojovaly děti napříč všemi třídami (více v části projekty, akce, aktivity).

6 2.1 Cíle vzdělávání Hlavní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání: Získávat samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání s ohledem na stupeň postižení dítěte a z toho vyplývajících individuálních zvláštností v oblasti psychiky. Vést děti k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě s důrazem na komunikativní dovednosti. Všechny aktivity byly založeny na krátkodobých vzdělávacích cílech charakterizujících současné zaměření a záměr školy. Děti byly vedeny k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě K rozvíjení a upevňování citu pro estetické vnímání a estetické dovednosti Dalším cílem bylo zajistit dětem prostředí s dostatkem podnětů Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Během celého školního roku zajišťovaly pedagogické pracovnice všestrannou péči o děti tří až osmileté se zrakovým, tělesným a kombinovaným postižením a s diagnózou Autismus a to na základě speciálně pedagogických postupů. Pro školní rok 2013/2014 bylo v červenci 2013 Radou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje schváleno zřízení 3 funkcí asistenta pedagoga s úvazkem 1,5 celkem Skupinová integrace dětí se zrakovým postižením: Ve dvou třídách pro děti se zrakovým postižením byl velký důraz kladen na zlepšování funkcí zrakových analyzátorů. Každodenně probíhala reedukace zrakového postižení, popřípadě nácvik kompenzačních smyslů, které byly uzpůsobeny věku, závažnosti postižení a dalším individuálním zvláštnostem každého jednotlivce. Pleoptická cvičení motivačně navazovala na téma hlavní činnosti dne a probíhala individuálně nebo ve skupinkách. V rámci těchto každodenních cvičení, která probíhala dopoledne, i odpoledne jsme s dětmi záměrně procvičovali koordinaci zrakového vnímání s činností motorickou, nácvik zrakové ostrosti do blízka, procvičování analyticko - syntetické činnosti a zkracování reakčních časů při zrakovém vnímání. Výsledky v této oblasti naší práce byly velmi dobré. U drtivé většiny dětí došlo ke kvalitativním změnám v jemné i hrubé pleoptice. Děti se naučily pracovat s nůžkami, jehlou, špendlíky, lepidlem, vybarvovat, skládat mozaiky kubusy, puzzle, drobné stavebnice typu lego atd. Každoročně je naše práce v oblasti přípravy dětí na zahájení základní školní docházky hodnocena velice kladně. Paní učitelky z 1. tříd jsou spokojené s úrovní grafomotoriky, obecných znalostí,

