Právní aktuality / Legal update

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aktuality / Legal update"

Transkript

1 PRK Partners Právnická firma roku 2009 v oblasti bankovnictví a finance* Law firm of the year 2009 in category banking and finance* Právní aktuality / Legal update Duben / April 2010 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking Pracovní právo / Labour Insolvence a reorganizace / Insolvency Restructuring Procesní právo / Litigation Daně / Tax Anglický souhrn / English Summary Pokud budete mít Vy nebo Váš kolega či kolegyně zájem o zasílání právních aktualit prosím kontaktujte Veroniku Mištovou na ové adrese anebo se zaregistrujte na našich webových stránkách. / If you or your colleague are interested in receiving our legal update, please contact Veronika Mištová at or you can register at our website. The Loan Market Association 1

2 Obsah / Content OBCHODNÍ PRÁVO... 3 Novinky v zákonu o veřejných zakázkách... 3 Novelizace pravidel výkonu hlasovacích práv akcionáře na valné hromadě... 3 PRÁVO NEMOVITOSTÍ... 5 Ochrana životního prostředí a řízení podle stavebního zákona... 5 BANKOVNICTVÍ... 6 Legislativní změny v oblasti spotřebitelských úvěrů... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 Nové právní předpisy... 7 Připravované právní předpisy... 7 Judikatura... 7 PROCESNÍ PRÁVO... 8 Budou exekuce levnější?... 8 Soudní řízení dražší... 8 RESTRUKTURALIZACE INSOLVENCE... 9 Pasivní legitimace... 9 DANĚ Odvod pojistného na sociální zabezpečení za 1. pololetí roku Zrušení cen obvyklých v zákoně o DPH ENGLISH SUMMARY CORPORATE REAL ESTATE BANKING LABOUR LITIGATION INSOLVENCY AND RESTRUCTURING TAX

3 OBCHODNÍ PRÁVO Novinky v zákonu o veřejných zakázkách Novelizace pravidel výkonu hlasovacích práv akcionáře na valné hromadě Novinky v zákonu o veřejných zakázkách Autorka: Mgr. Jitka Kadlčíková Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek Rozšíření pravomocí ÚOHS Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ("ZVZ") byl s účinností od již poněkolikáté novelizován. Účelem novely bylo implementovat evropskou legislativu a odstranit některé věcné problémy stávající úpravy s tím, že by mělo dojít i k posílení principu transparentnosti zadávacích řízení. Novelou byl zaveden rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, do něhož bude na dobu tří let zapsána osoba, která k prokázání splnění kvalifikačních kritérií předložila nepravdivé informace nebo doklady, které měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace v zadávacím řízení nebo v řízení o zápis do seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů. Zápis do rejstříku danou osobu vylučuje z možnosti účastnit se zadávacího řízení nebo uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Nově mohou účastníci zadávacího řízení podat námitky proti všem úkonům zadavatele ve lhůtách od 5 do 15 dnů, v závislosti na typu úkonu, který je námitkou napadán. Ve vztahu k výkonu dozoru došlo mimo jiné k rozšíření dohlédací pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ("ÚOHS"), k upřesnění pravidel pro přezkum úkonů zadavatele, včetně lhůt, v nichž může být návrh na přezkum podán. Nově je možné návrh na přezkum podat i po uzavření smlouvy s tím, že pokud bude úspěšný, ÚOHS za podmínek stanovených ZVZ zakáže plnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku. I přes výše uvedené změny, které v některých oblastech odstranily nepřesnosti předchozí úpravy, bohužel zůstávají v ZVZ otevřeny některé výkladové a praktické otázky, jejichž vyřešení snad můžeme v budoucnosti očekávat. Novelizace pravidel výkonu hlasovacích práv akcionáře na valné hromadě Autor: JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Zjednodušení přeshraničního výkonu akcionářských práv Zpřesnění výkonu akcionářských práv v zastoupení Dnešní české akciové právo není od úprav okolních států příliš odlišné, byť jinou ji částečně činí praxe a soudní rozhodování. Akciová společnost založená podle českého práva je však leckdy využívána zahraničními investory a ti vždy mají možnost širšího srovnání případných odlišností mezi českým a zahraničním akciovým právem a zahraničního akcionáře leckdy zajímá hlavně to, jak bude moci smysluplně kontrolovat činnost akciové společnosti, tedy zejména jak se bude moci účastnit jednání valné hromady, jak se bude moci dotazovat managementu apod. To vedlo v roce 2007 k přijetí směrnice o výkonu některých akcionářských práv, která nabídla jednotné řešení právě pro přeshraniční chování aj. Snaha této regulace byla a je jednoduchá umožnit akcionářům nerušený a efektivní výkon jejich práv a nezatěžovat je formalitami a nutností jejich osobní účasti na valných hromadách. Český zákonodárce jde ve své novele obchodního zákoníku účinné od 1. prosince 2009 sice dále než jak předvídala směrnice, ale činí tak z dobrých a racionálních důvodů. Zaměřil se na několik základních bodů, které mohou komplikovat nebo prodražovat právo účasti na valné hromadě toto právo sebou nenese jen samotnou účast, ale zejména také právo hlasovat, navrhovat nové body k projednání, žádat vysvětlení konkrétních otázek a dávat protinávrhy. Pro možnost zjištění kdo je nebo není v dané chvíli akcionářem zákon již dříve formuloval tzv. rozhodný den. Nově je však tento den u běžných společností, tedy společností, jejichž akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, věcí vnitřních předpisů společnosti (stanov) a nikoliv zákona není-li to řešeno, je akcionářem ten, kdo má akcie v den konání valné hromady. Zákon dává možnost, aby stanovy určily možnost účasti akcionáře na valné hromadě za využití 3

