KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS"

Transkript

1 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo financí ČR KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Na Františku 32, Praha 1 Staré Město Odbor podnikatelského prostředí Tel.: Ministerstvo financí České republiky Letenská 15, Praha Tel.:

2 Obsah dokumentu Úvod Základní informace o konzultaci Základní informace o směrnici o smlouvách o spotřebitelském úvěru Konzultační otázky Část A) k vybraným ustanovením směrnice, která umožňují členským státům vybrat vhodnou variantu transpozice (tzv. diskrece) I. Působnost právní úpravy čl. 2 odst. 5 II. Působnost právní úpravy čl. 2 odst. 6 III. Standardní informace uváděné v reklamě čl. 4 odst. 1 IV. Standardní informace uváděné v reklamě čl. 4 odst. 2 písm. c) V. Předsmluvní informace čl. 5 odst. 6 VI. Požadavky na předsmluvní informace týkající se některých úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a některých konkrétních úvěrových smluv čl. 6 odst. 2 VII. Informace, které mají být uvedeny v úvěrových smlouvách čl. 10 odst. 1 VIII. Povinnost uvádět RPSN u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání čl. 10 odst. 5 písm. f) IX. Smlouvy o vázaném úvěru čl. 15 odst. 2 X. Předčasné splacení čl. 16 odst. 4 Část B) Dohled a přístup do odvětví Část C) Možnosti vnitrostátní úpravy I. Vnitrostátní úprava úvěrových smluv s celkovou výší úvěru nižší než 200 EUR II. III. IV. Vnitrostátní úprava úvěrových smluv, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti či jiným zajišťovacím právem Vnitrostátní úprava úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání, kde úvěr musí být splacen do jednoho měsíce Vnitrostátní úprava úvěrových smluv, kde je úvěr poskytnut bez úroků a poplatků a úvěrových smluv, které musí být splaceny do tří měsíců a platí se pouze zanedbatelné poplatky V. Vnitrostátní úprava úvěrových smluv, při jejichž uzavření se žádá, aby spotřebitel složil věřiteli do úschovy nějakou věc Část D) Mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů 2

3 Část E) k hodnocení celkových dopadů I. Předsmluvní informace II. Výpočet RPSN III. Přístup k databázi IV. Právo na odstoupení od smlouvy V. Obsah s mluv VI. Odpovědné půjčování, povinnost posoudit úvěruschopnost VII. Povinnosti zprostředkovatelů 3

4 ÚVOD Základní informace o konzultaci 1.1 Účel konzultace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (dále jen směrnice ) je směrnicí, ve které byl uplatněn princip maximální harmonizace. Při její transpozici do tuzemského právního řádu u institutů upravených takovou směrnicí se nemohou členské státy odchýlit od úpravy, která je obsažena ve směrnici. Přesto však vzhledem k tomu, že v mnohých případech bylo nutné respektovat zájmy členských států na udržení stávajícího regulatorního režimu nebo nebylo možné prosadit jednotně akceptovatelné řešení, směrnice na řadě míst výslovně dává členským státům možnost přijmout v rámci určitých mantinelů odchylnou úpravu v podobě národní právní úpravy, která vyhovuje podmínkám členského státu (tzv. diskrece). Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí je při transpozici směrnice do českého právního řádu využít těchto diskrecí k vytvoření účelné, efektivní a přiměřené regulace poskytování spotřebitelského úvěru přizpůsobené potřebám a podmínkám českého trhu. Cílem konzultace je transparentní cestou zapojit do procesu transpozice směrnice širokou odbornou veřejnost a pro optimální nastavení regulačních požadavků získat klíčové připomínky, názory, podněty a návrhy k jednotlivým možným řešením od poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v rámci jak bankovního, tak nebankovního sektoru, představitelů spotřebitelské veřejnosti a příslušných dozorových institucí. Získané informace budou využity při zpracování dopadové studie a stanou se tak základním podkladem při hodnocení dopadů regulace (RIA Regulatory Impact Assessment). 1.2 Proces konzultace Konzultační materiál, který má dvě části, byl připraven společně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem financí ČR. Obsahem první části jsou základní informace o směrnici. Druhá část obsahuje konkrétní otázky k nastolené problematice, která je vždy stručně popsána v úvodu. Uvítáme všechny věcné odpovědi, připomínky, návrhy a podněty k problémům vymezeným v materiálu i případným nejasnostem v textu směrnice. Ty pak budou klíčovým podkladem i pro formulaci finálního návrhu paragrafovaného znění příslušného právního předpisu. Lhůta k zaslání reakcí na předložený konzultační materiál končí dnem 31. října Vaše odpovědi na otázky, případně další připomínky a podněty lze zasílat elektronicky na adresu popřípadě písemně na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1 Staré Město, v obou případech vždy s označením Spotřebitelský úvěr. 1.3 Metodika konzultace V souladu s metodikou Ministerstva vnitra pro zpracování RIA by konzultace měla od dotčených subjektů poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, spotřebitelských sdružení, odborné veřejnosti získat stanovisko k jimi očekávaným dopadům. 4

