METABOLICKÉ ODCHYLKY V DĚTSKÉM VĚKU JAKO PODKLAD UROLITIÁZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METABOLICKÉ ODCHYLKY V DĚTSKÉM VĚKU JAKO PODKLAD UROLITIÁZY"

Transkript

1 METABOLICKÉ ODCHYLKY V DĚTSKÉM VĚKU JAKO PODKLAD UROLITIÁZY METABOLIC ABNORMALITIES IN CHILDHOOD AS THE BASIS FOR UROLITHIASIS H. Flögelová, P. Geier, S. Hanáková Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci ABSTRAKT Urolitiáza je u dětí málo časté onemocnění, ale její znalost je pro pediatra důležitá, protože často lze zjistit příčinu urolitiázy a dítě účinně léčit. Dříve byly za etiologické činitele považovány především anomálie urotraktu a infekce močových cest. Novější studie zdůrazňují jako významný predispoziční faktor metabolické odchylky. Článek obsahuje zásady diagnostiky urolitiázy na podkladu metabolických odchylek a podrobný přehled těchto metabolických abnormalit. Jsou uvedeny normální hodnoty odpadů kamenotvorných látek do moči pro dětský věk a vzhledem k obtížnosti sběru moči u malých dětí i číselné normy indexů kalcium/kreatinin, oxalát/kreatinin, fosfor/kreatinin a magnezium/kreatinin, které je možné vyšetřit z jednorázového vzorku moči. Podrobně je rozebrána diagnostika a terapie nejčastějších metabolických odchylek vedoucích k dětské urolitiáze. Všeobecně se v léčbě preferuje zvýšený přívod tekutin a úprava diety, teprve pokud tato konzervativní opatření nestačí, je indikována medikamentózní léčba. U každého dítěte s nálezem močového konkrementu musí terapie vycházet z vyšetření a zhodnocení všech predisponujících faktorů: strukturních abnormalit uropoetického traktu, infekcí močových cest i metabolismu kamenotvorných látek. Klíčová slova: urolitiáza, děti, metabolické abnormality, hyperkalciurie, hyperoxalurie, hyperurikosurie, cystinurie ABSTRACT Urolithiasis is an infrequent disease in children; still, it is important for the physician to be aware of the condition as the cause of urolithiasis can often be identified and effectively treated in children. In the past, urinary tract anomaly and urinary tract infections were usually commented. The article contains the principles of diagnosis of urolithiasis secondary to metabolic anomalous conditions and a detailed overview of important information on these metabolic anomalies. The article gives the normal values of urinary stone-forming substance excretion for the pediatric patient and, because of the problems associated with urine collection in young children, also the standards of calcium/creatinine, oxalate/creatinine, phosphorus/creatinine and magnesium/creatinine ratios which can be examined from a single urine sample. The diagnosis and treatment of the most frequent metabolic disorders leading to pediatric urolithiasis are discussed in detail. As a general rule, preference is given to increased fluid intake and diet adjustment; it is only after these measures have failed that drug therapy is indicated. In each child with the finding of a urinary stone, therapy must be based examination and assessment of all predisposing factors: structural abnormalities of the uropoetic tract, urinary tract infection, and metabolism of stone-forming substances.

