Právní aktuality / Legal update

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aktuality / Legal update"

Transkript

1 PRK Partners Právnická firma roku 2009 v oblasti bankovnictví a finance* Law firm of the year 2009 in category banking and finance* Právní aktuality / Legal update Duben / April 2010 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking Pracovní právo / Labour Insolvence a reorganizace / Insolvency Restructuring Procesní právo / Litigation Daně / Tax Anglický souhrn / English Summary Pokud budete mít Vy nebo Váš kolega či kolegyně zájem o zasílání právních aktualit prosím kontaktujte Veroniku Mištovou na ové adrese anebo se zaregistrujte na našich webových stránkách. / If you or your colleague are interested in receiving our legal update, please contact Veronika Mištová at or you can register at our website. The Loan Market Association 1

2 Obsah / Content OBCHODNÍ PRÁVO... 3 Novinky v zákonu o veřejných zakázkách... 3 Novelizace pravidel výkonu hlasovacích práv akcionáře na valné hromadě... 3 PRÁVO NEMOVITOSTÍ... 5 Ochrana životního prostředí a řízení podle stavebního zákona... 5 BANKOVNICTVÍ... 6 Legislativní změny v oblasti spotřebitelských úvěrů... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 Nové právní předpisy... 7 Připravované právní předpisy... 7 Judikatura... 7 PROCESNÍ PRÁVO... 8 Budou exekuce levnější?... 8 Soudní řízení dražší... 8 RESTRUKTURALIZACE INSOLVENCE... 9 Pasivní legitimace... 9 DANĚ Odvod pojistného na sociální zabezpečení za 1. pololetí roku Zrušení cen obvyklých v zákoně o DPH ENGLISH SUMMARY CORPORATE REAL ESTATE BANKING LABOUR LITIGATION INSOLVENCY AND RESTRUCTURING TAX

3 OBCHODNÍ PRÁVO Novinky v zákonu o veřejných zakázkách Novelizace pravidel výkonu hlasovacích práv akcionáře na valné hromadě Novinky v zákonu o veřejných zakázkách Autorka: Mgr. Jitka Kadlčíková Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek Rozšíření pravomocí ÚOHS Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ("ZVZ") byl s účinností od již poněkolikáté novelizován. Účelem novely bylo implementovat evropskou legislativu a odstranit některé věcné problémy stávající úpravy s tím, že by mělo dojít i k posílení principu transparentnosti zadávacích řízení. Novelou byl zaveden rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, do něhož bude na dobu tří let zapsána osoba, která k prokázání splnění kvalifikačních kritérií předložila nepravdivé informace nebo doklady, které měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace v zadávacím řízení nebo v řízení o zápis do seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů. Zápis do rejstříku danou osobu vylučuje z možnosti účastnit se zadávacího řízení nebo uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu. Nově mohou účastníci zadávacího řízení