Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů"

Transkript

1 Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů Slovníček pojmů k jednotlivým modulům modul A ACT actual amortization Balance sheet bezriziková míra výnosu bezriziková sazba bilance cash flow celkový kapitál cena projektu časová hodnota peněz čistý výnos čistý výstup podniku čistý zisk Ang. zkratka pro "actual" - skutečný počet kalendářních dnů. [ 'ekčuel] skutečný [amorti'zejšn] odpisy nehmotného majetku [belens šít ] bilance - viz. Míra výnosu z investice do tzv. bezrizikových aktiv (mají nízké riziko, ale ne nulové), což jsou státní dluhopisy a termínové vklady v bankách. Protože tuto míru výnosu může dosáhnout každý, bez vynaložení podnikatelského úsilí, za výtěžek z podnikání se považuje teprve ta část výnosu, která převyšuje bezrizikovou. viz bezriziková míra výnosu Ang. Balance sheet - Stručný přehled stavu účetních záznamů k určitému dni, ve standardizované podobě tzv. výkazu (ang. Statement). Bilanci lze sestavit kdykoli, ale formálně je vyžadována při zavření knih, na konci roku. Spolu s výkazem zisku a ztráty a několika dalšími dokumenty tvoří soubor výkazů zvaný "účetní závěrka" nebo "výkaz finanční pozice podniku". Bilance (z latinského výrazu pro dvouramennou váhu) zobrazuje na jedné straně majetek podniku a na druhé straně majetkové nároky jiných osob vůči podniku, a to věřitelů a majitelů podniku. [keš flou] peněžní tok; rozlišujeme cash inflow, příjmy - přítok peněz (tržby), cash outflow, výdaje - odtok peněz, a net cash flow, čisté příjmy, příjmy mínus výdaje. Samotný výraz cash flow je většinou míněn jako net cash flow. Vlastní kapitál + závazky podniku. V bilanci též označován jako celková pasiva. Cena podniku, investičního projektu, investičního instrumentu, kterou požaduje jeho prodávající, nebo za kterou se dá koupit na trhu, případně náklady, za které se dá projekt realizovat. Princip ekonomického uvažování, založený na předpokladu, že volné peníze lze v čase zhodnocovat (bez významnějších transakčních nákladů). V důsledku toho se aplikuje stejné zhodnocení i na dluhy (závazky) a pohledávky. Zejména se zhodnocení bere v úvahu při časovém posunu plnění, např. při dřívější platbě nebo opožděné platbě. Část výnosu (výtěžku) z podniku, o kterou výnos převyšuje vklad (počáteční majetkový vklad). Čistý výstup či čistý výkon podniku je roční přírůstek kapitálu čili zisk. Zisk po zdanění, přesněji po vypočtení daně z příjmů a po vyčlenení peněz na tuto daň do závazků podniku vůči státu.

2 daň z příjmů DCF default depreciation Discounted Cash Flow discounting Daně z příjmů tvoří skupinu daní vypočítávaných z příjmů fyzických osob a právnických osob. Pokud jde o podniky (právnické osoby), hlavní daň se počítá jako daň ze zisku: (příjmy - výdaje) x sazba daně. Obvykle je zdaněn ještě výkon podniku, v USA jako celkový výkon, tržby (Sales), v Evropě jako přidaná hodnota. Zkratka od Discounted Cash Flow - viz současná hodnota cash flows. [dífót] selhání, prodlení, platební eschopnost [dipresi'ejšn] odpisy hmotného majetku [dis'káuntid keš flou] diskontovaný cash flow - viz. [ diskáunting] diskontování, viz. diskontování 1) Opak úročení, čili výpočet původního vkladu, známe-li výslednou částku. 2) Výpočet dnešní hodnoty částky, známe-li její hodnotu k nějakému budoucímu datu. Jinými slovy: výpočet present value, známe-li future value. diskontovaný cash flow due Earnings Before Interest and Tax (EBIT) Earnings Before Tax (EBT) equity exponenciální růst faktor finanční instrument Současná hodnota série cash flow - viz. [djú ] splatný ['ə:-nings bi'fo: 'intrest and 'tex] Ukazatel složený ze zisku před zdaněním a úroků, které podnik platí z čerpaných úvěrů. ['ə:-nings bi'fo: 'tex] Zisk před zdaněním. [ekuity] vlastní kapitál Růst veličiny o stejné přírůstky v procentech, tudíž o zvyšující se přírůstky v absolutních hodnotách. Násobitel. Smlouva (včetně formálních náležitostí), jejímž obsahem je zpravidla vklad, vlastnický nebo úvěrový, a výnos pro investora. Finanční instrumenty jsou hlavní součástí investičních instrumentů (existují také investiční instrumenty nefinančního charakteru, např. koupě pozemku). Na druhé straně ne všechny finanční instrumenty slouží k investování, např. deriváty. fixní sazba úroků hrubý domácí produkt, HDP hrubý výnos index inflace instrumenty Internal Rate Of Return, IRR Sazba neměnná po celou dobu úvěru. Hlavní ukazatel výkonu ekonomiky země. Měří se, zjednodušeně řečeno, jako součet přidaných hodnot všech podniků na území státu za rok. Výnos (výtěžek) z vkladu do podniku obsahující část hodnoty, která odpovídá velikostí vkladu, a navíc čistý výnos. Násobitel. Vypočítá se jako podíl nové hodnoty a staré hodnoty, nebo poměr výstupu a vstupu. Termín index používáme zejména tam, kde jde o změny hodnoty v čase. Vzestup cenové hladiny v čase. Cenová hladina je obecně souhrnná cena určitého souboru zboží k určitému okamžiku. O změně cenové hladiny mluvíme, když stejný soubor zboží má v jiném okamžiku jinou souhrnnou cenu. Smlouvy (včetně formálních náležitostí), jejichž obsahem je vklad, vlastnický nebo úvěrový, a výnos pro investora. Instrumenty zpravidla tvoří zprostředkující formu,která umožňuje, aby se vklad od investora dostal do podniku. [in-'tə:nəl rejt of ri-'tə:n ] Vnitřní výnosová míra - viz.

3 investiční instrument investování jistina kapitalizace koeficient konvence LIBOR maximální přijatelná cena minimální přijatelná sazba výnosu narůstání úroků obchodní marže obrat odpisy Smlouva (včetně formálních náležitostí), jejímž obsahem je vklad, vlastnický nebo úvěrový, a výnos pro investora. Bývají standardizované, takže obchodování s nimi tvoří trh investičních instrumentů. Investování má formu zakoupení instrumentu na trhu. Vklad majetku za účelem výnosu. Vklad přímo do podniku nebo do zprostředkujících instrumentů (většinou mají formu bankovních produktů nebo cenných papírů). Vklad je buď majetkový (vlastnický) nebo dluhový, úvěrový (věřitelský). Finanční investování - investování do finančních produktů, tzn. nákup výnosových aktiv, půdy, nemovitostí, zlata, sbírek obrazů apod., ale zejména nákup finančních instrumentů, které vynášejí výnos definovaný smluvně. Finanční instrumenty (majetkové a dluhové) jsou prostředníkem (mezičlánkem) mezi investorem-kupujícím a podnikem, který bude vklad nebo dluh užívat. Fyzické investování je konečným článkem v procesu investování - peníze získané od majitelů, od banky nebo prostřednictvím finančních instrumentů použije podnik na nákup dlouhodobého majetku, případně nákup dodatečných zásob k dlouhodobému zvýšení stavu zásob. Zapůjčená částka při úvěru (půjčce). Z ní se vypočítávají úroky. Jistina se může postupně splácet. 1. přepočet důchodu (pravidelného příjmu) na kapitál; 2. vybavenost podniku dlouhodobým kapitálem, tj. vlastním kapitálem a dlouhodobým úvěrem; 3. vložení zisku do kapitálu podniku, případně připsání splatného úroku k jistině úvěru/depozita. Násobitel. Zde jde o konvence nebo též standardy pro výpočet úroků, týkající se počtu dní v transakci, v měsíci a v roce. Referenční úroková sazba na mezibankovním trhu v Londýně. Vypočítává se ze sazeb bank každý pracovní den, a to pro 10 měn: pět světových měn - britská libra, euro, americký dolar, jen, švýcarský frank - a pět dalších měn. Cena rovnající se present value investičního projektu. viz požadovaná sazba výnosu Úroky se počítají každý den, jako pohledávka věřitele, která dosud není splatná. V úrokový den se stávají splatnou pohledávkou věřitele, a zároveň začíná běžet nové úrokové období, v němž opět úroky narůstají od nuly. Přirážka k ceně při prodeji. Celkový prodej, tržby za rok, cash inflow. Dlouhodobý hmotný majetek v podniku je účetně zaevidován v pořizovací ceně. Předpoklad je, že hodnota tohoto majetku klesá s tím, jak je majetek používán ve výrobě. Snižující se hodnota je zaznamenávána jako zůstatková cena. Roční resp. měsíční pokles hodnoty majetku je standardizovaná konstrukce s výpočtem (obvykle je stanoveno jisté procento z pořizovací ceny), jehož výsledkem je částka odpisů. O tuto částku se sníží zůstatková cena, což znamená snížení majetku, a zároveň se odpisy zevidují jako náklad, což znamená snížení kapitálu. Třetí veličina, která se zaznamenává, jsou kumulované odpisy zvané oprávky. Platí, že zůstatková cena + oprávky dávají dohromady pořizovací cenu. V bilanci pak vidíme pořizovací cenu (označenou jako "brutto"), oprávky (označené též jako "korekce") a zůstatkovou cenu (označenou "netto").