4 elektronických prostředků (video konference, call konference apod.). Zákon zde ponechává volnou ruku společnostem, přičemž však předpokládá, že zvolený způsob komunikace musí být schopen zajistit přesné zjištění akcionáře. Zákon také umožňuje tzv. korespondenční hlasování, tedy hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu, aniž by akcionář musel být fyzicky přítomen, anebo odevzdáním hlasů písemně před konáním valné hromady. Zákon však s rozšířením dalších variant výkonu akcionářských práv na valné hromadě nekončí a přináší nová pravidla také pro jejich výkon v zastoupení. Akcionář má totiž nejen výše zmíněné možnosti volby, ale má také základní volbu mezi tím, zda se jednání valné hromady účastní osobně nebo zda tak učiní prostřednictvím zástupce. Zástupcem tak může být kdokoliv, kdo obdrží písemnou plno moc, z které bude jednoznačně vyplývat pro kterou nebo pro které valné hromady byla udělena. Osoba zmocněnce tak není omezena s tím, že plnou moc nesmí převzít nikdo, jehož zájmy jsou rozporné se zájmy akcionáře, kterého má zastupovat. Zákon dále zavádí pro zástupce informační povinnost tkvící v tom, že zástupce musí akcionáři včas před konáním valné hromady oznámit možná rizika střetu zájmů; je-li zástupcem člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti, o jejíž valnou hromadu se jedná, musí tyto informace také uveřejnit spolu s pozvánkou na její jednání. Vůbec tak zákonu nevadí, pokud funkci zástupce převezme člen představenstva, pokud sám není v konfliktu zájmů. Ačkoliv se novela snaží přinést zjednodušení a zlevnění hlavně pro akcionáře, nezapomíná ani na společnosti jako takové. Zákon stanoví, že požádá-li akcionář o takovéto vysvětlení, a podobných žádostí je na valné hromadě více, může ho představenstvo poskytnout i souhrnně, tedy pro všechny jednotně. Současně se umožňuje, aby akcionáři bylo potřebné vysvětleno také tím, že se doplňující vysvětlení k bodům programu valné hromady uveřejní na internetových LEGAL 500 PRK Partners opět potvrzuje skvělé hodnocení v publikaci Legal 500 i pro rok PRK Partners je uznávána za jednu z předních právních firem v oblastech bankovnictví, financí a kapitálových trhů, korporačního práva a fúzí & akvizic, řešení sporů, nemovitostí a stavebního práva jako i v oblasti TMT. PRK Partners je další českou firmou, která si úspěšně vybudovala mimořádně silnou praxi v oblasti bankovnictví a financí, díky čemuž je schopna konkurence v mezinárodním měřítku. Specializovaný tým odborníku na oblast TMT u PRK Partners je mimořádně vstřícný a pohotový. stránkách společnosti nejpozději den před jednáním a současně se na valné hromadě dá akcionářům k disposici. Obdobně se upřesňuje právo akcionáře uplatňovat návrhy k bodům budoucího programu valné hromady, a to ačkoli ještě nebyl tento program uveřejněn nebo rozeslán. Akcionář má právo své náměty uplatnit a management je povinen je uveřejnit, pokud takové návrhy dojdou nejpozději do sedmi dnů před uveřejněním a rozesláním pozvánky na valnou hromadu. Novela tak přináší rozumné řešení, byť v řadě ohledů právně diskutabilní a otevřené další aplikační a soudní praxi. Mnohé z nového ostatně již dříve judikatura dovodila. PRK Partners has again received high recommendation in Legal 500, Edition Legal 500 Edition 2010 has reaffirmed its recommendation of PRK Partners in categories banking, finance and capital markets, corporate and mergers and acquisitions, dispute resolution, real estate and construction as well as well as TMT. PRK Partners is another Czech firm that has now successfully developed a banking and finance practice to rival the international law firms with which it competes." PRK Partners TMT team is extremely responsive. 4

