Odborný manuál pro výuku anglického jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný manuál pro výuku anglického jazyka"

Transkript

1 Odborný manuál pro výuku anglického jazyka v rámci projektu: Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg.č.: CZ.2.17/2.1.00/35052, jehož příjemce je: Praha, srpen 2014 ŽÍT SPOLU o.p.s. 1

2 Obsah: 1. Úvod a hlavní cíle cyklů angličtiny 2. Rozřazení do skupin 3. Použité materiály a prameny 2

3 1. Úvod a hlavní cíle cyklů angličtiny Znalost jazyků je v současnosti jedno ze základních kriterií pro přijetí do celé řady profesí. Především angličtina je dnes považována za součást gramotnosti a stává se nedílnou položkou v životopise. Její znalost na výborné úrovni otevírá dveře ke kariérnímu postupu, k více pracovním příležitostem a vyššímu platovému ohodnocení. Proto je zařazení bloku angličtiny do projektu Trojúhelník zcela na místě. Celková dotace anglického jazyka je 16 hodin. S ohledem na časové omezení kurzu na 4 týdny a jeho nízkou periodicitu není možné především u studentů nižších vstupních úrovní jazyka (A0-A1) očekávat velký pokrok. Hlavním cílem kurzů angličtiny v rámci projektu Trojúhelník je tedy především vzbudit v účastnících chuť se angličtině věnovat, ukázat jim, že studium angličtiny během rodičovské dovolené je jednou z možností jak se rozvíjet, vzdělávat a udržovat se v profesní aktivitě v období, kdy jejich hodnota na trhu práce většinou spíše klesá. Všechny kurzy všech jazykových úrovní mají za další cíl rozvíjet jazykové dovednosti ve všech typech komunikace - mluvení, poslech, psaní, čtení a osvojit si funkční angličtinu tedy užívání frází a ustálených jazykových spojení používaných v každodenním životě. Lektorka bude lekce přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům studentů. V pokročilých úrovních budeme v konverzační části programu komunikovat o problémech spojených s návratem do profesního života po čase stráveném na rodičovské dovolené a hledáním si nového zaměstnání. Budeme společně hledat řešení pro zdánlivě složitou životní situaci, jak se znovu začlenit na pracovní trh a jak nejlépe skloubit rodinný a profesní život. Tato část programu bude pojata jako kooperativní výuka, kdy skupinová dynamika, interakce a příjemná atmosféra podpoří k diskuzi i méně sebevědomé studenty. Vedle rozvoje komunikačních dovedností je tedy dalším cílem odbourání ostychu při mluvení a zvýšení sebedůvěry při konverzaci v cizím jazyce. Lektorka bude v konverzační části figurovat jako 3

4 facilitátor nebo moderátor bude nabízet témata do diskuzí a podporovat studenty k živé diskuzi. Autentičnost a aktuálnost probíraných témat je podpořena faktem, že lektorka má osobní zkušenost se situací, ve které jsou účastnice kurzu a dobře jejich problémům a obavám rozumí. V kurzech nižších úrovní bude přistoupeno k tradičnějším formám výuky jazyka, ovšem i zde bude prioritou aktivní komunikace. 4

5 2. Rozřazení do skupin Před začátkem každého bloku budou účastnice rozděleny do skupin na základě vypracovaného rozřazovacího testu, pomocí kterého bude diagnostikována jejich znalost jazyka. Jazyková úroveň bude odpovídat vstupním požadavkům podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vstupní úroveň: A0 Úplný začátečník A1 - Falešný začátečník A2 Mírně pokročilý B1 Středně pokročilý B2 Pokročilý C1 Vysoce pokročilý V každém cyklu vzniknou ideálně 3 skupiny, které budou v průběhu 4 týdnů absolvovat 16 hodin angličtiny. V případě roztříštěnosti znalostí účastnic, kdy nebude možné vytvořit 3 homogenní skupiny, se budeme účastnice snažit rozdělit tak, aby byla výuka co nejefektivnější a pro účastnice přínosná. Nebudeme vytvářet smíšené skupiny, spíše přistoupíme k úpravě časové dotace pro nejméně zastoupenou jazykovou úroveň. 3.1 Úroveň A0-A Úroveň A0-A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 5