4 oprávky Kumulované odpisy - viz odpisy output per annum plovoucí sazba úroků pohyblivá sazba úroků požadovaná sazba výnosu pravidlo investování present value investice present value of cash flow present value projektu produktivita práce prosté úročení překonat inflaci přidaná hodnota připsání k jistině PVCF reinvestice rentabilita [autput] výstup, výkon, synonyma: product, sales, turnover [prodakt, sejlz, tə:nouver] [per annum] za rok Sazba úroků neplatí po celé období úvěru, ale pouze po dobu tzv. úrokového období (obvykle 1 měsíc nebo 3 měsíce). Podle smlouvy ji banka stanovuje na každé úrokové období znovu, podle aktuálních tržních sazeb na mezibankovním trhu. Výpočet se odvozuje od sazby Pribor (pro českou korunu), Euribor (pro euro), Tibor (pro jen), Nybor (pro americký dolar), Bibor (pro maďarský forint) atd., což jsou tzv. referenční sazby stanovené a publikované každý pracovní den na příslušném trhu v 11 hodin. Tzn. budoucí sazby úvěru nejsou známy, ale ví se, že budou odvozeny od referenční sazby. Viz též LIBOR. Viz plovoucí sazba úroků. Klíčový pojem teorie financí. Sazba odpovídající míře rizika podnikání v daném oboru na daném trhu. Podnikatelský projekt či investice v daném oboru musí přinést zhodnocení kapitálu alespoň touto sazbou, jinak je vynaložení kapitálu neefektivní. Tato sazba slouží jako kritérium pro rozhodování, zda investici uskutečnit či ne. Používá se k diskontování budoucích peněžních toků z projektu - viz diskontovaný cash flow. Klíčový pojem teorie financí. Není efektivní investovat do projektu, který má nižší present value, než je jeho cena. Jinak řečeno: investovat se vyplatí jen do projektu, jehož present value je vyšší nebo alespoň rovna ve srovnání s jeho cenou (resp. počátečními náklady na realizaci). Současná hodnota série čistých příjmů z investice. [prezent véljú of keš flou] současná hodnota cash flow - viz Současná hodnota série čistých příjmů z projektu. Produkce podniku na jednoho pracovníka za rok. Produkce podniku na hodinu práce. Úročení, při kterém se vklad nezvětšuje o připsané (reinvestované) úroky. Standardně se úročí podle počtu dní (přesněji počtu půlnocí) mezi zahájením a ukončením transakce. Má "lineární charakter", úrok je přímo úmo úměrný počtu dní. Dosáhnout z investice míru výnosu vyšší než míra inflace ve stejném období. Část tržeb podniku, která převyšuje hodnotu spotřebovaného materiálu. Jistina může zůstávat po dobu úvěru neměnná, může se splácením postupně snižovat, ale může se také postupně zvyšovat, když je dohodnuto, že úroky se nebudou v den splatnosti vyplácet věřiteli, ale připisovat k jistině jako dodatečný vklad. Poté se úročí zvýšená jistina. Zkratka od "present value of cash flow" - viz. Znovuinvestování - postup, kdy se peněžní výnos obratem připojí k jistině nebo vloží jako vklad (kapitál) do podniku. Zisk za rok vztažený ke kapitálu.

5 rentabilita aktiv rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu Výkonnost podniku měřená jako zisk před zdaněním zvětšený o úroky placené podnikem bance, což je ukazatel EBIT, v poměru k celkovým aktivům. Protože velikost aktiv a velikost pasiv jsou shodné, shodují se i velikost rentability aktiv a rentability pasiv, zvané rentabilita celkového kapitálu - viz. Výkonnost podniku měřená jako zisk před zdaněním zvětšený o úroky placené podnikem bance, což je ukazatel EBIT, v poměru k celkovým pasivům, tj. k vlastnímu kapitálu a cizím zdrojům dohromady. Velikost tohoto ukazatele je stejná jako u rentability aktiv. Míra zhodnocování vlastního kapitálu, měřená ročním ziskem po zdanění v poměru k vlastnímu kapitálu na začátku roku. Return On Assets, ROA [ritə:n on 'esets] Rentabilita aktiv - viz. Return On Capital Employed, ROCE [ritə:n on képitl im'plójd] Rentabilita celkového kapitálu - viz. Return On Equity, ROE [ritə:n on ekuity] Rentabilita vlastního kapitálu - viz. riziko Nemožnost ovlivnit výsledek činnosti, i když je známo, jaké varianty mohou nastat, a jsou známy přesně nebo přibližně i pravděpodobnosti, s jakými mohou tyto varianty nastat. Příklady: sázení na hod mincí, v ruletě, sázení na dostihové koně, činnosti ovlivněné počasím, v ekonomii pak činnosti ovlivněné budoucím vývojem měnových kurzů, úrokových sazeb, cen komodit, cen akcií. Od rizika se liší úplná nejistota, kdy nejsou známy možné varianty (natož pravděpodobnosti). riziková marže riziková prémie rozvaha RPSN série cash flows složené úročení současná hodnota cash flows splatný statér Část míry zhodnocení kapitálu v určitém podniku, resp. obchodu či projektu, která převyšuje míru zhodnocení v bezrizikové investici. Podnikatelé se chovají tak, že když pociťují, že riziko je větší, než bx odpovídalo dané marži, odvětví opouštějí nebo zvyšují svou marži, když pociťují, že marže dává vyšší výnos, než by odpovídalo riziku, proto marže nakonec většinou skutečně odrážejí riziko správně. viz riziková marže bilance - viz Roční průměrná sazba nákladů; v procentech vyjádřené úrokové náklady a jiné poplatky, zprůměrované na 1 rok. Čisté příjmy (příjmy mínus výdaje) z projektu, rozložené v čase (po letech, po měsících, nebo po kalendářních datech). Stručně jen cash flow (cash flows). Úročení, při kterém se vklad pravidelně zvětšuje o připsané (reinvestované) úroky. Standardně se úročí podle počtu dní, ale výše úroků narůstá navíc tím, že se úročí po každém připsání úroků zvýšená jistina. Má "exponenciální charakter", roční úrok i při neměnné roční sazbě se neustále zvyšuje. Současná hodnota série čistých příjmů z investice. Počítá se jako součet současných hodnot jednotlivých čistých příjmů; každý jednotlivý čistý příjem musí být diskontován jednotně tzv. "požadovanou sazbou výnosu" (viz) ke stejnému dni (dni zahájení investice). Pohledávka je splatná od okamžiku, kdy nastal den splatnosti; dlužník má povinnost ji zaplatit obvyklým (nebo dohodnutým) způsobem do konce dne nebo do konce pracovní doby věřitele nebo banky. Mince (a zároveň jednotka váhy) ve starověké Lydii (dnes v Turecku). Mince zvané statéry byly vynalezeny zhruba 650 let před naším letopočtem a staly se rycle uznávaným platidlem ve Středomoří i vzorem pro ražbu dalších mincí.

