Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Roman Šlápota Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich ŠOBA, PhD. Znojmo, 2010

2

3

4 Abstrakt Předmětem bakalářské je vyhodnotit možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti a to finančního leasingu a hypotečního úvěru jako dvou často využívaných druhů externího financování. Teoretická část se zabývá analýzou a charakteristikou jednotlivých druhů financování podle stanovených kritérií.v praktické části jsou využity poznatky z teoretické části na konkrétní nemovitosti. Dané výsledky jsou vyhodnocovány porovnány podle výhodnosti a nevýhodnosti daného druhu financování. Klíčová slova: finanční leasing, hypoteční úvěr, analýza Abstract The aim of the thesis is to interpret 2 possibilities of external financing when buying a commercial property - financial leasing and mortgage loan as the 2 often used external financing arrangements. Theorethical part deals with analysis and characteristics of each financing arrangement according to defined criteria. Practical part applies knowledge gained from the theoretical part on particular properties. Given results are evaluated and compared according to expedience and inexpedience of given financing arrangement. Keywords: financial leasing, mortgage loan, analysis

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Možnosti externího financování při pořízení komerční nemovitosti napsal samostatně na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce. Použité zdroje, literaturu a všechny prameny, které jsem použil nebo z nich čerpal jsou v práci citovány a uvedeny v seznamu zdrojů. Ve Znojmě..

6 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Oldřichu Šobovi, PhD. za vedení, odborné rady, náměty a připomínky, které mi poskytoval při zpracování bakalářské práce.

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika a struktura práce Analytická část Finanční leasing (pronájem) Vlastnictví předmětu Administrativní náročnost (náklady) Účetní a daňové aspekty Pojištění a zajištění Cena a nákladovost Hypoteční úvěr Vlastnictví předmětu Administrativní náročnost (náklady) Účetní a daňové aspekty Pojištění a zajištění Cena a nákladovost Praktická část Zadání případové studie Návrh řešení Vlastnictví Administrativní náročnost (náklady) Účetní a daňové aspekty Pojištění a zajištění Cena a nákladovost Vyhodnocení praktického příkladu Diskuze Závěr Použité zdroje...51 Přílohy...54

8 1 Úvod Jak je známo, lidé si už v dávných časech půjčovali peníze. V minulosti byly dlužnické vztahy mnohem jednoduší než nyní. Zadlužování však nikdy nedosahovalo takových rozměrů jako v dnešní době. V moderní společnosti se zadlužování subjektů (podniků, domácností, států aj.) stále zvětšuje a dlužnické vztahy jsou více obtížnější a složitější. Proto dlužnickým vztahům napomáhá velkou mírou finanční trh, který soustřeďuje, přerozděluje a hlavně rozmisťuje dočasně volné peněžní prostředky na základě jejich nabídky a poptávky. K uskutečnění podnikatelských aktivit a dosažení podnikových cílů je nezbytný kapitál, který je vnímán především jako dlouhodobý zdroj financování podnikatelských aktivit. K financování investic podnikům obvykle nestačí své peněžní prostředky a tak má za úkol finanční řízení podniku získat peníze či kapitál z různých externích zdrojů. Externí zdroje financování investic představují zdroje, které se používají na financování dlouhodobého majetku. Tato práce se zaměřila na financování komerční nemovitosti. Druhů externích zdrojů financování je dnes mnoho, a tak nelze všechny v bakalářské práci hodnotit. V bakalářské práci jsou zvoleny dna časté druhy financování a to hypoteční úvěr a finanční leasing. Tyto druhy financování jsou hodnoceny podle zvolených kritérií. Podnik si zvolí ten druh financování, který ho nejméně finančně zatíží s ohledem na jiná rizika, která postupuje při využití daného druhu externího financování. 7

