Průvodce doktorským studiem avu _

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce doktorským studiem avu 2014 2015_"

Transkript

1 růvodce doktorským studiem avu _

2 Obsah_

3 Úvodní slovo, str. 5 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ, str. 8 ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ, str. 8 Doktorské studium, str. 9 ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, str. 10 OLATKY, str. 11 STIENDIUM, str. 11 ZÁIS, str. 11 RŮBĚH A FORMA STUDIA, str. 11 /Teoretická část, str. 12 /raktická část, str. 12 /edagogická činnost, str. 12 INDIVIDUÁLNÍ LÁN, str. 13 KONZULTACE, str. 13 HODNOCENÍ, str. 13 KOLOKVIUM DOKTORANDŮ, str. 14 VÝUKA ANGLIČTINY A DALŠÍCH JAZYKŮ, str. 14 STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA, str. 14 DISERTAČNÍ RÁCE, str. 14 OBHAJOBA DISERTAČNÍ RÁCE, str. 15 ŘERUŠENÍ STUDIA, str. 15 UKONČENÍ STUDIA, str. 15 Studijní programy, str. 15 /Výtvarná tvorba, str. 18 /Restaurování výtvarných děl, str. 19 /Architektonická tvorba, str. 20 /Teorie současného umění, str. 21 Rozvrh, str. 23 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU, str. 28 lány budov, str. 29

4 Úvodní slovo_

5 VÍTÁME VÁS NA AVU! Vážená doktorandko, vážený doktorande, studium v doktorském programu na AVU představuje přípravu na první vědecký stupeň h.d. roto při něm vedle tvůrčí umělecké práce klademe velký důraz na teoretické, v některých případech dokonce výzkumné aspekty doktorské práce. raktický průvodce pro doktorandy a jejich školitele, který máte nyní v ruce, je doplňkem ke stávajícímu řádu doktorského studia. Jeho cílem je zpřesnit některé obecné pokyny a pomoci k lepší orientaci v procesu výuky. Doufám, že i díky němu bude mít AVU více úspěšných absolventů tohoto studijního programu. řestože studium doktorandů probíhá podle individuálních studijních plánů na základě úzkého kontaktu školitelů a doktorandů, věřím, že participace na programu celé školy je pro vás přínosem v osobním i v uměleckém rozvoji. Chtěla bych na tomto místě zdůraznit, že i vy jste pro školu přínosem, a to nejen v rámci ateliérové výuky, ale i jako inspirativní členové akademické komunity a v neposlední řadě profesionálové, kteří spojují vnitřní svět Akademie s tím vnějším za jejími zdmi. Doufám, že nově zavedené kolokvium doktorandů AVU, které ustavila oborová rada na svém zasedání 21. května 2014, se stane platformou pro mezioborovou diskusi a pro nás pro všechny bude příležitostí seznámit se s vašimi individuálními projekty. řeji vám mnoho úspěchů v tomto akademickém roce. Neváhejte se obránit na studijní oddělení či přímo na mě s problémy či připomínkami, které souvisejí s doktorským studijním programem. S přátelským pozdravem hdr. avlína Morganová, h.d. prorektorka pro studijní záležitosti 7

6 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ úřední hodiny: pondělí čtvrtek hod. Vedoucí: Jolana Matonti, Referentka: Marie Saydiová, Na studijním oddělení probíhají zápisy, kontrola indexů, odevzdávají se zde obhajoby ročníkových prací, písemná hodnocení pedagogů, ale i veškeré podklady k obhajobě diplomové práce. Je zde možné podat univerzální žádost ohledně přestupů, stáží, přerušení studia a dalších souvisejících záležitostí. Na studijním oddělení se také řeší otázky spojené se studiem jazyků, tělesné výchovy, pedagogického minima atd. ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ úřední hodiny: pondělí čtvrtek hod. Vedoucí: Mgr. Martina Křížková, Referentka: Diana David, Zahraniční oddělení vyřizuje agendu spojenou se zahraničními stážemi. Doktorské studium_ 8

