KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS"

Transkript

1 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo financí ČR KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Na Františku 32, Praha 1 Staré Město Odbor podnikatelského prostředí Tel.: Ministerstvo financí České republiky Letenská 15, Praha Tel.:

2 Obsah dokumentu Úvod Základní informace o konzultaci Základní informace o směrnici o smlouvách o spotřebitelském úvěru Konzultační otázky Část A) k vybraným ustanovením směrnice, která umožňují členským státům vybrat vhodnou variantu transpozice (tzv. diskrece) I. Působnost právní úpravy čl. 2 odst. 5 II. Působnost právní úpravy čl. 2 odst. 6 III. Standardní informace uváděné v reklamě čl. 4 odst. 1 IV. Standardní informace uváděné v reklamě čl. 4 odst. 2 písm. c) V. Předsmluvní informace čl. 5 odst. 6 VI. Požadavky na předsmluvní informace týkající se některých úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a některých konkrétních úvěrových smluv čl. 6 odst. 2 VII. Informace, které mají být uvedeny v úvěrových smlouvách čl. 10 odst. 1 VIII. Povinnost uvádět RPSN u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání čl. 10 odst. 5 písm. f) IX. Smlouvy o vázaném úvěru čl. 15 odst. 2 X. Předčasné splacení čl. 16 odst. 4 Část B) Dohled a přístup do odvětví Část C) Možnosti vnitrostátní úpravy I. Vnitrostátní úprava úvěrových smluv s celkovou výší úvěru nižší než 200 EUR II. III. IV. Vnitrostátní úprava úvěrových smluv, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti či jiným zajišťovacím právem Vnitrostátní úprava úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání, kde úvěr musí být splacen do jednoho měsíce Vnitrostátní úprava úvěrových smluv, kde je úvěr poskytnut bez úroků a poplatků a úvěrových smluv, které musí být splaceny do tří měsíců a platí se pouze zanedbatelné poplatky V. Vnitrostátní úprava úvěrových smluv, při jejichž uzavření se žádá, aby spotřebitel složil věřiteli do úschovy nějakou věc Část D) Mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů 2

3 Část E) k hodnocení celkových dopadů I. Předsmluvní informace II. Výpočet RPSN III. Přístup k databázi IV. Právo na odstoupení od smlouvy V. Obsah s mluv VI. Odpovědné půjčování, povinnost posoudit úvěruschopnost VII. Povinnosti zprostředkovatelů 3

4 ÚVOD Základní informace o konzultaci 1.1 Účel konzultace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (dále jen směrnice ) je směrnicí, ve které byl uplatněn princip maximální harmonizace. Při její transpozici do tuzemského právního řádu u institutů upravených takovou směrnicí se nemohou členské státy odchýlit od úpravy, která je obsažena ve směrnici. Přesto však vzhledem k tomu, že v mnohých případech bylo nutné respektovat zájmy členských států na udržení stávajícího regulatorního režimu nebo nebylo možné prosadit jednotně akceptovatelné řešení, směrnice na řadě míst výslovně dává členským státům možnost přijmout v rámci určitých mantinelů odchylnou úpravu v podobě národní právní úpravy, která vyhovuje podmínkám členského státu (tzv. diskrece). Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí je při transpozici směrnice do českého právního řádu využít těchto diskrecí k vytvoření účelné, efektivní a přiměřené regulace poskytování spotřebitelského úvěru přizpůsobené potřebám a podmínkám českého trhu. Cílem konzultace je transparentní cestou zapojit do procesu transpozice směrnice širokou odbornou veřejnost a pro optimální nastavení regulačních požadavků získat klíčové připomínky, názory, podněty a návrhy k jednotlivým možným řešením od poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v rámci jak bankovního, tak nebankovního sektoru, představitelů spotřebitelské veřejnosti a příslušných dozorových institucí. Získané informace budou využity při zpracování dopadové studie a stanou se tak základním podkladem při hodnocení dopadů regulace (RIA Regulatory Impact Assessment). 1.2 Proces konzultace Konzultační materiál, který má dvě části, byl připraven společně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem financí ČR. Obsahem první části jsou základní informace o směrnici. Druhá část obsahuje konkrétní otázky k nastolené problematice, která je vždy stručně popsána v úvodu. Uvítáme všechny věcné odpovědi, připomínky, návrhy a podněty k problémům vymezeným v materiálu i případným nejasnostem v textu směrnice. Ty pak budou klíčovým podkladem i pro formulaci finálního návrhu paragrafovaného znění příslušného právního předpisu. Lhůta k zaslání reakcí na předložený konzultační materiál končí dnem 31. října Vaše odpovědi na otázky, případně další připomínky a podněty lze zasílat elektronicky na adresu popřípadě písemně na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1 Staré Město, v obou případech vždy s označením Spotřebitelský úvěr. 1.3 Metodika konzultace V souladu s metodikou Ministerstva vnitra pro zpracování RIA by konzultace měla od dotčených subjektů poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, spotřebitelských sdružení, odborné veřejnosti získat stanovisko k jimi očekávaným dopadům. 4

