OBSAH. Předmluva Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Úvodní studie. Dánská literatura pro děti a mládež

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Předmluva Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Úvodní studie. Dánská literatura pro děti a mládež"

Transkript

1 OBSAH Předmluva Seznam zkratek Seznam autorů hesel podle šifer Úvodní studie Albánská literatura pro děti a mládež Běloruská literatura pro děti a mládež Bosenskohercegovská literatura pro děti a mládež Britská literatura pro děti a mládež Bulharská literatura pro děti a mládež Dánská literatura pro děti a mládež Estonská literatura pro děti a mládež Finská a finskošvédská literatura pro děti a mládež Francouzská literatura pro děti a mládež Chorvatská literatura pro děti a mládež Islandská literatura pro děti a mládež Italská literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež ve Španělsku Literatura pro děti a mládež v USA Litevská literatura pro děti a mládež Lotyšská literatura pro děti a mládež Lužickosrbská literatura pro děti a mládež Maďarská literatura pro děti a mládež Makedonská literatura pro děti a mládež Německy psaná literatura pro děti a mládež Nizozemská literatura pro děti a mládež Norská literatura pro děti a mládež Polská literatura pro děti a mládež Portugalská literatura pro děti a mládež Rumunská literatura pro děti a mládež Ruská literatura pro děti a mládež Řecká literatura pro děti a mládež Slovenská literatura pro děti a mládež Slovinská literatura pro děti a mládež Srbská a černohorská literatura pro děti a mládež Švédská literatura pro děti a mládež Ukrajinská literatura pro děti a mládež Slovník autorů A Ž Přehled základní literatury Abecední seznam hesel podle jednotlivých literatur

2

3 PŘEDMLU VA Ve školách, v rodinách i v periodickém a denním tisku se zejména v posledních dvou desetiletích často setkáváme s tvrzením, že se výrazně snížil zájem dětí a mládeže o četbu. Jak ukazují některé dílčí průzkumy, souvisí to především s rozvojem informatiky. Počítače, mobilní telefony s fotoaparátem, hry s virtuální realitou vytlačily do pozadí zájem dětí a mládeže o knihu. A velkou roli hraje rovněž to, že se změnou společenských poměrů nemají na četbu čas ani jejich rodiče. Dokonce některé tzv. společenské celebrity veřejně prohlašují, že za celý život přečetly pouze jednu jedinou knihu. Některé dílčí výzkumy a ankety z nejnovější doby dosvědčují, že děti základních a středních škol i gymnázií znají starší a současnou českou a světovou literární tvorbu, i tu tzv. klasickou, pouze velmi nesoustavně, spíše útržkovitě, povrchně, že téměř vůbec nečtou denní tisk (snad kromě bulváru), neznají žádné nebo téměř žádné české literární a kulturní časopisy. Literaturu pro děti a mládež nepovažujeme za nižší žánr, jak se domnívají mnozí neinformovaní znalci literatury. Podle našeho názoru si naopak svými skutečnými uměleckými a výchovnými hodnotami již dávno vydobyla v každé evropské a světové národní kultuře své důstojné místo. Proto jsme se pokusili předkládaný lexikon koncipovat tak, aby také v rámci literatury pro děti a mládež podal co nejúplnější, nejpravdivější a nejobjektivnější obraz o vývoji každé v něm zastoupené evropské národní literatury a o literatuře Spojených států severoamerických. Zahrnuje rovněž ve výběru některé tzv. mimoevropské autory píšící anglicky. A to bez rozdílu, zda jde o literaturu početného nebo málopočetného národního společenství. Slovník autorů světové literatury pro děti a mládež je první příručka podobného druhu, rozsahu a obsahového zaměření u nás. Přináší stručné přehledy a bio bibliografické informace o významných autorech literatury pro děti a mládež především z jednotlivých evropských národních literatur. Do slovníku jsme zařadili rovněž některé bilingvní, biliterární nebo dvojdomé autory. V souladu s tím, že je slovník určen zejména studentům humanitních i dalších rozmanitých oborů vysokých škol, vysokoškolským pedagogům, učitelům a žákům základních, středních a odborných škol a gymnázií, dále knihovníkům, vědeckým pracovníkům akademických ústavů, pracovníkům kulturních institucí, překladatelům a dalším zájemcům, jsme do něj pojali autory především posledních dvou století. Slovník obsahuje literární tvůrce tzv. tradiční i moderní orientace. 7

