Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově 17. října 2014 zaevidována pod č. j.: MŠzr/148/2014

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Cíle vzdělávání... 6 Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Profilace tříd, údaje o počtech dětí, průměrné docházce Projekty, akce, aktivity PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, SPOLUPRÁCE S PARTNERY ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Informace o pedagogických pracovnících školy Informace o nepedagogických pracovnících školy ÚDAJE O DVPP A ŠKOLENÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Věcné a finanční dary DALŠÍ ÚDAJE O MŠ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZHODNOCENÍ PLÁN DALŠÍHO OBDOBÍ Klíčové oblasti dalšího rozvoje Oblast výchovně vzdělávací Oblast materiálně technického zabezpečení Oblast personální ZÁVĚR... 30

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Sídlo: Mozartova 1092/2, , Havířov Město Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČO: IZO mateřské školy: IZO školní jídelny: číslo telefonu: Adresa web. stránek ředitelka MŠ: Mgr. Šárka Chobotová školská rada: není kapacita školy: 42 dětí kapacita školní jídelny: 50 jídel počet tříd: 3 druhy a typy tříd: specializované 2 třídy pro děti se zrakovým postižením s individuální integrací kombinovaných vad, tělesného postižení, mentálního postižení, dětí s poruchou autistického spektra a zdravotně oslabených dětí 1 třída pro děti s diagnózou Autismus

4 Datum založení školy: Kontakt na školu: telefon, adresa, , datová schránka ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 celkový počet přijatých dětí: 40 počet odhlášených dětí: 1 průměrný počet zapsaných dětí na třídu: 7, 15, 15 počet individuálně integrovaných dětí: 2 počet dětí s odkladem ŠD: 4 počet dětí s dodatečným odkladem (druhým)šd 1

5 2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP mateřské školy Vnímáme svět jinýma očima č.j. MŠzr/11/2011 je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP ZV) a je upraven jako školní vzdělávací program mateřské školy speciální pro děti se zdravotním postižením, aktualizován k ŠVP naplňuje základní filosofii školy: vytvořit pro všechny děti, pedagogy i rodiče bezpečné a příjemné prostředí založené na porozumění, vzájemném uznání a naslouchání. V návaznosti na výchovu v rodině, na individuální přístup při výchovně vzdělávacích činnostech, na komplexní péči a v úzké spolupráci školy s rodinou je cesta k přípravě na vstup k základnímu vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 byla výchovně vzdělávací práce zaměřena na všechny důležité oblasti rozvoje dítěte, včetně environmentální výchovy, předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ a prevence sociálně patologických jevů. Třídní vzdělávací programy se opíraly o Školní vzdělávací program a o roční plán, který blíže specifikoval ŠVP a určoval v oblasti výchovy a vzdělávání nadstandardní aktivity pro děti a rodiče. Výchovně vzdělávací činnosti byly s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem dětí rozčleněny dle následujících obsahových oblastí. 1. Poznávám své tělo 2. To jsem já a co už umím 3. To jsem já a kdo jste vy? 4. I já sem patřím 5. Tak tady žiji TVP, které si každá třída tvoří dle vlastních potřeb, byly v průběhu celého školního roku doplňovány a rozšiřovány a to na základě aktivit navrhovaných dětmi, nových poznatků, zkušeností, získaných z odborné literatury, seminářů a pedagogických časopisů. Všechny TVP byly originální, jedinečné, odrážely potřeby dětí, jejich náměty a nápady. Týdenní, ale i měsíční projekty se vztahovaly k aktuálnímu dění kolem nás. Na jejich tvorbě a konečné podobě se podílely všechny pedagogické pracovnice. Speciální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se zrakovým postižením se rovněž opíraly o diagnostické záznamy děti a individuální vzdělávací programy těžce zrakově postižených děti. Práce s dětmi ve třídě zřízené pro děti s Autismem se uskutečňovala především na základě vypracovaných individuálních plánů dětí. Předškolní vzdělávání ve škole bylo v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno především na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Děti nebyly přetěžovány, pracovní tempo a zátěž byly přizpůsobovány jejich aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Při tvorbě denního režimu jsme maximálně spolupracovali s rodiči. Dětem byl poskytován dostatek času ke spontánní hře, učitelky dbaly na vyváženost spontánních, frontálních a řízených činností. Důraz byl kladen na učení prožitkové. V rámci výchovně vzdělávacích činností bylo uskutečněno mnoho společných projektů, do kterých se zapojovaly děti napříč všemi třídami (více v části projekty, akce, aktivity).

