ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone"

Transkript

1 platnost od.9. Domácí telefon VERONA BS EN ISO 9 : ELEKTROFA. PAVELEK, s.r.o. obchodní znaèka Czechphone Adresa: Prùmyslová Bolatice okr. Opava Telefon:, 9, 8 8 Fax: 9 Servisní technik: 8 Vypracoval: Martin Dohnal 8 obsah popis a vlastnosti systému...str. dùležitá upozornìní pøed montážídøív než zaènete...str. popis zvonkového tabla... str. popis domácího telefonu...str. uživatelský manuál zvonkového tabla a domácího telefonu...str. schéma zapojení pro vstup bez rozlišného vyzvánìní...str. 8 schéma zapojení pro vstup s rozlišným vyzvánìním...str. 9 schéma zapojení pro vstup bez rozlišného vyzvánìní a systémem Dallas...str. schéma zapojení pro vstup s rozlišným vyzvánìním a systémem Dallas...str. schéma zapojení pro vstup bez rozlišného vyzvánìní a systémem BIS...str. schéma zapojení pro vstup s rozlišným vyzvánìním a systémem BIS...str. schéma zapojení pro vstupy s rozlišným vyzvánìním a systémem BIS...str. schéma zapojení pro vstupy bez rozlišného vyzvánìní...str. schéma zapojení pro vstupy s rozlišným vyzvánìním a systémem Dallas....str. schéma zapojení pro vstupy s rozlišným vyzvánìním...str. jmenovky...str. 8 nastavení adresy domácího telefonu... str. 9 zapojení pøídavného vyzvánìèe PV...str. možné alternativy závad systému...str. hodnoty výstupního napìtí zdroje... str. poznámky...str. kontakty...str. 8

2 popis systému Poznámky Nový systém zapojení domácích telefonù po dvou vodièích reprezentuje souèasný trend audio pro více uživatelù. Je proto vhodný pro vìtšinu panelových domù s celkovým poètem uživatelù nepøesahující. Systém splòuje nároèné evropské standardy. Mezi významné vlastnosti, které zvyšují atraktivitu tohoto systému, bezpochyby patøí kromì souèasného designu, také vysoký stupeò ochrany pøed vnìjším mechanickým poškozením a v neposlední øadì jednoduchý zpùsob instalace. Pro správnou funkci systému doporuèujeme používat kabel JY(ST)Y. vlastnosti systému plná duplexní prostøednictvím domácího telefonu se zvonkovým tablem (m vrátným) zábrana odposlechu (hlasová pouze s vyzvonìným domácím telefonem rozlišení vyzvánìní vyzvánìní od tabla do sluchátka telefonu vyzvánìní od dveøí bytu do mechanického u nebo piezoelektrického mìnièe automatické rozpoznání potøebného elektrického zámku (pøi souèinnosti až vchodù) pro ovládání elektrického zámku nízká proudová spotøeba v klidovém stavu akustická signalizace ukonèení hovoru spínání pøídavného vyzvánìní zvonkové tablo vrátný zábrana blokování celého zvonkového tabla trvalým vyvìšením nìkterého úèastnického telefonu spínání pro pomocí relé ochrana napájecích obvodù komunikaèní sbìrnice pøed náhodným zkratem plnì duplexní hlasitá s vyvolaným domácím telefonem volba požadovaného domácího telefonu pøes klávesnici pro vyzvánìní kódový akustická signalizace stlaèeného tlaèítka klávesnice akustická signalizace ukonèení hovoru možnost souèinnosti vícetabel provozní teplota až + C ochrana systému pøed poklesem napìtí (WATCHDOG) materiál: leštìná nerez použití pøístupových systémù (napø. Dallas, bezkontaktní pøístup)

3 _ + + V V 9V Zdroj M NM ~ ~ + _ + _ EZ Z EZ L N V drátová propojka V dùležitá upozornìní pøed montáži døíve než zaènete. Pøi zapojení jednoho, dvou a více zvonkových tabel je nutné zachovat propojku JMPER KNL (klidové linky) pouze na jednom zvonkovém table. systému s jedním zvonkovým tablem je nutné aby byla propojka osazena. Pøi nedodržení tìchto pokynù dojde ke špatné funkci celého systému. Popis desky elektroniky zvonkového tabla pøipojení samostatného displeje pøipojení samostatné klávesnice pøipojení klávesnice a displeje zaruèený stupeò krytí vstupní napìtí (sí ové) kmitoèet IP V~ výstupní stejnosmìrné napìtí V =,ma výstupní stejnosmìrné napìtí V =,8mA výstupní stejnosmìrné napìtí výstupní støídavé napìtí V ~,ma V DC (tolerance+ %) výstupní støídavé napìtí výstup z relé V ~,8mA V DC nestabilizovaný výstup vstupní pojistka ma (T) 9V DC (tolerance+ %) V DC nestabilizovaný výstup V AC (tolerance+ %) V AC (tolerance+ %) V AC (tolerance + %) pøi mìøení je nutno propojit svorky a Z (DIN ) Hz 9V =,ma výstupní stejnosmìrné napìtí V =,,A výstupní støídavé napìtí V ~,A OL nastavení hlasitosti reproduktoru nastavení vyvážení Pøi nedodržení tìchto pokynù mùže dojít ke špatné funkci celého systému.

