ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK MARKÉTA PULKRÁBKOVÁ 9. A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 MARKÉTA PULKRÁBKOVÁ 9. A"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE WOLFGANG AMADEUS MOZART ŠKOLNÍ ROK MARKÉTA PULKRÁBKOVÁ 9. A 1

2 I. Úvod II. Teoretická část 2.1 Období klasicismu 2.2 Vzhled a osobnost 2.3 Ţivot a dílo 2.4 Requiem 2.5 Skladby 2.6 Film Amadeus 2.7 Smrt III. Praktická část 3.1 Anketa 3.2 Rozhovor IV. Závěr V. Seznam použité literatury VI. Seznam příloh VII. Přílohy - 2 -

3 I. Úvod Populární je člověk, který uvádí počasí. Slavný je Mozart. (Jerzy Stuhr) Uţ osm let navštěvuji Základní uměleckou školu Anny Marie Buxton v Úpici, obor klávesových nástrojů. Zároveň navštěvuji obor taneční a výtvarný. Kaţdý kdo hraje na jakýkoliv nástroj nebo zpívá, musí absolvovat pět let hudební nauky. V nauce se studují noty, intervaly a historie významných skladatelů. Nauka mě nikdy moc nebavila, ale v pátém ročníku k nám přišel nový pan učitel a všechno bylo jiné. Dříve jsem hrála moderní hudbu, ale pak mě uchvátili skladatelé, jako jsou: Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, ale především Wolfgang Amadeus Mozart. Jeho hudba je poslouchána doposud, a jeho skladby jsou nejenom unikátní, ale na rozdíl od jeho předchůdců má skladby přesného rázu. Jeho hudba se hraje především na křídlech. Tam vyzní nejlépe. I přestoţe měl tento muţ nelehký ţivot, dokázal sloţit skladby, které berou dech. Často čtu o Mozartovi a chtěla bych zjistit něco o spekulacích o jeho úmrtí, jestli byl nebo nebyl zabit. Také bych chtěla nastínit jeho pobyt v zahraničí a jeho tvorbu. Jsem ráda, ţe budu moci při obhajobě absolventské práce zahrát na klavír, protoţe je to stejně jiný pocit, kdyţ hudbu slyším na ţivo a ne z rádia nebo internetu. Často se potkávám s lidmi, kteří zneuctívají klasickou hudbu. To je jeden z důvodů, proč jsem si vybrala toto téma. Kromě toho, ţe hraji na klavír, navštěvuji uţ třetím rokem orchestr akordeonových nástrojů. Často i veřejně vystupuji. V období klasicismu se objevil nový hudební nástroj, nazvaný cembalo. Je to předchůdce klavíru, ale o něco menší. Je těţké popsat jeho zvuk, tóny znějí zvonivě. Několikrát jsem měla příleţitost si na něj zahrát, ale mým snem je si zahrát v kostele na varhany. Doposud jsem neměla příleţitost si na ně zahrát

4 II. Teoretická část 2.1 Období klasicismu Mezi skladatele tohoto hudebního směru patří kromě Mozarta také první muţ klasické hudby Joseph Haydn - objevitel nových cest v hudbě. Haydn je rakouský skladatel, který strávil většinu ţivota ve šlechtických sluţbách v Rakousku a Maďarsku. Ve městě Esterháza sloţil mnoho symfonií a skladeb, které se rozšířily po celé Evropě. Jeho opery jsou geniální a inspirativní. Nejlepší skladby a symfonie se hrály v Paříţi a Londýně, kde byl v průběhu 90. let 18. století dvakrát na návštěvě. Povaha jeho hudby vystupuje nejvíce na povrch v instrumentálních skladbách. Ráda bych představila nějaké hudební formy. První z nich je symfonie. Slovo,,symfonie pochází ze staré řečtiny a znamená společně znějící. Je to hudební útvar, komponovaný pro velké nástrojové obsazení, tedy pro symfonický orchestr. Vznikla v 18. století z orchestrální předehry. Jako druhý je tu koncert. Slovo koncert původně znamenalo spojení úsilí hráčů na různé nástroje. Toto označení začal pouţívat italský skladatel Arcangelo Corelli v 17. století. Koncert je veřejná nebo společenská hudební produkce se ţivou hudbou. Můţe být doprovázená například zpěvem, coţ se týká především moderní hudby. 2.2 Vzhled a osobnost Rakouský hudební skladatel měl postavu menšího vzrůstu, byl vysoký pouze kolem 150 centimetrů. Měl blonďaté, kudrnaté vlasy, zelenomodré oči, lehce zamračené obočí a křivější nos. Měl absolutní hudební sluch, výbornou paměť, vrozený styl a úsudek. Sloţil přes 650 skladeb a kdyby se všechny jeho skladby hrály bez přestání, trvalo by to 9 dní a 9 nocí. Všichni ho asi známe vypodobněného většinou v červeném saku se zvednutým límcem, sedícího u klavíru. Mozart, coby zázračné dítě, hrál a komponoval dříve, neţ většina jeho předchůdců. Narodil se v rakouském městě Salcburk 27. ledna roku Byl ze sedmi dětí, z nichţ se jen dvě doţila dospělosti. Wolfgang a jeho sestra Marie Anna, přezdívaná Nannerl, která se narodila o pět let dříve