2 Key words: urolithiasis, children, metabolic abnormalities, hypercalciuria, hyperoxaluria, hyperuricosuria, cystinuria Urolitiáza u dětí je na rozdíl od urolitiázy dospělých často podceňována. Incidence urolitiázy je v různých geografických oblastech velmi odlišná a kolísá od 5/ dětí/rok do 20/ dětí/rok (Khoory, 1998; el Reshaid, 1997; Yoshida, 1999; Hoppe, 1996). U nás je incidence urolitiázy 7,3/ dětí/rok (Šašinka, 1985) a prevalence urolitiázy je 0,5 až 1,0 % dětské populace (Vendl, 1982). Jedná se o málo časté onemocnění, ale jeho znalost je pro pediatra důležitá. Často jde o manifestaci choroby, jejíž příčinu lze zjistit a dítě účinně léčit. Mnohdy se jedná o onemocnění spojené s vysokým rizikem poškození funkce ledvin. Cílem tohoto sdělení je: 1. uvést přehled metabolických abnormalit, které mohou vést k urolitiáze u dětí a možnosti jejich léčby; 2. poskytnout literární normy odpadů látek, které se podílejí na tvorbě močového konkrementu (Hoppe, 1996; Sargent, 1993; Matos, 1997; Reusz, 1995). Etiopatogenetické faktory urolitiázy V etiopatogenezi dětské urolitiázy se uplatňují: 1. anatomické malformace ledvin a vývodných močových cest a s nimi spojené poruchy odtoku moči, 2. infekce močových cest, 3. odchylky metabolismu kamenotvorných látek. V dříve publikovaných studiích o urolitiáze u dětí byl uváděn vysoký výskyt infekčních kamenů a nízký počet recidiv, což odvádělo pozornost od zjišťování metabolických příčin tvorby kamene. Novější práce (Milliner, 1993) naopak uvádějí, že u pacientů s chronickou infekcí močových cest mělo 29 % dětí metabolické odchylky a u pacientů s metabolickými odchylkami se ve 21 % vyskytovaly strukturní anomálie uropoetického traktu a 10 % trpělo chronickou infekcí močových cest. Tyto predisponující faktory tedy existují vedle sebe a nález strukturní anomálie nebo infekce močových cest neodstraňuje potřebu metabolického vyšetření u dítěte s urolitiázou. Zásady diagnostiky urolitiázy V anamnéze pátráme po rodinné dispozici k tvorbě konkrementů a recidivách konkrementů. Vrozené metabolické defekty (cystin, xantin, 2,8-dihydroxyadenin), ale také kalciumoxalátové kameny jsou častěji než u dospělých komplikovány recidivami. Pozitivní rodinnou anamnézu urolitiázy mělo až 46 % dětí s idiopatickou hyperkalciurií a až 27 % dětí s idiopatickou hyperoxalurií (Milliner, 1993). Dále se zaměřujeme na množství tekutin přijatých během 24 hodin a stravovací zvyklosti (kolik sní masa, vypije mléka). Nárazová dávka vitaminu D u profylaxe křivice může vést k tvorbě kalciumoxalátových konkrementů nebo nefrokalcinóze. Vysoké dávky vitaminu C zvyšují oxalurii. Vysoké dávky allopurinolu u Lesch-Nyhanova syndromu vedou k tvorbě xantinových kamenů a chemoterapie u maligních onemocnění k tvorbě konkrementů z kyseliny močové. Zajímá nás dlouhodobější imobilizace (přes čtyři týdny), která vede k hyperkalciurii, a také terapie kortikoidy. Klinické projevy urolitiázy u dětí jsou odlišné od klinických příznaků u dospělých pacientů. Hlavně u malých dětí jsou časté nespecifické difuzní bolesti břicha (Hoppe, 1996), u třetiny dětí je prvním příznakem makroskopická nebo mikroskopická hematurie (Milliner, 1993) a dalším počátečním projevem bývá infekce močových cest. Při podezření na urolitiázu je samozřejmostí provést ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře a přehledný prostý snímek břicha. Ostatní zobrazovací metody (mikční cystografie, vylučovací urografie a scintigrafie ledvin) jsou indikovány individuálně. Provádíme vyšetření séra (elektrolyty, urea, kreatinin, kyselina močová, magnezium, fosfor, kalcium, alkalická

3 fosfatáza, vyšetření acidobazické rovnováhy) a vyšetření moči (kvantitativní bakteriurie k vyloučení infekce, sediment, jednorázové vyšetření ranní moči-ph, specifická hmotnost, sběr moči za 24 hodin na litogenní a inhibiční substance). K vyloučení distální renální tubulární acidózy je třeba přesné měření ph moči ph-metrem, v ostatních případech stačí hodnocení ph indikačními papírky. Velice cenná je analýza konkrementu. Užívá se infračervená spektroskopie nebo rentgenová difrakce, samotná chemická analýza je již obsoletní. Přehled nejčastějších metabolických abnormalit Z metabolických příčin urolitiázy u dětí je ve všech studiích nejčastější idiopatická hyperkalciurie. Ve výčtu dalších příčin urolitiázy se jednotlivé publikace různí: hyperoxalurie, cystinurie, hyperurikosurie (Křížek, 1990; Milliner, 1993; Perrone, 1992). Jednou z častých manifestací metabolických poruch bývá nefrokalcinóza, která se může s urolitiázou kombinovat. Přehled metabolických abnormalit, včetně vzácnějších odchylek, je uveden v tabulce 1. Normální hodnoty kamenotvorných látek v 24hodinovém sběru moči u dětí udává tabulka 2. Vzhledem k obtížnosti 24hodinového sběru moči u malých dětí je možné vyšetřit jednorázový vzorek moči a určit index látky ku kreatininu (kalcium/kreatinin tabulka 3, oxalát/kreatinin tabulka 4, fosfor/kreatinin a magnezium/kreatinin tabulka 5). Čtyřiadvacetihodinový sběr moči, který je přesnější, se pak provede až při patologickém nálezu. Idiopatická hyperkalciurie Hyperkalciurie je považována za nejčastější metabolickou abnormalitu (53 %) u dětí s urolitiázou. Někteří autoři uvádějí, že idiopatická hyperkalciurie je autozomálně dominantně dědičná. Často se hyperkalciurie vyskytuje sdruženě s jinými abnormalitami (hyperurikosurií, hyperoxalurií, hypocitraturií). Při určování diagnózy je třeba pátrat po primárních faktorech, které hyperkalciurii vyvolávají, vyloučit hyperparatyreózu, renální tubulární acidózu, tyreotoxikózu, osteoporózu v akutní fázi ap. Jestliže se nedaří najít příčinu vysokého výdeje vápníku v moči, jde o projev tzv. idiopatické hyperkalciurie. Laboratorně se při ní zjišťuje normální hodnota kalcémie a fosfatémie, fosfáty v moči bývají rovněž normální nebo mírně snížené. Předpokládá se vyrovnaná kalciová bilance organismu. Idiopatická hyperkalciurie se vyskytuje u 3,8 % dětí, jež nemají urolitiázu. Často zde bývá spojení hematurie a idiopatické hyperkalciurie. U těchto dětí je zvýšené riziko vývoje urolitiázy a měly by dodržovat zvýšený příjem tekutin. Dříve se rozlišovaly dva zásadně odlišné typy idiopatické hyperkalciurie: absorpční a renální typ. V poslední době se idiopatická hyperkalciurie považuje za jednu jednotku s kontinuálním spektrem od zvýšené střevní absorpce až po zvýšené ztráty v ledvinách

