OBSAH. Předmluva Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Úvodní studie. Dánská literatura pro děti a mládež

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Předmluva Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Úvodní studie. Dánská literatura pro děti a mládež"

Transkript

1 OBSAH Předmluva Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Úvodní studie Albánská literatura pro děti a mládež Běloruská literatura pro děti a mládež Bosenskohercegovská literatura pro děti a mládež Britská literatura pro děti a mládež Bulharská literatura pro děti a mládež Dánská literatura pro děti a mládež Estonská literatura pro děti a mládež Finská a finskošvédská literatura pro děti a mládež Francouzská literatura pro děti a mládež Chorvatská literatura pro děti a mládež Islandská literatura pro děti a mládež Italská literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež ve Španělsku Literatura pro děti a mládež v USA Litevská literatura pro děti a mládež Lotyšská literatura pro děti a mládež Lužickosrbská literatura pro děti a mládež Maďarská literatura pro děti a mládež Makedonská literatura pro děti a mládež Německy psaná literatura pro děti a mládež Nizozemská literatura pro děti a mládež Norská literatura pro děti a mládež Polská literatura pro děti a mládež Portugalská literatura pro děti a mládež Rumunská literatura pro děti a mládež Ruská literatura pro děti a mládež Řecká literatura pro děti a mládež Slovenská literatura pro děti a mládež Slovinská literatura pro děti a mládež Srbská a černohorská literatura pro děti a mládež Švédská literatura pro děti a mládež Ukrajinská literatura pro děti a mládež Slovník autorů A Ž Přehled základní literatury Abecední seznam hesel podle jednotlivých literatur

2

3 PŘEDMLU VA Ve školách, v rodinách i v periodickém a denním tisku se zejména v posledních dvou desetiletích často setkáváme s tvrzením, že se výrazně snížil zájem dětí a mládeže o četbu. Jak ukazují některé dílčí průzkumy, souvisí to především s rozvojem informatiky. Počítače, mobilní telefony s fotoaparátem, hry s virtuální realitou vytlačily do pozadí zájem dětí a mládeže o knihu. A velkou roli hraje rovněž to, že se změnou společenských poměrů nemají na četbu čas ani jejich rodiče. Dokonce některé tzv. společenské celebrity veřejně prohlašují, že za celý život přečetly pouze jednu jedinou knihu. Některé dílčí výzkumy a ankety z nejnovější doby dosvědčují, že děti základních a středních škol i gymnázií znají starší a současnou českou a světovou literární tvorbu, i tu tzv. klasickou, pouze velmi nesoustavně, spíše útržkovitě, povrchně, že téměř vůbec nečtou denní tisk (snad kromě bulváru), neznají žádné nebo téměř žádné české literární a kulturní časopisy. Literaturu pro děti a mládež nepovažujeme za nižší žánr, jak se domnívají mnozí neinformovaní znalci literatury. Podle našeho názoru si naopak svými skutečnými uměleckými a výchovnými hodnotami již dávno vydobyla v každé evropské a světové národní kultuře své důstojné místo. Proto jsme se pokusili předkládaný lexikon koncipovat tak, aby také v rámci literatury pro děti a mládež podal co nejúplnější, nejpravdivější a nejobjektivnější obraz o vývoji každé v něm zastoupené evropské národní literatury a o literatuře Spojených států severoamerických. Zahrnuje rovněž ve výběru některé tzv. mimoevropské autory píšící anglicky. A to bez rozdílu, zda jde o literaturu početného nebo málopočetného národního společenství. Slovník autorů světové literatury pro děti a mládež je první příručka podobného druhu, rozsahu a obsahového zaměření u nás. Přináší stručné přehledy a bio bibliografické informace o významných autorech literatury pro děti a mládež především z jednotlivých evropských národních literatur. Do slovníku jsme zařadili rovněž některé bilingvní, biliterární nebo dvojdomé autory. V souladu s tím, že je slovník určen zejména studentům humanitních i dalších rozmanitých oborů vysokých škol, vysokoškolským pedagogům, učitelům a žákům základních, středních a odborných škol a gymnázií, dále knihovníkům, vědeckým pracovníkům akademických ústavů, pracovníkům kulturních institucí, překladatelům a dalším zájemcům, jsme do něj pojali autory především posledních dvou století. Slovník obsahuje literární tvůrce tzv. tradiční i moderní orientace. 7