9 2 Cíl a metodika práce Bakalářská práce se zabývá formami externího financování při pořízení komerční nemovitosti. 2.1 Cíl práce Hlavním cílem práce je vyhodnocení analýz a komparace dvou často používaných druhů externího financování při pořízení komerční nemovitosti a to finančního leasingu a hypotečního úvěru. Dílčím cílem je stanovit vhodná kritéria pro analýzu a komparaci obou druhů financování. Na základě těchto kritérií vyhodnotit, která varianta z forem externího financování je pro podnik přijatelnější a výhodnější. 2.2 Metodika a struktura práce Bakalářská práce je členěna na dvě části, analytickou a praktickou. Analytická část se zabývá charakteristikou a podstatou finančního leasingu a hypotečního úvěru a dále popisuje níže stanovená kritéria u obou druhů financování. V praktické části je porovnán finanční leasing a hypotečního úvěru dle kritérií. Zde je kladen velký důraz na nákladovost a daňový dopad na podnik. Porovnání je provedeno na konkrétním příkladu při pořízení komerčních nemovitostí. U finančního leasingu a hypotečního úvěru jsou sledována následující kritéria: vlastnictví předmětu, administrativní náročnost (náklady), daňové a účetní aspekty, pojištění a zajištění, cena, nákladovost. Každé kritérium má jinou váhu, proto je na každé nahlíženo s jiným důrazem. 8

10 Pro zpracování a postup v této bakalářské práci je využito metodických prostředků především analýzy a komparace. Z odborné literatury byly použity následující matematické vzorce: 1) Vzorec pro výpočet současné hodnoty výdajů: SHFC CF (1 + r) CF (1 + r) CF (1 + r) 1 (1 + r) = odúročitel (v) 1 2 n n Vzorec, kde SHCF...celková současná hodnota výdajů, CF....výdaje za příslušné úrokové období, r diskontní úroková míra, r = (1 - S d ) i, n pořadí úrokovacích období, i.úroková míra, S d.. sazba daně. 2) Vzorec pro výpočet odúročitele: 1 [ 1+ ( 1 S )* r] n d kde: r.hrubá měsíční úroková míra, Sd.sazba daně, n...pořadí úrokovacích období. 3) Vzorec pro výpočet anuity: r a = D * 1 v n kde: a výše anuity, D výše úvěru, r.úroková míra za úrokovací období, n...počet úrokových období, 1 v diskontní faktor =. 1+ r 9

11 3 Analytická část V této části bakalářské práce bude provedena analýza produktů dle stanovených kritérií. 3.1 Finanční leasing (pronájem) Finanční leasing je pronájem, kdy poskytovatel leasingu, vlastník dané věci (pronajímatel), dočasně přenechá tuto věc k užívání jinému subjektu (nájemci) a nájemce za tuto službu je povinen zaplatit úplatu leasingové splátky (nájemné). Po skončení nájmu dochází k odkoupení leasingové věci nájemcem (ŠTOHL, 2007, s. 164). Jestliže se jedná o finanční leasing, jde o finanční operaci, která svým charakterem nahrazuje nájemci úvěr potřebný pro jeho získání. Jedná se o zprostředkovaný vztah mezi výrobcem a nájemcem, mezi něž vstupuje leasingová společnost (často založená obchodní bankou formou její dceřiné společnosti). Nejprve vyplatí leasingová společnost kupní cenu výrobci a sama se pak stává vlastníkem a pronajímatelem předmětu jejímu konečnému uživateli, který jí nejprve platí dohodnuté splátky a následně, na konci platnosti leasingové smlouvy, odkoupí příslušný předmět za zůstatkovou cenu a stane se tak sám jejím majitelem. Předpokladem uzavření leasingové smlouvy je stejně jako u poskytování úvěru především hospodářská bonita nájemce (REJNUŠ, 2007, s. 65). Vedle finančního leasingu ještě existuje operativní leasing, který probíhá tak, že pronajímatel předá leasingový předmět do užívání nájemci a ten pak platí pronajimateli nájemné. Po uplynutí doby pronájmu se věc vrací pronajimateli. Operačního leasingu se mohou samozřejmě rovněž účastnit i banky ve formě vedení účtů, inkas nájemného aj., nejedná se však v pravém smyslu o úvěrovou operaci (JÍLEK, 2009, s. 446). U finančního leasingu nemovitosti pronajímatelé běžně vyžadují na počátku smluvního vztahu vysokou zálohu blízkou kupní ceně nemovitosti na konci smluvního vztahu. Finanční leasing nemovitosti se také často realizuje jako prodej a zpětný leasing. Funguje to tak, že společnost příjme krátkodobý úvěr a postaví stavbu, kterou chce využívat. Po skončení stavby společnost ji prodá leasingové společnosti, s níž součastně sjedná finanční leasing na tuto stavbu, a to na dobu využitelnost (20 až 40 let). Z ceny společnost splatí úvěr a splátky jsou spláceny z běžného provozu (JÍLEK, 2009, s. 451). 10

