Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů"

Transkript

1 Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů Slovníček pojmů k jednotlivým modulům modul A ACT actual amortization Balance sheet bezriziková míra výnosu bezriziková sazba bilance cash flow celkový kapitál cena projektu časová hodnota peněz čistý výnos čistý výstup podniku čistý zisk Ang. zkratka pro "actual" - skutečný počet kalendářních dnů. [ 'ekčuel] skutečný [amorti'zejšn] odpisy nehmotného majetku [belens šít ] bilance - viz. Míra výnosu z investice do tzv. bezrizikových aktiv (mají nízké riziko, ale ne nulové), což jsou státní dluhopisy a termínové vklady v bankách. Protože tuto míru výnosu může dosáhnout každý, bez vynaložení podnikatelského úsilí, za výtěžek z podnikání se považuje teprve ta část výnosu, která převyšuje bezrizikovou. viz bezriziková míra výnosu Ang. Balance sheet - Stručný přehled stavu účetních záznamů k určitému dni, ve standardizované podobě tzv. výkazu (ang. Statement). Bilanci lze sestavit kdykoli, ale formálně je vyžadována při zavření knih, na konci roku. Spolu s výkazem zisku a ztráty a několika dalšími dokumenty tvoří soubor výkazů zvaný "účetní závěrka" nebo "výkaz finanční pozice podniku". Bilance (z latinského výrazu pro dvouramennou váhu) zobrazuje na jedné straně majetek podniku a na druhé straně majetkové nároky jiných osob vůči podniku, a to věřitelů a majitelů podniku. [keš flou] peněžní tok; rozlišujeme cash inflow, příjmy - přítok peněz (tržby), cash outflow, výdaje - odtok peněz, a net cash flow, čisté příjmy, příjmy mínus výdaje. Samotný výraz cash flow je většinou míněn jako net cash flow. Vlastní kapitál + závazky podniku. V bilanci též označován jako celková pasiva. Cena podniku, investičního projektu, investičního instrumentu, kterou požaduje jeho prodávající, nebo za kterou se dá koupit na trhu, případně náklady, za které se dá projekt realizovat. Princip ekonomického uvažování, založený na předpokladu, že volné peníze lze v čase zhodnocovat (bez významnějších transakčních nákladů). V důsledku toho se aplikuje stejné zhodnocení i na dluhy (závazky) a pohledávky. Zejména se zhodnocení bere v úvahu při časovém posunu plnění, např. při dřívější platbě nebo opožděné platbě. Část výnosu (výtěžku) z podniku, o kterou výnos převyšuje vklad (počáteční majetkový vklad). Čistý výstup či čistý výkon podniku je roční přírůstek kapitálu čili zisk. Zisk po zdanění, přesněji po vypočtení daně z příjmů a po vyčlenení peněz na tuto daň do závazků podniku vůči státu.

2 daň z příjmů DCF default depreciation Discounted Cash Flow discounting Daně z příjmů tvoří skupinu daní vypočítávaných z příjmů fyzických osob a právnických osob. Pokud jde o podniky (právnické osoby), hlavní daň se počítá jako daň ze zisku: (příjmy - výdaje) x sazba daně. Obvykle je zdaněn ještě výkon podniku, v USA jako celkový výkon, tržby (Sales), v Evropě jako přidaná hodnota. Zkratka od Discounted Cash Flow - viz současná hodnota cash flows. [dífót] selhání, prodlení, platební eschopnost [dipresi'ejšn] odpisy hmotného majetku [dis'káuntid keš flou] diskontovaný cash flow - viz. [ diskáunting] diskontování, viz. diskontování 1) Opak úročení, čili výpočet původního vkladu, známe-li výslednou částku. 2) Výpočet dnešní hodnoty částky, známe-li její hodnotu k nějakému budoucímu datu. Jinými slovy: výpočet present value, známe-li future value. diskontovaný cash flow due Earnings Before Interest and Tax (EBIT) Earnings Before Tax (EBT) equity exponenciální růst faktor finanční instrument Současná hodnota série cash flow - viz. [djú ] splatný ['ə:-nings bi'fo: 'intrest and 'tex] Ukazatel složený ze zisku před zdaněním a úroků, které podnik platí z čerpaných úvěrů. ['ə:-nings bi'fo: 'tex] Zisk před zdaněním. [ekuity] vlastní kapitál Růst veličiny o stejné přírůstky v procentech, tudíž o zvyšující se přírůstky v absolutních hodnotách. Násobitel. Smlouva (včetně formálních náležitostí), jejímž obsahem je zpravidla vklad, vlastnický nebo úvěrový, a výnos pro investora. Finanční instrumenty jsou hlavní součástí investičních instrumentů (existují také investiční instrumenty nefinančního charakteru, např. koupě pozemku). Na druhé straně ne všechny finanční instrumenty slouží k investování, např. deriváty. fixní sazba úroků hrubý domácí produkt, HDP hrubý výnos index inflace instrumenty Internal Rate Of Return, IRR Sazba neměnná po celou dobu úvěru. Hlavní ukazatel výkonu ekonomiky země. Měří se, zjednodušeně řečeno, jako součet přidaných hodnot všech podniků na území státu za rok. Výnos (výtěžek) z vkladu do podniku obsahující část hodnoty, která odpovídá velikostí vkladu, a navíc čistý výnos. Násobitel. Vypočítá se jako podíl nové hodnoty a staré hodnoty, nebo poměr výstupu a vstupu. Termín index používáme zejména tam, kde jde o změny hodnoty v čase. Vzestup cenové hladiny v čase. Cenová hladina je obecně souhrnná cena určitého souboru zboží k určitému okamžiku. O změně cenové hladiny mluvíme, když stejný soubor zboží má v jiném okamžiku jinou souhrnnou cenu. Smlouvy (včetně formálních náležitostí), jejichž obsahem je vklad, vlastnický nebo úvěrový, a výnos pro investora. Instrumenty zpravidla tvoří zprostředkující formu,která umožňuje, aby se vklad od investora dostal do podniku. [in-'tə:nəl rejt of ri-'tə:n ] Vnitřní výnosová míra - viz.

3 investiční instrument investování jistina kapitalizace koeficient konvence LIBOR maximální přijatelná cena minimální přijatelná sazba výnosu narůstání úroků obchodní marže obrat odpisy Smlouva (včetně formálních náležitostí), jejímž obsahem je vklad, vlastnický nebo úvěrový, a výnos pro investora. Bývají standardizované, takže obchodování s nimi tvoří trh investičních instrumentů. Investování má formu zakoupení instrumentu na trhu. Vklad majetku za účelem výnosu. Vklad přímo do podniku nebo do zprostředkujících instrumentů (většinou mají formu bankovních produktů nebo cenných papírů). Vklad je buď majetkový (vlastnický) nebo dluhový, úvěrový (věřitelský). Finanční investování - investování do finančních produktů, tzn. nákup výnosových aktiv, půdy, nemovitostí, zlata, sbírek obrazů apod., ale zejména nákup finančních instrumentů, které vynášejí výnos definovaný smluvně. Finanční instrumenty (majetkové a dluhové) jsou prostředníkem (mezičlánkem) mezi investorem-kupujícím a podnikem, který bude vklad nebo dluh užívat. Fyzické investování je konečným článkem v procesu investování - peníze získané od majitelů, od banky nebo prostřednictvím finančních instrumentů použije podnik na nákup dlouhodobého majetku, případně nákup dodatečných zásob k dlouhodobému zvýšení stavu zásob. Zapůjčená částka při úvěru (půjčce). Z ní se vypočítávají úroky. Jistina se může postupně splácet. 1. přepočet důchodu (pravidelného příjmu) na kapitál; 2. vybavenost podniku dlouhodobým kapitálem, tj. vlastním kapitálem a dlouhodobým úvěrem; 3. vložení zisku do kapitálu podniku, případně připsání splatného úroku k jistině úvěru/depozita. Násobitel. Zde jde o konvence nebo též standardy pro výpočet úroků, týkající se počtu dní v transakci, v měsíci a v roce. Referenční úroková sazba na mezibankovním trhu v Londýně. Vypočítává se ze sazeb bank každý pracovní den, a to pro 10 měn: pět světových měn - britská libra, euro, americký dolar, jen, švýcarský frank - a pět dalších měn. Cena rovnající se present value investičního projektu. viz požadovaná sazba výnosu Úroky se počítají každý den, jako pohledávka věřitele, která dosud není splatná. V úrokový den se stávají splatnou pohledávkou věřitele, a zároveň začíná běžet nové úrokové období, v němž opět úroky narůstají od nuly. Přirážka k ceně při prodeji. Celkový prodej, tržby za rok, cash inflow. Dlouhodobý hmotný majetek v podniku je účetně zaevidován v pořizovací ceně. Předpoklad je, že hodnota tohoto majetku klesá s tím, jak je majetek používán ve výrobě. Snižující se hodnota je zaznamenávána jako zůstatková cena. Roční resp. měsíční pokles hodnoty majetku je standardizovaná konstrukce s výpočtem (obvykle je stanoveno jisté procento z pořizovací ceny), jehož výsledkem je částka odpisů. O tuto částku se sníží zůstatková cena, což znamená snížení majetku, a zároveň se odpisy zevidují jako náklad, což znamená snížení kapitálu. Třetí veličina, která se zaznamenává, jsou kumulované odpisy zvané oprávky. Platí, že zůstatková cena + oprávky dávají dohromady pořizovací cenu. V bilanci pak vidíme pořizovací cenu (označenou jako "brutto"), oprávky (označené též jako "korekce") a zůstatkovou cenu (označenou "netto").

