Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Roman Šlápota Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich ŠOBA, PhD. Znojmo, 2010

2

3

4 Abstrakt Předmětem bakalářské je vyhodnotit možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti a to finančního leasingu a hypotečního úvěru jako dvou často využívaných druhů externího financování. Teoretická část se zabývá analýzou a charakteristikou jednotlivých druhů financování podle stanovených kritérií.v praktické části jsou využity poznatky z teoretické části na konkrétní nemovitosti. Dané výsledky jsou vyhodnocovány porovnány podle výhodnosti a nevýhodnosti daného druhu financování. Klíčová slova: finanční leasing, hypoteční úvěr, analýza Abstract The aim of the thesis is to interpret 2 possibilities of external financing when buying a commercial property - financial leasing and mortgage loan as the 2 often used external financing arrangements. Theorethical part deals with analysis and characteristics of each financing arrangement according to defined criteria. Practical part applies knowledge gained from the theoretical part on particular properties. Given results are evaluated and compared according to expedience and inexpedience of given financing arrangement. Keywords: financial leasing, mortgage loan, analysis

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti napsal samostatně na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce. Použité zdroje, literaturu a všechny prameny, které jsem použil nebo z nich čerpal jsou v práci citovány a uvedeny v seznamu zdrojů. Ve Znojmě..

6 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Oldřichu Šobovi, PhD. za vedení, odborné rady, náměty a připomínky, které mi poskytoval při zpracování bakalářské práce.

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika a struktura práce Analytická část Finanční leasing (pronájem) Vlastnictví předmětu Administrativní náročnost (náklady) Účetní a daňové aspekty Pojištění a zajištění Cena a nákladovost Hypoteční úvěr Vlastnictví předmětu Administrativní náročnost (náklady) Účetní a daňové aspekty Pojištění a zajištění Cena a nákladovost Praktická část Zadání případové studie Návrh řešení Vlastnictví Administrativní náročnost (náklady) Účetní a daňové aspekty Pojištění a zajištění Cena a nákladovost Vyhodnocení praktického příkladu Diskuze Závěr Použité zdroje...51 Přílohy...54

8 1 Úvod Jak je známo, lidé si už v dávných časech půjčovali peníze. V minulosti byly dlužnické vztahy mnohem jednoduší než nyní. Zadlužování však nikdy nedosahovalo takových rozměrů jako v dnešní době. V moderní společnosti se zadlužování subjektů (podniků, domácností, států aj.) stále zvětšuje a dlužnické vztahy jsou více obtížnější a složitější. Proto dlužnickým vztahům napomáhá velkou mírou finanční trh, který soustřeďuje, přerozděluje a hlavně rozmisťuje dočasně volné peněžní prostředky na základě jejich nabídky a poptávky. K uskutečnění podnikatelských aktivit a dosažení podnikových cílů je nezbytný kapitál, který je vnímán především jako dlouhodobý zdroj financování podnikatelských aktivit. K financování investic podnikům obvykle nestačí své peněžní prostředky a tak má za úkol finanční řízení podniku získat peníze či kapitál z různých externích zdrojů. Externí zdroje financování investic představují zdroje, které se používají na financování dlouhodobého majetku. Tato práce se zaměřila na financování komerční nemovitosti. Druhů externích zdrojů financování je dnes mnoho, a tak nelze všechny v bakalářské práci hodnotit. V bakalářské práci jsou zvoleny dna časté druhy financování a to hypoteční úvěr a finanční leasing. Tyto druhy financování jsou hodnoceny podle zvolených kritérií. Podnik si zvolí ten druh financování, který ho nejméně finančně zatíží s ohledem na jiná rizika, která postupuje při využití daného druhu externího financování. 7

