Úloha interpretačních soutěží při práci na rozvoji talentu mladých klavíristů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha interpretačních soutěží při práci na rozvoji talentu mladých klavíristů"

Transkript

1 Úloha interpretačních soutěží při práci na rozvoji talentu mladých klavíristů MgA. Libuše Tichá, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy Anotace: Účast na interpretační soutěži může být mimořádným stimulem v rozvoji mladého interpreta. Příprava na soutěž však s sebou nese mnoho problémů a úskalí a je na pedagogovi, aby dokázal svým uměním, profesionalitou, zkušenostmi a osobností těmto úskalím čelit. Soutěž pak může přinést žákovi mnoho podnětů k markantnímu posunu jeho umělecké vyspělosti a pianistických dovedností. Práce s mladými pianisty je nesmírně mnohotvárná, má široký záběr a řeší značné množství úloh. Příprava na soutěže je jednou součástí rozlehlého spektra činností, z nichž tato práce sestává. Soutěže mohou rozvoji mladého pianisty dát mnoho nových podnětů a inspirací a jeho vývoj tak zásadně ovlivnit, urychlit a prohloubit. Na prvním místě je to intenzivní motivace, jež žákovi pomáhá vyrovnávat se s problémy a těžkostmi studia klavírní hry. Zkušenost ukazuje, že motivovaný student pracuje s výrazně vyšším nasazením, aktivněji, efektivněji, ochotněji přijímá i ne příliš příjemná či snadno realizovatelná řešení, cítí-li, že pomohou kvalitnější realizaci studované skladby. Mám za to, že jako pedagogové máme tendenci úlohu motivace ne dostatečně doceňovat, odsouvat až za problémy čistě pianistické, umělecké a technické. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu, protože při nedostatečné motivaci žáka je práce na řešení těchto úkolů zpravidla úspěšná jen částečně. Vršící se nedostatky a pocit neúspěšnosti a nepohodlí při hře oslabují pak následně motivaci ještě více a celý proces výuky se dostává do nepříliš radostné a pokrok nepřinášející roviny. Způsobů, jak žáky motivovat je samozřejmě celá řada, koncertní či soutěžní vystoupení jsou jedněmi z nich, a zvláště u výrazně talentovaných dětí jedněmi z nejpůsobivějších. Dalším důležitým aspektem je možnost konfrontace mladého pianisty s jeho vrstevníky. Porovnání výkonu a úrovně svého žáka s ostatními soutěžícími je pro pedagoga nesmírně poučné a naznačuje mu cesty dalšího vývoje. Konfrontace ho zřetelně upozorní na přednosti i slabiny projevu jeho svěřence, ukáže mu možnosti, jež klavíristé dané věkové kategorie mají, a umožní mu objektivněji nahlédnout na talent, dispozice, schopnosti i úroveň přípravy žáka. Bez takovéto konfrontace na soutěži či veřejném koncertě je objektivnější hodnocení velmi nesnadné, a to i pro zkušeného pedagoga. V soukromí třídy a při pravidelných individuálních lekcích nemá pedagog takový odstup, jaký může mít při žákově soutěžním či koncertním vystoupení. Do tohoto procesu vstupuje navíc fakt, že veřejné vystoupení je přece jen jiným druhem prezentace, než je žákova hra na hodinách. Do celého procesu vstupuje faktor trémy, jež může být způsobena pocitem zodpovědnosti, neobvyklostí situace a prostředí, výlučností akce apod. 1 Máme zkušenosti s žáky, kteří žádnými projevy trémy netrpí, ba naopak, čím významnější akce, čím plnější koncertní sál, tím lepší výkon podávají, tím více vloží do hry energie, výrazu, vlastního vkladu. Ale i tito žáci se kromě určitých dispozic, jež 1 Viz: Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. SPN Praha s. 144:... je daleko těžší mít jeden jediný koncert během jednoho až dvou měsíců, - protože takový koncert je výjimkou z normy a tato norma jak už jsem řekl, bývá z hlediska koncertního vystupování z větší části jeho kontraindikací než mít řadu koncertů na zájezdě; přitom je totiž celý způsob života usměrněn k jednomu cíli koncertnímu vystoupení a nic nebo téměř nic mu nepřekáží. Navíc zároveň nabýváš zručnosti, zvykáš si.