5 Žádáme o sdělení Vašeho stanoviska k dopadu směrnice, a to zejména dopadu, který se týká Vás či Vaší instituce, ale také případně dopadu, který očekáváte u další, Vámi definované skupiny dotčených subjektů, v následující struktuře: A. Informace o Vás Základní údaje (název společnosti, sídlo, předmět činnosti, doba působení v oblasti spotřebitelských úvěru) B. Očekávané náklady Vaší instituce Vašich zákazníků Třetí strany (pokud je to relevantní) C. Očekávaný dopad na cenu spotřebitelského úvěru poskytovaného Vašim zákazníkům Třetí straně (pokud je to relevantní) D. Očekávané přínosy pro Vaši instituci Vaše zákazníky Třetí strany (pokud je to relevantní) E. Očekávaná rizika negativní důsledky pro Vaši instituci Vaše zákazníky Třetí strany (pokud je to relevantní) V rámci zjišťování dopadů berte prosím v úvahu všechny relevantní náklady a přínosy, tedy peněžní i nepeněžní, přímé i nepřímé. V případě, kdy to bude možné, uvítáme také odhad rozsahu či finanční výše dopadu. 2. Základní informace o směrnici 2.1 Legislativní proces V roce 1995 předložila Komise zprávu o uplatňování směrnice 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru a vedla rozsáhlé konzultace se zúčastněnými subjekty. V roce 1996 byla vypracována druhá zpráva o uplatňování této směrnice. Tyto zprávy a konzultace odhalily významné rozdíly mezi právními předpisy jednotlivých členských států v oblasti poskytování úvěrů pro fyzické osoby obecně a spotřebitelských úvěrů zvláště. Důsledkem těchto rozdílů bylo narušení hospodářské soutěže mezi věřiteli ve Společenství a vytváření překážek na vnitřním trhu tam, kde členské státy přijaly různá kogentní ustanovení přísnější než ustanovení směrnice. Rovněž tak byla omezena schopnost spotřebitele přímo využít postupně rostoucí dostupnost přeshraničních úvěrů. Evropská komise předložila návrh nové směrnice v září Během dalších let jej po řadě konzultací postupně dále upravovala. Výsledkem intenzivních prací ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou byl druhý pozměněný návrh předložený dne 7. října

6 Jeho cílem bylo vytvoření základních podmínek pro fungování vnitřního trhu se spotřebitelským úvěrem, zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele a zlepšení jasnosti komunitární úpravy, která byla obsažena ve třech směrnicích (87/102/EHS, 90/88/EHS a 98/8/ES). Po projednání v pracovních orgánech Rady a Evropského parlamentu byl návrh směrnice schválen Evropským parlamentem ve druhém čtení dne 16. ledna 2008 a konečný návrh potvrzen Radou EU dne 7. dubna Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 22. května 2008 pod číslem 2008/48/ES. Směrnice vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Členské státy mají povinnost přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí (tzv. transpoziční proces) do 12. května Cíl směrnice Cílem směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu a zároveň přispět ke vzniku dobře fungujícího vnitřního trhu spotřebitelských úvěrů. Jde o důležitou oblast právní úpravy, jejíž význam přímo úměrně roste tomu, jak se neustále vyvíjejí různé formy spotřebitelských úvěrů a kdy také roste zadluženost domácností. Směrnice neupravuje veškeré aspekty smluv o spotřebitelském úvěru, reguluje pouze určité otázky, které jsou významné pro dosažení cílů směrnice. Směrnice, jak je již uvedeno i výše, je založena na principu maximální harmonizace, přičemž členským státům se dává v určitých případech možnost, aby některé aspekty regulovaly samostatně. 2.3 Působnost směrnice Směrnice v článku 2 vymezuje určitým způsobem svoji oblast působnosti. Z textu směrnice (včetně preambule) dále vyplývá, že na záležitosti mimo tuto oblast se režim plné harmonizace nevztahuje, a proto mohou členské státy přijmout v této zbytkové oblasti úpravu vlastní, což umožňuje zahrnout širší rozsah poskytovaných úvěrů pod režim směrnice. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že i oblast působnosti směrnice vznikla jako kompromis mezi členskými státy. Proto je nezbytné zvážit, zda tato oblast působnosti, tak jak byla vymezena směrnicí, má pro spotřebitelský úvěr v České republice opodstatnění a význam. 2.4 Členění směrnice Směrnice se skládá z 8 kapitol, 32 článků a 3 příloh. První kapitola vymezuje předmět úpravy a oblast působnosti směrnice, kde je zároveň obsažen i výčet typů úvěrových smluv, na něž se daná směrnice nevztahuje. Rovněž tak umožňuje u některých typů úvěrových smluv vyloučit splnění některých stanovených podmínek. Obsahem této kapitoly jsou i definice základních pojmů jako věřitel, zprostředkovatel úvěru, úvěrová smlouva, celkové náklady úvěru pro spotřebitele, roční procentní sazba nákladů, výpůjční úroková sazba a další. Druhá kapitola vymezuje, jaké informace má spotřebitel obdržet v rámci reklamy na nabízený produkt, dále výčet předsmluvních informací, včetně výjimek na obsah informací u některých úvěrových smluv, jakož i postup věřitelů při uzavírání smluv. Třetí kapitola řeší problematiku přístupu k databázím a postup při informování spotřebitele o výsledku vyhledávání v databázích. 6

7 Čtvrtá kapitola obsahuje výčet informací, které mají být uvedeny v úvěrových smlouvách, včetně požadavků na informace o výpůjční úrokové sazbě. Zvláště pak upravuje povinnosti u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a úvěrové smlouvy na dobu neurčitou. Dále je řešeno právo na odstoupení od smlouvy včetně uplatnění tohoto práva u smluv o vázaném úvěru, právo a povinnosti při předčasném splacení, při postoupení práv a překročení meze čerpání. Pátá kapitola stanoví požadavky na výpočet roční procentní sazby nákladů (dále jen RPSN ) a spolu s přílohou I stanoví přesnou matematickou formuli pro výpočet, jakož i veškeré položky, které musí být při výpočtu zohledněny. Šestá kapitola vymezuje některé povinnosti, které musí být splněny ze strany zprostředkovatelů úvěru vůči spotřebitelům, a stanoví požadavek na zajištění dohledu nad věřiteli. Sedmá kapitola představuje prováděcí opatření, které se zabývá problematikou harmonizace a kogentní povahy směrnice, řeší otázky sankcí za porušování stanovených povinností a zajištění postupů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. V osmé kapitole jsou obsažena závěrečná a přechodná ustanovení. Příloha I obsahuje matematický vzorec výpočtu roční procentní sazby nákladů Příloha II obsahuje standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru Příloha III obsahuje evropské informace o úvěru pro případy přečerpání, úvěru nabízeného některými organizacemi nebo konverzi dluhu. 7