12 Každá smlouva na finanční pronájem nemovitosti je individuální a je sjednána podle zvláštní konkrétní pronajímané nemovitosti. Nájemce může nemovitost pořizovat např. tímto způsobem: novou dokončenou stavbu, rozestavený objekt, starší nemovitost, budovy s vnitřním vybavením, modernizace a rekonstrukce nemovitosti. Leasingová smlouva na nemovitost je velmi obsáhlá a podrobná, aby respektovala a upravovala všechna specifika tohoto vztahu mezi konkrétním nájemcem a leasingovou společností. V případě, že se nemovitost teprve staví, musí leasingová společnost spolupracovat s dalšími osobami a firmami, aby byla schopna kontrolovat výstavbu, projekt, cenu nemovitosti apod. (JIDROVÁ, 2000, s. 57). Finanční leasing se uskutečňuje v různých formách. Nejčastěji je to: přímý finanční leasing (direct lease), nepřímý finanční leasing (prodej a zpětný pronájem), (sale and lease back), zadlužení (úvěrový, konsorciální) leasing. U přímého finančního leasingu jsou smlouvy uzavírány na nový majetek, určený nájemcem. Pronajimatel koupí majetek od výrobce a na základě smlouvy pronajme nájemci. Ten splácí pronajimateli leasingové splátky. Leasingové splátky mohou být stanoveny tak, aby během smluvního období uhradily celou pořizovací cenu pronajímaného majetku včetně nákladů a zisku pronajimatele (leasing s plnou amortizací) nebo tak, aby byla v průběhu leasingu uhrazena jen část pořizovací ceny (leasing s částečnou amortizací). V druhém případě musí pronajimatel hledat řešení, jak naložit ještě s ne plně odepsaným majetkem, například prolongace smlouvy s nájemcem, prodej nájemci za cenu blížící se zůstatkové ceně, pronájem či prodej jinému zákazníkovi. Při částečné amortizaci pořizovací ceny požaduje pronajimatel vyšší splátky, protože přebírá 11

13 riziko, že částečně opotřebený majetek už dále nepronajme či neprodá. Nepřímý finanční leasing spočívá v tom, že podnik prodá svůj existující dlouhodobý majetek leasingové společnosti a zpětně si od ní majetek pronajme. Touto operací získá podnik peněžní prostředky, ale ztratí vlastnické právo k prodanému majetku. Nepřímý finanční leasing se uplatňuje v situaci, kdy podnik potřebuje zvýšit svou likviditu. Při zadluženém leasingu je typická skutečnost, že zde vystupují tři partneři pronajimatel, nájemce a věřitel, který poskytuje pronajimateli na konkrétní leasingovou operaci úvěr. Věřitelem bývají obvykle banky, bankovní konsorcia nebo jiné subjekty. Leasingová společnost financuje pořízení pronajímaného majetku jen zčásti. Zbytek kupní ceny hradí třetí subjekty. Ty se přednostně podílejí na výtěžku z leasingových splátek, nemají však právo vyžadovat splacení prostředků vložených do pořízení předmětu leasingu. Zadlužená forma leasingu se využívá zejména při dlouhodobém pronájmu dražšího majetku (MAREK, 2009, s. 438) Vlastnictví předmětu Nájemce má výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu; po celou dobu pronájmu patří předmět leasingové společnosti a nájemce tak nemůže provádět ani sebemenší úpravy bez jejího souhlasu; uživatel předmětu leasingu je pouhým nájemcem, tj. nikoli vlastníkem, nemůže s ním jakkoliv nakládat, nemůže jej například prodat, po celou dobu trvání smlouvy je majitelem majetku leasingová společnost. Některá vlastnická rizika sou přenášena na nájemce, například odcizení nebo totální zničení předmětu leasingu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši (JÍLEK, 2009, s. 444). Vlastnictví předmětu u finančního leasingu upravuje v České republice zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Práva a povinnosti účastníků nájemního vztahu jsou zakotvena v 489 až 496 obchodního zákoníku. Pořízením majetku prostřednictvím finančního leasingu nedochází k pořízení majetku v pravém slova smyslu. Vlastnické právo k majetku zůstává po celou dobu trvání leasingového vztahu pronajímateli, poskytovateli leasingu. K převodu vlastnických práv na nájemce (subjekt, který za úplatu užívá pronajímanou věc) dochází až po skončení platnosti leasingové smlouvy (VALOUCH, 2008, s. 18). 12

