PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Katedra obchodního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Katedra obchodního práva"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor Právo a právní věda Katedra obchodního práva Diplomová práce Spotřebitelské úvěry v právní úpravě SRN Martin Stříbrný 2012

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Spotřebitelské úvěry v právní úpravě SRN zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem k sepsání této práce použil, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně, dne 31. března 2012 Martin Stříbrný

3 Na tomto místě bych rád poděkoval doc. JUDr. Josefu Kotáskovi, Ph.D. za cenné rady a odborné vedení, dále bych rád tímto poděkoval své rodině a přítelkyni Lence za podporu během celého studia.

4 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 SMĚRNICE 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 87/102/EHS IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2008/48/ES DO PRÁVNÍHO ŘÁDU SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO 6 3 PŘEDMĚT ÚPRAVY OSOBNÍ PŮSOBNOST PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU VĚŘITEL A SPOTŘEBITEL JAKO SMLUVNÍ STRANY ÚVĚROVÉ SMLOUVY ZPROSTŘEDKOVATEL VĚCNÁ PŮSOBNOST POZITIVNÍ VYMEZENÍ NEGATIVNÍ VYMEZENÍ HYPOTEČNÍ ÚVĚRY 12 4 INFORMACE A POSTUPY PŘEDCHÁZEJÍCÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE UVÁDĚNÉ V REKLAMĚ REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD PŘEDSMLUVNÍ INFORMAČNÍ POVINNOST VĚŘITELE PORUŠENÍ PŘEDSMLUVNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI VĚŘITELE POSOUZENÍ SCHOPNOSTI SPOTŘEBITELE SPLÁCET SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR (KREDITWÜRDIGKEIT) FORMA SMLOUVY A INFORMAČNÍ POVINNOST PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY FORMA SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU INFORMAČNÍ POVINNOST PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY NEDODRŢENÍ FORMY SMLOUVY A PORUŠENÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY INFORMAČNÍ POVINNOST V PRŮBĚHU TRVÁNÍ SMLOUVY ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ (EFFEKTIVER JAHRESZINS) 25 5 SMLOUVA O VÁZANÉM SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (VERBUNDENE GESCHÄFTE) JEDNOTLIVÉ DRUHY SMLUV O VÁZANÉM SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 29 6 ZÁNIK SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU PŘEDČASNÉ SPLACENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG DES VERBRAUCHERKREDITVERTRAGES) 30 1

5 6.1.1 NÁHRADA NUTNÝCH A OBJEKTIVNĚ ODŮVODNĚNÝCH NÁKLADŮ, KTERÉ VZNIKLY V SOUVISLOSTI S PŘEDČASNÝM SPLACENÍM (VORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNG) VYLOUČENÍ NÁROKU NA ODŠKODNĚNÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR (WIDERRUFSRECHT) PRÁVNÍ ÚPRAVA NEKONFORMNÍ NĚMECKÁ ÚPRAVA VZOR PRO SPRÁVNÉ POUČENÍ SPOTŘEBITELE O MOŢNOSTI ODSTOUPIT OD SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (MUSTERWIDERRUFSINFORMATION) VYLOUČENÍ MOŢNOSTI JEDNOSTRANNÉHO PRÁVA NA ODSTOUPENÍ VÝPOVĚĎ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU OPRÁVNĚNÍ SPOTŘEBITELE VYPOVĚDĚT ÚVĚR OPRÁVNĚNÍ VĚŘITELE VYPOVĚDĚT ÚVĚR UKONČENÍ OPRÁVNĚNÍ ČERPAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR (LEISTUNGSVERWEIGERUNG) 43 7 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ V OBLASTI SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ (AUßERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG) 45 8 ZÁVĚR 47 9 RESUMÉ SEZNAM POUŢITÝCH PRAMENŮ 51 2

6 Seznam zkratek BGB - Bürgerliches Gesetzbuch EGBGB - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch KWG - Gesetz über das Kreditwesen OZ - Občanský zákoník PAngV - Preisangabenverordnung RPSN - Roční procentní sazba nákladů SchlichtVerfVO - Verordnung über die Schlichtungsstelle nach 14 des Unterlassungsklagengesetzes und ihr Verfahren UklaG - Unterlassungsklagengesetz UWG - Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ZosÚ - Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru 3