4 To znamená osobnosti, které nejednou upadaly do didaktičnosti, i takové, kteří prosazují ve svém díle tzv. teorii hry. Zařadili jsme do slovníku četné autory, které zájemci nenajdou v jednotlivých slovnících vydaných dosud nakladatelstvím Libri. Při sestavování hesláře slovníku jsme přihlédli rovněž k tomu, jak je dílo zařazených autorů překládáno do češtiny nebo slovenštiny a jak jsou jejich texty zastoupeny v čítankách pro základní a střední školy i v dalších učebních a studijních pomůckách. V závorce uvádíme kurzívou a v relativní úplnosti ta díla, která byla do češtiny nebo slovenštiny přeložena. Některá významná umělecká díla světové literatury byla v minulosti přeložena pouze do slovenštiny. Pokud dílo vyšlo jak česky, tak také slovensky, uvádíme informaci (pokud jsme ji zjistili) o překladech do obou jazyků. Uvádíme rovněž informace (pokud se nám je podařilo získat) o těch uměleckých dílech, která se dočkala divadelní dramatizace, filmového nebo televizního zpracování, případně jméno režiséra. Chtěli jsme tak umožnit uživatelům snadnější orientaci při výběru četby jak podle národních literatur a autorů, tak také podle žánrů. Do slovníku jsme zahrnuli všechny tři hlavní typy autorů píšících pro děti a mládež: tvůrce intencionální literatury, kteří psali výhradně pro děti a mládež, autory, kteří psali jak pro dospělé, tak také pro mládež, a ty, kteří psali převážně pro dospělé, ale také pro děti a mládež nebo je jejich dílo určeno všem věkovým kategoriím. Jednoduše řečeno, zařadili jsme do slovníku autory, kteří sice psali pro děti a mládež, avšak jejich díla četli také dospělí. A také tvůrce neintencionální literatury, kteří sice svá díla původně neurčili výhradně dětem a mládeži, postupně se však přesto stala trvalou součástí jejich četby. Jsme totiž toho názoru, že hodnotná literatura pro děti a mládež je dobrá také pro dospělé a naopak. Dobrá kniha svými estetickými kvalitami a svou funkcí odstraňuje hranice mezi literaturou pro děti a literaturou pro dospělé a potvrzuje, že existuje pouze literatura a neliteratura. V souladu s naší koncepcí slovníku jsme do něj podali i sběratele a vydavatele lidové slovesné tvorby (písní, pohádek, bájí, legend, přísloví, pořekadel aj.), neboť byla pro literární tvůrce v minulosti a je dodnes nevyčerpatelným inspiračním zdrojem námětů, tvůrčích postupů, stylistických a jazykových prostředků. Uvádím to proto, že téměř ve všech evropských (a patrně nejen evropských) národních literaturách jsou začátky literatury pro děti a mládež spjaty s náboženskými texty a zejména s lidovou slovesnou tvorbou. Pokusili jsme se pojednat stručně, ale komplexně o životě a díle jednotlivých autorů, tj. uvedli jsme základní a podstatné životopisné informace jak o jejich tvůrčím vývoji, tak o jejich díle. V žádném případě jsme však neusilovali o vyčerpávající výklad. Jde pouze o výběrovou faktografii. Přitom rozsah hesla ani počet uvedených děl nijak neoznačuje význam literárního tvůrce. Autoři, kteří mají 8

