POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ"

Transkript

1 POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ Autismus je porucha, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Může to být způsobeno různými organickými příčinami v těhotenství, jako jsou například epilepsie matky, zarděnky při porodu a jiné. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Objevuje se buď od dětství, nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.) Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi změny), u druhých pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování. S autismem se často pojí také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita. MOŽNOSTI LÉČBY Až dosud bylo ke zmírnění některých znaků autismu užíváno jen několik metod: - Diety obvykle vylučují veškerá konzervační činidla, některé diety zakazují droždí, sóju, mléko, cukr a jiné potraviny. - Facilitovaná komunikace rodič nebo terapeut přidržuje dítěti ruku a pomáhá mu ukazovat písmena a slova, a tak posilovat jeho komunikaci. Tato metoda prý dokáže pomoci postiženému vyjádřit vnitřní myšlenky a city. - Pedagogická práce Autismus je vývojovou vadou projevující se poškozením sociálních vztahů, interakce a komunikace. Postižený se proto projevuje jako extrémně osamělá, sociálně izolovaná osoba, a proto od ní kromě rodičů dávají všichni ruce pryč.

2 Autismus je často doprovázen stereotypním chováním a nefunkčními rituály, jejichž narušení je těžce snášeno. Přidruženy jsou často patologické napodobování řeči, gest a jiných projevů druhé osoby, opakování frází, nesprávné používání zájmen, různé fobie nebo (auto)agresivita. Chybějící vytváření sociálně-emočního pouta, celková odtaživost a nedostatečná empatie mohou významně ovlivnit také reakce okolí. V České republice žije (podle českých a zahraničních odhadů) 15 až 30 tisíc osob s poruchou autistického spektra (Thorová, 2002, Vyčichlo, 2003, Votrubová, 2004). Pro své výrazné sociální aspekty se ovšem autismus netýká pouze těch, kteří jsou sami postižení, ale také jejich bezprostředního sociálního okolí. Právě proto, že autismus svými projevy výrazně ovlivňuje interakce a komunikaci, může se toto postižení stát ohromnou zátěží i pro rodiče. BLÝSKÁNÍ NA LEPŠÍ ČASY V USA začal v sedmdesátých letech minulého století výzkum, který ukazoval, že autismus by mohl být podstatně zmírněn úpravami stravování a speciální výživou. Podstatou tohoto přístupu je vyloučení cukru a umělých přísad v kombinaci s doplňky výživy, především vitamínem B6 a hořčíkem. Později se přidal dimethylglycin (DMG) a léčba zaměřená na kvasinkovou infekci. Mnoho rodičů potvrzuje úspěch tohoto postupu, ale alternativní léčba autismu se začala prosazovat teprve nedávno. V současné době odborníci dosahují lepších a trvalejších výsledků. K dispozici je více testů zjišťujících abnormální metabolické dráhy. Lékaři, kteří mají s testováním těchto dětí zkušenost, začínají dospívat k podobným závěrům. Rozšiřují se standardizované postupy. Přístup k léčbě autismu přestává být postupem pokusu a omylu. Tento kvalitativní skok v našem porozumění autismu byl umožněn několika událostmi. Výzkumníci se totiž dlouhou dobu domnívali, že autismus byl z neurologického hlediska zabudován v mozkových obvodech postižených dětí. Mnozí si mysleli, že komplexní změť spojů v mozku představuje část genetického dědictví autistických dětí. Naopak nový model nám pomáhá porozumět tomu, jak a proč jsou některé děti náchylnější k rozvoji autismu. Nový model vzniká z nového medicínského pochopení vztahů mezi nervovým a imunitním systémem. Americká neuroložka Candace Pert svým objevem opiátových receptorů mění pohled na imunitní systém a autismus se tak stává autoimunitní