6 Úroveň A0 se v evropském referenčním rámci nevyskytuje. Takto jsme označili úroveň, kdy student má minimální nebo žádnou zkušenost s jazykem. Zná a rozumí pouze některým výrazům mezinárodního charakteru nebo podobným českým ekvivalentům. Do této skupiny spadá i tzv. věčný začátečník (úroveň A1), tedy někdo, kdo s jazykem začíná poněkolikáté, ale nedaří se mu dosáhnout vyšší jazykové úrovně. Rozumí některým zcela základním frázím, ale nedokáže na ně správně reagovat. Jeho jazykové základy pořád ještě neexistují nebo nejsou dostatečně pevné Sylabus A0-A1 - časový rámec a obsah Na konci kurzu by měl student zvládnout jednoduše představit sebe a ostatní, položit nejjednodušší otázky týkající se vlastní osoby a osob, se kterými komunikuje a reagovat na otázky položené jeho osobě. Nakousneme základní slovní zásobu, fráze a gramatiku, studenti se seznámí s anglickou výslovností a hláskováním. Hlavním cílem bude vzbudit ve studentech chuť se angličtině dále věnovat. V kurzu A0 - A1 budeme plnit následující studijní plán: Pozdravy, představování sebe a druhých, osobní údaje a fakta Běžný rozhovor při představování se Základní fráze a slovní zásoba při představování sebe a druhých Koníčky, povolání, atd. Číslovky Výslovnost Telefonní čísla Abeceda Spelling 6

7 This, that, these, those, here, there Souvislost mezi 'this, these, here' a 'that, those, there' Přítomný čas slovesa být - 'to be' Skloňování, použití ve větě oznamovací, v otázce a v záporu se všemi osobami Tázací slova Wh- slova a How much a How many Příslovce frekvence always, often, sometimes, never, usually, atd. Osobní zájmena I, You, He, She, It, We, You, They Přivlastňovací zájmena My, Your, His, Her, (Its), Our, Your, Their Členy a, an, the Základní pravidla použití Práce Základní názvy pracovních pozic Časová určení 'in the morning', 'in the afternoon', 'in the evening', 'at night', and 'at' s přesným časem 7

8 Základní slovní zásoba Present Simple přítomný čas prostý Použití přítomného času prostého pro popis každodenních činností a zvyků 3.2 Úroveň A Úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Mluvčí na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Na jednoduché úrovni dokáže komunikovat o známých, nenáročných a běžných skutečnostech. Umí základním způsobem popsat svou rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se nejnaléhavějších nebo běžných potřeb. Student je schopen konverzovat velmi základním a jednoduchým způsobem a užít částečně minulého a budoucího času Sylabus A2 V kurzech úrovně A2 se zaměříme na upevnění základů jazyka. Studenti si opráší a rozšíří své znalosti větných staveb, tvoření záporu a tvoření otázek v přítomném, minulém a budoucím čase. Zaměříme se také na základní rozdíly v použití jednotlivých časů. V každé hodině bude prostor pro rozvoj komunikačních aktivit v podobě konverzačních bloků a konverzačních her. I zde je hlavním cílem vzbudit ve studentech chuť se angličtině nadále aktivně věnovat. V kurzu A2 budeme plnit následující studijní plán: Present Simple versus Present Continuous Past Simple versus Past Continuous Present Perfect tense 8

9 4 ways to talk about future (Going to, will, present simple tense expressing future, present continuous tense expressing future) Relative clauses (which, who, that, atd.) CV in English (useful phrases,style, layout and formulation, attractive vocabulary for the cv) Negative prefixes (un, ir, il, im, dis ) 3.3 Úroveň B Úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Uživatel úrovně B1 se domluví a dokáže se vyjádřit s určitou mírou zaváhání. V případě, že nemá v daném okruhu dostatečnou slovní zásobu, je schopen užít opisných jazykových prostředků. Je si celkem jistý v běžných tematických okruzích, jako je rodina, záliby a zájmy, práce, cestování a aktuální události. Umí si poradit a komunikuje v rozličných situacích, jež mohou nastat při cestování. Zvládne popsat své zážitky, události a cíle a umí vysvětlit a odůvodnit své názory a plány Sylabus B1 V kurzech úrovně B1 se zaměříme na procvičení a prohloubení ovládání slovesných časů. Z důvodu časové tísně nebude v našich silách zakomponovat do kurzu všechny časy, se kterými se studenti již setkali. Na základě rozřazovacích testů vytipujeme oblasti, které většině účastníků dělají problém a ty do hodin zakomponujeme. 9