podat námitky proti všem úkonům zadavatele ve lhůtách od 5 do 15 dnů, v závislosti na typu úkonu, který je námitkou napadán. Ve vztahu k výkonu dozoru došlo mimo jiné k rozšíření dohlédací pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ("ÚOHS"), k upřesnění pravidel pro přezkum úkonů zadavatele, včetně lhůt, v nichž může být návrh na přezkum podán. Nově je možné návrh na přezkum podat i po uzavření smlouvy s tím, že pokud bude úspěšný, ÚOHS za podmínek stanovených ZVZ zakáže plnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku. I přes výše uvedené změny, které v některých oblastech odstranily nepřesnosti předchozí úpravy, bohužel zůstávají v ZVZ otevřeny některé výkladové a praktické otázky, jejichž vyřešení snad můžeme v budoucnosti očekávat. Novelizace pravidel výkonu hlasovacích práv akcionáře na valné hromadě Autor: JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Zjednodušení přeshraničního výkonu akcionářských práv Zpřesnění výkonu akcionářských práv v zastoupení Dnešní české akciové právo není od úprav okolních států příliš odlišné, byť jinou ji částečně činí praxe a soudní rozhodování. Akciová společnost založená podle českého práva je však leckdy využívána zahraničními investory a ti vždy mají možnost širšího srovnání případných odlišností mezi českým a zahraničním akciovým právem a zahraničního akcionáře leckdy zajímá hlavně to, jak bude moci smysluplně kontrolovat činnost akciové společnosti, tedy zejména jak se bude moci účastnit jednání valné hromady, jak se bude moci dotazovat managementu apod. To vedlo v roce 2007 k přijetí směrnice o výkonu některých akcionářských práv, která nabídla jednotné řešení právě pro přeshraniční chování aj. Snaha této regulace byla a je jednoduchá umožnit akcionářům nerušený a efektivní výkon jejich práv a nezatěžovat je formalitami a nutností jejich osobní účasti na valných hromadách. Český zákonodárce jde ve své novele obchodního zákoníku účinné od 1. prosince 2009 sice dále než jak předvídala směrnice, ale činí tak z dobrých a racionálních důvodů. Zaměřil se na několik základních bodů, které mohou komplikovat nebo prodražovat právo účasti na valné hromadě toto právo sebou nenese jen samotnou účast, ale zejména také právo hlasovat, navrhovat nové body k projednání, žádat vysvětlení konkrétních otázek a dávat protinávrhy. Pro možnost zjištění kdo je nebo není v dané chvíli akcionářem zákon již dříve formuloval tzv. rozhodný den. Nově je však tento den u běžných společností, tedy společností, jejichž akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, věcí vnitřních předpisů společnosti (stanov) a nikoliv zákona není-li to řešeno, je akcionářem ten, kdo má akcie v den konání valné hromady. Zákon dává možnost, aby stanovy určily možnost účasti akcionáře na valné hromadě za využití 3