6 Sumer time value of money to beat inflation total capital trh variabilní sazba úroků vklad vlastní kapitál vnitřní výnosová míra, IRR volný cash flow výkon podniku výtěžek yield Země v oblasti řeky Eufrat, dnes v Iráku. Asi tři a půl tisíce let před naším letopočtem zemi osídlil národ Sumerů a vytvořil zde první známou civilizaci, s městy, se zavlažovacími kanály, s písmem, obchodem i administrativou. [tájm vélju of many] Časová hodnota peněz - viz. [tə'bít inflejšn] překonat inflaci - viz [toutl kepitl] celkový kapitál Společenské uspořádání, kde se setkávají prodávající (nabídka) a kupující (poptávka) a uskutečňují se obchody. Podle kontextu se trhem může rozumět některá ze specializovaných forem trhu. Devizový trh, finanční trhy a trhy cenných papírů se někdy označují slovem "trhy", zejména v publicistice ("na prohlášení vlády reagovaly trhy příznivě"). viz plovoucí sazba úroků Počáteční majetkový vklad podnikatele do podniku. Altrnativně se označuje jako vstup, investice, počáteční majetek, současná hodnota či present value (PV). Nárok majitelů podniku na majetek podniku. Vychází jako rozdíl mezi účetní hodnotou majetku podniku a nároky věřitelů vůči podniku. Míra výnosu, kterou by investor dosáhl, kdyby do investičního projektu investoval předem danou částku, např. cenu požadovanou prodávajícím nebo počáteční náklady vyčíslené v projektu. Kritériem pro rozhodování o investici je, že IRR nesmí být nižší než požadovaná míra výnosu - viz. Část tržeb podniku, která nemusí být ihned použita na svůj konečný účel a může dočasně sloužit k jinému použití; zejména jde o použití na splácení úvěru s úroky. Za volný cash flow se obvykle považuje část tržeb určená na odpisy a část určená jako čistý zisk (k reinvestování a k rozdělení mezi majitele). Výkon podniku je produkce, buď ve fyzických jednotkách (méně často), nebo v cenách, čili tržby. V zásadě jde o produkt prodaný, ale podle českých předpisů se sem počítá i jistá položka produkce, kterou podnik neprodal na trhu. Synonyma: hrubý výstup, hrubá produkce, tržby, obrat, "výkony". Hodnota majetku, která je podnikateli k dispozici po skončení podniku, též označován jako výtěžek, výnos, zhodnocený vklad, výstup, výsledný majetek, budoucí hodnota či future value (FV). yield [jíld ], return [ri-'tə:n ], earnings ['ə:-ningz] - různé výrazy pro výnos případně zisk.

7 modul B dlouhodobý kapitál doba obratu druhové členění nákladů druhy nákladů equity Financial statements finanční volnost fixní kapitál Generally Accepted Accounting Practice, GAAP hlavní kniha International Financial Reporting Standards, IFRS kapitál kapitálové fondy koloběh kapitálu Část pasiv (závazků) podniku, které nemusí splatit do 1 roku. Do dlouhodobého kapitálu patří celý vlastní kapitál (protože nejde o dluh, ale o vklad) a dlouhodobé úvěry (pokud zbývající doba splatnosti je delší než 1 rok). V koloběhu majetku měříme mimo jiné dobu, po kterou hypoteticky setrvává určitá konkrétní dávka majetku v určité formě, než se přemění v jinou formu. Měří se nepřímo, odvozením z rychlosti obratu jako její převrácená hodnota (stav/tok), čili z "počet obratů za rok" dostaneme "rok dělený počtem obratů", což znamená "jakou část roku trvá jeden obrat". Výsledkem je číslo s rozměrem "čas", kde jednotkou času je rok. V praxi se zlomky roku přepočítávají na počet dní. Materiál a energie, služby, mzdové náklady, odměny členům orgánů, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, sociální náklady, daně a poplatky (jiné než daň z příjmů), odpisy. Viz druhové členění nákladů. [ ekuity ] ang. termín pro vlastní kapitál. [fi'nen-šl stejt-ments] Účetní výkazy - viz. Ang. financial slack, užitečný nadbytek finančních prostředků v podniku umožňující reagovat na problémy (a tak se vyhnout ztrátám) nebo naopak využít nečekané příležitosti. Z dělení aktiv na fixní a oběžná vychází i dělení kapitálu na fixní a oběžný, přičemž fixním kapitálem se rozumí ta část pasiv podniku, která odpovídá financování fixních aktiv. Jinak řečeno: fixní kapitál v podniku jsou všechna pasiva, která nejsou oběžným kapitálem. [dženereli ek'septid e'káunting prektis], doslova: obecně uznávané účetní postupy, soubor účetních postupů doporučených americkou asociací účetních; jejich dodržování nepožaduje zákon ani státní orgány, ale obecně uživatelé účetních výkazů - majitelé podniků, investoři, odvozeně i burzy. Databáze účetních záznamů ve formě účtů. Je jádrem účetni evidence. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, dříve Mezinárodní účetní standardy (IAS). Zásady vedení účetnictví a sestavování finančních výkazů zpracované Fondem (nadací) IFRS, soukromou neziskovou obecně prospěšnou organizací původně pro zkvalitnění a sjednocení účetních výkazů v Evropské unii, v současnosti uplatnitelné kdekoli. Majetkový nárok majitelů podniku vůči podniku. Jeho velikost je vymezena jako zbytek hodnoty majetku, poté co budou uhrazeny závazky podniku vůči věřitelům. Protože je definován jako "zbytek", vždy dorovnává závazkovou stranu bilance do výše hodnoty majetku. Vytváření rovnosti mezi oběma stranami bilance je základem itelského a anglického názvu pro kapitál: equità, equity. Účetní kategorie - část nerozděleného zisku zaevidovaná účetně odděleně od základního kapitálu i od nerozděleného zisku. Avšak stále jde o nedílnou součást kapitálu (vlastního kapitálu). Část pasiv podniku pomyslně odpovídající oběžnému majetku; založeno na představě, že současně se změnou formy majetku přechází do další fáze koloběhu i odpovídající část pasiv - kapitál.