14 3.1.2 Administrativní náročnost (náklady) Leasing se stal populárním z jednoho důvodu a tím je skutečnost, že ve srovnání s pořízením majetku na úvěr je tento způsob pořizování majetku administrativně méně náročný. Při vyřizování leasingové smlouvy je potřeba podstoupit obvykle méně procedur než v případě zařizování úvěru (VALOUCH, 2009, s.19). Další administrativní úlevy poskytují leasingové společnosti vzhledem k zajištění pojištění, které leasingové společnosti nabízejí za podstatně výhodnějších podmínek než běžné pojišťovny. Nájemci tímto šetří čas potřebný k vyřízení těchto doplňkových služeb a také finanční prostředky (VALOUCH, 2009, s. 19). Leasingová společnost šetří čas nájemci při obstarávání úvěru, neboť pro refinancování zajistí zdroje ve své vlastní režii. Leasingová společnost v rámci uzavřené leasingové smlouvy předá nájemci splátkový kalendář, na základě kterého vystaví nájemce trvalý platební příkaz své bance. Nemusí nadále sledovat termíny splatnosti leasingových splátek (PULZ, 1995, s. 118) Účetní a daňové aspekty Podle zákona o daních z příjmů nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se uznává jako výdaj (náklad) u fyzické či právnické osoby za podmínky, že: doba nájmu hmotného majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedeného u přímého pořízení majetku 30 ods. 1; u nemovitostí musí trvat doba nájmu nejméně 30 let (doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém k obvyklému užívání), viz Tabulka č. 1, po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajimatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování k datu prodeje, 13

15 v případě fyzické osoby po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne fyzická osoba odkoupený majetek do svého obchodního majetku (JÍLEK, 2009, s. 448). Tabulka č. 1: Odpisové skupiny. Odpisová skupina Doba odpisování (roky) Zdroj: MARKOVÁ, 2010, s. 41. Popis Mosty, tunely, budovy, stavby, dráhy letišť, silnice, ulice, atd. Budovy hotelů, obchodních domů, muzea, školy, atd. Protože majetek zůstává po celou dobu trvání leasingové vztahu ve vlastnictví pronajímatele, nájemce nemá v případě leasingu možnost uplatňovat daňové odpisy, až na výjimky a to pouze nehmotného majetku. Nájemce může (ve smyslu 28 odst. 3 ZDP) odpisovat technické hodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazeno nájemcem a to jen na základě písemné smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem a dále za podmínky, že pronajímatel nezvýší o tyto výdaje vstupní cenu hmotného majetku, ze které provádí daňové odpisování takového majetku (VALOUCH, 2009, s. 20). S cílem vyhnutí se dani z převodu nemovitosti při převodu z pronajimatele na nájemce ke konci leasingového vztahu leasingová společnost běžně vytváří SPV za účelem finančního leasingu. Po uplynutí doby leasingu se nájemci převádí SPV a nájemce se tam nepřímo stává vlastníkem dané nemovitosti. Není zcela patrné, že toto schéma splňuje podmínku na daňovou znatelnost nájemného podle 24 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmu. Toto ustanovení požaduje převod vlastnictví mezi pronajimatelem a nájemcem (JÍLEK, 2009, s. 451). Aby nájemné u finančního leasingu byla daňově uznatelné, je nutno vycházet především z ustanovení 24 odst. 2 písm. h), 24 odst. 4-6 a 25 odst. 1 písm. za) Zákona o dani z příjmu. Z hlediska daňové uznatelnosti nájemného je nutno mít na zřeteli zejména zásadu časového rozlišování nájemného, což znamená, že je daňový náklad (výdaj) v případě nájemce a daňový výnos (příjem) v případě pronajímatele bude v daném zdaňovacím období vykázana pouze ta část nájemného, která se časově tohoto zdaňovacího období skutečně týká (VALOUCH, 2009, s. 27). 14