4 elektronických prostředků (video konference, call konference apod.). Zákon zde ponechává volnou ruku společnostem, přičemž však předpokládá, že zvolený způsob komunikace musí být schopen zajistit přesné zjištění akcionáře. Zákon také umožňuje tzv. korespondenční hlasování, tedy hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu, aniž by akcionář musel být fyzicky přítomen, anebo odevzdáním hlasů písemně před konáním valné hromady. Zákon však s rozšířením dalších variant výkonu akcionářských práv na valné hromadě nekončí a přináší nová pravidla také pro jejich výkon v zastoupení. Akcionář má totiž nejen výše zmíněné možnosti volby, ale má také základní volbu mezi tím, zda se jednání valné hromady účastní osobně nebo zda tak učiní prostřednictvím zástupce. Zástupcem tak může být kdokoliv, kdo obdrží písemnou plno moc, z které bude jednoznačně vyplývat pro kterou nebo pro které valné hromady byla udělena. Osoba zmocněnce tak není omezena s tím, že plnou moc nesmí převzít nikdo, jehož zájmy jsou rozporné se zájmy akcionáře, kterého má zastupovat. Zákon dále zavádí pro zástupce informační povinnost tkvící v tom, že zástupce musí akcionáři včas před konáním valné hromady oznámit možná rizika střetu zájmů; je-li zástupcem člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti, o jejíž valnou hromadu se jedná, musí tyto informace také uveřejnit spolu s pozvánkou na její jednání. Vůbec tak zákonu nevadí, pokud funkci zástupce převezme člen představenstva, pokud sám není v konfliktu zájmů. Ačkoliv se novela snaží přinést zjednodušení a zlevnění hlavně pro akcionáře, nezapomíná ani na společnosti jako takové. Zákon stanoví, že požádá-li akcionář o takovéto vysvětlení, a podobných žádostí je na valné hromadě více, může ho představenstvo poskytnout i souhrnně, tedy pro všechny jednotně. Současně se umožňuje, aby akcionáři bylo potřebné vysvětleno také tím, že se doplňující vysvětlení k bodům programu valné hromady uveřejní na internetových LEGAL 500 PRK Partners opět potvrzuje skvělé hodnocení v publikaci Legal 500 i pro rok PRK Partners je uznávána za jednu z předních právních firem v oblastech bankovnictví, financí a kapitálových trhů, korporačního práva a fúzí & akvizic, řešení sporů, nemovitostí a stavebního práva jako i v oblasti TMT. PRK Partners je další českou firmou, která si úspěšně vybudovala mimořádně silnou praxi v oblasti bankovnictví a financí, díky čemuž je schopna konkurence v mezinárodním měřítku. Specializovaný tým odborníku na oblast TMT u PRK Partners je mimořádně vstřícný a pohotový. stránkách společnosti nejpozději den před jednáním a současně se na valné hromadě dá akcionářům k disposici. Obdobně se upřesňuje právo akcionáře uplatňovat návrhy k bodům budoucího programu valné hromady, a to ačkoli ještě nebyl tento program uveřejněn nebo rozeslán. Akcionář má právo své náměty uplatnit a management je povinen je uveřejnit, pokud takové návrhy dojdou nejpozději do sedmi dnů před uveřejněním a rozesláním pozvánky na valnou hromadu. Novela tak přináší rozumné řešení, byť v řadě ohledů právně diskutabilní a otevřené další aplikační a soudní praxi. Mnohé z nového ostatně již dříve judikatura dovodila. PRK Partners has again received high recommendation in Legal 500, Edition Legal 500 Edition 2010 has reaffirmed its recommendation of PRK Partners in categories banking, finance and capital markets, corporate and mergers and acquisitions, dispute resolution, real estate and construction as well as well as TMT. PRK Partners is another Czech firm that has now successfully developed a banking and finance practice to rival the international law firms with which it competes." PRK Partners TMT team is extremely responsive. 4