10 Důležitou součástí bude cílené rozšiřování slovní zásoby a komunikačních dovedností s důrazem na témata z oblasti práce a procesu výběru zaměstnání, nastartování vlastního podnikání, navrácení sebedůvěry po čase stráveném na mateřské dovolené. Studenti se seznámí s vhodnými výrazy pro vylepšení svých životopisů v anglickém jazyce. V kurzu B1 budeme plnit následující studijní plán: Past simple Past continuous Present Perfect Present perfect continuous 4 ways to talk about future (Going to, will, present simple tense expressing future, present continuous tense expressing future Zaměříme se na základní rozdíly v použití probíraných časů jejich vzájemným porovnáním First, Second, third conditional Relative clauses Like versus As Slovní zásoba jobs, carem, looking for a job, collocations, atd) CV in English (useful phrases,style, layout and formulation, attractive vocabulary for the cv) 3.4 Úroveň B Úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Student se velmi dobře orientuje při poslechu delších promluv a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dobře zná. Pro studenta není 10

11 problém se spontánně a plynule účastnit diskuze na rozličná témata, vysvětlovat i obhajovat svoje názory, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Student ovládá gramatiku v relativně vysoké míře včetně základních idiomatických vazeb a nedopouští se chyb, které by mohly způsobit nedorozumění. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko Sylabus B2 V kurzu budeme stavět na již nabytých znalostech a budeme se soustředit na aktivní a sebevědomé užívání jazyka. Nedílnou součástí bude i cílené opakování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby z obchodní angličtiny s velkým důrazem na témata hledání si nového zaměstnání, nastartování vlastního podnikání, pracovní pohovory, psaní životopisu, sladění soukromého a pracovního života. Cílem je povzbudit sebedůvěru studentů v komunikaci a znovu dostat příležitost se aktivně a spontánně vyjadřovat k probíraným tématům. V kurzu B1 budeme plnit následující studijní plán: Gramatika problematické oblasti budou určeny na základě rozřazovacích testů Present simple vs present continuous - state verbs (difference in meaning when used -ing form) Maternity leave and self-confidence - concerns about getting back to workforce after a long break) Work-life balance discussions and debates Presentation on the Work-life balance - activities based on the presentation (comprehension, vocabulary, students' contributions) Discussion: Should mothers return to work as soon as possible after giving birth? (názory pro a proti) CV in English (useful phrases, style, layout and formulation, attractive vocabulary) Job interviews (activities, exercises and discussion based on a videoed interview) speaking about tricky interview questions and how to respond 11

12 3.5 Úroveň C Úroveň C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Student na této úrovni má již velmi širokou slovní zásobu jak obecnou, tak odbornou ve své profesi a příbuzných oborech. Bez obtíží rozumí hovorové i obecné řeči a nemá problém při sledování filmů, pořadů v televizi apod. Zná množství frázových sloves a idiomů, orientuje se i v náročných a dlouhých textech. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat a využívá jazyk pro širokou řadu účelů a situací Sylabus C1 Kurz bude nastaven konverzačně s důrazem na rozvoj jazykových znalostí potřebných ke zvládnutí výběrového řízení do zaměstnání, simulace pracovních pohovorů, slovní zásoby z oblasti nastartování vlastního podnikání, navrácení sebedůvěry po dlouhé době strávené na mateřské dovolené. Sladění soukromého a profesního života bude další velké téma, kterému se budeme věnovat. Gramatice se budeme věnovat pouze na výslovné přání studentů. V kurzu C1 budeme plnit následující studijní plán: Maternity leave and self-confidence - concerns about getting back to workforce after a long break) Work-life balance discussions and debates Presentation on the Work-life balance - activities based on the presentation (comprehension, vocabulary, students' contributions) Presentation on the "Body language" topic - activities based on the presentation (comprehension, vocabulary acquisition, students' own contributions) 12

13 Discussion: Should mothers return to work as soon as possible after giving birth? (názory pro a proti) Definitions of Success CV in English (useful phrases, style, layout and formulation, attractive vocabulary) Job interviews (activities, exercises and discussion based on a videoed interview) speaking about tricky interview questions and how to reskond Elevator speech 13