16 Obecně platí, že nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je při splnění podmínek ZDPH osvobozen od DPH, a to bez nároku na odpočet daně u souvisejících přijatých plnění ve smyslu 51 ZDPH. Plátce DPH však má právo si zvolit, že uvedené činnosti budou DPH podléhat (VALOUCH, 2009, s. 96). Pokud podnik provádí opravy, či tvoří rezervy na opravy pronajatého majetku musí se z hlediska daňové uznatelnosti řídit ZDP 24 odst. 1 v případě oprav pronajatého majetku a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách v případě tvorbě rezerv. Obecně platí, aby bylo možné si dát tyto náklady do daňových, musí je provádět vlastník. V praxi bývá velice běžné, aby opravy na pronajatém majetku prováděl nájemce nikoliv vlastník. Aby bylo možné si tyto náklady odečíst od základu daně, musí se splnit mj. podmínka, že je v leasingové smlouvě povinnost provádět opravy na pronajatém majetku (VALOUCH, 2009, s. 80) Pojištění a zajištění Při leasingu musí být předmět pronájmu vždy pojištěn. Povinnost pojistit předmět je stanovena v leasingové smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách leasingu, a to tak, že většinou tato povinnost je uložena nájemci. Pronajímatel někdy za úplatu pojištění zprostředkuje nebo doporučí některou pojišťovnu. Zahraniční pronajímatelé někdy zcela striktně stanoví, které pojišťovny působící v České republice jsou jimi akceptovány. V tomto případě musí nájemce volit pouze mezi těmito pojišťovacími ústavy. Pokud nájemce pojišťuje předmět na své náklady, pronajímatel požaduje vinkulaci pojistného plnění ve svůj prospěch. V případě, že uzavírá pojistku sám pronajímatel, je pojistné přímo přefakturováno nájemci nebo je zahrnuto do leasingových splátek (PULZ, 1995, s. 84). Bez tohoto pojištění probíhá pouze malá část leasingů, a to vlastně pouze v těch případech, kdy leasingová společnost kryje rizika spojená s důsledky škod předmětu leasingu a kdy prezentuje nepojištění (s tím související nižší cenu leasingu) jakou svou marketingovou výhodu. Pokud dojde na předmětu leasingu k pojistné události, leasingová společnost dává pojišťovně souhlas s vyplacením pojistného plnění ve prospěch nájemce, v případě že klient nemá peněžní závazky po splatnosti na své leasingové smlouvě ke dni škody. V opačném případě pojišťovna vyplácí pojistné plnění leasingové společnosti, která toto plnění využije na úhradu nezaplacených splátek. Pokud je předmět leasingu odcizen či 15