4 (Aladjem, 1996). Ve většině případů se jedná o smíšený typ idiopatické hyperkalciurie s různým stupněm střevní hyperabsorpce a tubulární ztráty a diferenciální diagnostika obou typů idiopatické hyperkalciurie není nutná a neovlivní léčebný postup. Základem léčby kalciové litiázy je pravidelný příjem 1,5-2 litrů tekutin denně (spec. hmotnost moči pod 1010). Měly by převládat neutrální nápoje (ovocné čaje nebo minerální vody s nízkým obsahem kalcia). Ovocné šťávy by měly být podávány v menším množství, neboť často obsahují vysoké dávky vitaminu C, což vede ke zvýšenému vylučování oxalátů. Dalším zásadním opatřením je omezení soli v dietě. Snížení přívodu sodíku, a naopak zvýšení přívodu draslíku vede k významnému poklesu vylučování kalcia do moči (Osorio, 1997). Pokud zvýšený příjem tekutin a omezení soli v dietě nevedou k zastavení tvorby kamene, jsou indikovány thiazidy (hydrochlorothiazid 0,5-1mg/kg hmotnosti a den). Léčba thiazidy má vedlejší účinky (hypokalcémie, retence kyseliny močové, hyperglykémie a zvýšení aterogenních frakcí cholesterolu) a vyžaduje pravidelné laboratorní kontroly (Reusz, 1993). Použití thiazidů musí být spojeno se snížením přívodu sodíku, protože vysoký příjem sodíku v dietě blokuje hypokalciurický efekt thiazidů (Osorio, 1997). Vápník ve stravě by neměl být u dětí omezován vůbec. Přísun menšího

5 množství vápníku než mg/den vede k nedostatku vápníku pro vývoj skeletu a k sekundární hyperoxalurii. Distální renální tubulární acidóza Nefrokalcinóza nebo kalciumfosfátová litiáza je častým problémem u distální renální tubulární acidózy (neschopnost buněk distálních tubulů vylučovat ionty H+ proti gradientu ph v tubulárním lumen). Při této poruše jsou tři rizikové faktory urolitiázy: vysoké ph moči, hyperkalciurie (systémová acidóza) a hypocitraturie (tubulární defekt a acidóza). K diagnostice renální tubulární acidózy je třeba provést přesné měření ph moči, mikrobiologické vyšetření moči (při infekci se zvyšuje ph moči), vyšetření acidobazické rovnováhy a zátěžový test s chloridem amonným. První ranní vzorek moči bývá obvykle nejkyselejší, ph moči pod 5,4 vylučuje renální tubulární acidózu. Teprve při vyšším ph moči má smysl provádět test s NH4Cl. Kauzální terapie distální renální tubulární acidózy není možná. Užívá se alkalizační léčba, která má korigovat acidózu a normalizovat tak kalciurii a citraturii. Zabraňuje se tím tvoření dalších vápenatých depozit, a dokonce může dojít k ústupu mnohotných kalcifikací v ledvině. Alkalizuje se hydrogenuhličitanem sodným nebo lépe citrátovou směsí. Je třeba dbát o zvýšenou diurézu a kontrolovat častěji kalciurii, acidobazickou rovnováhu a chloridy v séru. V dětském věku bývá u distální renální tubulární acidózy často porucha růstu, proto je třeba během léčby růst pacientů sledovat. Hyperkalcemická hyperkalciurie Příčinou recidivující kalciové litiázy nebo nefrokalcinózy může být primární hyperparatyreóza. Vzniká na podkladu autonomní hypersekrece parathormonu solitárním adenomem, méně často mnohotnými adenomy při difuzní hyperplazii příštítných tělísek nebo výjimečně při karcinomu. Urolitiáza při hyperparatyreóze bývá kalciová, s konkrementy z kalciumoxalátu a fosfátů. Urolitiáza obvykle předchází diagnózu hyperparatyreózy. Bývá provázena polyurií a polydipsií, je snížená koncentrační schopnost ledvin (vyšetření pomocí DDAVP testu). K diagnóze by měla vést hyperkalcémie přes 2,6 mmol/ l (opakovaně, pokud možno vyšetřit i ionizované kalcium), zvýšená kalciurie (i při stravě s nízkým obsahem vápníku jako následek negativní kalciové bilance), snížená fosfatémie, zvýšená fosfaturie a snížená tubulární resorpční frakce fosfátů. Biochemicky a klinicky podložené podezření na hyperparatyreózu by mělo být ověřeno průkazem zvýšené hladiny parathormonu v krvi. Terapie primární hyperparatyreózy je chirurgická - odstranění adenomu nebo hyperplastických příštítných tělísek. Kalciurie i fosfaturie se po operaci upraví. Hypocitraturie