7 samostatností a soustředěností dětí při vyučování. U dětí s těžkým postižením zraku a u dětí nevidomých byla výchovně vzdělávací činnost zaměřena i na prostorovou orientaci, nácvik šestibodí ke zvládnutí Braillova písma a probíhala za účasti asistentů pedagoga s úvazkem 0,5. Pedagogické pracovnice úzce spolupracovaly s ortoptistickou sestrou, která v MŠ působí na odloučeném pracovišti NSP Havířov a s pracovnicí SPC Opava. Jedno dítě nevidomé jsme připravovali na nástup do ZŠ pro zrakově postižené v Opavě. Individuální integrace dětí s jiným druhem postižením: K 21 dětem s lehkým zrakovým postižením a 5 dětem s těžkým zrakovým postižením byli do třídy pro nejstarší děti individuálně integrováni 1 chlapec a 1 dívka s diagnózou pervazivní vývojová porucha Autismus. Mezi dětmi, které měly kromě zrakového postižení i jiné zdravotní potíže, byli jednotlivci s opožděným vývojem řeči, opožděným psychomotorickým vývoj, těžkou řečovou vadou v důsledku rozštěpu horního patra, dítě s gastroezofageálním reflexním onemocněním a několik dětí s diagnózou ADHD. Individuální integrace dvou dětí s jiným postižením (autismus) ve třídě nejstarších dětí se opírala o kvalitně zpracované individuální vzdělávací plány a velmi dobrou spolupráci se SPC v Ostravě. Výchovně vzdělávací činnost probíhala s podporou asistenta pedagoga podle individuálního plánu. Učitelky řídily práci asistenta pedagoga a úzce spolupracovaly s rodiči. Obě děti měly rozvinuté komunikativní dovednosti v oblasti receptivní i percepční. Individuální vzdělávací plány byly zaměřeny především na postupné zmírňování deficitů v triádě - směřovaly děti k co největší možné míře samostatnosti a k co nejmenší závislosti na jiných. Velkou pozornost jsme věnovali sociální interakci, komunikativním schopnostem a rozvoji interpersonálních vztahů s vrstevníky. Obě děti byly připravovány na zvládnutí zahájení povinné školní docházky v základních školách hlavního proudu. Skupinová integrace dětí s diagnózou Autismus: Od září školního roku 2013/2014 byla v MŠ zřízena třída pro děti s diagnózou Autismus. Do této třídy byly přijaty děti s různým typem tohoto postižení. Mezi 4 chlapci a 3 dívkami byly 4 děti, které nebyly schopny verbální komunikace. Při individuálních výchovně vzdělávacích činnostech byly využívány tyto metody a jejich kombinace: o strukturované učení (důsledné využívání a dodržování struktury, vizualizace, individualizace, motivace), o náhradní komunikační systém VOKS o systémy AAK (volba se odvíjí od aktuálního porozumění konkrétního dítěte, tzn., že musí být respektována jeho vývojová fáze a především úroveň porozumění), o modelové situace o komunikační scénáře o sociální scénáře o nácviky dovedností a pracovního chování formou: kódovaných úloh Třída byla vybavena vhodnými učebními pomůckami, pracovními i relaxačními koutky. Dětem bylo vytvořeno příjemné, podnětné a bezpečné místo. Z hlediska organizace chodu třídy bylo zajištěno dostatečné překrývání pedagogických pracovníků učitelka a účast asistenta pedagoga na výchovně vzdělávacích činnostech. Kromě prostoru třídy měly

8 učitelky a děti k dispozici individuální místnost pro IVP, vlastní šatnu. Samozřejmě, že využívali také ostatní prostory školy a školní zahradu. V průběhu veškerých činností se pedagogické pracovnice zaměřovaly na postupné zmírňování deficitů v triádě - směřovaly děti k co největší možné míře samostatnosti a k co nejmenší závislosti na jiných. Při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů spolupracovaly s rodiči a respektovaly doporučení ze zpráv a podkladů Speciálního pedagogického centra. Terapeutická činnost a intervence ve třídě dětí s Autismem probíhala ve třech hlavních liniích, které se navzájem prolínaly a ovlivňovaly: Adaptivní linie- cílem je zlepšit adaptabilitu dítěte vytvářením žádoucích dovedností, o kterých víme, že zmenšují riziko problémového chování. Tzn., že podporujeme postupný vývoj oblastí, které jsou opožděné, a zároveň posilujeme rozvoj již získaných dovedností žádoucím směrem. Preventivní linie- cílem je přizpůsobit každému dítěti/žáku prostředí tak, aby vyhovovalo jeho potřebám. Tzn., že již od počátku uzpůsobujeme jeho okolí a úkoly podle osvědčených postupů tak, abychom vytvořili prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, rozumí mu, je schopné v něm přijímat nové informace a pracovat. Následná linie- cílem je odstraňování agresivity, sebezraňování, stereotypního chování, Ve skupině dětí, které třídu v hodnoceném období navštěvovaly, byla tato oblast řešena po celou dobu školního roku u většiny dětí. Kvůli agresivitě jsme uskutečnili několik osobních schůzek s rodiči a žádali o pomoc i lékařské odborníky. U některých dětí pomohla úprava medikace, ale u dvou dětí ze skupiny bylo zapotřebí zvýšeného dohledu při všech skupinových činnostech k zabezpečení bezpečnosti ostatních dětí. Snahou zřízení třídy nebylo děti s Autismem izolovat, ale vytvořit optimální podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Proto se děti z této třídy účastnily všech aktivit školy dle jejich aktuálního zdravotního a psychického stavu, navštěvovaly dle zájmu ostatní třídy a věnovaly se hrám s ostatními dětmi v MŠ a na školní zahradě. Práce v této třídě byla velice náročná, sladit domácí zvyklosti s režimem dne v MŠ, přizpůsobit se individuálním potřebám každého dítěte, dát dětem dostatek prostoru a času ke zvládnutí požadovaných úkolů, zajistit bezpečnost a pomoc při sebeobslužných činnostech v průběhu celého dne plně zaměstnávalo všechny tři pedagogické pracovnice. Proto došlo od října k úpravě pracovní doby a dvě pedagogické pracovnice se vždy v době od 8-14 hodin překrývaly. V době od 7 do 8 a od 14 do 16 hodin byla k dispozici pro zajištění bezpečnosti a pomoci při sebeobslužných činnostech nepedagogická pracovnice (uklízečka). Zřízení třídy pro děti s diagnózou Autismus a výchovně vzdělávací činnost v ní hodnotíme jako úspěšné a jsme rádi, že jsme se k tomuto rozhodnutí a změně odhodlali.