17 zničen pojistné plnění obdrží leasingová společnost, která provede finanční vyrovnání smlouvy a předčasně ji ukončí. Většina leasingových společností nabízí komplexní služby v oblasti pojištění. Pokud ovšem nájemce nechce využít jejich služeb, umožňují leasingové společnosti uzavření pojištění u kterékoli jiné pojišťovny než těch, se kterými má uzavřené rámcové smlouvy (BENDA, 2006, s. 184). Pojištění, které leasingové společnosti nabízejí jsou podstatně výhodnější než by byly u běžných pojišťoven (VALOUCH, 2009, s. 20). Před uzavřením smlouvy se leasingové společnosti snaží omezovat rizika nesplácení různými cestami, zejména však u předmětů s vyšší pořizovací cenou. Mezi nejrozšířenější patří: platba předem ve výši určitého podílu (akontace) z pořizovací ceny předmětu leasingu, bankovní záruka, kterou se banka za určitou úplatu zavazuje uhradit za klienta do určité doby nezaplacené splátky, záruka vinkulací vkladu, tj. zablokování finanční hotovosti na účtu, depozitu, certifikátu nebo vkladní knížce, záruka hmotným depozitem třetí osobou tj, vinkulací finanční částky uložené u peněžního ústavu ve prospěch klienta, záruka nemovitosti nebo její části, jež se zapisuje do katastru nemovitostí, jištění směnkami, které mohou být vystavovány na každou splátku klientem (BENDA, 2006, s. 226). Zajištění leasingového kontraktu u nemovitostí může být realizováno jako navýšení první splátky (akontace), kauci na odkupní cenu, bankovní garancí, zárukou vinkulací vkladů, zárukou finančním depozitem třetí osobou, zárukou hmotným depozitem, movitým předmětem, nemovitostí, jištěním směnkami apod. (JINDROVÁ, 2000, s. 58). Zajištění je vyžadováno obvykle pouze u majetku pořizovaného formou leasingu s velmi vysokou pořizovací cenou (VALOUCH, 2009, s. 19). 16

18 3.1.5 Cena a nákladovost Velmi významnou oblastí, kterou je nutno zvažovat při rozhodování o pořízení nemovitosti formou leasingu, jsou skutečné peněžní toky, které musí nájemce vynaložit v průběhu trvání leasingového vztahu. Vzájemnou komparací jednotlivých metod financování se zabývají postupy aplikované finanční matematiky (VALOUCH, 2009, s. 22). Leasingová cena je celková částka, kterou nájemci zaplatí pronajimateli. Jedná se o součet zálohy na budoucí kupní cenu (akontace), leasingových splátek a zůstatkové hodnoty aktiva (JÍLEK, 2009, s. 445). Cenou za leasing je také cena, která je obvykle placena v pravidelných splátkách (měsíčních, čtvrtletních, ročních). Leasingová cena placená nájemcem pronajímateli zahrnuje jednak postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti)a v neposlední řadě ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem, které jsou v rámci leasingových splátek přesouvány na nájemce, jedná se zejména o úroky z úvěru, který si leasingová společnost bere na pořízení majetku, který poté pronajímá nájemci, případné poplatky bance za vedení úvěrových účtů a jiné správní náklady spojené s leasingem. Celková výše leasingové ceny je pak dána součtem jednotlivých leasingových splátek (VALOUCH, 2009, s. 10). Rozdíl mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou se označuje jako leasingové úročení (REŽŇÁKOVÁ, 1998, s. 20). Složení pořizovací ceny: Kupní cena předmětu, dopravné, clo, náklady na montáž, poplatek za proškolení obsluhy, poplatky za certifikaci, testování a odzkoušení, technické zhodnocení, 17

19 DPH a další zatížení pronajímatele, náklady na různé posudky, úroky za poskytnutí refinančního úvěru, pojištění (pokud ho uzavírá pronajímatel), leasingová marže (PULZ, 1995, s. 85). S cenou je úzce spojen leasingový koeficient. Leasingový koeficient je poměrové číslo, které zobrazuje, kolik zaplatí nájemce za pořízení příslušného majetku na leasing ve srovnání s přímým pořízením. Do čitatele patří suma všech plateb, které nájemce v průběhu smluvního vztahu s leasingovou společností zaplatí (leasingová cena). Do této sumy se nezapočítává pojištění předmětu. Ve jmenovateli je pořizovací cena majetku. Je-li například leasingový koeficient 1,30, nájemce zaplatí o 30 % více, než kdyby si zaplatil majetek přímo (JÍLEK, 2009, s. 445). Leasingový koeficient = Celková cena leasingu vč. DPH Pořizovací cena předmětu leasingu vč. DPH 3.2 Hypoteční úvěr Pojem hypoteční úvěr představuje pohledávku zajištěnou reálným či finančním majetkem. Naopak hypotéka představuje pouhé zajištění pohledávky reálným či finanční majetkem. Ve většině zemí pojem hypoteční úvěr bývá zúžen na úvěry zajištěné nemovitostmi a nikoliv jiným majetkem. U hypotečního úvěru vystupuje věřitel a dlužník (JÍLEK, 2009, s. 476). V praxi jsou z pohledu bank rozlišovány dva základní druhy hypotečních úvěrů a to z hlediska toho, na co má být poskytnutý úvěr použit. Jsou jimi: hypoteční úvěr na výstavbu (opravu) či pořízení nemovitosti (účelová hyp.) tzv. americká hypotéka (neúčelová hyp.) 18