14 3. Použité materiály a prameny Čerpat budeme z následujících materiálů a pramenů. 3.6 Úroveň A0 A1 Lindsay Clanfield, Straightforward Second Edition Beginner, Macmillan Publishers Limited, 2012 Lindsay Clanfield, Straightforward Second Edition Elementary, Macmillan Publishers Limited, 2012 Gillie Cunningham, Chris Redston, Face2Face Elementary, Cambridge University Press, 2006 Raymond Murphy, Essential Grammar in Use Second Edition, Cambdridge University Press, 2004 Peter Watcyn-Jones Vocabulary Games and Activities, Penguin Books, Úroveň A2 Raymond Murphy, Essential Grammar in Use, Second Edition, Cambdridge University Press 2004 Helen Naylor with Raymond Murphy, Essential Grammar in Use Supplementary Exercises, Second Edition, Cambdridge University Press

15 Raymond Murphy, English Grammar in Use Third Edition, Cambdridge University Press 2004 Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambdridge University Press Úroveň B1 Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambdridge University Press 1994 Raymond Murphy, English Grammar in Use Third Edition, Cambdridge University Press 2004 Raymond Murphy, Essential Grammar in Use, Second Edition, Cambdridge University Press 2004 Helen Naylor with Raymond Murphy, Essential Grammar in Use Supplementary Exercises, Second Edition, Cambdridge University Press 2007 Gillie Cunningham, Chris Redstone, Nicholas Tims, Face2Face Pre-Intermediate, Cambdridge University Press, 2006 John Allison, Paul Emmerson, The Business Intermediate, Macmillan Publishers Limited, Úroveň B2 Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambdridge University Press 1994 Raymond Murphy, English Grammar in Use Third Edition, Cambdridge University Press 2004 Raymond Murphy, English Grammar in Use Fourth Edition, Cambdridge University Press

16 Martin Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999 Michael Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, 2005 Michael Vince, Advanced Language Practice, 3rd Edition, Macmillan Publishers Limited, 2009 John Allison, Paul Emmerson, The Business Intermediate, Macmillan Publishers Limited, 2007 The return to work experts: Ideas worth spreading: Nigel Marsh, How to make work-life Balance work: Mock Job Interview Questions and Tips for a Successful Interview: Úroveň C1 Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambdridge University Press 1994 Raymond Murphy, English Grammar in Use Third Edition, Cambdridge University Press 2004 Raymond Murphy, English Grammar in Use Fourth Edition, Cambdridge University Press Martin Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999 Michael Swan, Practical English Usage, Oxford University Press,

17 Michael Vince, Advanced Language Practice, 3rd Edition, Macmillan Publishers Limited, 2009 John Allison, Paul Emmerson, The Business Intermediate, Macmillan Publishers Limited, 2007 The return to work experts: Ideas worth spreading: Nigel Marsh, How to make work-life Balance work: Amy Cuddy, Your body language shapes who you are: Mock Job Interview Questions and Tips for a Successful Interview: 17

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. Administrativní a prezentační systémy - APS124EP Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 0/3 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Anglický jazyk - 4. ročník

Anglický jazyk - 4. ročník Anglický jazyk - 4. ročník Odpovídající úroveň podle ERR: A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY dvouletých oborů nástavbového studia středního vzdělání

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Anglický jazyk I, II, III, IV

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY MANUÁL EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Publikaci vydala Okresní hospodářská komora Jihlava v rámci realizovaného projektu EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022,

Více

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY Metodická příručka k modulu projektové výuky cizích jazyků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel.

Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. 75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel. Administrativní a prezentační systémy - APS124EK Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 8 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 1 Angličtina pro pedagogy 1 (začátečníci) Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 1 Angličtina pro pedagogy 1 (začátečníci) Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence 1 Angličtina pro pedagogy 1 (začátečníci) 1.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními kolegy, pracovat

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

Další cizí jazyk anglický jazyk

Další cizí jazyk anglický jazyk Další cizí jazyk anglický jazyk 1) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Náplň předmětu anglický jazyk jako druhý cizí jazyk je koncipován tak, aby žáci v budoucnu dosáhli minimálně B1, případně

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více