Bankovní regulace. Boril!opov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní regulace. Boril!opov"

Transkript

1 Bankovní regulace Boril!opov

2 Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2

3 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy a náklady regulace! P#íklad: Regulace cen volání ze zahrani$í!koho?! Regulované subjekty málo kdy nesou náklady regulace!jak?! Nevhodn% zvolená regulace m!"e b&t neefektivní a nebo p#íli' nákladná!frédéric Bastiat! Petice v&robc! sví$ek, kte#í se sna"í ochránit domácí pr!mysl a trh proti silnému konkurentovi slunci. 3

4 Pro" regulovat!monopoly a p#irozené monopoly!externality!informa"ní asymetrie!nekonkuren"ní chování a predátorské ceny!regulace v bankovnictví: p#evá$n% díky informa"ní asymetrii!jaká mají b&t kritéria stanovení regulace:! Omezení ne"ádoucího chování?! Ochrana spot#ebitele?! Dosa"ení jin&ch národních cíl!?!polo$te si tyto otázky ve v%ci stanovení v&kupních cen zelené energie?!viz dále J.G. Stigler (laureát Nobelovy ceny): Teorie zajetí regulátor je v zajetí siln&ch ekonomick&ch skupin a regulace funguje jako nástroj obohacení t%chto skupin 4

5 P#íklad lidské vnímání není objektivní!budou rozdané dv% otázky. Odpov%zte na ob%, ale nekooperujte se sousedem.!vyhodnocení 5

6 D'vody pro bankovní regulaci!bankovní produkty jsou tzn. Credential goods! Jejich kvalitu nelze zhodnotit apriori a navíc je k tomu pot#eba vysoká znalost problematiky! A $asto ani aposteriori! Kvalita bankovního produktu (nap#íklad b%"ného ú$tu) se pozná v moment%, kdy je banka v problémech a to u" m!"e b&t pozd%!je tedy nutné chránit spot#ebitele!krach bank / bankovního systému ohro$uje celou ekonomiku! Krach mezinárodního bankovního systému ohro"uje sv%tovou ekonomiku! Bankovní regulace se tedy sna"í chránit i ekonomiku, p#ed pádem bank!realita je ov(em jiná regulaci lze pou$ít jako ú"inn& nástroj ochrany domácích bank co$ byl prvotní d'vod dohod Basel 6

7 Bezzubost regulace - p#íklad!zákaz spekulace na pokles cen - tzn. Short-selling! Opak od Long-buy koupím si akcii a za t&den ji prodám, realizuji v&nos, pokud cena vzrostla! Short-sell p!j$ím si akcii, kterou prodám, za t&den ji koupím zp%t a vrátím majiteli, relizuji v&nos, pokud cena akcie klesla a mohl jsem ji tedy koupit a vrátit levn%ji, ne" jsem ji prodal.!zákaz short-sellingu akcií evropsk&ch bank:! Mohu spekulovat na pokles celého akciového indexu, ve kterém je daná banka! Zárove(, ov'em nakoupím v'echny akcie daného indexu a dan&ch pom%rech, krom% akcií dané banky! Efektivn% jsem spekuloval na pokles pouze zmín%né banky a zárove( spl(uji regulatorní po"adavky 7

8 Jak regulovat?!nastavení stejn&ch podmínek ANO!Zavést povinnost zve#ej)ovat informace ANO!Zasahovat do cen NE!Sna$it se omezovat takové aktivity, kterou jsou politicky atraktivní NE!Rozhodn%te sami:! Povinnost zve#ej(ovat RPSN (ro$ní pr!m%rná sazba náklad!) u úv%rov&ch produkt!! Nastavení cenov&ch strop! na volání ze zahrani$í 8

9 Samoregulace!Existuje v n%kter&ch odv%tvích!v%t(í subjekty se dohodnou na ur"it&ch pravidlech a ty pak nastaví jako standard v odv%tví! Tato pravidla mají fungovat jako p#eká"ka vstupu do odv%tví!nap#íklad: odv%tvové asociace! Bankovní asociace 9