6 Citrát je důležitým inhibitorem tvorby kalciumoxalátových kamenů, což je třeba brát do úvahy při zvažování léčby. Hlavní příčinou hypocitraturie bývá acidóza (renální tubulární acidóza, vysoká dávka proteinů v potravě) nebo gastrointestinální malabsorpce. Snížení citraturie může být následkem močové infekce. Ve studii dětských pacientů s urolitiázou na Mayo klinice byla hypocitraturie nalezena pouze u 5 % dětí v souboru nebyl zahrnut žádný pacient s renální tubulární acidózou (Milliner, 1993). Hyperoxalurie Zvýšená oxalurie představuje daleko závažnější rizikový faktor litiázy než zvýšená kalciurie. Hlavním zdrojem oxalátů je endogenní syntéza, jen 5-10 % je ze střevní absorpce. Normální hodnoty oxalurie jsou do 0,5 mmol/1,73m2 tělesného povrchu a den, tj. do 45 mg/1,73 m2 a den. Index oxalát/kreatinin z jednorázového vzorku moči je silně závislý na věku (tabulka 4). Sekundární hyperoxalurie Sekundárně může hyperoxalurii vyvolat zvýšená střevní absorpce oxalátů (celiakie, cystická fibróza, stavy po resekci střeva, fulminantní průjmy - např. salmonelózy). Také vysoké dávky vitaminu C a nadbytek stravy s obsahem oxalátů (čokoláda, rebarbora, špenát) navodí sekundárně hyperoxalurii. Primární hyperoxalurie Primární hyperoxalurie je mimořádně závažná choroba. Je to vrozená metabolická porucha zvýšené biosyntézy oxalátů. Vyskytuje se naštěstí jen zřídka. Projevuje se trvale vysokou oxalurií (až 4,4 mmol/den, tj. 400 mg/den), provázenou masivní krystalurií a také vysokou oxalémií a oxalózou s ukládáním krystalů v ledvinách i jiných orgánech, včetně myokardu. Bývá časná oboustranná recidivující oxalátová nefrolitiáza a rychle progredující nefrokalcinóza s komplikující infekcí. Dochází k svrašťování ledvin, hypertenzi a chronické renální insuficienci.

7 Existují dva typy. Typ I. primární hyperoxalurie je způsoben deficitem enzymu alanin-glyoxalát-aminotransferázy, takže nedochází ke konverzi glyoxalátu na alanin. V moči je hyperoxalurie, zvýšené množství glyoxalátu a jeho prekurzoru glykolátu. Dědičnost je autozomálně recesivní. Typ II. primární hyperoxalurie je způsoben deficitem enzymu D-glycerátdehydrogenázy, který vede ke hromadění hydroxypyruvátu. Hydroxypyruvát je jednak konvertován na L-glycerát, jednak stimuluje syntézu oxalátu z glyoxalátu. V moči je zvýšená oxalurie a zvýšený výdej L-glycerátu. Dědičnost II. typu dosud nebyla objasněna. V klinických projevech a komplikacích se oba typy podstatně neliší. Přibližně u 80 % pacientů s primární hyperoxalurií I. typu dochází ještě před 20. rokem k chronické renální insuficienci. V léčbě primární hyperoxalurie je třeba dbát o maximální dosažitelnou diurézu a energicky léčit močovou infekci. Ve stravě je nutno omezovat exogenní oxaláty a jejich prekurzory, včetně vitaminu C. Z medikamentů se podávají vysoké dávky pyridoxinu až 600 mg/m2 tělesného povrchu a den (vitamin B6 je koenzym pro alanin-glyoxalát-aminotransferázu). Existují pacienti pyridoxin-senzitivní a pyridoxin-rezistentní, ani u těch druhých by však léčba pyridoxinem neměla být ukončena dříve než za šest měsíců. Dále se dlouhodobě podávají dobře účinné citrátové směsi a ortofosfáty (snižují kalciurii a zvyšují citraturii). Prognóza onemocnění je špatná. Jedinou kauzální léčebnou možností je kombinovaná transplantace jater a ledvin. Před plánovanou transplantací je vhodná léčba kombinací peritoneální dialýzy a hemodialýzy (Hoppe, 1996). Hyperurikosurie Hyperurikosurie bývá nejčastěji sekundární ze zvýšeného katabolismu nukleoproteinů u lymfoproliferativních a myeloproliferativních procesů. U leukémií bývá zvýšený obrat nukleových kyselin v kostní dřeni. Zvlášť kritické jsou stavy bezprostředně po nasazení chemoterapie. Často zde hrozí anurie vyvolaná obstrukcí tubulů a sběrných kanálků vysráženými uráty, a proto je třeba před nasazením a v průběhu terapie dbát o maximální zvýšení diurézy, alkalizovat moč a podávat allopurinol (inaktivací xantinoxidázy zabraňuje oxidaci hypoxantinu na xantin, a tím dalšímu vzniku kyseliny močové). Také u vrozených onemocnění látkové výměny se vyskytuje urátová litiáza (viz tabulka 2). Konkrementy z kyseliny močové lze očekávat při kompletním defektu enzymu hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferázy - Lesch-Nyhanův syndrom. Postižené děti jsou oligofrenické a choreatotické. Litiáza bývá již u kojenců, je masivní uraturie, pleny bývají až červené. Brzy se objevují ataky těžké juvenilní dny. Prognóza je velmi špatná. Terapie allopurinolem má jen malý efekt. Někdy se tvorba urátů při léčbě allopurinolem iatrogenně změní v xantinovou litiázu. Xantinová litiáza Xantinová litiáza se vyskytuje velmi zřídka. Vzniká na podkladu autosomálně recesivně dědičné xantinurie. Xantinoxidáza je enzym purinového metabolismu, který katalyzuje přeměnu xantinu a hypoxantinu na kyselinu močovou. Jeho defekt se projevuje zvýšeným vylučováním špatně rozpustného xantinu a hypoxantinu močí místo kyseliny močové. Xantinové konkrementy se manifestují často již v dětském věku. Jsou rtg nekontrastní a vzhledově se podobají urátům (analýza konkrementu je možná infračervenou spektroskopií). V léčbě se uplatňuje zvýšený přívod tekutin, alkalizace moči, omezení purinů ve stravě a allopurinol (sníží podíl xantinu a zvýší lépe rozpustný hypoxantin). 2,8-dihydroxyadeninová litiáza Jde o vrozenou autosomálně recesivně dědičnou poruchu purinového metabolismu s kompletním nebo částečným chyběním enzymu adenin-fosforibosyltransferázy (APRT). Projevuje se vylučováním špatně rozpustného 2,8- dihydroxyadeninu močí, který vytváří konkrementy a močový písek. Konkrementy jsou rtg nekontrastní a podobají se urátům, nereagují však s urikázou (analýza infračervenou spektroskopií). Často bývá přítomna infekce močových cest. 2,8-dihydroxyadenin je nefrotoxický a vede k chronické renální insuficienci. Léčebně se uplatňuje zvýšená diuréza, omezení purinů ve stravě a allopurinol (blokuje oxidaci adeninu, který je lépe rozpustný a je močí vylučován místo dihydroxyadeninu). Metabolické vztahy mezi puriny znázorňuje obrázek 1.