5 2.3 Ţivot a dílo Vyrůstal v období baroka. Jeho prvním učitelem byl jeho otec Leopold. Ve čtyřech letech se naučil hrát na cembalo a jiţ hrál i na housle. V pěti letech jiţ komponoval nějaké lehčí skladby. Tím Wolfgang ohromil otcova kamaráda A. Schachtnera. Se svou sestrou, často hrávali čtyřručně na klavír. V šesti letech se Wolfgang vydal cestovat s rodinou na svoje první turné. Rodina Mozartova cestovala po Evropě mnoho let. Roku 1761 komponuje svou první skladbu Menuet a Trio. Dětství v Salcburku: Často byl obklopen skvělými hudebníky, kteří měli veliký vliv na jeho budoucnost. Za vlády hraběte Zikmunda se rodině Mozartových vedlo velmi dobře, protoţe hrabě měl rád hudbu. V roce zkomponoval svou první hru Menuet a Trio. (K1) Mozartova rodina se společně vydala na první turné s otcem a Nannerl. Také bylo zahájeno mnoho jeho vystoupení po evropských dvorech. Rodina Mozartova cestovala a předváděla své děti ve vyšších společnostech. Roku 1763 navštívil Mannheim, Frankfurt, Brusel, Paříţ, kde byl na francouzském dvoře vřele přijat. Příznivá přijetí Leopolda Mozarta ho přinutila k tomu, ţe naplánoval velké turné do západní Evropy. Cesta vedla přes německá města do Francie, Anglie a Holandska. V Londýně se Mozart spřátelil J. Ch. Bachem. Turné trvalo tři roky. V Paříţi se Mozart potkal s Madame de Pompadour. Roku 1764 hrál ve Versailles pro francouzského krále Ludvíka XV. V Buckinghamském paláci pro Jiřího III. Hrál i královně Charlotě, která slyšela jednu z oper J. Ch. Bacha. Roku 1765 proběhlo turné po Francii, Nizozemí a Švýcarsku. V roce 1767 navštívil Vídeň, kde ho císař poţádal, aby napsal operu. R turné po Itálii, hrál v Mantově, Veroně, Miláně, Bologni a Římě, kde se setkal s papeţem. Návštěvu Itálie završil zkomponováním opery Lucia Silla pro zimní karneval v Miláně. V letech v Itálii dokončuje Smyčcové Kvarteto G dur. V této době probíhala americká válka za nezávislost, která Mozarta velmi ovlivnila. Významným momentem jeho ţivota bylo i setkání s italským skladatelem Antoniem Salierim ve Vídni. Salieriho průměrná díla se nemohla srovnávat s díly Mozartovými a po Mozartově smrti se dokonce vyprávělo, ţe ho Salieri otrávil. R zemřela Mozartovi matka a on se vrátil do svého rodiště, do Salcburku, kde přijal místo dvorního varhaníka. V roce 1781 opět opustil Salcburk a odešel do Vídně, kde vstoupil do Řádu svobodných zednářů, aţ do své smrti zde byl aktivním členem. V březnu - 5 -