8 KONZULTAČNÍ OTÁZKY ČÁST A) k vybraným ustanovením směrnice, která umožňují členským státům vybrat vhodnou variantu transpozice (tzv. diskrece) I. PŮSOBNOST PRÁVNÍ ÚPRAVY ČL. 2 ODST. 5 Směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru vymezuje v článku 2 Působnost právní úpravy svoji oblast působnosti. Obecně stanoví, že se vztahuje na úvěrové smlouvy a zároveň pomocí negativní definice tyto smlouvy konkretizuje. Směrnice dále v tomto článku vymezuje konkrétní druhy úvěrových smluv (např. smlouvy ve formě možnosti přečerpání), u kterých se uplatní pouze vybraná ustanovení směrnice. V 5. odstavci článku 2 dává směrnice navíc možnost členským státům použít pouze vybraná ustanovení také na úvěrové smlouvy uzavřené směrnicí definovaným subjektem. Tento subjekt směrnice definuje jako organizaci, která je založena pro vzájemný prospěch svých členů; nevykazuje zisk ve prospěch jiných osob, než jsou její členové; plní společenské poslání požadované vnitrostátním právem; přijímá a spravuje úspory a poskytuje úvěrové zdroje pouze svým členům; poskytuje úvěr na základě RPSN, která je nižší než sazba převládající na trhu nebo která podléhá stropu stanovenému vnitrostátním právem, a jejíž členství je omezeno na osoby bydlící nebo zaměstnané v konkrétní oblasti nebo zaměstnance konkrétního zaměstnavatele včetně jeho bývalých zaměstnanců, kteří jsou v důchodu, nebo osoby splňující jiné podmínky stanovené podle vnitrostátního práva jako základ pro existenci společné vazby mezi členy. Alinea 1 tohoto odstavce dále umožňuje členským státům vyjmout z působnosti směrnice úvěrové smlouvy uzavřené takovou organizací úplně za podmínky, že celková hodnota všech existujících úvěrových smluv uzavřených danou organizací není významná ve vztahu k celkové hodnotě všech existujících úvěrových smluv v členském státě, v němž má organizace sídlo, a celková hodnota všech existujících úvěrových smluv uzavřených všemi takovými organizacemi v daném členském státě je nižší než 1 % celkové hodnoty všech existujících úvěrových smluv uzavřených v tomto členském státě. Z uvedeného vyplývá, že v čl. 2 odst. 5 jsou obsaženy hned dvě diskrece. Varianta I Využití první diskrece tj. zjednodušení režimu úvěrových smluv uzavřených se směrnicí definovaným subjektem jako věřitelem První diskrece umožňuje členským státům snížit požadavky na úvěrové smlouvy v režii neziskových společensky prospěšných organizací. V případě využití této diskrece by došlo ke zjednodušení uzavírání úvěrových smluv, u nichž je riziko zneužití nízké. 8

9 Varianta II Využití druhé diskrece tj. vyjmutí úvěrových smluv z režimu směrnice v případě, že směrnicí definovaná organizace (věřitel) splní stanovené podmínky Tato druhá diskrece tyto úvěrové smlouvy umožňuje vyjmout z režimu směrnice úplně, avšak za předpokladu, že budou splněny dodatečné podmínky odvíjející se od objemu uzavřených smluv. Varianta III Využití obou diskrecí tj. současné využití varianty I a II Tato možnost se nabízí jako maximální zjednodušení režimu takových úvěrových smluv. Nezisková společensky prospěšná organizace, jejíž uvěrové smlouvy byly doposud z režimu směrnice vyloučeny, by po překročení stanoveného objemu uzavřených úvěrových smluv byla nucena dodržovat jenom některá ustanovení směrnice. Varianta IV Nevyužití diskrecí tj. nevyužití žádné z variant V neprospěch využití těchto diskrecí hovoří fakt, že určité riziko jejich zneužití by zde nakonec mohlo vzniknout. Dále není jasné, kolik subjektů v ČR (a jestli vůbec) by šlo zařadit pod definici směrnice. V případě velmi omezeného počtu takových subjektů je nutné zvážit, jestli má taková výjimka v právním řádu smysl. Na druhé straně je možné, že se v budoucnu může počet subjektů tohoto typu zvýšit. OTÁZKA 1: Jaké typy subjektů dle vašeho názoru spadají pod definici v čl. 2 odstavci 5? OTÁZKA 1.1: Mohli byste uvést konkrétní příklad? OTÁZKA 2: Považujete za vhodné využít některou z těchto diskrecí (nebo obě)? OTÁZKA 3: Myslíte si, že umožnění jedné z variant představuje riziko zneužití takovýchto úvěrových smluv? OTÁZKA 3.1: Pokud ano, jaké riziko? OTÁZKA 4: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. 9