5 PRÁVO NEMOVITOSTÍ Ochrana životního prostředí a řízení podle stavebního zákona Autorka: JUDr. Lucia Zachariášová S účinností ke dni došlo zákonem č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jako zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů (dále jako novela ) k novelizaci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozebíraná novela mimo jiné přináší prodloužení platnosti stanoviska EIA (zkratka pro Environmental Impact Assessment) z dvou let na pět let a zjednodušení procedury prodlužování takového stanoviska. Hlavním motivem této novely však bylo sladění české právní úpravy s právem Evropských společenství, konkrétně se směrnicí Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí (dále jako EIA směrnice ). EIA směrnice vyžaduje, aby tzv. dotčené veřejnosti byla dána jednak možnost účastnit se procesu EIA, ale také možnost podat žalobu proti rozhodnutí o povolení záměru. EIA směrnice umožňuje, aby členský stát stanovil, v jaké fázi může být rozhodnutí o povolení záměru napadeno. Dotčenou veřejností se rozumí veřejnost, která je nebo by mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními pro oblast životního prostředí nebo která má na těchto řízeních určitý zájem. Zájem se EIA směrnicí automaticky dovozuje u nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí. Podle českého práva (a v souladu s výše uvedenou komunitární úpravou) nemůže být stanovisko EIA samostatně napadeno žalobou, je však možné, aby bylo napadeno konečné rozhodnutí o povolení záměru vydané v navazujícím řízení (např. územní rozhodnutí či stavební povolení). Před přijetím novely bylo některým subjektům z tzv. dotčené veřejnosti sice umožněno se procesu EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí účastnit, avšak nebyly oprávněny podat žalobu proti rozhodnutí o povolení záměru. Do účinnosti novely byl okruh účastníků procesu EIA širší než okruh subjektů, které měly přístup k právní ochraně. V této souvislosti podotýkáme, že zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů i zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jako stavební zákon ) stanoví okruh účastníků v navazujícím řízení tak, že mezi ně zahrnuje osoby, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpisem se míní mimo jiné také zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Podle zákona o posuzování vlivu na životním prostředí byly před novelou účastníky navazujícího řízení (tj. např. územního řízení) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo obce dotčené záměrem, avšak pouze při splnění stanovených podmínek: podání vyjádření k oznámení, dokumentaci či posudku v určité lhůtě v procesu EIA, dále pokud příslušný úřad do svého stanoviska zahrnul toto vyjádření a pokud příslušný úřad v navazujícím řízení nerozhodl, že tvrzené zájmy hájené občanským sdružením nejsou dotčeny. Právě tyto další podmínky způsobovaly z pohledu Evropské komise nekompatibilitu českého právního řádu, neboť mohly zabránit účasti dotčené veřejnosti na navazujícím řízení. Ve znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí po novele jsou tyto podmínky sice ponechány, avšak je umožněno, aby se mohla tzv. dotčená veřejnost (tedy občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo obec dotčená záměrem), která se vyjádřila v procesu EIA, domáhat žalobou zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení (mimo jiné územní rozhodnutí). Komentovaná novela tak rozšiřuje možnosti tzv. dotčené veřejnosti podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jak napadnout vydaná rozhodnutí o povolení záměru. Pro úplnost je však třeba říci, že zvláštním právním předpisem určujícím účastenství v navazujícím řízení (kromě zákona o posuzování vlivu na životním prostředí) je také např. z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jako zákon o ochraně přírody a krajiny ). I před rozebíranou novelou tak byly na základě 70 zákona o ochraně přírody a krajiny nevládní organizace účastníky navazujícího řízení. V souvislosti s výše komentovanou novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je také třeba zmínit, že se v současné době v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nachází ve 2. čtení poslanecký návrh novely 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ustanovení 70 upravuje práva občanským sdružením zabývajícím se ochranou přírody a krajiny vůči orgánům státní správy (právo na informace, účastenství ve stavebním řízení). Podle návrhu se ustanovení 70 neuplatní ve stavebním řízení podle stavebního zákona. V případě přijetí novely by zmiňovaná práva byla výslovně vyloučena ve vztahu ke stavebnímu řízení. V současné době není jisté, zda tento návrh zákona stihne projít celým schvalovacím procesem v poslanecké sněmovně do konce volebního období a dovolíme si podotknout, že vláda ve svém stanovisku vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas. O případném dalším vývoji Vás budeme informovat. 5