6 byla poprvé uvedena opera Idomeneo. Byl propuštěn z arcibiskupských sluţeb a mohl se stát svobodným umělcem. Mozartova finanční krize se vyjasnila díky nakladatelství Artiria, které vydalo jeho klavírní skladby. Vzdal se patronátu vídeňského dvora a ubytoval se v domě paní Weberové. V tomto roce se poprvé potkal s Haydnem a ten prohlásil: Uplyne nejméně sto let, neţ se objeví takový talent. R začal pracovat na opeře komického raţení Únos ze serailu. V roce 1782 si Mozart ve Vídni vzal Constanze Weberovou. Měla tři sestry a všechny byly zpěvačkami. Měli spolu šest dětí. Čtyři se však nedoţily dospělosti. Dvě děti přeţily dětský věk, Karl Thomas a Franz. Oba měli hudební nadání, Franz si zvolil hudbu jako povolání. Roku 1786 dokončil operu Figarova svatba, se kterou zaţil později obrovský úspěch v Praze. V zimě roku 1787 ţila Praha ve znamení Mozartovy hudby. Jedenatřicetiletý Mozart byl pozván osobně do Prahy, aby osobně dirigoval své dílo v Nosticově (dnešním Tylově) divadle. Dirigoval mimo jiné uţ jmenovanou Figarovu svatbu, premiérově také operu Don Giovanni. V Praze sloţil operu, která je odtud pojmenovaná Praţská. V Praze byl nejvíce oslavován a tehdy pronesl památný výrok: Moji Praţané mi rozumějí. V době svého pobytu v Praze zaţil spoustu záţitků. Během roku 1788 dokázal zkomponovat tři symfonie. Co ho inspirovalo ke zkomponování těchto těchto tří skladeb se uţ nikdy nedozvíme. Sloţil je v pořadí: symfonie Es dur, G moll, C dur ( Jupiter). Roku 1790 se naposledy setkal s Josephem Haydnem. 2.5 Requiem Mozart pilně tvořil i v posledním roce svého krátkého ţivota. Sloţil dvě opery, začal skládat Zádušní mši, tu ale nedopsal, protoţe zemřel. Tato římskoněmecká Zádušní mše byla určena hlavně pro zesnulé osoby. Mozart stihl napsat nepatrný kousek mše. Dopsal ji jeho ţák Franz Xaver Süßmayr díky zápiskům a poznámkám, které Mozart zanechal. A jak vlastně došlo k tomu, ţe začal psát Requiem? Jeden neznámý muţ chtěl uctít památku své zesnulé ţeny. Později se přišlo na to, ţe neznámý muţ byl hrabě Franz Walsegg Stuppacg a začal vydávat Requiem za své dílo. U psaní tohoto díla Mozart váţně onemocněl a začal si uvědomovat, ţe moţná píše svoji poslední skladbu. Tato skladba se mu opravdu stala osudnou. Mozart byl přesvědčen, ţe je to posel zřetelnosti. Byl utvrzen v tom, ţe Zádušní mši bude psát jenom sám pro sebe

7 2.6 Smrt Díky kočovnému způsobu ţivota, který byl skladatel nucen vést kvůli své práci, ho často doprovázely nemoci. Prodělal i v té době smrtelné nemoci, jako je spála, záškrt nebo tyfus. Ve třiceti šesti letech začal skládat Requiem. Postupoval velmi pomalu, docházely se mu nápady, myšlenky dokonce i představivost uţ nebyla taková jako dřív. Poslední dny s ním trávil jeho ţák a věrný přítel Franz Xaver Süßmayr. Byl to ţák jak Salieriho, tak i Mozarta. Jednou večer svému ţákovi Mozart řekl: Cítím podle pocitu, který mám, ţe hodina udeřila. Süßmayr nedokázal udrţet smutek a rozplakal se. 17. listopadu ho našli leţet bez vědomí, ihned byl k němu povolán lékař. Nařídil mu uţ jenom leţet, protoţe měl oteklé nohy, ruce a ještě k tomu zvracel. Po Vídni se rozneslo, ţe Mozart je na smrt nemocný.lidé tomu nevěřili. Dokonce o něm neznámý baron prohlásil, ţe byl nemocný na smrt od mala. Den před smrtí si Mozart přál, aby propustili jeho oblíbeného špačka. Ještě ten den večer poslal svého ţáka domů, byl u něj celý den a únava na něm byla znát. Skladatel zemřel 5. prosince 1791 na selhání ledvin. Na pohřbu se sešlo velmi málo lidí, měl pohřeb nejniţší třídy za osm zlatých a třicet šest krejcarů. Znal tolik známých lidí a skladatelů a nikdo mu nebyl ochoten zaplatit pohřeb. Velmi mě zklamalo to, kdyţ jsem se dozvěděla o tom, ţe jeho manţelka Konstance se jeho pohřbu nezúčastnila, přitom si ţila poměrně nákladný ţivot za jeho peníze. Kdyţ Wolfgang zemřel, provdala se znovu a o několik let později se začala teprve zajímat, kde se nachází jeho hrob. 2.7 Skladby V absolventské práci jsem nemohla opomenout krátké shrnutí obsahu některých jeho skladeb. Vybrala jsem jich osm. Skladby/ etudy/ koncerty Figarova svatba - Jedna z Mozartových nejlepších a nejznámějších oper - Bohatý ţivý děj i hudba - Komická opera uvedena poprvé během francouzské revoluce Koncert pro klavír - Napsán r na vrcholu popularity zazněl ve filmu Elvíra Madiganová- je s ním od té doby spojován Koncert pro lesní roh - Jeden ze čtyř koncertů napsal Mozart pro přítele vídeňského ochotníka Josepha Leutgeba - 7 -