4 oprávky Kumulované odpisy - viz odpisy output per annum plovoucí sazba úroků pohyblivá sazba úroků požadovaná sazba výnosu pravidlo investování present value investice present value of cash flow present value projektu produktivita práce prosté úročení překonat inflaci přidaná hodnota připsání k jistině PVCF reinvestice rentabilita [autput] výstup, výkon, synonyma: product, sales, turnover [prodakt, sejlz, tə:nouver] [per annum] za rok Sazba úroků neplatí po celé období úvěru, ale pouze po dobu tzv. úrokového období (obvykle 1 měsíc nebo 3 měsíce). Podle smlouvy ji banka stanovuje na každé úrokové období znovu, podle aktuálních tržních sazeb na mezibankovním trhu. Výpočet se odvozuje od sazby Pribor (pro českou korunu), Euribor (pro euro), Tibor (pro jen), Nybor (pro americký dolar), Bibor (pro maďarský forint) atd., což jsou tzv. referenční sazby stanovené a publikované každý pracovní den na příslušném trhu v 11 hodin. Tzn. budoucí sazby úvěru nejsou známy, ale ví se, že budou odvozeny od referenční sazby. Viz též LIBOR. Viz plovoucí sazba úroků. Klíčový pojem teorie financí. Sazba odpovídající míře rizika podnikání v daném oboru na daném trhu. Podnikatelský projekt či investice v daném oboru musí přinést zhodnocení kapitálu alespoň touto sazbou, jinak je vynaložení kapitálu neefektivní. Tato sazba slouží jako kritérium pro rozhodování, zda investici uskutečnit či ne. Používá se k diskontování budoucích peněžních toků z projektu - viz diskontovaný cash flow. Klíčový pojem teorie financí. Není efektivní investovat do projektu, který má nižší present value, než je jeho cena. Jinak řečeno: investovat se vyplatí jen do projektu, jehož present value je vyšší nebo alespoň rovna ve srovnání s jeho cenou (resp. počátečními náklady na realizaci). Současná hodnota série čistých příjmů z investice. [prezent véljú of keš flou] současná hodnota cash flow - viz Současná hodnota série čistých příjmů z projektu. Produkce podniku na jednoho pracovníka za rok. Produkce podniku na hodinu práce. Úročení, při kterém se vklad nezvětšuje o připsané (reinvestované) úroky. Standardně se úročí podle počtu dní (přesněji počtu půlnocí) mezi zahájením a ukončením transakce. Má "lineární charakter", úrok je přímo úmo úměrný počtu dní. Dosáhnout z investice míru výnosu vyšší než míra inflace ve stejném období. Část tržeb podniku, která převyšuje hodnotu spotřebovaného materiálu. Jistina může zůstávat po dobu úvěru neměnná, může se splácením postupně snižovat, ale může se také postupně zvyšovat, když je dohodnuto, že úroky se nebudou v den splatnosti vyplácet věřiteli, ale připisovat k jistině jako dodatečný vklad. Poté se úročí zvýšená jistina. Zkratka od "present value of cash flow" - viz. Znovuinvestování - postup, kdy se peněžní výnos obratem připojí k jistině nebo vloží jako vklad (kapitál) do podniku. Zisk za rok vztažený ke kapitálu.

5 rentabilita aktiv rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu Výkonnost podniku měřená jako zisk před zdaněním zvětšený o úroky placené podnikem bance, což je ukazatel EBIT, v poměru k celkovým aktivům. Protože velikost aktiv a velikost pasiv jsou shodné, shodují se i velikost rentability aktiv a rentability pasiv, zvané rentabilita celkového kapitálu - viz. Výkonnost podniku měřená jako zisk před zdaněním zvětšený o úroky placené podnikem bance, což je ukazatel EBIT, v poměru k celkovým pasivům, tj. k vlastnímu kapitálu a cizím zdrojům dohromady. Velikost tohoto ukazatele je stejná jako u rentability aktiv. Míra zhodnocování vlastního kapitálu, měřená ročním ziskem po zdanění v poměru k vlastnímu kapitálu na začátku roku. Return On Assets, ROA [ritə:n on 'esets] Rentabilita aktiv - viz. Return On Capital Employed, ROCE [ritə:n on képitl im'plójd] Rentabilita celkového kapitálu - viz. Return On Equity, ROE [ritə:n on ekuity] Rentabilita vlastního kapitálu - viz. riziko Nemožnost ovlivnit výsledek činnosti, i když je známo, jaké varianty mohou nastat, a jsou známy přesně nebo přibližně i pravděpodobnosti, s jakými mohou tyto varianty nastat. Příklady: sázení na hod mincí, v ruletě, sázení na dostihové koně, činnosti ovlivněné počasím, v ekonomii pak činnosti ovlivněné budoucím vývojem měnových kurzů, úrokových sazeb, cen komodit, cen akcií. Od rizika se liší úplná nejistota, kdy nejsou známy možné varianty (natož pravděpodobnosti). riziková marže riziková prémie rozvaha RPSN série cash flows složené úročení současná hodnota cash flows splatný statér Část míry zhodnocení kapitálu v určitém podniku, resp. obchodu či projektu, která převyšuje míru zhodnocení v bezrizikové investici. Podnikatelé se chovají tak, že když pociťují, že riziko je větší, než bx odpovídalo dané marži, odvětví opouštějí nebo zvyšují svou marži, když pociťují, že marže dává vyšší výnos, než by odpovídalo riziku, proto marže nakonec většinou skutečně odrážejí riziko správně. viz riziková marže bilance - viz Roční průměrná sazba nákladů; v procentech vyjádřené úrokové náklady a jiné poplatky, zprůměrované na 1 rok. Čisté příjmy (příjmy mínus výdaje) z projektu, rozložené v čase (po letech, po měsících, nebo po kalendářních datech). Stručně jen cash flow (cash flows). Úročení, při kterém se vklad pravidelně zvětšuje o připsané (reinvestované) úroky. Standardně se úročí podle počtu dní, ale výše úroků narůstá navíc tím, že se úročí po každém připsání úroků zvýšená jistina. Má "exponenciální charakter", roční úrok i při neměnné roční sazbě se neustále zvyšuje. Současná hodnota série čistých příjmů z investice. Počítá se jako součet současných hodnot jednotlivých čistých příjmů; každý jednotlivý čistý příjem musí být diskontován jednotně tzv. "požadovanou sazbou výnosu" (viz) ke stejnému dni (dni zahájení investice). Pohledávka je splatná od okamžiku, kdy nastal den splatnosti; dlužník má povinnost ji zaplatit obvyklým (nebo dohodnutým) způsobem do konce dne nebo do konce pracovní doby věřitele nebo banky. Mince (a zároveň jednotka váhy) ve starověké Lydii (dnes v Turecku). Mince zvané statéry byly vynalezeny zhruba 650 let před naším letopočtem a staly se rycle uznávaným platidlem ve Středomoří i vzorem pro ražbu dalších mincí.