4 dùležitá upozornìní pøed montáží døíve než zaènete /OL +/OL (pouze vá verze). Pro systém zapojení po dvou vodièích do celkového poètu ks domácích telefonù výrobce doporuèuje použít ks napájecího zdroje NM. Pøi vícevchodovém systému je nutné použít další napájecí zdroj (kolik tabelù v systému, tolik zdrojù).. Pøi montáži domácího telefonu je nutné dbát na to, aby byl telefon namontován na rovné zdi. Pøi montáži na nerovnou zeï mùže dojít ke zkroucení plastu a následovnì ke špatné funkci mikrospínaèù.. Pøi montáži zvonkového tabla nenechávejte viset panel na konektorech. Mùže dojít k poškození konektorových spojù a špatné funkci reproduktoru, mikrofonu, displeje a klávesnice.. AS se montujte pod omítku na místa, které jsou chránìná pøed deštìm a stékající vodou. V opaèném pøípadì doporuèujeme použít límec proti dešti, pøípadnì tablo v provedení ve støíšce na zeï. Možné alternativy závad systému. Celý systém je nefunkèní: Zkontrolujte sí ové zdroje V Promìøte výstupní napìtí zdroje (viz tabulka) Zkontrolujte pojistku zdroje ( ma T) Pøekontrolujte pøíchozí pro komunikaci do tabla + V DC. Nesvítí podsvìtlení : Promìøte výstupní napìtí zdroje (viz tabulka) +V DC Pøekontrolujte pøíchozí pro podsvìtlení do tabla + V DC Pøekontrolujte propojovací konektory mezi plošným spojem pohybového èidla a plošným spojem s LED diodami.. Celý systém je zablokovaný: Zablokování mùže zpùsobit zkrat na lince vedení. Tato porucha je indikována symbolem Err na table. V takovém pøípadì je nutné odstranit zkrat na lince vedení,. Zkrat mùže zpùsobovat nejen vedení, ale také telefon, který je tøeba vymìnit. Pøi pøípadném zablokování je nutné systém restartovat. Mùžete ho restartovat pomocí tlaèítka umístìného na plošném spoji zv. tabla, nebo vypnete systém na dobu s pomocí jistièe, popøípadì vyšroubujte pojistku ve zdroji. Pøi stálé nebo èastém opakování zablokování systému je nutno kontaktovat výrobce.. Nevyzvání y: Pøekontrolujte kontrolní napìtí linkového vedení, cca, V DC (v klidovém stavu), Pøekontrolujte jumprovou propojku na plošném spoji zvonkového tabla (KNL) Zkontrolujte jumprovou adresu domácího telefonu V systému nelze zapojit dva a více domácích telefonù na stejnou adresu. Neotevírá : Zkontrolujte výstupní napìtí na zdroji EZ, EZ (pøi propojení svorek a Z) Zkontrolujte mikrospínaè na DT Promìøte kabeláž mezi zdrojem a zámkem Provìøte správnou funkci el. zámku Pøi vyzvánìní a vyzvednutí sluchátka domácího telefonu je el. zámku aktivní po sekundách (blokování výrobcem). Špatná : Souèástí plošného spoje tabla jsou trimry na úpravu Pøi jednostranné, pøípadnì žádné komunikaci, pøekontrolujte trimry, mikrofon a reproduktor tabla, popø. konkrétní Pøi nedodržení tìchto pokynù mùže dojít ke špatné funkci celého systému.