8 - Hráč na lesní roh a orchestr spolu hudebně ţertují Exaltace Jubilate - Duchovní skladba veselejší (a tedy nezvyklé) povahy --Sólová sopranistka Serenáda Gran partia - Napsána pro třináct dechových nástrojů - Jedno z nejlepších komorních děl pro dechové nástroje - Dílo připomíná maškarní bál Serenáda Malá noční hudba - Skladba léčícího charakteru - Napsána s jedním úmyslem - okouzlit - Ţádný příběh- jde jen pouze o bezstarostnou,,hudební konverzaci Symfonia Concertante - Nástup dvou sólových nástrojů ( housle a viola), které se jakoby ozvěnou spojí v duet - Proplétání melodií Symfonie - jedna ze tří symfonií, které byly rychle napsány v roce 1788 léto - originální úvod - dokonalá ukázka klasické formy 2.8 Film Amadeus Při psaní absolventské práce jsem si nemohla nechat ujít film starý asi 25 let, který nese název Amadeus. Po shlédnutí tohoto nádherného filmu jsem pochopila, proč je drţitelem 8 Oscarů a dalších jiných ocenění. Film Amadeus natočil reţisér českého původu Miloš Forman. Ve filmu hraje několik hlavních postav: Wolfgang Amadeus Mozart, jeho ţena Constanze, dvorní skladatel Antonio Salieri, císař Josef II, kterého Salieri učil hře na klavír. Postava Salieriho je uţ stará, muţ se chystal spáchat sebevraţdu, od smrti ho dělil jen maličký kousek, zachránili ho poddaní. Kdyţ se v nemocnici začal uzdravovat, přišel k němu mladý kněz, kterému Salieri vyprávěl celý svůj příběh. Mozarta jsem nikdy neviděl, pravil, blíţil se však den, kdy přijede na dvůr ukázat svůj talent. Hledal jsem ho po celém paláci, nakonec jsem ho uviděl - takový mladý, rozpustilý chlapec. Od té doby jsem začal proklínat boha za to, ţe nedal Amadeův talent mě. Lépe bych ho vyuţil. Mozart je ve filmu poněkud - 8 -

9 rozpustilý a pořád by se jenom smál, skoro nikdy nebyla chvíle, kdyby byl smutný. Miloval svoji ţenu Constanze, postupem času ona i Mozart utráceli peníze a byli chudí.od rána do večera Mozart skládal, a přesto neměli peníze. Salieri předstíral, ţe je Mozartův přítel, ale nebyl. Mozartův otec Leopold nesnášel Constaze, kdyţ přijel na návštěvu, dlouho tam nezůstal, raději odjel zpět do Salcburku. Kdyţ Mozart sloţil operu Figarova svatba, byla Josefem II. zakázána kvůli politickým názorům a hádkám. Sallieri nelenil a řekl to u dvore, Mozart byl pokárán, přesvědčil však Josefa hru uskutečnit. Kdyţ přišla ta velká chvíle, dostal Mozart další ránu, kdyţ mu Josef řekl, ţe je tam moc not. Figarova svatba se všehovšudy hrála devětkrát. Zanedlouho měl prvního syna s Constanze. Potřebovali peníze, proto měl Mozart dvě zakázky. První byla Zádušní mše (Requiem), která byla zadána neznámým muţem. Druhou zakázkou byla opera, kterou měl sloţit do určitého času. Později ho Constanze i se synem opustila a Mozart zůstal sám. Jediný kdo s ním zůstal, byl Salieri, který mu pomáhal sloţit poslední skladbu, kdyţ uţ Mozart nemohl psát. V den kdy se Constanze vrátila zpět, Mozart zemřel

10 III. Praktická část 3.1 Anketa 28. března v dopoledních hodinách jsem vyrazila v rámci komunikativních dovedností do města Úpice. Mým úkolem bylo zjistit, jaký mají lidé vztah k hudbě. Ve městě mi odpovídali především lidé staršího věku. Záludná byla otázka týkající se skladby W.A. Mozarta. Oslovení lidé nebyli příliš vstřícní, často mi odpovídali:,,nemám čas! Pospíchám! Ve městě však nebylo mnoho lidí, proto jsem se rozhodla rozdat anketu na 2. stupni Základní školy Úpice Lány. Děti odpovídaly ochotně, coţ mě velmi potěšilo. Celkem mi na anketu odpovědělo cca 165 lidí. Z mé ankety vyplývá, ţe lidé, které jsem oslovila na ulici, nemají prakticky ţádný vztah k váţné hudbě. Na naší základní škole je tomu však naopak. Většina dětí hraje na hudební nástroje a jejich znalosti o hudbě jsou dobré. V otázkách číslo 2, 3, 5 se najdou neshody v počtech, protoţe lidé a ţáci mohli napsat více odpovědí