4 To znamená osobnosti, které nejednou upadaly do didaktičnosti, i takové, kteří prosazují ve svém díle tzv. teorii hry. Zařadili jsme do slovníku četné autory, které zájemci nenajdou v jednotlivých slovnících vydaných dosud nakladatelstvím Libri. Při sestavování hesláře slovníku jsme přihlédli rovněž k tomu, jak je dílo zařazených autorů překládáno do češtiny nebo slovenštiny a jak jsou jejich texty zastoupeny v čítankách pro základní a střední školy i v dalších učebních a studijních pomůckách. V závorce uvádíme kurzívou a v relativní úplnosti ta díla, která byla do češtiny nebo slovenštiny přeložena. Některá významná umělecká díla světové literatury byla v minulosti přeložena pouze do slovenštiny. Pokud dílo vyšlo jak česky, tak také slovensky, uvádíme informaci (pokud jsme ji zjistili) o překladech do obou jazyků. Uvádíme rovněž informace (pokud se nám je podařilo získat) o těch uměleckých dílech, která se dočkala divadelní dramatizace, filmového nebo televizního zpracování, případně jméno režiséra. Chtěli jsme tak umožnit uživatelům snadnější orientaci při výběru četby jak podle národních literatur a autorů, tak také podle žánrů. Do slovníku jsme zahrnuli všechny tři hlavní typy autorů píšících pro děti a mládež: tvůrce intencionální literatury, kteří psali výhradně pro děti a mládež, autory, kteří psali jak pro dospělé, tak také pro mládež, a ty, kteří psali převážně pro dospělé, ale také pro děti a mládež nebo je jejich dílo určeno všem věkovým kategoriím. Jednoduše řečeno, zařadili jsme do slovníku autory, kteří sice psali pro děti a mládež, avšak jejich díla četli také dospělí. A také tvůrce neintencionální literatury, kteří sice svá díla původně neurčili výhradně dětem a mládeži, postupně se však přesto stala trvalou součástí jejich četby. Jsme totiž toho názoru, že hodnotná literatura pro děti a mládež je dobrá také pro dospělé a naopak. Dobrá kniha svými estetickými kvalitami a svou funkcí odstraňuje hranice mezi literaturou pro děti a literaturou pro dospělé a potvrzuje, že existuje pouze literatura a neliteratura. V souladu s naší koncepcí slovníku jsme do něj podali i sběratele a vydavatele lidové slovesné tvorby (písní, pohádek, bájí, legend, přísloví, pořekadel aj.), neboť byla pro literární tvůrce v minulosti a je dodnes nevyčerpatelným inspiračním zdrojem námětů, tvůrčích postupů, stylistických a jazykových prostředků. Uvádím to proto, že téměř ve všech evropských (a patrně nejen evropských) národních literaturách jsou začátky literatury pro děti a mládež spjaty s náboženskými texty a zejména s lidovou slovesnou tvorbou. Pokusili jsme se pojednat stručně, ale komplexně o životě a díle jednotlivých autorů, tj. uvedli jsme základní a podstatné životopisné informace jak o jejich tvůrčím vývoji, tak o jejich díle. V žádném případě jsme však neusilovali o vyčerpávající výklad. Jde pouze o výběrovou faktografii. Přitom rozsah hesla ani počet uvedených děl nijak neoznačuje význam literárního tvůrce. Autoři, kteří mají 8