5 PRÁVO NEMOVITOSTÍ Ochrana životního prostředí a řízení podle stavebního zákona Autorka: JUDr. Lucia Zachariášová S účinností ke dni došlo zákonem č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jako zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů (dále jako novela ) k novelizaci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozebíraná novela mimo jiné přináší prodloužení platnosti stanoviska EIA (zkratka pro Environmental Impact Assessment) z dvou let na pět let a zjednodušení procedury prodlužování takového stanoviska. Hlavním motivem této novely však bylo sladění české právní úpravy s právem Evropských společenství, konkrétně se směrnicí Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí (dále jako EIA směrnice ). EIA směrnice vyžaduje, aby tzv. dotčené veřejnosti byla dána jednak možnost účastnit se procesu EIA, ale také možnost podat žalobu proti rozhodnutí o povolení záměru. EIA směrnice umožňuje, aby členský stát stanovil, v jaké fázi může být rozhodnutí o povolení záměru napadeno. Dotčenou veřejností se rozumí veřejnost, která je nebo by mohla být ovlivněna rozhodovacími řízeními pro oblast životního prostředí nebo která má na těchto řízeních určitý zájem. Zájem se EIA směrnicí automaticky dovozuje u nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí. Podle českého práva (a v souladu s výše uvedenou komunitární úpravou) nemůže být stanovisko EIA samostatně napadeno žalobou, je však možné, aby bylo napadeno konečné rozhodnutí o povolení záměru vydané v navazujícím řízení (např. územní rozhodnutí či stavební povolení). Před přijetím novely bylo některým subjektům z tzv. dotčené veřejnosti sice umožněno se procesu EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí účastnit, avšak nebyly oprávněny podat žalobu proti rozhodnutí o povolení záměru. Do účinnosti novely byl okruh účastníků procesu EIA širší než okruh subjektů, které měly přístup k právní ochraně. V této souvislosti podotýkáme, že zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů i zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jako stavební zákon ) stanoví okruh účastníků v navazujícím řízení tak, že mezi ně zahrnuje osoby, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpisem se míní mimo jiné také zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Podle zákona o posuzování vlivu na životním prostředí byly před novelou účastníky navazujícího řízení (tj. např. územního řízení) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo obce dotčené záměrem, avšak pouze při splnění stanovených podmínek: podání vyjádření k oznámení, dokumentaci či posudku v určité lhůtě v procesu EIA, dále pokud příslušný úřad do svého stanoviska zahrnul toto vyjádření a pokud příslušný úřad v navazujícím řízení nerozhodl, že tvrzené zájmy hájené občanským sdružením nejsou dotčeny. Právě tyto další podmínky způsobovaly z pohledu Evropské komise nekompatibilitu českého právního řádu, neboť mohly zabránit účasti dotčené veřejnosti na navazujícím řízení. Ve znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí po novele jsou tyto podmínky sice ponechány, avšak je umožněno, aby se mohla tzv. dotčená veřejnost (tedy občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo obec dotčená záměrem), která se vyjádřila v procesu EIA, domáhat žalobou zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení (mimo jiné územní rozhodnutí). Komentovaná novela tak rozšiřuje možnosti tzv. dotčené veřejnosti podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jak napadnout vydaná rozhodnutí o povolení záměru. Pro úplnost je však třeba říci, že zvláštním právním předpisem určujícím účastenství v navazujícím řízení (kromě zákona o posuzování vlivu na životním prostředí) je také např. z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jako zákon o ochraně přírody a krajiny ). I před rozebíranou novelou tak byly na základě 70 zákona o ochraně přírody a krajiny nevládní organizace účastníky navazujícího řízení. V souvislosti s výše komentovanou novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je také třeba zmínit, že se v současné době v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nachází ve 2. čtení poslanecký návrh novely 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ustanovení 70 upravuje práva občanským sdružením zabývajícím se ochranou přírody a krajiny vůči orgánům státní správy (právo na informace, účastenství ve stavebním řízení). Podle návrhu se ustanovení 70 neuplatní ve stavebním řízení podle stavebního zákona. V případě přijetí novely by zmiňovaná práva byla výslovně vyloučena ve vztahu ke stavebnímu řízení. V současné době není jisté, zda tento návrh zákona stihne projít celým schvalovacím procesem v poslanecké sněmovně do konce volebního období a dovolíme si podotknout, že vláda ve svém stanovisku vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas. O případném dalším vývoji Vás budeme informovat. 5