5 Žádáme o sdělení Vašeho stanoviska k dopadu směrnice, a to zejména dopadu, který se týká Vás či Vaší instituce, ale také případně dopadu, který očekáváte u další, Vámi definované skupiny dotčených subjektů, v následující struktuře: A. Informace o Vás Základní údaje (název společnosti, sídlo, předmět činnosti, doba působení v oblasti spotřebitelských úvěru) B. Očekávané náklady Vaší instituce Vašich zákazníků Třetí strany (pokud je to relevantní) C. Očekávaný dopad na cenu spotřebitelského úvěru poskytovaného Vašim zákazníkům Třetí straně (pokud je to relevantní) D. Očekávané přínosy pro Vaši instituci Vaše zákazníky Třetí strany (pokud je to relevantní) E. Očekávaná rizika negativní důsledky pro Vaši instituci Vaše zákazníky Třetí strany (pokud je to relevantní) V rámci zjišťování dopadů berte prosím v úvahu všechny relevantní náklady a přínosy, tedy peněžní i nepeněžní, přímé i nepřímé. V případě, kdy to bude možné, uvítáme také odhad rozsahu či finanční výše dopadu. 2. Základní informace o směrnici 2.1 Legislativní proces V roce 1995 předložila Komise zprávu o uplatňování směrnice 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru a vedla rozsáhlé konzultace se zúčastněnými subjekty. V roce 1996 byla vypracována druhá zpráva o uplatňování této směrnice. Tyto zprávy a konzultace odhalily významné rozdíly mezi právními předpisy jednotlivých členských států v oblasti poskytování úvěrů pro fyzické osoby obecně a spotřebitelských úvěrů zvláště. Důsledkem těchto rozdílů bylo narušení hospodářské soutěže mezi věřiteli ve Společenství a vytváření překážek na vnitřním trhu tam, kde členské státy přijaly různá kogentní ustanovení přísnější než ustanovení směrnice. Rovněž tak byla omezena schopnost spotřebitele přímo využít postupně rostoucí dostupnost přeshraničních úvěrů. Evropská komise předložila návrh nové směrnice v září Během dalších let jej po řadě konzultací postupně dále upravovala. Výsledkem intenzivních prací ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou byl druhý pozměněný návrh předložený dne 7. října