10 OTÁZKA 5: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. II. PŮSOBNOST PRÁVNÍ ÚPRAVY ČL. 2 ODST. 6 V 6. odstavci čl. 2 Působnost právní úpravy dává směrnice navíc možnost členským státům stanovit, že pro úvěrové smlouvy, které stanoví možnost ujednání mezi věřitelem a spotřebitelem o odložení platby nebo metodách splácení, pokud je spotřebitel již v prodlení podle původní úvěrové smlouvy, se také použijí pouze vybraná ustanovení směrnice. To však jenom za podmínky, že je pravděpodobné, že by tato ujednání mohla odvrátit případné soudní řízení týkající se prodlení a spotřebitel by tím nepodléhal méně výhodným podmínkám, než byly stanoveny v původní úvěrové smlouvě. Varianta I Využití diskrece tj. zjednodušení režimu u úvěrových smluv pro spotřebitele výhodných Tato diskrece umožňuje členským státům zjednodušit režim úvěrových smluv, které jsou pro spotřebitele obecně prospěšné. Jejím využitím by došlo ke zjednodušení uzavírání smluv, jejichž cílem je předcházení nejtěžším důsledkům platební neschopnosti. Varianta II Nevyužití diskrece Obecně však platí, že každé takové uvolnění představuje do určité míry možnost zneužití ze strany věřitele, a proto je nutné zvážit, jestli budou důsledky převážně pozitivní nebo naopak. OTÁZKA 1: Myslíte si, že je vhodné zjednodušit režim tohoto typu úvěrových smluv? OTÁZKA 2: Domníváte se, že zavedením výjimky tak, jak je stanovená směrnicí, hrozí její zneužití? OTÁZKA 3: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. 10

11 OTÁZKA 4: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. III. STANDARDNÍ INFORMACE UVÁDĚNÉ V REKLAMĚ ČL. 4 ODST. 1 Směrnice vymezuje v článku 4 Standardní informace uváděné v reklamě, které jsou poté konkrétně uvedeny v odst. 2. Mezi tyto informace patří i RPSN. Tyto standardní informace by měl mít spotřebitel k dispozici k tomu, aby byl schopen porovnat různé nabídky úvěrů. Odst. 1 článku 4 stanoví, že jakákoli reklama týkající se úvěrových smluv, jež uvádí úrokovou sazbu nebo jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele, musí uvádět standardní informace v souladu s tímto článkem. Směrnice dále v druhém pododstavci odst. 1 stanoví, že povinnost uvádět standardní informace neplatí, pokud vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby v reklamách týkajících se úvěrových smluv, které neuvádějí úrokovou sazbu ani jakékoli údaje o nákladech úvěru pro spotřebitele, byla uváděna RPSN. Při využití této diskrece bude nutné přihlédnout k vnitrostátní úpravě reklamy na spotřebitelský úvěr. Vnitrostátní úprava reklamy na spotřebitelský úvěr obsažená v zákoně č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru ) v 3 stanoví, že jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo zprostředkování smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr reklamou nebo nabídkou zboží nebo služby obsahující úrokovou sazbu nebo jakékoli údaje týkající se nákladů na úvěr, musí být jejich součástí RPSN nebo příklad jejího výpočtu. Vnitrostátní právní úprava tedy momentálně neupravuje reklamu neobsahující úrokovou sazbu nebo náklady na úvěr, zároveň však ani nic nebrání, aby byla povinnost uvádět RPSN u takových reklam zavedena. Výkladem s přihlédnutím k účelu a smyslu směrnice bychom došli k závěru, že záměrem diskrece je buď uvádět u všech typů reklam na spotřebitelské úvěry RPSN, nebo uvádět všechny standardní informace podle čl. 4 směrnice u reklam, jež uvádějí úrokovou sazbu nebo jakékoliv údaje o nákladech úvěru. Tento výklad však navzdory tomu, že je v souladu se samotným smyslem a účelem směrnice, nemá oporu v ustanoveních směrnice. Varianta I Nevyužití diskrece, tj. neuvádění žádných informací v případě reklamy na úvěrové smlouvy, které neuvádějí úrokovou sazbu nebo jiné údaje o nákladech úvěru a uvádění standardních informací dle čl. 4 odst. 2 v případě reklamy uvádějící úrokovou sazbu nebo jiné údaje o nákladech úvěru V případě nevyužití diskrece by reklama týkající se úvěrových smluv, která obsahuje i další údaje o nákladech úvěru musela obsahovat veškeré informace uvedené v odst. 2 včetně RPSN. 11

12 Varianta II Využití diskrece, tj. uvádění pouze RPSN ve všech typech reklam OTÁZKA 1: Domníváte se, že by bylo vhodné uvádět RPSN v reklamě u všech typů úvěrových smluv? Odůvodněte. OTÁZKA 2: Jaké přínosy by podle Vás mělo zavedení povinnosti uvádět standardní informace v reklamě na spotřebitelský úvěr? Odůvodněte. OTÁZKA 3: Souhlasíte s výkladem, že pro splnění povinnosti podle čl. 4 směrnice postačí zavést povinnost uvádět RPSN jen u reklam, které neuvádějí údaje o nákladech úvěru? Odůvodněte. OTÁZKA 4: Domníváte se, že je v souladu se směrnicí zavedení povinnosti uvádět RPSN v reklamě na všechny typy úvěrových smluv? Odůvodněte. OTÁZKA 5: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. OTÁZKA 6: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. IV. STANDARDNÍ INFORMACE UVÁDĚNÉ V REKLAMĚ ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. C) Směrnice v článku 4 Standardní informace uváděné v reklamě v odst. 2 stanoví šest požadavků na informace, které musí být obsaženy v reklamě na úvěrové smlouvy, a to jasným, výstižným a zřetelným způsobem prostřednictvím reprezentativního příkladu. Písmeno c) tohoto odstavce obsahuje požadavek informovat o RPSN, ovšem v případě úvěrové smlouvy ve formě přečerpání (čl. 2 odst. 3) mohou členské státy rozhodnout, že RPSN není třeba poskytnout. Reklama na úvěrové smlouvy v případě úvěrových smluv ve 12