3 chorobou. Tradičně se teoretici dívali na tyto dva systémy jako na oddělené. Současný názor je však spojuje, považují je za síť systémů přijímajících a reagujících na vnější podněty. Například podněty, které vnímáme naším smyslově-nervovým systémem stres či láska mají bezprostřední negativní nebo pozitivní dopad na imunitní obranu. Podobně události probíhající v imunitním systému, jako alergické reakce nebo horečka, objevující se společně s infekcí, mají přímý dopad na schopnost soustředit se, podmiňují náladu, omezují hranici únavy. Z nových výzkumů vyplývá, že imunitní systém autistů, patrně trpí přetížením. PORUCHY IMUNITNÍHO SYSTÉMU Poslední studie ukazují, že děti s autismem v různé míře trpí poruchami imunitního systému a metabolických procesů. Vyskytují se u nich různé potravinové alergie, zvláště na gluten a mléko, což odpovídá výrokům rodičů, že příznaky nemocí mizí tuku v ruce se specifickými dietami. U některých dětí se symptomy vyvinou po řadě infekcí dýchacích cest, léčených antibiotiky (zasaženy bývají především průdušky). Matky uvádějí, že bývají bezmocnými svědky progresivní degradace mozku dětí, která jako by byla způsobená neznámými mikroby, toxinem či nedostatkem vitamínů. Další nebezpečí s sebou nese očkování, zvláště proti poliomyelitis (dětské obrně). které vyvolalo v USA autismus u 0,3% dětí, což je hodně. Proč mají některé děti zvýšenou citlivost na působení vnějších a vnitřních vlivů? Odpověď možná najdeme v genetickém kódu. Některé studie začínají poukazovat na chromozomální abnormality u autistických dětí, které procházejí celými generacemi. Je tedy možné, že děti s autismem jsou geneticky předurčeny k rozpadu imunitního systému. Ten obratem vyvolá autoimunitní útok na kritické oblasti mozku, které řídí pozornost, náladu a řeč. Bez ohledu na to, zda se terapie autismu gamaglobulinem a neuropeptidy zcela osvědčí či nikoli, je již nyní zřejmé, že faktory ovlivňující imunitní systém je při autismu nutno sledovat. Jedná se o vitamíny ovlivňující imunitu, minerály a další doplňky výživy, například esenciální mastné kyseliny. Samozřejmě je třeba sledovat potravinové alergie, významně zasahující do imunitního systému, kvasinky, viry a bakterie, které spouštějí imunitní hyperaktivitu, a chemikálie a těžké kovy narušující imunitní reakce. Lékaři zabývající se negativním vlivem chemických látek v prostředí na lidský organismus zjistili, že většina matek dětí s autismem přicházela v těhotenství pravidelně do styku

4 s barvami a laky, pesticidy, žila v prostředí, kde byl nový nábytek a koberce, výjimkou nebyl výskyt toxických látek na pracovišti. FAKTORY, KTERÉ MOHOU SPOUŠTĚT AUTISMUS PROSTŘEDÍ: přítomnost olova, kadmia, hliníku, antimonu, rtuti, chemikálií, jako jsou formaldehyd, toluen a podobně. STRAVA: nedostatek vápníku, hořčíku, železa, vitamínů B6 nebo B1, antioxidantů, glutathionu, esenciálních mastných kyselin a jiných potravinových doplňků. METABOLICKÉ: nedostatečná detoxifikace ledvinami, hypoglykémie, plísně, prach, pyl, abnormality v režimu aminokyselin, nedostatek fenosulfotransferázy, syndrom renální propustnosti. ALERGICKÉ: potraviny (zvláště gluten a kasein), potravinová barviva a aditiva. STŘEVNÍ: syndrom netěsnosti střev, nedostatečná absorpce, přebytek kvasinek, neúplné strávení proteinů, bakteriální toxiny, parazitární infekce. IMUNOLOGICKÉ: očkování, virové infekce. MUDr. Jan Šula GENETICKÉ PŘÍČINY AUTISMU Asi u 80 procent dětí s autistickými projevy se projevuje opoždění mentálního vývoje a u 30 procent se objevují epileptické záchvaty, které dokládají, že příčiny vzniku autismu leží již ve vývoji nervové soustavy plodu. Projevy poruch autistického spektra se vyskytují již před třetím rokem věku a setkáváme se s nimi čtyřikrát častěji u chlapců, což potvrzuje, že genetické faktory uložené na X chromozomu hrají při vzniku artismu významnou roli. Mnoho genů pro tyto poruchy je uloženo právě na tomto chromozomu, který je u mužů jen jediný, a proto funkce poškozeného genu nemůže být vyrovnaná nepoškozeným genem na druhém X chromozomu jako u žen. Podíl genetických příčin může být plný (100 procent), takzvané syndromické či monogenní autismy jsou zjišťované pouze u 10 procent autistických pacientů. U nich je jen malá naděje na léčebné ovlivnění. Není to však důvod k beznaději, vývoj dítěte pokračuje, a je-li podporovaný cílenou stimulací a rehabilitací, lze dosáhnout dobrých výsledků v jeho zařazení do okruhu vrstevníků. Jen některé syndromy s autistickými projevy mají progresivní (zhoršující se) charakter.