7 1 Úvod Diplomová práce se zabývá procesem transpozice evropské směrnice 2008/48/ES o spotřebitelských úvěrech do tradičního prostředí německého občanského zákoníku (dále také Bürgerliches Gesetzbuch ). Cílem práce je objasnit a zanalyzovat jednotlivé instituty, které směrnice do právního řádu Spolkové republiky Německo přináší. Aby měla práce větší přínos i pro běţného českého čtenáře, je zaměřena i na komparaci s řešením, které zvolil český zákonodárce. Zároveň bych si na tomto místě dovolil čtenáře upozornit na skutečnost, ţe si diplomová práce nedává za cíl popsat a podrobit analýze komplexní úpravu spotřebitelských úvěrů v Německu, neboť to není limitovaným počtem stran pro diplomovou práci moţné. Mezi četné novinky, které Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS 1 přináší do právních řádů členských států Evropské unie (dále také členské státy ) patří zejména: nové vymezení věcné a osobní příslušnosti v úpravě spotřebitelských úvěrů. Nové podmínky pro zprostředkovatele, kdy má tento stejnou předsmluvní informační povinnost jako věřitel. Nový způsob informování spotřebitele o jeho právech před uzavřením, při uzavírání a za trvání úvěrové smlouvy, kdy evropský zákonodárce pro uvedené úkony vytvořil informační formuláře, které jsou pro všechny členské státy shodné. Nová pravidla platí i pro zadavatele reklamy, kdy výčet poţadovaných informací téměř znemoţňuje pouţití televizní a rozhlasové reklamy. Dále je harmonizován i výpočet ročního procentního nárůstu nákladů (dále také RPSN ), jako klíčového institutu spotřebitelského úvěru. Dále je také stanovena nová čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru. Uvedené, ale i další novinky, o kterých diplomová práce pojednává, si dávají za cíl zajistit vyšší ochranu spotřebitelů jako slabší smluvní strany, a vytvořit fungující vnitřní trh. Jako cíl si pro diplomovou práci stanovuji zjistit, zda se směrnici 2008/48/ES skutečně podařilo dostatečným způsobem harmonizovat právo spotřebitelských úvěrů a na základě této harmonizace odstranit překáţky na vnitřním trhu, které vyplývaly z rozdílných vnitrostátních úprav členských států Evropské unie. Při zpracování práce jsem vyuţil kromě metod analýzy a komparace i metodu deskriptivní. 1 Pro zjednodušení budu také v dalším textu práce pouţívat také pouze pojem směrnice 4

8 2 Směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení Směrnice 87/102/EHS V začátku této kapitoly alespoň stručně objasním, jaké okolnosti předcházely vzniku nynější německé úpravy spotřebitelských úvěrů. Dne 23. dubna roku 2008 byla přijata dlouho očekávaná a připravovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a zrušení Směrnice Rady 87/102/EHS. Směrnice byla transponována v reţimu plné (maximální) harmonizace (Vollharmonisierung, full harmonization). Uvedená zásada znamená, ţe v oblastech harmonizovaných směrnicí se členské státy nemohou ţádným způsobem odchýlit od úpravy stanovené směrnicí. 2 Členské státy nemohou přijmout ani vnitrostátní úpravu, která by byla mírnější nebo přísnější neţ tak, jak ji stanoví příslušná směrnice. Jiţ v úvodu práce musím zmínit, ţe ne ve všech případech tento poţadavek německý normotvůrce dodrţel. U oblastí, které nespadají do působnosti směrnice, mají členské státy i nadále volnou ruku při přijímaní vnitrostátní úpravy. Předchozí směrnice 87/102/EHS byla zaloţena na principu minimální harmonizace a i s ohledem na tuto zásadu nebyla uvedená směrnice s to poskytnout vysokou úroveň ochrany spotřebitele a zajistit fungující vnitřní trh, neboť členský státům bylo umoţněno přijmout i úpravu přísnější, neţ tak, jak ji vyţadovala směrnice 87/102/EHS. Jako hlavní cíl si směrnice 2008/48/ES vytyčila zajištění vyšší integrace vnitřního trhu na straně jedné a na straně druhé poskytnutí vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Tyto cíle je moţné naplnit pouze na základě principu maximální harmonizace. 3 Neoddiskutovatelným přínosem směrnice 2008/48/ES je redukce rozdílů právních úprav spotřebitelských úvěrů členských států, oproti starší směrnici 87/102/EHS, coţ by mělo pozitivním způsobem ovlivnit i nárůst přeshraničních úvěrů. Otázkou ovšem je, zda bude pro banky a jiné poskytovatele úvěru tento nárůst zásadní, neboť důvod nízkého počtu přeshraničních úvěrů poskytnutých finančními institucemi spočívá především v přirozených trţních bariérách. Zejména se jedná o posouzení úvěrové bonity spotřebitele, pouţití více jazyků, rozdílnou právní kulturu dvou členských států a komplikace spojené s vymáháním pohledávky z jiného členského státu. 4 V tomto ohledu nová směrnice ţádné velké změny nepřinesla. Počet přeshraničních úvěrů 2 VACEK, L. Reţim maximální harmonizace a jeho důsledky při transpozici směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěr. Jurisprudence. 2010, č. 7, s DERLEDER, P. Die vollharmonisierende Europäisierung des Rechts der Zahlungsdienste und des Verbraucherkredits. Neue Juristische Wochenschrift. 2009, č. 44, s SIEMS, M. Die neue Verbraucherkreditrichtlinie und ihre Folgen. Europäische Zeitschrift für Wirtschaft. 2008, č. 15, s