11 Otázka č. 1 Posloucháte klasickou hudbu? Ţeny Ano 29% Ne 71% Muţi Ano 24% Ne 76% Z grafu je patrné, ţe jak muţi, tak ţeny se spíše nevěnují poslechu klasické hudby. Potěšilo mě, ţe aspoň 29 % ţen a 24 % muţů ji poslouchá

12 Otázka č. 2 Na jaký hudební nástroj hrajete? Ţeny Kytara 6% Příčná Keyboard flétna 1% Piano 1% Klakson Klavír 40% Flétna 20% Ţádný 40% Trubka Muţi Klavír Triangl 3% Tuba Klávesy Vozembouch Baskytara Kytara 9% Tenor Akordeon 3% Ţádný 71% Na tomto grafu si můţete všimnout, ţe muţi mají větší vztah k hudbě a hrají na více nástrojů. Ţeny však nezůstávají pozadu. Můţeme si všimnout, ţe na vozembouch hraje jen jeden z dotazovaných a to je náš pan školník Píša. Přibliţně 50 % ţen nehraje na ţádný hudební nástroj, 62 % muţů také nehraje na hudební nástroj

13 Otázka č. 3 Uveďte název Mozartovy skladby. Ţeny Don Goivanni 6% Mozartova 1% Osudová Symfonie č.9 1% Figarova svatbasvatební Sonáta Moji Praţané 5% pochod mi rozumějí Ave Maria pro fagot 1% Koťata 1% 3% 1% 1% Menuet 1% Malá noční hudba 8% Requiem 7% Nevím 61% Tráva neroste 1% Muţi Malá noční hudba 9% Figarova svatba 10% Kouzelná flétna Don Giovanni Koncert pro fagot Moji praţané mi rozumějí 3% Requiem 8% Turecký pochod Smyčcový kvartet Nevím 60% Nejzáludnější otázka pro občany Úpice byla skladba od Wolfganga Amadea Mozarta. Pořád mi vnucovali tu samou větu:,,to opravdu nevím. U ţen byla nejčastější druhá odpověď po nevím, Malá noční hudba, která získala 8 %. U muţů byla druhá nejčastější odpověď Requiem také s 8 %

14 Otázka č. 4 Pobýval Mozart v Praze? Ţeny Ne 23% Ano 77% Muţi Ne 2 Ano 78% Z grafu je patrné, ţe gramotnost lidí stoupla. Muţi i ţeny vědí, ţe Mozart pobýval v Praze. Pouhých 23 % ţen nevědělo, ţe Mozart pobýval v Praze. A 22 % muţů špatně odpovědělo

15 Otázka č. 5 Znáte nějaký výrobek, na kterém je Mozart? Ţeny Čokoláda Hrnek 8% 1% Potravina Obraz Oplatky 1% 1% 1% Bonboniéra 11% CD Klavír 1% Alkohol 1% Film 1% Mozartovy koule 46% Nevím 26% Muţi Oplatky Potravina CD 5% Obraz 3% Klavír Hudební nástroje Mozartovy koule 34% Nevím 47% Bonboniéra 3% Z grafu vyplývá, ţe Mozartovy koule vyhrávají na plné čáře. Jeden muţ mi místo potravinového výrobku napsal obraz. Jedna paní mi dokonce řekla, ţe Mozartovy koule jsou její nejoblíbenější bonbony

16 Anketu jsem dala i na Obchodní akademii Trutnov, kde mi ţáci druhého ročníku odpověděli, bez jakýchkoliv námitek. Dovolila jsem si rozdat anketu i na Úpické gymnázium do kvinty (první ročník). Na gymnáziu se mi dostalo nejlepších odpovědí. Z celého grafu je patrné, ţe většina lidí nemá moţnost hrát na hudební nástroj. Příkladem je třeba moje maminka, která chtěla odmalička hrát na klavír. Do dneška jeto její nesplněný sen. Dalším příkladem je moje kamarádka, která by také chtěla hrát na klavír. Kvůli stísněným prostorům doma by se jí klavír nebo piano do pokojíčku nevešlo. Nedávno měla narozeniny a já jí koupila dětský klavírek, ze kterého měla obrovskou radost