9 2.2 Profilace tříd, údaje o počtech dětí, průměrné docházce a) Třída Profilace třídy Personální zajištění Provoz třídy Počet dětí 1. Děti se zrakovým postižením, z nichž 3 děti s těžkým postižením 2 učitelky + asistent pedagoga 6,00-16, Děti s postižením Autismus 2 učitelky + asistent pedagoga 7,00-15, Děti se zrakovým postižením, 2 učitelky + asistent z nichž 2 děti s těžkým postižením + pedagoga 7,00-15,00 15 individuální integrace 2 dětí s Autismem b) třída Průměrný počet zapsaných dětí Z toho průměrný počet Průměrná docházka dívky chlapci , , ,49 Průměrná docházka v období září červen činila 27 dětí denně. V měsíci červenci byl o docházku do MŠ ze strany rodičů zájem malý, proto došlo k omezení provozu. Průměrná docházka činila v červenci 6 dětí ve třídě denně. Průměrnou docházku dětí v průběhu školního roku ovlivňovaly běžná nachlazení a onemocnění, rekreační pobyty s rodiči v době podzimních a jarních prázdnin v základních školách, pobyty v nemocnici a v důsledku operace absence z důvodu rekonvalescence po operaci nebo izolace před operací z důvodu eliminace nachlazení. Ve školním roce 2013/2014 bylo z důvodu zlepšení zdravotního stavu a přechodu do MŠ běžného typu odhlášeno 1 dítě. Dalších 5 děti se zlepšeným zdravotním stavem zůstalo v naší MŠ, byť bylo jejich zákonným zástupcům doporučeno přihlásit děti k docházce do MŠ běžného typu. 13 dětí ukončilo docházku do MŠ z důvodu zahájení povinné školní docházky od září V hodnotícím období navštěvovalo MŠ pět dětí s odkladem školní docházky, přičemž se jednalo o 2 děti s postižením zraku (jedno dítě nevidomé), 3 děti s postižením autismem (jedno s dodatečným odkladem ŠD)

