Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka"

Transkript

1 NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům. Základní nabídka základní nízkoprahové služby s nimiž je klient seznámen v rámci Minimálního rozsahu informací sdělovaných při prvokontaktu a krizová intervence. V době provokontaktu (1 až 3 setkání) mohou být využity bez uzavření dohody o využití služby. Rozšířená nabídka služby, s nimiž je klient seznámen postupně, v závislosti na své ochotě komunikovat. Pro jejích využití je nutná ústní dohoda o využití služby. Návaznosti služby nelze využít anonymně, je vyžadována písemná dohoda a finanční spoluúčast klienta. Výjimkou jsou nealkodiskotéky, které jsou anonymní, bez písemné dohody. Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka Základní nabídka nízkoprahového klubu pobyt bez využití dalších služeb. Cílem je poskytnout dětem a mládeži prostředí a podmínky pro realizaci společensky přijatelných volnočasových aktivit. Samotné prostředí a jeho atmosféra jsou významným výchovným prvkem. V bezpečném zázemí mohou klienti rozvíjet pozitivní vrstevnické kontakty, vnímají kladný příklad využití volného času jako alternativy zábavy, kterou nabízí ulice. Klienti mohou využívat prostory Velkého sálu, klubového baru, sociální zařízení. Mohou zde strávit čas s kamarády, vykonávat osobní činnosti (domácí úkoly, příprava do školy, četba časopisů, které zařízení odebírá), poslouchat hudbu a další instrumentální aktivity. Klientům je nabídnut vztah/kontakt s pracovníky zařízení. Zařízení je otevřeno pro každou věkovou skupinu zvlášť a současně jsou vymezeny hodiny, kdy je prostor k dispozici oběma věkovým skupinám současně. V blízkosti NZDM je veřejně přístupné basketbalové hřiště, které mohou klienti využívat kdykoli i bez kontaktu a pracovníky zařízení. Nabídka her a sportovních aktivit rozšířená nabídka Klienti si mohou zapůjčit hry a sportovní pomůcky prostřednictvím pracovníků zařízení. Mohou si zahrát různé společenské hry (stolní hry, stolní fotbálek, stolní tenis, šipky, kulečník, knihovna, výtvarné potřeby, papíry, tužky apod.). Kromě Velkého sálu a klubového baru mohou využít hernu a venkovní hřiště s umělým povrchem (fotbal, volejbal, basket, apod.). Pracovníci aktivity cíleně nabízejí, iniciují, rozvíjejí a podporují spontánní zájem klientů. Pomáhají zdolávat komunikační bariéry klientů. Usilují o zapojení klientů do organizovanějších aktivit: soutěží, skupinových her viz skupinová práce. V průběhu společných her je realizovaná kontaktní práce, situační intervence, jsou nabízeny další služby na základě zjištěných potřeb klienta. 1

2 Situační intervence základní nabídka Situační intervence je prováděna při všech aktivizačních činnostech v Klubu včetně navazujících aktivit (nealkodiskotéky, sobotní akce). Situační intervence je sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v prostoru zařízení. Pracovník při nich vstupuje do interakcí, které vznikají mezi klienty, přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace. Doučování rozšířená nabídka Klientům je nabídnuta možnost doučování, přípravy do školy a pomoc při vypracování domácích úkolů za asistence pracovníků či dobrovolníků. Zařízení garantuje zajištění doučování v rozsahu osnov základní školy, jiné požadavky dle aktuálních personálních možností. Skupinová práce rozšířená nabídka Cílená, řízená aktivita určená skupině uživatelů, zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností formou hry, časově a prostorově ohraničená. Samostatné půjčování her rozšířená nabídka Klienti si mohou půjčovat vybavení a hry samostatně, na základě registrace a zakoupení členské průkazky. Průkazka je formou písemné dohody o využívání služeb Klubu, platí po dobu jednoho školního roku. O září do prosince platí klient za kartičku plnou cenu, od ledna do dubna se slevou 1/3, od května do července se slevou 2/3. Kroužky (dílny) - návaznosti Pro aktivizaci tvůrčího potenciálu klientů nabízí NZDM navazující zájmové aktivity. Kroužky/ dílny rozvíjející zájmy, schopnosti a dovednosti klientů. Do kroužků/dílen se klient přihlašuje na dobu jednoho pololetí, v případě zájmu se účast prodlužuje na jeden školní rok. Přihláška je formou písemné dohody o využití Klubu, přihlášku vyplňují rodiče, Za návštěvu kroužků/dílen se platí poplatek na jedno pololetí. Klient automaticky získává kartičku opravňující ho k samostatnému půjčování her. Sobotní akce, výlety, jednorázové akce návaznosti Slouží k rozšíření nabídky možností jak strávit volný čas, rozvoji sociální komunikace, vzájemnému poznávání se klientů a prohlubování vztahu s pracovníky a dobrovolníky. K aktivitě se klient přihlašuje, přihlášku nezletilému podepisují rodiče, většinou je vyžadována finanční spoluúčast. Nealkodiskotéky návaznosti Nealkodiskotéky jsou alternativní formou prevence užívání alkoholu a jiných drog. Provedení diskotéky na úrovni jiných veřejných diskoték ve Zlíně, přítomnost dospělých dobrovolníků v pořádkové službě, pravidelné kontroly užívání alkoholu, spolupráce s městskou policií 2