7 DOKTORSKÉ STUDIUM Studium a provoz Akademie výtvarných umění v raze se řídí Zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a Statutem AVU. Doktorský studijní program probíhá podle Řádu studia v doktorském studijním programu na AVU ze , který je přístupný na webových stránkách školy. růběh a kvalitu studia v doktorském studijním programu garantuje oborová rada, která posuzuje a průběžně sleduje individuální studijní plány a hodnocení doktorandů, projednává změny školitele, změny projektu nebo přerušení studia. Navrhuje také řešení koncepčních a legislativních otázek spojených s tímto studiem. Oborová rada je jmenována rektorem a v současnosti pracuje ve složení: doc. ak. soch. Anna Daučíková (předsedkyně) prof. Vladimír Kokolia doc. hdr. Jiří T. Kotalík, CSc. hdr. avlína Morganová, h.d. hdr. Tomáš ospiszyl, h.d. prof. Jiří Sopko prof. ak. mal. Karel Stretti prof. hdr. Milena Bartlová, CSc. Doktorské studium bylo na AVU akreditováno v 90. letech 20. století jako vůbec první doktorský studijní program na českých vysokých uměleckých školách. robíhá v prezenční i kombinované formě ve třech studijních oborech: výtvarná tvorba, architektonická tvorba a restaurování výtvarných děl. V budoucnosti se počítá s akreditací čtvrtého studijního oboru: teorie současného umění. Doktorské studium na AVU je zaměřenona realizaci náročných uměleckých projektů výzkumného charakteru; sestává z tvůrčí, praktické části studia a z teoreticko-historického výzkumu, prezentovaného formou disertační práce. robíhá podle individuálního studijního plánu, sestaveného ve spolupráci se školitelem, jako samostatné autorské tvůrčí bádání, případně jako umělecký či teoretický výzkum. Je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou praktické i teoretické části disertační práce. Absolventům je udělen akademický titul h.d. (lat. hilosophiae Doctor). ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Ke studiu v doktorském studijním programu může být přijat uchazeč, který řádně dokončil studium v magisterském studijním programu výtvarná umění nebo v oboru příbuzném, vykazuje předpoklady samostatné tvůrčí práce a schopnost historicko-teoretické reflexe, v daném oboru dosahuje nadprůměrných výsledků a předloží projekt doktorské práce. rojekt doktorské práce ve studijním programu výtvarná umění, architektonická tvorba a restaurování uměleckých děl sestává ze dvou částí: praktické, tj. vlastní umělecké tvorby, a teoretické, která by měla prokázat schopnost samostatné teoretické reflexe. rojekt doktorské práce musí formulovat téma a v jeho rámci provázanost praktické a teoretické části. Doporučujeme téma předběžně konzultovat s potenciálním školitelem z řad vedoucích pedagogů AVU. okyny k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou uveřejňovány na webových stránkách školy. řijímací řízení pro doktorský studijní program zpravidla probíhá od ledna do května. Rektor jmenuje komisi, která v prvním kole podle předložených materiálů vybere uchazeče do druhého kola;druhé kolo probíhá formou prezentace a osobního pohovoru s komisí. Zahraniční studenti musejí k přihlášcepřiložitnostrifikaci diplomu a podepsat prohlášení, že případné výlohy s překlady a tlumočením si uhradí sami. OLATKY Od 1. ledna 1999 působí Akademie výtvarných umění v raze dle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách jako veřejná vysoká škola univerzitního typu. Studium v rámci standardní doby studia je zdarma; AVU vybírá pouze poplatky spojené s přijímacím řízením dodoktorského studijního programu (1 000 Kč). STIENDIUM Stipendium pobírají studenti prezenční formy doktorského studijního programu po dobu tří let studia. okud student v této době studium nezakončí a ve studiu pokračuje, nárok na stipendium ztrácí. Stipendium je vypláceno 4 ročně, jeho výše se pohybuje v rozmezí Kč za každé čtvrtletí. ZÁIS Studenti všech ročníků doktorského studijního programu jsou povinni se na začátku každého akademického roku zapsat podle pokynů studijního oddělení. Student může být ze závažných důvodů ze zápisu omluven, pokud to studijnímu oddělení oznámí písemně před začátkem zápisu. Nedostaví-li se student bez omluvy k zápisu do dalšího ročníku do 31. října daného akademického roku, bude mu studium ukončeno podle 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. RŮBĚHA FORMA STUDIA Standardní doba doktorského studia v prezenční i kombinované formě je tři akademické roky. Obhajobu disertační práce je možné o dva roky odložit. Maximální doba studia v prezenční i kombinované formě včetně přerušení je šest let. V prezenční formě studia se student účastní práce na školicím pracovišti. O změně formy doktorského studia z prezenční na kombinovanou rozhoduje rektor na základě žádosti doktoranda a po vyjádření oborové rady a školitele. O změnu formy studia lze žádat nejpozději na začátku třetího ročníku. Doktorské studium je zaměřeno na realizaci náročných uměleckých projektů originálního a výzkumného charakteru, která zahrnuje teoreticko-historickou část (text disertační práce) a navazující tvůrčí, praktickou uměleckou část studia. Studium probíhá jako samostatné autorské tvůrčí bádání (případně umělecký výzkum) a teoretická reflexe