6 BANKOVNICTVÍ Legislativní změny v oblasti spotřebitelských úvěrů Autor: Mgr. Martin Bruthans Přijetí nového zákona schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Tímto zákonem se zapracovává do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Zákon má za předpokladu jeho schválení Senátem a podpisu prezidentem nabýt účinnosti dne V současné době problematiku spotřebitelských úvěrů v ČR upravuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který se novou úpravou ruší. Směrnice i nový zákon se snaží reagovat na rychlý vývoj na trhu spotřebitelských úvěrů zvýšenou kontrolou ze strany státu a přísnějšími podmínkami pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novinky proti dosavadní úpravě Z věcné působnosti zákona jsou nadále vyloučeny hypotéční úvěry a úvěry s částkou nižší než Kč. Zákon se nevztahuje na úvěry přesahující Kč (namísto nižší hranice Kč ve stávající úpravě), nově se naopak vztahuje na všechny spotřebitelské úvěru bez ohledu na délku jejich splatnosti. Nově je regulováno i nabízení spotřebitelského úvěru zprostředkovatelem. Zavádí se rozsáhlé informační povinnosti ohledně poskytovaného úvěru a stanoví se domněnka splnění informační povinnosti v případě poskytnutí informací na jednom z formulářů, které jsou přílohou zákona. Při nesplnění informačních povinností a uplatnění tohoto nedostatku ze strany spotřebitele se pokládá spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná (tj. jde u ustanovení obdobné stávající úpravě, která se však týkala jen neuvedení Roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr - RPSN). Další sankcí je skutečnost, že lhůta pro odstoupení spotřebitele bez uvedení důvodu (viz níže) běží až od doby, kdy jsou mu chybějící informace poskytnuty. Nově se zavádí právo spotřebitele odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy i bez uvedení důvodu, přičemž tato lhůta je zachována, pokud je odstoupení spotřebitelem odesláno v její poslední den. Uvedená ustanovení jsou součástí důsledné ochrany slabší smluvní strany spotřebitele a v zásadě odpovídají principům, které dosud platily pouze pro smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku. Zákon o spotřebitelském úvěru bude napříště vůči obecným ustanovením o ochraně spotřebitele dle občanského zákoníku normou speciální. 6 Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí být i nadále ze zákona písemná. Nedodržení tohoto požadavku ovšem již nově nezpůsobuje neplatnost smlouvy; jaké jiné důsledky nedodržení písemné formy má ze zákona zcela jasně neplyne, dle důvodové zprávy ale úmyslem zákonodárce bylo, aby při nedodržení písemné formy byl důsledek stejný jako při nedodržení stanovených informačních povinností, tedy omezené úročení úvěru (viz výše). Vzhledem k nepřesné formulaci v zákoně se ale toto ustanovení ve svém důsledku může obrátit proti spotřebiteli (efektivně možnost uzavření smlouvy o úvěru v ústní formě, s nejednoznačnou sankcí). Mezi povinnosti věřitele nově patří i posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Porušení této povinnosti je správním deliktem, za který lze uložit pokutu do Kč. Požadavky na výpočet RPSN, která musí být nadále povinně uváděna, doznaly značných změn a příslušný poměrně složitý vzorec je stanoven v příloze zákona. Jde o snahu sjednotit postup při výpočtu RPSN v rámci celé Evropské Unie. Novým konceptem je i tzv. vázaný spotřebitelský úvěr, tedy spotřebitelský úvěr, jehož poskytnutí je vázáno na nákup zboží či služeb spotřebitelem. Při odstoupení od smlouvy o nákupu zboží či služeb se ze zákona ukončuje rovněž smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. Jakkoli zřejmě cílem zákonodárce bylo chránit tímto ustanovením spotřebitele, důsledkem v některých případech podle našeho názoru může být pravý opak (viz např. situace, kdy spotřebitel odstoupí od koupě nefunkčního výrobku a vymáhá vrácení kupní ceny a v důsledku toho bude povinen okamžitě splatit spotřebitelský úvěr, třebaže zatím vrácení kupní ceny nedosáhnul). Detailnější úpravy doznala i možnost předčasného splacení spotřebitelského úvěru, obsažená ve stávající úpravě bez jakýchkoli podrobností. Nově je stanoveno, že sankce za předčasné splacení úvěru nesmí přesáhnout 1 % z částky úvěru. Paralelní návrh novely Ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně je další předpis, který se týká spotřebitelských úvěrů. Jde o poslanecký návrh novely k již zmíněnému stávajícímu zákonu č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který mj. stanovuje maximální možnou výši RPSN a vylučuje spory ze spotřebitelských úvěrů z možnosti jejich rozhodování podle zákona rozhodčím řízení. Při případném přijetí novely by od došlo v důsledku ukončení platnosti stávajícího zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru patrně i k ukončení platnosti ustanovení omezujících výši RPSN, vyloučení rozhodování sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru z režimu zákona o rozhodčím řízení by však bylo zachováno, protože to je novelou navrhováno přímo jako změna do zákona o rozhodčím řízení.