8 Cystinová urolitiáza Klasická cystinurie je autosomálně recesivně dědičné onemocnění s defektem transportu aminokyselin cystinu, ornitinu, lyzinu a argininu v proximálním tubulu a sliznici tenkého střeva. Ze všech těchto aminokyselin je jen cystin ve vodě špatně rozpustný, a proto tvoří při zvýšeném vylučování v moči konkrementy. Výdej cystinu u homozygotů je až 1g/24 hod. (norma do 80 mg), což je 10 až 20krát více než u normálních osob. Patognomické jsou bezbarvé hexagonální cystinové krystaly v sedimentu ranní moči. Screening se provádí Brandovým testem s kyanid-nitroprusidem sodným. Cystinové konkrementy se vyskytují ve 30 % již u dětí do 15 let věku a v 7,6 % dokonce již u kojenců. U malých dětí jsou kameny častěji lokalizovány v močovém měchýři, u starších dětí bývají oboustranně v dilatovaných kališích ledvin. Litiáza úporně recidivuje a bývá komplikována infekcí močových cest. Léčba cystinové litiázy je obtížná. Extrakorporální litotrypse není vhodná (kameny jsou velké a elastické). Často je nutná otevřená nebo perkutánní operace. Důležitá je profylaxe recidiv. Je nutný vyšší příjem tekutin než u jiných druhů urolitiázy, 3-4 litry denně. Vhodná je alkalizace moči, jejímž cílem je dosažení ph moči mezi 7,0 a 8,0. Při vyšším ph moči je lepší rozpustnost cystinu, ale při ph moči přes 8,0 hrozí riziko kalciumfosfátové precipitace. Z medikamentů se užívá alfa-merkaptopropionylglycin (MPG) například preparát Thiola, který je o 30 % účinnější než dříve podávaný penicillamin. Lék podléhá thiol-disulfidové výměně s cystinem na rozpustnější MPG-cystein disulfid. MPG má méně vedlejších účinků než penicillamin. Byly popsány pemfigus a nefrotický syndrom. V terapii se začíná s dávkou 250 mg/den a zvyšuje se až na mg/den (Brühl, 1987; Laufer, 1989; Hesse, 1994). V dalším průběhu se dávka individuálně titruje, tak aby koncentrace cystinu v moči nepřesahovala 200 mg/l. Všeobecné shrnutí k terapii dětské urolitiázy