13 formě přečerpání může nebo nemusí obsahovat RPSN. Zda v reklamě bude RPSN uvedena, bude záležet na rozhodnutí členského státu. Čl. 2 odst. 3 definuje přečerpání jako úvěr, který musí být splacen na požádání nebo do tří měsíců. Na tento typ úvěrových smluv se použijí pouze některá ustanovení směrnice. V ČR se tento typ úvěru nazývá kontokorent. Varianta I Využití diskrece tj. reklama na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání nebude obsahovat RPSN V případě využití této diskrece a neuvedení RPSN v reklamě na úvěrové smlouvy ve formě přečerpání by došlo k zjednodušení režimu úvěrových smluv tohoto typu. Zvláštní charakter této úvěrové smlouvy, její návaznost na běžný účet a krátká doba splatnosti snižují potřebu RPSN v reklamě uvádět. Reklama na tento typ úvěrové smlouvy bude i nadále obsahovat údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku. Obecně platí, že každé takové uvolnění představuje do určité míry možnost zneužití ze strany věřitele, případně zprostředkovatele a vede k oslabení postavení spotřebitele, neboť bude ochuzen o významný srovnávací faktor úvěrových smluv. Je také nutno poznamenat, že Česká republika byla v průběhu jednání o textu směrnice zastáncem režimu maximální harmonizace u povinnosti uvádět RPSN i u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání. Na druhou stranu je potřebné zmínit, že v případě uvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání je členským státům v dalších článcích směrnice opakovaně umožněno RPSN neuvádět. Jedná se např. o čl. 6 odst. 2 Požadavky na předsmluvní informace týkající se některých úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a některých konkrétních úvěrových smluv a čl. 10 odst. 5 písm. f) Povinnost uvádět RPSN u uvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání. Varianta II Nevyužití diskrece tj. reklama na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání bude obsahovat RPSN V případě nevyužití této diskrece bude reklama na úvěrové smlouvy ve formě přečerpání obsahovat standardní informace uvedené v odst. 2, včetně RPSN. Při rozhodování o těchto variantách je v zájmu zachování jednotnosti právní úpravy nutné vzít v potaz i diskreci v čl. 4 odst. 1 a zároveň sjednotit uvádění RPSN u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání pro celou právní úpravu spotřebitelského úvěru (čl. 4 odst. 2, čl. 6 odst. 4 a čl. 10 odst. 5 písm. f)). OTÁZKA 1: Jaké náklady by dle vašeho názoru způsobilo uvádění Standardních informací v reklamě stanovených v čl. 4 odst. 2? Otázka 1.1: S jakými přínosy, např. pro spotřebitele by podle vás uvádění těchto informací bylo spojeno? 13

14 OTÁZKA 2: Domníváte se, že by bylo vhodné využít tuto diskreci a reklama by v případě úvěrových smluv ve formě přečerpání neobsahovala RPSN? OTÁZKA 3: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. OTÁZKA 4: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. V. PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE ČL. 5 ODST. 6 Směrnice v čl. 5 Předsmluvní informace zavádí u spotřebitelských úvěrových smluv povinnost věřitele nebo případně zprostředkovatele poskytnout údaje a informace potřebné ke srovnání různých nabídek, a to v dostatečném předstihu před tím, než je spotřebitel touto nabídkou nebo smlouvou vázán tak, aby mohl spotřebitel učinit informované rozhodnutí, zda úvěrovou smlouvu uzavře či nikoli. Odst. 6 směrnice požaduje, aby členské státy zajistily, že věřitel, případně zprostředkovatel úvěru poskytne spotřebiteli náležitá vysvětlení (např. vysvětlení jednotlivých položek předsmluvních informací, charakteristiku produktu, důsledky nezaplacení plateb) na takové úrovni, že spotřebitel bude schopen posoudit, zda navrhovaná úvěrová smlouva odpovídá jeho potřebám. Je již na členském státu, jakým způsobem, v jakém rozsahu a jestli vůbec bude tuto povinnost specifikovat. I když mají být poskytnuty předsmluvní informace, může spotřebitel stále ještě potřebovat další pomoc při rozhodování o tom, která úvěrová smlouva z řady nabízených produktů nejlépe odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Proto by měly členské státy zajistit, aby věřitelé u úvěrových produktů, které nabízejí spotřebiteli, takovou pomoc poskytovali. Příslušné předsmluvní informace a základní charakteristiky nabízených produktů by měly být případně spotřebiteli vysvětleny individuálně tak, aby mohl pochopit možné dopady těchto produktů na svou ekonomickou situaci. Tato povinnost poskytnout spotřebiteli pomoc by se případně měla vztahovat i na zprostředkovatele úvěru. Členské státy by mohly stanovit, kdy a v jakém rozsahu se mají takové informace spotřebiteli poskytovat, berouce v úvahu konkrétní okolnosti, za kterých je úvěr nabízen, potřebu pomoci spotřebiteli a povahu jednotlivých úvěrových produktů. Varianta I Tuto povinnost vymezit Způsob, jakým je tato diskrece koncipována, nám umožňuje blíže určit rozsah této povinnosti, již je možné pojmout široce a tuto povinnost spíše rozšiřovat, nebo naopak se 14

