O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin Jizerských hor a Frýdlantska včetně keřů, obnově mizejících krajinných struktur (meze, remízky, aleje, tůně ), zpracování projektů a odborných studií v ochraně přírody. Další významnou činností organizace je provozování výukové farmy s původními plemeny hospodářských zvířat, která slouží pro potřeby realizace ekologicko-výchovných výukových programů určených školám. Základní informace o organizaci Suchopýr o.p.s Oldřichov v Hájích 5 IČ: DIČ: CZ Obecně prospěšná společnost Suchopýr je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 87 Kontakt: Tel.: Web: V roce 2011 se o rozvoj organizace osobně zasloužili: Správní rada: Ing. Martin Dušek, předseda správní rady Ing. arch Ladislav David Ing. Jan Zohorna Odborní pracovníci: Ing. Alena Hlídková, ředitelka společnosti Marcela Jarešová, ekonomka Mgr. Martin Kresáč, projektový manažer Jakub Zázvorka DiS., vedoucí lesních školek Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Jana Kotíková Milan Kraus Hana Winklerová Pracovníci lesních školek: Tomáš Bajger Věra Murínová Václav Popík Iva Sodomková

3 Pěstování dřevin - lesní školky Pěstování dřevin - lesní školky V roce 2011 obecně prospěšná společnost Suchopýr hospodařila na celkem 6-ti plochách o rozloze cca 2 ha, na kterých bylo rozpěstováno na 50 tis sazenic stromů a keřů. Největší podíl pěstovaný ch dřevin připadal na jedli bělokorou, které ve školkách odrůstá zhruba 35 tis. kusů od semenáčků až po výsadbyschopné sazenice. Uplatnění dřeviny nacházely zejména v projektech zaměřených na obnovu lesa a volné krajiny, v menší míře byly sazenice obchodovány pro lesnické i jiné využití. Dřeviny pěstované v lesních školkách: Brslen evropský, buk lesní, dub letní, dub zimní, hloh obecný, jabloň, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, jedle bělokorá, jeřáb ptačí, jilm horský, kalina obecná, lípa malolistá, lípa velkolistá, líska obecná, lýkovec jedovatý, ptačí zob obecný, růže převislá (alpská), růže šípková, řešetlák počistivý, smrk ztepilý, trnka obecná, třešeň ptačí. Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2011 byly provozu lesních školek uplatňovány postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Sazenice byly pěstovány bez použití průmyslově vyráběných hnojiv, pěstební plochy byly hnojeny kompostem složeným ze statkových hnojiv z produkce vlastní farmy hospodářských zvířat, rostlinných zbytků a zeminy, doplněným mletým vápencem. Provoz lesních školek zaměstnal v roce dělníků, z toho 5 pracovníků bylo zaměstnáno prostřednictvím veřejně prospěšných prací (VPP), na jejichž mzdy přispíval Úřad práce v Liberci.

4 Projekty v ochraně přírody Projekty v ochraně přírody Pěstování a výsadba cenných listnáčů v severozápadní části Jizerských hor Předmětem řešeného projektu bylo pěstování, výsadba a ochrana cenných listnáčů, které se v lesních porostech řešeného území vyskytují jen sporadicky, anebo zcela chybí. Jednalo se o následující dřeviny: jilm horský, jasan ztepilý, javor mléč, javor klen, lípa velkolistá, kalina planá a buk lesní. Celkem bylo vysazeno 660 kusů dřevin, které byly ochráněny 640 bm drátěných oplocenek a 90-ti kusy individuálních ochran (mechanických oplůtků). Opatření byla koncipována převážně jako skupinovitá výsadba po menších počtech (řádově desítek kusů) na vhodná místa, která svými podmínkami výsadbu náročných listnáčů umožňují. Na tomto projektu jsme spolupracovali s LČR, Lesní správou Frýdlant v Čechách. Realizace projektu byla finančně podpořena prostřednictvím grantového řízení Ministerstva životního prostředí pro NNO. Skupinovitá výsadba jedlí bělokorých v revíru Fojtka Cílem projektu byla podpora stability lesních porostů řešeného území prostřednictvím opatření na zvýšení druhové pestrosti současných monokultur smrku a současně diverzifikaci věkové a prostorové výstavby lesních porostů za využití přírodě blízkých postupů. Opatření byla směřována do smrkových monokultur v mýtním věku ( let), ve kterých proběhla uvolňovací těžba. Volné mezery ve smrkovém náletu byly využity pro hloučkovitou výsadbu jedle bělokoré. Celkem bylo vystavěno 5 oplocenek o celkové délce 490 m, do kterých bylo vysazeno 700 kusů jedlí bělokorých. Mimo oplocenky bylo v rámci projektu vysazeno ještě 500 kusů buku lesního a 80 jilmů horských, které jsou chráněné individuálními ochranami. Na tomto projektu jsme spolupracovali s LČR, lesní správou Jablonec nad Nisou. Realizace projektu byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK). Výsadby jedle bělokoré v oplocence