6 Jeho cílem bylo vytvoření základních podmínek pro fungování vnitřního trhu se spotřebitelským úvěrem, zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele a zlepšení jasnosti komunitární úpravy, která byla obsažena ve třech směrnicích (87/102/EHS, 90/88/EHS a 98/8/ES). Po projednání v pracovních orgánech Rady a Evropského parlamentu byl návrh směrnice schválen Evropským parlamentem ve druhém čtení dne 16. ledna 2008 a konečný návrh potvrzen Radou EU dne 7. dubna Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 22. května 2008 pod číslem 2008/48/ES. Směrnice vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Členské státy mají povinnost přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí (tzv. transpoziční proces) do 12. května Cíl směrnice Cílem směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu a zároveň přispět ke vzniku dobře fungujícího vnitřního trhu spotřebitelských úvěrů. Jde o důležitou oblast právní úpravy, jejíž význam přímo úměrně roste tomu, jak se neustále vyvíjejí různé formy spotřebitelských úvěrů a kdy také roste zadluženost domácností. Směrnice neupravuje veškeré aspekty smluv o spotřebitelském úvěru, reguluje pouze určité otázky, které jsou významné pro dosažení cílů směrnice. Směrnice, jak je již uvedeno i výše, je založena na principu maximální harmonizace, přičemž členským státům se dává v určitých případech možnost, aby některé aspekty regulovaly samostatně. 2.3 Působnost směrnice Směrnice v článku 2 vymezuje určitým způsobem svoji oblast působnosti. Z textu směrnice (včetně preambule) dále vyplývá, že na záležitosti mimo tuto oblast se režim plné harmonizace nevztahuje, a proto mohou členské státy přijmout v této zbytkové oblasti úpravu vlastní, což umožňuje zahrnout širší rozsah poskytovaných úvěrů pod režim směrnice. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že i oblast působnosti směrnice vznikla jako kompromis mezi členskými státy. Proto je nezbytné zvážit, zda tato oblast působnosti, tak jak byla vymezena směrnicí, má pro spotřebitelský úvěr v České republice opodstatnění a význam. 2.4 Členění směrnice Směrnice se skládá z 8 kapitol, 32 článků a 3 příloh. První kapitola vymezuje předmět úpravy a oblast působnosti směrnice, kde je zároveň obsažen i výčet typů úvěrových smluv, na něž se daná směrnice nevztahuje. Rovněž tak umožňuje u některých typů úvěrových smluv vyloučit splnění některých stanovených podmínek. Obsahem této kapitoly jsou i definice základních pojmů jako věřitel, zprostředkovatel úvěru, úvěrová smlouva, celkové náklady úvěru pro spotřebitele, roční procentní sazba nákladů, výpůjční úroková sazba a další. Druhá kapitola vymezuje, jaké informace má spotřebitel obdržet v rámci reklamy na nabízený produkt, dále výčet předsmluvních informací, včetně výjimek na obsah informací u některých úvěrových smluv, jakož i postup věřitelů při uzavírání smluv. Třetí kapitola řeší problematiku přístupu k databázím a postup při informování spotřebitele o výsledku vyhledávání v databázích. 6

7 Čtvrtá kapitola obsahuje výčet informací, které mají být uvedeny v úvěrových smlouvách, včetně požadavků na informace o výpůjční úrokové sazbě. Zvláště pak upravuje povinnosti u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a úvěrové smlouvy na dobu neurčitou. Dále je řešeno právo na odstoupení od smlouvy včetně uplatnění tohoto práva u smluv o vázaném úvěru, právo a povinnosti při předčasném splacení, při postoupení práv a překročení meze čerpání. Pátá kapitola stanoví požadavky na výpočet roční procentní sazby nákladů (dále jen RPSN ) a spolu s přílohou I stanoví přesnou matematickou formuli pro výpočet, jakož i veškeré položky, které musí být při výpočtu zohledněny. Šestá kapitola vymezuje některé povinnosti, které musí být splněny ze strany zprostředkovatelů úvěru vůči spotřebitelům, a stanoví požadavek na zajištění dohledu nad věřiteli. Sedmá kapitola představuje prováděcí opatření, které se zabývá problematikou harmonizace a kogentní povahy směrnice, řeší otázky sankcí za porušování stanovených povinností a zajištění postupů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. V osmé kapitole jsou obsažena závěrečná a přechodná ustanovení. Příloha I obsahuje matematický vzorec výpočtu roční procentní sazby nákladů Příloha II obsahuje standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru Příloha III obsahuje evropské informace o úvěru pro případy přečerpání, úvěru nabízeného některými organizacemi nebo konverzi dluhu. 7