10 2.3 Projekty, akce, aktivity Součástí školního vzdělávacího programu byla ve školním roce 2013/2014 velmi pestrá nabídka akcí a aktivit na úrovni tříd a školy, která byla zaměřena na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a schopnosti. Projekty, které během školního roku proběhly, reagovaly na aktuální dění kolem nás. Od měsíce října probíhaly každý týden bezplatné aktivity ro děti se zájmem o výtvarné tvoření a pro děti s potřebou procvičování komunikativních a řečových dovedností. Výtvarné aktivity jsme rozšířili o pravidelné návštěvy Galerie Petra, kde se děti jedenkrát týdně věnovaly netradičním výtvarným technikám. Řečové aktivity probíhaly s 8 vytipovanými dětmi v úterý v pravidelném čase hodin s paní učitelkou Jurečkovou. Na konci záři jsme s pomocí rodičů uskutečnili dětem akci s názvem Královna koloběžka. Příjemné zážitky spojené s procvičováním se ve sportovních a dovednostních disciplínách při jízdě na kolech a koloběžkách proběhly na školní zahradě a v blízkém okolí školy. Celá akce vyvrcholila vyhlášením nejoriginálněji vyzdobené koloběžky. Za velké účasti rodinných příslušníků probíhaly ve všech ročních obdobích akce, které rozvíjely děti po stránce výtvarné a pracovní a kterými jsme chtěli zapojit děti a rodiče do výzdoby prostor školy. ( Hellowenské strašení, Uspávání zahrady, Lampiónování hry s přírodninami, lampiónový průvod, vypuštění lampiónu přátelství) Výroba vánočních ozdob, Velikonoční odpoledne a další. K tradičním akcím patří každoročně Karneval, který pravidelně uskutečňujeme v měsíci únoru.

11 Letos jsme využily nabídky spolupráce klauna, který zaujal děti netradičním kouzly a soutěžemi. K rozvoji přátelství mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy, mezi dětmi a rodiči, vzájemnému poznání a rozvoji pěveckých a řečových dovedností přispěly akce Mikulášská nadílka, Vánoční posezení, Den matek, Den pro mého tátu a Rozloučení se školáky.

12 Se zaměřením na rozvoj zdraví a tělesné kondice jsme uskutečnily čtrnáctidenní projekt Školní olympiáda, která pružně reagovala na snažení a úspěchy českých sportovců na zimních olympijských hrách v Sochi. V červnu se konal Den dětí - sportovní odpoledne se soutěžemi v tradičních i netradičních disciplínách. S rodiči si děti zahrály fotbalové utkání, utkaly se v soubojích rytířů na koních, svezly se na živém koni, kterého jsme zajistily pro tento den ve spolupráci s rodiči jedné bývalé klientky naší MŠ.

13 Poslední akcí školního roku byl společný výlet do Komorní Lhotky, kde jsme s dětmi mimo procházky přírodou, pobytu v solné jeskyni a zdolávali atraktivní prolézačky a překážky v přírodním trénu, poznávali byliny, květiny, motýli a hmyz. V hodnoceném školním roce jsme společný výlet zorganizovali poprvé. Vzhledem ke spokojenosti dětí a bezchybnému zajištění bezpečnosti všech dětí, uskutečníme v příštím školním roce určitě další společný výlet. V rámci dalšího zpestření všedních dnů proběhly čtyři divadelní představení (září, únor, duben, červen), setkání s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem s jeho Veselým malováním, návštěva knihovny, výstavní síně, muzea a jiných zajímavých míst a akcí v našem městě.

14 V oblasti environmentální jsme v rámci spolupráce s cvičiteli psů z Petřvaldu uskutečnili na školní zahradě vystoupení cvičených psů v agility, obraně, výcviku poslušnosti. Rovněž měly děti možnost vidět práci asistenčního psa, se kterým jim připravila program zdravotně postižená osoba ze společnosti Pomocné tlapky. V oddělení nejstarších dětí děti celý rok pečovaly o rybičky (závojnatky) v akváriu, které jsme s pomocí rodičů a asistentky pedagoga ze třídy zajíčků opět po prázdninách uvedli do provozu. Nejstarší děti rovněž navštívily farmu s domácími zvířaty a pravidelně navštěvovaly v rámci Hippoterapie jízdárnu Na Pašůvce. Ve spolupráci s městskou policí proběhla beseda dětí Krůčky k bezpečí na téma bezpečnosti v silničním provozu, nebezpečí na hřišti, od cizích lidí, manipulace s nebezpečnými předměty, atd. Mimo této besedy jsme se problematice prevence patologických projevů chování pravidelně věnovali při výchovně vzdělávacích činnostech během celého roku. Vedle Programu prevence sociálně patologických jevů je součástí ŠVP rovněž Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a Program orientace a bezpečnosti v dopravních situacích. Všechny tyto programy prolínají výchovně vzdělávací činnosti s dětmi ve všech třídách MŠ.