5 Projekty v ochraně přírody Projekty v ochraně přírody Obnova krajinných struktur ve vybraných částech Frýdlantska V roce 2011 pokračovala realizace dvouletého projektu směřujícího k podpoře biologické i stanovištní rozmanitosti přírody a zlepšení mimoprodukčních funkcí krajiny. V roce 2011 bylo vytvořeno či revitalizováno 16 krajinných prvků (meze, aleje, remízky), vysazeno ks stromů a keřů např. jedle, duby, lípy, jilmy, habry, místy i javory, třešně či jabloně, z keřů třeba brsleny, hlohy, růže, kaliny apod. Výsadby byly doplněny také tvorbou 3 kamenných pahorků pro drobné plazy. Projekt byl podpořen z Operačního programu životní prostředí. Fascinující svět včel a hmyzu ekologická výchova, osvěta, praktická opatření Praktická ukázka zpracování medu u německých partnerů Nově založená alej podél meze v Řasnici Tento tříletý projekt byl v roce 2011 zahájen, Suchopýr o.p.s. je jeho tzv. lead-partnerem a na realizaci spolupracuje s dalšími třemi organizacemi včetně německého partnera. Cílem projektu je podpora včelařství, zvýšení povědomí o včelařství mezi dětmi i dospělými a v neposlední řadě také výsadby včelařských dřevin do krajiny. V roce 2011 byla zahájena realizace výukových programů o včelách ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje a také v 15-ti výukových včelařstvích po celém Libereckém kraji, byla vybudována Včelí naučná stezka navazující na areál Ekocentra v Oldřichově v Hájích a ve spolupráci s Českým svazem včelařů proběhl v oldřichovském ekocentru také Krajský den včely. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z operačního programu Cíl III Podpora přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

6 Ostatní činnosti v ochraně přírody Ostatní činnosti v ochraně přírody Záchranný transfer obojživelníků v lokalitě Šolcův rybník V roce 2011 probíhal již čtvrtým rokem záchranný transfer obojživelníků v lokalitě Šolcův rybník. Podél silnice 3. třídy č z Mníšku na Raspenavu bylo vystavěno zhruba 700 m dočasných migračních bariér. Bariéry byly následně obsluhovány pracovníky Suchopýr o.p.s. po 28 dní, kdy ze sběrných nádob byli vybíráni zachycení živočichové. Celkem bylo přes silnici přeneseno obojživelníků (žab a čolků). Realizace transferu byla finančně podpořena prostřednictvím programu ČSOP Ochrana biodiverzity a prostřednictvím programu MŽP ČR Program péče o krajinu. Zhotovení plánů péče V roce 2011 Suchopýr o.p.s. zpracovala aktualizace plánů péče pro 2 zvláště chráněná území na Frýdlantsku - Přírodní rezervaci Křížový vrch a Přírodní památku Kamenný vrch. Stavba migrační bariéry u Šolcova rybníka

7 Výuková farma Výuková farma Suchopýr o.p.s. od roku 2003 provozuje v Ekocentru v Oldřichově v Hájích výukovou farmu, kde chováme původní plemena hospodářských zvířat. Suchopýr o.p.s. vlastními zaměstnanci zajišťoval celoroční provoz farmy (denní obsluha), potřebnou administrativu dle legislativních požadavků, zajištění krmiva a steliva pro zvířata vlastní zemědělskou technikou (sušení a lisování sena, lisování slámy apod.). Zvířata chovaná na výukové farmě v roce 2011 Huculský kůň 4 Koza bílá krátkosrstá, koza hnědá krátkosrstá 3 Valašská ovce (původní valaška) 9 Přeštické prase 1 Celkem zvířat 17 Součástí výukové farmy je také tzv. kontaktní ohrada Výukovou farmu využívá Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace k realizaci denních i pobytových výukových programů pro školy orientovaných na téma vztahu člověka a zvířat a také při realizaci osvětových akcí pro veřejnost.