17 IV. Závěr,,Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk.(albert Einstein) Cílem mé práce byla studie W. A. Mozarta, jeho ţivot a tvorba. Opírala jsem se o spoustu naučných knih a informací z internetu. Díky této práci, jsem si mohla shlédnout film Amadeus, o kterém bych ani nevěděla, ţe existuje. Myslím, ţe absolventská práce obsahuje všechno, co jsem si dala za úkol. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí o tomto nezapomenutelném skladateli. Díky prezentaci, která bude předvedena, budu moci ukázat, kolik mám společného s hudbou. Zlepšila jsem si nejen schopnosti pracovat s počítačem, ale i literaturu a znalosti hudby. Před rokem byly zavedeny tyto práce a já uţ měla jasno, o čem bych chtěla psát. Jsem moc ráda, ţe můţu psát toto téma. Z grafů mé ankety je patrné, ţe dotazovaní na základních a středních školách mají velmi dobré znalosti o tomto úţasném skladateli. Dotazovaní na ulici uţ tak dobré znalosti o hudbě neměli. Na absolventské práci mě nejvíce bavilo zjišťovat a psát o jeho dětství. Dozvěděla jsem se, jak byl vychován nebo ţe se uţ v mládí, ve dvanácti letech poprvé zamiloval. Jak uţ jsem psala, ve svém ţivotě zaţil mnohá zklamání, kdyţ lidé nedocenili některé z jeho geniálních skladeb nebo kdyţ ho nikdo nechtěl zaměstnat kvůli Antoniu Salierim. Největší zklamání pro mě byl jeho pohřeb, na který skoro nikdo nepřišel. Zamrzelo mě, ţe tohoto autora si v té době nikdo neváţil. Jak uţ jsem zmínila, chodím sedmým rokem hrát na klavír. Na absolventském koncertu samozřejmě zahraji Fantazii d moll od W.A. Mozarta. V práci se objevují důleţitá data a informace, které bychom měli znát. Často naráţím na spekulace o jeho smrti. V některých knihách je napsané, ţe se doţil 35 let, ale na některých stránkách na internetu je napsáno 36 let. Doufám, ţe má práce vám alespoň trochu nastínila ţivot a tvorbu nezapomenutelného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta

18 V. Seznam použité literatury 1. Sbohem, můj krásný plameni (1984) 2. Přemoţitelé času 4 (1988) 3. Mozart mistrovská hudební díla 4. Hudební nauka pro ZUŠ 4. ročník (2003) 5. Hudební nauka pro ZUŠ 5. ročník (2006) 6. Velikáni hudby (1995) 7. Velká encyklopedie hudby (2000) 8. Velcí skladatelé (2002) 9. Dětství a mládí slavných skladatelů (1972) 10. Chlapec ze Salcburku (1972) 11. Mozart (1993) 12. Hudební čítanka pro mládeţ (1960) 13. Příběhy a pověsti paní hudby (1982) 14. Základní pojmy hudební (1960) 15. Hudební nauka I (1961)

19 3.2 Rozhovor Můj první rozhovor v této práci jsem se rozhodla udělat se skupinou moravského původu, kteří si říkají Šroti. Kapela se skládá z pěti kluků. Já jsem se osobně poznala s kaţdým z nich v Dolních Bojanovicích díky výletu, který uspořádala naše škola pro nejslušnější ţáky školy. Kapela Šroti uţ získala mnoho úspěchů. Já se v tomto rozhovoru pokusím nastínit jejich úspěchy a povahu kapely. Jan Klubus J. K. Dominik Herka D. H. Jan Herka J. H. Jan Netopilík J. N. Štěpán Komosný Š. K. Otázka č. 1 Jak vznikla vaše kapela? Celé to začalo asi tak v 5. třídě. J.K. a J.H. si tak společně brnkali a napadlo je, ţe by mohli zaloţit kapelu. Potom se k nim přidal D. H a následně pak J.N. a Š.K. Otázka č.2 Co pro tebe znamená hrát ve skupině Šroti? J.K.: Tak především je to pro mě zábava. Vţdycky byl můj sen mít skupinu, coţ se mi teď plní. Na druhou stranu je to i určitá práce, starost a čas, který do toho musím vloţit. Š.K.: Hraní ve skupině pro mě znamená, ţe dělám to, co mě baví. Hraní na bicí patří mezi mé koníčky a tím pádem vyuţívám dobře svůj volný čas. Také je to pro mě pocta hrát v tak skvělé skupině jako jsou Šroti. Kluci jsou borci, je s nimi kopa srandy a mockrát jsem se uţ nasmál. J.N.: Hlavně zálibu a koníček. Prostě mě to baví a není nad pocit, kdyţ se lidem líbí to, co děláte. D.H: Hodně, mít v srdci ten pocit, ţe jsem něco dokázal a ţe něco dokazuju. J.H.: Je to taková náplň, relax, je to pokaţdé něco nového Hraní mně baví a doufám, ţe to bude lepší i po hudební stránce. Otázka č.3 Od kolika let hrajete už všichni spolu? V této sestavě od dob kdy nám bylo mezi 10 aţ 11 lety. Letos je to vlastně 6. rok co spolu hrajeme. Otázka č. 4 Máte v kapele nějaké společné zájmy kromě hudby? Aspoň podle toho, co jsem stihl za těch 6 let vypozorovat a co mě tak teď napadá je: všichni aţ na bubeníka máme rádi náš folklór. Nesmím opomenout ani naše minulé,současné