15 3 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, SPOLUPRÁCE S PARTNERY Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do řady projektů a soutěží, které byly zaměřeny na rozvoj estetického vnímání, rozvoj tělesné kondice a rozvoj povědomí o městu Havířov, přírodním prostředí, v němž žijeme. Některé z nich byly pro nás i děti nové. Našim cílem bylo rozšířit výchovně vzdělávací činnosti školy o další zajímavé prožitkové formy získávání nových zkušeností a vědomostí. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Ministerstva vnitra Olympijské hry 2014 očima dětí pořádané na celorepublikové úrovni a do výtvarné soutěže O rytíři z nosu, v níž jsme se v konkurenci mateřských škol z celé ČR umístili na 6-10 místě. Od pořadatele soutěže, společnosti Zentiva, děti získali výtvarné potřeby. Náš soutěžní výkres Boj s bacily šestiletého Matěje byl demokraticky zvolen při hlasování všech dětí, zaměstnanců a rodičů v Galerii na schodech. V říjnu 2013 jsme vystoupili v rámci projektu Děti samy sobě s krátkým tanečním programem ve Společenském domě Reneta v Havířově. Projekt pod záštitou primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka byl zaměřen na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže. Ve školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se ZŠ na ulici Mládežnická v Havířově. Děti naší MŠ se na dopolední návštěvě školy seznámily s prostředím ZŠ a s povinnostmi školáků. V průběhu školního roku jsme ve spolupráci s městskými a zájmovými organizacemi uskutečnili pro děti ze třídy předškoláků 3 exkurze se zaměřením na zdravotnictví, sport, zemědělství. V lednu 2014 proběhla návštěva Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Děti se seznámily s některými ambulancemi, lůžkovými odděleními, s prací lékařů a zdravotních sester.

16 Rovněž v listopadu 2013 proběhla exkurze na zimním stadióně a setkání s hokejisty havířovského klubu HC AZ Havířov. Děti si mohly vyzkoušet výstroj, cvičení na trenažerech v posilovně, prohlédly si šatny hokejistů a ostatní zákulisní prostory.

17 V červnu 2014 se děti zúčastnily exkurze na farmě pana Václava Nováka v Těrlicku. Pozorovaly a zapojily se do péče o mláďata kůzlata, kuřata a ostatní domácí a hospodářská zvířata. Seznámily se se zemědělskými stroji, ochutnaly domácí mléko, sýr a tvaroh. O tomto nevšedním zážitku informovala paní učitelka veřejnost v Listech Těrlicka v červenci O dění v MŠ jsme formou článků v Radničních listech- měsíčníků města Havířov, informovali veřejnost také v lednu a květnu MŠ dlouhodobě spolupracuje rovněž s Městskou policií a hasičským záchranným sborem, s představiteli města Havířova, s odbory školství a sociálních věcí magistrátu města Havířova. Kvalitní dlouholetou spolupráci rozvíjíme prostřednictvím společných akcí a aktivit, které jsou v souladu se školním vzdělávacím programem. V hodnotícím období jsme uskutečnili následující akce: tradiční vystoupení dětí s tanečním a dramatickým programem u příležitosti Vánočních svátků a Dne matek v Denním stacionáři pro seniory v Havířově (prosinec 2013, květen 2014) Setkání s čelními představiteli města u příležitosti vánočních svátků (prosinec 2013) besedu pro děti Krůčky k bezpečí ve spolupráci s městskými policisty, která byla věnována problematice možných nebezpečných situací v životě jednotlivce i skupiny setkání s hasiči v areálu hasičské zbrojnice - v rámci prevence sociálně patologických jevů se děti seznámily s prací hasičů, záchranářů, policistů a psovodů. Děti si vyzkoušely oblečení, prohlídly hasičský vůz, prostory a vybavení hasičské zbrojnice a získávaly dovednosti, procvičily se v rychlosti,