2 jsou jim vrozeny, musí těmto dovednostem z větší části naučit častým vystupováním na veřejnosti při příznivých okolnostech, jimiž je především dobře zvládnutý repertoár, v němž se žák cítí dobře, laskavé zázemí jeho rodičů a pedagoga a kladné přijetí jeho vystoupení. Veřejné vystupování lze do určité míry simulovat i při běžných vyučovacích hodinách. Tento způsob práce je vhodné zařazovat do vyučování pravidelně. Před veřejným vystoupením či soutěží pak je tento způsob přípravy nutností. První kroky k získání těchto dovedností zahájíme brzy po začátku výuky. Už při hře prvních skladbiček učme žáky rozlišovat hru - cvičení, při kterém opravujeme chyby a řešíme jednotlivé problémy, jež skladba žákovi přináší, zaměřujeme pozornost na detaily a vybrané úseky skladby, a hru interpretaci, realizaci díla jako celku, při níž žák hraje dílo především jako celistvý útvar; veškerá zakolísání, nepřesnosti a nejistoty při hře neřeší, neopravuje, necvičí. Hlavním cílem je v tomto případě realizace celku na pokud možno co nejvyšší možné úrovni. Po skončení provedení se pak se žákem samozřejmě k jednotlivým detailům vrátíme a případné nedokonalosti s ním řešíme a cvičíme. Zafixováním tohoto důsledného rozlišování mezi cvičením jednotlivostí a interpretací celku jež je však samozřejmě také cvičením vyhneme se později těžko ovladatelným automatismům, jež vedou žáky k zastavování a opravování se při sebemenším zakolísání, překlepu, či nepřesnosti při veřejném vystoupení. Podmínky veřejného vystoupení můžeme žákovi simulovat úpravou dalších faktorů. Významnou roli hraje schopnost hrát v různých prostorách a na různých nástrojích. Žák, který většinou hraje pouze doma a v neveliké třídě na nepříliš kvalitních nástrojích, se bude jistě těžko vyrovnávat s koncertním nástrojem v rozlehlém sále, v němž mu před soutěžním vystoupením byla umožněna tříminutová akustická zkouška. Je-li to možné, dejme žákovi příležitost hrát v různých prostorách na různých nástrojích. Korigujme jeho hru radami z různých posluchačských míst, zpředu, ze střední i zadní části sálu a zároveň jej veďme k vnímání zvuku a jeho proporcí u nástroje. Mluvme s ním o rozdílech mezi působením a vnímáním zvuku na pódiu a v hledišti a učme ho nacházet zvuková řešení pro různé akustické typy prostorů. Zkušenosti s variabilitou nástrojů i prostor mu posléze umožní reagovat smysluplně i na nástroj a prostor, který mu nebyl k akustické zkoušce k dispozici dán. 2 Hra před publikem je další z faktorů, jehož simulaci bychom neměli podcenit. Opět už začínající pianista může svůj nacvičený repertoár hrát nejprve svým nejbližším, rodičům, spolužákům, kamarádům. První veřejná koncertní vystoupení by každopádně měla být realizována v přátelské atmosféře a hodnocena kladně v každém případě, tedy i v případě ne právě zdárné realizace připraveného programu. Pedagog by měl počítat úplně se vším a nenechat se vyvést z dobré pohody a laskavé vstřícnosti ani v případě absolutního nezdaru. Zkušenost, kterou dítě získává, je pro ně nesmírně důležitá a zafixování kladné odezvy na jeho snahu i v případě ne úplného zdaru je klíčové pro jeho další vývoj. 3 Otázkou, kterou pedagog řeší vždy u všech žáků, je výběr repertoáru. Aspektů, k nimž je nutno při výběru přihlédnout, je mnoho, je třeba sledovat mnoho cílů současně: rozvoj hudebnosti žáka, rozvoj jeho uměleckého cítění, tvořivosti, pianistických dovedností, přiměřenou náročnost repertoáru, jeho uměleckou úroveň, pestrost a mnohotvárnost; dále pak nutnost seznamovat žáka postupně s různými hudebními styly, žánry, se skladbami různých forem, charakterů, s různými typy klavírní faktury, se skladbami různé závažnosti, se základy 2 Takovouto zkušenost jsme udělali např. na soutěži Panmusica ve Vídni, kde koncertní Bösendorfer nebyl soutěžícím dán k vyzkoušení. Přesto si většina mladých pianistů poradila s nástrojem i akustikou sálu obdivuhodně dobře nepochybně na základě dříve získaných zkušeností s mnoha klavíry a sály. 3 Mám zkušenost, že jedna z talentovaných a později úspěšných žákyň při svém prvním vystoupení po asi třech měsících výuky hrála dvě drobné skladbičky a nehrála vůbec bezchybně a dokonale. Uprostřed hraní se zastavila a zvolala: Bože, mami, jak je to dál? Nakonec své vystoupení dokončila a sklidila potlesk laskavého publika i mou pochvalu. Myslím, že pokud by jí okolí v tomto případě dalo najevo nespokojenost, její vývoj v klavírní hře by určitě nepokračoval tak radostně a úspěšně