6 Sumer time value of money to beat inflation total capital trh variabilní sazba úroků vklad vlastní kapitál vnitřní výnosová míra, IRR volný cash flow výkon podniku výtěžek yield Země v oblasti řeky Eufrat, dnes v Iráku. Asi tři a půl tisíce let před naším letopočtem zemi osídlil národ Sumerů a vytvořil zde první známou civilizaci, s městy, se zavlažovacími kanály, s písmem, obchodem i administrativou. [tájm vélju of many] Časová hodnota peněz - viz. [tə'bít inflejšn] překonat inflaci - viz [toutl kepitl] celkový kapitál Společenské uspořádání, kde se setkávají prodávající (nabídka) a kupující (poptávka) a uskutečňují se obchody. Podle kontextu se trhem může rozumět některá ze specializovaných forem trhu. Devizový trh, finanční trhy a trhy cenných papírů se někdy označují slovem "trhy", zejména v publicistice ("na prohlášení vlády reagovaly trhy příznivě"). viz plovoucí sazba úroků Počáteční majetkový vklad podnikatele do podniku. Altrnativně se označuje jako vstup, investice, počáteční majetek, současná hodnota či present value (PV). Nárok majitelů podniku na majetek podniku. Vychází jako rozdíl mezi účetní hodnotou majetku podniku a nároky věřitelů vůči podniku. Míra výnosu, kterou by investor dosáhl, kdyby do investičního projektu investoval předem danou částku, např. cenu požadovanou prodávajícím nebo počáteční náklady vyčíslené v projektu. Kritériem pro rozhodování o investici je, že IRR nesmí být nižší než požadovaná míra výnosu - viz. Část tržeb podniku, která nemusí být ihned použita na svůj konečný účel a může dočasně sloužit k jinému použití; zejména jde o použití na splácení úvěru s úroky. Za volný cash flow se obvykle považuje část tržeb určená na odpisy a část určená jako čistý zisk (k reinvestování a k rozdělení mezi majitele). Výkon podniku je produkce, buď ve fyzických jednotkách (méně často), nebo v cenách, čili tržby. V zásadě jde o produkt prodaný, ale podle českých předpisů se sem počítá i jistá položka produkce, kterou podnik neprodal na trhu. Synonyma: hrubý výstup, hrubá produkce, tržby, obrat, "výkony". Hodnota majetku, která je podnikateli k dispozici po skončení podniku, též označován jako výtěžek, výnos, zhodnocený vklad, výstup, výsledný majetek, budoucí hodnota či future value (FV). yield [jíld ], return [ri-'tə:n ], earnings ['ə:-ningz] - různé výrazy pro výnos případně zisk.

7 modul B dlouhodobý kapitál doba obratu druhové členění nákladů druhy nákladů equity Financial statements finanční volnost fixní kapitál Generally Accepted Accounting Practice, GAAP hlavní kniha International Financial Reporting Standards, IFRS kapitál kapitálové fondy koloběh kapitálu Část pasiv (závazků) podniku, které nemusí splatit do 1 roku. Do dlouhodobého kapitálu patří celý vlastní kapitál (protože nejde o dluh, ale o vklad) a dlouhodobé úvěry (pokud zbývající doba splatnosti je delší než 1 rok). V koloběhu majetku měříme mimo jiné dobu, po kterou hypoteticky setrvává určitá konkrétní dávka majetku v určité formě, než se přemění v jinou formu. Měří se nepřímo, odvozením z rychlosti obratu jako její převrácená hodnota (stav/tok), čili z "počet obratů za rok" dostaneme "rok dělený počtem obratů", což znamená "jakou část roku trvá jeden obrat". Výsledkem je číslo s rozměrem "čas", kde jednotkou času je rok. V praxi se zlomky roku přepočítávají na počet dní. Materiál a energie, služby, mzdové náklady, odměny členům orgánů, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, sociální náklady, daně a poplatky (jiné než daň z příjmů), odpisy. Viz druhové členění nákladů. [ ekuity ] ang. termín pro vlastní kapitál. [fi'nen-šl stejt-ments] Účetní výkazy - viz. Ang. financial slack, užitečný nadbytek finančních prostředků v podniku umožňující reagovat na problémy (a tak se vyhnout ztrátám) nebo naopak využít nečekané příležitosti. Z dělení aktiv na fixní a oběžná vychází i dělení kapitálu na fixní a oběžný, přičemž fixním kapitálem se rozumí ta část pasiv podniku, která odpovídá financování fixních aktiv. Jinak řečeno: fixní kapitál v podniku jsou všechna pasiva, která nejsou oběžným kapitálem. [dženereli ek'septid e'káunting prektis], doslova: obecně uznávané účetní postupy, soubor účetních postupů doporučených americkou asociací účetních; jejich dodržování nepožaduje zákon ani státní orgány, ale obecně uživatelé účetních výkazů - majitelé podniků, investoři, odvozeně i burzy. Databáze účetních záznamů ve formě účtů. Je jádrem účetni evidence. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, dříve Mezinárodní účetní standardy (IAS). Zásady vedení účetnictví a sestavování finančních výkazů zpracované Fondem (nadací) IFRS, soukromou neziskovou obecně prospěšnou organizací původně pro zkvalitnění a sjednocení účetních výkazů v Evropské unii, v současnosti uplatnitelné kdekoli. Majetkový nárok majitelů podniku vůči podniku. Jeho velikost je vymezena jako zbytek hodnoty majetku, poté co budou uhrazeny závazky podniku vůči věřitelům. Protože je definován jako "zbytek", vždy dorovnává závazkovou stranu bilance do výše hodnoty majetku. Vytváření rovnosti mezi oběma stranami bilance je základem itelského a anglického názvu pro kapitál: equità, equity. Účetní kategorie - část nerozděleného zisku zaevidovaná účetně odděleně od základního kapitálu i od nerozděleného zisku. Avšak stále jde o nedílnou součást kapitálu (vlastního kapitálu). Část pasiv podniku pomyslně odpovídající oběžnému majetku; založeno na představě, že současně se změnou formy majetku přechází do další fáze koloběhu i odpovídající část pasiv - kapitál.