9 bude dle mého názoru i nadále nízký a bohuţel se směrnici nové trhy pro věřitele otevřít nepodařilo. Bez ohledu na některé své nedostatky (viz další text) je směrnice 2008/48/ES bezpochyby velkým přínosem k harmonizaci a redukci roztříštěnosti právních řádů členských států Evropské unie v oblasti práva spotřebitelského úvěru. 2.1 Implementace směrnice 2008/48/ES do právního řádu Spolkové republiky Německo Reţim plné harmonizace umoţňuje členským státům zvolit si způsob, jakým transponují směrnici do svých právních řádů. Nabízí se v zásadě dvě různé varianty, a to začlenění směrnice do jednoho ze základních kodexů, kterými jsou občanský nebo obchodní zákoník, nebo do samostatného zákona. Německý zákonodárce zvolil formu první a začlenil směrnici 2008/48/ES do tradičního prostředí Německého občanského zákoníku [Bürgerliches Gesetzbuch, (dále jen BGB )], konkrétně do ustanovení , kapitoly 2, zvláštní předpisy pro smlouvy o spotřebitelském úvěru. Současně s BGB postihly změny související s transpozicí směrnice i prováděcí zákon k BGB [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (dále také EGBGB )], 5 který obsahuje vzory informačních formulářů a především obsáhlé výčty informací (technické předpisy), které věřitel musí spotřebiteli před uzavřením, při uzavírání a v průběhu trvání smlouvy poskytnout. Věcně se tím nic nemění, BGB disponuje pouze omezeným prostorem oproti EGBG, který je stále schopen dalšího rozšiřování. S ohledem na uvedené je toto řešení logickým vyústěním dané situace. Jen pro úplnost dodávám, ţe ustanovení týkající se spotřebitelských úvěrů ve Spolkové republice Německo vstoupily v platnost ke dni 12. května 2010 a účinnosti nabyly dne 11. června Tímto se Německo stalo vůbec první členskou zemí EU, která směrnici do svého právního řádu implementovala. 6 Český zákonodárce zvolil formu odlišnou od transpozice a následkem této skutečnosti byl vznik samostatného zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále také ZosÚ ). Zmíněný zákon upravuje pouze některá práva a povinnosti se spotřebitelským úvěrem související. Na ostatní práva a povinnosti v zákoně neupravené, je nutné aplikovat zejména ustanovení občanského zákoníku (dále také OZ ) 7, obchodního zákoníku 8 a zákona č. 5 Zákon doprovázející BGB, obsahující zejména přechodná ustanovení. 6 ADY, J. Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie in deutsches Recht und besondere verbraucherpolitische Aspekte. Johanes Ady. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankenrecht. 2009, roč. 63, s Především ustanovení hlavy páté o spotřebitelských smlouvách, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 6

10 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Domnívám se, ţe smlouva o spotřebitelském úvěru zřetelným způsobem demonstruje problematiku dvoukolejnosti českého soukromého práva, konkrétně se můţe jednat o problém, dle jakého právního předpisu se bude posuzovat institut promlčení. V tomto ohledu je německá úprava přehlednější, neboť právní úprava spotřebitelských úvěrů není roztříštěna do několika právních předpisů. 3 Předmět úpravy V úvodu diplomové práce povaţuji za důleţité seznámit čtenáře s okruhem právních vztahů, které BGB, potaţmo zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru reguluje. 3.1 Osobní působnost předpisů týkající se spotřebitelského úvěru Věřitel a spotřebitel jako smluvní strany úvěrové smlouvy Ustanovení BGB týkající se spotřebitelského úvěru se vztahují na spotřebitele na straně jedné a věřitele na straně druhé. Definici spotřebitele obsahuje ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice a 14 BGB: Spotřebitel je každá fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy jedná za účelem nesouvisejícím s její živností, podnikáním nebo povoláním. 9 Osobní působnost se vedle spotřebitelů vztahuje i na okruh specifických osob, tzv. Existenzgrüder. 10 Německý zákonodárce vysvětluje v důvodové zprávě uvedené odchýlení od směrnice skutečností, ţe se ochranná ustanovení budou týkat úvěrů na niţší částky (do EUR), to jsou takové, které jsou potřebné k zaloţení jednoduché ţivnostenské činnosti. 11 I přes uvedené dle mého názoru došlo k dostatečné transpozici čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice, neboť Existenzgründer není povaţován za spotřebitele. Německý zákonodárce v tomto případě pouze rozšířil osobní působnost ustanovení o spotřebitelském úvěru o další okruh osob. Jako věřitel je ve směrnici definována osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Není tedy rozhodné, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Z pohledu směrnice 2008/48/ES má postavení věřitele i osoba nabízejí úvěr, i kdyţ ho nemusí ani poskytnout a je označována 8 Především obecná ustanovení o smluvních závazkových vztazích a ustanovení o smlouvě o úvěru dle 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 9 KRÜGER, W., WESTERMANN, P. Müncherner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band vydání. Mnichov : Nakladatelsatví C. H. Beck, 2012, s Jako Existenzgründer jsou označovány osoby, které zakládají podnik a stávají se tak samostatně výdělečně činnými. 11 Deutscher Bundestag Gesetzentwurf der Bundesregierung [online] [cit ]. Dostupné z:< 7