8 KONZULTAČNÍ OTÁZKY ČÁST A) k vybraným ustanovením směrnice, která umožňují členským státům vybrat vhodnou variantu transpozice (tzv. diskrece) I. PŮSOBNOST PRÁVNÍ ÚPRAVY ČL. 2 ODST. 5 Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru vymezuje v článku 2 Působnost právní úpravy svoji oblast působnosti. Obecně stanoví, že se vztahuje na úvěrové smlouvy a zároveň pomocí negativní definice tyto smlouvy konkretizuje. Směrnice dále v tomto článku vymezuje konkrétní druhy úvěrových smluv (např. smlouvy ve formě možnosti přečerpání), u kterých se uplatní pouze vybraná ustanovení směrnice. V 5. odstavci článku 2 dává směrnice navíc možnost členským státům použít pouze vybraná ustanovení také na úvěrové smlouvy uzavřené směrnicí definovaným subjektem. Tento subjekt směrnice definuje jako organizaci, která je založena pro vzájemný prospěch svých členů; nevykazuje zisk ve prospěch jiných osob, než jsou její členové; plní společenské poslání požadované vnitrostátním právem; přijímá a spravuje úspory a poskytuje úvěrové zdroje pouze svým členům; poskytuje úvěr na základě RPSN, která je nižší než sazba převládající na trhu nebo která podléhá stropu stanovenému vnitrostátním právem, a jejíž členství je omezeno na osoby bydlící nebo zaměstnané v konkrétní oblasti nebo zaměstnance konkrétního zaměstnavatele včetně jeho bývalých zaměstnanců, kteří jsou v důchodu, nebo osoby splňující jiné podmínky stanovené podle vnitrostátního práva jako základ pro existenci společné vazby mezi členy. Alinea 1 tohoto odstavce dále umožňuje členským státům vyjmout z působnosti směrnice úvěrové smlouvy uzavřené takovou organizací úplně za podmínky, že celková hodnota všech existujících úvěrových smluv uzavřených danou organizací není významná ve vztahu k celkové hodnotě všech existujících úvěrových smluv v členském státě, v němž má organizace sídlo, a celková hodnota všech existujících úvěrových smluv uzavřených všemi takovými organizacemi v daném členském státě je nižší než 1 % celkové hodnoty všech existujících úvěrových smluv uzavřených v tomto členském státě. Z uvedeného vyplývá, že v čl. 2 odst. 5 jsou obsaženy hned dvě diskrece. Varianta I Využití první diskrece tj. zjednodušení režimu úvěrových smluv uzavřených se směrnicí definovaným subjektem jako věřitelem První diskrece umožňuje členským státům snížit požadavky na úvěrové smlouvy v režii neziskových společensky prospěšných organizací. V případě využití této diskrece by došlo ke zjednodušení uzavírání úvěrových smluv, u nichž je riziko zneužití nízké. 8

9 Varianta II Využití druhé diskrece tj. vyjmutí úvěrových smluv z režimu směrnice v případě, že směrnicí definovaná organizace (věřitel) splní stanovené podmínky Tato druhá diskrece tyto úvěrové smlouvy umožňuje vyjmout z režimu směrnice úplně, avšak za předpokladu, že budou splněny dodatečné podmínky odvíjející se od objemu uzavřených smluv. Varianta III Využití obou diskrecí tj. současné využití varianty I a II Tato možnost se nabízí jako maximální zjednodušení režimu takových úvěrových smluv. Nezisková společensky prospěšná organizace, jejíž uvěrové smlouvy byly doposud z režimu směrnice vyloučeny, by po překročení stanoveného objemu uzavřených úvěrových smluv byla nucena dodržovat jenom některá ustanovení směrnice. Varianta IV Nevyužití diskrecí tj. nevyužití žádné z variant V neprospěch využití těchto diskrecí hovoří fakt, že určité riziko jejich zneužití by zde nakonec mohlo vzniknout. Dále není jasné, kolik subjektů v ČR (a jestli vůbec) by šlo zařadit pod definici směrnice. V případě velmi omezeného počtu takových subjektů je nutné zvážit, jestli má taková výjimka v právním řádu smysl. Na druhé straně je možné, že se v budoucnu může počet subjektů tohoto typu zvýšit. OTÁZKA 1: Jaké typy subjektů dle vašeho názoru spadají pod definici v čl. 2 odstavci 5? OTÁZKA 1.1: Mohli byste uvést konkrétní příklad? OTÁZKA 2: Považujete za vhodné využít některou z těchto diskrecí (nebo obě)? OTÁZKA 3: Myslíte si, že umožnění jedné z variant představuje riziko zneužití takovýchto úvěrových smluv? OTÁZKA 3.1: Pokud ano, jaké riziko? OTÁZKA 4: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. 9