8 koloběh majetku krátkodobý kapitál Lean Manufacturing likvidační zůstatek má dáti, dal, debet, credit majetková účast náklady a výnosy nerozdělený zisk /ponechaný zisk obchodní společnost právnická osoba rychlost obratu stav a tok Oběžný majetek mění své formy postupně z peněz na materiál na skladě, z peněz nebo z materiálu na skladě v rozpracovanou výrobu, dále na dokončenou výrobu (zásoba hotových výrobků), po expedici výrobků odběrateli se majetek změní ve formu pohledávek (dosud nezaplacené vystavené faktury) a nakonec opět v peníze. Tím se koloběh majetku uzavírá. Část pasiv (závazků) podniku, které jsou splatné do 1 roku. [lín menju'fekčəring], štíhlá výroba, systém důsledných úspor ve všech oblastech činnosti podniku, poprve použitý ve firmě Toyota. Majetek podniku, který zůstane po uspokojení nároků věřitelů a uhrazení nákladů na likvidaci. Označení dvou sloupců (stran) na účtech. Levý sloupec, má dáti, latinsky debet, označuje stav a přírůstek majetku a pohledávek podniku; pravý sloupec dal, latinsky credit, téhož účtu označuje úbytek majetku nebo pohledávek. Pravý sloupec, dal, latinsky credit, označuje stav a přírůstek závazků a kapitálu podniku; levý sloupec má dáti, latinsky debet, téhož účtu označuje úbytek závazků nebo kapitálu. Zde se zabýváme pouze majetkovou účastí v podniku - obchodní společnosti. Jde o podíl společníka (spoluvlastníka) na majetku společnosti určený zpravidla poměrem jeho vkladu do podniku vůči souhrnu vkladů všech společníků. Majetková účast (jako podíl) se uplatňuje při hlasování, dělení zisku a dělení likvidačního zůstatku, připadně při navyšování nebo snižování kapitálu společnosti. Párové pojmy sloužící k zachycení zisku v účetnictví; výnosy jsou hrubý přírůstek kapitálu, náklady hrubý úbytek kapitálu, zisk (čistý přírůstek kapitálu) je rozdíl mezi výnosy a náklady Část zisku danéhoroku, o které majitelé rozhodli, že si ji nevyplatí, ale ponechají v podniku, což je totéž, jako by ji reinvestovali do podniku. Podnik, který má jednoho nebo více majitelů (spoluvlastníků) a vystupuje jako právnická osoba. Obchodní společnosti mají několik forem: společnost s ručením omezeným a akciová společnost jsou dvě nejrozšířenější. Subjekt, který není fyzickou osobou; má formu organizace (podle zákonných norem), v níž jsou definovány orgány a funkce a pravidla, podle kterých jsou orgány a funkce obsazovány konkrétními fyzickými osobami a podle kterých tyto fyzické osoby v orgánech a funkcích rozhodují jménem právnické osoby. Právnická osoba může nabývat a vlastnit majetek, disponovat s ním, a vstupovat do závazků, za které sama odpovídá a ručí svým majetkem. V koloběhu majetku měříme mimo jiné rychlost obratu určité formy majetku. Stav majetku na počátku období porovnáme s jeho tokem do následující formy za období dejme tomu 1 rok, tak, že tok dělíme stavem. Výsledné číslo je počet obratů za rok, což je rychlost obratu. V praxi se výpočty modifikují a zjednodušují; zejména je zvykem počítat s průměrným stavem majetku a místo množství majetku přecházejícího do následující formy se často počítá s tržbami podniku. V koloběhu majetku měříme veličiny stavu (hodnota některé části majetku k určitému okamžiku) a veličiny toku, tj. veličiny, jejichž hodnota se vyvíjí v čase, měřené za časový úsek. Veličiny stavu mají rozměr "hodnota", např. zásoba materiálu, stav peněz na účtu, hodnota pohledávek k určitému okamžiku; veličiny toku mají rozměr "hodnota za čas", např. mzda (za měsíc), produkce (za rok), zisk

9 (za první tři měsíce). Taiichi Ohno tok a stav Toyota Production System účelové členění nákladů účetní výkazy valná hromada věřitel výnosová aktiva výnosy a náklady year-to-date základní kapitál zavření knih zisk Taiiči Óno, japonský inženýr, autor systému Toyota Production System, zvaného též štíhlá výroba, Lean Manufacturing. Viz stav a tok. Systém též zvaný štíhlá výroba, Lean Manufacturing - systém důsledných úspor ve všech oblastech činnosti podniku, poprve použitý ve firmě Toyota. (A) náklady prodeje (kupní cena prodaného zboží, přímé náklady výroby, přímé náklady na poskytované služby), (B) odbytové náklady (náklady útvaru odbytu), (C) správní režie (náklady administrativních útvarů), (D) jiné provozní náklady. Zkrácený přehled účetní evidence, zpracovávaný při zavření knih na konci hospodářského roku, případně kdykoli v průběhu roku, kdy je to potřebné. Má několik částí, většinou ve formě tabulek, z nich dvě hlavní jsou bilance (rozvaha) - převážně výtah údajů z hlavní knihy - a výkaz zisku a ztráty (dříve výsledovka), kde je analyticky rozepsán zisk (ztráta) podniku podle různých kritérií. Orgán obchodní společnosti složený ze všech vlastníků. Schází se nejméně jednou za rok a rozhoduje o klíčových otázkách společnosti, zejména volí členy řídícího orgánu (představenstvo) společnosti. Jeden ze dvou subjektů dluhového (úvěrového) vztahu. Věřitel na počátku dluhového vztahu poskytuje majetek dlužníkovi a během vztahu má vůči němu pohledávku, která je zvláštní formou majetku. Věřitel má nárok na splacení (vrácení) poskytnutého majetku v původní výši (jistina) plus na dohodnuté úroky, jako výnos věřitele, nebo jako podíl věřitele na výnosu z případného použití zapůjčeného majetku k podnikání. Věřitel má právo vymáhat svůj nárok. Aktiva, která smluvně nebo přirozeně nesou výnos. Jejich cena se na trhu aktiv utváří odvozením od výnosů (kapitalizací výnosů) - viz kapitalizace. Párové pojmy sloužící k zachycení zisku v účetnictví; výnosy jsou hrubý přírůstek kapitálu, náklady hrubý úbytek kapitálu, zisk (čistý přírůstek kapitálu) je rozdíl mezi výnosy a náklady [jír tu dejt] od počátku roku k dnešnímu dni Kapitál vložený do podniku (obchodní společnosti) při jejím založení a zapsaný v obchodním rejstříku. Majitelé mohou později základní kapitál zvýšit. Ang. closing of the books, účetní operace, při které se vyčíslí konečné zůstatky všech účtů a zapíší se na nové účty jako počáteční zůstatky. Přitom všechny účty nákladů a výnosů jsou chápány jako jeden účet (účet zisku daného období) a vyčísluje se jejich společný zůstatek, kterým je zisk nebo ztráta. Do dalšího účetního období se uvede jako "hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení" a otevřou se znovu nákladové a výnosové účty s nulovými počátečními zůstatky. Přírůstek kapitálu za určité období. Počítá se také jako výnosy (hrubý přírůstek kapitálu) mínus náklady (hrubý úbytek kapitálu).

10 modul C account payable, payables akcie amortizovaný úvěr Board of Directors burza [ə'kaunt pejebl] závazky vůči dodavatelům, nesplacené faktury od dodavatelů. Cenný papír, listinný nebo zaknihovaný, s nímž jsou spojena práva vlastníka akcie podílet se na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku (v případě zrušení společnosti s likvidací). Úvěr s postupně splácenou jistinou, se splátkami jistiny. [ bo:d ov di-'rektəz ] rada ředitelů, americká varianta představenstva akciové společnosti; pojetí BOD je širší - obsahuje výkonné ředitele (executive directors), kteří tvoří nejvyšší vedení společnosti, a nevýkonné ředitele (non executive directors), kteří působí v radě obdobně jako u nás dozorčí rada. Předsedou rady je Chief Executive Officer, zkratka CEO [sí í ou]. Soukromoprávní, nebo kombinovaný soukromo- a veřejnoprávní subjekt, který organizuje obchodování se zaměnitelnými předměty (suroviny, materiály, plodiny, drahé kovy, cenné papíry, zejména akcie) na hromadné anonymní bázi. Má dva funkční systémy: obchodní a vypořádací. Vypořádací systém přijímá nabídku a poptávku od účastníků obchodu, obchodní systém podle určitého algoritmu stanoví cenu a určí, kolik nabídky a poptávky bude spárováno (matching), poté vypořádací systém provede vypořádání jednotlivých účastníků a dodá jim peníze resp. předmět (např. akcie). Obchodování se účastní členové burzy, jak za sebe, tak za své klienty, a jejich prostřednictvím může obchodovat kdokoli. U cenných papírů burza rozhoduje, které přijme k obchodování a které ne. Cena tvořená na burze je považována za vysoce objektivní, i když podléhá náladám a spekulacím. Změny cen jsou v zásadě nepředvídatelné, jak vyplývá z teorie efektivního trhu. credit line datum ex dividend, datum ex kupon dividenda dluhová páka dodavatelský úvěr E Earnings After Tax, EAT EAT emise [ kredit lajn] úvěrová linka - viz. Datum, od kterého se obchoduje daná akcie bez nároku na dividendu. Ex kupon je datum, od kterého se s dluhopisem zaknihovaným nebo imobilizovaným obchoduje bez příslušného kuponu na výplatu úroků. V akciové společnosti část zisku určená k výplatě majitelům - akcionářům. Je rozpočítána na jednotlivé akcie. U listinné akcie se vyplácí na předložení kuponu z archu přiloženého k akcii. U zaknihovaných akcií se nárok na výplatu dividendy i uspokojení tohoto nároku evidují v databázi cenných papírů. Viz finanční páka. Vzniká tím, že dodavatel umožní odběrateli platit za dodávku později. Mezi dnem dodání a dnem zaplacení vzniká závazek podniku (odběrateli), čili dluh, jinak řečeno, podnik má k dispozici zdroje, které by jinak neměl. zkratka pro Earnings [ 'ə:-nings ], zisk, nebo pro Equity, vlastní kapitál, podle kontextu. ['ə:-nings áftə tex ] Zisk po zdanění. Zkratka pro Earnings after tax - zisk po zdanění. 1. Vydání cenných papírů; 2. Soubor vydaných cenných papírů z jednoho vydání, všechny jsou vzájemně zaměnitelné. Emise má počet kusů cenných papírů, nominální hodnotu jednoho cenného papíru a celkovou nominální hodnotu emise (takto se uvádí jak na plášti listinných cenných papírů, tak v obchodním rejstříku v evidenci akciové společnosti).

