Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka"

Transkript

1 Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Rozšiřující studium jazyka německého Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka Mgr. Petra Pavelková Obsah: 1. Úvod 2. Hlavní část 2.1 Zjištění postojů žáků k výuce německého jazyka 2.2 Vyhodnocení otázek v dotazníku 2.3 Návrh opatření k zvýšení motivace a realizace ve vyučovacích hodinách 3. Závěr

2 1. Úvod V běžné každodenní praxi pedagoga se bohužel stále častěji setkávám, podle mého názoru, s jedním z největších problémů současného českého školství - a sice s malou motivací žáků a jejich zájmem o vzdělávání. Ve své práci se setkávám se žáky z velmi slabého socio-kulturního prostředí, které bezpochyby do značné míry ovlivňuje jejich postoj ke škole, případně k celému procesu vzdělávání. Pracovat s takovými žáky je opravdu velmi složité. Sebekriticky musím říct, že se mi kontakty s nimi navazují velmi špatně. Mnohokrát slýchávám názor, že škola je zbytečná, proč vůbec musí někde denně odsedět 6 vyučovacích hodin apod. Mně jako učitelce mnohdy chybí pádné argumenty, kterými bych je mohla přesvědčit a navést na lepší cestu. Nerada bych se ale spokojila s tím, že takoví žáci jsou už definitivně ztracení, protože jim chybí chuť k učení a tudíž nemá cenu se jimi pořád dokola zabývat. Nechci jen kritizovat, nechci jen vytýkat. Ráda bych své žáky zaujala svou výukou, vysvětlila jim, že to, co si odnáší z hodin, jednou třeba uplatní ve svém životě. Abych ale mohla své plány uskutečnit a aktivně tak změnit své žáky alespoň minimálně k lepšímu, musela jsem nejdříve zjistit jejich postoj k vyučování; zjistit to, co se jim na výuce líbí, s čím možná nesouhlasí, co by rádi v hodinách uvítali, od čeho mám raději trochu upustit tak, aby to vše vedlo ke spokojenosti na straně jak žáka, tak i učitele. Mimo běžné rozhovory, které se se žáky snažím navazovat v běžných vyučovacích hodinách, jsem provedla předvýzkum formou dotazníku, který prezentuji v následujících bodech 2.1 a 2.2. Teprve po důkladném přečetní dotazníků, jsem zvážila, jaké alternativy zvolit, aby se nynější stav opravdu změnil k lepšímu a přinesl dobrý pocit oběma stranám. 2. Hlavní část 2.1 Zjištění postojů žáků k výuce německého jazyka K zjištění postojů žáků k výuce německého jazyka se mi jako nejvhodnější jevila metoda dotazníku, který v krátkém časovém rozmezí poskytl názory žáků na výuku. Pro vyšší objektivitu odpovědí jsem se rozhodla pro použití dotazníku anonymního - žáci tak nebyli nijak omezováni a nemuseli mít obavy z prezentování svého názoru. Doba pro zodpovězení otázek v dotazníku nebyla omezena; žáci odevzdávali dotazníky většinou do 20 minut. Tento předvýzkum formou dotazníku jsem provedla na Základní škole tř. Družby ve dnech 9., 10. a se žáky sedmých, osmých a devátých tříd. Dotazovaných bylo 30 žáků, z toho: 16 děvčat 14 chlapců