9 2 Cíl a metodika práce Bakalářská práce se zabývá formami externího financování při pořízení komerční nemovitosti. 2.1 Cíl práce Hlavním cílem práce je vyhodnocení analýz a komparace dvou často používaných druhů externího financování při pořízení komerční nemovitosti a to finančního leasingu a hypotečního úvěru. Dílčím cílem je stanovit vhodná kritéria pro analýzu a komparaci obou druhů financování. Na základě těchto kritérií vyhodnotit, která varianta z forem externího financování je pro podnik přijatelnější a výhodnější. 2.2 Metodika a struktura práce Bakalářská práce je členěna na dvě části, analytickou a praktickou. Analytická část se zabývá charakteristikou a podstatou finančního leasingu a hypotečního úvěru a dále popisuje níže stanovená kritéria u obou druhů financování. V praktické části je porovnán finanční leasing a hypotečního úvěru dle kritérií. Zde je kladen velký důraz na nákladovost a daňový dopad na podnik. Porovnání je provedeno na konkrétním příkladu při pořízení komerčních nemovitostí. U finančního leasingu a hypotečního úvěru jsou sledována následující kritéria: vlastnictví předmětu, administrativní náročnost (náklady), daňové a účetní aspekty, pojištění a zajištění, cena, nákladovost. Každé kritérium má jinou váhu, proto je na každé nahlíženo s jiným důrazem. 8

10 Pro zpracování a postup v této bakalářské práci je využito metodických prostředků především analýzy a komparace. Z odborné literatury byly použity následující matematické vzorce: 1) Vzorec pro výpočet současné hodnoty výdajů: SHFC CF (1 + r) CF (1 + r) CF (1 + r) 1 (1 + r) = odúročitel (v) 1 2 n n Vzorec, kde SHCF...celková současná hodnota výdajů, CF....výdaje za příslušné úrokové období, r diskontní úroková míra, r = (1 - S d ) i, n pořadí úrokovacích období, i.úroková míra, S d.. sazba daně. 2) Vzorec pro výpočet odúročitele: 1 [ 1+ ( 1 S )* r] n d kde: r.hrubá měsíční úroková míra, Sd.sazba daně, n...pořadí úrokovacích období. 3) Vzorec pro výpočet anuity: r a = D * 1 v n kde: a výše anuity, D výše úvěru, r.úroková míra za úrokovací období, n...počet úrokových období, 1 v diskontní faktor =. 1+ r 9

11 3 Analytická část V této části bakalářské práce bude provedena analýza produktů dle stanovených kritérií. 3.1 Finanční leasing (pronájem) Finanční leasing je pronájem, kdy poskytovatel leasingu, vlastník dané věci (pronajímatel), dočasně přenechá tuto věc k užívání jinému subjektu (nájemci) a nájemce za tuto službu je povinen zaplatit úplatu leasingové splátky (nájemné). Po skončení nájmu dochází k odkoupení leasingové věci nájemcem (ŠTOHL, 2007, s. 164). Jestliže se jedná o finanční leasing, jde o finanční operaci, která svým charakterem nahrazuje nájemci úvěr potřebný pro jeho získání. Jedná se o zprostředkovaný vztah mezi výrobcem a nájemcem, mezi něž vstupuje leasingová společnost (často založená obchodní bankou formou její dceřiné společnosti). Nejprve vyplatí leasingová společnost kupní cenu výrobci a sama se pak stává vlastníkem a pronajímatelem předmětu jejímu konečnému uživateli, který jí nejprve platí dohodnuté splátky a následně, na konci platnosti leasingové smlouvy, odkoupí příslušný předmět za zůstatkovou cenu a stane se tak sám jejím majitelem. Předpokladem uzavření leasingové smlouvy je stejně jako u poskytování úvěru především hospodářská bonita nájemce (REJNUŠ, 2007, s. 65). Vedle finančního leasingu ještě existuje operativní leasing, který probíhá tak, že pronajímatel předá leasingový předmět do užívání nájemci a ten pak platí pronajimateli nájemné. Po uplynutí doby pronájmu se věc vrací pronajimateli. Operačního leasingu se mohou samozřejmě rovněž účastnit i banky ve formě vedení účtů, inkas nájemného aj., nejedná se však v pravém smyslu o úvěrovou operaci (JÍLEK, 2009, s. 446). U finančního leasingu nemovitosti pronajímatelé běžně vyžadují na počátku smluvního vztahu vysokou zálohu blízkou kupní ceně nemovitosti na konci smluvního vztahu. Finanční leasing nemovitosti se také často realizuje jako prodej a zpětný leasing. Funguje to tak, že společnost příjme krátkodobý úvěr a postaví stavbu, kterou chce využívat. Po skončení stavby společnost ji prodá leasingové společnosti, s níž součastně sjedná finanční leasing na tuto stavbu, a to na dobu využitelnost (20 až 40 let). Z ceny společnost splatí úvěr a splátky jsou spláceny z běžného provozu (JÍLEK, 2009, s. 451). 10