8 koloběh majetku krátkodobý kapitál Lean Manufacturing likvidační zůstatek má dáti, dal, debet, credit majetková účast náklady a výnosy nerozdělený zisk /ponechaný zisk obchodní společnost právnická osoba rychlost obratu stav a tok Oběžný majetek mění své formy postupně z peněz na materiál na skladě, z peněz nebo z materiálu na skladě v rozpracovanou výrobu, dále na dokončenou výrobu (zásoba hotových výrobků), po expedici výrobků odběrateli se majetek změní ve formu pohledávek (dosud nezaplacené vystavené faktury) a nakonec opět v peníze. Tím se koloběh majetku uzavírá. Část pasiv (závazků) podniku, které jsou splatné do 1 roku. [lín menju'fekčəring], štíhlá výroba, systém důsledných úspor ve všech oblastech činnosti podniku, poprve použitý ve firmě Toyota. Majetek podniku, který zůstane po uspokojení nároků věřitelů a uhrazení nákladů na likvidaci. Označení dvou sloupců (stran) na účtech. Levý sloupec, má dáti, latinsky debet, označuje stav a přírůstek majetku a pohledávek podniku; pravý sloupec dal, latinsky credit, téhož účtu označuje úbytek majetku nebo pohledávek. Pravý sloupec, dal, latinsky credit, označuje stav a přírůstek závazků a kapitálu podniku; levý sloupec má dáti, latinsky debet, téhož účtu označuje úbytek závazků nebo kapitálu. Zde se zabýváme pouze majetkovou účastí v podniku - obchodní společnosti. Jde o podíl společníka (spoluvlastníka) na majetku společnosti určený zpravidla poměrem jeho vkladu do podniku vůči souhrnu vkladů všech společníků. Majetková účast (jako podíl) se uplatňuje při hlasování, dělení zisku a dělení likvidačního zůstatku, připadně při navyšování nebo snižování kapitálu společnosti. Párové pojmy sloužící k zachycení zisku v účetnictví; výnosy jsou hrubý přírůstek kapitálu, náklady hrubý úbytek kapitálu, zisk (čistý přírůstek kapitálu) je rozdíl mezi výnosy a náklady Část zisku danéhoroku, o které majitelé rozhodli, že si ji nevyplatí, ale ponechají v podniku, což je totéž, jako by ji reinvestovali do podniku. Podnik, který má jednoho nebo více majitelů (spoluvlastníků) a vystupuje jako právnická osoba. Obchodní společnosti mají několik forem: společnost s ručením omezeným a akciová společnost jsou dvě nejrozšířenější. Subjekt, který není fyzickou osobou; má formu organizace (podle zákonných norem), v níž jsou definovány orgány a funkce a pravidla, podle kterých jsou orgány a funkce obsazovány konkrétními fyzickými osobami a podle kterých tyto fyzické osoby v orgánech a funkcích rozhodují jménem právnické osoby. Právnická osoba může nabývat a vlastnit majetek, disponovat s ním, a vstupovat do závazků, za které sama odpovídá a ručí svým majetkem. V koloběhu majetku měříme mimo jiné rychlost obratu určité formy majetku. Stav majetku na počátku období porovnáme s jeho tokem do následující formy za období dejme tomu 1 rok, tak, že tok dělíme stavem. Výsledné číslo je počet obratů za rok, což je rychlost obratu. V praxi se výpočty modifikují a zjednodušují; zejména je zvykem počítat s průměrným stavem majetku a místo množství majetku přecházejícího do následující formy se často počítá s tržbami podniku. V koloběhu majetku měříme veličiny stavu (hodnota některé části majetku k určitému okamžiku) a veličiny toku, tj. veličiny, jejichž hodnota se vyvíjí v čase, měřené za časový úsek. Veličiny stavu mají rozměr "hodnota", např. zásoba materiálu, stav peněz na účtu, hodnota pohledávek k určitému okamžiku; veličiny toku mají rozměr "hodnota za čas", např. mzda (za měsíc), produkce (za rok), zisk

9 (za první tři měsíce). Taiichi Ohno tok a stav Toyota Production System účelové členění nákladů účetní výkazy valná hromada věřitel výnosová aktiva výnosy a náklady year-to-date základní kapitál zavření knih zisk Taiiči Óno, japonský inženýr, autor systému Toyota Production System, zvaného též štíhlá výroba, Lean Manufacturing. Viz stav a tok. Systém též zvaný štíhlá výroba, Lean Manufacturing - systém důsledných úspor ve všech oblastech činnosti podniku, poprve použitý ve firmě Toyota. (A) náklady prodeje (kupní cena prodaného zboží, přímé náklady výroby, přímé náklady na poskytované služby), (B) odbytové náklady (náklady útvaru odbytu), (C) správní režie (náklady administrativních útvarů), (D) jiné provozní náklady. Zkrácený přehled účetní evidence, zpracovávaný při zavření knih na konci hospodářského roku, případně kdykoli v průběhu roku, kdy je to potřebné. Má několik částí, většinou ve formě tabulek, z nich dvě hlavní jsou bilance (rozvaha) - převážně výtah údajů z hlavní knihy - a výkaz zisku a ztráty (dříve výsledovka), kde je analyticky rozepsán zisk (ztráta) podniku podle různých kritérií. Orgán obchodní společnosti složený ze všech vlastníků. Schází se nejméně jednou za rok a rozhoduje o klíčových otázkách společnosti, zejména volí členy řídícího orgánu (představenstvo) společnosti. Jeden ze dvou subjektů dluhového (úvěrového) vztahu. Věřitel na počátku dluhového vztahu poskytuje majetek dlužníkovi a během vztahu má vůči němu pohledávku, která je zvláštní formou majetku. Věřitel má nárok na splacení (vrácení) poskytnutého majetku v původní výši (jistina) plus na dohodnuté úroky, jako výnos věřitele, nebo jako podíl věřitele na výnosu z případného použití zapůjčeného majetku k podnikání. Věřitel má právo vymáhat svůj nárok. Aktiva, která smluvně nebo přirozeně nesou výnos. Jejich cena se na trhu aktiv utváří odvozením od výnosů (kapitalizací výnosů) - viz kapitalizace. Párové pojmy sloužící k zachycení zisku v účetnictví; výnosy jsou hrubý přírůstek kapitálu, náklady hrubý úbytek kapitálu, zisk (čistý přírůstek kapitálu) je rozdíl mezi výnosy a náklady [jír tu dejt] od počátku roku k dnešnímu dni Kapitál vložený do podniku (obchodní společnosti) při jejím založení a zapsaný v obchodním rejstříku. Majitelé mohou později základní kapitál zvýšit. Ang. closing of the books, účetní operace, při které se vyčíslí konečné zůstatky všech účtů a zapíší se na nové účty jako počáteční zůstatky. Přitom všechny účty nákladů a výnosů jsou chápány jako jeden účet (účet zisku daného období) a vyčísluje se jejich společný zůstatek, kterým je zisk nebo ztráta. Do dalšího účetního období se uvede jako "hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení" a otevřou se znovu nákladové a výnosové účty s nulovými počátečními zůstatky. Přírůstek kapitálu za určité období. Počítá se také jako výnosy (hrubý přírůstek kapitálu) mínus náklady (hrubý úbytek kapitálu).

10 modul C account payable, payables akcie amortizovaný úvěr Board of Directors burza [ə'kaunt pejebl] závazky vůči dodavatelům, nesplacené faktury od dodavatelů. Cenný papír, listinný nebo zaknihovaný, s nímž jsou spojena práva vlastníka akcie podílet se na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku (v případě zrušení společnosti s likvidací). Úvěr s postupně splácenou jistinou, se splátkami jistiny. [ bo:d ov di-'rektəz ] rada ředitelů, americká varianta představenstva akciové společnosti; pojetí BOD je širší - obsahuje výkonné ředitele (executive directors), kteří tvoří nejvyšší vedení společnosti, a nevýkonné ředitele (non executive directors), kteří působí v radě obdobně jako u nás dozorčí rada. Předsedou rady je Chief Executive Officer, zkratka CEO [sí í ou]. Soukromoprávní, nebo kombinovaný soukromo- a veřejnoprávní subjekt, který organizuje obchodování se zaměnitelnými předměty (suroviny, materiály, plodiny, drahé kovy, cenné papíry, zejména akcie) na hromadné anonymní bázi. Má dva funkční systémy: obchodní a vypořádací. Vypořádací systém přijímá nabídku a poptávku od účastníků obchodu, obchodní systém podle určitého algoritmu stanoví cenu a určí, kolik nabídky a poptávky bude spárováno (matching), poté vypořádací systém provede vypořádání jednotlivých účastníků a dodá jim peníze resp. předmět (např. akcie). Obchodování se účastní členové burzy, jak za sebe, tak za své klienty, a jejich prostřednictvím může obchodovat kdokoli. U cenných papírů burza rozhoduje, které přijme k obchodování a které ne. Cena tvořená na burze je považována za vysoce objektivní, i když podléhá náladám a spekulacím. Změny cen jsou v zásadě nepředvídatelné, jak vyplývá z teorie efektivního trhu. credit line datum ex dividend, datum ex kupon dividenda dluhová páka dodavatelský úvěr E Earnings After Tax, EAT EAT emise [ kredit lajn] úvěrová linka - viz. Datum, od kterého se obchoduje daná akcie bez nároku na dividendu. Ex kupon je datum, od kterého se s dluhopisem zaknihovaným nebo imobilizovaným obchoduje bez příslušného kuponu na výplatu úroků. V akciové společnosti část zisku určená k výplatě majitelům - akcionářům. Je rozpočítána na jednotlivé akcie. U listinné akcie se vyplácí na předložení kuponu z archu přiloženého k akcii. U zaknihovaných akcií se nárok na výplatu dividendy i uspokojení tohoto nároku evidují v databázi cenných papírů. Viz finanční páka. Vzniká tím, že dodavatel umožní odběrateli platit za dodávku později. Mezi dnem dodání a dnem zaplacení vzniká závazek podniku (odběrateli), čili dluh, jinak řečeno, podnik má k dispozici zdroje, které by jinak neměl. zkratka pro Earnings [ 'ə:-nings ], zisk, nebo pro Equity, vlastní kapitál, podle kontextu. ['ə:-nings áftə tex ] Zisk po zdanění. Zkratka pro Earnings after tax - zisk po zdanění. 1. Vydání cenných papírů; 2. Soubor vydaných cenných papírů z jednoho vydání, všechny jsou vzájemně zaměnitelné. Emise má počet kusů cenných papírů, nominální hodnotu jednoho cenného papíru a celkovou nominální hodnotu emise (takto se uvádí jak na plášti listinných cenných papírů, tak v obchodním rejstříku v evidenci akciové společnosti).