5 kromě jména a příjmení také tzv. otcovské jméno, užívají v současné době převážně pouze křestního (osobního) jména a příjmení. Proto jsme od uvádění otcovského jména upustili. U ženských příjmení uvádíme v závorce přechýlenou podobu podle obecně přijatého českého úzu. Španělští autoři, kteří užívají dvě příjmení, jsou ve slovníku zařazeni podle španělského úzu, tzn. podle prvního příjmení (po otci). V některých případech vešel autor do všeobecného povědomí pod druhým příjmením, např. Federico García Lorca. Pro abecední řazení však bývá podle španělského úzu směrodatné právě první příjmení (García, tedy pod G). U portugalských autorů užívajících dvou nebo více příjmení je z hlediska abecedního řazení rovněž nejdůležitější příjmení po otci. Na rozdíl od Španělska se však v Portugalsku uvádí otcovské příjmení jako poslední. Při abecedním řazení se v tomto případě držíme portugalského úzu. Například autorka Sophia de Mello Breyner Andresen(ová) je zařazena pod písmenem A, neboť příjmení po otci je Andresen(ová), tj. ANDRESEN(OVÁ) Sophia de MELLO BREYNER. Místní jména (toponyma) a názvy zemí (států) uvádíme ve vžité české podobě (Paříž, Kodaň, Vídeň, Rakousko, Finsko apod.). U významnějších autorů jsme připojili na konci hesla základní (zpravidla nejnovější) sekundární literaturu, která by měla sloužit mj. vysokoškolským studentům, mladým vědeckým pracovníkům a překladatelům ke zpracovávání bakalářských a magisterských diplomových prací, odborných studií i informativních statí. Poznamenávám, že autoři pracovali podle předem pevně stanovených zásad. Přesto se ve zpracování hesel projevuje také individuální metodologický přístup. Za informace v hesle i za heslo jako celek odpovídají autoři hesel jmenovitě. U literárních tvůrců, v jejichž zemích se do roku 1917 užíval tzv. starý, tj. juliánský kalendář, jsme datum narození a úmrtí uváděli podle juliánského i podle gregoriánského (tzv. nového) kalendáře. Čtenáře upozorňujeme, že pokud by chtěl převést datum události, narození, úmrtí nebo vzniku díla z juliánského do gregoriánského kalendáře, měl by mít na zřeteli, že pro 16. století musí přidat k datu 10 dnů, pro 17. a 18. století 11 dnů, pro 19. století 12 dnů a pro 20. století 13 dnů. Slovník obsahuje stručné přehledy o historickém vývoji jednotlivých národních literatur pro děti a mládež, které jsou zařazeny v první části slovníku podle abecedy. Nejde o vyčerpávající výklad historického vývoje jednotlivých národních literatur ani o stručné dějiny příslušné národní literatury či literatury pro děti a mládež. Chtěli jsme především upozornit na některá klíčová vývojová období, na některá pozoruhodná literární díla a na některé významné tvůrčí osobnosti. 9

6 Do slovníku jsme zařadili téměř tisíc hesel. Jde o velmi strohý výběr, nikoli o úplný výčet autorů. Nemohli jsme rozsah slovníku neúměrně rozšiřovat. Na konci slovníku uvádíme podle abecedy a podle jednotlivých národních literatur soupis hesel, v závorce jejich výslovnost a základní literaturu. Na zpracování hesel se podíleli vysokoškolští pedagogové z Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, z Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, z Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci a vědečtí pracovníci z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislavě. Soupis jejich šifer je na str. 11. V Brně v srpnu 2005 Ivan Dorovský 10

7 Seznam zkratek č. český, česky čl. článek d. d. další díla ed. editor, edičně připravil hl. d. hlavní dílo(a) lit. literatura sci-fi science fiction, vědeckofantastický tv televizní vl. jm. vlastním jménem vyd. vydání, vydaný odkazová šipka Seznam autorů hesel podle šifer aa dd et hj id jg jp js jv kh kt kv mij mš pd vř zš Athena Alchazidu Dagmar Dorovská Eva Toufarová Helena Jodasová Ivan Dorovský Judit Görözdi Jenny Poláková Jana Sladová Jaroslav Vala Kateřina Homolová Karol Tomiš Kateřina Váňová Miluše Juřičková Milena Šubrtová Pavla Doležalová Vlasta Řeřichová Zuzana Šebelová 11