8 Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Od počátku své činnosti se Suchopýr o.p.s. snaží do svých činností zapojovat veřejnost. V roce 2011 jsme zorganizovali dobrovolnickou víkendovku, česko-německý letní tábor, s pletím záhonů v lesních školkách přijeli pomoci studenti Gymnázia Dr. Randy z Jablonce nad Nisou. Celkem se těchto aktivit Suchopýru zúčastnilo 59 lidí. Kromě vlastních akcí pro veřejnost jsme se Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje spolupracovali na jarním Žabím festivalu a podzimním Dni stromů a na podzim jsme se zúčastnili také rodinného dne Herbstfestu pořádaného našim německým partnerem Naturschutzstation Neschwitz. Letní mezinárodní tábor Letní česko-německý tábor byl realizován v rámci projektu Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta, praktická opatření. Celkem 20 účastníků tábora ve věku let pobývalo nejdříve v německé Kleinholsche a poté v Oldřichově v Hájích. Táborové činnosti byly směřovány jak k prázdninovému vyřádění účastníků, tak k nenásilnému seznámení s ochranou přírody a také včelařením. Výsadba keřů během víkendovky pro dobrovolníky

9 Hospodaření Suchopýr o.p.s. Celkový hospodářský výsledek po zdanění činí ,- Kč. V hlavní činnosti vykázala organizace zisk ,- Kč. V hospodářské činnosti činil zisk celkem ,- Kč. Hospodaření Suchopýr o.p.s. Výsledovka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Přehled přijatých dotací a příspěvků Náklady v tis. Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Položka / Částka v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daň silniční 5 5 Kurzové ztráty Dary 2 2 Jiné ostatní náklady Odpisy Tvorba rezerv Daň z příjmů Celkem náklady Výnosy v tis. Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje materiálu Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace Celkem výnosy Přijaté dotace od Úřadu práce Zemědělské dotace Dary finanční Ostatní příspěvky OPŽP - Obnova krajinných struktur ve vybraných částech Frýdlantska ZIEL 3 - Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost ZIEL 3 - Fascinující svět včel a hmyzu - ekol. výchova, osvěta, praktická opatření DBU - Fascinující svět včel - přeshraniční ekologická výchova MŽP - Program obnovy přirozených funkcí přirozených funkcí krajiny MŽP - Pěstování a výsadba cenných listnáčů v severozápadní části Jizerských hor

10 Hospodaření Suchopýr o.p.s. Rozvaha Hospodaření Suchopýr o.p.s. AKTIVA K v tis. Kč K v tis. Kč Software Oprávky k softwaru Pozemky PASIVA K v tis. Kč K v tis. Kč Vlastní jmění Účet výsledku hospodaření Sam. movité věci a soubory movitých věcí Výsledek hospodaření ve schval. řízení Oprávky k sam. mov. věcem a souborům Základní stádo a tažná zvířata Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky 4 0 Pohledávky za zaměstnanci Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Pokladna Účty v bankách Náklady příštích období 5 22 Příjmy příštích období Celkem aktiva Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta minulých let Rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky 73 0 Zaměstnanci Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmu 0 88 Ostatní přímé daně 8 54 Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky 5 0 Jiné závazky 12 4 Dohadné účty pasivní Výdaje příštích období Celkem pasiva

11 Výrok auditora Výrok auditora

12 Vřelé díky patří Firemní dárci Hlavní dárce Vřelé díky patří Dále naši činnost podpořili: United Bakeries a.s. Veřejné instituce Nadace a fondy Obec Oldřichov v Hájích Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům a přátelům Suchopýru, kteří byli ochotni nám pomoci a strávili s námi mnoho hodin práce jak v lesních školkách, tak při akcích pro veřejnost.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více