5 kromě jména a příjmení také tzv. otcovské jméno, užívají v současné době převážně pouze křestního (osobního) jména a příjmení. Proto jsme od uvádění otcovského jména upustili. U ženských příjmení uvádíme v závorce přechýlenou podobu podle obecně přijatého českého úzu. Španělští autoři, kteří užívají dvě příjmení, jsou ve slovníku zařazeni podle španělského úzu, tzn. podle prvního příjmení (po otci). V některých případech vešel autor do všeobecného povědomí pod druhým příjmením, např. Federico García Lorca. Pro abecední řazení však bývá podle španělského úzu směrodatné právě první příjmení (García, tedy pod G). U portugalských autorů užívajících dvou nebo více příjmení je z hlediska abecedního řazení rovněž nejdůležitější příjmení po otci. Na rozdíl od Španělska se však v Portugalsku uvádí otcovské příjmení jako poslední. Při abecedním řazení se v tomto případě držíme portugalského úzu. Například autorka Sophia de Mello Breyner Andresen(ová) je zařazena pod písmenem A, neboť příjmení po otci je Andresen(ová), tj. ANDRESEN(OVÁ) Sophia de MELLO BREYNER. Místní jména (toponyma) a názvy zemí (států) uvádíme ve vžité české podobě (Paříž, Kodaň, Vídeň, Rakousko, Finsko apod.). U významnějších autorů jsme připojili na konci hesla základní (zpravidla nejnovější) sekundární literaturu, která by měla sloužit mj. vysokoškolským studentům, mladým vědeckým pracovníkům a překladatelům ke zpracovávání bakalářských a magisterských diplomových prací, odborných studií i informativních statí. Poznamenávám, že autoři pracovali podle předem pevně stanovených zásad. Přesto se ve zpracování hesel projevuje také individuální metodologický přístup. Za informace v hesle i za heslo jako celek odpovídají autoři hesel jmenovitě. U literárních tvůrců, v jejichž zemích se do roku 1917 užíval tzv. starý, tj. juliánský kalendář, jsme datum narození a úmrtí uváděli podle juliánského i podle gregoriánského (tzv. nového) kalendáře. Čtenáře upozorňujeme, že pokud by chtěl převést datum události, narození, úmrtí nebo vzniku díla z juliánského do gregoriánského kalendáře, měl by mít na zřeteli, že pro 16. století musí přidat k datu 10 dnů, pro 17. a 18. století 11 dnů, pro 19. století 12 dnů a pro 20. století 13 dnů. Slovník obsahuje stručné přehledy o historickém vývoji jednotlivých národních literatur pro děti a mládež, které jsou zařazeny v první části slovníku podle abecedy. Nejde o vyčerpávající výklad historického vývoje jednotlivých národních literatur ani o stručné dějiny příslušné národní literatury či literatury pro děti a mládež. Chtěli jsme především upozornit na některá klíčová vývojová období, na některá pozoruhodná literární díla a na některé významné tvůrčí osobnosti. 9

6 Do slovníku jsme zařadili téměř tisíc hesel. Jde o velmi strohý výběr, nikoli o úplný výčet autorů. Nemohli jsme rozsah slovníku neúměrně rozšiřovat. Na konci slovníku uvádíme podle abecedy a podle jednotlivých národních literatur soupis hesel, v závorce jejich výslovnost a základní literaturu. Na zpracování hesel se podíleli vysokoškolští pedagogové z Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, z Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, z Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci a vědečtí pracovníci z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislavě. Soupis jejich šifer je na str. 11. V Brně v srpnu 2005 Ivan Dorovský 10

7 Seznam zkratek č. český, česky čl. článek d. d. další díla ed. editor, edičně připravil hl. d. hlavní dílo(a) lit. literatura sci-fi science fiction, vědeckofantastický tv televizní vl. jm. vlastním jménem vyd. vydání, vydaný odkazová šipka Seznam autorů hesel podle šifer aa dd et hj id jg jp js jv kh kt kv mij mš pd vř zš Athena Alchazidu Dagmar Dorovská Eva Toufarová Helena Jodasová Ivan Dorovský Judit Görözdi Jenny Poláková Jana Sladová Jaroslav Vala Kateřina Homolová Karol Tomiš Kateřina Váňová Miluše Juřičková Milena Šubrtová Pavla Doležalová Vlasta Řeřichová Zuzana Šebelová 11