6 BANKOVNICTVÍ Legislativní změny v oblasti spotřebitelských úvěrů Autor: Mgr. Martin Bruthans Přijetí nového zákona schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Tímto zákonem se zapracovává do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Zákon má za předpokladu jeho schválení Senátem a podpisu prezidentem nabýt účinnosti dne V současné době problematiku spotřebitelských úvěrů v ČR upravuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který se novou úpravou ruší. Směrnice i nový zákon se snaží reagovat na rychlý vývoj na trhu spotřebitelských úvěrů zvýšenou kontrolou ze strany státu a přísnějšími podmínkami pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novinky proti dosavadní úpravě Z věcné působnosti zákona jsou nadále vyloučeny hypotéční úvěry a úvěry s částkou nižší než Kč. Zákon se nevztahuje na úvěry přesahující Kč (namísto nižší hranice Kč ve stávající úpravě), nově se naopak vztahuje na všechny spotřebitelské úvěru bez ohledu na délku jejich splatnosti. Nově je regulováno i nabízení spotřebitelského úvěru zprostředkovatelem. Zavádí se rozsáhlé informační povinnosti ohledně poskytovaného úvěru a stanoví se domněnka splnění informační povinnosti v případě poskytnutí informací na jednom z formulářů, které jsou přílohou zákona. Při nesplnění informačních povinností a uplatnění tohoto nedostatku ze strany spotřebitele se pokládá spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná (tj. jde u ustanovení obdobné stávající úpravě, která se však týkala jen neuvedení Roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr - RPSN). Další sankcí je skutečnost, že lhůta pro odstoupení spotřebitele bez uvedení důvodu (viz níže) běží až od doby, kdy jsou mu chybějící informace poskytnuty. Nově se zavádí právo spotřebitele odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy i bez uvedení důvodu, přičemž tato lhůta je zachována, pokud je odstoupení spotřebitelem odesláno v její poslední den. Uvedená ustanovení jsou součástí důsledné ochrany slabší smluvní strany spotřebitele a v zásadě odpovídají principům, které dosud platily pouze pro smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku. Zákon o spotřebitelském úvěru bude napříště vůči obecným ustanovením o ochraně spotřebitele dle občanského zákoníku normou speciální. 6 Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí být i nadále ze zákona písemná. Nedodržení tohoto požadavku ovšem již nově nezpůsobuje neplatnost smlouvy; jaké jiné důsledky nedodržení písemné formy má ze zákona zcela jasně neplyne, dle důvodové zprávy ale úmyslem zákonodárce bylo, aby při nedodržení písemné formy byl důsledek stejný jako při nedodržení stanovených informačních povinností, tedy omezené úročení úvěru (viz výše). Vzhledem k nepřesné formulaci v zákoně se ale toto ustanovení ve svém důsledku může obrátit proti spotřebiteli (efektivně možnost uzavření smlouvy o úvěru v ústní formě, s nejednoznačnou sankcí). Mezi povinnosti věřitele nově patří i posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Porušení této povinnosti je správním deliktem, za který lze uložit pokutu do Kč. Požadavky na výpočet RPSN, která musí být nadále povinně uváděna, doznaly značných změn a příslušný poměrně složitý vzorec je stanoven v příloze zákona. Jde o snahu sjednotit postup při výpočtu RPSN v rámci celé Evropské Unie. Novým konceptem je i tzv. vázaný spotřebitelský úvěr, tedy spotřebitelský úvěr, jehož poskytnutí je vázáno na nákup zboží či služeb spotřebitelem. Při odstoupení od smlouvy o nákupu zboží či služeb se ze zákona ukončuje rovněž smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. Jakkoli zřejmě cílem zákonodárce bylo chránit tímto ustanovením spotřebitele, důsledkem v některých případech podle našeho názoru může být pravý opak (viz např. situace, kdy spotřebitel odstoupí od koupě nefunkčního výrobku a vymáhá vrácení kupní ceny a v důsledku toho bude povinen okamžitě splatit spotřebitelský úvěr, třebaže zatím vrácení kupní ceny nedosáhnul). Detailnější úpravy doznala i možnost předčasného splacení spotřebitelského úvěru, obsažená ve stávající úpravě bez jakýchkoli podrobností. Nově je stanoveno, že sankce za předčasné splacení úvěru nesmí přesáhnout 1 % z částky úvěru. Paralelní návrh novely Ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně je další předpis, který se týká spotřebitelských úvěrů. Jde o poslanecký návrh novely k již zmíněnému stávajícímu zákonu č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který mj. stanovuje maximální možnou výši RPSN a vylučuje spory ze spotřebitelských úvěrů z možnosti jejich rozhodování podle zákona rozhodčím řízení. Při případném přijetí novely by od došlo v důsledku ukončení platnosti stávajícího zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru patrně i k ukončení platnosti ustanovení omezujících výši RPSN, vyloučení rozhodování sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru z režimu zákona o rozhodčím řízení by však bylo zachováno, protože to je novelou navrhováno přímo jako změna do zákona o rozhodčím řízení.