6 2.1 Cíle vzdělávání Hlavní cíle v oblasti výchovy a vzdělávání: Získávat samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání s ohledem na stupeň postižení dítěte a z toho vyplývajících individuálních zvláštností v oblasti psychiky. Vést děti k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě s důrazem na komunikativní dovednosti. Všechny aktivity byly založeny na krátkodobých vzdělávacích cílech charakterizujících současné zaměření a záměr školy. Děti byly vedeny k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě K rozvíjení a upevňování citu pro estetické vnímání a estetické dovednosti Dalším cílem bylo zajistit dětem prostředí s dostatkem podnětů Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Během celého školního roku zajišťovaly pedagogické pracovnice všestrannou péči o děti tří až osmileté se zrakovým, tělesným a kombinovaným postižením a s diagnózou Autismus a to na základě speciálně pedagogických postupů. Pro školní rok 2013/2014 bylo v červenci 2013 Radou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje schváleno zřízení 3 funkcí asistenta pedagoga s úvazkem 1,5 celkem Skupinová integrace dětí se zrakovým postižením: Ve dvou třídách pro děti se zrakovým postižením byl velký důraz kladen na zlepšování funkcí zrakových analyzátorů. Každodenně probíhala reedukace zrakového postižení, popřípadě nácvik kompenzačních smyslů, které byly uzpůsobeny věku, závažnosti postižení a dalším individuálním zvláštnostem každého jednotlivce. Pleoptická cvičení motivačně navazovala na téma hlavní činnosti dne a probíhala individuálně nebo ve skupinkách. V rámci těchto každodenních cvičení, která probíhala dopoledne, i odpoledne jsme s dětmi záměrně procvičovali koordinaci zrakového vnímání s činností motorickou, nácvik zrakové ostrosti do blízka, procvičování analyticko - syntetické činnosti a zkracování reakčních časů při zrakovém vnímání. Výsledky v této oblasti naší práce byly velmi dobré. U drtivé většiny dětí došlo ke kvalitativním změnám v jemné i hrubé pleoptice. Děti se naučily pracovat s nůžkami, jehlou, špendlíky, lepidlem, vybarvovat, skládat mozaiky kubusy, puzzle, drobné stavebnice typu lego atd. Každoročně je naše práce v oblasti přípravy dětí na zahájení základní školní docházky hodnocena velice kladně. Paní učitelky z 1. tříd jsou spokojené s úrovní grafomotoriky, obecných znalostí,