15 můžeme ve vnitrostátní právní úpravě snažit tuto povinnost co nejvíce zúžit. Zároveň může členský stát přesněji určit čas, kdy má být tato pomoc spotřebiteli poskytnuta. Varianta II Tuto povinnost dále nevymezovat Je na členském státu, jestli vůbec stanoví nějaké bližší podmínky této povinnosti a zda neponechá ustálení této povinnosti praxi. OTÁZKA 1: Myslíte si, že je potřebné, aby ČR dále vymezila tuto povinnost? OTÁZKA 1.1: Pokud ano, myslíte si, že by měla být tato povinnost vnitrostátní právní úpravou spíš omezena (restriktivní úprava) nebo spíš rozšířena (extenzívní úprava)? Proč? OTÁZKA 1.2: Jakým konkrétním způsobem by bylo podle Vás vhodné tuto povinnost vymezit? OTÁZKA 1.3: Pokud ne, myslíte si, že směrnice již tuto povinnost vymezila dostatečně? OTÁZKA 2: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. OTÁZKA 3: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. VI. POŽADAVKY NA PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ÚVĚROVÝCH SMLUV VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A NĚKTERÝCH KONKRÉTNÍCH ÚVĚROVÝCH SMLUV ČL. 6 ODST. 2 Směrnice v čl. 6 Požadavky na předsmluvní informace týkající se některých úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání a některých konkrétních úvěrových smluv v odst. 1 zavádí povinnost věřitele, případně zprostředkovatele poskytnout údaje a informace potřebné ke srovnání různých nabídek, a to v dostatečném předstihu tak, aby mohl spotřebitel učinit informované rozhodnutí, zda úvěrovou smlouvu uzavře či nikoli. Tyto informace zahrnují celkem dvanáct údajů. Odstavec 2 tohoto článku stanoví, že v případě úvěrových smluv ve formě přečerpání mohou členské státy rozhodnout, že RPSN není třeba spotřebiteli poskytnout. 15

16 Preambule v recitálu 23 stanoví, že u zvláštních druhů úvěrových smluv, mezi které patří i úvěr ve formě přečerpání, je v zájmu ochrany spotřebitele a bez současného nadměrného zatížení věřitele vhodné omezit požadavky na předsmluvní informace, a to s přihlédnutím ke zvláštní povaze těchto smluv. Varianta I Využití diskrece tj. členské státy mohou rozhodnout, že předsmluvní informace o úvěrové smlouvě ve formě přečerpání nemusí obsahovat RPSN Směrnice pomocí této diskrece umožňuje zprostit poskytovatele úvěru povinnosti uvádět RPSN v předsmluvních informacích o úvěrové smlouvě ve formě možnosti přečerpání. Zvláštní charakter této úvěrové smlouvy, její návaznost na běžný účet, krátká doba splatnosti a povinnost uvádět celkové náklady tohoto úvěru snižují potřebu RPSN, které má zároveň nižší vypovídací schopnost, výslovně uvádět. V případě využití diskrece však bude spotřebitel ochuzen o významný srovnávací faktor úvěrových smluv. Je také nutno poznamenat, že Česká republika byla v průběhu jednání o textu směrnice zastáncem režimu maximální harmonizace u povinnosti uvádět RPSN i u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání. Varianta II Nevyužití diskrece tj. členské státy mohou rozhodnout, že předsmluvní informace o úvěrové smlouvě ve formě přečerpání nemusí obsahovat RPSN V případě nevyužití této diskrece budou předsmluvní informace i u tohoto typu úvěru uvádět RPSN, jejíž vypovídací hodnota je však v tomto případě snížena. Zároveň to může vést k vyšším, avšak méně účelně využitým nákladům poskytovatelů úvěru. Při rozhodování o těchto variantách je v zájmu zachování jednotnosti právní úpravy nutné vzít v potaz i diskreci v čl. 4 odst. 1 a zároveň sjednotit uvádění RPSN u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání pro celou právní úpravu spotřebitelského úvěru (čl. 4 odst. 2, čl. 6 odst. 4 a čl. 10 odst. 5 písm. f)). OTÁZKA 1: Domníváte se, že by bylo vhodné uvádět RPSN v předsmluvních informacích i u tohoto typu smluv?. OTÁZKA 2: Sníží se podle vašeho názoru rozhodovací schopnost spotřebitelů, pokud poskytovatelé úvěru nebudou povinni uvádět RPSN v předsmluvních informacích v případě úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání? OTÁZKA 3: Jaké náklady budou pro vás spojeny se zavedením povinnosti uvádět RPSN v předsmluvních informacích v případě úvěrových smluv ve formě přečerpání? Jaké přínosy by byly spojeny s první variantou tedy neuváděním RPSN v případě těchto úvěrových smluv? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. 16