3 klavírního repertoáru... K tomu je nutno přihlédnout k žákovu vkusu a současně jej nenásilně rozvíjet, kultivovat. Otázku přiměřenosti repertoáru pak musíme též posuzovat z více hledisek: aby byl žák schopen skladbu zvládnout s vynaložením přiměřeného úsilí, aby mu její studium přineslo pokrok a užitek, ale také radost a spokojenost. Kroky, o něž postupně navyšujeme obtížnost studovaných skladeb, mohou být samozřejmě různě veliké. Malé krůčky v navyšování obtížnosti můžeme někdy nahradit výraznějším krokem, jenž přinese žákovi na jedné straně více práce, těžkostí a bude od něj vyžadovat více úsilí, na druhé straně mu přinese větší pokrok, více poznání a radosti z úspěchu. Vhodná volba tempa a náročnosti postupu je zcela individuální u každého žáka a může být také zcela různá v různých stádiích jeho vývoje. Teprve konkrétní prací s každým žákem získáváme zkušenost, pokud jde o přiměřenost a vhodnost rychlosti postupu. Příliš rychlým postupem bychom totiž extrémně zatěžovali jeho psychiku, hra na nástroj by se pro něj stávala nepřirozenou, nepříjemnou, nesvobodnou a nepohodlnou. Při zbytečně pomalém postupu bychom žáka naopak zbytečně brzdili, nedostatek nových podnětů by vedl ke ztrátě nadšení a zájmu o hru. V případě přípravy žáka na soutěže pak ke všem těmto aspektům musíme přidat ještě další pohled: vybrat repertoár, který je mu blízký, který žáka představí v polohách, v nichž je přesvědčivý, v nichž se cítí dobře, jehož pianistické nároky má rámcově zvládnuty a při jehož interpretaci se bude cítit svobodně a příjemně. Žákovi s bravurní technikou a zdrženlivějším projevem výrazovým vybereme repertoár s akcentem na virtuozitu projevu. Žákovi s výrazně muzikálním projevem, který ovšem dosud nedisponuje příliš rozvinutým technickým zázemím naopak volíme repertoár s akcentem na hudební vyjádření, bez pro něj nepřiměřených nároků technických. V detailnějším pohledu pak můžeme přihlédnout ke skutečnostem, že výrazně dobře žák zvládá určité polohy klavírní hry: např. pasážovou, oktávovou, či akordovou techniku, hru polyfonie, tektoniku rozlehlejších děl a jejich přesvědčivou interpretační výstavbu, nebo naopak charakterové ozvláštnění a vypointování více drobnějších skladeb; různé typy klavírní faktury, skladby s převažující polohou energickou, bouřlivou, nebo naopak lyrickou, expresivní...samozřejmě, že není vhodné sestavit celý soutěžní repertoár pouze ze skladeb, jejichž charakter a technická řešení jsou žákovi nejbližší. Jde však o to, že je vhodné a rozumné, aby zásadní, převážná, rozhodující část soutěžního repertoáru byla právě tohoto charakteru. Z takovéto volby ovšem ihned můžeme vyvodit nebezpečí, která při tomto způsobu rozhodování hrozí. Jde především o nebezpečí nerovnoměrného, nevyváženého žákova rozvoje s akcentem na rozvoj předností bez rozumné investice do rozvoje těch složek talentu, kde je relativně méně disponován. Tato chyba se pochopitelně záhy vymstí a je bezpodmínečně nutné se jí vyhnout doplňováním studovaného soutěžního repertoáru dalšími skladbami, jež potenciální deficit odstraňují. V případě žáka, pro něhož je soutěž spíše výjimečnou událostí v jeho pianistickém životě, je tento problém snadno řešitelný, v případě talentovaných žáků, kteří soutěží a chtějí soutěžit častěji, by mohl tento přístup vést k vážnému zbrzdění jejich rozvoje, případně k příliš jednostrannému, či jinak nevyváženému rozvoji, k odsouvání řešení některých nedostatků hry, jež vyžadují řešení, do pozadí a k jejich odkládání na pozdější dobu.v takovém případě je pak třeba zařazovat i do soutěžního repertoáru skladby, v rámci jejichž studia žák zvládá i větší množství nových prvků, postupů, technických řešení i hudebních výrazů či významů; skladby, které pro něho nejsou zcela bez problémů, ale jejichž studiem se může výrazně posunout ve svém rozvoji a které mu problematikou, kterou obsahují, pomohou jeho nedostatky překonat, nevyřešené úlohy a problémy zvládnout a posunout tak jeho interpretační možnosti na vyšší úroveň. Je samozřejmé, že při řešení těchto otázek musíme přihlédnout i k mnoha dalším okolnostem. Jednou z nich je množství soutěží, kterých se žák účastní a jejich rozprostření do času, dále cíle, které si jako pedagogové stanovíme při přípravě na soutěž jako prioritní, předpokládaná pianistická úroveň žáků, kteří se dané soutěže účastní atd. Dalším ze