5 DT Czechphone AS má pájecí plošky pro PV na spodní pravé èásti plošného spoje (nad popisem PIEZO). Plošný spoj je nutno otoèit a napájet zespod na symboly + a. Propojovací jumpr je u svorkovnice, vpravo. DT Verona AS má pájecí plošky pro PV na levé horní èásti plošného spoje, popsány symboly + a. Propojovací jumper je umístìn v horní èásti plošného spoje. vrátný Elektrický vrátný je zaøízení umožòující hovorové spojení s domácím telefonem. Je sestaven z panelu a panelu jmenovek. Panel umožòuje po zmáèknutí pøidìlených èísel komunikaci s domácím telefonem. Displej zobrazuje použitá èísla a každé správné zmáèknutí klávesnice je potvrzeno zvukovým signálem. Podsvìtlení klávesnice a jmenovek je øízeno pohybovým èidlem. Displej svítí trvale, pouze pøi hovoru je odpojen. Pod zvonkové tablo doporuèuje výrobce použít montážní krabici RZ. Povrchová úprava leštìná nerez. AS popis panel reproduktor panel jmenovek displej klávesnice mikrofon senzor pohybového èidla Pohybové èidlo popis propojovací konektor na podsvìtlení jmenovek Pohybové èidlo spouští podsvìtlení klávesnice a jmenovek. Doba svícení pøi detekci pohybu je nastavena od výrobce na dobu. vteøin. svorky pro èidla (V=) rozmìry zvonkových tabel typ rozmìry rámeèku pod omítku montážní krabièka RZ pod rámeèek ZTASA jmenovek x 9 x mm RZ rozmìr xx ZTASA jmenovek x x mm RZ rozmìr xx ZTASA jmenovek x x mm RZ rozmìr xx ZTASA 8 jmenovek x x mm RZ rozmìr x9x ZTASA jmenovek x 9 x mm RZ rozmìr xx ZTASA jmenovek x x mm RZ rozmìr xx

6 Domácí telefon DT VERONA AS A (AS MB) Zapojení PV Domácí telefon slouží pro dorozumívání se v kopmlexu domácích komunikaèních zaøízení, které je z hlediska funkce urèené pro obytné domy. Domácí telefon je zaøízení umožòující hovorové spojení s m vrátným resp. vým tablem a je vybavený tlaèítkem pro ovládání elektrického zámku. Domácí telefon je vyrábìn ve dvou provedeních. Oznaèení AS A zajiš uje vyzvánìní od zvonkového tabla do sluchátka DT. Oznaèení AS MB zajiš uje vyzvánìní od zvonkového tabla a od dveøí bytu do DT.. zapojení k DT Czechphone Verona V vyzvánìní mínus pól +VD SIGNÁL GND vyhotovení: nástìnné (K8) vyzvánìcí signál: od zvonkového tabla elektronický 8 db + piezomìniè db vyzvánìcí signál: od dveøí bytu do mechanického u db poèet tlaèítek: ovládání elektrického zámku provozní teplota a vlhkost: + C až + C, 8% provozní prostøedí: bez výparù, kyselin, prachu a vodních par barva: bílá rozmìry: 9 x 8 x (v x š x h) hmotnost : DT AS A,8 Kg, DT AS MB, Kg 8 9 Postup pøi montáži domácího telefonu: pøi montáži musíte nejprve demontovat vrchní kryt a to následovnì: odšroubujte šroubek èíslo, velmi lehce svìste horní kryt základny provedeme zapojení telefonudvou pøípadnì ètyø drátù provedeme nastavení adresy telefonu na DIP dle dodané dokumentace pøístroj zakrytujte opaèným zpùsobem jako pøi demontáži montáž je tøeba provádìt na rovnou zeï dotahování šroubkù v mezích pružnosti plastu, v pøípadì pøetažení dojde k deformaci plastu a tím je spojená špatná funkce mikrospínaèe pro zavìšení sluchátka a otevírání elektr. zámku Popis vnitøní èásti domácího telefonu:. DIP pro nastavení adresy vyzvánìní. vidlicový pøepínaè pro pøepínání hovoru a vyzvánìní. mikrospínaè pro ovládání elektrického zámku. svorkovnice pro pøívod vstupní linky (, ) a pøívod pro vyzvánìní od dveøí bytu ( ~, ~ ). trimr pro nastavení reproduktoru REPRO. trimr pro nastavení mikrofonu MIC. trimr pro nastavení síly vyzvánìní od tabla VYZV. 8. mechanický pro vyzvánìní od dveøí bytu 9. Jumper JP pro pøipojení a odpojení zesílení vyzvánìní od tabla pomocí piezosirény. Pomocná piezosiréna pro vyzvánìní od tabla. Pøídavný vyzvánìè PV se používá buï jako pøídavný vyzvánìè se zvukovou a optickou signalizací k domácím telefonùm nebo mùže sloužit jako spínací relé pro další vyzvánìní popø. signalizaèní zaøízení. Je možné ho použít ve všech systémech domácí dorozumívací techniky znaèky Czechphone. vyzvánìèe PV je možno nastavit softwarovì délku a typ vyzvánìní (nutno domluvit s výrobcem).. Možnosti využití: pøídavné vyzvánìní k domácímu telefonu s akustickou a optickou signalizací (9 db, rozmìr vyzvánìèe v x š x h 8 mm) rozhraní pro spínání jakéhokoliv pøídavného vyzvánìní nebo optické signalizace do V k domácímu telefonu.. Schémata zapojení: klasický systém +n systém, Z +VD signál GND Vyzvánìè PV. Schéma zapojení: dvoudrátový systém telefon Czechphone Nutno propojit jumper + PIEZO V+. Schéma zapojení: dvoudrátový systém telefon Verona Nutno propojit jumper + V= V= +VD signál GND Vyzvánìè PV +VD signál GND Vyzvánìè PV RELÉ RELÉ RELÉ TLAÈÍTKO BYT TLAÈÍTKO BYT TLAÈÍTKO BYT