8

9 ÚVODNÍ STUDIE ALBÁNSKÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ Ivan Dorovský Mohli bychom napsat, že četné překlady bohoslužebných textů ještě do unifikace dvou hlavních dialektů albánštiny, např. Katechismus, který roku 1592 přeložil Lekë Matrënga, tvoří počátky albánské literatury pro děti a mládež. Později literární tvůrci Theodor Kavalioti, Dhanil Haxhiu, Kostandin Berati aj. psali sice svá díla v jiných jazycích, jejich mateřským jazykem však byla albánština. Pro výchovu mladých albánských kněží připravili jak různé příručky, tak také albánsko řecké, albánsko arumunské a albánsko slovanské slovníky. Th. Kavalioti sestavil pro děti sborníček textů k prvnímu čtení Protopeiria. Poskytovali dětem elementární poznatky ze čtení a psaní, bohoslužby, matematiku, přísloví, slovníčky aj. Součástí tzv. alhamiado literatury byla výuka a výchova v klášterech dervišů a v džamijích. Skutečné počátky albánské literatury pro děti a mládež jsou však těsně spjaty, jak se správně domníval historik literatury a plodný autor děl pro děti a mládež Bedri Dedja, s lidovou slovesností, kterou intenzivně začali zapisovat četní obrozenští pracovníci teprve v 19. století. Patřil k nim mj. Jeronim de Rada, Dh. Kamarda, Th. Mitko, V. Prenushi aj., kteří spolu se skupinou osvícenských a obrozenských historiků a jazykovědců, jakými byli např. autor Slabikáře (1844, Evetarit) Naum Veqilhaxhi, otec albánského jazyka Kostandin Kristoforidhi, Naim Frashëri a Sami Frashëri ( ); jsou označováni jako zakladatelé albánské literatury pro děti a mládež, která byla součástí národní literatury. Psali albánsky a zakládali albánské školy. Jsou nazýváni otci národa. Členové Albánského sdružení v Istanbulu sestavili a pro potřeby albánských dětí vydali rovněž slabikář (1870, Alfabetaren e gjuhës shqipe). S. Frashëri ve svých článcích o albánštině Gjuha shqipe a V. Pasha v knize Shqipnija dhe shqiptarët (Albánie a Albánci) prosazovali albánštinu proti autoritativní řečtině a turečtině a studium albánských národních dějin. V tomto započatém úsilí pokračoval K. Kristoforidhi, autor prvního Fjalorit shqip greqisht (Albánsko řeckého slovníku), slabikářů v toskském a gegském nářečí, sbírky loveckých povídek a jiných prací. Za otce albánského obrození je považován Naim Frashëri, který je mj. autorem sbírky básní pro děti základních škol, knih 13

10 o albánských a obecných dějinách, bajek, četných moralizátorských a didaktických prozaických textů, vyprávění o přírodě aj. Jeho jazyk je snadno srozumitelný a styl jednoduchý. V období albánského národního obrození přispěli k rozvoji literatury obecně a literatury pro děti a mládež zejména také další literární tvůrci a kulturní pracovníci Papa Kristo Negovani, mj. autor novely pro děti, který ve svých bajkách vycházel z La Fontaina nebo je doslova překládal, Sami Frashëri, tvůrce slabikáře v albánštině a spoluautor několika školních příruček, jeden z prvních skadarských literátů Ndoc Nikaj, který vytvořil četná jazykovědná, náboženská, prozaická a básnická díla a vedle N. Frashëriho jeden z nejvýraznějších tvůrců poezie pro děti i pro dospělé Andon Z. Çajupi. Psal vlasteneckou, sociální a milostnou lyriku. Sestavil a přeložil obšírný výbor z La Fontainových bajek, které sehrály důležitou roli ve vývoji albánské literatury. Patřil k nejpopulárnějším autorům albánského národního obrození. Albánská moderní literatura pro děti a mládež se však začala rozvíjet v desetiletích mezi dvěma světovými válkami a intenzivněji a soustavněji po druhé světové válce. V meziválečném období vznikala díla převážně osvětová a moralizující a bez větších uměleckých hodnot. Originální díla pro děti vytvořili např. N. Mjeda, A. S. D. Asdreni, L. Gurakuqi, M. Kuteli, S. Spasse aj. Významné je kritickorealistické dílo Migjeniho. Ndre Mjeda vydal v roce albánské nezávislosti své básně pro děti školního věku (1912), v nichž zdůrazňoval lásku k životu, k vlasti a k Bohu, vzdělanost a výchovu. Jeho sbírka lyrických a epických básní pro děti Smělost, která je v současnosti součástí školní četby, se skládá ze tří cyklů, které prozrazují její obsahové zaměření: Rodina a škola, Příroda a práce, Pohádky. Výpravné básně jsou psány ve stylu veršů a bajek La Fontainových, jsou však zcela originální. Literární tvůrce, vědec a diplomat Luigj Gurakuqi proslul především jako autor veršů pro děti školního věku, slabikářů, povídek v obou hlavních albánských nářečích. Patří k nejlepším albánským meziválečným autorům. Psal vytříbeným jazykem a jeho verše mají dokonalou metriku. Jeho dílo je součástí školní četby. Millosh Gjergj Nikolla Migjeni je sice autorem jediné básnické sbírky pro dospělé, ovšem svými četnými povídkami a verši se prosadil také jako výrazný tvůrce literatury pro děti a mládež. Některé jeho povídky jsou dokladem krutě prožitého dětství. Odhalují sociální bídu nejen dětí, nýbrž celé albánské meziválečné společnosti. V jeho textech defilují chudé, nedostatečně oděné, nemocemi trpící děti. Příznačná je z tohoto hlediska např. jeho povídka Malý Luli. Po roce 1945 vznikl také v Albánii nový, odlišný společenský systém, který vytvořil příznivé podmínky k rozvoji literatury pro děti a mládež. Již v prvním poválečném vývojovém období začala tvořit 14