9 Léčba urolitiázy by měla vycházet ze znalostí individuálních faktorů, které vedly k vytvoření kamene a ze složení tohoto kamene. Až na několik výjimek by měl být hlavním druhem léčby zvýšený přívod tekutin (často to bývá úkol značně obtížný). Celkové denní množství tekutin doporučované v dětském věku je třeba zvýšit o 200 ml (kojenci) až 1500 ml (starší školáci). Tekutiny by měly být podávány během celého dne i večer, popřípadě ještě jedenkrát v noci (Vendl,1986). U mnoha dětí budou zvýšený příjem tekutin a úprava diety stačit k tomu, aby tvorba kamene nepokračovala. Medikamentózní léčba je nutná až tehdy, jestliže tato konzervativní opatření nedostačují. Ne všechny léky, jež se osvědčily v léčbě urolitiázy dospělých, jsou pro rostoucí děti vhodné. Jak značné omezení kalcia ve stravě, tak užívání natrium-celulosofosfátu mohou vyústit v nedostatek vápníku pro normální vývoj skeletu. Pokud potřebujeme k zastavení tvorby kamene léky, pak je třeba uzpůsobit dávkování růstu dětí. Zvlášť důležité je to u dětí s vrozenými metabolickými vadami, jako je primární hyperoxalurie, cystinurie a renální tubulární acidóza. Samozřejmostí je léčba infekce močových cest. Přes veškeré úsilí bude muset určité procento dětí vždy podstoupit chirurgický zákrok k odstranění již vytvořeného konkrementu. Pelvilitotomie a otevřená nefrolitotomie a USG litotrypse byly úspěšně provedeny u dětí každého věku, včetně kojenců. Umožňují odstranění úlomků kamene během procedury, je ovšem nutné perkutánní umístění nefrostomického drénu. Extrakorporální litotrypse byla u dětí také úspěšně provedena, zatím se však stále zvažuje možné riziko poškození ledviny a vzniku hypertenze. Závěr Urolitiáza může být u dětí častější, než se všeobecně míní. Děti mohou mít recidivy kamenů po mnoho let, takže u každého dítěte s nálezem konkrementu je plně indikováno pečlivé zhodnocení všech predisponujících faktorů (strukturních abnormalit uropoetického traktu, infekcí močových cest i metabolismu kamenotvorných látek). Právě metabolické vyšetření je často základem pro včasnou adekvátní léčbu. Literatura 1. Aladjem M, Barr J, Lahat E, Bistritzer T: Renal and absorptive hypercalciuria: a metabolic disturbance with varying and interchanging modes of expression. Pediatrics 1996; 97: Alconcher LF, Castro C, Quintana D, Abt N, Moran L, Gonzales L, Cella M, Torelli M: Urinary calcium excretion in healthy school children. Pediatr Nephrol 1997; 11: Brühl P, Hesse A, Gu KLR: Harnsteinerkrankungen im Kindesalter: Ätiologie, Diagnostik, Therapie und Metaphylaxe. Wissenschaftliche Verlagsgessellschaft mbh, Stuttgart Cameron JS, Moro F, Simmonds HA: Gout, uric acid and purine metabolism in paediatric nephrology. Pediatr Nephrol 1993; 7: el Reshaid K, Mughal H, Kapoor M: Epidemiological profile, mineral metabolic pattern and crystallografic analysis of urolithiasis in Kuwait. Eur J Epidemiol 1997; 13: Hesse A, Jahnen A, Klotzke K, Nolde A, Scharel O: Nachsorge bei Harnsteinpatienten. Ein Leitfaden für die ärtztliche Praxis. Fischer, Stuttgart, New York Hoppe B, Michalk D: Harnsteinerkrankungen im Kindesalter. Monatssch Kinderheilkd 1996; 144: Khoory BJ, Pedrolli A, Vecchini S, Benini D, Fanos V: La calcolosi renale in pediatria. La pediatria medica e chirurgica 1998; 20: Křížek V, Sadílek L: Urolitiáza - etiopatogeneze, konzervativní terapie a prevence. Avicenum, Praha, Laufer J, Boichis H: Urolithiasis in children: Current medical management. Pediatr Nephrol 1989; 3: Matos V, van Melle G, Boulat O, Markert M, Bachmann C, Guignard JP: Urinary phosphate/creatinine, calcium/creatinine,and magnesium/creatinine ratios in a healthy pediatric population. J Pediatr 1997; 131: Milliner DS, Murphy ME: Urolithiasis in Pediatric Patients. Mayo Clin Proc 1993; 68: Perrone HC, Rinaldi dos Santos D, Santos MV, Pinheiro ME, Toporovski J, Ramos OL, Schor N: Urolithiasis in childhood: metabolic evaluation. Pediatr Nephrol 1992; 6: 54-56

10 14. Reusz GS, Dobos M, Byrd D, Sallay P, Miltényi M, Tulassay T: Urinary calcium and oxalate excretion in children. Pediatr Nephrol 1995; 9: Reusz GS, Dobos M, Tulassay T, Miltényi M: Hydrochlorothiazide treatment of children with hypercalciuria: effects and side effects. Pediatr Nephrol 1993; 7: Sargent JD, Stukel TA, Kresel J, Klein RZ: Normal values for random urinary calcium to creatinine ratios in infancy. J Pediatr 1993; 123: Schück O, Tesař V, Teplan V: Klinická nefrologie. Medprint, Praha, 1995; Šašinka M: Nefrológia dětí a mladistvých. Osveta, Martin, 1985; Vendl L: Infekce močových cest a fosfátová urolitiáza v dětském věku. Čs. pediat 1982; 37: Vendl L: Dětská urolitiáza. Čs. pediat 1986; 41: Yoshida O, Terai A, Ohkawa T, Okada Y: National trend of the incidence of urolithiasis in Japan from 1965 to Kidney Int 1999; 56: MUDr. Hana Flögelová Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc Puškinova Olomouc

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY MUDr. Tomáš ŠÁLEK, Ph.D. Pardubice září 13.9. 2016 UROLITHIÁZA EPIDEMIOLOGIE, DEFINICE Postihuje 10% dospělé populace Metabolické onemocnění projevující

Více

GUIDELINES EAU PRO LÉČBU UROLITIÁZY

GUIDELINES EAU PRO LÉČBU UROLITIÁZY EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY GUIDELINES EAU PRO LÉČBU UROLITIÁZY H. G. TISELIUS, D. ACKERMANN, P. ALKEN, C. BUCK, P. CONORT, M. GALLUCI OBSAH 1. ÚVOD....................................................