18 postřehu, zručnosti, atd. při připravených disciplínách a soutěžích. (červen 2014) V rámci environmentální výchovy jsme se zapojili do sběru plastových víček. Také jsme se opět zúčastnili celoroční soutěže ve sběru starého papíru Sbíráme s panem Popelou, do které se zapojily téměř všechny děti, jejich rodiče a zaměstnanci školy. Výtěžek ve výši 11,6 tis. Kč byl použit na pořízení učebních pomůcek a materiálu na zaměstnávání dětí. V hodnoceném roce jsme se ve spolupráci s rodiči věnovali také sběru kaštanů a žaludů, které jsme před koncem roku 2013 darovali myslivcům pro lesní zvěř. Rodiče a ostatní rodinní příslušníci se zúčastňovali našich akcí a aktivit v hojném počtu a vždy naše nápady, organizaci a průběh akcí hodnotili velmi pozitivně. Svou spokojenost projevovali také aktivní pomoci při úpravě školní zahrady, drobných opravách učebních pomůcek a nábytku, při kosení zahrady a hrabání listí. Stejně jako v letech uplynulých jsme i ve školním roce 2013/2014 spolupracovali se středními, vyššími odbornými a vysokými školami při zajišťování exkurzí a odborných praxí studentek připravujících se na pedagogické a zdravotnické profese. V rámci spolupráce se Střední školou Kpt. Jasioka v Prostřední Suché, SŠ prof. Matějíčka v Ostravě, SŠ zdravotní v Ostravě, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a KVIC-em Nový Jičín - pobočka v Opavě byly zajištěny 2 jednodenní, 7 souvislých a 3 průběžné (celoroční) praxe studentek jmenovaných škol. Mimo praxe zajistila MŠ tři exkurze pro studenty 1. ročníků uvedených středních škol.

19 4 ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY Škola zabezpečuje školní stravování a to prostřednictvím vlastního stravovací zařízení školní jídelny. Ve školním roce 2013/2014 se stravovalo průměrně zapsaných 37 dětí, 14 zaměstnanců, 2 bývalé zaměstnankyně (důchodkyně) a studenti průběžných a souvislých praxí. Doplňkovou činnost na stravování cizích strávníků škola nemá. Školní jídelna využívá pro svou činnost počítačový program VIS Plzeň. Plnění spotřebního koše a kritických bodů (HACCP), vedení skladových zásob potravin, záruční dobu, skladbu jídelníčku a jiné sleduje jednak vedoucí školní jídelny, ale i ředitelka školy při namátkových kontrolách. Ceny stravného a rozdělení stravovaných osob jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Ceny za stravování věková skupina přesnídávka oběd odpolední svačina celkem 3-6 let let Student na praxi zaměstnanci Zákonní zástupci mají možnost kombinace jednotlivých jídel pro děti, ale vždy jeden den dopředu. V případě nemoci dítěte, mají rodiče možnost, vyzvednout si nahlášený oběd v době od do hod. Následující den již právo na oběd dítě nemá. V průběhu školního roku nedošlo ve školní jídelně k žádné personální změně. Kuchařka, pracovnice provozu i vedoucí školní jídelny jsou kvalifikované, účastní se seminářů a školení vztahujících se k dané problematice a chystaným změnám od Školní jídelna je průběžně vybavována vhodným zařízením. V hodnotícím období byla nově zakoupena lednice na zeleninu a pořízen nábytek na potraviny a kuchyňské náčiní ve výši 24 tis. Kč. Do jídelníčku jsou zařazovány zdravé a hodnotné suroviny, nové produkty a receptury. Jídelníček je k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Nákup potravin je zajišťován dodavatelsky na základě smluv a osobními nákupy na základě akčních nabídek v supermarketech. Kontrola Krajskou hygienickou stanicí ve školním roce 2013/2014 neproběhla.