4 specifických problémů, které řešíme při přípravě na soutěže, je nutnost načasování výkonu do předem stanoveného termínu, bez možnosti jeho změny v případě objevení se nepředpokládaných problémů, které mohou při studiu repertoáru nastat. Dalším specifikem, které přípravu na soutěže provází, je nutnost dotažení úrovně interpretace ve všech jejích aspektech na nejvyšší možnou úroveň. Zvláště nadané děti mají tendenci poznávat a studovat neustále nový repertoár, detailní dopracovávání studovaných děl považují za zdržující a méně atraktivní činnost. V této souvislosti je soutěžní vystoupení pro žáka vysoce motivující a pomáhá mu soustředit mysl na co nejdokonalejší výsledek. Na druhou stranu požadavek nejvyšší dokonalosti může být někdy v rozporu s pedagogickým hlediskem z pohledu dlouhodobého vývoje. Žákovi by v některých případech totiž z pohledu dlouhodobého horizontu spíše prospělo studium většího množství skladeb, řešících různými způsoby a cestami danou problematiku, což však je v rozporu s požadavkem nejvyšší možné dokonalosti provedení soutěžního repertoáru. Samozřejmě, že onen požadavek vysoké úrovně interpretace je pro studenta také pozitivní a přináší jeho práci zase jiné výhody a posouvá jeho možnosti kvalitativně na vyšší úroveň. Pedagog musí ke všem těmto okolnostem neustále přihlížet a hledat řešení, upřednostňující přednosti a eliminující nedostatky a problémy konkrétního postupu. Ještě jeden aspekt pohledu považuji za důležitý. Dítě, které začne soutěžit a má úspěchy, je zpravidla motivováno k intenzivnější práci. Více studuje nový repertoár, zpravidla se i více věnuje technickým cvičením a etudám, protože cítí, že mu pomáhají v překonávání technických obtíží klavírní hry. Jeho senzomotorika tak dostává mnoho podnětů, začíná se dramaticky rozvíjet a technické možnosti jeho hry jsou tak prudce posouvány vzhůru. V tomto procesu je však krajně důležité současně stimulovat mentální rozvoj žáka: skladby s ním na přiměřené úrovni rozebírat po stránce formální, tektonické, výrazové, obsahové, mluvit o faktuře, stylu, historických a jiných souvislostech, zprostředkovávat žákovi poslech a poznání širšího okruhu repertoáru, interpretací, žánrů... Předejdeme tak nerovnoměrnosti vývoje, který v tomto stádiu hrozí. Zatímco v jednom roce se dítě projevuje jako rozumově přiměřeně vyspělé s určitými senzomotorickými problémy, v dalších letech při studiu hudebně obtížnějšího, složitějšího repertoáru se náhle může senzomotorická stránka hry jevit jako relativně neproblematická, zato mentální stránka projevu může začít vykazovat problémy prostě proto, že na složitější, náročnější hudební strukturu, případně pro větší rozsah studovaných děl ještě dětská psychika nestačila dozrát. Otázkou, kterou pedagog při výběru skladeb pro soutěžní vystoupení také řeší, je dramaturgická smysluplnost celku. Ve velké části soutěží pro děti a mládež je soutěžní repertoár stanoven pouze zastoupením stylových období a časovým limitem, v mnohých soutěžích jsou stanoveni autoři, jejichž skladby jsou pro danou soutěž povinné, v některých pak je přímo stanoven okruh skladeb, z nichž je nutno vybrat pro vystoupení skladbu povinnou. Ve všech případech je vhodné vybírat z okruhu skladeb umělecky přesvědčivých a při výběru dodržet několik zásad. Soutěžící by měl mít především šanci představit daným repertoárem co nejrozsáhlejší škálu svých pianistických dovedností. Kromě přiměřené náročnosti repertoáru, o které se zmiňujeme již výše, jsou dalšími důležitými faktory kontrast skladeb a jejich řazení, směřující k vrcholu. Tektonika celého vystoupení podléhá podobným zákonitostem jako tektonika skladby a podobně jako ve skladbě uplatnění principu identity a kontrastu a gradace dají skladbě vnitřní soudržnost, celistvost a napětí, i při dramaturgii vystoupení dodává respektování obdobných zásad celku kompaktnost, smysluplnost a poutavost. Soutěže mladých interpretů mají ještě jednu významnou úlohu - jsou inspirací a školou pedagogů. Inspirace nevšedními výkony výrazných a zajímavých soutěžících, poznávání širšího okruhu repertoáru pro děti a mládež, různé druhy práce na rozvoji