10 Bankovní regulace a dohody Basel

11 Co je Basel!M%sto ve!v&carsku ;)!Sídlo Bank for International Settlement (bis.org)!bis poslou$ilo jako platforma pro jednání BIS!V&sledkem jsou Kapitálové dohody! Basel capital accords!nejedná se o legislativu, ale spí(e o soubor doporu"ení, které se zem% G10 zavá$í implementovat do národní legislativ! V )R prost#ednictvím transponované sm%rnice EU!Nap#. Basel II má cca 400 stran, vyhlá(ka *NB má jen

12 Historie dohod Basel 1/3!P#ed basilejské období!banky byly regulovány na základ% národní legislativ!nap#. japonské a v&chodoasijské banky m%ly v&hodu ni"'í (nebo "ádné povinné ) kapitálové p#im%#enosti!sílil tlak britsk&ch bank na sjednocení regulace!1988: Basilejská dohoda známá jako Basel I!Zam%#ení pouze na kapitálovou p#im%#enost, rizikové profily bank byly ignorovány!one size fits all p#ístup rozd%lil anga"ovanosti do n%kolika 'irok&ch t#íd!dva klí$ové ukazatele:!aktiva / kapitál kapitálová p#im%#enost!cooke Ratio kapitál / rizikov% vá"ená anga"ovanost!velmi úsp%'ná a implementovaná po celém sv%t% dobrovoln% 12

13 Historie dohod Basel 2/3!1998: Dodatek zohled)ující tr$ní riziko ( BIS 98 )!Po"aduje dr"ení kapitálu i pro krytí tr"ního rizika!2004: Basel II!Komplexní po"adavky a doporu$ení jak #ídit rizika v bance!sjednocuje metody vykazování rizika!obsahuje 3 pilí#e #ízení rizik a bankovního dohledu!zavádí pojem Rizikov% vá"en&ch aktiv!vhodn% lze pracovat s r!zn&mi riziky!matematické modelování se stává standardem!co" bohu"el omezilo okruh kompetentních lidí 13

14 Historie dohod Basel 3/3!2010: Basel III Odpov%+ na finan"ní krizi!n%kolik úrovní pohledu!úrove( celkov&ch finan$ních rezerv tzn. Kapitál!Úrove( nároku na kvalitu kapitálu!portfoliová úrove( Pokrytí rizika p#ece(ování derivát!!transak$ní úrove( Pokrytí rizika vypo#ádání!zavedení proti-cyklick&ch pol'tá#!!p#i nadm%rném r!stu úv%ru (=> mo"né p#eh#átí ekonomiky), národní banka m!"e zv&'it finan$ní rezervy, $ím" zdra"í nové úv%ry 14

15 Basel II T#i pilí#e PRVNÍ PILÍ, Kapitálová p#im%#enost DRUH- PILÍ, T,ETÍ PILÍ, Minimální kapitálové po$adavky Pravidla pro v&po"et po$adovaného kapitálu Kapitálov& po$adavek pro: úv%rové opera"ní tr$ní riziko Bankovní dohled Posílené dohledové pravomoci Banky mohou pou$ívat interní modely Po$adavky na tr$ní disciplínu Posílené po$adavky na poskytování informací V%t(í tlak ve#ejnosti na odpov%dné chování bank P#ísn%j(í dohled a mo$nost pou$ití pouze interních model' Ve#ejná kontrola 15