11 faktoring a forfeiting finanční páka forfeiting going private going public Initial Public Offering, IPO institucionální investor investorská veřejnost jistina kontokorent [fektə'ring ] odkup pohledávek za hotové peníze, se srážkou. Finanční (dluhová) páka je komplexní účinek dvou činitelů na rentabilitu vlastního kapitálu, když rentabilita aktiv je daná. Při nulovém zadlužení podniku, tzn. při stoprocentním financování vlastním kapitálem, se rentabilita vlastního kapitálu rovná rentabilitě aktiv; při zapojení dluhu do financování se rentabilita vlastního kapitálu ROE tím více zvyšuje nad úroveň rentability aktiv ROA, čím je vyšší a) poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (Debt/Equity Ratio), b) rozdíl mezi rentabilitou aktiv a úrokovou sazbou. Je třeba dodat, že současně se projevuje druhý účinek, a tím je zvýšení rizikovosti podniku. S rostoucím rizikem se zvyšuje tzv. "požadovaná míra výnosu" (minimální přijatelný výnos pro investory). Jedním z klíčových poznatků finanční vědy je, že navýšená rentabilita účinkem dluhové páky dosahuje právě hodnoty "požadované míry výnosu". Jinými slovy s vyšším zadlužením se podnik přesouvá do kategorie rizikovějších podniků s vyšší mírou výnosu. [ fə'fejting ] odkup zahraničních pohledávek, se splatností delších než jeden rok. [ gouing prajvit] přeměna veřejně obchodovaných akcií na soukromě obchodované, tzn. jejich stažení z obchodování na burze. Protože takovýto krok poškodí velké množství minoritních akcionářů tím, že nebudou moci prodat své akcie na burze, bývá doprovázen nabídkou odkupu akcií, zpravidla za nižší cenu. [ gouing pablik] přeměna soukromé akciové společnosti na veřejnou (viz veřejná akciová společnost), tzn. uvedení akcií k obchodování na burze. [inišl pablik ofering, aj pí ou] počáteční veřejná nabídka, viz. Investor, pro nějž investování je součástí jeho podnikání; investuje své vlastní prostředky, ale zejména prostředky klientů, většinou sdružené. Typickým institucionálním investorem je investiční fond; sdružuje prostředky od mnoha investorů a investuje je, čímž působí jako investor-prostředník. Výhodou je, že může lépe rozložit riziko a investovat s nižšími transakčními náklady. Dalšími institucionálními investory jsou pojišťovny, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy a banky. Na rozdíl od investorů, kteří podnik zakládají, podepisují zakladatelskou smlouvu a později své podíly rozšiřují, případně prodávají konkrétním dohodnutým kupujícím, je investorská veřejnost chápána jako všichni ostatní investoři, potenciální nebo reální. Pokud podnik činí nabídku investorské veřejnosti, je adresována anonymně, reagovat na ni může kdokoli. Subjekty investorské veřejnosti jsou jednotlivci (domácnosti se svými úsporami, velcí soukromí investoři) nebo institucionální investoři (banky, investiční fondy, penzijní fondy, obecné pojišťovny, zdravotní pojišťovny, nadace, aj.). Zapůjčená částka, případně její nesplacená část. Povolené přečerpání běžného účtu. Forma krátkodobého bankovního úvěru. Podnik čerpá úvěr tím, že zaplatí platbu větší, než je zůstatek na běžném účtu; stav běžného účtu se tak dostane do mínusu. Splacení proběhne tím, že podniku příjde na účet platba, po níž se účet dostane opět do plusu.

12 likvidační zůstatek listing majoritní podíl minoritní podíl nárok a závazek nárok majitelů Podnik může ukončit svou činnost buď podle plánu v zakladatelských dokumentech, nebo rozhodnutím majitelů na valné hromadě. Majetek podniku se poté zpeněží a v peněžní formě rozdělí mezi majitele podniku (podílníky). Kdyby v praxi neexistovaly další komplikující okolnosti, v zásadě by majitelé podniku při likvidaci dostali vlastní kapitál, tj. původní vklad plus nahromaděné nerozdělené zisky (pokud nějaké jsou) plus zisk za poslední rok. Přijetí cenného papíru k obchodování na burze; pravidelné zveřejňování ceny takového cenného papíru. Majetkový podíl v obchodní společnosti, definovaný v právních předpisech v procentech nebo vycházející ze zvyklostí a faktické moci, který umožňuje jeho majitelům prosadit při hlasování svá rozhodnutí. Majetkový podíl v obchodní společnosti, definovaný v právních předpisech v procentech nebo vycházející ze zvyklostí a faktického postavení, který neumožňuje jeho majiteli prosadit při hlasování své zájmy proti rozhodnutí vlastníků majoritního podílu. Majitelé minoritních podílů však mají některá dodatečná práva, která částečně kompenzují jejich podřadné postavení. Viz závazek a nárok. Majitelé podniku - právnické osoby mají specifické nároky vůči podniku. Mají pravomoc rozhodovat na valné hromadě o osobním obsazení vedení podniku (představenstvo), o rozdělení zisku za uplynulý rok, a o zrušení podniku s likvidací; mají nárok na výplatu zisku určeného k rozdělení a na výplatu likvidačního zůstatku v případě likvidace podniku. nerozdělený zisk nerozdělený zisk minulých let Net Income, NI nový občanský zákoník 2014 obracející se úvěr OTC Viz "výplata zisku, ponechání zisku". Viz "výplata zisku, ponechání zisku". [ net inkam ] zisk po zdanění, doslova čistý důchod, čistý výnos. Zákon č. 89/2012 Sb. nahrazuje nejen předchozí občanský zákoník, ale řadu dalších dílčích zákonů vč. velké části obchodního zákoníku. Ang. revolving credit, roll-over facility - forma krátkodobého bankovního úvěru, kde je stanoven úvěrový rámec (limitní částka dluhu a konečná splatnost) a standardní období pro splacení úvěru (měsíc, tři měsíce) a je dána dlužníkovi možnost při splacení úvěru obratem čerpat další, ve stejné nebo jiné výši. [ ou tí sí] Over-the-counter [ouvər d cauntər ] doslova "přes přepážku", typ obchodování s cennými papíry, dvoustranné obchodování mezi klientem a brokerem (zprostředkovatelem) nebo traderem (obchodníkem), a mezi obchodníky navzájem. Přepážka není nutným znakem, v 19. století se obchodovalo i na ulici (corner stone traders), ale od 2. světové války šlo převážně o obchodování po telefonu (po vyřízení písemných formalit). I dnes část obchodů probíhá po telefonu, většina však po internetu. OTC se také používá ve významu "neburzovní", "mimoburzovní". počáteční veřejná nabídka, IPO Důvodem k přeměně soukromé akciové společnosti na veřejnou je snaha získat velký kapitálový vklad od investorské veřejnosti. Investoři však chtějí akcie, které lze prodat a koupit na burze; proto nejprve burza připraví jejich registraci na svém trhu. Akciová společnost nejprve provede informační kampaň, pak vyhlásí upisování akcií, po uzavření upisování ve stanovený den inkasuje peníze od investorů a převede jim akcie - akcie jsou vydané, když je nabyde první majitel. Následující den už s nimi lze obchodovat a začne se utvářet tržní cena.