8 Tvoří je tři složky: A. teoretická část studia (povinný přednáškový program AVU, vlastní teoretická odborná činnost, účast na konferencích a sympoziích); B. praktická část studia (vlastní umělecká tvorba, výstavní aktivity a jiné veřejné prezentace); C. pedagogická činnost (pouze prezenční forma studia). Aktivity tvořící tyto tři složky probíhají současně, podle oborového studijního programu a individuálního studijního plánu. /Teoretická část evnou součástí studia je strukturovaný program přednášek/seminářů. Základní korpus tvoří přednášky povinné pro všechny studenty podle ročníků. Dále má student povinné přednášky nebo semináře, které si zvolil spolu se školitelem ajsou zapsány v jeho individuálním studijním plánu. Teoretická část studia v doktorském studijním programu se v prvních dvou ročnících uzavírá zápočty nebo zkouškami, jejichž výsledky přednášející pedagogové zapíší do zkušebního listu a do výkazu o studiu doktoranda. /raktická část (umělecký výzkumný projekt) Umělecký výtvarný projekt představuje tematicky určenou kontinuální tvorbu objemově odpovídající třem rokům studia, v přímé souvislosti s vytyčenou teoretickou problematikou. Jde o praktický výzkum jazykem výtvarného umění a jeho prostředky. Očekává se, že zvolené přístupy budou mít výjimečný, experimentální charakter. Jejich cílem je významně přispět k rozšíření poznání v dané oblasti. Důležitým předpokladem je, že téma a navržené prostředky otevírají jiný, zcela originální pohled na problematiku a přesahují momentální stav poznání. ři realizaci uměleckého výzkumného projektu má student k dispozici školicí pracoviště ateliér a další zázemí školy. ostupuje v souladu s individuálním studijním plánem, který na začátku každého akademického roku společně se svým školitelem aktualizuje. Na konci akademického roku školitel hodnotí praktickou práci studenta za uplynulé období s přihlédnutím k názoru konzultanta a hodnocení z povinných předmětů. /edagogická činnost V prezenční formě studia v doktorském studijním programu se student plně účastní práce na školicím pracovišti. o domluvě se školitelem doktorand působí pedagogicky v rámci školicího pracoviště ateliéru, v rozsahu minimálně tři hodiny týdně. Objem, forma a rozvrh výuky se může měnit podle profilace doktoranda a dle dohody se školitelem, který je garantem dané pedagogické aktivity. Možnosti pedagogických aktivit na AVU: samostatný interní seminář/cvičení nebo workshop uskutečněný v rámci ateliérové výuky pro nižší ročníky; spolupráce se školitelem na ateliérové výuce; vedení a konzultování menších studentských projektů, organizace výstav, konferencí, sympozií, studijních zájezdů. edagogickou praxi je možné po dohodě se školitelem nahradit praxí na jiném akademickém pracovišti AVU (knihovna, artycok.tv, VV AVU, DigiLab atd.). INDIVIDUÁLNÍ LÁN Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu sestaveného na začátku studia, který obsahuje: téma disertační práce; jménakonzultantů tvůrčí i teoretické části; přednášky a semináře v daném akademickém roce (podle povinného programu předmětů, schváleného oborovou radou pro oborové specializace); případné doplňkové přednášky na jiných institucích podle individuální potřeby studenta; doporučenou literaturu a případně další zdroje studia; hrubý náčrt dalších plánovatelných činností spojených s tvorbou a výzkumem; určení doktorandovy pedagogické činnosti v domovském ateliéru školitele či praxe na jiném akademickém pracovišti. o prvním roce studia se individuální plán studenta upřesňuje, zejména co se týče tématu a určení konzultantů, počátkem každého akademického rokuse dále aktualizuje. Může být stručný, ale musí co nejpřesněji odpovídat realitě. Aktualizovaný individuální plán studenta se odevzdává na studijní oddělení vždy do konce října daného akademického roku. KONZULTACE Konzultace s vedoucím školitelem probíhají podle potřeby, minimálně však dvakrát za semestr. Konzultace se školitelem-konzultantem se konají podle potřeby, minimálně jednou za semestr. V průběhu studia a zejména při ročním hodnocení se očekává komunikace mezi školitelem a zvolenými konzultanty. HODNOCENÍ Hodnocení povinné části studia (přednášky, semináře) probíhá obvyklým způsobem, zápisem do výkazu o studiu doktoranda. Klasifikace užívá stupně prospěl a neprospěl. Na konci akademického roku (nejpozději do 30. května) školitel odevzdá na studijní oddělení písemné hodnocení doktoranda za uplynulý školní rok. To je pak předloženo k vyjádření oborové radě a studijní prorektorce. KOLOKVIUM DOKTORANDŮ Každý akademický rok studia je zakončen kolokviem doktorandů AVU. Na kolokviu podávají studenti doktorských studijních programů v tezích zprávu o postupu své práce za daný akademický rok. O předložených tezích se vede rozprava