7 samostatností a soustředěností dětí při vyučování. U dětí s těžkým postižením zraku a u dětí nevidomých byla výchovně vzdělávací činnost zaměřena i na prostorovou orientaci, nácvik šestibodí ke zvládnutí Braillova písma a probíhala za účasti asistentů pedagoga s úvazkem 0,5. Pedagogické pracovnice úzce spolupracovaly s ortoptistickou sestrou, která v MŠ působí na odloučeném pracovišti NSP Havířov a s pracovnicí SPC Opava. Jedno dítě nevidomé jsme připravovali na nástup do ZŠ pro zrakově postižené v Opavě. Individuální integrace dětí s jiným druhem postižením: K 21 dětem s lehkým zrakovým postižením a 5 dětem s těžkým zrakovým postižením byli do třídy pro nejstarší děti individuálně integrováni 1 chlapec a 1 dívka s diagnózou pervazivní vývojová porucha Autismus. Mezi dětmi, které měly kromě zrakového postižení i jiné zdravotní potíže, byli jednotlivci s opožděným vývojem řeči, opožděným psychomotorickým vývoj, těžkou řečovou vadou v důsledku rozštěpu horního patra, dítě s gastroezofageálním reflexním onemocněním a několik dětí s diagnózou ADHD. Individuální integrace dvou dětí s jiným postižením (autismus) ve třídě nejstarších dětí se opírala o kvalitně zpracované individuální vzdělávací plány a velmi dobrou spolupráci se SPC v Ostravě. Výchovně vzdělávací činnost probíhala s podporou asistenta pedagoga podle individuálního plánu. Učitelky řídily práci asistenta pedagoga a úzce spolupracovaly s rodiči. Obě děti měly rozvinuté komunikativní dovednosti v oblasti receptivní i percepční. Individuální vzdělávací plány byly zaměřeny především na postupné zmírňování deficitů v triádě - směřovaly děti k co největší možné míře samostatnosti a k co nejmenší závislosti na jiných. Velkou pozornost jsme věnovali sociální interakci, komunikativním schopnostem a rozvoji interpersonálních vztahů s vrstevníky. Obě děti byly připravovány na zvládnutí zahájení povinné školní docházky v základních školách hlavního proudu. Skupinová integrace dětí s diagnózou Autismus: Od září školního roku 2013/2014 byla v MŠ zřízena třída pro děti s diagnózou Autismus. Do této třídy byly přijaty děti s různým typem tohoto postižení. Mezi 4 chlapci a 3 dívkami byly 4 děti, které nebyly schopny verbální komunikace. Při individuálních výchovně vzdělávacích činnostech byly využívány tyto metody a jejich kombinace: o strukturované učení (důsledné využívání a dodržování struktury, vizualizace, individualizace, motivace), o náhradní komunikační systém VOKS o systémy AAK (volba se odvíjí od aktuálního porozumění konkrétního dítěte, tzn., že musí být respektována jeho vývojová fáze a především úroveň porozumění), o modelové situace o komunikační scénáře o sociální scénáře o nácviky dovedností a pracovního chování formou: kódovaných úloh Třída byla vybavena vhodnými učebními pomůckami, pracovními i relaxačními koutky. Dětem bylo vytvořeno příjemné, podnětné a bezpečné místo. Z hlediska organizace chodu třídy bylo zajištěno dostatečné překrývání pedagogických pracovníků učitelka a účast asistenta pedagoga na výchovně vzdělávacích činnostech. Kromě prostoru třídy měly

8 učitelky a děti k dispozici individuální místnost pro IVP, vlastní šatnu. Samozřejmě, že využívali také ostatní prostory školy a školní zahradu. V průběhu veškerých činností se pedagogické pracovnice zaměřovaly na postupné zmírňování deficitů v triádě - směřovaly děti k co největší možné míře samostatnosti a k co nejmenší závislosti na jiných. Při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů spolupracovaly s rodiči a respektovaly doporučení ze zpráv a podkladů Speciálního pedagogického centra. Terapeutická činnost a intervence ve třídě dětí s Autismem probíhala ve třech hlavních liniích, které se navzájem prolínaly a ovlivňovaly: Adaptivní linie- cílem je zlepšit adaptabilitu dítěte vytvářením žádoucích dovedností, o kterých víme, že zmenšují riziko problémového chování. Tzn., že podporujeme postupný vývoj oblastí, které jsou opožděné, a zároveň posilujeme rozvoj již získaných dovedností žádoucím směrem. Preventivní linie- cílem je přizpůsobit každému dítěti/žáku prostředí tak, aby vyhovovalo jeho potřebám. Tzn., že již od počátku uzpůsobujeme jeho okolí a úkoly podle osvědčených postupů tak, abychom vytvořili prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, rozumí mu, je schopné v něm přijímat nové informace a pracovat. Následná linie- cílem je odstraňování agresivity, sebezraňování, stereotypního chování, Ve skupině dětí, které třídu v hodnoceném období navštěvovaly, byla tato oblast řešena po celou dobu školního roku u většiny dětí. Kvůli agresivitě jsme uskutečnili několik osobních schůzek s rodiči a žádali o pomoc i lékařské odborníky. U některých dětí pomohla úprava medikace, ale u dvou dětí ze skupiny bylo zapotřebí zvýšeného dohledu při všech skupinových činnostech k zabezpečení bezpečnosti ostatních dětí. Snahou zřízení třídy nebylo děti s Autismem izolovat, ale vytvořit optimální podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Proto se děti z této třídy účastnily všech aktivit školy dle jejich aktuálního zdravotního a psychického stavu, navštěvovaly dle zájmu ostatní třídy a věnovaly se hrám s ostatními dětmi v MŠ a na školní zahradě. Práce v této třídě byla velice náročná, sladit domácí zvyklosti s režimem dne v MŠ, přizpůsobit se individuálním potřebám každého dítěte, dát dětem dostatek prostoru a času ke zvládnutí požadovaných úkolů, zajistit bezpečnost a pomoc při sebeobslužných činnostech v průběhu celého dne plně zaměstnávalo všechny tři pedagogické pracovnice. Proto došlo od října k úpravě pracovní doby a dvě pedagogické pracovnice se vždy v době od 8-14 hodin překrývaly. V době od 7 do 8 a od 14 do 16 hodin byla k dispozici pro zajištění bezpečnosti a pomoci při sebeobslužných činnostech nepedagogická pracovnice (uklízečka). Zřízení třídy pro děti s diagnózou Autismus a výchovně vzdělávací činnost v ní hodnotíme jako úspěšné a jsme rádi, že jsme se k tomuto rozhodnutí a změně odhodlali.