11 faktoring a forfeiting finanční páka forfeiting going private going public Initial Public Offering, IPO institucionální investor investorská veřejnost jistina kontokorent [fektə'ring ] odkup pohledávek za hotové peníze, se srážkou. Finanční (dluhová) páka je komplexní účinek dvou činitelů na rentabilitu vlastního kapitálu, když rentabilita aktiv je daná. Při nulovém zadlužení podniku, tzn. při stoprocentním financování vlastním kapitálem, se rentabilita vlastního kapitálu rovná rentabilitě aktiv; při zapojení dluhu do financování se rentabilita vlastního kapitálu ROE tím více zvyšuje nad úroveň rentability aktiv ROA, čím je vyšší a) poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (Debt/Equity Ratio), b) rozdíl mezi rentabilitou aktiv a úrokovou sazbou. Je třeba dodat, že současně se projevuje druhý účinek, a tím je zvýšení rizikovosti podniku. S rostoucím rizikem se zvyšuje tzv. "požadovaná míra výnosu" (minimální přijatelný výnos pro investory). Jedním z klíčových poznatků finanční vědy je, že navýšená rentabilita účinkem dluhové páky dosahuje právě hodnoty "požadované míry výnosu". Jinými slovy s vyšším zadlužením se podnik přesouvá do kategorie rizikovějších podniků s vyšší mírou výnosu. [ fə'fejting ] odkup zahraničních pohledávek, se splatností delších než jeden rok. [ gouing prajvit] přeměna veřejně obchodovaných akcií na soukromě obchodované, tzn. jejich stažení z obchodování na burze. Protože takovýto krok poškodí velké množství minoritních akcionářů tím, že nebudou moci prodat své akcie na burze, bývá doprovázen nabídkou odkupu akcií, zpravidla za nižší cenu. [ gouing pablik] přeměna soukromé akciové společnosti na veřejnou (viz veřejná akciová společnost), tzn. uvedení akcií k obchodování na burze. [inišl pablik ofering, aj pí ou] počáteční veřejná nabídka, viz. Investor, pro nějž investování je součástí jeho podnikání; investuje své vlastní prostředky, ale zejména prostředky klientů, většinou sdružené. Typickým institucionálním investorem je investiční fond; sdružuje prostředky od mnoha investorů a investuje je, čímž působí jako investor-prostředník. Výhodou je, že může lépe rozložit riziko a investovat s nižšími transakčními náklady. Dalšími institucionálními investory jsou pojišťovny, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy a banky. Na rozdíl od investorů, kteří podnik zakládají, podepisují zakladatelskou smlouvu a později své podíly rozšiřují, případně prodávají konkrétním dohodnutým kupujícím, je investorská veřejnost chápána jako všichni ostatní investoři, potenciální nebo reální. Pokud podnik činí nabídku investorské veřejnosti, je adresována anonymně, reagovat na ni může kdokoli. Subjekty investorské veřejnosti jsou jednotlivci (domácnosti se svými úsporami, velcí soukromí investoři) nebo institucionální investoři (banky, investiční fondy, penzijní fondy, obecné pojišťovny, zdravotní pojišťovny, nadace, aj.). Zapůjčená částka, případně její nesplacená část. Povolené přečerpání běžného účtu. Forma krátkodobého bankovního úvěru. Podnik čerpá úvěr tím, že zaplatí platbu větší, než je zůstatek na běžném účtu; stav běžného účtu se tak dostane do mínusu. Splacení proběhne tím, že podniku příjde na účet platba, po níž se účet dostane opět do plusu.

12 likvidační zůstatek listing majoritní podíl minoritní podíl nárok a závazek nárok majitelů Podnik může ukončit svou činnost buď podle plánu v zakladatelských dokumentech, nebo rozhodnutím majitelů na valné hromadě. Majetek podniku se poté zpeněží a v peněžní formě rozdělí mezi majitele podniku (podílníky). Kdyby v praxi neexistovaly další komplikující okolnosti, v zásadě by majitelé podniku při likvidaci dostali vlastní kapitál, tj. původní vklad plus nahromaděné nerozdělené zisky (pokud nějaké jsou) plus zisk za poslední rok. Přijetí cenného papíru k obchodování na burze; pravidelné zveřejňování ceny takového cenného papíru. Majetkový podíl v obchodní společnosti, definovaný v právních předpisech v procentech nebo vycházející ze zvyklostí a faktické moci, který umožňuje jeho majitelům prosadit při hlasování svá rozhodnutí. Majetkový podíl v obchodní společnosti, definovaný v právních předpisech v procentech nebo vycházející ze zvyklostí a faktického postavení, který neumožňuje jeho majiteli prosadit při hlasování své zájmy proti rozhodnutí vlastníků majoritního podílu. Majitelé minoritních podílů však mají některá dodatečná práva, která částečně kompenzují jejich podřadné postavení. Viz závazek a nárok. Majitelé podniku - právnické osoby mají specifické nároky vůči podniku. Mají pravomoc rozhodovat na valné hromadě o osobním obsazení vedení podniku (představenstvo), o rozdělení zisku za uplynulý rok, a o zrušení podniku s likvidací; mají nárok na výplatu zisku určeného k rozdělení a na výplatu likvidačního zůstatku v případě likvidace podniku. nerozdělený zisk nerozdělený zisk minulých let Net Income, NI nový občanský zákoník 2014 obracející se úvěr OTC Viz "výplata zisku, ponechání zisku". Viz "výplata zisku, ponechání zisku". [ net inkam ] zisk po zdanění, doslova čistý důchod, čistý výnos. Zákon č. 89/2012 Sb. nahrazuje nejen předchozí občanský zákoník, ale řadu dalších dílčích zákonů vč. velké části obchodního zákoníku. Ang. revolving credit, roll-over facility - forma krátkodobého bankovního úvěru, kde je stanoven úvěrový rámec (limitní částka dluhu a konečná splatnost) a standardní období pro splacení úvěru (měsíc, tři měsíce) a je dána dlužníkovi možnost při splacení úvěru obratem čerpat další, ve stejné nebo jiné výši. [ ou tí sí] Over-the-counter [ouvər d cauntər ] doslova "přes přepážku", typ obchodování s cennými papíry, dvoustranné obchodování mezi klientem a brokerem (zprostředkovatelem) nebo traderem (obchodníkem), a mezi obchodníky navzájem. Přepážka není nutným znakem, v 19. století se obchodovalo i na ulici (corner stone traders), ale od 2. světové války šlo převážně o obchodování po telefonu (po vyřízení písemných formalit). I dnes část obchodů probíhá po telefonu, většina však po internetu. OTC se také používá ve významu "neburzovní", "mimoburzovní". počáteční veřejná nabídka, IPO Důvodem k přeměně soukromé akciové společnosti na veřejnou je snaha získat velký kapitálový vklad od investorské veřejnosti. Investoři však chtějí akcie, které lze prodat a koupit na burze; proto nejprve burza připraví jejich registraci na svém trhu. Akciová společnost nejprve provede informační kampaň, pak vyhlásí upisování akcií, po uzavření upisování ve stanovený den inkasuje peníze od investorů a převede jim akcie - akcie jsou vydané, když je nabyde první majitel. Následující den už s nimi lze obchodovat a začne se utvářet tržní cena.