7 telefon è. telefon è.9 telefon è. telefon è. nastavení èísla domácího telefonu telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.telefon è.8 Manuál pro uživatele obsluha systému. vyzvánìní na a na displeji musí svítit uprostøed horizontálnì tøi èárky (základní režim) b tablo je pøipraveno pro volbu úèastníka c na klávesnici zadáme èíslo bytu a èekáme na odpovìï d v pøípadì omylu stiskni e volbu opakuj "*" f u vé vezre v pøípadì omylu stisknìte RESET Hovor je automaticky ukonèen po ohlášení zvukového signálu. Standardní doba hovoru s.. použití kódového zámku (pouze u verze s klávesnicí) a na displeji musí svítit uprostøed horizontálnì tøi èárky (základní režim) b tablo je pøipraveno pro volbu kódového zámku c (základní režim) zadáme "#" na displeji se objeví do vteøin od zvolení # zvolte pøidìlené vyzvánìcí èíslo úèastníka (na displeji se zobrazí HHH.) d zvolíme pøidìlený ètyømístný kód (èísla se nezobrazují) e otevøe se (doba impulzu pro otevøenístandard sekund) e v pøípadì omylu se displej po sekundách nastaví do základního režimu f opakuj volbu Pøi použití systému dvou a více vchodù je v pøípadì použití zvonkového tabla è. tablo è. mimo provoz, na displeji svítí "OBS". Tablo nelze použít až do doby zhasnutí nápisu "OBS" a nastavení do základního režimu. Na pravé stranì displeje svítí teèka a uprostøed horizontálnì tøi èárky. Tablo je pøipraveno k použití. t laèítkové verze pøi obsazení tabla bliká èervená led dioda pod tlaèítkem RESET. Pokud na lince vedení dojde ke zkratu, systém je blokován a na displeji je trvale rozsvícen "Err", a je nutné volat servisní firmu. Domácí telefon.vyzvánìní na a pøi tónu ohlašující vyzvánìní zvedneme sluchátkosluchátko je nutno vyzvednout pøi vyzvánìní. Pøi pozdìjším vyzvednutí nebude hovor aktívní. b provedeme hovor s osobou u zvonkového tabla c v pøípadì potøeby otevøení vchodových dveøí použijte ovládací se symbolem klíèe el. není aktívní v prvních vteøinách od vyzvednutí sluchátka (blokace nechtìného zavìšení a nucený dotaz na pøíchozí osobu) d hovor je automaticky ukonèen po ohlášení zvukového signálu ( pípnutí v table a telefonu po s) e pro ukonèení hovoru zavìsíme sluchátko f v pøípadì špatného zavìšení sluchátka dojde pøi vyzvánìní na daném telefonu k pøerušovanému táhlému tónu, sluchátko je nutné lépe zavìsit Pøi vyzvednutí sluchátka domácího telefonu bez pøedchozího vyzvánìní je telefon nefunkèní (zábrana odposlechu).

8 základní elektrické schéma zapojení max.poèet domácích telefonù ks nastavení èísla domácího telefonu telefon è.8 telefon è.8 telefon è.8 telefon è.8 telefon è.8 telefon è.8 telefon è.8 telefon è.88 DT AS A DT AS A telefon è.89 telefon è.9 telefon è.9 telefon è.9 telefon è.9 telefon è.9 telefon è.9 telefon è.9 DT AS A telefon è.9 telefon è.98 telefon è.99 telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. DT AS A ZTASA +V Modul jmenovek pøes pohybové èidlo + telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.8 telefon è.9 telefon è. telefon è. telefon è. M NM Z EZ EZ + V + V telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.8 telefon è.9 telefon è. EFP 8

9 nastavení èísla domácího telefonu elektrické schéma zapojení s rozlišením vyzvánìní poèet domácích telefonù do ks telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.8 DT AS MB telefon è.9 telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. DT AS MB DT AS MB telefon è. telefon è.8 telefon è.9 telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.8 telefon è.9 telefon è. telefon è. telefon è. ZTASA Modul jmenovek pøes pohybové èidlo +V + telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.8 telefon è.9 telefon è.8 M NM Z EZ EZ + V + ~ ~ V V V EFP 9