9 2.2 Profilace tříd, údaje o počtech dětí, průměrné docházce a) Třída Profilace třídy Personální zajištění Provoz třídy Počet dětí 1. Děti se zrakovým postižením, z nichž 3 děti s těžkým postižením 2 učitelky + asistent pedagoga 6,00-16, Děti s postižením Autismus 2 učitelky + asistent pedagoga 7,00-15, Děti se zrakovým postižením, 2 učitelky + asistent z nichž 2 děti s těžkým postižením + pedagoga 7,00-15,00 15 individuální integrace 2 dětí s Autismem b) třída Průměrný počet zapsaných dětí Z toho průměrný počet Průměrná docházka dívky chlapci , , ,49 Průměrná docházka v období září červen činila 27 dětí denně. V měsíci červenci byl o docházku do MŠ ze strany rodičů zájem malý, proto došlo k omezení provozu. Průměrná docházka činila v červenci 6 dětí ve třídě denně. Průměrnou docházku dětí v průběhu školního roku ovlivňovaly běžná nachlazení a onemocnění, rekreační pobyty s rodiči v době podzimních a jarních prázdnin v základních školách, pobyty v nemocnici a v důsledku operace absence z důvodu rekonvalescence po operaci nebo izolace před operací z důvodu eliminace nachlazení. Ve školním roce 2013/2014 bylo z důvodu zlepšení zdravotního stavu a přechodu do MŠ běžného typu odhlášeno 1 dítě. Dalších 5 děti se zlepšeným zdravotním stavem zůstalo v naší MŠ, byť bylo jejich zákonným zástupcům doporučeno přihlásit děti k docházce do MŠ běžného typu. 13 dětí ukončilo docházku do MŠ z důvodu zahájení povinné školní docházky od září V hodnotícím období navštěvovalo MŠ pět dětí s odkladem školní docházky, přičemž se jednalo o 2 děti s postižením zraku (jedno dítě nevidomé), 3 děti s postižením autismem (jedno s dodatečným odkladem ŠD)