10 OTÁZKA 5: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. II. PŮSOBNOST PRÁVNÍ ÚPRAVY ČL. 2 ODST. 6 V 6. odstavci čl. 2 Působnost právní úpravy dává směrnice navíc možnost členským státům stanovit, že pro úvěrové smlouvy, které stanoví možnost ujednání mezi věřitelem a spotřebitelem o odložení platby nebo metodách splácení, pokud je spotřebitel již v prodlení podle původní úvěrové smlouvy, se také použijí pouze vybraná ustanovení směrnice. To však jenom za podmínky, že je pravděpodobné, že by tato ujednání mohla odvrátit případné soudní řízení týkající se prodlení a spotřebitel by tím nepodléhal méně výhodným podmínkám, než byly stanoveny v původní úvěrové smlouvě. Varianta I Využití diskrece tj. zjednodušení režimu u úvěrových smluv pro spotřebitele výhodných Tato diskrece umožňuje členským státům zjednodušit režim úvěrových smluv, které jsou pro spotřebitele obecně prospěšné. Jejím využitím by došlo ke zjednodušení uzavírání smluv, jejichž cílem je předcházení nejtěžším důsledkům platební neschopnosti. Varianta II Nevyužití diskrece Obecně však platí, že každé takové uvolnění představuje do určité míry možnost zneužití ze strany věřitele, a proto je nutné zvážit, jestli budou důsledky převážně pozitivní nebo naopak. OTÁZKA 1: Myslíte si, že je vhodné zjednodušit režim tohoto typu úvěrových smluv? OTÁZKA 2: Domníváte se, že zavedením výjimky tak, jak je stanovená směrnicí, hrozí její zneužití? OTÁZKA 3: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. 10

11 OTÁZKA 4: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. III. STANDARDNÍ INFORMACE UVÁDĚNÉ V REKLAMĚ ČL. 4 ODST. 1 Směrnice vymezuje v článku 4 Standardní informace uváděné v reklamě, které jsou poté konkrétně uvedeny v odst. 2. Mezi tyto informace patří i RPSN. Tyto standardní informace by měl mít spotřebitel k dispozici k tomu, aby byl schopen porovnat různé nabídky úvěrů. Odst. 1 článku 4 stanoví, že jakákoli reklama týkající se úvěrových smluv, jež uvádí úrokovou sazbu nebo jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele, musí uvádět standardní informace v souladu s tímto článkem. Směrnice dále v druhém pododstavci odst. 1 stanoví, že povinnost uvádět standardní informace neplatí, pokud vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby v reklamách týkajících se úvěrových smluv, které neuvádějí úrokovou sazbu ani jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele, byla uváděna RPSN. Při využití této diskrece bude nutné přihlédnout k vnitrostátní úpravě reklamy na spotřebitelský úvěr. Vnitrostátní úprava reklamy na spotřebitelský úvěr obsažená v zákoně č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru ) v 3 stanoví, že jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo zprostředkování smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr reklamou nebo nabídkou zboží nebo služby obsahující úrokovou sazbu nebo jakékoli údaje týkající se nákladů na úvěr, musí být jejich součástí RPSN nebo příklad jejího výpočtu. Vnitrostátní právní úprava tedy momentálně neupravuje reklamu neobsahující úrokovou sazbu nebo náklady na úvěr, zároveň však ani nic nebrání, aby byla povinnost uvádět RPSN u takových reklam zavedena. Výkladem s přihlédnutím k účelu a smyslu směrnice bychom došli k závěru, že záměrem diskrece je buď uvádět u všech typů reklam na spotřebitelské úvěry RPSN, nebo uvádět všechny standardní informace podle čl. 4 směrnice u reklam, jež uvádějí úrokovou sazbu nebo jakékoliv údaje o nákladech úvěru. Tento výklad však navzdory tomu, že je v souladu se samotným smyslem a účelem směrnice, nemá oporu v ustanoveních směrnice. Varianta I Nevyužití diskrece, tj. neuvádění žádných informací v případě reklamy na úvěrové smlouvy, které neuvádějí úrokovou sazbu nebo jiné údaje o nákladech úvěru a uvádění standardních informací dle čl. 4 odst. 2 v případě reklamy uvádějící úrokovou sazbu nebo jiné údaje o nákladech úvěru V případě nevyužití diskrece by reklama týkající se úvěrových smluv, která obsahuje i další údaje o nákladech úvěru musela obsahovat veškeré informace uvedené v odst. 2 včetně RPSN. 11