7 PRACOVNÍ PRÁVO Nové právní předpisy Autorka: JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Doporučení MPSV z ke zpřísnění vydávání a prodlužování povolení k zaměstnání cizinců ze třetích zemí Současná vysoká nezaměstnanost (9,9 %, tj osob) vedla Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) k doporučení, aby úřady práce vydávaly povolení k zaměstnání pro cizince z tzv. třetích zemí se zvýšenou opatrností. Cílem doporučení je zařadit do pracovního procesu co nejvíce nezaměstnaných občanů ČR. Omezení práce cizinců ze třetích zemí by se však mělo realizovat citlivě s ohledem na situaci konkrétní osoby a se zřetelem na trh práce a zaměstnanost v konkrétním regionu. I přes to lze doporučit, aby zaměstnavatelé ještě pečlivěji specifikovali nezbytnost přijetí cizince (resp. požadavky na danou pracovní pozici). Připravované právní předpisy Autorka: JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Novela zákona o zaměstnanosti Přípravovaný návrh novely zákona o zaměstnanosti (agentury práce) Novela zákona o nemocenském pojištění Novela zákona o zaměstnanosti Dne schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Do zákona byla doplněna změna týkající se příspěvku na mzdu zaměstnancům se zdravotním postižením. Podle důvodové zprávy je cílem zabránit zaměstnavatelům, aby své zdravotně postižené zaměstnance odměňovali naturální formou. V praxi jde nejčastěji o případy, kdy zdravotně postižení zaměstnanci pobírají proti své vůli místo části své peněžité odměny různé poukázky na služby, které však pro svůj zdravotní stav nemohou využít. Kvůli obavě ze ztráty zaměstnání však na naturální formu odměňování přistoupí. Do budoucna má danou situaci řešit to, že zaměstnavateli se sníží státní příspěvek na zaměstnávání zdravotně postižených osob o částku odpovídající poskytované naturální odměně. V současnosti projednává novelu Senát. Zákon o zaměstnanosti může být dále změněn i na základě vládního návrhu novely týkající se agentur práce ve fázi příprav. Návrh nově zavádí povinnost odpovědného zástupce (případně fyzické osoby podnikatele) složit odbornou zkoušku u MPSV. Nově by se také povolení ke zprostředkování práce vydávalo na dobu neurčitou s povinností každoročně se podrobit přezkoušení na MPSV. Pokud by přezkoušení nebylo úspěšné, povolení ke zprostředkování zaměstnání by zaniklo. Novela zákona o nemocenském pojištění Dne byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a odeslán Senátu. Záměrem novely je upravit odesílání rozhodnutí o pracovní neschopnosti samotnými lékaři. Novela je reakcí na sdělení České lékařské komory, která avizovala, že lékaři začnou vybírat od pacientů až 100,- Kč za vystavení neschopenky. Toto sdělení přišlo z toho důvodu, že lékaři dostávali od zdravotních pojišťoven za vypsání rozhodnutí o pracovní neschopnosti pouze 5,25,- Kč, zatímco doporučený dopis s rozhodnutím o pracovní neschopnosti adresovaný České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) je stojí 26,- Kč. Nově by poštovné hradila ČSSZ na základě dohody s Českou poštou s.p. Judikatura Autor: JUDr. Jaroslav Škubal Pojistné na sociální zabezpečení v roce případ "Ježek software" Na konci února vydal Nejvyšší správní soud ČR (NSS) dlouho očekávané rozhodnutí ve věci společnosti Ježek software s.r.o., která v první půli roku 2007 neodvedla pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem. Svůj postup odůvodnila společnost tím, že tato povinnost z příslušných právních předpisů nevyplývala, a to z důvodu absence definice vyměřovacího základu. NSS dospěl k opačnému závěru dle soudu bylo možné i přes zřejmé legislativní pochybení učinit zcela jednoznačný závěr o tom, že vyměřovacím základem zaměstnavatele nemohlo být ani v době, kdy vypadla jeho výslovná definice, nic jiného než částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. V případě použití jiného výkladu by došlo k poškození samotných zaměstnanců, jejichž možnost čerpání sociálních dávek by byla z důvodu absence příjmů systému omezena. Po vydání rozsudku NSS si lze jen stěží představit, že by správy sociálního zabezpečení vyhověly jiným společnostem, které by podaly žádosti o vrácení pojistného. Jejich podávání (které je možné až do roku 2012) je proto v této chvíli zbytečné a s velkou pravděpodobností by nevedlo ke kýženému výsledku. Těm společnostem, které již žádost podaly, lze doporučit, aby ji vzaly co nejdříve zpět, aby nedošlo k jejímu zamítnutí. V takovém případě by totiž případné znovuotevření celého případu bylo složitější, neboť by existovalo již jedno rozhodnutí ve věci samé (zamítnutí žádosti). Rozhodnutí NSS může být ještě zvráceno Ústavním soudem; je ale otázkou, zda vůbec a případně kdy se před něj spor dostane (v současné chvíli jej bude opět projednávat soud první instance). 7