8

9 ÚVODNÍ STUDIE ALBÁNSKÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ Ivan Dorovský Mohli bychom napsat, že četné překlady bohoslužebných textů ještě do unifikace dvou hlavních dialektů albánštiny, např. Katechismus, který roku 1592 přeložil Lekë Matrënga, tvoří počátky albánské literatury pro děti a mládež. Později literární tvůrci Theodor Kavalioti, Dhanil Haxhiu, Kostandin Berati aj. psali sice svá díla v jiných jazycích, jejich mateřským jazykem však byla albánština. Pro výchovu mladých albánských kněží připravili jak různé příručky, tak také albánsko řecké, albánsko arumunské a albánsko slovanské slovníky. Th. Kavalioti sestavil pro děti sborníček textů k prvnímu čtení Protopeiria. Poskytovali dětem elementární poznatky ze čtení a psaní, bohoslužby, matematiku, přísloví, slovníčky aj. Součástí tzv. alhamiado literatury byla výuka a výchova v klášterech dervišů a v džamijích. Skutečné počátky albánské literatury pro děti a mládež jsou však těsně spjaty, jak se správně domníval historik literatury a plodný autor děl pro děti a mládež Bedri Dedja, s lidovou slovesností, kterou intenzivně začali zapisovat četní obrozenští pracovníci teprve v 19. století. Patřil k nim mj. Jeronim de Rada, Dh. Kamarda, Th. Mitko, V. Prenushi aj., kteří spolu se skupinou osvícenských a obrozenských historiků a jazykovědců, jakými byli např. autor Slabikáře (1844, Evetarit) Naum Veqilhaxhi, otec albánského jazyka Kostandin Kristoforidhi, Naim Frashëri a Sami Frashëri ( ); jsou označováni jako zakladatelé albánské literatury pro děti a mládež, která byla součástí národní literatury. Psali albánsky a zakládali albánské školy. Jsou nazýváni otci národa. Členové Albánského sdružení v Istanbulu sestavili a pro potřeby albánských dětí vydali rovněž slabikář (1870, Alfabetaren e gjuhës shqipe). S. Frashëri ve svých článcích o albánštině Gjuha shqipe a V. Pasha v knize Shqipnija dhe shqiptarët (Albánie a Albánci) prosazovali albánštinu proti autoritativní řečtině a turečtině a studium albánských národních dějin. V tomto započatém úsilí pokračoval K. Kristoforidhi, autor prvního Fjalorit shqip greqisht (Albánsko řeckého slovníku), slabikářů v toskském a gegském nářečí, sbírky loveckých povídek a jiných prací. Za otce albánského obrození je považován Naim Frashëri, který je mj. autorem sbírky básní pro děti základních škol, knih 13