7 PRACOVNÍ PRÁVO Nové právní předpisy Autorka: JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Doporučení MPSV z ke zpřísnění vydávání a prodlužování povolení k zaměstnání cizinců ze třetích zemí Současná vysoká nezaměstnanost (9,9 %, tj osob) vedla Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) k doporučení, aby úřady práce vydávaly povolení k zaměstnání pro cizince z tzv. třetích zemí se zvýšenou opatrností. Cílem doporučení je zařadit do pracovního procesu co nejvíce nezaměstnaných občanů ČR. Omezení práce cizinců ze třetích zemí by se však mělo realizovat citlivě s ohledem na situaci konkrétní osoby a se zřetelem na trh práce a zaměstnanost v konkrétním regionu. I přes to lze doporučit, aby zaměstnavatelé ještě pečlivěji specifikovali nezbytnost přijetí cizince (resp. požadavky na danou pracovní pozici). Připravované právní předpisy Autorka: JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Novela zákona o zaměstnanosti Přípravovaný návrh novely zákona o zaměstnanosti (agentury práce) Novela zákona o nemocenském pojištění Novela zákona o zaměstnanosti Dne schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Do zákona byla doplněna změna týkající se příspěvku na mzdu zaměstnancům se zdravotním postižením. Podle důvodové zprávy je cílem zabránit zaměstnavatelům, aby své zdravotně postižené zaměstnance odměňovali naturální formou. V praxi jde nejčastěji o případy, kdy zdravotně postižení zaměstnanci pobírají proti své vůli místo části své peněžité odměny různé poukázky na služby, které však pro svůj zdravotní stav nemohou využít. Kvůli obavě ze ztráty zaměstnání však na naturální formu odměňování přistoupí. Do budoucna má danou situaci řešit to, že zaměstnavateli se sníží státní příspěvek na zaměstnávání zdravotně postižených osob o částku odpovídající poskytované naturální odměně. V současnosti projednává novelu Senát. Zákon o zaměstnanosti může být dále změněn i na základě vládního návrhu novely týkající se agentur práce ve fázi příprav. Návrh nově zavádí povinnost odpovědného zástupce (případně fyzické osoby podnikatele) složit odbornou zkoušku u MPSV. Nově by se také povolení ke zprostředkování práce vydávalo na dobu neurčitou s povinností každoročně se podrobit přezkoušení na MPSV. Pokud by přezkoušení nebylo úspěšné, povolení ke zprostředkování zaměstnání by zaniklo. Novela zákona o nemocenském pojištění Dne byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a odeslán Senátu. Záměrem novely je upravit odesílání rozhodnutí o pracovní neschopnosti samotnými lékaři. Novela je reakcí na sdělení České lékařské komory, která avizovala, že lékaři začnou vybírat od pacientů až 100,- Kč za vystavení neschopenky. Toto sdělení přišlo z toho důvodu, že lékaři dostávali od zdravotních pojišťoven za vypsání rozhodnutí o pracovní neschopnosti pouze 5,25,- Kč, zatímco doporučený dopis s rozhodnutím o pracovní neschopnosti adresovaný České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) je stojí 26,- Kč. Nově by poštovné hradila ČSSZ na základě dohody s Českou poštou s.p. Judikatura Autor: JUDr. Jaroslav Škubal Pojistné na sociální zabezpečení v roce případ "Ježek software" Na konci února vydal Nejvyšší správní soud ČR (NSS) dlouho očekávané rozhodnutí ve věci společnosti Ježek software s.r.o., která v první půli roku 2007 neodvedla pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem. Svůj postup odůvodnila společnost tím, že tato povinnost z příslušných právních předpisů nevyplývala, a to z důvodu absence definice vyměřovacího základu. NSS dospěl k opačnému závěru dle soudu bylo možné i přes zřejmé legislativní pochybení učinit zcela jednoznačný závěr o tom, že vyměřovacím základem zaměstnavatele nemohlo být ani v době, kdy vypadla jeho výslovná definice, nic jiného než částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. V případě použití jiného výkladu by došlo k poškození samotných zaměstnanců, jejichž možnost čerpání sociálních dávek by byla z důvodu absence příjmů systému omezena. Po vydání rozsudku NSS si lze jen stěží představit, že by správy sociálního zabezpečení vyhověly jiným společnostem, které by podaly žádosti o vrácení pojistného. Jejich podávání (které je možné až do roku 2012) je proto v této chvíli zbytečné a s velkou pravděpodobností by nevedlo ke kýženému výsledku. Těm společnostem, které již žádost podaly, lze doporučit, aby ji vzaly co nejdříve zpět, aby nedošlo k jejímu zamítnutí. V takovém případě by totiž případné znovuotevření celého případu bylo složitější, neboť by existovalo již jedno rozhodnutí ve věci samé (zamítnutí žádosti). Rozhodnutí NSS může být ještě zvráceno Ústavním soudem; je ale otázkou, zda vůbec a případně kdy se před něj spor dostane (v současné chvíli jej bude opět projednávat soud první instance). 7