10 elektrické schéma zapojení s pøístupovým systémem DALLAS do úèastníkù nastavení èísla domácího telefonu DT AS A telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.8 DT AS A telefon è.9 telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. DT AS A telefon è. telefon è.8 telefon è.9 telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. DT AS A ZTASA Modul jmenovek podsvícení +V jmenovek + a klávesnice pøes pohyb. èidlo Modul Dallas Czechphone NO NS PWR +PWR telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.8 telefon è.9 telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è. telefon è.8 telefon è.9 telefon è. M NM Z EZ EZ +V V + + V V EFP 9

11 jmenovky Skuteèný rozmìr jmenovek je dostupný na stránkách: elektrické schéma zapojení s pøístupovým systémem DALLAS do úèastníkù DT AS MB zvol èíslo bytu poèkej na odpovìï v pøípadì omylu stiskni "*" pøi volbì kódového zámku stiskni "#" a pøidìlený kód zvol èíslo bytu poèkej na odpovìï v pøípadì omylu stiskni "*" pøi volbì kódového zámku stiskni "#" a pøidìlený kód zvol èíslo bytu poèkej na odpovìï v pøípadì omylu stiskni "*" pøi volbì kódového zámku stiskni "#" a pøidìlený kód DT AS MB...jméno úèastníka...jméno úèastníka...jméno úèastníka...jméno úèastníka...jméno úèastníka...jméno úèastníka...jméno úèastníka 8...jméno úèastníka 9...jméno úèastníka.jméno úèastníka.jméno úèastníka.jméno úèastníka.jméno úèastníka.jméno úèastníka.jméno úèastníka.jméno úèastníka.jméno úèastníka 8.jméno úèastníka 9.jméno úèastníka.jméno úèastníka DT AS MB ZTASA M NM Z EZ EZ +V V podsvícení +V jmenovek + V Modul jmenovek a klávesnice pøes pohyb. èidlo + + Modul Dallas Czechphone NO NS PWR+PWR ~ ~ V V V EFP 8

12 elektrické schéma zapojení s pøístupovým systémem BIS do úèastníkù elektrické schéma zapojení více zvonkových tabel s rozlišným vyzvánìním od bytových dveøí, max. poèet domácích telefonù ks DT AS MB DT AS MB DT AS MB DT AS MB DT AS MB ZTASA pøes pohybové èidlo + +V ZAM OL OL ZTASA pøes pohybové èidlo + +V NM NM ZTASA +V Modul BIS Czechphone+podsvìtl. pøes pohyb. èidlo BIS D + Z+ Z Com NC NO Pøiložte èip M EZ EZ Z +V +V +V +V Z EZ EZ M ZTASA pøes pohybové èidlo pøes pohybové èidlo +V + ZAM +V ZAM OL OL + ZTASA M NM Z EZ EZ +V V + + V V NM M NM +V +V Z EZ EZ EZ EZ Z +V +V M ~ ~ EFP EFP EFP

13 elektrické schéma zapojení dvou zvonkových tabel s pøístupovým systémem DALLAS + rozlišené vyzvánìní od bytových dveøí, max. poèet domácích telefonù ks elektrické schéma zapojení s pøístupovým systémem BIS do úèastníkù DT AS MB DT AS MB DT AS MB DT AS MB DT AS MB ZTASA +V + +V ZAM + ZTASA OL OL modul Dallas NS PWR +PWR pøes pohybové èidlo BIS NO pøes pohybové èidlo BIS NO +PWR NS PWR modul Dallas ZTASA +V Modul BIS Czechphone+podsvìtl. pøes pohyb. èidlo BIS D + Z+ Z Com NC NO Pøiložte èip NM M +V +V Z EZ EZ EZ EZ Z +V +V NM M M NM Z EZ EZ +V V + V + V ~ ~ EFP ~ ~ EFP EFP

14 elektrické schéma zapojení dvou zvonkových tabel s pøístupovým systémem BIS + rozlišené vyzvánìní od bytových dveøí, max. poèet domácích telefonù ks elektrické schéma zapojení dvou zvonkových tabel a dvou ch zámkù max. poèet domácích telefonù ks DT AS MB DT AS A DT AS MB DT AS A ZTASA +V +V ZAM ZTASA DT AS A modul BIS pøes pohybové èidlo BIS Com + NO OL OL pøes pohybové èidlo BIS NO + Com modul BIS ZTASA pøes pohybové èidlo pøes pohybové èidlo +V + +V OL OL + ZTASA Pøiložte èip Pøiložte èip NM NM M + + Z EZ EZ EZ EZ Z + + M V V V V NM NM M +V +V Z EZ EZ EZ EZ Z +V +V ~ ~ M EFP EFP EFP EFP