10 o albánských a obecných dějinách, bajek, četných moralizátorských a didaktických prozaických textů, vyprávění o přírodě aj. Jeho jazyk je snadno srozumitelný a styl jednoduchý. V období albánského národního obrození přispěli k rozvoji literatury obecně a literatury pro děti a mládež zejména také další literární tvůrci a kulturní pracovníci Papa Kristo Negovani, mj. autor novely pro děti, který ve svých bajkách vycházel z La Fontaina nebo je doslova překládal, Sami Frashëri, tvůrce slabikáře v albánštině a spoluautor několika školních příruček, jeden z prvních skadarských literátů Ndoc Nikaj, který vytvořil četná jazykovědná, náboženská, prozaická a básnická díla a vedle N. Frashëriho jeden z nejvýraznějších tvůrců poezie pro děti i pro dospělé Andon Z. Çajupi. Psal vlasteneckou, sociální a milostnou lyriku. Sestavil a přeložil obšírný výbor z La Fontainových bajek, které sehrály důležitou roli ve vývoji albánské literatury. Patřil k nejpopulárnějším autorům albánského národního obrození. Albánská moderní literatura pro děti a mládež se však začala rozvíjet v desetiletích mezi dvěma světovými válkami a intenzivněji a soustavněji po druhé světové válce. V meziválečném období vznikala díla převážně osvětová a moralizující a bez větších uměleckých hodnot. Originální díla pro děti vytvořili např. N. Mjeda, A. S. D. Asdreni, L. Gurakuqi, M. Kuteli, S. Spasse aj. Významné je kritickorealistické dílo Migjeniho. Ndre Mjeda vydal v roce albánské nezávislosti své básně pro děti školního věku (1912), v nichž zdůrazňoval lásku k životu, k vlasti a k Bohu, vzdělanost a výchovu. Jeho sbírka lyrických a epických básní pro děti Smělost, která je v současnosti součástí školní četby, se skládá ze tří cyklů, které prozrazují její obsahové zaměření: Rodina a škola, Příroda a práce, Pohádky. Výpravné básně jsou psány ve stylu veršů a bajek La Fontainových, jsou však zcela originální. Literární tvůrce, vědec a diplomat Luigj Gurakuqi proslul především jako autor veršů pro děti školního věku, slabikářů, povídek v obou hlavních albánských nářečích. Patří k nejlepším albánským meziválečným autorům. Psal vytříbeným jazykem a jeho verše mají dokonalou metriku. Jeho dílo je součástí školní četby. Millosh Gjergj Nikolla Migjeni je sice autorem jediné básnické sbírky pro dospělé, ovšem svými četnými povídkami a verši se prosadil také jako výrazný tvůrce literatury pro děti a mládež. Některé jeho povídky jsou dokladem krutě prožitého dětství. Odhalují sociální bídu nejen dětí, nýbrž celé albánské meziválečné společnosti. V jeho textech defilují chudé, nedostatečně oděné, nemocemi trpící děti. Příznačná je z tohoto hlediska např. jeho povídka Malý Luli. Po roce 1945 vznikl také v Albánii nový, odlišný společenský systém, který vytvořil příznivé podmínky k rozvoji literatury pro děti a mládež. Již v prvním poválečném vývojovém období začala tvořit 14

11 SLOVNÍK AUTORŮ A AA Medaile Hanse Christiana Andersena, Andersen Award, nejvyšší mezinárodní cena v oblasti tvorby pro děti a mládež. Cenu každý druhý rok uděluje IBBY, International Board on Books for Young People žijícímu autorovi, jehož dílo je trvalým příspěvkem k rozvoji literatury pro děti a mládež. Má dvě sekce: od 1956 za literární tvorbu, zde byl oceněn Bohumil Říha (1980), a od 1966 také sekci ilustrátorské tvorby, kde má Česká republika/československo tři vyznamenané (1968 Jiří Trnka, 1988 Dušan Kállay, 1992 Květa Pacovská). Cena je neoficiálně nazývána Nobelova cena literatury pro děti a mládež. mij AAKESON [ókeson] Kim Fupz, * Kodaň (Dánsko), dánský prozaik a ilustrátor. Debutoval románem Gå løs på livet (1982, Pustit se do života), jenž nese charakteristické rysy autorovy pozdější tvorby vtip a humor značné intenzity a dynamiky, vybuchující jako gejzír z témat nadmíru vážných a závažných. Nejsilnější stránkou jeho umění je unikátní schopnost přiblížit čtenáři slabost, outsiderství a duševní poruchu, často ve světle nemilosrdného hledání pravdy o většinové společnosti. Takto zaměřen je i komorní příběh osamělého, o nový životní směr usilujícího mladého muže v díle Englebarnet (1991, Andílek). Humor i dojetí vyvolává podle kritiky román Alting og Ulla Vilstrup (1998, Všechno a Ulla Vilstrupová), v němž je děj podán z psychologicky dokonale propracované perspektivy duševně zaostalého hrdiny. Autor si svá díla původně také sám ilustroval, nyní se soustředí na texty, jež prozrazují výrazný talent současné dánské literatury. D. d.: román De Gale (1991, Šílenci), filmový scénář Sidemannen (1995, Vedlejší muž), sbírka novel Popmusik (1999, Populární hudba), román pro dospělé Kommando villavej (2006, Vilová čtvrť Kommando). mij Abbott [ebot] Jacob, Hallowell (Maine, USA) Farmington (Maine, USA), americký učitel, kongregační pastor, autor více než 200 knih pro děti s moralistním a vzdělávacím důrazem. Některé z nich, především životopisy a historické práce, psal společně s bratrem Johnem ( ). Ve svých knížkách spojil puritánskou tradici s filozofií M. Edgeworthové a významně přispěl k tomu, že se americká literatura pro děti postupně stávala zajímavější a čtivější. Jeho prvním velkým úspěchem bylo 155