8 PROCESNÍ PRÁVO Budou exekuce levnější? Soudní řízení dražší Budou exekuce levnější? Autoři: JUDr. Ondřej Čech, Ph.D. Mgr. Irena Malínková Vláda České republiky by se měla v nejbližší době zabývat návrhem novely vyhlášky o odměnách soudních exekutorů (vyhláška č. 330/2001 Sb.) Nutnost novelizace je odůvodněna zejména skutečností, že v případech, kdy je vymáhána nižší finanční částka, tvoří podle platné právní stavu odměna soudního exekutora (minimálně ve výši Kč) a náhrada jeho hotových výdajů (stanovená minimálně ve výši Kč) značnou část z celkově vymáhaného plnění. Proto se navrhuje, aby v případech taxativně vymezených ve vyhlášce náležela soudnímu exekutorovi odměna i náhrada hotových výdajů ve snížené výši. Předkládaný návrh stanoví, že v taxativně uvedených případech bude mít soudní exekutor nárok na sníženou odměnu, a to ve výši 50 % odměny, půjde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky, a ve výši 30 % odměny, půjde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Kdy náleží exekutorovi snížená odměna? Odměna bude soudnímu exekutorovi ve snížené výši podle navržené novelizace náležet v případech, kdy bude povinný (nebo osoba s ním společně posuzovaná podle zvláštního právního předpisu) pobírat příspěvek na živobytí a bude tedy ve stavu hmotné nouze, kdy povinný bude nezletilý, půjde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte nebo bude-li náhrada nákladů exekuce uložena oprávněnému v případech, kdy exekuce bude zastavena pro nemajetnost povinného nebo z důvodu úmrtí povinného nebo jeho zániku bez právního nástupce. Snížení náhrady hotových výdajů Co se týče náhrady hotových výdajů, je zajímavá nová úprava navazující na změny exekučního řádu provedené s účinností od , kdy navrhovaná novela řeší otázku náhrady hotových výdajů v případě, kdy exekuční řízení bylo zahájeno, soudní exekutor provedl přezkum návrhu podle 44 exekučního řádu, tedy provedl lustraci v centrální evidenci obyvatel, učinil úkony k odstranění případných vad podání ve formě výzvy oprávněnému dle 43 občanského soudního řádu apod., a následně požádal postupem podle 44 exekučního řádu o pověření, a toto exekuční řízení pak bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí návrhu na nařízení exekuce oprávněným. Jedná se o agendu, která byla novelou exekučního řádu přenesena z exekučního soudu na exekutora. V tomto případě rovněž není v současné době vyřešena otázka náhrady hotových výdajů soudního exekutora, přičemž krajní výklad může vést k tomu, že exekutor má nárok na paušální částku 3500 Kč. Nově stanovená částka ve výši 300 Kč by měla být přiměřená nákladům činnosti exekutora před jeho pověřením soudem. Právě případy, kdy je exekuce zastavena pro nemajetnost povinného nebo z důvodu zpětvzetí návrhu v úplném počátku řízení a oprávněnému je uložena povinnost hradit náklady exekuce, by tedy měly napříště znamenat snížení dalšího finančního zatížení oprávněného v exekučním řízení. Soudní řízení dražší Autoři: JUDr. Ondřej Čech, Ph.D. Mgr. Dorota Lacinová Vláda projednala novelu zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 Sb.) Účelem navrhované změny je přizpůsobit výši soudních poplatků změnám ekonomické situace, složitosti sporů a zvýšení nákladů na provoz. Vzhledem k zvýšení cenové hladiny ve společnosti současná, již deset let stará, právní úprava soudních poplatků a jejich výše neplní dostatečně regulační a preventivní funkci, a tak nebrání podávání šikanózních, neúčelných a zbytečných žalob. Návrh novely tedy počítá se zvýšením soudních poplatků. Tak například podle současné právní úpravy poplatek za návrh na zahájení řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do výše Kč, činí 600 Kč. Po změně bude poplatek činit Kč, a to za řízení, jehož předmětem bude peněžité plnění do částky Kč. Dalším účelem novely je posílení motivace účastníků k smírnému řešení sporů tím, že napříště bude umožněno vrácení poplatku po smírném vyřešení věci. To ve svém důsledku může vést k odbřemenění soudní agendy. Bude-li návrh přijat, měla by novela nabýt účinnosti V současnosti je v legislativním procesu rovněž návrh zákona o mediaci v netrestních věcech. 8