13 podíl na základním kapitálu Profit After Tax, PAT refinancování úvěru reinvestice zisku rentabilita pro majitele rentabilita pro všechny revolving credit rezervy roll-over facility rozhodné datum Při založení obchodní společnosti, tj. podniku jako právnické osoby je jedním z klíčových rozhodnutí dohoda o vkladech jednotlivých podílníků na do základního kapitálu. Tyto podíly pak určují podíl na rozhodování (hlasování), podíl na zisku i podíl na likvidačním zůstatku. Podíly se během času mohou měnit prodejem a koupí podílůnebo částí podílů. [ profit áftə tex ] Zisk po zdanění. Nahrazení splatného úvěru čerpáním nového úvěru. Viz "výplata zisku, ponechání zisku". Rentabilita je obecně roční výnos z vkladu; konkrétně pro majitele podniku je to zisk po zdanění děleno vlastním kapitálem. Z širšího než vlastnického hlediska je ročním výnosem podniku souhrn výnosů, které dostanou majitelé (zisk po zdanení), stát (daň z příjmů) a věřitelé (úrok), což je ukazatel EBIT; vkladem je souhrn vkladů od majitelů a od věřitelů, což je celkový kapitál (pasiva). [ ri'volving kredit ] obracející se úvěr - viz. Část vlastního kapitálu záměrně evidovaná jako cizí zdroj. Smyslem je ochrana věřitelů a princip opatrnosti. [ rol'ouvə: fə'siliti ] obracející se úvěr - viz. Když valná hromada akciové společnosti rozhodne o výplatě dividendy, určí také tzv. rozhodné datum pro existenci nároku na výplatu dividendy. Správce databáze akcií vytvoří seznam akcií a jejích majitelů k rozhodnému dni a předá jej výplatnímu agentovi. Od rozhodného dne se s těmito akciemi obchoduje na burze dále, ale už bez nároku na dividendu. seed capital selhání dlužníka soukromá akciová společnost společník, podílník [ síd kepitl ] doslova "kapitál-semeno", první porce financování podniku nově založeného na podnikatelském nápadu zakladatelů. Též zvaná FF = Family and Friends. Ang. default, neplnění závazku dlužníkem, neplacení splatné platby. Akciová společnost, s jejímiž akciemi se neobchoduje na burze nebo jiném veřejném trhu. Cena není denně publikována. Spolumajitel, spoluvlastník. Velikost jeho podílu či majetkového podílu je dána obvykle jeho podílem na základním kapitálu. stand-by facility [ stendbaj fə'siliti ] úvěrová linka - viz. start-up Trade finance trh akcií Podnik založený na podnikatelském nápadu majitele v raném stádiu. Bankovní produkty pro financování zahraničního obchodu. Obchodování s akciemi (a obdobně jinými cennými papíry) probíhá v několika odlišných formách: přímé obchodvání mezi vlastníky akcií; obchodování prostřednictvím makléře (broker), tzv. over-the-counter obchodování, zkratka OTC (viz); obchodování ve sdružení obchodníků s cennými papíry, kteří využívají nějaký druh obchodního software a jsou propojeni do sítě (i toto se obvykle označuje jako OTC); obchodování na burze, viz burza. Poznámka: také většina bank obchoduje s akciemi jako obchodníci s cennými papíry, na vlastní účet i podle pokynů svých klientů.

14 upisování úrok úvěrová linka valná hromada venture capital veřejná akciová společnost vklad majitelů výplata zisku, ponechání zisku zajištění úvěru První fáze nákupu nově vydávaných akcií. Upisovatel závazně objednává určitý počet akcií a skládá zálohu v plné výši upisovací ceny. Pokud se vydání akcií nakonec z nějakého důvodu neuskuteční, upisování se ruší a zálohy se vracejí. Výsledky upisování mohou být: počet upsaných akcií je nižší než plánovaný - emise je "nedoupsaná" - upisování se ruší; zájem byl větší než plánovaný objem - emise je přeupsaná - uspokojí se jen ti upisovatelé, kteří se vešli do plánovaného limitu; emise je přeupsaná, akciová společnost přistoupí k vydání akcií nad původní plán a uspokojí všechny upisovatele. Úrok je zhodnocení jistiny dohodnuté při půjčce mezi dlužníkem a věřitelem, které dlužník zaplatí věřiteli. Ang. credit line, nebo stand-by facility - forma krátkodobého bankovního úvěru; úvěrový rámec, vymezený limitem čerpání (částkou) a konečnou splatností (dobou). Podnik z něj může relativně pružně čerpat půjčky a stejně tak pružně je splácet. Shromáždění podílníků (majitelů) obchodní společnosti, které má ze zákona apodle stanov společnosti několik zásadních pravomocí. Jednání valné hromady mají náročná formalizovaná pravidla. [ venčr kepitl] překládá se nepřesně jako "rizikový kapitál". Kapitál (vklad) od specializované finanční společnosti, která se orientuje na financování start-up podniků, analyzuje je a vybírá z nich potenciálně úspěšné; návratnost vkladů obvykle zajišťuje jeden úspěšný start-up z deseti. Smluvní podmínkou při financování je, že "venture capital company" nebude usilovat o ovládnutí podniku v případě úspěchu, pouze o finanční výtěžek z transakce. Akciová společnost, jejíž akcie se obchodují na burze či jiném veřejném trhu; kdokoli je může relativně snadno nakoupit. Cena z veřejného trhu je publikována. Při navyšování kapitálu se společnost obrací s nabídkou nových akcií na veřejnost, s výzvou k neurčeným investorům. Vklad majitelů do podniku, který podniká nepřetržitě řadu let a neplánuje likvidaci, musíme rozlišovat na vklad při založení podniku, což je historická veličina a do současných výpočtu efektivnosti nevstupuje, a "vklad" na začátku roku, s výpočtem "výnosu" na konci roku. Není snadné zachytit, co přesně majitel podniku vkládá do podnikání na začátku roku. Jednou z možností je považovat za vklad vlastní kapitál (hodnota majetku podniku, na kterou má majitel specifický nárok). Avšak i vlastní kapitál není ideální mírou vkladu, protože jde o kategorii účetní, kde do výpočtu vstupují historické ceny (zásob, zařízení), takže vlastní kapitál nepředstavuje tržní hodnotu nároku majitele. Nicméně vlastní kapitál a jeho přírůstek - zisk - relativně nejlépe naplňují obecný pojem vkladu a výnosu. O užití zisku za uzavřený hospodářský rok rozhoduje valná hromada majitelů podniku. Může rozhodnout, že zisk bude celý vyplacen majitelům, že zisk bude celý ponechán v podniku, nebo kombinace obou možností. Část zisku ponechaná valnou hromadou v podniku se stává součástí majetku podniku a o ni se také zvýší vlastní kapitál. V rámci vlastního kapitálu je zvykem evidovat nerozdělený zisk na odděleném účtě, mimo jiné proto, že jej lze později rozdělit mezi majitele. Dodatečné ustanovení v úvěrové smlouvě, nebo dodatečná doprovodná smlouva, v níž dává dlužník věřiteli dispoziční právo k části svého majetku, s tím, že věřitel je může využít v případě selhání dlužníka a z dlužníkova majetku sám uspokojit své nároky nebo jejich část.