3 Dotazník se skládal z 5 následujících otázek: 1. Co se ti na hodinách německého jazyka líbí? 2. Co se ti na hodinách německého jazyka nelíbí? 3. Považuješ hodiny německého jazyka za přínosné nebo zbytečné? A proč? 4. Co bys na hodinách německého jazyka změnil/a? 5. Jak bys seřadil/a následující činnosti v hodinách od nejoblíbenější po nejméně oblíbenou? a) překlad z ČJ do NJ a naopak b) poslech c) konverzace v NJ d) vysvětlování gramatiky e) diktát f) procvičování učiva formou her g) práce s výukovými programy na PC h) četba německého textu i) ústní zkoušení j) písemné zkoušení 2.2 Vyhodnocení otázek v dotazníku Při vyhodnocování otázek v dotazníku jsem zvažovala možnost rozdělit a tedy i zvlášť vyhodnotit dotazníky dle ročníků, které jednotliví respondenti navštěvovali. Tuto možnost jsem ale zamítla, neboť jsem došla k závěru, že toto nekoresponduje se stanoveným cílem mého předvýzkumu. Výsledky proto budu prezentovat všeobecně, bez rozdílu věku či pohlaví. Pro zestručnění shrnuji v tabulkách podobné odpovědi do jednotlivých tematických skupin. Otázka č. 1 Co se ti na hodinách německého jazyka líbí? Odpověď Práce s výukovými programy na PC 12 Konverzace 5 Reálie něm. mluvících zemí 4 Nevím 4 Nic, nudí mě 2 Projekt 2 Křížovky 1 Otázka č. 2 Co se ti na hodinách německého jazyka nelíbí?

4 Odpověď Zkoušení 6 Cvičení v učebnici 6 Nevím 5 Učebnice 5 Gramatika 4 Poslech 2 Diktát 2 Otázka č. 3 Považuješ hodiny německého jazyka za přínosné nebo zbytečné? A proč? Odpověď pro budoucí zaměstnání 5 Přínosné bez udání důvodu 4 pro další studium 2 při návštěvě zahraničí 1 ztráta času 5 Zbytečné nevyužitelná v praxi 4 bez udání důvodu 4 Nevím 5 Otázka č. 4 Co bys na hodinách německého jazyka změnil/a? Odpověď Více her 7 Častější práce s výuk. programy na PC 7 Méně zkoušení 4 Jiná učebnice 4 Méně gramatiky 3 Nevím 3 Více konverzace 2 Otázka č. 5 Jak bys seřadil/a následující činnosti v hodinách od nejoblíbenější po nejméně oblíbenou? U této otázky uvádím v tabulkách pouze ty činnosti, které žáci umístili na první a poslední místo.

5 Odpověď Práce s výukovými programy na PC 15 Procvičování učiva formou her 14 Konverzace v NJ 1 Odpověď Písemné zkoušení 15 Ústní zkoušení 5 Překlad z ČJ do NJ a naopak 4 Poslech 2 Diktát 2 Vysvětlování gramatiky 1 Konverzace v NJ 1 Přestože jsou odpovědi žáků různorodé, lze v nich najít rysy společné pro většinu z nich. Těmito rysy jsou: kritický postoj vůči tradičním výukovým metodám upřednostňování moderních, aktivizujících metod ve výuce využití informačních technologií v propojení s multimediálními programy ve výuce skepse k tradičním učebnicím zvýšený zájem o konverzační témata 2.3 Návrh opatření k zvýšení motivace a realizace ve vyučovacích hodinách Z výše uvedeného vyplývá, že při využití a zapojení vhodných výukových metod a organizačních forem výuky, lze žáky úspěšně motivovat a přispět tím ke zvýšení jejich zájmu o výuku. Proto jsem se i já rozhodla pro pravidelné zapojení takovýchto forem a metod práce. Z velkého množství metod a forem, které jsou učitelům k dispozici, jsem vybrala dle mého názoru nejvhodnější a aktivně jsem je zapojila do vyučovacích hodin. Žáci je uvítali a ve většině případů hodnotili velmi pozitivně. Již v prvních hodinách byla zřejmá jejich zvýšená aktivita a zájem o látku. Našlo se samozřejmě i pár negativních ohlasů na tuto změnu, ale to jen u žáků, kteří již dříve definitivně ztratili zájem nejen o německý jazyk, ale o veškeré své vzdělávání vůbec. Za vhodné, mnou osvědčené, považuji a ostatním pedagogům vřele doporučuji v tabulce uvedené formy a metody práce, které pak níže doplňuji příklady a komentáři ze svých hodin.