9 Kolokvium probíhá veřejně za účasti členů oborové rady a školitelů. Účast na kolokviu je pro doktorandy povinná a přístupná ostatním pedagogům, studentům AVU i odborné veřejnosti. Je platformou mezioborové diskuse jak mezi jednotlivými doktorandy AVU, tak v rámci celé akademické obce. VÝUKA ANGLIČTINY A DALŠÍCH JAZYKŮ Výuku jazyků zajišťuje pro doktorandy AVU Centrum jazykové přípravy AMU. Studenti v doktorském studijním programu musí do 3. ročníku získat zkoušku z anglického jazyka v odpovídající úrovni. CJ AMU též studentům AVU nabízí zvýhodněné podmínky výuky dalších jazyků (500 Kč za semestr). Konkrétní nabídka kurzů je k dispozici na CJ AMU. Kontakt: CJ AMU, Tržiště 20, raha 1 hdr. Štěpánka árová (vedoucí) sekretariát: nebo 574 STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA Státní doktorskou zkoušku doporučujeme složit nejpozději na začátku třetího roku studia. osluchač na ni předkládá rozpracovanost teoretické i praktické části disertační práce a je vyzkoušen ze znalostí dané problematiky. Rozpracovanost znamená průběžnou dokumentaci praktické části projektu, osnovu teoretické části a její částečné textové rozpracování, z něhož je zřejmá celková koncepce. Doktorand musí při státní doktorské zkoušce prokázat zvládnutí poznatků z oblasti svého uměleckého oboru, včetně základních znalostí metod teoretické a historické práce, samostatného kritického posuzování a tvůrčího využití teoretických poznatků ve své umělecké práci. Obsah státní doktorské zkoušky vychází ze zaměření konkrétního oboru doktorského studijního programu a individuálního studijního plánu doktoranda. OBHAJOBA DISERTAČNÍ RÁCE Doktorandské studium je završeno obhajobou disertační práce, která sestává z teoretické části a z praktického uměleckého projektu. Obhajoba je veřejná. Doktorand odevzdává práci ve třech vázaných exemplářích s přiloženou digitální dokumentací výtvarné práce na studijním oddělení s dostatečným předstihem, aby práce mohla být zveřejněna v zákonem stanovených lhůtách. Dva vybraní oponenti vypracují oponentské posudky a následně může být disertační práce předložena k obhajobě spolu s praktickou výtvarnou prací, která tvoří neoddělitelnou část disertační práce ve formě obrazové prezentace či výstavy. Obhajoba probíhá formou komisionální rozpravy na základě oponentských posudků. Komise navrhne rektorovi AVU udělit/neudělit absolventovi akademický titul h.d. ŘERUŠENÍ STUDIA řerušení studia lze provést pouze jedenkrát za dobu studia na dobu jednoho roku; v odůvodněných případech o výjimce rozhodne rektor. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. O přerušení studia je možné zažádat na konci akademického roku. UKONČENÍ STUDIA Studium v doktorském studijním programu je řádně ukončeno úspěšným obhájením disertační práce; dále může skončit: zanecháním studia formou písemného prohlášení doktoranda doručeného studijnímu oddělení; nesplněním studijních požadavků; vyloučením ze studia podle 56 odst. 1 nebo podle 67 Zákona o vysokých školách. DISERTAČNÍ RÁCE Disertační práce je individuálním autorským výkonem studenta. Jedná se o kombinaci textu teoretické reflexe a realizaci praktické tvorby opírající se o výzkum zvolené problematiky. Teoretickou část práce doktorand průběžně konzultuje se školitelem a konzultanty, praktickou část vede a konzultuje školitel. Rozsah textu disertační práce je minimálně 60 normostran u oborů výtvarná tvorba, architektonická tvorba a restaurování uměleckých děl; u plánovaného oboru teorie současného umění to bude 120 normostran