12 Každá smlouva na finanční pronájem nemovitosti je individuální a je sjednána podle zvláštní konkrétní pronajímané nemovitosti. Nájemce může nemovitost pořizovat např. tímto způsobem: novou dokončenou stavbu, rozestavený objekt, starší nemovitost, budovy s vnitřním vybavením, modernizace a rekonstrukce nemovitosti. Leasingová smlouva na nemovitost je velmi obsáhlá a podrobná, aby respektovala a upravovala všechna specifika tohoto vztahu mezi konkrétním nájemcem a leasingovou společností. V případě, že se nemovitost teprve staví, musí leasingová společnost spolupracovat s dalšími osobami a firmami, aby byla schopna kontrolovat výstavbu, projekt, cenu nemovitosti apod. (JIDROVÁ, 2000, s. 57). Finanční leasing se uskutečňuje v různých formách. Nejčastěji je to: přímý finanční leasing (direct lease), nepřímý finanční leasing (prodej a zpětný pronájem), (sale and lease back), zadlužení (úvěrový, konsorciální) leasing. U přímého finančního leasingu jsou smlouvy uzavírány na nový majetek, určený nájemcem. Pronajimatel koupí majetek od výrobce a na základě smlouvy pronajme nájemci. Ten splácí pronajimateli leasingové splátky. Leasingové splátky mohou být stanoveny tak, aby během smluvního období uhradily celou pořizovací cenu pronajímaného majetku včetně nákladů a zisku pronajimatele (leasing s plnou amortizací) nebo tak, aby byla v průběhu leasingu uhrazena jen část pořizovací ceny (leasing s částečnou amortizací). V druhém případě musí pronajimatel hledat řešení, jak naložit ještě s ne plně odepsaným majetkem, například prolongace smlouvy s nájemcem, prodej nájemci za cenu blížící se zůstatkové ceně, pronájem či prodej jinému zákazníkovi. Při částečné amortizaci pořizovací ceny požaduje pronajimatel vyšší splátky, protože přebírá 11

13 riziko, že částečně opotřebený majetek už dále nepronajme či neprodá. Nepřímý finanční leasing spočívá v tom, že podnik prodá svůj existující dlouhodobý majetek leasingové společnosti a zpětně si od ní majetek pronajme. Touto operací získá podnik peněžní prostředky, ale ztratí vlastnické právo k prodanému majetku. Nepřímý finanční leasing se uplatňuje v situaci, kdy podnik potřebuje zvýšit svou likviditu. Při zadluženém leasingu je typická skutečnost, že zde vystupují tři partneři pronajimatel, nájemce a věřitel, který poskytuje pronajimateli na konkrétní leasingovou operaci úvěr. Věřitelem bývají obvykle banky, bankovní konsorcia nebo jiné subjekty. Leasingová společnost financuje pořízení pronajímaného majetku jen zčásti. Zbytek kupní ceny hradí třetí subjekty. Ty se přednostně podílejí na výtěžku z leasingových splátek, nemají však právo vyžadovat splacení prostředků vložených do pořízení předmětu leasingu. Zadlužená forma leasingu se využívá zejména při dlouhodobém pronájmu dražšího majetku (MAREK, 2009, s. 438) Vlastnictví předmětu Nájemce má výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu; po celou dobu pronájmu patří předmět leasingové společnosti a nájemce tak nemůže provádět ani sebemenší úpravy bez jejího souhlasu; uživatel předmětu leasingu je pouhým nájemcem, tj. nikoli vlastníkem, nemůže s ním jakkoliv nakládat, nemůže jej například prodat, po celou dobu trvání smlouvy je majitelem majetku leasingová společnost. Některá vlastnická rizika sou přenášena na nájemce, například odcizení nebo totální zničení předmětu leasingu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši (JÍLEK, 2009, s. 444). Vlastnictví předmětu u finančního leasingu upravuje v České republice zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Práva a povinnosti účastníků nájemního vztahu jsou zakotvena v 489 až 496 obchodního zákoníku. Pořízením majetku prostřednictvím finančního leasingu nedochází k pořízení majetku v pravém slova smyslu. Vlastnické právo k majetku zůstává po celou dobu trvání leasingového vztahu pronajímateli, poskytovateli leasingu. K převodu vlastnických práv na nájemce (subjekt, který za úplatu užívá pronajímanou věc) dochází až po skončení platnosti leasingové smlouvy (VALOUCH, 2008, s. 18). 12