9 RESTRUKTURALIZACE INSOLVENCE Pasivní legitimace Autoři: Mgr. Radka Rutar Mgr. Karel Jandus JUDr. Bohumil Havel, PhD. Popření pohledávky dlužníkem při povoleném oddlužení formou splátkového kalendáře; pasivní legitimace insolvenčního správce Pro oddlužení, stejně jako pro jiné způsoby řešení úpadku upravené zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ("InsZ"), platí, že se uspokojují pouze pohledávky řádně a včas přihlášené nebo uplatněné, které jsou v insolvenčním řízení takto zjištěny. Oprávnění popřít přihlášenou pohledávku mají pouze dlužník a insolvenční správce. Stará právní úprava zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, dávala toto právo také jednotlivým věřitelům dlužníka. Pohledávku lze účinně popřít nejpozději do skončení přezkumného jednání, při kterém byla přezkoumávána ( 190 InsZ). Po skončení přezkumného jednání není již možné přihlášené pohledávky účinně popřít. V souladu s 192 InsZ mohou subjekty oprávněné k popření pohledávky pohledávku popřít co do důvodu, výše nebo v případě zajištěné pohledávky navíc co do pořadí zajištění. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena správcem, mohou své právo uplatnit žalobou na určení, a to u insolvenčního soudu ve lhůtě stanovené zákonem. O této skutečnosti jsou správcem vyrozuměni ( 197 odst. 2 InsZ). Významnou změnou v této oblasti oproti původní právní úpravě je to, že insolvenční správce již nevyzývá žádného věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla při přezkumném jednání popřena, k podání určovací žaloby; insolvenční správce toliko písemně vyrozumí věřitele, který se neúčastnil přezkumného jednání o tom, že popřel jeho nevykonatelnou pohledávku a z jakého důvodu. Další náležitosti vyrozumění upravuje zák. č. 311/2007 Sb., přičemž nesplnění těchto náležitostí není v zákon sankcionováno, byť zakládá možnou odpovědnost za škodu. Popření pohledávky dlužníkem upravuje obecně ustanovení 200 InsZ, které stanoví, že popěrný úkon dlužníka způsobí stav, kdy seznam pohledávek upravený dle průběhu přezkumného jednání nebude podkladem pro vedení exekučního řízení, což se projeví až po skončení řízení konkursem. Popření pohledávky dlužníkem však nemá vliv na její zjištění. Bude-li však úpadek dlužníka řešen reorganizací ( 316 a násl. InsZ) nebo povolením oddlužení formou splátek ( 398 odst. 3 InsZ), vyvolá popření pohledávky ze strany dlužníka stejné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Při řešení oddlužení dlužníka prodejem jeho majetku ( 398 odst. 2 InsZ) bude mít popěrný úkon dlužníka stejné účinky jako při řešení úpadku konkursen ovlivní pouze vykonatelnost uplatněné pohledávky (viz obecně 200 InsZ). InsZ vymezuje účinky, které se s jednotlivými způsoby popření pohledávky ( 193, 194, 195 a 196 InsZ) pojí. Z výše uvedeného vyplývá, že věřitel, jehož pohledávka byla popřena dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení, musí u insolvenčního soudu podat žalobu na určení svého práva, jinak se pohledávka považuje za nezjištěnou ( 410 a 201 InsZ a contrario). V naší praxi jsme se setkali s případy, kdy jednotliví insolvenční správci poučovali ve svém vyrozumění věřitele ve smyslu pasivní legitimace dlužníka (vedle insolvenčního správce). Domníváme se, že pro takový postup neexistuje zákonný podklad. InsZ jasně hovoří o stejných účincích (" tytéž účinky..") v případech popření pohledávky dlužníkem při oddlužení formou splátek nikoli o stejném postupu, tj. o podání incidenční žaloby vůči dlužníkovi. Žalobu by věřitel takto popřené pohledávky měl, dle našeho názoru, podávat vůči insolvenčnímu správci (i kdyby tento pohledávku nepopřel), neboť InsZ neupravuje pro tuto situaci jiný postup. Jasnou odpověď v této otázce nenabízí ani odborná právní literatura a soudy vyšších instancí se pak touto problematikou dosud nezabývaly. Z procesní opatrnosti lze doporučit postup dle vyrozumění insolvenčního správce, tedy podat žalobu jak proti dlužníku, tak proti správci s odkazem na poučení obsažené ve výzvě insolvenčního správce. Dospěje-li následně soud k závěru, že zde existuje nedostatek věcné legitimace dlužníka, což vede u určovacích žalob k jejich zamítnutí, přistoupí zřejmě k částečnému zamítnutí žaloby vůči jednomu ze žalovaných dlužníku. Náklady, které by takto v řízení žalovanému dlužníku vznikly, by pak zřejmě nesl insolvenční správce, a to na základě ust. 202 odst. 2 InsZ, neboť vznikly jeho zaviněním. 9