11 jako věřitel. Uvedené ustanovení je přinejmenším problematické, neboť právní teorie vymezuje věřitele jako jakoukoli osobu, které z jakéhokoli vztahu vzniká právo na plnění od dluţníka. 12 Úprava práva spotřebitelských úvěrů se vztahuje mimo jiné i na osoby podnikající bez příslušného oprávnění, tj. na neoprávněné podnikatele. 13 Na straně věřitelů budou nejčastěji vystupovat banky, poskytovatelé leasingů, spořitelní a úvěrová druţstva a obchodní společnosti oprávněné poskytovat nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr Zprostředkovatel Velký přínos, který směrnice 2008/48/ES do právních řádů členský států přináší, je úprava osoby zprostředkovatele. Jiţ starší směrnice 87/102/EHS v čl. 3 (regulace reklamy) okrajově upravovala práva a povinnosti zprostředkovatele, nicméně nová směrnice představuje v tomto směru velký pokrok. 14 Dle ustanovení 655a BGB je zprostředkovatel fyzická nebo právnická osoba, která za odměnu nabízí spotřebiteli moţnost uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít. 15 Zprostředkovatel musí stejně jako věřitel jednat v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, přičemţ není rozhodné, zda mu odměnu poskytne spotřebitel nebo věřitel. Ne vţdy odměna musí spočívat v peněţní platbě, moţný je i typ odměny například v předem dojednané hospodářské výhodě. 16 Zprostředkovatel je stejně jako věřitel vázán povinností, včasně před uzavřením úvěrové smlouvy v písemné formě poskytnout předsmluvní informace bez ohledu na skutečnost, zda smlouvu uzavírá jménem věřitele zprostředkovatel nebo samotný věřitel. Nová právní úprava stanovuje zprostředkovatelům povinnosti (například informační), coţ v předchozí úpravě chybělo. Tato změna je dle mého názoru krokem správným směrem. Dle ustanovení 655a BGB, respektive čl EGBGB, je zprostředkovatel úvěru povinen poskytnout následující informace: Jakou výši provize zprostředkovatel ţádá od spotřebitele za zprostředkování úvěrové smlouvy; Skutečnost, zda za zprostředkování úvěru dostane zprostředkovatel od věřitele provizi, případně její výši; 12 HULMÁK, M. Práva a povinnosti věřitele při poskytování. Jurisprudence. 2010, č. 7, s BÜLOW, P., ARTZ, M. Verbraucherkreditrecht Kommentar. 7. vyd. Mnichov : Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s HOFMANN, M. Die Reform der Verbrauchkredit-Richtlinie (87/102/EWG). 1. vydání. Berlín : Nakladatelství De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, 2007, s Ust. 655a Bürgerliches Gesetzbuch. BGBl. I S. 42, S. 2909; 2003 I S WÖSTHOFF, P. Die Vebraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG und deren Umsetzung ins deutsche Recht. 2010, 161 s. Disertační práce. Universität Wien, Právnická fakulta. Vedoucí práce Brigitta Zöchling-Jud 8

12 Rozsah svých oprávnění a informaci, zda pracuje pro více věřitelů nebo jenom pro jednoho; Údaje o jednotlivých poplatcích týkajících se zprostředkování a jejich výši, pokud jsou známy k datu uzavření smlouvy. Dále je zprostředkovatel povinen po uzavření zprostředkovatelské smlouvy předat spotřebiteli kopii nebo originál smlouvy, přičemţ zprostředkovateli vzniká právo na provizi aţ po uzavření a nabytí účinnosti smlouvy o zprostředkovatelském úvěru. 17 Kromě těchto informací je zprostředkovatel povinen uvést katalog předsmluvních informací dle 491 BGB a 5 ZosÚ stejně jako věřitel, přičemţ je uplatňována vyvratitelná domněnka, dle které splní-li zprostředkovatel předsmluvní informační povinnost, má se za to, ţe tak učinil i věřitel. Jako zprostředkovatelé úvěru často vystupují i dodavatelé nebo poskytovatelé sluţeb, kteří vykonávají činnost zprostředkovatele pouze v rámci své vedlejší činnosti. Aby nebyli tito zatěţováni povinnostmi týkající se předsmluvního informování spotřebitele, nemusí v souladu se směrnicí poskytnout výčet všech informací dle ust. 491 BGB. Nesplnění informační povinnosti ze strany zprostředkovatele, který tuto činnost vykonává jako činnost hlavní, by mělo za následek neplatnost zprostředkovatelské smlouvy dle 655b BGB. Jak jsem jiţ uvedl výše, jsem příznivcem zpřísněné právní úpravy týkající se zprostředkovatelů. Před vstupem směrnice 2008/48/ES v platnost se zprostředkovatelé obohacovali na úkor ekonomicky slabších osob například tím, ţe si vyúčtovávali neúměrně vysoké poplatky za zprostředkování a za sluţby, které neměly se zprostředkovatelskou smlouvou ţádnou souvislost. 18 I přes podstatné zlepšení úpravy zprostředkovatelů, má uvedené úprava určité nedostatky. Například je moţné, ţe provize bude obsaţena v rámci celkové sazby nákladů a spotřebitel se o výši provize buď vůbec nedozví, nebo aţ velmi komplikovaným způsobem. Jsou to právě osoby zprostředkovatelů, které velmi často zneuţívají svého postavení a jednají v rámci nekalých obchodních praktik. 19 Zavedení nového typu podnikání v kategorii vázaných ţivností poskytování nebo zprostředkování úvěru do českého a německého práva je tedy vítaným krokem k větší regulaci jednání zprostředkovatelů, a to zejména v zavedení informační povinnosti ve vztahu ke spotřebiteli. Další pozitivum, které přináší směrnice 2008/48/ES, 17 BÜCHTLING, H. Beck sches Rechtsanwalts-Handbuch. 10. přepracované vydání. München : Nakladatelství C.H. Beck, 2011, s ADY, J. Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie in deutsches Recht und besondere verbraucherpolitische Aspekte. Johanes Ady. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankenrecht. 2009, roč. 63, s Dejte pozor na zprostředkovatele úvěru. FinExpert.cz [online]. Last modified 18 March 2012 [cit ]. Dostupné z: <http://finexpert.e15.cz/dejte-pozor-na-zprostredkovatele-uveru> 9