20 a budoucí polovičky- tudíţ holky,děvčata, slečny a nevím, jak ještě se dají nazvat. A pak je to spíše individuální. Otázka č. 5 Setkali jste se s hodně známými lidmi. Které setkání považuješ za nejlepší a proč? J. K.: Velmi se mi líbilo setkání s Ivanem Hlasem. Bylo skvělé, ţe si na nás udělal čas a v klidu si s námi ve společné šatně celý večer vykládal. Š. K.: Za docela krátkou dobu, co hraji s Šrotama, jsem poznal známé lidi. Ani bych nečekal, ţe se s někým takhle potkám a prohodím pár slov. Nejlepší setkání byly samozřejmě všechny. Mezi ty nejlepší patří setkání s panem Ivanem Hlasem. Moc příjemný pán, v zákulisí jsme s ním mluvili asi tři hodinky a pořád bylo co probírat. J. N.: Podle mě bylo nejlepší setkání s Ivanem Hlasem. Poté, co jsme odehráli my i pan Hlas, tak jsme si povídali v zákulisí asi 2,5 hodiny. Vyprávěl nám své ţivotní příběhy, jak vznikly názvy jeho různých písniček a mnoho dalších věcí. No byl to prostě MAZEC. D. H.: Určitě Ivan Hlas, tak je to hvězda přece. J. H.: Kaţdého setkání si váţím, moc dobré bylo, kdyţ jsme měli šatnu s Ivanem Hlasem, tam jsme si dost pokecali a doufám, ţe na nás nezapomněl Otázka č. 6 Kapela Šroti měla už jistě veliké úspěchy a mě by zajímalo, který pokládáte za největší ve vaší kariéře? Největší úspěch je asi natočení druhého CD s názvem Před usnutím, které budeme křtít 8.6. Dále 2. místo v celostátní soutěţi elektrika je cool, kterou pořádala skupina ČEZ. Hraní na festivalech (Slunce, Radimovskášopa, letos i Vizovické trnkobraní), taky to, ţe jsme hráli jako předkapela skupiny No Name a Argem. Otázka č. 7 Jednou si tak koukám na ČT1 a koho tam nezahlédnu. Jaký je to pocit být vidět v televizi, před mnoha diváky? Není to nic zvláštního, ale spíš je potom hrozně divné, kdyţ se na sebe člověk v té televizi dívá a vyčítá si, co udělal špatně, nebo co mohl udělat líp a nakonec se tomu všemu vlastně směje. Otázka č. 8 U holek je to jiné, ty se hádají skoro pořád. Je u vás v kapele někdo, kdo dokáže udělat rozruch, nebo vyvolat nějakou hádku? (hádáte se?) Není, nejsme holky ;) :D. Je fakt, ţe se někdy nepohodneme nebo máme jiný názor na to, jak by měla ta písnička vypadat, ale vţdycky se nějak v klidu dohodneme. Otázka č. 9 Jaké nástroje se ve vaší kapele objevují? Bicí, baskytara, elektrická kytara, elektroakustická kytara, housle, perkusy (ozvučná dřívka, vajíčko, tamburína)

21 Otázka č. 10 Jelikož jsem veliký fanda, zajímalo by mě,jak často trénujete? Zkoušky míváme pravidelně kaţdý pátek, ale pokud je nějaká větší akce (nahrávání CD nebo něco podobného) tak i 2x za týden. Otázka č. 11 Mohl bys mi nastínit, jaký druh hudby hrajete? Převáţně rock. Otázka č. 12 Máte nějaký cíl, kterého byste chtěli dosáhnout společně? Prostě hrát, hrát, hrát a aby se naše muzika líbila lidem a oni ji poslouchali. V otázkách, kde není uvedeno jméno, mi odpovídal Jan Netopilík

22 VI. Seznam příloh 1. Notový zápis 2. Fotografie

23 VII. Přílohy 1. Notový zápis Figarova svatba Requiem 2. Fotografie Fotografie Mozartovy sestry Nannerl v mladším věku. -