Montážní návod pro sadu 2-68 úèastníkù

Montážní návod pro sadu 2-68 úèastníkù platnost od 0.0.009 Montážní návod pro sadu úèastníkù ISO 900 : 000 výrobce : ELEKTROFA.PAVELEK, s.r.o. obchod. znaèka Czechphone ul. Prùmyslová Bolatice www.czechphone.cz obchod@czechphone.cz tel. vypracoval:

Více

Systém zapojení po dvou vodičích

Systém zapojení po dvou vodičích platnost od.. Systém zapojení po dvou vodičích pro, účastníků obsah popis a vlastnosti systému...str. důležitá upozornění před montážídřív než začnete...str. popis zvonkového tabla... str. rozměry zvonkových

Více

- - platnost od 01.08.2009 MONTÁŽNÍ NÁVOD SÍ OVÝ NAPÁJEÈ NM 051716

- - platnost od 01.08.2009 MONTÁŽNÍ NÁVOD SÍ OVÝ NAPÁJEÈ NM 051716 pøíklady použítí napájeè platnost od 01.08.009 MOTÁŽÍ ÁVOD SÍ OVÝ APÁJEÈ rèení : Sí ový napájeè je urèen k napájení domácí dorozumívací techniky. Je dodáván v termoplastickém krytu DI pro montáž na din

Více

Montážní návod pro sadu 2-68 účastníků

Montážní návod pro sadu 2-68 účastníků platnost od 0.0.0 Montážní návod pro sadu 8 účastníků výrobce : ELEKTROFA.PAVELEK, s.r.o. obchod. značka Czechphone ul. Průmyslová Bolatice 77 www.czechphone.cz obchod@czechphone.cz tel. vypracoval: Martin

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od.7.0 Montážní návod Zvonkové tablo GENOVA - EV05 Systém Elektrický vrátný je zařízení umožňující hovorové spojení s domácím telefonem. Moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítky pro vyzvánění

Více

Systém zapojení po dvou vodičích

Systém zapojení po dvou vodičích platnost od.9. pro,,,,,,,,,,,,,,, 8,8,9,9,,,, účastníků obsah popis a vlastnosti systému...str. důležitá upozornění před montážídřív než začnete...str. popis zvonkového tabla...str. rozměry zvonkových

Více

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA Manuál systém DUO Plus modelová řada GENOVA ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/5 77 5 Bolatice Servis: 777 0 Obchod: 553 663 3 www.czechphone.cz platné od:.9.05 Obsah. Důležité

Více

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA Manuál systém DUO Plus modelová řada GENOVA ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/5 77 5 Bolatice Servis: 777 0 Obchod: 553 663 3 www.czechphone.cz platné od:.9.05 -/- Obsah. Důležité

Více

Nová generace domácí dorozumívací techniky Czechphone promění jakýkoliv dům v inteligentní a hlavně bezpečné obydlí.

Nová generace domácí dorozumívací techniky Czechphone promění jakýkoliv dům v inteligentní a hlavně bezpečné obydlí. Již více než 0 let s Vámi Nová generace domácí dorozumívací techniky Czechphone promění jakýkoliv dům v inteligentní a hlavně bezpečné obydlí. Systém MELODY pomáhá zajis t komunikaci a kontrolovaný vstup

Více

Systém zapojení po dvou vodièích

Systém zapojení po dvou vodièích platnost od.8.9 Systém zapojení po dvou vodièích pro,,,,,,,,,,,,,,, 8,8,9,9,,,, úèastníkù obsah popis a vlastnosti systému...str. dùležitá upozornìní pøed montážídøív než zaènete...str. popis zvonkového

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od.8.0 Montážní návod Zvonkové tablo GENOVA - EV05 Systém Elektrický vrátný je zařízení umožňující hovorové spojení s domácím telefonem. Moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítky pro vyzvánění

Více

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812 (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku Manuál technika systému 2 ASSET 804, 808, 812 Popis výrobku Obsah 1 Popis skříně...3 1.1 Skříň...3 1.2 Výrobní štítek...3 1.3

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od 3.3.203 Tlačítkové tablo do 6účastníků typ S (stříška na zeď) typ D (rámeček do zdi) ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone Adresa: Průmyslová 5 Bolatice 747 23 okr. Opava Telefon:

Více

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V SC 230 TECHNICKÁ DATA Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo změny uvedených údajů bez předchozího varování, vzhledem k neustálému vývoji produktů.