20 Hypoteční úvěr na výstavbu (opravu) či pořízení nemovitosti je tzv. klasický hypoteční úvěr poskytovaný účelově na financování výstavby (opravy) či zakoupení určité nemovitosti. Úrokové sazby hypotečních úvěrů bývají vzhledem k poměrně spolehlivému zajištění spíše nižší, přičemž může být po celou dobu trvání úvěrového vztahu fixní, variabilní nebo kombinovaná (nejčastěji zpočátku po několik let pevná fixační období, posléze variabilní). Americká hypotéka je oproti klasickému hypotečnímu úvěru neúčelový hypoteční úvěr, který je poskytován bez udání účelu, na který budou poskytnuté peněžní prostředky využity. Z tohoto důvodu je samozřejmé, že úroková sazba je o něco vyšší (REJNUŠ, 2007, s. 63). Hypoteční banky nemají v České republice povinnost uvádět ve své nabídce RPSN. Hypoteční úvěry má uvedené mezi svými činnostmi rovněž většina bank, které jsou zaregistrovány v rámci přes hraničního poskytování služeb (pobočky zahraničních bank v České republice). Některé hypoteční banky se financují prostřednictvím emise hypotečních zástavních listů (JÍLEK, 2009, s. 510). Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jejichž krytí je zabezpečeno zástavním právem na nemovitostech. Podnik, který požaduje úvěr, nabídne bance jako záruku nemovitost, banka si zajistí zápisem do pozemkových knih své zástavní právo a na základě toho pak emituje hypoteční zástavní listy a předá je podniku. Tyto hypoteční zástavní listy jsou obchodovatelné. Podnik, aby získal peněžní prostředky, je musí prodat buď sám, nebo prostřednictvím banky. Z úvěru splácí bance úrok a splátky dluhů a hypoteční banka vyplácí majitelům zástavních listů úrok a postupně je umořuje. Banka tak vystupuje ve vztahu k podniku jako věřitel a ve vztahu k majiteli hypotečních zástavních listů jako dlužník (MAREK, 2009, s. 431). Hypoteční zástavní listy emitují jen banky, které mají k tomu oprávnění, a ručí za ně především svým jménem a hlavně jměním. Velmi důležitou otázkou pro banky je hypotečního úvěrování kvůli tržnímu odhadu ceny nemovitosti a její budoucí ceně. Nadcenění zastaveného majetku může v případě nutného prodeje zastavené nemovitosti způsobit bance potíže se splácením hypotečních listů. Proto jsou banky velmi opatrné při oceňování nemovitostí zjištěné veřejnými orgány, ale samy si určují vlastní postupy pro oceňování (VALACH, 2006, s. 371). 19