13 je skutečnost, ţe finanční arbitr má pravomoc rozhodovat spory mezi zprostředkovateli, čímţ dojde k urychlení a větší efektivitě řešení sporů mezi spotřebiteli a věřiteli (viz kapitola 7). 3.2 Věcná působnost Pozitivní vymezení Spotřebitelským úvěrem je příslib poskytnutí finančních prostředků podnikatelem fyzické nepodnikající osobě. Takto vymezuje spotřebitelský úvěr ustanovení 491 odst. 1 BGB. Směrnice 2008/48/ES v čl. 3 písm. c) pojímá úvěrovou smlouvu, jako takovou smlouvu, na jejímţ základě věřitel poskytuje nebo slibuje věřiteli úvěr ve formě odloţené platby, půjčky nebo jiné podobné finanční sluţby. 20 Český zákonodárce spotřebitelský úvěr věcně vymezil téměř stejným způsobem jako směrnice 2008/48/ES, tj. ţe definoval věcnou působnost demonstrativním výčtem smluvních vztahů. 21 Smlouva o spotřebitelském úvěru nepředstavuje samostatný smluvní typ, jedná se spíše o kategorii, která v sobě zahrnuje více smluvních typů, a to i smlouvy inominátní. Konkrétně se bude jednat o smlouvu o půjčce a úvěru, o koupi najaté věci, ale i smlouvu kupní nebo smlouvu o dílo, pokud je sjednána odloţená platba, spotřebitelský úvěr ve formě poskytnutí kreditních karet, která umoţňuje čerpání finančních prostředků, a dále nepojmenované smlouvy, zejména smlouvy leasingové. 22 Ustanovení týkající se spotřebitelského úvěru se pouţijí pouze na finanční leasing, tj. takový leasing, kde financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující společnosti a aţ na konci leasingu přechází do vlastnictví spotřebitele. Z věcné působnosti je tak vyňat leasing operativní. 23 Spotřebitelský úvěr je klasický obligační vztah, kdy na jedné straně stojí věřitel (podnikatel) a na straně druhé spotřebitel. Věřitel má povinnost spotřebiteli poskytnout peněţní prostředky a spotřebitel má právo tyto finanční prostředky vrátit a zaplatit úroky. Z uvedené definice je moţné spotřebitelský úvěr vymezit následujícími znaky: Poskytnutí financování ve formě poskytnutí peněz, které mají být vráceny nebo v časovém rozloţení plateb za věc nebo sluţbu, která je poskytnuta nyní. 20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48 ES, ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102 EHS 21 Ust. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru 22 BÜLOW, P., ARTZ, M. Verbraucherkreditrecht Kommentar. 7. vyd. Mnichov : Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s OMLIT, S. Finanzierungsleasing unter der neuen Verbraucherkreditrichtlinie. Neue Juristische Wochenschrift. 2010, č. 37, s

14 Spotřebitel, jako fyzická osoba, která nejedná v rámci podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání Věřitel, jako osoba nabízející či poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 24 Pouze za předpokladu, ţe jsou splněny tyto tři uvedené podmínky, je moţné hovořit o spotřebitelském úvěru Negativní vymezení Na pozitivní vymezení spotřebitelských úvěrů navazuje v čl. 2 odst. 2 negativní vymezení, tj. takové typy smluv, na které se směrnice 2008/48 ES nevztahuje, i kdyţ v některých případech splňují definiční znaky spotřebitelského úvěru. Vynětí je odůvodněno specifickým charakterem smluv dle preambule k směrnici číslo 14. Z působnosti směrnice jsou tedy vyňaty úvěrové smlouvy: a) které jsou zajištěny hypotékou nebo jiným zástavním právem, b) úvěrové smlouvy, jejichţ účelem je nabytí nebo zachování vlastnických práv k pozemku, c) úvěrové smlouvy na celkovou výši úvěru niţší neţ 200 EUR nebo vyšší neţ EUR, d) smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy, kde není stanovena povinnost odkupu předmětu smlouvy, e) úvěrové smlouvy ve formě přečerpání, kde musí být splacen do jednoho měsíce, f) úvěrové smlouvy, kde je úvěr poskytnut bez úroků a jakýchkoli jiných poplatků, g) úvěrové smlouvy, které zaměstnavatel nabízí úvěr svým zaměstnancům jako vedlejší činnost bez úroků nebo s ročním procentní sazbou nákladů niţšími, neţ jaké jsou převaţující na trhu, h) úvěrové smlouvy sjednané s obchodníkem s cennými papíry nebo bankou, jejímţ účelem je provedení operace s investičním nástrojem, přičemţ obchodník s cennými papíry nebo banka je do této operace zapojena, i) úvěrové smlouvy, které jsou výsledkem urovnání před soudem, j) úvěrové smlouvy, které se vztahují k bezplatně odloţené platbě stávajícího dluhu, k) úvěrové smlouvy, ve kterých má spotřebitel jak záruku sloţit věc do úschovy a konečně l) úvěrové smlouvy poskytované omezenému okruhu veřejnosti na základě právního předpisu pro účely obecného zájmu a za niţší úrokové sazby, neţ jaké převaţují na trhu. 25 Zatímco český zákonodárce i se všemi nedostatky převzal téměř stejné znění čl. 2 odst. 2 směrnice, aţ na výjimku, kdy fakticky spojil písm. a), b) tím, ţe v ustanovení 2 odst. 1 ZosÚ z působnosti zákona jsou vyňaty odloţené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční 24 WACHTLOVÁ, L., SLANINA, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48 ES, ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102 EHS 11