17 OTÁZKA 4: Jaké přínosy pro spotřebitele představuje podle vás stanovení povinnosti uvádět RPSN v předsmluvních informacích o úvěrových smlouvách ve formě přečerpání? Jaká negativa by byla spojena s nestanovením této povinnosti? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. VII. INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V ÚVĚROVÝCH SMLOUVÁCH ČL. 10 ODST. 1 Směrnice v čl. 10 stanoví Informace, které mají být uvedeny v úvěrových smlouvách. Na základě odst. 1 se úvěrové smlouvy vypracovávají na papíře nebo jiném trvalém nosiči, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení úvěrové smlouvy. Definice trvalého nosiče je obsažena v čl. 3 písm. m). Trvalým nosičem je každý nástroj, který umožňuje spotřebiteli ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněné stavu. V druhém pododstavci tohoto článku je uvedeno, že tímto ustanovením, respektive povinností vypracovávat úvěrové smlouvy na papíře nebo jiném trvalém nosiči dat, nejsou dotčena žádná vnitrostátní pravidla týkající se platnosti uzavírání úvěrových smluv, pokud jsou tato pravidla v souladu s právem Společenství. Vnitrostátní právní úprava, tedy zákon o spotřebitelském úvěru v 4 odst. 1 stanoví, že smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí být uzavřena písemně. Jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet spotřebitel. Diskrece tohoto článku spočívá v možnosti členského státu upravit vnitrostátní pravidla ohledně platnosti uzavírání úvěrových smluv, z čehož vyplývá, že náležitosti těchto smluv, jež stanoví směrnice, nejsou nezbytně podmínkou jejich platnosti. Podmínkou této vnitrostátní úpravy je, aby byla v souladu s právem Společenství. Varianta I Náležitosti smlouvy dle směrnice jsou podmínkou platnosti V případě, že by zákon uznal náležitosti smlouvy o úvěru dle směrnice za podmínky platnosti, mohlo by to spotřebiteli způsobit potíže, v případě, že by peníze poskytnuté z úvěru již použil na své účely, ale z důvodu neplatnosti smlouvy je musel vydat jako bezdůvodné obohacení. Nesplnění zákonem požadované formy právního úkonu má podle 40 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) obecně za následek absolutní neplatnost takového právního úkonu. Nabízí se však určitá modifikace tohoto principu, a to pomocí institutu relativní neplatnosti. Podle tohoto pravidla by smlouva o úvěru, která by byla postižena takovou vadou, byla platná, avšak jenom dokud by se jedna ze stran této neplatnosti nedovolala. Občanský zákoník stanoví, že případů relativní neplatnosti zde uvedených se může dovolat jen strana, jež tuto neplatnost nezpůsobila, a proto se nabízí využití tohoto pravidla i u transpozice této směrnice. Další z možností je výslovně vyhradit právo dovolat se relativní neplatnosti pouze spotřebiteli. 17

18 Varianta II Náležitosti smlouvy dle směrnice nejsou podmínkou platnosti Pokud ponecháme náležitosti úvěrových smluv dle směrnice bez sankce neplatnosti (jak relativní, tak absolutní), významně se sníží jejich vymahatelnost. V tom případě však bude nutno zvážit zavedení vhodných veřejnoprávních sankcí. Varianta III Nedodržení náležitosti smlouvy zakládá možnost odstoupení od smlouvy Tímto způsobem by se docílilo podobných výsledků jako u varianty I, podobně by však bylo zapotřebí omezit toto právo jen na tu stranu smlouvy, která nedodržení náležitostí smlouvy nezpůsobila, případně jenom na spotřebitele. OTÁZKA 1: Myslíte si, že je vhodné stanovit náležitosti smlouvy o úvěru jako podmínky platnosti? Odůvodněte. OTÁZKA 1.1: Pokud ano, v jaké formě? Odůvodněte. OTÁZKA 2: Zkuste navrhnout jiné vhodné soukromoprávní sankce nedodržení náležitostí smlouvy o spotřebitelském úvěru. Odůvodněte. OTÁZKA 3: Zkuste navrhnout vhodné veřejnoprávní sankce v případě porušení ustanovení o náležitostech úvěrových smluv. OTÁZKA 4: Jaké náklady podle vašeho názoru budou spojeny s jednotlivými variantami? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. OTÁZKA 5: Jaké přínosy předpokládáte u jednotlivých variant? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. VIII. POVINNOST UVÁDĚT RPSN U ÚVĚROVÝCH SMLUV VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ ČL. 10 ODST. 5 PÍSM. F) Článek 10 směrnice stanoví informace, které mají být uvedeny v úvěrových smlouvách. Toto ustanovení zakotvuje povinnost vypracování úvěrové smlouvy na papíře nebo jiném trvanlivém nosiči, povinnost odevzdaní jednoho vyhotovení smlouvy každé 18

19 smluvní straně a zároveň stanoví seznam informací, které je poskytovatel úvěrů povinen uvádět v úvěrové smlouvě. Tento seznam povinností je stanoven směrnicí obecně pro úvěrové smlouvy s odchylkami, na které pamatuje v dalších odstavcích. V 5. odstavci tohoto článku směrnice uvádí samostatný užší seznam informací využitelný pouze u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání, kde úvěr musí být splacen na požádání nebo do tří měsíců. Do tohoto seznamu je zahrnuta i povinnost uvádět RPSN, avšak směrnice dává členským státům možnost tuto povinnost derogovat. Varianta I Využití diskrece tj. neuvádění RPSN v úvěrové smlouvě v případě úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání Směrnice pomocí této diskrece umožňuje zprostit poskytovatele úvěru povinnosti uvádět RPSN u úvěrové smlouvy ve formě možnosti přečerpání. Zvláštní charakter této úvěrové smlouvy, její návaznost na běžný účet, krátká doba splatnosti a povinnost uvádět celkové náklady tohoto úvěru snižují potřebu RPSN, které má zároveň nižší vypovídací schopnost, výslovně uvádět. V případě využití diskrece však bude spotřebitel ochuzen o významný srovnávací faktor úvěrových smluv. Je také nutno poznamenat, že Česká republika byla v průběhu jednání o textu směrnice zastáncem režimu maximální harmonizace u povinnosti uvádět RPSN i u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání. Varianta II Nevyužití diskrece tj. uvádění RPSN v úvěrové smlouvě v případě úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání. V případě nevyužití této diskrece bude poskytovatel také u tohoto typu úvěru povinen uvádět RPSN, jehož vypovídací schopnost je však v tomto případě snížená. Zároveň to povede k vyšším, avšak méně účelně využitým nákladům poskytovatelů úvěru. Při rozhodování o těchto variantách je v zájmu zachování jednotnosti právní úpravy nutné vzít v potaz i diskreci v čl. 4 odst. 1 a zároveň sjednotit uvádění RPSN u úvěrových smluv ve formě možnosti přečerpání pro celou právní úpravu spotřebitelského úvěru (čl. 4 odst. 2, čl. 6 odst. 4 a čl. 10 odst. 5 písm. f)). OTÁZKA 1: Myslíte si, že zavedení povinnosti uvádět RPSN u těchto smluv má pro český trh opodstatnění? Odůvodněte. OTÁZKA 2: Sníží se podle vašeho názoru rozhodovací schopnost spotřebitelů, pokud poskytovatelé úvěru nebudou povinni uvádět RPSN u úvěrů ve formě možnosti přečerpání. 19