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů V návaznosti na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Moderní bankovnictví - 2

Moderní bankovnictví - 2 Moderní bankovnictví - 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Moderní bankovnictví - 2 Obsah:

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13. června 2001 k vládnímu návrhu zákona o některých podmínkách sjednávání

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ZÁKON O LÉČIVECH - ZÁKON O REGISTRU SMLUV Efektivní právní služby 1 STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁVNÍHO RÁMCE PRO DNEŠNÍ DOPOLEDNE zákon o zadávání veřejných zakázek shrnutí legislativního

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú)

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) z pohledu Ministerstva financí Milan Indra, Ministerstvo financí Den s registry, 14. dubna 2016 CO ZÁKON PŘINÁŠÍ NOVÉHO? 1) zlepšuje postavení spotřebitele

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017 Daňové novinky 2017 Jana Morávková 28. února 2017 Daň z příjmů Novinky platné k 1. lednu 2017 Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč Penzijní a životní pojištění Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete.

Úvodem. v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. Newsletter leden 2012 1 Úvodem Vážení klienti, v roce 2012 vás budeme touto formou informovat o zajímavostech z oblasti práva, které pevně věříme, že využijete. V rámci novinek z naší advokátní kanceláře

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Nové zákony v oblasti pracovního práva

Nové zákony v oblasti pracovního práva Nové zákony v oblasti pracovního práva Romana SZUTANYI Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář 24. srpna 2017 Letní HR škola 1 Novela zákona o zaměstnanosti Dne 29.7.2017 nabyla účinnosti

Více

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Mgr. Ondřej Peterka 15. prosince 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení společného podniku ve Francii Volný pohyb služeb v rámci

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA 2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV dne: 25. 8. 2015 BOD PROGRAMU: 3 Název předkládaného materiálu Předkládá se Předkládá Odpovědný zpracovatel Zpracoval Informace o vývoji

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Nové úpadkové právo. výstavbě. Jaroslav Hroza. 6. května 2009 Stavební fórum

Nové úpadkové právo. výstavbě. Jaroslav Hroza. 6. května 2009 Stavební fórum Nové úpadkové právo vybrané otázky a vztahy ve výstavbě Jaroslav Hroza 6. května 2009 Stavební fórum 1. Úvod Nové úpadkové právo a jeho význam v době finanční krize Současná finanční krize: množící se

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout.

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_3 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I. K části

Více

Předkládací zpráva pro Parlament

Předkládací zpráva pro Parlament Předkládací zpráva pro Parlament Mezinárodní organizace práce (dále jen "MOP") je mezinárodní vládní organizace založená v roce 1919, jejímž posláním je především rozvojem a prostřednictvím sociálního

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012

USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 105 USNESENÍ ústavně právního výboru z 39. schůze dne 18. ledna 2012 Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů

Více

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD vydaný společností Fair Credit International, SE, sídlo a adresa pro doručování: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 100 00, IČO: 04424115,

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí Mgr. Pavel Herman Novelizace Zákon č. 417/2009 Sb. změna zákona o VZ i koncesního zákona účinnost 1.1. 2010 Přechodné ustanovení vztahuje

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 902/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 592/1992

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:  DŮVODOVÁ ZPRÁVA DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část Zhodnocení platné právní úpravy Stanovení minimálního vyměřovacího základu demotivuje jak zaměstnance, tak především zaměstnavatele, k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, v rámci roku 2013 si Vám dovolíme touto formou přinášet informace z právní oblasti a naší advokátní kanceláře. Newsletter Vás bude v měsíčních intervalech seznamovat s aktuálními legislativními

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016. Nový zákon o spotřebitelském úvěru

LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016. Nový zákon o spotřebitelském úvěru LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016 Nový zákon o spotřebitelském úvěru Nový zákon o spotřebitelském úvěru Nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. vstoupí v účinnost dnem 1. prosince 2016. Nová úprava

Více

Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.)

Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.) Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ing. Marcel Janíček 5. dubna 2016 Obsah 1. Co je to finanční asistence? 2. Regulace finanční asistence 3. Řešení zákazu finanční

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 *UOHSX007XRBQ* UOHSX007XRBQ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více