12 Varianta II Využití diskrece, tj. uvádění pouze RPSN ve všech typech reklam OTÁZKA 1: Domníváte se, že by bylo vhodné uvádět RPSN v reklamě u všech typů úvěrových smluv? Odůvodněte. OTÁZKA 2: Jaké přínosy by podle Vás mělo zavedení povinnosti uvádět standardní informace v reklamě na spotřebitelský úvěr? Odůvodněte. OTÁZKA 3: Souhlasíte s výkladem, že pro splnění povinnosti podle čl. 4 směrnice postačí zavést povinnost uvádět RPSN jen u reklam, které neuvádějí údaje o nákladech úvěru? Odůvodněte. OTÁZKA 4: Domníváte se, že je v souladu se směrnicí zavedení povinnosti uvádět RPSN v reklamě na všechny typy úvěrových smluv? Odůvodněte. OTÁZKA 5: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. OTÁZKA 6: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. IV. STANDARDNÍ INFORMACE UVÁDĚNÉ V REKLAMĚ ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. C) Směrnice v článku 4 Standardní informace uváděné v reklamě v odst. 2 stanoví šest požadavků na informace, které musí být obsaženy v reklamě na úvěrové smlouvy, a to jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu. Písmeno c) tohoto odstavce obsahuje požadavek informovat o RPSN, ovšem v případě úvěrové smlouvy ve formě přečerpání (čl. 2 odst. 3) mohou členské státy rozhodnout, že RPSN není třeba poskytnout. Reklama na úvěrové smlouvy v případě úvěrových smluv ve 12

13 formě přečerpání může nebo nemusí obsahovat RPSN. Zda v reklamě bude RPSN uvedena, bude záležet na rozhodnutí členského státu. Čl. 2 odst. 3 definuje přečerpání jako úvěr, který musí být splacen na požádání nebo do tří měsíců. Na tento typ úvěrových smluv se použijí pouze některá ustanovení směrnice. V ČR se tento typ úvěru nazývá kontokorent. Varianta I Využití diskrece tj. reklama na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání nebude obsahovat RPSN V případě využití této diskrece a neuvedení RPSN v reklamě na úvěrové smlouvy ve formě přečerpání by došlo k zjednodušení režimu úvěrových smluv tohoto typu. Zvláštní charakter této úvěrové smlouvy, její návaznost na běžný účet a krátká doba splatnosti snižují potřebu RPSN v reklamě uvádět. Reklama na tento typ úvěrové smlouvy bude i nadále obsahovat údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku. Obecně platí, že každé takové uvolnění představuje do určité míry možnost zneužití ze strany věřitele, případně zprostředkovatele a vede k oslabení postavení spotřebitele, neboť bude ochuzen o významný srovnávací faktor úvěrových smluv. Je také nutno poznamenat, že Česká republika byla v průběhu jednání o textu směrnice zastáncem režimu maximální harmonizace u povinnosti uvádět RPSN i u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání. Na druhou stranu je potřebné zmínit, že v případě uvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání je členským státům v dalších článcích směrnice opakovaně umožněno RPSN neuvádět. Jedná se např. o čl. 6 odst. 2 Požadavky na předsmluvní informace týkající se některých úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a některých konkrétních úvěrových smluv a čl. 10 odst. 5 písm. f) Povinnost uvádět RPSN u uvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání. Varianta II Nevyužití diskrece tj. reklama na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání bude obsahovat RPSN V případě nevyužití této diskrece bude reklama na úvěrové smlouvy ve formě přečerpání obsahovat standardní informace uvedené v odst. 2, včetně RPSN. Při rozhodování o těchto variantách je v zájmu zachování jednotnosti právní úpravy nutné vzít v potaz i diskreci v čl. 4 odst. 1 a zároveň sjednotit uvádění RPSN u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání pro celou právní úpravu spotřebitelského úvěru (čl. 4 odst. 2, čl. 6 odst. 4 a čl. 10 odst. 5 písm. f)). OTÁZKA 1: Jaké náklady by dle vašeho názoru způsobilo uvádění Standardních informací v reklamě stanovených v čl. 4 odst. 2? Otázka 1.1: S jakými přínosy, např. pro spotřebitele by podle vás uvádění těchto informací bylo spojeno? 13