3 dávají dostatečný rámec pro prožitek dobré zábavy bez drog u dospívajících mezi rokem. V průběhu nealkodiskoték probíhá kontaktní práce. Nedělní sport návaznosti Aktivita je přechodem mezi klubovou činností a účastí v pravidelných kroužcích/dílnách. Klient respektuje pravidla kolektivní aktivity, za účast se platí menší poplatek, za využití hřiště v daný den. Není požadována pravidelná, každotýdenní návštěvnost. Oblast kontaktu se společenským prostředím (vyhláška 505/2006 Sb., 27b) Informační servis rozšířená nabídka Poskytování specifických informací pracovníkem uživateli. Informační servis je prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou formou letáky, vytištění údajů. Tematicky mohou být informace zaměřeny na základní témata (škola, rodina, shánění brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný sex, rizika užívání návykových látek) nebo speciální témata dle dohody s uživatelem. Klienti NZDM jsou také vedeni k samostatnému vyhledávaní veřejně přístupných informací, je rozvíjena jejich schopnost orientovat se v nich a umět je použít (Internet, tisk). Klient je veden k samostatnosti a orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,. Seznámení s nabídkou jiných organizací rozšířená nabídka NZDM poskytuje klientům informace o alternativách či jiných možnostech pozitivního trávení volného času. K nahlédnutí jsou v prostorách recepce různé brožury a informační letáčky a upoutávky programů zlínských organizací. Speciálně zaměřené sobotní akce rozšířená nabídka Některé návazné víkendové aktivity jsou orientované na rozvoj schopností a dovedností klienta orientovat se v běžném sociálním prostředí, v různých životních situacích (např. cestování pohyb na nádraží, vyhledávání v jízdním řádu, orientace v mapě, návštěva restaurace apod.). Prázdninové tábory návaznosti Forma sociálně rehabilitačního programu, navazuje na celoroční práci Klubu. Organizace dodržuje pravidla pro pořádání dětských pobytových akcí. Klient za pobyt platí. 3

4 Oblast sociálně terapeutických činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 c) Poradenství rozšířená nabídka Odehrává se formou rozhovoru pracovníka s klientem, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informace a varianty řešení vedoucích k odstranění potíží, upozorňuje na pravděpodobné důsledky. Jde o řešení aktuálních problémů klienta a zvyšování jeho kompetence tyto problémy řešit. Poradenství se zaměřuje na oblast rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné. Součástí poradenství jsou mediační aktivity. Jde především o pomoc při řešení individuálních sporů, vzájemných sporů jednotlivých skupin, sporů mezi klientem a rodiči, cílovou skupinou a institucí. Krizová intervence základní nabídka Řešení krizové situace vzniklé v životě klienta. Jde o diagnostické terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize. Může jít o pozorování chování klienta s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směřovaný k základním orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí obtíží. Intervence obsahuje také návrh opatření. Rozsah intervence závisí na tom, zda je pracovník pro krizovou intervenci kvalifikován. Pracovník bez kvalifikace poskytuje uživateli v krizi pouze akutní intervenci s odkázáním na odborníka (eventuelně s doprovodem). Práce s blízkými osobami rozšířená nabídka Informační servis a poradenství poskytované blízkým osobám uživatele (rodiče, příbuzní, kamarádi atd.). Případová práce rozšířená nabídka Případová práce je dlouhodobá, individuální, plánovaná práce s klientem. V rámci případové práce je využíváno všech služeb NZDM, případně i spolupráce externích odborníků. Individuálně může být klient zapojován do ostatních aktivit občanského sdružení, které mohou poskytnout sociálně-terapeutický zážitek: zapojením do kolektivní pracovní aktivity zažít pocit úspěchu, ocenění, potřebnosti, setkání s pozitivními dospělými vzory. Jedná se především o zapojení klienta do přípravy a organizace akcí, účast klienta (od 16 let) na sportovních (volejbal) či kulturně společenských (ples) akcích pořádaných občanským sdružením pro dospělé. Klient je v takových případech vždy doprovázen pracovníkem. Případová práce je předmětem intervizních a pravidelných supervizních setkání týmu pracovníků. Programy specifické prevence rozšířená nabídka NZDM realizuje programy specifické prevence besedy, diskuze, interaktivní zážitkové programy z oblasti sociálně patologických jevů, zdravotní tematiky, problematiky vztahů apod. Programy probíhají jak v rámci otevírací doby Klubu, tak na sobotních akcích a na táborech. 4

5 Oblast pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (vyhláška 505/2006 Sb., 27 d) Zprostředkování dalších služeb rozšířená nabídka Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, komunikace s úřady, zprostředkování další potřebné pomoci. Dojednání návazné služby v zařízení návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistence při jednání. Kontakt s institucemi ve prospěch klienta rozšířená nabídka Jedná se o intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují uživatelův život. Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele, nejlépe za jeho přítomnosti. Listopad

komunikace. otevřená osobnost. respektování a chápání její jedinečnosti sounáležitost... a pochopení tvých problémů, pomoc

komunikace. otevřená osobnost. respektování a chápání její jedinečnosti sounáležitost... a pochopení tvých problémů, pomoc K komunikace. otevřená O S Ť osobnost. respektování a chápání její jedinečnosti sounáležitost... a pochopení tvých problémů, pomoc tabu.. nic není uzavřené téma A aktivity výtvarné, sportovní a jiné OBSAH

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany

Závěrečná práce pro kurz. Manažerské minimum. Lada Hajdíková. Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany Závěrečná práce pro kurz Manažerské minimum Lada Hajdíková 2014 Proxima Sociale o.p.s. Rakovského 3138, Praha 4 - Modřany Koncepce projektu Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče na období

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi Prachatice 3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika Savia.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více