Více

JDM 80IR modul sampleru

JDM 80IR modul sampleru JDM 80IR modul sampleru Stránka č. 1 Úvodem: JDM 80IR je sampler, který je vyjímečný tím, že je osazen jednak přímo výkonovým zesilovačem, na který lze připojit rovnou externí reproduktor, a jednak elektronikou

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od..20 Tlačítkové tablo do 6účastníků typ stříška typ rámeček ELEKTROFA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone Adresa: Průmyslová 5 Bolatice 747 2 okr. Opava Telefon: 55 66 22, 55 66 29,

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze 13.7.2010 Modul kabiny MKM E Návod k montáži a obsluze Vydání 5 TTC TELSYS, a.s. Tel. +420 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax +420 234 052 233 Internet: http://www.ttc-telsys.cz E-mail: telsys@ttc.cz

Více

Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro audiosadu 2-BUS KARAT INOX 4FY 110 27.5

Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro audiosadu 2-BUS KARAT INOX 4FY 110 27.5 CZ Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro audiosadu -BUS KARAT INOX 4FY 110 7.5 4 VNF B 407-10.1 CZ Prohlášení o shodě podle EC TESLA STROPKOV, a.s. tímto prohlašuje, že všechna zařízení systému KARAT

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 FC091 UC09... Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojových ovladačů UC09... slouží k regulaci větrací jednotky s aktivní

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod CVK8K ECLIPSE Instalacní ˇ a uživatelský návod Verze 1.1-10/2012 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9324-1

Více

Deska zvukové signalizace DZS

Deska zvukové signalizace DZS Deska zvukové signalizace DZS Návod k montáži a obsluze Vydání: 1.1 Počet listů: 5 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet: http://www.ttc-telsys.cz

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 DIGITÁLNÍ PŘEVADĚČ CD6130 Slouží pro digitální kódování vyzváněcího impulzu ze zvonkových tlačítek. Technický popis: Napájení: 15Vdc Provozní proud: 350mA Maximální

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZA POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION SCHÉMA Zapojení

Více

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì)

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì) K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-1 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~230 V:

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Digitální telefon LG-8

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Digitální telefon LG-8 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Digitální telefon LG8 1. Provozní a instalační podmínky Dbejte instalačních pokynů systému domácích telefonů, ve kterém je audiotelefon použit. Před provozem se seznamte

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Elektrický vrátný KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 SK CZ 4 VNF B 346 09.09 CZ Úvod Dorozumívací

Více

výrobce domácí dorozumívací techniky Montážní návod zvonková tabla EVPU-D-BN klávesnice pro komunikaci s analogovou pobočkovou ústřednou TLT 12K

výrobce domácí dorozumívací techniky Montážní návod zvonková tabla EVPU-D-BN klávesnice pro komunikaci s analogovou pobočkovou ústřednou TLT 12K R Czechphone platnost od 1.8.29 výrobce domácí dorozumívací techniky Montážní návod zvonková tabla EVPU-D-N klávesnice pro komunikaci s analogovou pobočkovou ústřednou TLT 12K výrobce : ELEKTRO-F.PVELEK,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

HTemp-485. Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106

HTemp-485. Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106 HTemp-485 Teplotní a vlhkostní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem CZ 600 106 www.hw-group.com, Prague, Czech Republic 2 / 12 Popis zařízení HTemp-485 je

Více

Manuál. Tablo MELODY Lite. modelová řada GENOVA

Manuál. Tablo MELODY Lite. modelová řada GENOVA ELEKTROF.PVELEK,s.r.o. Manuál Tablo MELOY Lite modelová řada GENOV ELEKTROF.PVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 99/5 747 5 Bolatice Servis: 777 48 0 Obchod: 55 www.czechphone.cz /7 ELEKTROF.PVELEK,s.r.o.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Přílohy: - elektrické schema kód 407.027 Strana z 0 QTD0/kW-A-AR-DS Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro elektrické kalové čerpadlo s proudovou ochranou a se sondou pro kontrolu přítomnosti vody v

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ SVÌTELNÉ RAMPY LR-3,LR-4,LR-5,LR-7,LR-5/2,LR-5/5 LR-5P DYNASIG Svìtelná rampa slouží jako svìtelné signalizaèní zaøízení pro osobní vozidla, pracovní stroje, nákladní vozidla pracující

Více

2N Helios Uni Dveřní interkom

2N Helios Uni Dveřní interkom 2N Helios Uni Dveřní interkom Zkrácený instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Než začnete s instalací 1.1 1.1 Než začnete s instalací Kontrola úplnosti výrobku Zkontrolujte si, prosím, zda balení Vámi

Více

PZL10 O (objektové zařízení)

PZL10 O (objektové zařízení) Trade FIDES, a.s. PZL10 O (objektové zařízení) Popis výrobku Manuál technika systému 2 PZL10-O Obsah Úvod... 3 1.1 Popis skříně PZL10-O... 4 1.2 Skříň... 4 1.3 Výrobní štítek... 4 1.4 Klimatika, krytí...