8 PROCESNÍ PRÁVO Budou exekuce levnější? Soudní řízení dražší Budou exekuce levnější? Autoři: JUDr. Ondřej Čech, Ph.D. Mgr. Irena Malínková Vláda České republiky by se měla v nejbližší době zabývat návrhem novely vyhlášky o odměnách soudních exekutorů (vyhláška č. 330/2001 Sb.) Nutnost novelizace je odůvodněna zejména skutečností, že v případech, kdy je vymáhána nižší finanční částka, tvoří podle platné právní stavu odměna soudního exekutora (minimálně ve výši Kč) a náhrada jeho hotových výdajů (stanovená minimálně ve výši Kč) značnou část z celkově vymáhaného plnění. Proto se navrhuje, aby v případech taxativně vymezených ve vyhlášce náležela soudnímu exekutorovi odměna i náhrada hotových výdajů ve snížené výši. Předkládaný návrh stanoví, že v taxativně uvedených případech bude mít soudní exekutor nárok na sníženou odměnu, a to ve výši 50 % odměny, půjde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky, a ve výši 30 % odměny, půjde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Kdy náleží exekutorovi snížená odměna? Odměna bude soudnímu exekutorovi ve snížené výši podle navržené novelizace náležet v případech, kdy bude povinný (nebo osoba s ním společně posuzovaná podle zvláštního právního předpisu) pobírat příspěvek na živobytí a bude tedy ve stavu hmotné nouze, kdy povinný bude nezletilý, půjde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte nebo bude-li náhrada nákladů exekuce uložena oprávněnému v případech, kdy exekuce bude zastavena pro nemajetnost povinného nebo z důvodu úmrtí povinného nebo jeho zániku bez právního nástupce. Snížení náhrady hotových výdajů Co se týče náhrady hotových výdajů, je zajímavá nová úprava navazující na změny exekučního řádu provedené s účinností od , kdy navrhovaná novela řeší otázku náhrady hotových výdajů v případě, kdy exekuční řízení bylo zahájeno, soudní exekutor provedl přezkum návrhu podle 44 exekučního řádu, tedy provedl lustraci v centrální evidenci obyvatel, učinil úkony k odstranění případných vad podání ve formě výzvy oprávněnému dle 43 občanského soudního řádu apod., a následně požádal postupem podle 44 exekučního řádu o pověření, a toto exekuční řízení pak bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí návrhu na nařízení exekuce oprávněným. Jedná se o agendu, která byla novelou exekučního řádu přenesena z exekučního soudu na exekutora. V tomto případě rovněž není v současné době vyřešena otázka náhrady hotových výdajů soudního exekutora, přičemž krajní výklad může vést k tomu, že exekutor má nárok na paušální částku 3500 Kč. Nově stanovená částka ve výši 300 Kč by měla být přiměřená nákladům činnosti exekutora před jeho pověřením soudem. Právě případy, kdy je exekuce zastavena pro nemajetnost povinného nebo z důvodu zpětvzetí návrhu v úplném počátku řízení a oprávněnému je uložena povinnost hradit náklady exekuce, by tedy měly napříště znamenat snížení dalšího finančního zatížení oprávněného v exekučním řízení. Soudní řízení dražší Autoři: JUDr. Ondřej Čech, Ph.D. Mgr. Dorota Lacinová Vláda projednala novelu zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 Sb.) Účelem navrhované změny je přizpůsobit výši soudních poplatků změnám ekonomické situace, složitosti sporů a zvýšení nákladů na provoz. Vzhledem k zvýšení cenové hladiny ve společnosti současná, již deset let stará, právní úprava soudních poplatků a jejich výše neplní dostatečně regulační a preventivní funkci, a tak nebrání podávání šikanózních, neúčelných a zbytečných žalob. Návrh novely tedy počítá se zvýšením soudních poplatků. Tak například podle současné právní úpravy poplatek za návrh na zahájení řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do výše Kč, činí 600 Kč. Po změně bude poplatek činit Kč, a to za řízení, jehož předmětem bude peněžité plnění do částky Kč. Dalším účelem novely je posílení motivace účastníků k smírnému řešení sporů tím, že napříště bude umožněno vrácení poplatku po smírném vyřešení věci. To ve svém důsledku může vést k odbřemenění soudní agendy. Bude-li návrh přijat, měla by novela nabýt účinnosti V současnosti je v legislativním procesu rovněž návrh zákona o mediaci v netrestních věcech. 8