14 3.1.2 Administrativní náročnost (náklady) Leasing se stal populárním z jednoho důvodu a tím je skutečnost, že ve srovnání s pořízením majetku na úvěr je tento způsob pořizování majetku administrativně méně náročný. Při vyřizování leasingové smlouvy je potřeba podstoupit obvykle méně procedur než v případě zařizování úvěru (VALOUCH, 2009, s.19). Další administrativní úlevy poskytují leasingové společnosti vzhledem k zajištění pojištění, které leasingové společnosti nabízejí za podstatně výhodnějších podmínek než běžné pojišťovny. Nájemci tímto šetří čas potřebný k vyřízení těchto doplňkových služeb a také finanční prostředky (VALOUCH, 2009, s. 19). Leasingová společnost šetří čas nájemci při obstarávání úvěru, neboť pro refinancování zajistí zdroje ve své vlastní režii. Leasingová společnost v rámci uzavřené leasingové smlouvy předá nájemci splátkový kalendář, na základě kterého vystaví nájemce trvalý platební příkaz své bance. Nemusí nadále sledovat termíny splatnosti leasingových splátek (PULZ, 1995, s. 118) Účetní a daňové aspekty Podle zákona o daních z příjmů nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se uznává jako výdaj (náklad) u fyzické či právnické osoby za podmínky, že: doba nájmu hmotného majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedeného u přímého pořízení majetku 30 ods. 1; u nemovitostí musí trvat doba nájmu nejméně 30 let (doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém k obvyklému užívání), viz Tabulka č. 1, po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajimatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování k datu prodeje, 13

15 v případě fyzické osoby po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne fyzická osoba odkoupený majetek do svého obchodního majetku (JÍLEK, 2009, s. 448). Tabulka č. 1: Odpisové skupiny. Odpisová skupina Doba odpisování (roky) Zdroj: MARKOVÁ, 2010, s. 41. Popis Mosty, tunely, budovy, stavby, dráhy letišť, silnice, ulice, atd. Budovy hotelů, obchodních domů, muzea, školy, atd. Protože majetek zůstává po celou dobu trvání leasingové vztahu ve vlastnictví pronajímatele, nájemce nemá v případě leasingu možnost uplatňovat daňové odpisy, až na výjimky a to pouze nehmotného majetku. Nájemce může (ve smyslu 28 odst. 3 ZDP) odpisovat technické hodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazeno nájemcem a to jen na základě písemné smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem a dále za podmínky, že pronajímatel nezvýší o tyto výdaje vstupní cenu hmotného majetku, ze které provádí daňové odpisování takového majetku (VALOUCH, 2009, s. 20). S cílem vyhnutí se dani z převodu nemovitosti při převodu z pronajimatele na nájemce ke konci leasingového vztahu leasingová společnost běžně vytváří SPV za účelem finančního leasingu. Po uplynutí doby leasingu se nájemci převádí SPV a nájemce se tam nepřímo stává vlastníkem dané nemovitosti. Není zcela patrné, že toto schéma splňuje podmínku na daňovou znatelnost nájemného podle 24 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmu. Toto ustanovení požaduje převod vlastnictví mezi pronajimatelem a nájemcem (JÍLEK, 2009, s. 451). Aby nájemné u finančního leasingu byla daňově uznatelné, je nutno vycházet především z ustanovení 24 odst. 2 písm. h), 24 odst. 4-6 a 25 odst. 1 písm. za) Zákona o dani z příjmu. Z hlediska daňové uznatelnosti nájemného je nutno mít na zřeteli zejména zásadu časového rozlišování nájemného, což znamená, že je daňový náklad (výdaj) v případě nájemce a daňový výnos (příjem) v případě pronajímatele bude v daném zdaňovacím období vykázana pouze ta část nájemného, která se časově tohoto zdaňovacího období skutečně týká (VALOUCH, 2009, s. 27). 14