12 dílo The Young Christian; or a familiar illustration of the principles of christian duty (1832, Mladý křesťan aneb Známé podobenství principů křesťanské povinnosti). Mezi dětskými čtenáři však byly populární zejména povídky o Rollovi, vydávané od 1835 (celkem 28 titulů). Vyprávějí o příhodách malého chlapce, o tom, jak se Rollo učí mluvit, číst, pracovat (Rollo learning to read, 1837, Rollo se učí číst; Rollo learning to talk, 1855, Rollo se učí mluvit; Rollo at school, 1855, Rollo ve škole aj.), popisují jeho cesty po Evropě (Rollo in Paris, 1854, Rollo v Paříži; Rollo in Geneva, 1857, Rollo v Ženevě) apod. Stejně jako Rousseauova Émila doprovází Rolla dospělý, který mu poskytuje nezbytná poučení. D. d.: povídky Bruno; or, Lessons of Fidelity, Patience and Self-denial Taught by a Dog (1854, Bruno aneb Lekce psa o věrnosti, trpělivosti a sebeovládání), Carl and Jocko; or, The Advantures of the Little Italian Boy and his Monkey (1857, Carl a Jocko aneb Dobrodružství italského chlapečka a jeho opice), Viola and her Little Brother Arno (1857, Viola a její bratříček Arno) aj. vř Abkoude [apkaude] Christiaan Frederik Van, Rotterdam (Nizozemsko) Portland (Oregon, USA), nizozemský prozaik, učitel, autor pamfletů, loutkoherec a pianista. Debutoval knihou pro chlapce Bert en Bram (1907, Bert a Bram) o dvou chlapcích, kteří rádi vymýšlejí různé lumpárny. V roce 1907 objížděl s přáteli města a vesnice a hrál loutkové divadlo. Své dojmy zpracoval do fejetonové podoby uveřejněné v novinách (Met de poppenkast op reis, 1910, S loutkových divadlem na cestách). Jeho největším úspěchem se stala kniha Pietje Bell of de lotgevallen van een ondeugenden jongen (1914, Pietje Bell aneb osudy malého nezbedy), v níž se zřetelně distancuje od tehdejší měšťácké morálky. Děj umístil do rotterdamského prostředí, kde sám vyrůstal. Poskytl svému protagonistovi dostatek svobody a dal mu možnost říct otevřeně svůj názor. Tehdejší kritika dílo odmítla, čtenáři však přijali příhody Pietje Bella s velkým nadšením. Emigroval do USA, kde se pod jménem C. F. Winters živil jako pianista a loutkoherec. V USA napsal další pokračování malého nezbedy: Pietje Bell in Amerika (1929, Pietje Bell v Americe), Nieuwe avonturen van Pietje Bell (1932, Nová dobrodružství Pietje Bella), Pietje Bell is weer aan de gang (1934, Pietje Bell znovu v akci), Pietje Bell gaat vliegen (1936, Pietje Bell má křídla). Úspěch zaznamenal i dojemný příběh o malém rotterdamském tulákovi Kruimeltje (1922, Drobeček). Příhody Pietje Bella i Drobečka se dočkaly také filmového zpracování. D. d.: pamflet Droevig kinderleven in Rotterdam, een onderzoek naar de toestand van behoeftige schoolkinderen (1903, Žalostný život rotterdamských dětí, studie o stavu strádajících dětí školou povinných), Jolige liedjes voor de jeugd (1913, Veselé písničky pro mládež), De vlegeljaren van Pietje Bell (1920, Klackovitá léta Pietje 156