15 sluţby poskytnuté pro účely bydlení, v nichţ je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti a jejichţ účelem je 1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti, 2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém druţstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva uţívání bytu či rodinného domu, 3. změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční sluţby s účelem uvedeným v bodě 1 aţ 3, nebo 5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční sluţby. Česky zákonodárce oproti transponované směrnici tedy zúţil okruh právních vztahů, na které se měl vztahovat čl. 2 písm. a) směrnice, který bez ohledu na účel úvěru vyjímá z působnosti směrnice spotřebitelské úvěry, které jsou zajištěny zástavním právem. Český zákon vyjímá z působnosti pouze takové úvěrové smlouvy, které jsou vázány na účel bydlení, či nabytí vlastnických práv k nemovitosti a pohledávka je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti. 26 Přičemţ dle mého názoru by měl být účel úvěrové smlouvě vţdy přesně ve smlouvě vymezen. Další otázkou ovšem je to, zda český zákonodárce konformně se směrnicí 2008/48/ES transponoval ustanovení 2 písm. a). Německý zákonodárce se vydal jinou cestou a z věcné působnosti vyňal mnohem menší okruh právních vztahů. Negativní vymezení vymezuje ustanovení 491 BGB, dle kterého jsou z věcné působnosti vyňaty spotřebitelské úvěrové smlouvy: a) na celkovou výši niţší neţ 200 EUR, b) ve kterých je spotřebitel jako záruku skládá do úschovy věc a odpovědnost spotřebitele je vymezena na tuto věc a na takové smlouvy, kde pohledávka věřitele je zajištěna zástavním právem, c) ve kterých musí být úvěr splacen do jednoho měsíce a platí se pouze zanedbatelné poplatky d) uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a e) poskytované omezenému okruhu veřejnosti na základě právního předpisu pro účely obecného zájmu Hypoteční úvěry Německý zákonodárce zahrnul do věcné působnosti i takové úvěrové smlouvy, které jsou poskytnuty pro účely bydlení a zároveň jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti (účelové hypoteční úvěry). I kdyţ tato oblast práva úvěrů spotřebitelských nespadá do harmonizované oblasti směrnice, německý zákonodárce i přes specifickou povahu těchto smluvních vztahů jim poskytuje téměř stejnou ochranu, jako běţnému spotřebitelskému 26 KOTÁSEK, J. Některé novinky v úpravě spotřebitelských úvěrů. Obchodně právní revue. 2010, č. 4, s BÜLOW, P., ARTZ, M. Verbraucherkreditrecht Kommentar. 7. vyd. Mnichov : Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s

16 úvěru. Je zřejmé, ţe dochází k jistému odklonu od směrnice, která úvěry zajištěné zástavním právem ze své působnosti vylučuje, tento odklon dle mého názoru, ale poskytne vyšší úroveň ochrany spotřebitele. Závěrem povaţuji za důleţité zmínit skutečnost, ţe na hypoteční úvěry se nevztahuje ta část ustanovení upravující spotřebitelský úvěr, která se týká se výpovědního práva spotřebitele, předčasného splacení, prodlení spotřebitele a náhrady nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které vznikly v souvislosti s předčasným splacením. 28 Důvodem tohoto vyloučení by byl vznik neúměrně vysokých transakčních nákladů, které by se negativním způsobem promítly do výše úrokové sazby. Z ustanovení o spotřebitelském úvěru jsou aplikovány především ta, která se dotýkají informační povinnosti věřitele a odstoupení od smlouvy. Především právo odstoupit od smlouvy hypoteční smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy výrazným způsobem zvyšuje úroveň ochrany spotřebitele. Aby mohl spotřebitel od hypoteční smlouvy odstoupit, je nutné, aby finanční prostředky z hypoteční smlouvy slouţily výhradně k financování nemovitosti, která byla ve smlouvě přesně vymezena. Zjednodušeně řečeno je nutné, aby jednotlivé smlouvy tvořily tzv. obchodní celek (více kapitola 5). Dále spadají do věcné působnosti i takové spotřebitelské úvěry s celkovou částkou vyšší neţ EUR. Německý zákonodárce odůvodňuje uvedené odchýlení od směrnice tím, ţe i u takových druhů smluv, ve kterých je jedna ze smluvních stran spotřebitel a které jsou vyloučeny z věcné působnosti směrnice 2008/48/ES, je nutné spotřebiteli poskytnout stejnou ochranu jako u regulérních smluv o spotřebitelském úvěru. 29 Německá právní úprava o spotřebitelských úvěrech se dokonce vztahuje i na takové úvěrové smlouvy, jejímţ účelem je provedení operace s investičním nástrojem (zpravidla s investičním cenným papírem). Poslední bod týkající se nákupu cenných papírů se mi jeví jako více neţ sporný, protoţe na kapitálovém trhu se většinou pohybují osoby problematiky znalé a splatnost těchto úvěrů poskytovaných za účelem nákupu investičních cenných papírů je zpravidla pouze několik měsíců. Německý zákonodárce rozšířil oproti českému jak osobní, tak i věcnou působnost ustanovení o spotřebitelském úvěru. Ztotoţňuji se s názorem Spolkového sněmu, ţe úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti si zaslouţí stejný rozsah ochrany jako klasické úvěry o spotřebitelském úvěru. Pořízení hypotéky je závaţným ţivotním krokem, který 28 Ust. 491 Bürgerliches Gesetzbuch. BGBl. I S. 42, S. 2909; 2003 I S Deutscher Bundestag Gesetzentwurf der Bundesregierung [online] [cit ]. s. 76. Dostupné z:< 13