21 3.2.1 Vlastnictví předmětu Existují dva druhy hypoték: hypotéka převodem vlastnictví, hypotéka s právním břemenem. Hypotéka převodem vlastnictví, u niž je věřitel právním i ekonomickým vlastníkem nemovitost až do doby, než je dluh splacen. Dochází k převodu vlastnictví nemovitosti na věřitele s podmínkou, že při splacení bude nemovitost vrácena dlužníkovi. Dlužník je v slabší pozici, neboť věřitel může nemovitost prodat či odmítnout ji vrátit. Jedná se o starší a méně rozšířenou podobu hypotéky. Země s tímto druhem hypotéky postupně přešly na druh hypotéku, u níž má dlužník vyrovnanější pozici s věřitelem (JÍLEK, 2009, s. 476). Hypotéka s právním břemenem, u níž právním vlastníkem nemovitosti je dlužník, ale věřitel má dostatek práv, aby se k nemovitosti dostal v případě nesplacení dluhu dlužníkem. Aby byl věřitel chráněn, hypotéky s právním břemenem se zaznamenávají ve veřejném registru. Při poskytování hypotečních úvěrů banky zjišťují, zda daná nemovitost není již zatížena hypotékou. Starší hypotéka má věžně prioritu; ve světě se jedná o běžnou podobu hypotéky. Věřitel má běžně právo při nesplacení dluhu nemovitost prodat a z výnosu se vypořádá dluh. Pokud výnos nepostačuje, potom v některých zemích věřitel nemá právo požadovat po věřiteli doplacení zbývající částky a v jiných zemích věřiteli zbývá pohledávka za dlužníkem ve výši zbývající částky. V některých zemích je proces velice rychlý a v jiných trvá měsíce až léta. Možnosti věřitelů zabavit nemovitosti jsou ve vyspělých zemích postupně omezování, a to ze sociálních důvodů (JÍLEK, 2009, s. 477) Administrativní náročnost (náklady) Vedle bankovních poplatků jsou s úvěrem spojeny další administrativní náklady. Mimo drobných (a ve své podstatě režijních) nákladů v podobě telefonních poplatků, cestovného, spotřeby kancelářského papíru a energie atd. se ovšem mohou objevit i náklady (svojí výší daleko významnější) jako např. částka účtována za znalecký odhad předmětu investice či za zpracování finančního projektu. Ačkoli se obdobné náklady objevují i u leasingu, 20

22 požadavky bank na zpracování projektu jsou obvykle tvrdší, a proto i administrativní náklady spojené s úvěrem také vyšší. Nicméně tyto náklady mají velmi specifický charakter lišící se od investice k investici a od podniku k podniku, proto se velmi těžko zpracovávají do modelu. Co se týče nákladů na znalecký odhad, není tento odhad vyžadován vždy, přičemž absence tohoto požadavku se objevuje hlavně u pořizování nemovitostí a zařízení, jejichž ceny jsou již sami o sobě účtovány trhem (MAREK, 2009, s.442). Administrativní náročnost zařízení úvěru je obvykle vyšší, než u leasingu, i když v poslední době přistupují banky a jiné úvěrové instituce pod konkurenčním tlakem leasingových společností také k omezování složitosti administrativního využívání úvěrů (VALOUCH, 2009, s. 20). Získávání hypotečních úvěrů pro podnik je obvykle zdlouhavější a složitější něž u jiných druhů dlouhodobých úvěrů. Vyplývá to především z nutnosti prokazovat vlastnictví nemovitosti a její kvality, z nutnosti záznamu zástavního práva v pozemkových knihách, ze složitého procesu odhadování ceny nemovitosti (VALACH. 2006, s. 371) Účetní a daňové aspekty Dlouhodobé úvěry se evidují na účtu 461. Zobrazení úvěru na účtech je ovlivněno tím, zda se úvěr převádí na běžný účet firmy nebo zda k čerpání úvěru dochází přímo z úvěrového účtu. U úvěrových účtů jsou podkladem pro účtování bankovní výpisy z úvěrového účtu. Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů (ŠTOHL, 2007, s. 138). Úrok z hypotečního úvěru patří mezi nezdanitelné části základu daně podle 15 odst. 3) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dále podle Zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti vzniká vlastníkovi nemovitosti povinnost platit daň z této nemovitosti. Podle 11 odst. 1) písm. d) U staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, u staveb sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 21

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

VYHODNOCENÍ KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

VYHODNOCENÍ KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ KOMERČNÍ NEMOVITOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO

Více

Leasing účetní a daňové dopady

Leasing účetní a daňové dopady Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic.

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VARIANTY FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VARIANTY FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VARIANTY FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS Helena Sellnerová Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI PROSPECTS OF HOUSING FINANCING

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI PROSPECTS OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR

ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Regionální studia ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V ČR A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI ŘEŠENÍ diplomová práce Autor: Bc. Jakub

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více