9 RESTRUKTURALIZACE INSOLVENCE Pasivní legitimace Autoři: Mgr. Radka Rutar Mgr. Karel Jandus JUDr. Bohumil Havel, PhD. Popření pohledávky dlužníkem při povoleném oddlužení formou splátkového kalendáře; pasivní legitimace insolvenčního správce Pro oddlužení, stejně jako pro jiné způsoby řešení úpadku upravené zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ("InsZ"), platí, že se uspokojují pouze pohledávky řádně a včas přihlášené nebo uplatněné, které jsou v insolvenčním řízení takto zjištěny. Oprávnění popřít přihlášenou pohledávku mají pouze dlužník a insolvenční správce. Stará právní úprava zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, dávala toto právo také jednotlivým věřitelům dlužníka. Pohledávku lze účinně popřít nejpozději do skončení přezkumného jednání, při kterém byla přezkoumávána ( 190 InsZ). Po skončení přezkumného jednání není již možné přihlášené pohledávky účinně popřít. V souladu s 192 InsZ mohou subjekty oprávněné k popření pohledávky pohledávku popřít co do důvodu, výše nebo v případě zajištěné pohledávky navíc co do pořadí zajištění. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena správcem, mohou své právo uplatnit žalobou na určení, a to u insolvenčního soudu ve lhůtě stanovené zákonem. O této skutečnosti jsou správcem vyrozuměni ( 197 odst. 2 InsZ). Významnou změnou v této oblasti oproti původní právní úpravě je to, že insolvenční správce již nevyzývá žádného věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla při přezkumném jednání popřena, k podání určovací žaloby; insolvenční správce toliko písemně vyrozumí věřitele, který se neúčastnil přezkumného jednání o tom, že popřel jeho nevykonatelnou pohledávku a z jakého důvodu. Další náležitosti vyrozumění upravuje zák. č. 311/2007 Sb., přičemž nesplnění těchto náležitostí není v zákon sankcionováno, byť zakládá možnou odpovědnost za škodu. Popření pohledávky dlužníkem upravuje obecně ustanovení 200 InsZ, které stanoví, že popěrný úkon dlužníka způsobí stav, kdy seznam pohledávek upravený dle průběhu přezkumného jednání nebude podkladem pro vedení exekučního řízení, což se projeví až po skončení řízení konkursem. Popření pohledávky dlužníkem však nemá vliv na její zjištění. Bude-li však úpadek dlužníka řešen reorganizací ( 316 a násl. InsZ) nebo povolením oddlužení formou splátek ( 398 odst. 3 InsZ), vyvolá popření pohledávky ze strany dlužníka stejné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Při řešení oddlužení dlužníka prodejem jeho majetku ( 398 odst. 2 InsZ) bude mít popěrný úkon dlužníka stejné účinky jako při řešení úpadku konkursen ovlivní pouze vykonatelnost uplatněné pohledávky (viz obecně 200 InsZ). InsZ vymezuje účinky, které se s jednotlivými způsoby popření pohledávky ( 193, 194, 195 a 196 InsZ) pojí. Z výše uvedeného vyplývá, že věřitel, jehož pohledávka byla popřena dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení, musí u insolvenčního soudu podat žalobu na určení svého práva, jinak se pohledávka považuje za nezjištěnou ( 410 a 201 InsZ a contrario). V naší praxi jsme se setkali s případy, kdy jednotliví insolvenční správci poučovali ve svém vyrozumění věřitele ve smyslu pasivní legitimace dlužníka (vedle insolvenčního správce). Domníváme se, že pro takový postup neexistuje zákonný podklad. InsZ jasně hovoří o stejných účincích (" tytéž účinky..") v případech popření pohledávky dlužníkem při oddlužení formou splátek nikoli o stejném postupu, tj. o podání incidenční žaloby vůči dlužníkovi. Žalobu by věřitel takto popřené pohledávky měl, dle našeho názoru, podávat vůči insolvenčnímu správci (i kdyby tento pohledávku nepopřel), neboť InsZ neupravuje pro tuto situaci jiný postup. Jasnou odpověď v této otázce nenabízí ani odborná právní literatura a soudy vyšších instancí se pak touto problematikou dosud nezabývaly. Z procesní opatrnosti lze doporučit postup dle vyrozumění insolvenčního správce, tedy podat žalobu jak proti dlužníku, tak proti správci s odkazem na poučení obsažené ve výzvě insolvenčního správce. Dospěje-li následně soud k závěru, že zde existuje nedostatek věcné legitimace dlužníka, což vede u určovacích žalob k jejich zamítnutí, přistoupí zřejmě k částečnému zamítnutí žaloby vůči jednomu ze žalovaných dlužníku. Náklady, které by takto v řízení žalovanému dlužníku vznikly, by pak zřejmě nesl insolvenční správce, a to na základě ust. 202 odst. 2 InsZ, neboť vznikly jeho zaviněním. 9

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa?

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? DaňoVé ZmĚny Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s rekodifi kací PRáVní

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem SRPEN 2011 SOUTĚ Ž A EU OBSAH PŘEZKUM CERTIFIKÁTU AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A RIZIKA

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ Obsah Vybraná legislativa publikovaná ve Sbírce zákonů Navrhovaná legislativa EU Navrhovaná legislativa ČR Nově publikovaná judikatura Informační list ÚOHS Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

Revize směrnice o zprostředkování pojištění

Revize směrnice o zprostředkování pojištění Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Revize směrnice o zprostředkování pojištění Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Ondřej KAREL rok odevzdání 2014 VII.

Více