10 2.3 Projekty, akce, aktivity Součástí školního vzdělávacího programu byla ve školním roce 2013/2014 velmi pestrá nabídka akcí a aktivit na úrovni tříd a školy, která byla zaměřena na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a schopnosti. Projekty, které během školního roku proběhly, reagovaly na aktuální dění kolem nás. Od měsíce října probíhaly každý týden bezplatné aktivity ro děti se zájmem o výtvarné tvoření a pro děti s potřebou procvičování komunikativních a řečových dovedností. Výtvarné aktivity jsme rozšířili o pravidelné návštěvy Galerie Petra, kde se děti jedenkrát týdně věnovaly netradičním výtvarným technikám. Řečové aktivity probíhaly s 8 vytipovanými dětmi v úterý v pravidelném čase hodin s paní učitelkou Jurečkovou. Na konci záři jsme s pomocí rodičů uskutečnili dětem akci s názvem Královna koloběžka. Příjemné zážitky spojené s procvičováním se ve sportovních a dovednostních disciplínách při jízdě na kolech a koloběžkách proběhly na školní zahradě a v blízkém okolí školy. Celá akce vyvrcholila vyhlášením nejoriginálněji vyzdobené koloběžky. Za velké účasti rodinných příslušníků probíhaly ve všech ročních obdobích akce, které rozvíjely děti po stránce výtvarné a pracovní a kterými jsme chtěli zapojit děti a rodiče do výzdoby prostor školy. ( Hellowenské strašení, Uspávání zahrady, Lampiónování hry s přírodninami, lampiónový průvod, vypuštění lampiónu přátelství) Výroba vánočních ozdob, Velikonoční odpoledne a další. K tradičním akcím patří každoročně Karneval, který pravidelně uskutečňujeme v měsíci únoru.

11 Letos jsme využily nabídky spolupráce klauna, který zaujal děti netradičním kouzly a soutěžemi. K rozvoji přátelství mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy, mezi dětmi a rodiči, vzájemnému poznání a rozvoji pěveckých a řečových dovedností přispěly akce Mikulášská nadílka, Vánoční posezení, Den matek, Den pro mého tátu a Rozloučení se školáky.

12 Se zaměřením na rozvoj zdraví a tělesné kondice jsme uskutečnily čtrnáctidenní projekt Školní olympiáda, která pružně reagovala na snažení a úspěchy českých sportovců na zimních olympijských hrách v Sochi. V červnu se konal Den dětí - sportovní odpoledne se soutěžemi v tradičních i netradičních disciplínách. S rodiči si děti zahrály fotbalové utkání, utkaly se v soubojích rytířů na koních, svezly se na živém koni, kterého jsme zajistily pro tento den ve spolupráci s rodiči jedné bývalé klientky naší MŠ.

13 Poslední akcí školního roku byl společný výlet do Komorní Lhotky, kde jsme s dětmi mimo procházky přírodou, pobytu v solné jeskyni a zdolávali atraktivní prolézačky a překážky v přírodním trénu, poznávali byliny, květiny, motýli a hmyz. V hodnoceném školním roce jsme společný výlet zorganizovali poprvé. Vzhledem ke spokojenosti dětí a bezchybnému zajištění bezpečnosti všech dětí, uskutečníme v příštím školním roce určitě další společný výlet. V rámci dalšího zpestření všedních dnů proběhly čtyři divadelní představení (září, únor, duben, červen), setkání s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem s jeho Veselým malováním, návštěva knihovny, výstavní síně, muzea a jiných zajímavých míst a akcí v našem městě.

14 V oblasti environmentální jsme v rámci spolupráce s cvičiteli psů z Petřvaldu uskutečnili na školní zahradě vystoupení cvičených psů v agility, obraně, výcviku poslušnosti. Rovněž měly děti možnost vidět práci asistenčního psa, se kterým jim připravila program zdravotně postižená osoba ze společnosti Pomocné tlapky. V oddělení nejstarších dětí děti celý rok pečovaly o rybičky (závojnatky) v akváriu, které jsme s pomocí rodičů a asistentky pedagoga ze třídy zajíčků opět po prázdninách uvedli do provozu. Nejstarší děti rovněž navštívily farmu s domácími zvířaty a pravidelně navštěvovaly v rámci Hippoterapie jízdárnu Na Pašůvce. Ve spolupráci s městskou policí proběhla beseda dětí Krůčky k bezpečí na téma bezpečnosti v silničním provozu, nebezpečí na hřišti, od cizích lidí, manipulace s nebezpečnými předměty, atd. Mimo této besedy jsme se problematice prevence patologických projevů chování pravidelně věnovali při výchovně vzdělávacích činnostech během celého roku. Vedle Programu prevence sociálně patologických jevů je součástí ŠVP rovněž Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a Program orientace a bezpečnosti v dopravních situacích. Všechny tyto programy prolínají výchovně vzdělávací činnosti s dětmi ve všech třídách MŠ.