16 Obecně platí, že nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je při splnění podmínek ZDPH osvobozen od DPH, a to bez nároku na odpočet daně u souvisejících přijatých plnění ve smyslu 51 ZDPH. Plátce DPH však má právo si zvolit, že uvedené činnosti budou DPH podléhat (VALOUCH, 2009, s. 96). Pokud podnik provádí opravy, či tvoří rezervy na opravy pronajatého majetku musí se z hlediska daňové uznatelnosti řídit ZDP 24 odst. 1 v případě oprav pronajatého majetku a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách v případě tvorbě rezerv. Obecně platí, aby bylo možné si dát tyto náklady do daňových, musí je provádět vlastník. V praxi bývá velice běžné, aby opravy na pronajatém majetku prováděl nájemce nikoliv vlastník. Aby bylo možné si tyto náklady odečíst od základu daně, musí se splnit mj. podmínka, že je v leasingové smlouvě povinnost provádět opravy na pronajatém majetku (VALOUCH, 2009, s. 80) Pojištění a zajištění Při leasingu musí být předmět pronájmu vždy pojištěn. Povinnost pojistit předmět je stanovena v leasingové smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách leasingu, a to tak, že většinou tato povinnost je uložena nájemci. Pronajímatel někdy za úplatu pojištění zprostředkuje nebo doporučí některou pojišťovnu. Zahraniční pronajímatelé někdy zcela striktně stanoví, které pojišťovny působící v České republice jsou jimi akceptovány. V tomto případě musí nájemce volit pouze mezi těmito pojišťovacími ústavy. Pokud nájemce pojišťuje předmět na své náklady, pronajímatel požaduje vinkulaci pojistného plnění ve svůj prospěch. V případě, že uzavírá pojistku sám pronajímatel, je pojistné přímo přefakturováno nájemci nebo je zahrnuto do leasingových splátek (PULZ, 1995, s. 84). Bez tohoto pojištění probíhá pouze malá část leasingů, a to vlastně pouze v těch případech, kdy leasingová společnost kryje rizika spojená s důsledky škod předmětu leasingu a kdy prezentuje nepojištění (s tím související nižší cenu leasingu) jakou svou marketingovou výhodu. Pokud dojde na předmětu leasingu k pojistné události, leasingová společnost dává pojišťovně souhlas s vyplacením pojistného plnění ve prospěch nájemce, v případě že klient nemá peněžní závazky po splatnosti na své leasingové smlouvě ke dni škody. V opačném případě pojišťovna vyplácí pojistné plnění leasingové společnosti, která toto plnění využije na úhradu nezaplacených splátek. Pokud je předmět leasingu odcizen či 15