20 OTÁZKA 3: Jaké náklady budou pro vás spojeny se zavedením povinnosti uvádět RPSN u úvěrů ve formě přečerpání? Jaké přínosy by byly spojeny s první variantou tedy neuváděním RPSN v případě těchto úvěrových smluv? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. OTÁZKA 4: Jaké přínosy pro spotřebitele představuje podle vás stanovení povinnosti uvádět RPSN ve smlouvě o úvěru ve formě přečerpání? Jaká negativa by byla spojena s nestanovením této povinnosti? Pokud je to možné, uveďte i ve finančním vyjádření. IX. SMLOUVY O VÁZANÉM ÚVĚRU ČL. 15 ODST. 2 Smlouvy o vázaném úvěru jsou ve směrnici upraveny v článku 15. Ten stanoví, že pokud spotřebitel dle práva Společenství odstoupil od kupní smlouvy nebo od smlouvy o poskytnutí služby, nebude nadále vázán ani smlouvou o vázaném úvěru. Odstavec 2 tohoto článku však dále stanoví, že pokud je dodané vadné zboží, na které se vztahuje smlouva o vázáném úvěru (zboží bylo dodáno pouze zčásti nebo zboží není v souladu s kupní smlouvou nebo smlouvou o poskytnutí služby), spotřebitel má právo uplatnit prostředky nápravy vůči věřiteli, pokud prostředky nápravy, které má vůči dodavateli nebo poskytovateli již byly uplatněny, avšak nebyly uspokojeny. Směrnice pak přenechává členským státům, možnost určit rozsah a podmínky pro uplatnění těchto prostředků nápravy. Jedná se o diskreci, která bezpochyby nabízí členským státům nejširší možnosti pro vlastní úpravu. Z pohledu transpozice je povinností zakotvit ve vnitrostátní právní úpravě pro spotřebitele prostředek (nebo prostředky) nápravy využitelný vůči věřiteli v případě, že dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb nedostojí svým povinnostem ani po uplatnění příslušných prostředků nápravy. Je již na členském státě, jakou formu určí, tj. jaký prostředek nápravy dá spotřebiteli k dispozici a jaký rozsah práv mu z něho bude vyplývat. Jako jedna z možností se nabízí ponechat právo na uplatnění námitek z vad zboží nebo služby vůči věřiteli plně na dohodě věřitele s dodavatelem a stanovit povinnost o této dohodě informovat v rámci předsmluvních informací. Takto uzavřená dohoda by pak mohla sloužit jako důležitá konkurenční výhoda. OTÁZKA 1: Zkuste navrhnout vhodný mechanismus pro uplatnění prostředků nápravy vůči věřiteli. OTÁZKA 2: Myslíte si, že by bylo vhodné ponechat toto právo plně na dohodě věřitele a dodavatele (poskytovatele)? 20

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) směrnice

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.10.2004 KOM(2004)747 v konečném znění 2004/0222 (COD) Pozměněný návrh SMERNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních a správních předpisů členských

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú)

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) z pohledu Ministerstva financí Milan Indra, Ministerstvo financí Den s registry, 14. dubna 2016 CO ZÁKON PŘINÁŠÍ NOVÉHO? 1) zlepšuje postavení spotřebitele

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k prodlení a realizaci zástavy 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016

USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 427 USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru sněmovní tisk

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016. Nový zákon o spotřebitelském úvěru

LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016. Nový zákon o spotřebitelském úvěru LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016 Nový zákon o spotřebitelském úvěru Nový zákon o spotřebitelském úvěru Nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. vstoupí v účinnost dnem 1. prosince 2016. Nová úprava

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13. června 2001 k vládnímu návrhu zákona o některých podmínkách sjednávání

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Formulář pro odpovědi na konzultační otázky č. Znění otázky Odpověď 1.1. Domníváte se, že by bylo žádoucí rozšířit oblast působnosti Kapitoly IV. i na další poskytovatele platebních služeb? 1.1.1. Pokud

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Konsolidovaný legislativní dokument EP-PE_TC2-COD(2002)0222 ***II POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

EVROPSKÝ PARLAMENT. Konsolidovaný legislativní dokument EP-PE_TC2-COD(2002)0222 ***II POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Konsolidovaný legislativní dokument 16.1.2008 EP-PE_TC2-COD(2002)0222 ***II POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý ve druhém čtení dne 16. ledna 2008 k přijetí směrnice Evropského

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR

SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR SMLOUVA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ O ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z ÚSPOR CZ A. Dopis od vlády České republiky Vážený pane, dovoluji si předložit navrhovaný vzorový text Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly

Více

Směrnice Rady. o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského

Směrnice Rady. o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského Směrnice Rady ze dne 22. prosince 1986 úvěru o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského (87/102/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II P7_TA-PROV(2011)0563 Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 k postoji Rady v prvním čtení

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

Návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů Transpozice směrnice o timeshare Ministerstvo průmyslu a obchodu

Návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů Transpozice směrnice o timeshare Ministerstvo průmyslu a obchodu Návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů Transpozice směrnice o timeshare 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropská úprava I Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele

Více

Stanovisko č. 7/2015

Stanovisko č. 7/2015 Stanovisko č. 7/2015 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

ZÁKON ze dne 2011, Čl. I

ZÁKON ze dne 2011, Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více