13 podíl na základním kapitálu Profit After Tax, PAT refinancování úvěru reinvestice zisku rentabilita pro majitele rentabilita pro všechny revolving credit rezervy roll-over facility rozhodné datum Při založení obchodní společnosti, tj. podniku jako právnické osoby je jedním z klíčových rozhodnutí dohoda o vkladech jednotlivých podílníků na do základního kapitálu. Tyto podíly pak určují podíl na rozhodování (hlasování), podíl na zisku i podíl na likvidačním zůstatku. Podíly se během času mohou měnit prodejem a koupí podílůnebo částí podílů. [ profit áftə tex ] Zisk po zdanění. Nahrazení splatného úvěru čerpáním nového úvěru. Viz "výplata zisku, ponechání zisku". Rentabilita je obecně roční výnos z vkladu; konkrétně pro majitele podniku je to zisk po zdanění děleno vlastním kapitálem. Z širšího než vlastnického hlediska je ročním výnosem podniku souhrn výnosů, které dostanou majitelé (zisk po zdanení), stát (daň z příjmů) a věřitelé (úrok), což je ukazatel EBIT; vkladem je souhrn vkladů od majitelů a od věřitelů, což je celkový kapitál (pasiva). [ ri'volving kredit ] obracející se úvěr - viz. Část vlastního kapitálu záměrně evidovaná jako cizí zdroj. Smyslem je ochrana věřitelů a princip opatrnosti. [ rol'ouvə: fə'siliti ] obracející se úvěr - viz. Když valná hromada akciové společnosti rozhodne o výplatě dividendy, určí také tzv. rozhodné datum pro existenci nároku na výplatu dividendy. Správce databáze akcií vytvoří seznam akcií a jejích majitelů k rozhodnému dni a předá jej výplatnímu agentovi. Od rozhodného dne se s těmito akciemi obchoduje na burze dále, ale už bez nároku na dividendu. seed capital selhání dlužníka soukromá akciová společnost společník, podílník [ síd kepitl ] doslova "kapitál-semeno", první porce financování podniku nově založeného na podnikatelském nápadu zakladatelů. Též zvaná FF = Family and Friends. Ang. default, neplnění závazku dlužníkem, neplacení splatné platby. Akciová společnost, s jejímiž akciemi se neobchoduje na burze nebo jiném veřejném trhu. Cena není denně publikována. Spolumajitel, spoluvlastník. Velikost jeho podílu či majetkového podílu je dána obvykle jeho podílem na základním kapitálu. stand-by facility [ stendbaj fə'siliti ] úvěrová linka - viz. start-up Trade finance trh akcií Podnik založený na podnikatelském nápadu majitele v raném stádiu. Bankovní produkty pro financování zahraničního obchodu. Obchodování s akciemi (a obdobně jinými cennými papíry) probíhá v několika odlišných formách: přímé obchodvání mezi vlastníky akcií; obchodování prostřednictvím makléře (broker), tzv. over-the-counter obchodování, zkratka OTC (viz); obchodování ve sdružení obchodníků s cennými papíry, kteří využívají nějaký druh obchodního software a jsou propojeni do sítě (i toto se obvykle označuje jako OTC); obchodování na burze, viz burza. Poznámka: také většina bank obchoduje s akciemi jako obchodníci s cennými papíry, na vlastní účet i podle pokynů svých klientů.

14 upisování úrok úvěrová linka valná hromada venture capital veřejná akciová společnost vklad majitelů výplata zisku, ponechání zisku zajištění úvěru První fáze nákupu nově vydávaných akcií. Upisovatel závazně objednává určitý počet akcií a skládá zálohu v plné výši upisovací ceny. Pokud se vydání akcií nakonec z nějakého důvodu neuskuteční, upisování se ruší a zálohy se vracejí. Výsledky upisování mohou být: počet upsaných akcií je nižší než plánovaný - emise je "nedoupsaná" - upisování se ruší; zájem byl větší než plánovaný objem - emise je přeupsaná - uspokojí se jen ti upisovatelé, kteří se vešli do plánovaného limitu; emise je přeupsaná, akciová společnost přistoupí k vydání akcií nad původní plán a uspokojí všechny upisovatele. Úrok je zhodnocení jistiny dohodnuté při půjčce mezi dlužníkem a věřitelem, které dlužník zaplatí věřiteli. Ang. credit line, nebo stand-by facility - forma krátkodobého bankovního úvěru; úvěrový rámec, vymezený limitem čerpání (částkou) a konečnou splatností (dobou). Podnik z něj může relativně pružně čerpat půjčky a stejně tak pružně je splácet. Shromáždění podílníků (majitelů) obchodní společnosti, které má ze zákona apodle stanov společnosti několik zásadních pravomocí. Jednání valné hromady mají náročná formalizovaná pravidla. [ venčr kepitl] překládá se nepřesně jako "rizikový kapitál". Kapitál (vklad) od specializované finanční společnosti, která se orientuje na financování start-up podniků, analyzuje je a vybírá z nich potenciálně úspěšné; návratnost vkladů obvykle zajišťuje jeden úspěšný start-up z deseti. Smluvní podmínkou při financování je, že "venture capital company" nebude usilovat o ovládnutí podniku v případě úspěchu, pouze o finanční výtěžek z transakce. Akciová společnost, jejíž akcie se obchodují na burze či jiném veřejném trhu; kdokoli je může relativně snadno nakoupit. Cena z veřejného trhu je publikována. Při navyšování kapitálu se společnost obrací s nabídkou nových akcií na veřejnost, s výzvou k neurčeným investorům. Vklad majitelů do podniku, který podniká nepřetržitě řadu let a neplánuje likvidaci, musíme rozlišovat na vklad při založení podniku, což je historická veličina a do současných výpočtu efektivnosti nevstupuje, a "vklad" na začátku roku, s výpočtem "výnosu" na konci roku. Není snadné zachytit, co přesně majitel podniku vkládá do podnikání na začátku roku. Jednou z možností je považovat za vklad vlastní kapitál (hodnota majetku podniku, na kterou má majitel specifický nárok). Avšak i vlastní kapitál není ideální mírou vkladu, protože jde o kategorii účetní, kde do výpočtu vstupují historické ceny (zásob, zařízení), takže vlastní kapitál nepředstavuje tržní hodnotu nároku majitele. Nicméně vlastní kapitál a jeho přírůstek - zisk - relativně nejlépe naplňují obecný pojem vkladu a výnosu. O užití zisku za uzavřený hospodářský rok rozhoduje valná hromada majitelů podniku. Může rozhodnout, že zisk bude celý vyplacen majitelům, že zisk bude celý ponechán v podniku, nebo kombinace obou možností. Část zisku ponechaná valnou hromadou v podniku se stává součástí majetku podniku a o ni se také zvýší vlastní kapitál. V rámci vlastního kapitálu je zvykem evidovat nerozdělený zisk na odděleném účtě, mimo jiné proto, že jej lze později rozdělit mezi majitele. Dodatečné ustanovení v úvěrové smlouvě, nebo dodatečná doprovodná smlouva, v níž dává dlužník věřiteli dispoziční právo k části svého majetku, s tím, že věřitel je může využít v případě selhání dlužníka a z dlužníkova majetku sám uspokojit své nároky nebo jejich část.