15 3 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, SPOLUPRÁCE S PARTNERY Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do řady projektů a soutěží, které byly zaměřeny na rozvoj estetického vnímání, rozvoj tělesné kondice a rozvoj povědomí o městu Havířov, přírodním prostředí, v němž žijeme. Některé z nich byly pro nás i děti nové. Našim cílem bylo rozšířit výchovně vzdělávací činnosti školy o další zajímavé prožitkové formy získávání nových zkušeností a vědomostí. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Ministerstva vnitra Olympijské hry 2014 očima dětí pořádané na celorepublikové úrovni a do výtvarné soutěže O rytíři z nosu, v níž jsme se v konkurenci mateřských škol z celé ČR umístili na 6-10 místě. Od pořadatele soutěže, společnosti Zentiva, děti získali výtvarné potřeby. Náš soutěžní výkres Boj s bacily šestiletého Matěje byl demokraticky zvolen při hlasování všech dětí, zaměstnanců a rodičů v Galerii na schodech. V říjnu 2013 jsme vystoupili v rámci projektu Děti samy sobě s krátkým tanečním programem ve Společenském domě Reneta v Havířově. Projekt pod záštitou primátora města Ing. Zdeňka Osmanczyka byl zaměřen na prevenci patologických jevů u dětí a mládeže. Ve školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se ZŠ na ulici Mládežnická v Havířově. Děti naší MŠ se na dopolední návštěvě školy seznámily s prostředím ZŠ a s povinnostmi školáků. V průběhu školního roku jsme ve spolupráci s městskými a zájmovými organizacemi uskutečnili pro děti ze třídy předškoláků 3 exkurze se zaměřením na zdravotnictví, sport, zemědělství. V lednu 2014 proběhla návštěva Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Děti se seznámily s některými ambulancemi, lůžkovými odděleními, s prací lékařů a zdravotních sester.

16 Rovněž v listopadu 2013 proběhla exkurze na zimním stadióně a setkání s hokejisty havířovského klubu HC AZ Havířov. Děti si mohly vyzkoušet výstroj, cvičení na trenažerech v posilovně, prohlédly si šatny hokejistů a ostatní zákulisní prostory.

17 V červnu 2014 se děti zúčastnily exkurze na farmě pana Václava Nováka v Těrlicku. Pozorovaly a zapojily se do péče o mláďata kůzlata, kuřata a ostatní domácí a hospodářská zvířata. Seznámily se se zemědělskými stroji, ochutnaly domácí mléko, sýr a tvaroh. O tomto nevšedním zážitku informovala paní učitelka veřejnost v Listech Těrlicka v červenci O dění v MŠ jsme formou článků v Radničních listech- měsíčníků města Havířov, informovali veřejnost také v lednu a květnu MŠ dlouhodobě spolupracuje rovněž s Městskou policií a hasičským záchranným sborem, s představiteli města Havířova, s odbory školství a sociálních věcí magistrátu města Havířova. Kvalitní dlouholetou spolupráci rozvíjíme prostřednictvím společných akcí a aktivit, které jsou v souladu se školním vzdělávacím programem. V hodnotícím období jsme uskutečnili následující akce: tradiční vystoupení dětí s tanečním a dramatickým programem u příležitosti Vánočních svátků a Dne matek v Denním stacionáři pro seniory v Havířově (prosinec 2013, květen 2014) Setkání s čelními představiteli města u příležitosti vánočních svátků (prosinec 2013) besedu pro děti Krůčky k bezpečí ve spolupráci s městskými policisty, která byla věnována problematice možných nebezpečných situací v životě jednotlivce i skupiny setkání s hasiči v areálu hasičské zbrojnice - v rámci prevence sociálně patologických jevů se děti seznámily s prací hasičů, záchranářů, policistů a psovodů. Děti si vyzkoušely oblečení, prohlídly hasičský vůz, prostory a vybavení hasičské zbrojnice a získávaly dovednosti, procvičily se v rychlosti,