6 Organizační formy výuky Výukové metody skupinová práce individuální práce práce ve dvojicích brainstorming myšlenkové mapy pětilístek práce s textem práce s obrázkem projekt didaktické hry výuka dramatem výuka podporovaná počítačem rozhovor Organizační formy výuky a) skupinová práce - při rozdělování do skupinek se mi neosvědčila metoda náhodného výběru ani rozdělování žáky samotnými. Za ideální počet členů ve skupince považuji 3-5 žáků, přičemž je nutná neustálá kontrola práce jednotlivých skupinek. b) individuální práce - tuto formu jsem zapojovala většinou na začátku hodiny. Šlo zpravidla o opakování již probraného učiva (gramatika, slovíčka...). Této činnosti jsem věnovala maximálně 10 minut z vyučovací hodiny. Žáci např. se zaujetím sami vyráběli křížovku nebo řešili osmisměrku. c) práce ve dvojicích - na rozdíl od skupinové práce je možno u této formy nechat žáky pracovat ve dvojicích tak, jak sedí v lavicích nebo lze využít řadu možností jejich rozdělení. Kromě obligátní metody rozhovoru, jsem práci ve dvojicích uplatnila například u těžších gramatických nebo překladových cvičení. Výukové metody a) brainstorming - tuto metodu je vhodné použít na začátku hodiny jako aktivizující činnost, ale stejně tak je možno zařadit ji i v průběhu vyučovací hodiny např. při opakování slovní zásoby. b) myšlenkové mapy - jsou ideální také v propojení s prací se slovníkem, kdy jsou žáci nuceni pracovat na zadaném úkolu samostatně. Tuto metodu práce jsem s úspěchem zapojovala také ve chvíli, kdy byla na žácích zřejmá únava. Napsala jsem na tabuli základní pojem ( Frühling ) a žáci pak postupně sami na tabuli doplňovali další slovíčka, která logicky navazovala na počáteční pojem. Myšlenkovou mapu lze aplikovat u žáků, jenž mají patřičně zažitou slovní zásobu.

7 c) pětilístek - lze využít při práci ve dvojicích, ale stejně tak i u práce individuální. d) práce s textem - je nezbytnou součástí hodin německého jazyka. Mně osobně se velmi osvědčila práce, kdy žáci měli k dispozici text, ve kterém buď samostatně, nebo ve skupinkách měli vyhledat např. všechna slovesa v minulém čase (pak od nich napsat infinitiv,...). Za více než vhodné považuji zapojení článků z různých německých časopisů. e) práce s obrázkem - tato metoda byla přínosná hlavně u menších žáků, využívala jsem ji zejména u opakování slovní zásoby. f) projekt - u menších žáků jsem propojila hodinu německého jazyka s výtvarnou výchovou, úkolem žáků bylo nakreslit comix a opatřit ho německým textem (tato činnost žáky velmi bavila a pracovali na ní s velkým zaujetím). g) didaktické hry - křížovky, osmisměrky, domino, pexeso, slovní fotbal, zmrzlík, vymýšlení co největšího počtu slov na dané počáteční písmeno, bingo, vyhledávání slov ve slovnících, scrabble, oběšenec, skládání co největšího počtu slov ze zadaných písmen,... h) výuka dramatem - scénky na zadané téma, pohádky i) výuka podporovaná počítačem - tato metoda je oblíbená jak u mladších, tak i u starších žáků. Na škole jsou k dispozici různé výukové programy, které slouží k procvičování gramatiky, upevňování slovní zásoby aj. Starší žáci rádi pracují na překladu autentických textů (např. články z elektronických novin), k tomuto využívají internetové slovníky. j) rozhovor - velmi se mi osvědčila předpříprava rozhovorů, kdy si žáci museli procvičit pravopis (pokud jsem po nich vyžadovala odevzdání rozhovoru i v písemné formě), gramatiku a výslovnost. Rozhovory byly tematicky zaměřeny na běžné každodenní situace. 3. Závěr Jak jsem již konstatovala v úvodu své práce, ve své praxi učitelky bych se nechtěla omezovat jen na pouhé kritizování žáků, kteří buď nikdy nezískali, nebo v nich učitelé a hlavně rodiče dostatečně nepodporovali chuť k učení. Je zcela jasné, že nemůžeme u všech žáků navodit takový stav, kdy se budou den co den těšit do školy, protože se budou chtít něco nového dozvědět. Jsou žáci, kteří si najdou správnou cestu ke vzdělávání a to i přesto, že pocházejí z rodiny, jež příliš nedbá na to, aby jejich dítě chodilo do školy proto, aby se něco naučilo a patřičně ho k tomuto cíli nevede. České školství bohužel musí počítat i s takovými typy žáků, kteří i přes usilovnou snahu naučit je něčemu, rezignují a postupně si vybudují laxní přístup nejen ke škole, ale i k dalším pro život velmi důležitým povinnostem. Na mnohé žáky však učitelé mohou zapůsobit a velmi tak zvýšit zájem o učení prostřednictvím vysoce motivujících činností. Jedná se především o již několikrát