20 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Organizační struktura: Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně zaměstnanců na pozici asistenta pedagoga odchod na mateřskou dovolenou k Na toto místo byla na základě výběrového řízení přijata jiná (kvalifikovaná) pracovnice. ukončení pracovního poměru na dobu určitou a uzavření nového pracovního poměru u další AP - odchod zaměstnankyně v důchodu a přijetí nové (kvalifikované) zaměstnankyně od září Na pracovních pozicích provozních zaměstnanců a učitelek k žádným personálním změnám nedošlo. V uvedeném období byly uzavřeny 2 dohody o provedení práce. Škola celoročně nezaměstnává žádné externí pracovníky. Počet zaměstnanců celkem Počet pedagogických zaměstnanců Počet nepedagogických zaměstnanců fyzicky přepočet fyzicky přepočet fyzicky přepočet MŠ 12 10,10 9 7,50 3 2,60 ŠJ 3 1, ,75

21 5.1 Informace o pedagogických pracovnících školy V MŠ pracovalo v hodnoceném období celkem 9 pedagogických pracovníků, z toho 6 učitelek včetně ředitelky a tři asistentky pedagoga. Všechny učitelky pracovaly na 100% pracovní úvazek, asistentky na pracovní úvazek 50%. Věková struktura pedagogických pracovníků: do 30 let let let nad 50 let důchodce Odborná pedagogická způsobilost, délka praxe: Dosažení vzdělání Vysokoškolské speciální pedagogika (Mgr.) Vysokoškolské - předškolní pedagogika (Bc.) Středoškolské předškolní pedagogika Středoškolské předškolní pedagogika + speciální pedagogika Počet učitelů/asi stentů pedagoga Délka praxe počet učitelů do 6 let do 12 let do19 let do 27 let nad 27 let Požadovanou kvalifikaci splňuje 80% pedagogických pracovníků školy. Dvě pedagogické pracovnice nesplňují v současné době požadované vzdělání podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (studium VŠ). 5.2 Informace o nepedagogických pracovnících školy V MŠ, jejíž součástí je školní jídelna, pracuje celkem 5 nepedagogických pracovníků žen. Věková struktura nepedagogických pracovníků: let let nad 50 let důchodce

22 Pracovní pozice a úvazky Část školy Pracovní pozice úvazek MŠ účetní školy 70% MŠ školnice 95% MŠ uklízečka 75% MŠ pradlena 25% ŠJ vedoucí školní jídelny 30% ŠJ hlavní kuchařka 95% ŠJ pracovnice provozu 50% Odborná způsobilost, délka praxe nepedagogických pracovníků: Dosažení vzdělání Počet zaměstnanců Délka praxe počet zaměstnanců 5-10 let let let nad 30 let Středoškolské úplné Střední odborné učiliště Požadovanou kvalifikaci splňuje 100% nepedagogických pracovníků školy. 6 ÚDAJE O DVPP A ŠKOLENÍCH ZAMĚSTNANCŮ Během školního roku 2013/2014 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků především formou samostudia, k němuž má škola dostatek hodnotné literatury. Pro školní rok byl vypracován seznam doporučené literatury pro učitelky a asistentky pedagoga. Ke studiu této literatury bylo čerpáno samostudium v rozsahu stanoveném dle platné legislativy ředitelkou školy. Diskusi o prostudované literatuře byl pravidelně věnován čas na pedagogických radách. Jedna pedagogická pracovnice si třetím rokem rozšiřovala odbornou kvalifikaci. Dvě pedagogické pracovnice se připravovaly v rámci samostudia k přijímacím zkouškám na VŠ. Přestože zkoušky vykonaly úspěšně, nebyly pro velký počet uchazečů na studium Speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě přijaty. Jedna z nich byla přijata ke studiu Speciální pedagogiky předškolního věku na Univerzitu Palackého v Olomouci. Dvě pedagogické pracovnice asistentky pedagoga se v rámci samostudií připravovaly na vykonání zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové maturitní zkoušce z pedagogiky se zaměřením na předškolní věk. Tuto zkoušku úspěšně vykonaly v září 2014 a získaly tímto rovněž kvalifikaci vykonávat práci učitelky MŠ podle 6 odst. 1. písm. f) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace. Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace. Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vydal: Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 /2013 Říjen 2013 Obsah

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více