18 postřehu, zručnosti, atd. při připravených disciplínách a soutěžích. (červen 2014) V rámci environmentální výchovy jsme se zapojili do sběru plastových víček. Také jsme se opět zúčastnili celoroční soutěže ve sběru starého papíru Sbíráme s panem Popelou, do které se zapojily téměř všechny děti, jejich rodiče a zaměstnanci školy. Výtěžek ve výši 11,6 tis. Kč byl použit na pořízení učebních pomůcek a materiálu na zaměstnávání dětí. V hodnoceném roce jsme se ve spolupráci s rodiči věnovali také sběru kaštanů a žaludů, které jsme před koncem roku 2013 darovali myslivcům pro lesní zvěř. Rodiče a ostatní rodinní příslušníci se zúčastňovali našich akcí a aktivit v hojném počtu a vždy naše nápady, organizaci a průběh akcí hodnotili velmi pozitivně. Svou spokojenost projevovali také aktivní pomoci při úpravě školní zahrady, drobných opravách učebních pomůcek a nábytku, při kosení zahrady a hrabání listí. Stejně jako v letech uplynulých jsme i ve školním roce 2013/2014 spolupracovali se středními, vyššími odbornými a vysokými školami při zajišťování exkurzí a odborných praxí studentek připravujících se na pedagogické a zdravotnické profese. V rámci spolupráce se Střední školou Kpt. Jasioka v Prostřední Suché, SŠ prof. Matějíčka v Ostravě, SŠ zdravotní v Ostravě, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a KVIC-em Nový Jičín - pobočka v Opavě byly zajištěny 2 jednodenní, 7 souvislých a 3 průběžné (celoroční) praxe studentek jmenovaných škol. Mimo praxe zajistila MŠ tři exkurze pro studenty 1. ročníků uvedených středních škol.

19 4 ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY Škola zabezpečuje školní stravování a to prostřednictvím vlastního stravovací zařízení školní jídelny. Ve školním roce 2013/2014 se stravovalo průměrně zapsaných 37 dětí, 14 zaměstnanců, 2 bývalé zaměstnankyně (důchodkyně) a studenti průběžných a souvislých praxí. Doplňkovou činnost na stravování cizích strávníků škola nemá. Školní jídelna využívá pro svou činnost počítačový program VIS Plzeň. Plnění spotřebního koše a kritických bodů (HACCP), vedení skladových zásob potravin, záruční dobu, skladbu jídelníčku a jiné sleduje jednak vedoucí školní jídelny, ale i ředitelka školy při namátkových kontrolách. Ceny stravného a rozdělení stravovaných osob jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Ceny za stravování věková skupina přesnídávka oběd odpolední svačina celkem 3-6 let let Student na praxi zaměstnanci Zákonní zástupci mají možnost kombinace jednotlivých jídel pro děti, ale vždy jeden den dopředu. V případě nemoci dítěte, mají rodiče možnost, vyzvednout si nahlášený oběd v době od do hod. Následující den již právo na oběd dítě nemá. V průběhu školního roku nedošlo ve školní jídelně k žádné personální změně. Kuchařka, pracovnice provozu i vedoucí školní jídelny jsou kvalifikované, účastní se seminářů a školení vztahujících se k dané problematice a chystaným změnám od Školní jídelna je průběžně vybavována vhodným zařízením. V hodnotícím období byla nově zakoupena lednice na zeleninu a pořízen nábytek na potraviny a kuchyňské náčiní ve výši 24 tis. Kč. Do jídelníčku jsou zařazovány zdravé a hodnotné suroviny, nové produkty a receptury. Jídelníček je k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Nákup potravin je zajišťován dodavatelsky na základě smluv a osobními nákupy na základě akčních nabídek v supermarketech. Kontrola Krajskou hygienickou stanicí ve školním roce 2013/2014 neproběhla.