15 zákon o korporacích závazek a nárok Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinný od r. 2014; zákon doplňuje nový občanský zákoník tím, že pokrývá oblast obchodních společností, zatímco v občanském zákoníku jsou pokryty smluvní vztahy; obojí bylo před r obsaženo v tzv. obchodním zákoníku, zák. 513/1991, Sb. Dvě stránky závazkového vztahu, jakým je například dluh, úvěr, splatná daň apod. Každá stránka je spojena s jedním subjektem - dlužník má závazek a věřitel má nárok. Obě stránky tvoří jeden vztah, takže bez dlužníka, který by měl závazek (povinnost), nemůže existovat věřitel s nárokem. Nelze mít nárok (ani závazek) vůči nikomu, stejně jako je nelze mít sám vůči sobě.

16 modul D angažovanost Asset/Equity Ratio benchmark Běžná likvidita Current Ratio, též Liquidity Ratio nebo Working Capital Ratio bonita Capital adequacy Capitalization Cash Conversion Cycle, CCC Cash Management Client relationship manager collection period doba obratu pohledávek Credit Committee creditors payment period cyklus konverze peněz cyklus návratu peněz Debt Ratio Debt service Debt service coverage ratio Debt/Equity Ratio dluhová služba DuPont identity dupontovská analýza Economic Order Quantity Vystavení banky riziku klienta. [ eset ekuity rejšiou ] finanční páka - Asset/Equity Ratio, také Financial Leverage, Equity multiplier; aktiva / vlastní kapitál [ benčmark ] měřitko, srovnávací základna, etalon krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy; též peníze + pohledávky + zásoby / krátkodobé dluhy; neboli oběžná aktiva / krátkodobé dluhy úvěruschopnost [ kepitl edekuasy ] kapitálová přiměřenost - viz. [ 'kepiteli'zejšn ] kapitalizace, a) přeměna zisku v kapitál; b) přeměna úroků v jistinu; c) přeměna dluhu v účast v podniku, např. výměna dluhopisů za akcie; d) stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji (ukazatel); e) tržní kapitalizace hodnota všech akcií podniku vyjádřená v aktuální tržní ceně, nebo tržní kapitalizace burzy - hodnta všech akcií přijatých k obchodování na určité burze (listed stocks) v aktuálních tržních cenách. [ keš konvə:žn sajkl ] cyklus konverze peněz - viz. hospodaření s hotovostí [klájent rilejšn-šip menedžer ] viz manažer oddělení úvěrů. [ kolekšn píriod ] doba obratu pohledávek [ kredit kə'mití ] úvěrový výbor - viz. [ kreditors pejment píriod ] doba obratu závazků Doba, po kterou jsou peněžní zdroje vázány v jiných formách oběžných aktiv, než se opět přemění v peníze. Viz cyklus konverze peněz. [ det rejšiou ] míra zadluženosti; dluh / celkový kapitál [det sə:vis] dluhová služba - viz [ det servis kavəridž rejšiou ] krytí dluhové služby - viz. [ det ekuity rejšiou ] stupeň zadluženosti; dluh / vlastní kapitál Peněžní částka, kterou dlužník vynakládá (měsíčně nebo ročně) na splátky určitého úvěru a úroky z něj. Splátka jitiny plus úroky. DuPont analysis, DuPont model, DuPont equation - DuPontova rovnice, DuPontova analýza, rozklad vzorce rentability na součin více zlomků; též pyramida ukazatelů; umožňuje vyčíslit, jak jednotlivé faktory působí na výši rentability. viz pyramida ukazatelů [ike'nomik order kuantity ] hospodárný objem objednávek, objem objednávaných zásob minimalizující náklady na objednávání a skladování zásob.

17 Equity multiplier Equity Ratio Financial Leverage finanční páka Gearing Interest Coverage Ratio inventory turnover doba obratu zásob just-in-time kapitalizace kapitálová přiměřenost klientský manažer krytí dluhové služby krytí úroků Leverage likvidita manažer oddělení úvěrů míra samofinancování míra zadluženosti Debt Ratio [ekuity maltiplajer ] finanční páka; ang. Financial Leverage; též Asset/Equity Ratio, doslova: násobitel vlastního kapitálu, protože ukazuje, kolikrát větší jsou aktiva než vlastní kapitál; aktiva / vlastní kapitál [ ekuity rejšiou ] míra samofinancování; vlastní kapitál / celkový kapitál [ fi'nenšl leveridž ] finanční páka - Asset/Equity Ratio, také Equity multiplier; aktiva / vlastní kapitál ang. Asset/Equity Ratio, také Financial Leverage, Equity multiplier; aktiva / vlastní kapitál [ gýring ] finanční páka (doslova ozubené kolo, převod) [intrest kaveridž rejšiou ] krytí úroků; EBIT/úroky [in'ventory tə:n-ouvə ] doba obratu zásob [ džast in tajm ] metoda časování dodávek vstupů přímo do výroby či na stavbu, bez skladování a) Přeměna zisku v kapitál; b) přeměna úroků v jistinu; c) přeměna dluhu v účast v podniku, např. výměna dluhopisů za akcie; d) stupeň krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji (ukazatel); e) tržní kapitalizace hodnota všech akcií podniku vyjádřená v aktuální tržní ceně, nebo tržní kapitalizace burzy - hodnta všech akcií přijatých k obchodování na určité burze (listed stocks) v aktuálních tržních cenách. Ang. Capital adequacy, poměr vlastního kapitálu banky a rizikových aktiv, která banka drží v aktivech; hlavní součástí rizikových aktiv jsou poskytnuté úvěry; je-li ukazatel stanoven opatřením ČNB na úrovni 8 %, je tím vymezen maximální objem úvěrů, které může banka podnikům poskytnout. Client relationship manager, viz manažer oddělení úvěrů. Ang. Debt service coverage ratio, EBIDA (alternativně EBITDA) / (nákladové úroky + splátky dlouhodobých úvěrů). ang. Interest Coverage Ratio, Times Interest Earned; EBIT/úroky. [ leveridž, někdy líveridž ] finanční páka (doslova pákový efekt), obecně zadlužení schopnost zaplatit své peněžní závazky Ang. Client relationship manager, manažer oddělení úvěrů, který má na starosti několik podniků, udržuje s nimi vztahy, analyzuje jejich finanční a celkovou situaci a připravuje pro ně konkrétní úvěry a úvěrové smlouvy. Hovorově úvěrář. ang. Equity Ratio; vlastní kapitál / celkový kapitál ang. Debt Ratio; dluh / celkový kapitál Moody s oddělení řízení rizik oddělení úvěrů [múdys ] Přední světová ratingová agentura. Ang. Risk management (department), oddělení v bance, které posuzuje návrhy na úvěrování podniků z hlediska rizikovosti. Ang. Corporate Banking a Small Business Banking, oddělení, které jedná s podniky jako klienty banky, obsluhuje je, a zejména připravuje úvěry. okamžitá likvidita Cash Ratio peníze a rychle prodejné cenné papíry / krátkodobé dluhy