13 Bella), De zonen van Pietje Bell (1922, Synové Pietje Bella), Pietje Bell s goocheltoeren (1924, Kouzelnické triky Pietje Bella). et ABRIL Manuel, 1884 Robledo de Chavela (Španělsko) 1940 Madrid (Španělsko), španělský literární kritik, básník, prozaik, překladatel a uměnovědec. Samouk. Zpočátku psal básně, kritické články a statě. Věnoval se současné literatuře a výtvarnému umění, napsal řadu monografií literárních i uměnovědných. Ve 20. letech 20. století přispíval do humoristického časopisu Buen Humor společně s dalšími výraznými představiteli španělské avantgardy, např. s Ramónem Gómezem de la Sernou ( ) a Antoniorroblesem. Jeho humoristické prózy měly blízko k absurditě a nadsázce. Počátky autorovy tvorby pro malé čtenáře jsou spojeny s časopisem Pinocho, který řídil průkopník původní španělské literatury pro děti S. Bartolozzi. Zde publikoval mj. prozaické příběhy Aventuras de Juan el marinero (1925, Příběhy námořníka Juana), El arte de Birlibirloque (1925, Čarování Čárymáryfuka) aj. Psal rovněž divadelní hry pro děti, např. El viaje al portal de Belén (1934?, Cesta k betlémské bráně). Jeho hlavním dílem je třísvazkový soubor pohádek Cuentos para niños (1930, Pohádky): Diablos y diabluras (Čerti a čertoviny), Aventuras asombrosas (Úžasná dobrodružství) a Aventuras de animales (Zvířecí dobrodružství). Autorovy prózy se vyznačují osobitým stylem, hravostí a smyslem pro svérázný humor, který často parodoval klasická klišé. D. d.: pohádka La primera salida del Napoleón el Chico (1920, První výprava Malého Napoleona), La nuez de Bartolo y el constipado del diablo (1920, Bartolův ořech a čertova rýma) aj. aa ADAMS [edems] Richard (George), * 1920, anglický prozaik. Pracoval ve státních službách, od 1974 se věnuje pouze psaní. Světově proslulým se stal prvním románem Watership down (1972, Daleká cesta za domovem, č. 1986, 1996), který byl několik následujících let kultovní knihou dětí i dospělých. Líčí poutavý příběh králičí kolonie, která uniká před rozšiřujícím se městem. Králíci jsou donuceni opustit své nory a hledat si nový domov. Autor vytváří celou historii a mytologii králičího rodu a především dává svým hrdinům osobitost. Každý králík má vedle svého jména i určitou povahu a kvality a jisté postavení v králičí společnosti. Jejich chování často připomíná chování lidí, ale jejich pohled na svět jiný. Shardik (1974, Shardik) je náročný román-mýtus o velkém medvědu, který se vynořil z lesa a kmenem je uznáván jako reinkarnovaný bůh. The Tiger Voyage (1976, Tygří putování) a The Ship s Cat (1977, Lodní kočka) je dvojice knih napodobujících balady. K příběhu se zvířecím hrdinou se Adams vrací v The Plague Dogs (1977, Moroví psi). Záměrem románu je ukázat krutost, kterou je člověk schopen páchat na zvířatech. Děj knihy odehrávající se v krásném prostředí oblasti Lake 157

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pořádaných Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského ~ podzim 2014 ~ Přihlásit se můžete do 9. 10. 2014 na

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se základními charakteristickými

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/AL/cs 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Preromantismus: autoři

Preromantismus: autoři Preromantismus: autoři MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC40 Hlavní autoři Jean Jacques Rousseau Johann Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Gotthold Ephraim Lessing Johann Gottfried Herder Jean

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223

Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223 Datum: 12. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DŮM: VY_32_INOVACE_223 Škola: Akademie -VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více