17 zničen pojistné plnění obdrží leasingová společnost, která provede finanční vyrovnání smlouvy a předčasně ji ukončí. Většina leasingových společností nabízí komplexní služby v oblasti pojištění. Pokud ovšem nájemce nechce využít jejich služeb, umožňují leasingové společnosti uzavření pojištění u kterékoli jiné pojišťovny než těch, se kterými má uzavřené rámcové smlouvy (BENDA, 2006, s. 184). Pojištění, které leasingové společnosti nabízejí jsou podstatně výhodnější než by byly u běžných pojišťoven (VALOUCH, 2009, s. 20). Před uzavřením smlouvy se leasingové společnosti snaží omezovat rizika nesplácení různými cestami, zejména však u předmětů s vyšší pořizovací cenou. Mezi nejrozšířenější patří: platba předem ve výši určitého podílu (akontace) z pořizovací ceny předmětu leasingu, bankovní záruka, kterou se banka za určitou úplatu zavazuje uhradit za klienta do určité doby nezaplacené splátky, záruka vinkulací vkladu, tj. zablokování finanční hotovosti na účtu, depozitu, certifikátu nebo vkladní knížce, záruka hmotným depozitem třetí osobou tj, vinkulací finanční částky uložené u peněžního ústavu ve prospěch klienta, záruka nemovitosti nebo její části, jež se zapisuje do katastru nemovitostí, jištění směnkami, které mohou být vystavovány na každou splátku klientem (BENDA, 2006, s. 226). Zajištění leasingového kontraktu u nemovitostí může být realizováno jako navýšení první splátky (akontace), kauci na odkupní cenu, bankovní garancí, zárukou vinkulací vkladů, zárukou finančním depozitem třetí osobou, zárukou hmotným depozitem, movitým předmětem, nemovitostí, jištěním směnkami apod. (JINDROVÁ, 2000, s. 58). Zajištění je vyžadováno obvykle pouze u majetku pořizovaného formou leasingu s velmi vysokou pořizovací cenou (VALOUCH, 2009, s. 19). 16

18 3.1.5 Cena a nákladovost Velmi významnou oblastí, kterou je nutno zvažovat při rozhodování o pořízení nemovitosti formou leasingu, jsou skutečné peněžní toky, které musí nájemce vynaložit v průběhu trvání leasingového vztahu. Vzájemnou komparací jednotlivých metod financování se zabývají postupy aplikované finanční matematiky (VALOUCH, 2009, s. 22). Leasingová cena je celková částka, kterou nájemci zaplatí pronajimateli. Jedná se o součet zálohy na budoucí kupní cenu (akontace), leasingových splátek a zůstatkové hodnoty aktiva (JÍLEK, 2009, s. 445). Cenou za leasing je také cena, která je obvykle placena v pravidelných splátkách (měsíčních, čtvrtletních, ročních). Leasingová cena placená nájemcem pronajímateli zahrnuje jednak postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti)a v neposlední řadě ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových splátek přesouvány na nájemce, jedná se zejména o úroky z úvěru, který si leasingová společnost bere na pořízení majetku, který poté pronajímá nájemci, případné poplatky bance za vedení úvěrových účtů a jiné správní náklady spojené s leasingem. Celková výše leasingové ceny je pak dána součtem jednotlivých leasingových splátek (VALOUCH, 2009, s. 10). Rozdíl mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou se označuje jako leasingové úročení (REŽŇÁKOVÁ, 1998, s. 20). Složení pořizovací ceny: Kupní cena předmětu, dopravné, clo, náklady na montáž, poplatek za proškolení obsluhy, poplatky za certifikaci, testování a odzkoušení, technické zhodnocení, 17

19 DPH a další zatížení pronajímatele, náklady na různé posudky, úroky za poskytnutí refinančního úvěru, pojištění (pokud ho uzavírá pronajímatel), leasingová marže (PULZ, 1995, s. 85). S cenou je úzce spojen leasingový koeficient. Leasingový koeficient je poměrové číslo, které zobrazuje, kolik zaplatí nájemce za pořízení příslušného majetku na leasing ve srovnání s přímým pořízením. Do čitatele patří suma všech plateb, které nájemce v průběhu smluvního vztahu s leasingovou společností zaplatí (leasingová cena). Do této sumy se nezapočítává pojištění předmětu. Ve jmenovateli je pořizovací cena majetku. Je-li například leasingový koeficient 1,30, nájemce zaplatí o 30 % více, než kdyby si zaplatil majetek přímo (JÍLEK, 2009, s. 445). Leasingový koeficient = Celková cena leasingu vč. DPH Pořizovací cena předmětu leasingu vč. DPH 3.2 Hypoteční úvěr Pojem hypoteční úvěr představuje pohledávku zajištěnou reálným či finančním majetkem. Naopak hypotéka představuje pouhé zajištění pohledávky reálným či finanční majetkem. Ve většině zemí pojem hypoteční úvěr bývá zúžen na úvěry zajištěné nemovitostmi a nikoliv jiným majetkem. U hypotečního úvěru vystupuje věřitel a dlužník (JÍLEK, 2009, s. 476). V praxi jsou z pohledu bank rozlišovány dva základní druhy hypotečních úvěrů a to z hlediska toho, na co má být poskytnutý úvěr použit. Jsou jimi: hypoteční úvěr na výstavbu (opravu) či pořízení nemovitosti (účelová hyp.) tzv. americká hypotéka (neúčelová hyp.) 18