24 Mozartova matka Anna Maria. (její obraz měla rodina pověšený nad klavírem, kde sourozenci cvičili) Mozartova ţena Constanze. (Mozartem přezdívaná Stanzi) -

25 Malý Mozart v oblečku věnovaném od Marie Antoinetty. Mozartův otec Leopold. (jeho největší vzor) -

26 Wolfgang Amadeus Mozart Mozart, kdyţ cvičil na cembalo. -

27 Mozart se svoji sestrou a otcem. (za nimi pověšený obraz zesnulé matky)

WOLFGANG AMADEUS MOZART

WOLFGANG AMADEUS MOZART WOLFGANG AMADEUS MOZART Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. stupni Žáci se seznámí se seznámí se životem a dílem klasicistního hudebního

Více

Práce s filmovým zpracováním života W. A. Mozarta 5 vyučovacích hodin.

Práce s filmovým zpracováním života W. A. Mozarta 5 vyučovacích hodin. Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova Miloš Forman: Amadeus Ročník: 8. Datum vytvoření: leden 2012 Materiál: Anotace: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.13 Práce s filmovým

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Pracovní list pro opakování znalostí o období klasicismu a prohloubení dovedností práce s internetem.

Pracovní list pro opakování znalostí o období klasicismu a prohloubení dovedností práce s internetem. Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova klasicismus, Joseph Haydn Ročník: 8. Datum vytvoření: březen 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.14

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první.

E E FIS E E E FIS E. Stupnice G dur má osm tónů, začíná a končí na tónu G. Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první. Opakování Posuvky napsané k notám přímo v taktu, platí pouze pro ten takt, ve kterém jsou umístěny. Když napíšeme křížek, nebo béčko přímo za houslový klíč, změníme tím všechny noty, pro které je posuvka

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH JOHANN SEBASTIAN BACH Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

Papa Haydn

Papa Haydn www.zlinskedumy.cz Papa Haydn Joseph Haydn byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasicismu, často bývá označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Joseph Haydn se narodil

Více

L. Černá. Takový pokoj by

L. Černá. Takový pokoj by Tajenka K. Gebharta 1 T 1 Poslední prac.den v týdnu? 2 D S 2 Podobné slovo ke slovu věrnost. 3 V 3 Kde žiji to je můj... 4 I 4 Roční období po podzimu? 5 N 5 Mužské jméno na I. 6 L 6 Opak hodně je? T.

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Brad : Misha: Už opravuju poslední hrubky...jejda je jich tam více. Snad nejsme zas takové trubky, učitelka si na nás vyřve plíce.

Brad : Misha: Už opravuju poslední hrubky...jejda je jich tam více. Snad nejsme zas takové trubky, učitelka si na nás vyřve plíce. Sbirka Street Básni Brad : Bílé, bílé, všechno je bílé, Všude leži snih, Nadšená děti, veselé babičky, I já jsem v nebi. Stromy jsou krásnějši Lidé jsou štastnějši, Život je prostě přijemný. Mikuláš přijede,

Více

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší!

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Jasně, že jsem nejlepší! e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39

VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 VY_32_INOVACE_11 Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

č. 1 2011/2012 NAŠE SPOLEČENSTVÍ VOJTA SE PTÁ, PROČ

č. 1 2011/2012 NAŠE SPOLEČENSTVÍ VOJTA SE PTÁ, PROČ č. 1 2011/2012 NAŠE SPOLEČENSTVÍ VOJTA SE PTÁ, PROČ 1. září je den, který nemá většina dětí moc ráda. Každý ví, proč. Jasně. Začíná škola. I pro Vojtu. První cesta po prázdninách do školy byla pro Vojtu

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

ANTONIO VIVALDI CITÁT 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723)

ANTONIO VIVALDI CITÁT 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723) ANTONIO VIVALDI 4. BŘEZNA 1678 28. ČERVENCE 1741 ZNAMENÍ: RYBY NÁRODNOST: ITAL HUDEBNÍ STYL: BAROKNÍ VÝZNAČNÉ DÍLO: ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1723) KDE JSTE HO SLYŠELI: V MILIONECH FILMŮ A TELEVIZNÍCH POŘADŮ,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Drahomíra Matznerová Chvátalová

Drahomíra Matznerová Chvátalová Chrám Panny Marie Vítězné Pražského Jezulátka Francis Poulenc Koncert pro varhany a orchestr varhany Camerata Bohemica Till Fabian Weser dirigent Natočeno live v rámci Malostranských komorních slavností

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře)

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Démokritos z Abdér Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33 (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 34-49 A 1 Démokritos, syn Hégésistratův, podle

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami.

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Přeložila Doris Grozdanovičová: Doris Grozdanovičová byla

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více