11 SLOVNÍK AUTORŮ A AA Medaile Hanse Christiana Andersena, Andersen Award, nejvyšší mezinárodní cena v oblasti tvorby pro děti a mládež. Cenu každý druhý rok uděluje IBBY, International Board on Books for Young People žijícímu autorovi, jehož dílo je trvalým příspěvkem k rozvoji literatury pro děti a mládež. Má dvě sekce: od 1956 za literární tvorbu, zde byl oceněn Bohumil Říha (1980), a od 1966 také sekci ilustrátorské tvorby, kde má Česká republika/československo tři vyznamenané (1968 Jiří Trnka, 1988 Dušan Kállay, 1992 Květa Pacovská). Cena je neoficiálně nazývána Nobelova cena literatury pro děti a mládež. mij AAKESON [ókeson] Kim Fupz, * Kodaň (Dánsko), dánský prozaik a ilustrátor. Debutoval románem Gå løs på livet (1982, Pustit se do života), jenž nese charakteristické rysy autorovy pozdější tvorby vtip a humor značné intenzity a dynamiky, vybuchující jako gejzír z témat nadmíru vážných a závažných. Nejsilnější stránkou jeho umění je unikátní schopnost přiblížit čtenáři slabost, outsiderství a duševní poruchu, často ve světle nemilosrdného hledání pravdy o většinové společnosti. Takto zaměřen je i komorní příběh osamělého, o nový životní směr usilujícího mladého muže v díle Englebarnet (1991, Andílek). Humor i dojetí vyvolává podle kritiky román Alting og Ulla Vilstrup (1998, Všechno a Ulla Vilstrupová), v němž je děj podán z psychologicky dokonale propracované perspektivy duševně zaostalého hrdiny. Autor si svá díla původně také sám ilustroval, nyní se soustředí na texty, jež prozrazují výrazný talent současné dánské literatury. D. d.: román De Gale (1991, Šílenci), filmový scénář Sidemannen (1995, Vedlejší muž), sbírka novel Popmusik (1999, Populární hudba), román pro dospělé Kommando villavej (2006, Vilová čtvrť Kommando). mij Abbott [ebot] Jacob, Hallowell (Maine, USA) Farmington (Maine, USA), americký učitel, kongregační pastor, autor více než 200 knih pro děti s moralistním a vzdělávacím důrazem. Některé z nich, především životopisy a historické práce, psal společně s bratrem Johnem ( ). Ve svých knížkách spojil puritánskou tradici s filozofií M. Edgeworthové a významně přispěl k tomu, že se americká literatura pro děti postupně stávala zajímavější a čtivější. Jeho prvním velkým úspěchem bylo 155