14 OTÁZKA 2: Domníváte se, že by bylo vhodné využít tuto diskreci a reklama by v případě úvěrových smluv ve formě přečerpání neobsahovala RPSN? OTÁZKA 3: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. OTÁZKA 4: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. V. PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE ČL. 5 ODST. 6 Směrnice v čl. 5 Předsmluvní informace zavádí u spotřebitelských úvěrových smluv povinnost věřitele nebo případně zprostředkovatele poskytnout údaje a informace potřebné ke srovnání různých nabídek, a to v dostatečném předstihu před tím, než je spotřebitel touto nabídkou nebo smlouvou vázán tak, aby mohl spotřebitel učinit informované rozhodnutí, zda úvěrovou smlouvu uzavře či nikoli. Odst. 6 směrnice požaduje, aby členské státy zajistily, že věřitel, případně zprostředkovatel úvěru poskytne spotřebiteli náležitá vysvětlení (např. vysvětlení jednotlivých položek předsmluvních informací, charakteristiku produktu, důsledky nezaplacení plateb) na takové úrovni, že spotřebitel bude schopen posoudit, zda navrhovaná úvěrová smlouva odpovídá jeho potřebám. Je již na členském státu, jakým způsobem, v jakém rozsahu a jestli vůbec bude tuto povinnost specifikovat. I když mají být poskytnuty předsmluvní informace, může spotřebitel stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která úvěrová smlouva z řady nabízených produktů nejlépe odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Proto by měly členské státy zajistit, aby věřitelé u úvěrových produktů, které nabízejí spotřebiteli, takovou pomoc poskytovali. Příslušné předsmluvní informace a základní charakteristiky nabízených produktů by měly být případně spotřebiteli vysvětleny individuálně tak, aby mohl pochopit možné dopady těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Tato povinnost poskytnout spotřebiteli pomoc by se případně měla vztahovat i na zprostředkovatele úvěru. Členské státy by mohly stanovit, kdy a v jakém rozsahu se mají takové informace spotřebiteli poskytovat, berouce v úvahu konkrétní okolnosti, za kterých je úvěr nabízen, potřebu pomoci spotřebiteli a povahu jednotlivých úvěrových produktů. Varianta I Tuto povinnost vymezit Způsob, jakým je tato diskrece koncipována, nám umožňuje blíže určit rozsah této povinnosti, již je možné pojmout široce a tuto povinnost spíše rozšiřovat, nebo naopak se 14

15 můžeme ve vnitrostátní právní úpravě snažit tuto povinnost co nejvíce zúžit. Zároveň může členský stát přesněji určit čas, kdy má být tato pomoc spotřebiteli poskytnuta. Varianta II Tuto povinnost dále nevymezovat Je na členském státu, jestli vůbec stanoví nějaké bližší podmínky této povinnosti a zda neponechá ustálení této povinnosti praxi. OTÁZKA 1: Myslíte si, že je potřebné, aby ČR dále vymezila tuto povinnost? OTÁZKA 1.1: Pokud ano, myslíte si, že by měla být tato povinnost vnitrostátní právní úpravou spíš omezena (restriktivní úprava) nebo spíš rozšířena (extenzívní úprava)? Proč? OTÁZKA 1.2: Jakým konkrétním způsobem by bylo podle Vás vhodné tuto povinnost vymezit? OTÁZKA 1.3: Pokud ne, myslíte si, že směrnice již tuto povinnost vymezila dostatečně? OTÁZKA 2: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. OTÁZKA 3: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. VI. POŽADAVKY NA PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ÚVĚROVÝCH SMLUV VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A NĚKTERÝCH KONKRÉTNÍCH ÚVĚROVÝCH SMLUV ČL. 6 ODST. 2 Směrnice v čl. 6 Požadavky na předsmluvní informace týkající se některých úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a některých konkrétních úvěrových smluv v odst. 1 zavádí povinnost věřitele, případně zprostředkovatele poskytnout údaje a informace potřebné ke srovnání různých nabídek, a to v dostatečném předstihu tak, aby mohl spotřebitel učinit informované rozhodnutí, zda úvěrovou smlouvu uzavře či nikoli. Tyto informace zahrnují celkem dvanáct údajů. Odstavec 2 tohoto článku stanoví, že v případě úvěrových smluv ve formě přečerpání mohou členské státy rozhodnout, že RPSN není třeba spotřebiteli poskytnout. 15