Více

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav Nefrolitiáza: metabolické vyšetření,aplikace, klinické využití, současný stav MUDr.Kateřina Bartoníčková Urologická klinika 2. LF FN Motol Přednosta prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc Prevalence 4-10% Incidence

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls103444/2011 a sukls103455/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium-Sandoz forte 500 mg Calcium-Sandoz FF 1000 mg calcii lactogluconas

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls32261/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PYRIDOXIN LÉČIVA INJ Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pyridoxini

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Pospíšilová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Pospíšilová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jana Pospíšilová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Edukace pacienta o konzervativní léčbě urolithiázy Jana Pospíšilová

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg.

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg. Sp.zn.sukls21356/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium Cholecalciferol Béres 600 mg/400 IU potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ

PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ PORUCHY METABOLISMU A FUNKCE LEDVIN VE STÁØÍ METABOLIC DISORDERS AND RENAL FUNCTION IN OLD AGE V. TEPLAN Subkatedra nefrologie IPVZ a Klinika nefrologie IKEM ABSTRAKT Poruchy metabolismu a funkcí ledvin

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU R. Pomahačová Dětská klinika FN a LF UK v Plzni Růst dítěte je za fyziologických okolností zákonitým procesem. Do dvou let věku dítě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin AD SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas (vitamin A) 25 000 m. j., ergocalciferolum (vitamin D 2 ) 5 000 m. j. v 1 měkké

Více

ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE

ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Jiří Štarha, Ph.D. II. dětská klinika LF MU a FN Brno Proteinurie (P) a hematurie (H) reprezentují jedny z nejčastějších

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resical prášek pro přípravu perorální nebo rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ prášku obsahuje: 1 g prášku obsahuje: Calcii polystyrensulfonas

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dna (uratická artritida = artritis urica) 1 Metabolické onemocnění Porucha metabolismu purinů zejména kyseliny močové

Více

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-14 Pracovní list Odběry a vyšetření moči Pracovní list slouží

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Benfogamma 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje: Benfotiaminum 50,0 mg Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Obalené tablety.

Více

Sp.zn. sukls35181/2015

Sp.zn. sukls35181/2015 Sp.zn. sukls35181/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium/Vitamin D 3 Sandoz 500 mg/440 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: calcii

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. CELIAKIE MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. MUDr. Helena Masaříková LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno DEFINICE celoživotní, geneticky

Více

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Co je hlavním mechanismem pro odstranění aminoskupiny před odbouráváním většiny aminokyselin: a. oxidativní deaminace b. transaminace c. dehydratace d. působení

Více

Fetomaternální hemoragie (FMH)

Fetomaternální hemoragie (FMH) Fetomaternální hemoragie (FMH) Neinvazivní prenatální diagnostika RHD a KELL genotypu plodu: Autor: Vít Musil, Školitel: Doc. MUDr. Ľubušký M., Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hydrogenuhličitan sodný 4,2% (w/v) - BRAUN infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls137371/2011 sp. zn. sukls59100/2012 a sukls137336/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium/Vitamin D3 Acis 500 mg/400 IU Žvýkací tableta 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

Vitamin D, Hořčík. Mgr. Šárka Novotná Email: sarka@novotny.cz

Vitamin D, Hořčík. Mgr. Šárka Novotná Email: sarka@novotny.cz Vitamin D, Hořčík Mgr. Šárka Novotná Email: sarka@novotny.cz Otázky k minulé přednášce? Doplňky stravy x léčiva? Q10, selen, chrom, omega-3 Pro Nutriční terapeuty je nezbytné umět se zorientovat v nepřeberném

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls188660/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum 100 mg Pyridoxini hydrochloridum 100

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Příčiny a rizikové faktory vzniku urolitiázy

Příčiny a rizikové faktory vzniku urolitiázy 11 Příčiny a rizikové faktory vzniku urolitiázy MUDr. Roman Sobotka, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Litiáza patří mezi onemocnění s vysokou pravděpodobností recidiv,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls182457/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny 1 = hlavní, energetická živina = základní stavební složka orgánů a tkání těla, = jejich energetickou hodnotu tělo využívá jen v některých metabolických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls51947/2012 a sp.zn.: sukls80411/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BETADINE 75 mg/ml kožní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml kožního roztoku obsahuje povidonum

Více

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny.