15 zákon o korporacích závazek a nárok Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinný od r. 2014; zákon doplňuje nový občanský zákoník tím, že pokrývá oblast obchodních společností, zatímco v občanském zákoníku jsou pokryty smluvní vztahy; obojí bylo před r obsaženo v tzv. obchodním zákoníku, zák. 513/1991, Sb. Dvě stránky závazkového vztahu, jakým je například dluh, úvěr, splatná daň apod. Každá stránka je spojena s jedním subjektem - dlužník má závazek a věřitel má nárok. Obě stránky tvoří jeden vztah, takže bez dlužníka, který by měl závazek (povinnost), nemůže existovat věřitel s nárokem. Nelze mít nárok (ani závazek) vůči nikomu, stejně jako je nelze mít sám vůči sobě.

16 modul D angažovanost Asset/Equity Ratio benchmark Běžná likvidita Current Ratio, též Liquidity Ratio nebo Working Capital Ratio bonita Capital adequacy Capitalization Cash Conversion Cycle, CCC Cash Management Client relationship manager collection period doba obratu pohledávek Credit Committee creditors payment period cyklus konverze peněz cyklus návratu peněz Debt Ratio Debt service Debt service coverage ratio Debt/Equity Ratio dluhová služba DuPont identity dupontovská analýza Economic Order Quantity Vystavení banky riziku klienta. [ eset ekuity rejšiou ] finanční páka - Asset/Equity Ratio, také Financial Leverage, Equity multiplier; aktiva / vlastní kapitál [ benčmark ] měřitko, srovnávací základna, etalon krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy; též peníze + pohledávky + zásoby / krátkodobé dluhy; neboli oběžná aktiva / krátkodobé dluhy úvěruschopnost [ kepitl edekuasy ] kapitálová přiměřenost - viz. [ 'kepiteli'zejšn ] kapitalizace, a) přeměna zisku v kapitál; b) přeměna úroků v jistinu; c) přeměna dluhu v účast v podniku, např. výměna dluhopisů za akcie; d) stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji (ukazatel); e) tržní kapitalizace hodnota všech akcií podniku vyjádřená v aktuální tržní ceně, nebo tržní kapitalizace burzy - hodnta všech akcií přijatých k obchodování na určité burze (listed stocks) v aktuálních tržních cenách. [ keš konvə:žn sajkl ] cyklus konverze peněz - viz. hospodaření s hotovostí [klájent rilejšn-šip menedžer ] viz manažer oddělení úvěrů. [ kolekšn píriod ] doba obratu pohledávek [ kredit kə'mití ] úvěrový výbor - viz. [ kreditors pejment píriod ] doba obratu závazků Doba, po kterou jsou peněžní zdroje vázány v jiných formách oběžných aktiv, než se opět přemění v peníze. Viz cyklus konverze peněz. [ det rejšiou ] míra zadluženosti; dluh / celkový kapitál [det sə:vis] dluhová služba - viz [ det servis kavəridž rejšiou ] krytí dluhové služby - viz. [ det ekuity rejšiou ] stupeň zadluženosti; dluh / vlastní kapitál Peněžní částka, kterou dlužník vynakládá (měsíčně nebo ročně) na splátky určitého úvěru a úroky z něj. Splátka jitiny plus úroky. DuPont analysis, DuPont model, DuPont equation - DuPontova rovnice, DuPontova analýza, rozklad vzorce rentability na součin více zlomků; též pyramida ukazatelů; umožňuje vyčíslit, jak jednotlivé faktory působí na výši rentability. viz pyramida ukazatelů [ike'nomik order kuantity ] hospodárný objem objednávek, objem objednávaných zásob minimalizující náklady na objednávání a skladování zásob.

17 Equity multiplier Equity Ratio Financial Leverage finanční páka Gearing Interest Coverage Ratio inventory turnover doba obratu zásob just-in-time kapitalizace kapitálová přiměřenost klientský manažer krytí dluhové služby krytí úroků Leverage likvidita manažer oddělení úvěrů míra samofinancování míra zadluženosti Debt Ratio [ekuity maltiplajer ] finanční páka; ang. Financial Leverage; též Asset/Equity Ratio, doslova: násobitel vlastního kapitálu, protože ukazuje, kolikrát větší jsou aktiva než vlastní kapitál; aktiva / vlastní kapitál [ ekuity rejšiou ] míra samofinancování; vlastní kapitál / celkový kapitál [ fi'nenšl leveridž ] finanční páka - Asset/Equity Ratio, také Equity multiplier; aktiva / vlastní kapitál ang. Asset/Equity Ratio, také Financial Leverage, Equity multiplier; aktiva / vlastní kapitál [ gýring ] finanční páka (doslova ozubené kolo, převod) [intrest kaveridž rejšiou ] krytí úroků; EBIT/úroky [in'ventory tə:n-ouvə ] doba obratu zásob [ džast in tajm ] metoda časování dodávek vstupů přímo do výroby či na stavbu, bez skladování a) Přeměna zisku v kapitál; b) přeměna úroků v jistinu; c) přeměna dluhu v účast v podniku, např. výměna dluhopisů za akcie; d) stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji (ukazatel); e) tržní kapitalizace hodnota všech akcií podniku vyjádřená v aktuální tržní ceně, nebo tržní kapitalizace burzy - hodnta všech akcií přijatých k obchodování na určité burze (listed stocks) v aktuálních tržních cenách. Ang. Capital adequacy, poměr vlastního kapitálu banky a rizikových aktiv, která banka drží v aktivech; hlavní součástí rizikových aktiv jsou poskytnuté úvěry; je-li ukazatel stanoven opatřením ČNB na úrovni 8 %, je tím vymezen maximální objem úvěrů, které může banka podnikům poskytnout. Client relationship manager, viz manažer oddělení úvěrů. Ang. Debt service coverage ratio, EBIDA (alternativně EBITDA) / (nákladové úroky + splátky dlouhodobých úvěrů). ang. Interest Coverage Ratio, Times Interest Earned; EBIT/úroky. [ leveridž, někdy líveridž ] finanční páka (doslova pákový efekt), obecně zadlužení schopnost zaplatit své peněžní závazky Ang. Client relationship manager, manažer oddělení úvěrů, který má na starosti několik podniků, udržuje s nimi vztahy, analyzuje jejich finanční a celkovou situaci a připravuje pro ně konkrétní úvěry a úvěrové smlouvy. Hovorově úvěrář. ang. Equity Ratio; vlastní kapitál / celkový kapitál ang. Debt Ratio; dluh / celkový kapitál Moody s oddělení řízení rizik oddělení úvěrů [múdys ] Přední světová ratingová agentura. Ang. Risk management (department), oddělení v bance, které posuzuje návrhy na úvěrování podniků z hlediska rizikovosti. Ang. Corporate Banking a Small Business Banking, oddělení, které jedná s podniky jako klienty banky, obsluhuje je, a zejména připravuje úvěry. okamžitá likvidita Cash Ratio peníze a rychle prodejné cenné papíry / krátkodobé dluhy