16 Basel II Typy p#ístup' pro #ízení úv%rového rizika Standardizovan & " M%#ení úv%rového rizika podle fixních rizikov&ch vah na základ% ratingu externích agentur " Nejmén% sofistikovan& v&po$et kapitálu; obecn% nejvy''í kapitálová zát%" Základní IRB " M%#ení úv%rového rizika pomocí sofistikovan&ch vzorc! s intern% po$ítan&mi PD (pravd%podobnost selhání / default) a regulátorem dan&mi vstupy pro LGD (ztráta p#i selhání), EAD (expozice p#i selhání) a M (maturita kontraktu) " Rizikov% citliv%j'í kapitálové po"adavky Pokro"il& IRB " M%#ení úv%rového rizika pomocí sofistikovan&ch vzorc! s intern% po$ítan&mi parametry PD, LGD, EAD a M " P#echod na Pokro$il& IRB p#ístup povolen po pro banky s robustním interním systémem #ízení rizik a propracovan&m systémem sb%ru dat 16

17 BASEL ve sv%t% Evropa " V'echny velké Evropské banky sm%#uji k Pokro$ilému p#ístupu vyu"ívajícího interní modely " St#ední evropské banky p#ijaly Basel II Základní p#ístupu vyu"ívající interní modely " Men'í evropské banky p#ijaly Basel II Standardizovan& p#ístup USA " V%t'ina americk&ch bank z!staly na Basel I a $asem se posunuly k Basel 1* " Top 10 americk&ch bank p#ijalo Basel II Pokro$il& p#ístupu vyu"ívající interní modely Japonsko " Japonské banky p#ijaly Basel II Standardizovan& p#ístup Pokro"ilej(í p#ístupy p#iná(ejí citliv%j(í rizikové modely a v%t(inou i úsporu kapitálu 17

18 Basel II Bankovní dohled a tr$ní disciplína!d'kladné prov%#ení postup' banky a zamezení regulatorní arbitrá$e! Tedy chování, které efektivn% sni"uje po"adovan& kapitál zatímco riziko podstupované bankou z!stává stejné!druh& pilí# umo$)uje *NB ov%#it, zda-li banky adekvátn% #ídí rizika, která nejsou explicitn% zmín%na Prvním pilí#em! Nap#. kapitálové po"adavky na krytí v&znamného úrokového rizika!druh& pilí# dále po$aduje provád%ní tzn. stress test'! Neboli testování dopadu nep#íznivého v&voje na trhu na rozvahy bank a zda-li jsou interní modely schopny tento v&voj zachytit!t#etí pilí#: Povinnost zve#ej)ovat informace! Ú$elem je zv&'it tr"ní disciplínu uvalením v%t'ích povinností zve#ej(ovat informace o rizikovosti a kapitálu bank 18

19 Basel II T#i pilí#e Skute"ná d'le$itost Kapitálová p#im%#enost PRVNÍ PILÍ, Minimální kapitálové po$adavky Pravidla pro v&po"et po$adovaného kapitálu Kapitálov& po$adavek pro: úv%rové opera"ní tr$ní riziko DRUH- PILÍ, Bankovní dohled Posílené dohlí$ecí pravomoci Banky mohou pou$ívat interní modely T,ETÍ PILÍ, Po$adavky na tr$ní disciplínu Posílené po$adavky na poskytování informací V%t(í tlak ve#ejnosti na odpov%dné chování bank P#ísn%j(í dohled a mo$nost pou$ití interních model' Ve#ejná kontrola 19

20 Otázky a odpov%di

21 D%kuji za pozornost

22 Dodate"né informace: Právní prameny!vyhlá(ka ". 123/2007 Sb., o pravidlech obez#etného podnikání bank, spo#itelních a úv%rních dru$stev a obchodník' s cenn&mi papíry ve zn%ní vyhlá(ky ". 282/2008 Sb.! Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES o p#ístupu k "innosti úv%rov&ch institucí a o jejím v&konu (p#epracované zn%ní).! dokument Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards! Není pramenem $eského práva!!p'vodní dokument Basel III! Není pramenem $eského práva! A stále není zapracován ani v právu EU 22

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

ISSN 1801 2361 roník 4

ISSN 1801 2361 roník 4 ISSN 1801 2361 roník 4 Copyright 2003 2007 Jií íha, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je uren k volnému šíení. Pokud Vás jeho obsah zaujal, zašlete jej prosím svým kolegm

Více