18 Pohotová likvidita Quick Ratio, též Acid Test pracovní kapitál pyramida ukazatelů rating ratingová agentura ratingové stupně Receivables Management Risk Weighted Assets, RWA rizikově vážená aktiva scoring peníze + pohledávky / krátkodobé dluhy Část vlastního kapitálu, která je investována do oběžných aktiv. Oběžná aktiva mohou být zčásti pořízena na dluh. Pracovní kapitál není uveden v bilanci jako samostatná položka, musí se vypočítat. Hodnota pracovního kapitálu se rovná té části oběžných aktiv, která je financována vlastním kapitálem, nikoli na dluh; tedy hodnotu oběžných aktiv snížíme o hodnotu krátkodobých závazků a dostaneme tu hodnotu, která odpovídá pracovnímu kapitálu podniku. Význam pracovního kapitálu je v tom, že v jeho koloběhu vzniká formálně zisk. Proto management podniku musí věnovat pozornost nejen úsporám kapitálu, ale zejména bezporuchovému koloběhu. To zahrnuje řízení likvidity na účtě, řízení zásob, rozpracované výroby, řízení odbytu, fakturace a řízení pohledávek. Ukazatel rentability vlastního kapitálu na vrcholu pyramidy se dá rozložit na součin ziskové marže v tržbách a rychlosti obratu kapitálu (základna pyramidy); v rozkladu lze dále pokračovat (rozšiřovat základnu a zvětšovat pyramidu); též DuPontova analýza (správněji asi dupontovská analýza); tuto metodu rozvinuli pracovníci finančního oddělení firmy DuPont Corporation ve 20. letech 20. století. [rejting ] Hodnocení podniku (případně hodnocení emise dluhopisů určitého podniku; obdobně se zpracovává hodnocení států, tj. vlád, resp. jimi vydaných dluhopisů), vyjádřené na standardizované stupnici; rating zpracovávají specializované agentury, na zakázku podniku. Účelem ratingu je poskytnout investorům a věřitelům informaci o schopnosti podniku dostát svým závazkům. Specializovaná analytická agentura zabývající se ratingem. V tomto oboru vede několik velkých agentur působících po celém světě. Hodnocení podniku, státu, či emise dluhopisů určitého podniku, vyjádřené na standardizované stupnici; například Standard & Poors používá stupnici A AA AAA B BB BBB C CC CCC D, přičemž ji ještě zjemňuje pomocí znaméínek + a -. [ri'sívables menydžment] řízení pohledávek [risk uejid esets ] rizikově vážená aktiva, hodnota aktiv banky, kde každé aktivum je násobeno koeficientem rizika; např. státní dluhopisy mohou mít koeficient 0, opce na určité instrumenty třeba 0,5 a obvyklé úvěry a dluhopisy mají koeficient 1; problematická aktiva, jako pohledávky po splatnosti, mohou mít koeficient větší než 1. Hodnota rizikově vážených aktiv slouží k výpočtu kapitálové přiměřenosti banky - viz. Ang. Risk Weighted Assets, hodnota aktiv banky, kde každé aktivum je násobeno koeficientem rizika; např. státní dluhopisy mohou mít koeficient 0, opce na určité instrumenty třeba 0,5 a obvyklé úvěry a dluhopisy mají koeficient 1; problematická aktiva, jako pohledávky po splatnosti, mohou mít koeficient větší než 1. Hodnota rizikově vážených aktiv slouží k výpočtu kapitálové přiměřenosti banky - viz. [skóring ] Vyhodnocení objektu o mnoha vlastnostech jedním číslem resp. stupněm; intenzita jednotlivých vlastností se boduje a body se sečtou (nebo zpracují jiným algoritmem). Scoring svých klientů zaměřený na úvěruschopost provádějí banky.

19 Solventnost Solvency Ratio Standard&Poors stupeň zadluženosti Times Interest Earned úvěrový výbor Working capital work-in-progress volný cash flow / cizí zdroje; čili zisk po zdanění + odpisy / cizí zdroje [ stenderd and púrs ] Přední světová ratingová agentura. ang. Debt/Equity Ratio; dluh / vlastní kapitál [ tajmz intrest ə:nd ] krytí úroků; EBIT/úroky Ang. Credit Committee, výbor složený z vedoucích pracovníků banky, který vyslovuje k návrhům na úvěry konečné slovo. [ uə:king kepitl ] pracovní kapitál - viz. [ uə:k in prougres ] také work-in-process [uə:k in prouses ], rozpracovaná výroba

20 Activity Based Costing bod zlomu break-even point modul E [ ek'tiviti bejsd kosting] Kalkulace nákladů podle elementárních procesů. Ang. break-even point [brejk ívn pojnt ] - bod rovnosti, bod zvratu, bod zlomu; rozlišujeme bod zlomu a) z peněžního hlediska a b) z účetního hlediska; je to takový objem produkce podniku, vyjádřený ve fyzických jednotkách (kg, m3, ks...) nebo řidčeji v tržbách, při kterém jsou a) celkové příjmy rovny celkovým výdajům, nebo b) celkové výnosy rovny celkovým nákladům; při tomto objemu je a) čistý cash flow roven nule, nebo b) zisk roven nule; při menším objemu výroby má podnik a) záporný cash flow, b) účetní ztrátu; při větším objemu pak a) kladný cash flow, b) účetní zisk. [brejk ívn pojnt ] - bod rovnosti, bod zvratu, bod zlomu - viz bod zlomu. cena výkonu Cena výkonu = úplné vlastní náklady výkonu + zisk (kalkulovaný zisk) Contribution Margin cost drivers čistý cash flow fixní náklady fixní výdaje Gross Margin hrubé rozpětí jednotkové variabilní náklady kalkulace k dosažení zadané ceny, Target Costing kalkulace nákladů kalkulace nákladů dělením Kalkulace nákladů podle elementárních procesů (ABC) kalkulace přímých nákladů a krycí příspěvek - Direct Costing and Contribution Margin [ kántribjúšn márdžin] krycí příspěvek - viz. [kost drajvə:z] Ty činnosti nebo veličiny v podniku, se kterými je těsně funkčně spojen vznik nákladů. čisté příjmy, přebytek příjmů nad výdaji. Náklady v podniku (za měsíc, za rok) které nezávisí na objemu produkce, při výpočtech je považujeme za konstantní vůči objemu výroby. Výdaje v podniku (za měsíc, za rok) které nezávisí na objemu produkce, při výpočtech je považujeme za konstantní vůči objemu výroby. [ gros márdžin ] hrubé rozpětí; cena výrobku mínus přímé náklady na 1 výrobek; též tržby mínus přímé náklady za celý podnik. Ang. Gross Margin, česky také hrubá marže, příspěvek na režii, krycí příspěvek; pro jeden výrobek je hrubé rozpětí cena výrobku mínus přímé náklady na 1 výrobek; pro podnik je hrubé rozpětí tržby mínus celkové přímé náklady. Variabilní náklady na 1 výrobek či na jednotku výroby. Obsahují jednotkové přímé náklady a navíc tu část režijních nákladů, která má variabilní povahu. ang. Target Costing [ta: git kosting] Kalkulace spojená s aktivním hledáním cest ke snížení některých položek nákladů s cílem dosažení zadané ceny. Ang. Costing, rozpočet nákladů podniku na jednotku výroby Nejjednodušší metoda kalkulace; uplatní se tam, kde podnik produkuje jen jeden výrobek, takže náklady podniku lze dělit počtem kusů výrobků; tato metoda má i své složitější varianty. Ang. Activity Based Costing (zkratka ABC), kalkulace spojená s analýzou nákladů rozložených až na elementární činnosti/procesy. Tam, kde a) podnik vyrábí dva a více výrobků, b) ceny jsou pro podnik dané trhem a konkurencí nebo dominantním odběratelem - vzniká problém, jak rozpočítat režii mezi oba výrobky či více výrobků. Obvyklé metody vedou k neodůvodněným rozdílům v ziskové marži. Řešení v této metodě spočívá v tom, že se místo ziskové marže zabývá krycím příspěvkem, jehož podíl je v jednotce výroby stejně stabilní jako jednotkové variabilní náklady. Krycí příspěvek kryje nejprve režijní náklady resp. fixní náklady, a když jsou uhrazeny, přináší zisk. kalkulační vzorec Viz všeobecný kalkulační vzorec.

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz K1FCR3 Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz Přednášející: doc. Jan Pudlák, texty na pudlak.wbs.cz (heslo: ahojte) dotazy na pudlak@wbs.cz Rozvržení obsahu mezi zimní a letní semestr: zimní

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více