5 interpretačních dovedností i na přípravě repertoáru, to vše může být pro pedagoga nesmírně obohacující a otvírající mu nové pohledy na oblast klavírní pedagogiky. 4 Otázkou, kterou lze v souvislosti s interpretačními soutěžemi dětí a mládeže také zmínit je práce poroty. Jaká kritéria by měla uplatňovat, co hodnotit? Talent, umělecké cítění, úroveň technických dovedností, nasazení, energii, originalitu projevu? Pravděpodobně celistvý obraz, jenž je tvořen vzájemným, více či méně vyváženým komplexem všech zúčastněných složek, a ještě něco navíc, to neuchopitelné něco, charisma projevu, jímž disponují mimořádně obdaření pianisté. Máme za to, že úvaha na toto téma by si zasloužila samostatné pojednání, překračující mantinely našeho zamyšlení. Na závěr musíme ještě zdůraznit nutnost uvědomit si, že soutěže musí být vždy pouze prostředkem k rozvoji žákových dovedností, nikoliv smyslem práce. Je velmi snadné ztratit v soutěžním kolotoči nadhled a začít podřizovat vše nikoliv harmonickému rozvoji žáka, ale 5 vlastnímu úspěchu. Takového přístupu je třeba se zásadně vyvarovat. Cílem naší práce musí vždy zůstat především všestranný komplexní umělecký rozvoj mladých lidí při práci u klavíru, jenž tvoří smysluplnou a logickou součást jejich lidského vývoje. Literatura: Nejgauz, Genrich: O umění klavírní hry. Z ruského originálu Ob iskusstve fortepiannoj igry, vyd. Muzgiz, Moskva 1961, přeložila D. Šimonková. Státní pedagogické nakladatelství, Praha Dítě u klavíru. Sborník statí pedagogů o otázkách klavírního vyučování. Uspořádal J. Dostal. Supraphon, Praha Judovina-Galperina, Taťána B.: U klavíru bez slz aneb jsem pedagog dětí. Z ruského originálu přeložila Věra Jůzlová. LYNX, Brno Viz. Štěpán, P. : Děti a interpretační soutěže. In: Dítě u klavíru. Supraphon Praha 1977 s.240 Každá soutěž se stává nejen přehlídkou, tribunou pro srovnání výsledků, ale zároveň i diskusní školou. Vždyť děti se zúčastňují soutěží vždy v průvodu svých pedagogů a někdy i rodičů. Mám někdy dojem, že toto nesporně kladné působení soutěží dětí je vůbec jejich nejkladnější stránkou - a také nejdůležitější. 5 Viz. Judovina Galperina, T. B.: U klavíru bez slz aneb Jsem pedagog dětí. LZNX Brno 2000 s. 142 Bohužel soutěž je nejčastější způsob, jak potvrdit reputaci učitele, nikoli žáka, maraton k uznání a slávě, tj. nikoli tvůrčí zdokonalování dětí...na soutěžích mne vždy udivovalo, že při vysoce profesionální, virtuózní hře a neobyčejné trénovanosti dětí, se mnohým z nich nedostávalo buď intelektu nebo duše a snad i obojího.