20 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Organizační struktura: Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně zaměstnanců na pozici asistenta pedagoga odchod na mateřskou dovolenou k Na toto místo byla na základě výběrového řízení přijata jiná (kvalifikovaná) pracovnice. ukončení pracovního poměru na dobu určitou a uzavření nového pracovního poměru u další AP - odchod zaměstnankyně v důchodu a přijetí nové (kvalifikované) zaměstnankyně od září Na pracovních pozicích provozních zaměstnanců a učitelek k žádným personálním změnám nedošlo. V uvedeném období byly uzavřeny 2 dohody o provedení práce. Škola celoročně nezaměstnává žádné externí pracovníky. Počet zaměstnanců celkem Počet pedagogických zaměstnanců Počet nepedagogických zaměstnanců fyzicky přepočet fyzicky přepočet fyzicky přepočet MŠ 12 10,10 9 7,50 3 2,60 ŠJ 3 1, ,75

21 5.1 Informace o pedagogických pracovnících školy V MŠ pracovalo v hodnoceném období celkem 9 pedagogických pracovníků, z toho 6 učitelek včetně ředitelky a tři asistentky pedagoga. Všechny učitelky pracovaly na 100% pracovní úvazek, asistentky na pracovní úvazek 50%. Věková struktura pedagogických pracovníků: do 30 let let let nad 50 let důchodce Odborná pedagogická způsobilost, délka praxe: Dosažení vzdělání Vysokoškolské speciální pedagogika (Mgr.) Vysokoškolské - předškolní pedagogika (Bc.) Středoškolské předškolní pedagogika Středoškolské předškolní pedagogika + speciální pedagogika Počet učitelů/asi stentů pedagoga Délka praxe počet učitelů do 6 let do 12 let do19 let do 27 let nad 27 let Požadovanou kvalifikaci splňuje 80% pedagogických pracovníků školy. Dvě pedagogické pracovnice nesplňují v současné době požadované vzdělání podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (studium VŠ). 5.2 Informace o nepedagogických pracovnících školy V MŠ, jejíž součástí je školní jídelna, pracuje celkem 5 nepedagogických pracovníků žen. Věková struktura nepedagogických pracovníků: let let nad 50 let důchodce

22 Pracovní pozice a úvazky Část školy Pracovní pozice úvazek MŠ účetní školy 70% MŠ školnice 95% MŠ uklízečka 75% MŠ pradlena 25% ŠJ vedoucí školní jídelny 30% ŠJ hlavní kuchařka 95% ŠJ pracovnice provozu 50% Odborná způsobilost, délka praxe nepedagogických pracovníků: Dosažení vzdělání Počet zaměstnanců Délka praxe počet zaměstnanců 5-10 let let let nad 30 let Středoškolské úplné Střední odborné učiliště Požadovanou kvalifikaci splňuje 100% nepedagogických pracovníků školy. 6 ÚDAJE O DVPP A ŠKOLENÍCH ZAMĚSTNANCŮ Během školního roku 2013/2014 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků především formou samostudia, k němuž má škola dostatek hodnotné literatury. Pro školní rok byl vypracován seznam doporučené literatury pro učitelky a asistentky pedagoga. Ke studiu této literatury bylo čerpáno samostudium v rozsahu stanoveném dle platné legislativy ředitelkou školy. Diskusi o prostudované literatuře byl pravidelně věnován čas na pedagogických radách. Jedna pedagogická pracovnice si třetím rokem rozšiřovala odbornou kvalifikaci. Dvě pedagogické pracovnice se připravovaly v rámci samostudia k přijímacím zkouškám na VŠ. Přestože zkoušky vykonaly úspěšně, nebyly pro velký počet uchazečů na studium Speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě přijaty. Jedna z nich byla přijata ke studiu Speciální pedagogiky předškolního věku na Univerzitu Palackého v Olomouci. Dvě pedagogické pracovnice asistentky pedagoga se v rámci samostudií připravovaly na vykonání zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové maturitní zkoušce z pedagogiky se zaměřením na předškolní věk. Tuto zkoušku úspěšně vykonaly v září 2014 a získaly tímto rovněž kvalifikaci vykonávat práci učitelky MŠ podle 6 odst. 1. písm. f) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 1 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 2 0 1 3 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2015/2016

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2015/2016 1 Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově 7. října 2016 zaevidována pod

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace Novosedly 108. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace Novosedly 108. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace 691 82 Novosedly 108 Identifikátor školy: 600 111 636 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více