12 dílo The Young Christian; or a familiar illustration of the principles of christian duty (1832, Mladý křesťan aneb Známé podobenství principů křesťanské povinnosti). Mezi dětskými čtenáři však byly populární zejména povídky o Rollovi, vydávané od 1835 (celkem 28 titulů). Vyprávějí o příhodách malého chlapce, o tom, jak se Rollo učí mluvit, číst, pracovat (Rollo learning to read, 1837, Rollo se učí číst; Rollo learning to talk, 1855, Rollo se učí mluvit; Rollo at school, 1855, Rollo ve škole aj.), popisují jeho cesty po Evropě (Rollo in Paris, 1854, Rollo v Paříži; Rollo in Geneva, 1857, Rollo v Ženevě) apod. Stejně jako Rousseauova Émila doprovází Rolla dospělý, který mu poskytuje nezbytná poučení. D. d.: povídky Bruno; or, Lessons of Fidelity, Patience and Self-denial Taught by a Dog (1854, Bruno aneb Lekce psa o věrnosti, trpělivosti a sebeovládání), Carl and Jocko; or, The Advantures of the Little Italian Boy and his Monkey (1857, Carl a Jocko aneb Dobrodružství italského chlapečka a jeho opice), Viola and her Little Brother Arno (1857, Viola a její bratříček Arno) aj. vř Abkoude [apkaude] Christiaan Frederik Van, Rotterdam (Nizozemsko) Portland (Oregon, USA), nizozemský prozaik, učitel, autor pamfletů, loutkoherec a pianista. Debutoval knihou pro chlapce Bert en Bram (1907, Bert a Bram) o dvou chlapcích, kteří rádi vymýšlejí různé lumpárny. V roce 1907 objížděl s přáteli města a vesnice a hrál loutkové divadlo. Své dojmy zpracoval do fejetonové podoby uveřejněné v novinách (Met de poppenkast op reis, 1910, S loutkových divadlem na cestách). Jeho největším úspěchem se stala kniha Pietje Bell of de lotgevallen van een ondeugenden jongen (1914, Pietje Bell aneb osudy malého nezbedy), v níž se zřetelně distancuje od tehdejší měšťácké morálky. Děj umístil do rotterdamského prostředí, kde sám vyrůstal. Poskytl svému protagonistovi dostatek svobody a dal mu možnost říct otevřeně svůj názor. Tehdejší kritika dílo odmítla, čtenáři však přijali příhody Pietje Bella s velkým nadšením. Emigroval do USA, kde se pod jménem C. F. Winters živil jako pianista a loutkoherec. V USA napsal další pokračování malého nezbedy: Pietje Bell in Amerika (1929, Pietje Bell v Americe), Nieuwe avonturen van Pietje Bell (1932, Nová dobrodružství Pietje Bella), Pietje Bell is weer aan de gang (1934, Pietje Bell znovu v akci), Pietje Bell gaat vliegen (1936, Pietje Bell má křídla). Úspěch zaznamenal i dojemný příběh o malém rotterdamském tulákovi Kruimeltje (1922, Drobeček). Příhody Pietje Bella i Drobečka se dočkaly také filmového zpracování. D. d.: pamflet Droevig kinderleven in Rotterdam, een onderzoek naar de toestand van behoeftige schoolkinderen (1903, Žalostný život rotterdamských dětí, studie o stavu strádajících dětí školou povinných), Jolige liedjes voor de jeugd (1913, Veselé písničky pro mládež), De vlegeljaren van Pietje Bell (1920, Klackovitá léta Pietje 156