17 můţe ovlivnit ţivot spotřebitelů po několik i desítek let, a proto si myslím, ţe si i hypoteční úvěr zaslouţí ochranu zákona o spotřebitelském úvěru. Po zpracování této kapitoly je zřejmé, ţe existují určité odlišnosti jak ve věcné, tak i v osobní působnosti, coţ zřejmě povede k narušení vnitřního trhu EU. Zda se tomu skutečně stane, bude nutné počkat na zprávu Komise o uplatňování směrnice 2008/48/ES v členských státech. 14

18 4 Informace a postupy předcházející uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru Poskytování předsmluvních informací lze povaţovat za jeden z centrálních aspektů evropského spotřebitelského práva. Směrnice 2008/48/ES tento aspekt plně respektuje, neboť informování spotřebitele o náleţitostech smlouvy o spotřebitelském úvěru patří k základním pilířům uvedené směrnice. Poskytování informací se odehrává v zásadě na čtyřech úrovních: na úrovni reklamy, v předsmluvním stádiu, při uzavírání úvěrové smlouvy a konečně za trvání úvěrové smlouvy. 4.1 Standardní informace uváděné v reklamě Změny, které přináší do právních řádů členských států směrnice 2008/48/ES se podstatným způsobem dotýkají úpravy reklamy na spotřebitelský úvěr (dále také reklama ). Konkrétně se jedná o rozšíření povinných údajů, které musí reklama obsahovat. Německý zákonodárce reagoval na poţadavky směrnice tím, ţe nařízení o cenových údajích [dále jen PAngV (Preisangabenverordnung)] rozšířil o 6a, 6b, které regulují reklamy na spotřebitelské úvěry. Dle dikce ustanovení 6a PangV 30 musí reklama na úvěrovou smlouvu, jeţ uvádí úrokovou sazbu nebo jiné údaje o nákladech úvěru obsahovat: výpůjční úrokovou sazbu, celkovou výši spotřebitelského úvěru a roční procentní sazbu nákladů (dále také RPSN ). Co se týká úrokové sazby, věřitel musí ještě uvést, zda se jedná o sazbu pevnou, pohyblivou nebo kombinovanou, dále musí uvést, jaké dodatečné náklady bude muset spotřebitel zaplatit při uzavření smlouvy (pojištění proti neschopnosti splácet úvěr, poplatek za vyřízení úvěru). Náklady za tyto sluţby potom musí být zahrnuty do RPSN. Dalším poţadavkem směrnice v čl. 2 odst. 2 je, aby standardní informace byly podávány jasným, zřetelným a výstiţným způsobem. Dle důvodové zprávy musí být povinné údaje v reklamě odděleny opticky, akusticky nebo jinak schopny vnímání od ostatních informací. 31 Tento problém se zejména dotýká nenápadných poznámek pod čarou, které jsou psány velmi malým aţ nečitelným písmem. 30 Shodný výčet informací obsahuje čl. 4 odst. 2 písm. a-c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48 ES, ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102 EHS. 31 Deutscher Bundestag Gesetzentwurf der Bundesregierung [online] [cit ]. s. 43. Dostupné z:< 15