16 Preambule v recitálu 23 stanoví, že u zvláštních druhů úvěrových smluv, mezi které patří i úvěr ve formě přečerpání, je v zájmu ochrany spotřebitele a bez současného nadměrného zatížení věřitele vhodné omezit požadavky na předsmluvní informace, a to s přihlédnutím ke zvláštní povaze těchto smluv. Varianta I Využití diskrece tj. členské státy mohou rozhodnout, že předsmluvní informace o úvěrové smlouvě ve formě přečerpání nemusí obsahovat RPSN Směrnice pomocí této diskrece umožňuje zprostit poskytovatele úvěru povinnosti uvádět RPSN v předsmluvních informacích o úvěrové smlouvě ve formě možnosti přečerpání. Zvláštní charakter této úvěrové smlouvy, její návaznost na běžný účet, krátká doba splatnosti a povinnost uvádět celkové náklady tohoto úvěru snižují potřebu RPSN, které má zároveň nižší vypovídací schopnost, výslovně uvádět. V případě využití diskrece však bude spotřebitel ochuzen o významný srovnávací faktor úvěrových smluv. Je také nutno poznamenat, že Česká republika byla v průběhu jednání o textu směrnice zastáncem režimu maximální harmonizace u povinnosti uvádět RPSN i u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání. Varianta II Nevyužití diskrece tj. členské státy mohou rozhodnout, že předsmluvní informace o úvěrové smlouvě ve formě přečerpání nemusí obsahovat RPSN V případě nevyužití této diskrece budou předsmluvní informace i u tohoto typu úvěru uvádět RPSN, jejíž vypovídací hodnota je však v tomto případě snížena. Zároveň to může vést k vyšším, avšak méně účelně využitým nákladům poskytovatelů úvěru. Při rozhodování o těchto variantách je v zájmu zachování jednotnosti právní úpravy nutné vzít v potaz i diskreci v čl. 4 odst. 1 a zároveň sjednotit uvádění RPSN u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání pro celou právní úpravu spotřebitelského úvěru (čl. 4 odst. 2, čl. 6 odst. 4 a čl. 10 odst. 5 písm. f)). OTÁZKA 1: Domníváte se, že by bylo vhodné uvádět RPSN v předsmluvních informacích i u tohoto typu smluv?. OTÁZKA 2: Sníží se podle vašeho názoru rozhodovací schopnost spotřebitelů, pokud poskytovatelé úvěru nebudou povinni uvádět RPSN v předsmluvních informacích v případě úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání? OTÁZKA 3: Jaké náklady budou pro vás spojeny se zavedením povinnosti uvádět RPSN v předsmluvních informacích v případě úvěrových smluv ve formě přečerpání? Jaké přínosy by byly spojeny s první variantou tedy neuváděním RPSN v případě těchto úvěrových smluv? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. 16

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD)

Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) Transpozice směrnice 2014/17/EU o úvěrech na bydlení (MCD) K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Červenec 2014 Ministerstvo financí Odbor Finanční trhy II Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Důvodová zpráva k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele.

Více

Revize směrnice o zprostředkování pojištění

Revize směrnice o zprostředkování pojištění Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Revize směrnice o zprostředkování pojištění Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Ondřej KAREL rok odevzdání 2014 VII.

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více