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Úvod čili zevrubná. Průprava. ke hře na bicí. Teoretická část. Dle svých poznatků sestavil O. Daněk

Úvod čili zevrubná. Průprava. ke hře na bicí. Teoretická část. Dle svých poznatků sestavil O. Daněk Úvod čili zevrubná Průprava ke hře na bicí Teoretická část Dle svých poznatků sestavil O. Daněk Úvod Průprava ke hře na bicí Úvod Tento sešitek je jakýmsi soupisem mých zkušeností a znalostí získaných

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ 7. 9. září 2010 Zdeněk Vašíček Český pedagogický výzkum

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura 13. lekce Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura DIDAKTIKA ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY Veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházejí

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká

CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká 1 CIMBÁL (1) ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorka: Růžena Děcká Duben 2013 2 Při výuce hry na cimbál nejsou kladeny na

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc Vás zve na. v oboru hudebním, literárně dramatickém a tanečním

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc Vás zve na. v oboru hudebním, literárně dramatickém a tanečním Základní umělecká škola Žerotín Olomouc Vás zve na PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY v oboru hudebním, literárně dramatickém a tanečním 13. 17. 6. a 20. 22. 6. 2016 15:00 18:00 / Komorní sál školy Více na www.zus-zerotin.cz

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

7. lekce. Tématický plán: Teorie - rozcvičení s hudbou Praxe - cvičení s náčiním - švihadla Doporučená literatura ROZCVIČENÍ S HUDEBNÍM DOPROVODEM

7. lekce. Tématický plán: Teorie - rozcvičení s hudbou Praxe - cvičení s náčiním - švihadla Doporučená literatura ROZCVIČENÍ S HUDEBNÍM DOPROVODEM 7. lekce Tématický plán: Teorie - rozcvičení s hudbou Praxe - cvičení s náčiním - švihadla Doporučená literatura ROZCVIČENÍ S HUDEBNÍM DOPROVODEM Není pochyb o tom, že cvičení s hudbou znamená výrazný

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost... 6 2.3

Více

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Problémové okruhy ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Vysoký počet žáků v hodině hlavně ve velkých školách

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA Pro sezóny 2014-2015,2015-2016 Cíle a úkoly práce s mládeží Cílem dlouholeté práce s mládeží je zajistit, aby došlo k optimálnímu osobnostnímu a sportovnímu rozvoji

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

FORMOVÁNÍ A VÝVOJ OSOBNOSTI

FORMOVÁNÍ A VÝVOJ OSOBNOSTI FORMOVÁNÍ A VÝVOJ OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila Školní rok 2014/2015 Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT v ZUŠ Jaroslava Kvapila Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat

Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu se skládá z těchto složek: s prostorem, s hudbou, Práce s dynamikou a časem, s pohybovým motivem, s partnerem, kompozice a stavba, získávání

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více