20 Hypoteční úvěr na výstavbu (opravu) či pořízení nemovitosti je tzv. klasický hypoteční úvěr poskytovaný účelově na financování výstavby (opravy) či zakoupení určité nemovitosti. Úrokové sazby hypotečních úvěrů bývají vzhledem k poměrně spolehlivému zajištění spíše nižší, přičemž může být po celou dobu trvání úvěrového vztahu fixní, variabilní nebo kombinovaná (nejčastěji zpočátku po několik let pevná fixační období, posléze variabilní). Americká hypotéka je oproti klasickému hypotečnímu úvěru neúčelový hypoteční úvěr, který je poskytován bez udání účelu, na který budou poskytnuté peněžní prostředky využity. Z tohoto důvodu je samozřejmé, že úroková sazba je o něco vyšší (REJNUŠ, 2007, s. 63). Hypoteční banky nemají v České republice povinnost uvádět ve své nabídce RPSN. Hypoteční úvěry má uvedené mezi svými činnostmi rovněž většina bank, které jsou zaregistrovány v rámci přes hraničního poskytování služeb (pobočky zahraničních bank v České republice). Některé hypoteční banky se financují prostřednictvím emise hypotečních zástavních listů (JÍLEK, 2009, s. 510). Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jejichž krytí je zabezpečeno zástavním právem na nemovitostech. Podnik, který požaduje úvěr, nabídne bance jako záruku nemovitost, banka si zajistí zápisem do pozemkových knih své zástavní právo a na základě toho pak emituje hypoteční zástavní listy a předá je podniku. Tyto hypoteční zástavní listy jsou obchodovatelné. Podnik, aby získal peněžní prostředky, je musí prodat buď sám, nebo prostřednictvím banky. Z úvěru splácí bance úrok a splátky dluhů a hypoteční banka vyplácí majitelům zástavních listů úrok a postupně je umořuje. Banka tak vystupuje ve vztahu k podniku jako věřitel a ve vztahu k majiteli hypotečních zástavních listů jako dlužník (MAREK, 2009, s. 431). Hypoteční zástavní listy emitují jen banky, které mají k tomu oprávnění, a ručí za ně především svým jménem a hlavně jměním. Velmi důležitou otázkou pro banky je hypotečního úvěrování kvůli tržnímu odhadu ceny nemovitosti a její budoucí ceně. Nadcenění zastaveného majetku může v případě nutného prodeje zastavené nemovitosti způsobit bance potíže se splácením hypotečních listů. Proto jsou banky velmi opatrné při oceňování nemovitostí zjištěné veřejnými orgány, ale samy si určují vlastní postupy pro oceňování (VALACH, 2006, s. 371). 19