13 Bella), De zonen van Pietje Bell (1922, Synové Pietje Bella), Pietje Bell s goocheltoeren (1924, Kouzelnické triky Pietje Bella). et ABRIL Manuel, 1884 Robledo de Chavela (Španělsko) 1940 Madrid (Španělsko), španělský literární kritik, básník, prozaik, překladatel a uměnovědec. Samouk. Zpočátku psal básně, kritické články a statě. Věnoval se současné literatuře a výtvarnému umění, napsal řadu monografií literárních i uměnovědných. Ve 20. letech 20. století přispíval do humoristického časopisu Buen Humor společně s dalšími výraznými představiteli španělské avantgardy, např. s Ramónem Gómezem de la Sernou ( ) a Antoniorroblesem. Jeho humoristické prózy měly blízko k absurditě a nadsázce. Počátky autorovy tvorby pro malé čtenáře jsou spojeny s časopisem Pinocho, který řídil průkopník původní španělské literatury pro děti S. Bartolozzi. Zde publikoval mj. prozaické příběhy Aventuras de Juan el marinero (1925, Příběhy námořníka Juana), El arte de Birlibirloque (1925, Čarování Čárymáryfuka) aj. Psal rovněž divadelní hry pro děti, např. El viaje al portal de Belén (1934?, Cesta k betlémské bráně). Jeho hlavním dílem je třísvazkový soubor pohádek Cuentos para niños (1930, Pohádky): Diablos y diabluras (Čerti a čertoviny), Aventuras asombrosas (Úžasná dobrodružství) a Aventuras de animales (Zvířecí dobrodružství). Autorovy prózy se vyznačují osobitým stylem, hravostí a smyslem pro svérázný humor, který často parodoval klasická klišé. D. d.: pohádka La primera salida del Napoleón el Chico (1920, První výprava Malého Napoleona), La nuez de Bartolo y el constipado del diablo (1920, Bartolův ořech a čertova rýma) aj. aa ADAMS [edems] Richard (George), * 1920, anglický prozaik. Pracoval ve státních službách, od 1974 se věnuje pouze psaní. Světově proslulým se stal prvním románem Watership down (1972, Daleká cesta za domovem, č. 1986, 1996), který byl několik následujících let kultovní knihou dětí i dospělých. Líčí poutavý příběh králičí kolonie, která uniká před rozšiřujícím se městem. Králíci jsou donuceni opustit své nory a hledat si nový domov. Autor vytváří celou historii a mytologii králičího rodu a především dává svým hrdinům osobitost. Každý králík má vedle svého jména i určitou povahu a kvality a jisté postavení v králičí společnosti. Jejich chování často připomíná chování lidí, ale jejich pohled na svět jiný. Shardik (1974, Shardik) je náročný román-mýtus o velkém medvědu, který se vynořil z lesa a kmenem je uznáván jako reinkarnovaný bůh. The Tiger Voyage (1976, Tygří putování) a The Ship s Cat (1977, Lodní kočka) je dvojice knih napodobujících balady. K příběhu se zvířecím hrdinou se Adams vrací v The Plague Dogs (1977, Moroví psi). Záměrem románu je ukázat krutost, kterou je člověk schopen páchat na zvířatech. Děj knihy odehrávající se v krásném prostředí oblasti Lake 157

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s vývojem moderního románu nejen

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě.

SEVERNÍ EVROPA. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. SEVERNÍ EVROPA Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se státy severní Evropy. Učebnice: Putování po Evropě. STÁTY severní Evropa: Island, Norsko, Švédsko, Finsko,

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Jiří Levý. Bratislava

Jiří Levý. Bratislava Jiří Levý Bratislava 28. 2. 2011 Jiří Levý (1926 1967) Absolvoval angličtinu a češtinu na Masarykově Univerzitě v Brně, kde také pedagogicky působil Spoluzakladatel edice Český překlad Základní práce:

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava SLUŽBY KNIHOVEN PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učitel = člověk s velkým vlivem Škola by měla doplňovat domácí čtení. Dětem, kterým doma nikdo nečte, může navíc poskytnout příležitost ke každodennímu

Více

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Chvála rozmanitosti jazyka

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka Osobnosti Mirovicka Antonín Klášterský - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života * 25. 9. 1866 - Mirovice + 3. 10. 1938 pohřben: Praha Vyšehradský hřbitov Slavín Narodil

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Český jazyk

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_26_František Palacký Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2017 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2017. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY

Více

EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur

EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

recenze r e c e n z e

recenze r e c e n z e Šubrtová, Milena a kol.: Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. Čeští spisovatelé. Praha: Libri, 2012 Přestože literatura pro děti a mládež tvoří neopominutelnou a plnohodnotnou součást české

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Opakování literárních pojmů 6. třídy

Opakování literárních pojmů 6. třídy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz Opakování 6. třída MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více