18 Pohotová likvidita Quick Ratio, též Acid Test pracovní kapitál pyramida ukazatelů rating ratingová agentura ratingové stupně Receivables Management Risk Weighted Assets, RWA rizikově vážená aktiva scoring peníze + pohledávky / krátkodobé dluhy Část vlastního kapitálu, která je investována do oběžných aktiv. Oběžná aktiva mohou být zčásti pořízena na dluh. Pracovní kapitál není uveden v bilanci jako samostatná položka, musí se vypočítat. Hodnota pracovního kapitálu se rovná té části oběžných aktiv, která je financována vlastním kapitálem, nikoli na dluh; tedy hodnotu oběžných aktiv snížíme o hodnotu krátkodobých závazků a dostaneme tu hodnotu, která odpovídá pracovnímu kapitálu podniku. Význam pracovního kapitálu je v tom, že v jeho koloběhu vzniká formálně zisk. Proto management podniku musí věnovat pozornost nejen úsporám kapitálu, ale zejména bezporuchovému koloběhu. To zahrnuje řízení likvidity na účtě, řízení zásob, rozpracované výroby, řízení odbytu, fakturace a řízení pohledávek. Ukazatel rentability vlastního kapitálu na vrcholu pyramidy se dá rozložit na součin ziskové marže v tržbách a rychlosti obratu kapitálu (základna pyramidy); v rozkladu lze dále pokračovat (rozšiřovat základnu a zvětšovat pyramidu); též DuPontova analýza (správněji asi dupontovská analýza); tuto metodu rozvinuli pracovníci finančního oddělení firmy DuPont Corporation ve 20. letech 20. století. [rejting ] Hodnocení podniku (případně hodnocení emise dluhopisů určitého podniku; obdobně se zpracovává hodnocení států, tj. vlád, resp. jimi vydaných dluhopisů), vyjádřené na standardizované stupnici; rating zpracovávají specializované agentury, na zakázku podniku. Účelem ratingu je poskytnout investorům a věřitelům informaci o schopnosti podniku dostát svým závazkům. Specializovaná analytická agentura zabývající se ratingem. V tomto oboru vede několik velkých agentur působících po celém světě. Hodnocení podniku, státu, či emise dluhopisů určitého podniku, vyjádřené na standardizované stupnici; například Standard & Poors používá stupnici A AA AAA B BB BBB C CC CCC D, přičemž ji ještě zjemňuje pomocí znaméínek + a -. [ri'sívables menydžment] řízení pohledávek [risk uejid esets ] rizikově vážená aktiva, hodnota aktiv banky, kde každé aktivum je násobeno koeficientem rizika; např. státní dluhopisy mohou mít koeficient 0, opce na určité instrumenty třeba 0,5 a obvyklé úvěry a dluhopisy mají koeficient 1; problematická aktiva, jako pohledávky po splatnosti, mohou mít koeficient větší než 1. Hodnota rizikově vážených aktiv slouží k výpočtu kapitálové přiměřenosti banky - viz. Ang. Risk Weighted Assets, hodnota aktiv banky, kde každé aktivum je násobeno koeficientem rizika; např. státní dluhopisy mohou mít koeficient 0, opce na určité instrumenty třeba 0,5 a obvyklé úvěry a dluhopisy mají koeficient 1; problematická aktiva, jako pohledávky po splatnosti, mohou mít koeficient větší než 1. Hodnota rizikově vážených aktiv slouží k výpočtu kapitálové přiměřenosti banky - viz. [skóring ] Vyhodnocení objektu o mnoha vlastnostech jedním číslem resp. stupněm; intenzita jednotlivých vlastností se boduje a body se sečtou (nebo zpracují jiným algoritmem). Scoring svých klientů zaměřený na úvěruschopost provádějí banky.

19 Solventnost Solvency Ratio Standard&Poors stupeň zadluženosti Times Interest Earned úvěrový výbor Working capital work-in-progress volný cash flow / cizí zdroje; čili zisk po zdanění + odpisy / cizí zdroje [ stenderd and púrs ] Přední světová ratingová agentura. ang. Debt/Equity Ratio; dluh / vlastní kapitál [ tajmz intrest ə:nd ] krytí úroků; EBIT/úroky Ang. Credit Committee, výbor složený z vedoucích pracovníků banky, který vyslovuje k návrhům na úvěry konečné slovo. [ uə:king kepitl ] pracovní kapitál - viz. [ uə:k in prougres ] také work-in-process [uə:k in prouses ], rozpracovaná výroba

20 Activity Based Costing bod zlomu break-even point modul E [ ek'tiviti bejsd kosting] Kalkulace nákladů podle elementárních procesů. Ang. break-even point [brejk ívn pojnt ] - bod rovnosti, bod zvratu, bod zlomu; rozlišujeme bod zlomu a) z peněžního hlediska a b) z účetního hlediska; je to takový objem produkce podniku, vyjádřený ve fyzických jednotkách (kg, m3, ks...) nebo řidčeji v tržbách, při kterém jsou a) celkové příjmy rovny celkovým výdajům, nebo b) celkové výnosy rovny celkovým nákladům; při tomto objemu je a) čistý cash flow roven nule, nebo b) zisk roven nule; při menším objemu výroby má podnik a) záporný cash flow, b) účetní ztrátu; při větším objemu pak a) kladný cash flow, b) účetní zisk. [brejk ívn pojnt ] - bod rovnosti, bod zvratu, bod zlomu - viz bod zlomu. cena výkonu Cena výkonu = úplné vlastní náklady výkonu + zisk (kalkulovaný zisk) Contribution Margin cost drivers čistý cash flow fixní náklady fixní výdaje Gross Margin hrubé rozpětí jednotkové variabilní náklady kalkulace k dosažení zadané ceny, Target Costing kalkulace nákladů kalkulace nákladů dělením Kalkulace nákladů podle elementárních procesů (ABC) kalkulace přímých nákladů a krycí příspěvek - Direct Costing and Contribution Margin [ kántribjúšn márdžin] krycí příspěvek - viz. [kost drajvə:z] Ty činnosti nebo veličiny v podniku, se kterými je těsně funkčně spojen vznik nákladů. čisté příjmy, přebytek příjmů nad výdaji. Náklady v podniku (za měsíc, za rok) které nezávisí na objemu produkce, při výpočtech je považujeme za konstantní vůči objemu výroby. Výdaje v podniku (za měsíc, za rok) které nezávisí na objemu produkce, při výpočtech je považujeme za konstantní vůči objemu výroby. [ gros márdžin ] hrubé rozpětí; cena výrobku mínus přímé náklady na 1 výrobek; též tržby mínus přímé náklady za celý podnik. Ang. Gross Margin, česky také hrubá marže, příspěvek na režii, krycí příspěvek; pro jeden výrobek je hrubé rozpětí cena výrobku mínus přímé náklady na 1 výrobek; pro podnik je hrubé rozpětí tržby mínus celkové přímé náklady. Variabilní náklady na 1 výrobek či na jednotku výroby. Obsahují jednotkové přímé náklady a navíc tu část režijních nákladů, která má variabilní povahu. ang. Target Costing [ta: git kosting] Kalkulace spojená s aktivním hledáním cest ke snížení některých položek nákladů s cílem dosažení zadané ceny. Ang. Costing, rozpočet nákladů podniku na jednotku výroby Nejjednodušší metoda kalkulace; uplatní se tam, kde podnik produkuje jen jeden výrobek, takže náklady podniku lze dělit počtem kusů výrobků; tato metoda má i své složitější varianty. Ang. Activity Based Costing (zkratka ABC), kalkulace spojená s analýzou nákladů rozložených až na elementární činnosti/procesy. Tam, kde a) podnik vyrábí dva a více výrobků, b) ceny jsou pro podnik dané trhem a konkurencí nebo dominantním odběratelem - vzniká problém, jak rozpočítat režii mezi oba výrobky či více výrobků. Obvyklé metody vedou k neodůvodněným rozdílům v ziskové marži. Řešení v této metodě spočívá v tom, že se místo ziskové marže zabývá krycím příspěvkem, jehož podíl je v jednotce výroby stejně stabilní jako jednotkové variabilní náklady. Krycí příspěvek kryje nejprve režijní náklady resp. fixní náklady, a když jsou uhrazeny, přináší zisk. kalkulační vzorec Viz všeobecný kalkulační vzorec.

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ 1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěrě v účetní údaje (účetní pravidla nemohou být měkká) - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory,

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více