5 MULTIFAKTORIÁLNÍ PORUCHY Většina těchto neuropatologických projevů je podmíněna mnoha faktory, podíl genetické složky, tvořené mozaikou mnoha genů, při vzniku autismu může být procent, ovšem někdy jen 10 procent. Čím větší je při vzniku autismu podíl negenetických příčin, tím větší je možnost příznivého ovlivnění vývoje dítěte rehabilitací, dietou, případně léky. NEGENETICKÉ POŠKOZENÍ U 20 procent pacientů s artistickými projevy může být negenetickým původem onemocnění porucha nervové soustavy během těhotenství ze skryté infekce matky v těhotenství například cytomegalovirem, zarděnkami, herpetickým virem, listeriózou, boreliózou, parvovirem nebo styk matky s chemickými škodlivinami, nejčastěji alkoholem, některými léky (např. proti epilepsii valproát, hydantoin, ve vodě nerozpustný vitamín A aj.), nikotinem, návykovými drogami. I zde však hraje důležitou roli celkově geneticky podmíněná vnímavost a zranitelnost nervové soustavy plodu. AUTISTICKÝCH PROJEVŮ PŘIBÝVÁ Uvádí se zvyšující se výskyt dětí s autistickými projevy, a to až 10krát za posledních 25 let, kdy začal být autismus více diagnostikován. Toto zvýšení má nepochybně také různé příčiny. Může se jednat jak o módní a akceptovatelnější diagnostické označení, než je mentální retardace, která v 80 procentech autismus provází. Může také být odrazem lepších diagnostických metod, ale i zhoršujících se vlivů prostředí. Objasnění podílu genetických příčin na vzniku autismu u dítěte má důležité důsledky nejen pro klinickou prognózu pacienta samotného a jeho léčbu, ale i pro genetickou prognózu při reprodukci vlastní rodiny i dalších příbuzných a preventivní péči v rizikových rodinách. Seznámení rodičů s větším či menším podílem genetických faktorů na vzniku autistických projevů jejich dítěte se významně podílí na snížení jejich bezradnosti, pocitů strachu a obviňování. Zvyšuje se jejich snaha o aktivní spolupráci při medikamentózní léčbě, rehabilitaci, výchovném působení a zájem na úspěchu. Péče o autistické děti a jejich rodiny je náročná, dlouhodobá a musí být komplexní, trpělivá, chápavá, založená na nadstandardní obapolné důvěře rodiny přijmou s ulehčením i informací zatím nevíme, zatím nedokážeme, ale nejmodernější trendy ve výzkumu artismu sledujeme. MUDr. Eva SEEMANOVÁ

Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí

Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí Masarykova univerzita PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky SON-RISE PROGRAM Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Jana Srbková BRNO 2009 Děkuji

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. s příspěvky MUDr. Blanky Urbánkové, Lindy Cecavové a MUDr. Anděly Šárkové. Ilustrace obrazy PhDr. Ing. Zdeňka Hajného. PŘEMŮŽEme AUTIZMUS? Průvodce pro rodiče, použitelný

Více

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková Hry a hračky v životě dítěte s autismem Lenka Kalíková Bakalářská práce 2010 2 3 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Hry a hračky v životě dítěte s autismem se zabývá pojetím her a hraček při diagnóze autismus

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová 11. 4. 2011 Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 OBSAH : Strana Edukace

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová Prohlašuji,

Více

LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE - LMD

LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE - LMD LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE - LMD Termín "lehké mozkové dysfunkce" (LMD) zastřešuje řadu diagnóz, které mají společný základ. Lehká mozková dysfunkce není choroba s jedinou příčinou a jediným příznakem: kolik

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra)

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra) Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. (diagnostické domény pro žáky s poruchami

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Adriana Kavková Podještědské gymnázium, s.r.o. Sokolovská 328, 460 14 Liberec ANOTACE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

Touretteův syndrom maturitní práce

Touretteův syndrom maturitní práce Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549; Kyjov Touretteův syndrom maturitní práce Autor: Obor vzdělání: Vedoucí práce: Olga Kyněrová 78-42-M/005 Zdravotnické

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více