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny. Sp.zn. sukls213693/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 Lemon 800 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas odpovídá

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls82168/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NeuroMax forte 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum ( vitamin

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ Markéta Vojtová Ultrasonografie 1 Nepřímá vyšetřovací metoda Nezatěžuje zářením UZ sonda vysílá krátké impulzy zvukového vlnění a přijímá malou část odražené

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42179/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ursofalk suspenze Souhrn údajů o přípravku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 5 ml Ursofalk suspenze

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety Ramiprilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, neţ začnete tento přípravek

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls219612/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje: dinatrii clodronas tetrahydricus

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Colecalciferoli pulvis odpovídá Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5mikrogramů

Colecalciferoli pulvis odpovídá Colecalciferolum (vitamin D3) 200 IU/5mikrogramů sp.zn. sukls117792/2010 a sukls46226/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 200 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcium

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup

Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup Čertík B., Třeška V., Křižan J., Kuntscher V., Šulc R. Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín Aneuryzma břišní aorty Definice aneuryzmatu nárůst průměru

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls49585/2008 Příbalová informace informace pro uživatele Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Irinotecani hydrochloridum

Více

Mikční cystouretrografie u dětí. I.Müllerová, K. Michálková

Mikční cystouretrografie u dětí. I.Müllerová, K. Michálková Mikční cystouretrografie u dětí I.Müllerová, K. Michálková rtg vyšetření močového měchýře a močové trubice k.l., která je podávána retrográdně cévkou zavedenou do m.m. mírně invazivní metoda k zobrazení

Více

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Tondrová Irena Bc. Vyšetření moči 1. Vyšetření moči Vyšetření moči je cennou

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy. Lenka Smutná

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy. Lenka Smutná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Informovanost žen o riziku postmenopauzální osteoporózy Lenka Smutná Bakalářská práce 2009 1 2 3 ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou

Více

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM MUDr. Barbora Schutová, 2009 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Pozn.: Obrázky byly z důvodu autorských práv odstraněny nebo nahrazeny textem VÁPNÍK A JEHO

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku Příloha č. 3 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls239371/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

Co je to radioterapie?

Co je to radioterapie? Co je to radioterapie? Radioterapie Radioterapie (aktinoterapie) je nejstarší používaná léčba lymfomů (principem je použití ionizujícího záření), její počátky sahají až do doby před druhou světovou válkou.

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

sp.zn. sukls275213/2012 a sp.zn. sukls10671/2012

sp.zn. sukls275213/2012 a sp.zn. sukls10671/2012 sp.zn. sukls275213/2012 a sp.zn. sukls10671/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAALOX citron suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Algedratum 460 mg, což odpovídá 230mg aluminii

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

Vyšetření moče a základní biochemické analyty RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD VFN a 1.LF UK Odběr vzorku moče Očista genitálu Střední proud ranní moče Vyšetření chemicky do 2 h, sediment do 1 h Sběr moče

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Metafylaxe urolitiázy v roce 2013

Metafylaxe urolitiázy v roce 2013 12 Přehledové články Metafylaxe urolitiázy v roce 2013 MUDr. Pavel Rajmon, MUDr. Zdeněk Mucha, MUDr. Jan Vrána, MUDr. Milan Král, Ph.D. Urologická klinika FN a LF UP, Olomouc Základním předpokladem pro

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Hematurie z IgA nefropatie kazuistika

Hematurie z IgA nefropatie kazuistika Hematurie z IgA nefropatie kazuistika MUDr. Rudolf Metelka, 3. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.:sukls4358/2009, sukls4359/2009, sukls4361/2009, sukls4362/2009 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.: sukls128253/2011, sukls128483/2011, sukls128487/2011, sukls128489/2011,

Více

Tab. Potřeba energie Energie v kcal/kg/den 1.- 3. rok 102 4. 6. rok 90 7. 10. rok 70 Zásadní pravidlo: 1000 kcal + 100 kcal na každý rok věku

Tab. Potřeba energie Energie v kcal/kg/den 1.- 3. rok 102 4. 6. rok 90 7. 10. rok 70 Zásadní pravidlo: 1000 kcal + 100 kcal na každý rok věku VÝŽIVA DĚTÍ VÝŽIVA V KOJENECKÉM VĚKU Potřeba E (všech živin) je v 1.r. nejvyšší růstové požadavky. Zvláštní výživová doporučení pro kojence a dětino 3 let zvl. výživové požadavky např. počáteční kojenecká

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls247542/2011 1. Název přípravku Lactulose AL sirup Souhrn údajů o přípravku 2. Kvalitativní a kvantitativní složení 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD

Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD Spolupráce RDP s evropským registrem na poli PD NephroQUEST = European Nephrology Quality Improvement Network - hlavní partner: ERA-EDTA - založen 1.12.2007 - financován Evropskou komisí sekce Public Health

Více

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍCH Obsah... 2 1. Dna... 4 1.1 Dna nemoc králů... 4 1.2 Dietní opatření pro nemocné

Více

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT Alena Bednářová, Jiří Ferda, Jiří Klečka jr.*, Boris Kreuzberg, Milan Hora* Radiodiagnostická klinika * Urologická klinika LFUK a FN v Plzni

Více

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha Koloidy v kardioanestezii CON T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha strategie tekutinové terapie cíle tekutinové terapie: udržení adekvátního perfuzního tlaku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Předplněné injekční stříkačky o objemu 0,5 ml obsahují 20 000 IU (168,0 mikrogramů) epoetinu alfa

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Předplněné injekční stříkačky o objemu 0,5 ml obsahují 20 000 IU (168,0 mikrogramů) epoetinu alfa SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EPREX 40 000 IU/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epoetinum alfa *..40 000 IU (336,0 mikrogramů v 1 ml) * produkovaný v ovariálních

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více