19 Německá právní úprava kromě povinných údajů (výše úroků, RPSN a celková výše úvěru) předpokládá uvedení dalších údajů pouze v případě, pokud se týkají okolností, které věřitel určil jako podmínku uzavření smlouvy. Tyto okolnosti jsou následující: doba trvání spotřebitelského úvěru, v případě úvěru ve formě odloţené platby za konkrétní zboţí nebo sluţbu cenu v hotovosti a výši případné zálohy a konečně celkovou částku splatnou spotřebitelem včetně výše splátek. 32 Zmíněná úprava je zcela konformní se směrnicí, neboť uvedení těchto informací v reklamě nechává směrnici zcela na vůli členských států. 33 Právní úprava reklamy v České a Německé spolkové republice je zásadně odlišná. Česká úprava v ustanovení 4 ZosÚ vyţaduje, aby v reklamě byly podány veškeré informace, které směrnice v čl. 4 obsahuje. Uvedené opatření se mi jeví jako velmi nešťastné, protoţe spotřebitel bude zahrnut jiţ ve stádiu nabídky velkým mnoţstvím informací pro něj různé vypovídající hodnoty. Spotřebitel musí v kaţdém případě s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy obdrţet katalog předsmluvních informací, ve kterém všechny důleţité informace budou muset být uvedeny, proto by stačilo do reklamy zahrnout pouze klíčovou informaci o RPSN, která má rozhodující vliv na to, zda spotřebitel úvěrovou smlouvu podepíše či ne. Velké mnoţství informací, se kterým se ve všech stádií uzavírání smlouvy spotřebitel setká, můţe mít takový následek, ţe spotřebitel nejdůleţitější informaci přehlédne. V neposlední řadě budou mít zákonné poţadavky za následek vznik vyšších nákladů za reklamu, která bude muset být podstatně rozsáhlejší, aby vyhověla všem zákonným poţadavkům Reprezentativní příklad Dle čl. 2. odst. 2 směrnice musí být standardní informace v reklamě uvedeny jasným, výstiţným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu. Německý zákonodárce se neomezil pouze na doslovné převzetí znění směrnice a v ustanovení 6a odst. 3 PAngV tento neurčitý právní pojem reprezentativní přiklad více konkretizuje. Uvedené ustanovení ukládá věřitelům povinnost do názorného příkladu v reklamě uvést takovou výši 32 Čl. 4 odst. 2 písm. d-f) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48 ES, ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102 EHS 33 DOMKE, F., SPERLICH A. Werbung für Verbraucherkredite mit Zinsangaben. Betriebsberater, 2010, č. 35, s KOTÁSEK, J. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelském úvěrech: Větší (dez)orientace spotřebitele. Jurisprudence, 2010, č. 7, s

20 RPSN, kterou spotřebitel můţe očekávat u nejméně dvou třetin smluv. 35 Německý zákonodárce z textu zákona výraz reprezentativní příklad úplně vypustil. Uvedené opatření má pro spotřebitele daleko vyšší vypovídající hodnotu, neboť můţe tento efektivněji porovnávat nabídky od více věřitelů. Výše RPSN hraje u spotřebitelských úvěrů klíčovou roli, věřitelé v minulosti této okolnosti zneuţívali tím, ţe lákali spotřebitele na velmi nízkou úrokovou sazbou sdělením typu jiţ od 8,5% p. a. 36 Vypovídající hodnotu tohoto sděleni si spotřebitelé museli posoudit sami. Ve většině případů však u spotřebitelů zavládla deziluze, neboť úrokovou sazbu nabízenou v reklamě bylo téměř nemoţné si do úvěrové smlouvy sjednat. Nejniţší moţná úroková sazba je určena na neobvykle vysokou částku úvěru a pro bonitní klienty, kteří tyto typy úvěrů stejně nevyuţívají. 37 Novou právní úpravou, kdy demonstrativní příklad musí operovat s hodnotou RPSN, kterou obsahují dvě třetiny uzavíraných smluv o spotřebitelském úvěru, by mělo být těmto praktikám zabráněno. Český zákonodárce se nenechal inspirovat řešením, který zvolil britský 38 nebo německý zákonodárce a neurčitý pojem reprezentativní příklad zavedl do českého právního řádu. Nejsem velkým příznivcem neurčitých právních pojmů v zákonech, dokonce si myslím, ţe v současnosti jiţ do nových právních předpisů nepatří. Uvedený pojem vytváří pouze prostor pro diskusi, zda je reklama skutečně dostatečně reprezentativní, zda opravdu odpovídá dané cílové skupině atd. Pro úplnost dodávám, ţe za vědomé i nevědomé porušení povinnosti uvést v odpovídající formě a rozsahu standardní informace v reklamě je ve Spolkové republice Německo dle 10 odst. 2 PAngV moţné uloţit peněţitou pokutu aţ do výše EUR Předsmluvní informační povinnost věřitele Transpozicí rozsáhlých ustanovení směrnice týkající se předsmluvních informačních povinností věřitele a zprostředkovatele přineslo do německého BGB a EGBGB celou řadu změn. Z důvodu omezeného prostoru, kterým BGB disponuje, byl obsáhlý katalog všech předsmluvních informací včleněn do čl. 247, 1-4 EGBGB. Ustanovení 491a BGB obsahuje základní informace o způsobu a formě informování. Dle výše uvedených ustanovení 35 Ust. 6a odst. 3 Preisangabeverordnung. BGBl. I S [online] [cit ]. Dostupné z:< 36 DOMKE, F. SPERLICH, A. Werbung für Verbraucherkredite mit Zinsangaben. Betriebsberater, 2010, č. 35, s KOTÁSEK, J. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelském úvěrech: Větší (dez)orientace spotřebitele. Jurisprudence, 2010, č. 7, s Consumer Credit Regulation z roku 2010 vyţaduje, aby věřitel do reklamy uvedl takovou výši RPSN, kterou očekává nejméně u 66 % uzavřených smluv. 39 Ust. 6a odst. 2 Preisangabeverordnung. BGBl. I S [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.gesetze-im-internet.de/pangv/ 10.html> 17

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zákon č. 145/2010 Sb.

Zákon č. 145/2010 Sb. Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, s účinností od 1. ledna 2011, který nahrazuje zákon č. 321/2001 Sb. - o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Vzor č. 46: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení (1/5) Josef Novák, IČ: 9876543 se sídlem Praha 1, Myslbekova 56 podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 JUDr. Hynek Brom 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Struktura prezentace 1. Regulace významné tržní síly 2. Změna zákona 3. Budoucí

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více