10 Studijní programy_

11 /Výtvarná tvorba /Restaurování výtvarných děl 1. ročník 1. ročník V Vybraná přednáška z dějin nebo teorie umění (Z, ZK) Oborové interní kolokvium doktorandů / společná konzultace doktorandů v rámci oboru (Z) edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU (Z) V Vybraná přednáška z dějin nebo teorie umění (Z, ZK) Oborové interní kolokvium doktorandů / společná konzultace doktorandů v rámci oboru (Z) edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU (Z) 2. ročník 2. ročník V Výběrový seminář (Z, Z) Oborové interní kolokvium doktorandů / společná konzultace doktorandů v rámci oboru (Z) edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU (Z) V Výběrová přednáška na jiné vysoké škole (ZK) Státní doktorská zkouška V Výběrový seminář (Z, Z) Oborové interní kolokvium doktorandů / společná konzultace doktorandů v rámci oboru (Z) edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU (Z) V Výběrová přednáška na jiné vysoké škole (ZK) Státní doktorská zkouška 3. ročník 3. ročník edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Cizí jazyk zkouška (ZK) Obhajoba disertační práce edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Cizí jazyk zkouška (ZK) Obhajoba disertační práce Vysvětlivky povinný předmět V povinně volitelný předmět V volitelný předmět Z zápočet ZK zkouška 18 19