8 zmiňované moderní a do značné míry aktivizující metody, kdy mají žáci možnost nejen odsedět 45 minut ve vyučovací hodině, ale zejména se na jejím průběhu aktivně podílet. Samozřejmě je nutné při volbě metody zohlednit věkovou vyspělost žáků, kterým má být metoda prezentována. Mně osobně se osvědčil fakt, že učitel mnohdy ani nemusí přemýšlet a dlouze vybírat správnou metodu, kterou by demonstroval např. novou gramatiku. Často totiž stačí, když učitel nařídí jen pouhopouhé jiné umístění lavic či židlí na vyučovací hodinu - např. nechá žáky sesednou se do kruhu a hned je na světě něco, co žáci asi přece jen ve škole nevidí každý den a na vzniklou situaci se dívali ne tak kriticky, jako by tomu bylo tehdy, kdyby seděli klasicky v lavicích jeden za druhým. Opravdu nejlepší variantou, jak zvýšit motivaci u žáků, je vhodně střídat výukové metody i formy práce, neustále je doplňovat o nové a nové, které nedovolí, aby výuka alespoň po této stránce zevšedněla. Dalším důležitým faktorem, který do značné míry ovlivňuje vyučovací proces a který se mně osobně již mnohokrát v praxi osvědčil, je navození pozitivní atmosféry ve třídě. Pokud žáci začínají hodinu s dobrou náladou, ke které jim dopomůže učitel, staví se ne-li k celé, tak alespoň k převážné části hodiny, zcela jinak. Změní úhel pohledu na učitele a mnohdy i k samotnému vyučovacímu předmětu. Fakta, která jsem shrnula v závěru, nejsou bezpochyby žádné novum. Jsou to věci, o kterých učitelé vědí, ale bohužel nejednou na to zapomenou. Pokud ze svých žáků chceme udělat osobnosti, které si od nás převezmou nejen řadu znalostí, ale také dovedností, schopností a postojů, neměli bychom na to zapomínat. Jinak nám už pak nezbude nic jiného, než se omezit na rezignaci a říct si, že vše co děláme, je zbytečné. A to bychom chtít neměli!

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 12 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2003 RVP mìsto osnov T i pohledy z letnì ökoly Evropsk Ëten sk konference v Tallinu BudoucÌ v voj mezin rodnì scèny RWCT ProË zad v

Více

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Být aktivní Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Autoři: Davis Carless, Ph.D. a Kitrina Douglas, Ph.D. Tato publikace byla vytvořena díky

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více