21 3.2.1 Vlastnictví předmětu Existují dva druhy hypoték: hypotéka převodem vlastnictví, hypotéka s právním břemenem. Hypotéka převodem vlastnictví, u niž je věřitel právním i ekonomickým vlastníkem nemovitost až do doby, než je dluh splacen. Dochází k převodu vlastnictví nemovitosti na věřitele s podmínkou, že při splacení bude nemovitost vrácena dlužníkovi. Dlužník je v slabší pozici, neboť věřitel může nemovitost prodat či odmítnout ji vrátit. Jedná se o starší a méně rozšířenou podobu hypotéky. Země s tímto druhem hypotéky postupně přešly na druh hypotéku, u níž má dlužník vyrovnanější pozici s věřitelem (JÍLEK, 2009, s. 476). Hypotéka s právním břemenem, u níž právním vlastníkem nemovitosti je dlužník, ale věřitel má dostatek práv, aby se k nemovitosti dostal v případě nesplacení dluhu dlužníkem. Aby byl věřitel chráněn, hypotéky s právním břemenem se zaznamenávají ve veřejném registru. Při poskytování hypotečních úvěrů banky zjišťují, zda daná nemovitost není již zatížena hypotékou. Starší hypotéka má věžně prioritu; ve světě se jedná o běžnou podobu hypotéky. Věřitel má běžně právo při nesplacení dluhu nemovitost prodat a z výnosu se vypořádá dluh. Pokud výnos nepostačuje, potom v některých zemích věřitel nemá právo požadovat po věřiteli doplacení zbývající částky a v jiných zemích věřiteli zbývá pohledávka za dlužníkem ve výši zbývající částky. V některých zemích je proces velice rychlý a v jiných trvá měsíce až léta. Možnosti věřitelů zabavit nemovitosti jsou ve vyspělých zemích postupně omezování, a to ze sociálních důvodů (JÍLEK, 2009, s. 477) Administrativní náročnost (náklady) Vedle bankovních poplatků jsou s úvěrem spojeny další administrativní náklady. Mimo drobných (a ve své podstatě režijních) nákladů v podobě telefonních poplatků, cestovného, spotřeby kancelářského papíru a energie atd. se ovšem mohou objevit i náklady (svojí výší daleko významnější) jako např. částka účtována za znalecký odhad předmětu investice či za zpracování finančního projektu. Ačkoli se obdobné náklady objevují i u leasingu, 20

22 požadavky bank na zpracování projektu jsou obvykle tvrdší, a proto i administrativní náklady spojené s úvěrem také vyšší. Nicméně tyto náklady mají velmi specifický charakter lišící se od investice k investici a od podniku k podniku, proto se velmi těžko zpracovávají do modelu. Co se týče nákladů na znalecký odhad, není tento odhad vyžadován vždy, přičemž absence tohoto požadavku se objevuje hlavně u pořizování nemovitostí a zařízení, jejichž ceny jsou již sami o sobě účtovány trhem (MAREK, 2009, s.442). Administrativní náročnost zařízení úvěru je obvykle vyšší, než u leasingu, i když v poslední době přistupují banky a jiné úvěrové instituce pod konkurenčním tlakem leasingových společností také k omezování složitosti administrativního využívání úvěrů (VALOUCH, 2009, s. 20). Získávání hypotečních úvěrů pro podnik je obvykle zdlouhavější a složitější něž u jiných druhů dlouhodobých úvěrů. Vyplývá to především z nutnosti prokazovat vlastnictví nemovitosti a její kvality, z nutnosti záznamu zástavního práva v pozemkových knihách, ze složitého procesu odhadování ceny nemovitosti (VALACH. 2006, s. 371) Účetní a daňové aspekty Dlouhodobé úvěry se evidují na účtu 461. Zobrazení úvěru na účtech je ovlivněno tím, zda se úvěr převádí na běžný účet firmy nebo zda k čerpání úvěru dochází přímo z úvěrového účtu. U úvěrových účtů jsou podkladem pro účtování bankovní výpisy z úvěrového účtu. Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů (ŠTOHL, 2007, s. 138). Úrok z hypotečního úvěru patří mezi nezdanitelné části základu daně podle 15 odst. 3) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dále podle Zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti vzniká vlastníkovi nemovitosti povinnost platit daň z této nemovitosti. Podle 11 odst. 1) písm. d) U staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, u staveb sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 21

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Závazné požadavky na parametry úvěrů

Závazné požadavky na parametry úvěrů Závazné požadavky na parametry úvěrů Limity úvěrů: - délka splatnosti úvěru maximálně 30 let, - bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem www.pwc.com/cz Právní a daňové aspekty financování vozidel 20. 4. 2017 Právní a daňové aspekty financování vozidel 1 2 3 4 Úvěr Finanční leasing Operativní leasing Odpovědnost za provoz vozidla Úvěr 1

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru

Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více