12 /Architektonická tvorba 1. ročník V Vybraná přednáška z dějin nebo teorie umění (Z, ZK) Oborové interní kolokvium doktorandů / společná konzultace doktorandů v rámci oboru (Z) edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU (Z) 2. ročník V Výběrový seminář (Z, Z) Oborové interní kolokvium doktorandů / společná konzultace doktorandů v rámci oboru (Z) edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU (Z) V Výběrová přednáška na jiné vysoké škole (ZK) Státní doktorská zkouška 3. ročník Volný ročník praxe v architektonickém ateliéru nebo stáž na jiné vysoké škole 4. ročník /Teorie současného umění (připravovaná akreditace): Cílem studia je prohloubit znalosti uchazeče z teorie a dějin současného umění a vést ho k aktivnímu výzkumnému, pedagogickému nebo kurátorskému působení v této oblasti, a to s důrazem na propojování různých typů těchto výstupů. Doktorandi během studia plní předepsaný učební plán teoretických předmětů, dále se podílejí na tvůrčí praxi AVU formou pedagogického působení, odborné praxe nebo specifikované komunikace se studenty uměleckých programů. 1. ročník Dějiny a teorie umění konce 20. a začátku 21. století (Z, ZK) Dějiny a teorie kurátorství (ZK) Seminář Kurátorská praxe (Z) raktický seminář formou účasti na práci ve vybraném ateliéru (Z, Z) Oborové interní kolokvium doktorandů / společná konzultace doktorandů v rámci oboru (Z) Účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU (Z) V Jeden předmět z nabídky povinně volitelných předmětů (viz níže) 2. ročník Výběrová přednáška na jiné vysoké škole (ZK) Metodologický seminář práce s textem (Z, Z) V raktický seminář formou účasti na práci ve vybraném ateliéru (Z, Z) Oborové interní kolokvium doktorandů / společná konzultace doktorandů v rámci oboru (Z) Účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU (Z) V Jeden předmět z nabídky povinně volitelných předmětů (viz níže) edagogická činnost v ateliéru školitele nebo na vybraném pracovišti AVU (Z, Z) Cizí jazyk zkouška (ZK) Obhajoba disertační práce V 1 2. ročník Vybraný seminář z nabídky KTDU (Z) raxe na vybraném pracovišti AVU (VV AVU, Digilab, Artyčok, knihovna, archiv AVU) (Z) raxe formou kurátorské výstavy, např. v Galerii AVU (Z) raxe formou publikování studie v některém z odborných časopisů (Z) 3. ročník Vysvětlivky Cizí jazyk (ZK) Státní doktorská zkouška z teorie a dějin uměnía obhajoba disertační ) práce povinný předmět V povinně volitelný předmět V volitelný předmět Z zápočet ZK zkouška 20 21

13 Rozvrh předmětů_

14 ROZVRH ŘEDMĚTŮ 2014/2015 ZIMNÍ SEMESTR

15 ROZVRH ŘEDMĚTŮ 2014/2015 LETNÍ SEMESTR

16 HARMONOGRAM Detailní harmonogram daného akademického roku je ke stažení na webových stránkách školy či na studijním oddělení. září říjen zápis odevzdání individuálního plánu uzávěrka přihlášek ke státní doktorské zkoušce a obhajobě dizertační práce (podzimní termín) setkání doktorandů v aule hlavní budovy listopad státní doktorská zkouška (podzimní termín) prosinec obhajoby disertačních prací (podzimní termín) leden účast na interním oborovém kolokviu doktorandů, konzultace únor uzávěrka přihlášek ke státním doktorským zkouškám a obhajobám disertační práce (jarní termín) březen duben květen zasedání oborové rady státní doktorská zkouška (jarní termín) uzávěrka přihlášek do doktorského studijního programu přijímací řízení 1. kolo obhajoby disertačních prací (jarní termín) účast na veřejném kolokviu doktorandů AVU přijímací řízení 2. kolo odevzdání ročního hodnocení doktoranda lány budov_ 28

17 BUDOVY A VYBAVENÍ Akademie výtvarných umění disponuje pěti budovami. Hlavní budova na Letné, postavená na přelomu 19. a 20. století podle návrhu Václava Roštlapila, poskytuje prostor pro rektorát, administrativu, ateliéry malby, sochařství, kresby a intermédií, knihovnu, akademický klub, dílny a v neposlední řadě centrální aulu a přednáškové místnosti. V těsné blízkosti se nachází budova Školy architektury, která vznikla podle projektu Jana Kotěry a Josefa Gočára ve 20. letech 20. století. Zde jsou umístěny architektonické ateliéry a dílny, Ateliér nových médií a také prostory Vědecko-výzkumného pracoviště pro dějiny umění (VV AVU). V nedalekém parku Stromovka stojí budova tzv. Moderní galerie, která slouží ateliérům grafiky a restaurátorství. Atrium Moderní galerie se využívá k výuce kreslení aktu podle živého modelu, která je na AVU tradičně povinným předmětem. V Zajícově ulici na Letné je Ateliér přípravného studia, kde mohou studenti prvních ročníků absolvovat přípravný malířský a sochařský kurz. Dalším prostorem pro praktickou výuku je secesní budova Šalounova ateliéru ve Vršovicích s Ateliérem hostujícího pedagoga

18 U Akademie 4 raha 7 suterén 1 Hlavní budova přízemí 1 Ateliér intermediální tvorby II 2 Kabinet pedagogů 3 Klub 4 Obchod s výtvarnými potřebami 5 Hlinárna 6 Štukatérská dílna 7 Laminovna 8 řípravna 9 Stříkací box 10 Sušárna 11 Zámečnická dílna 12 Truhlářská dílna suterén 1. patro 1 Ateliér malířství I 2 Ateliér malířství II 3 Ateliér malířství III 4 Ateliér malířství IV 5 Ateliér kresby 6 Katedra teorie a dějin umění 7 rorektor pro studijní záležitosti 8 rorektor pro zahraniční záležitosti 9 Oddělení komunikace s veřejností 10 Technolog 11 ersonální oddělení 12 Ekonomické oddělení vchod 1. patro přízemí 1 Ateliér sochařství I 2 Ateliér sochařství II 3 Ateliér figurálního sochařství a medaile 4 Ateliér intermediální tvorby I 5 Katedra teorie a dějin umění 6 řednášková místnost 7 Knihovna 8 Galerie AVU 9 Rektorát 10 Sekretariát rektora 11 Kvestorát 12 Sekretariát kvestora 13 Technické oddělení 14 Studijní oddělení 15 Zahraniční oddělení 16 Správa sítí 17 Ekonomické oddělení 18 Vrátnice mezipatro 1 Archiv mezipatro 32 33

19 podkroví 2. patro 1 Ateliér nových médií II 2 Ateliér intermediální tvorby III 3 Aula 4 DigiLab 5 Artyčok.tv 6 Kabinety pedadogů podkroví U Akademie 2 raha 7 2 Budova Školy architektury 1 Ateliér architektonické tvorby 2 Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VV AVU) 3 Ateliér nových médií I 4 Vrátnice přízemí 1. patro U Starého výstaviště 188 raha 7 3 Moderní galerie 1 Ateliér grafiky I 2 Ateliér grafiky II 3 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky 4 Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských 5 Grafické dílny 6 řednášková místnost 7 Atrium 8 Vrátnice přízemí vchod 34 35

20 1. patro 1. patro přízemí Slovenská 2499/4 raha 10 Ateliér hostujícího pedagoga 5 Šalounův ateliér vchod vchod Jana Zajíce 27 raha 7 4 Ateliér přípravného studia 1 Sochařská přípravka 2 Malířská přípravka přízemí vchod 36 37

21 růvodce doktorským studijním programem Texty: avlína Morganová, Anna Daučíková Jazyková redakce: Tereza Hubáčková Grafická úprava: Ondřej Doskočil Mapky budov: Adéla Svobodová rodukce: Studijní oddělení Určeno pro interní účely Akademie výtvarných umění v raze.

22

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Průběh studia (viz také Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu FUD UJEP) Studium v doktorském

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více