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

CESVK 6286. Instalační a uživatelský návod

CESVK 6286. Instalační a uživatelský návod CESVK 6286 Instalační a uživatelský návod Verze 1.0-9/2014 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9362-1

Více

S E T Y DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKY. ELEKTRO FA. PAVELEK, s.r.o. ISO 9001, 14001 CENÍK 2008 Platnost od 01.04.2008 VERZE I/08

S E T Y DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKY. ELEKTRO FA. PAVELEK, s.r.o. ISO 9001, 14001 CENÍK 2008 Platnost od 01.04.2008 VERZE I/08 ELEKTRO FA. PAVELEK, s.r.o. ISO 9001, 14001 CENÍK 2008 Platnost od 01.04.2008 VERZE I/08 Ceník obsahuje základní ceny bez DPH v Kč. -odběr zboží v hodnotě do Kč 3.000,- bez DPH vždy za hotové/dobírkou*

Více

Trade FIDES, a.s. PWR 4A v.1. Popis výrobku

Trade FIDES, a.s. PWR 4A v.1. Popis výrobku Trade FIDES, a.s. PWR 4A v.1 Popis výrobku 2 PWR 4A v.1 Obsah 1 Popis...3 1.1 Popis desky...3 1.2 TTD...5 2 Dobíjení baterie...6 3 Montáž / zatížitelnost zdroje...7 Seznam obrázků Obr. 1: 4A v.1...3 Obr.

Více

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.7 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 3 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.7 Úvod Regulátor TERM 2.7 je urèený k ekvitermní programové regulaci topného systému složeného z podlahového

Více

1. český výrobce domácí dorozumívací techniky. czech producer of home phone technology

1. český výrobce domácí dorozumívací techniky. czech producer of home phone technology 1. český výrobce domácí dorozumívací techniky czech producer of home phone technology DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKA AUDIO/VIDEO v dnešní době běžný standard pro rodinné domy, panelové domy i firemní objekty

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení AQUA ESI 8 Poruchová signalizace a čidlo zaplavení na DI lištu pro 8 vstupů 230VA nebo 24VA/D, s napájením 230V ESI 8 AQUA Poruchová signalizace ESI 8 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

CESVK KRISTALLO. Instalační a uživatelský manuál

CESVK KRISTALLO. Instalační a uživatelský manuál CESVK KRISTALLO Instalační a uživatelský manuál Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz Verze 1.0 09/2013 VID-9341-1

Více

DPC-D244-R DPC-D244-FR

DPC-D244-R DPC-D244-FR DPC-D244-R DPC-D244-FR 2-drátová dveřní stanice Uživatelský manuál Mechanické časti a jejich funkce Montáž Připojení kabelů JP/LK: Přepínač typu ovládaní zámku, interní napájení/ovládacím relé DIP přepínač::

Více

Kapitola 5. Obsah kapitoly 5. Detektory úniku plynu

Kapitola 5. Obsah kapitoly 5. Detektory úniku plynu Kapitola 5 Obsah kapitoly 5 Detektory úniku plynu Strana Detektory úniku plynu pro domácnost (GS 1.1 GS 4.1) 0 Elektronický plynový a kouřový hlásič (GRM) 1 2 Detektory úniku plynu pro průmysl a domovní

Více

DETEKTORY AMC. v3.0. Manuál SMILE 19 MOUSE 02 SOUTDOOR MOUSE GS

DETEKTORY AMC. v3.0. Manuál SMILE 19 MOUSE 02 SOUTDOOR MOUSE GS AMC manuál DETEKTORY AMC v3.0 Manuál SMILE 19 MOUSE 02 SOUTDOOR SS14 MOUSE GS VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

M9621 CAB G2. Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody

M9621 CAB G2. Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody CAB G2 Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody Optimální využití ručních terminálů M9620 S/M G2 ve vozidle: zesílení výkonu na 10 W Snadná obsluha: ruční terminály M9620 S/M G2 lze snadno

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DV 2003 A SPECIFIKACE DVEØNÍ VIDEOSYSTÉM. obrazový pøenos komunikaèní systém otevírání dveøí zvonek. 4 BW (èerno- bílý)

NÁVOD K POUŽITÍ DV 2003 A SPECIFIKACE DVEØNÍ VIDEOSYSTÉM. obrazový pøenos komunikaèní systém otevírání dveøí zvonek. 4 BW (èerno- bílý) SPECIFIKACE MONITOR 4 BW (èerno- bílý) Napájení vstup: 18V DC Pracovní teplota 0 C - 50 C Komunikaèní systém Duplex Handset Conversation Zvuk zvonku Dvou-tónový Èas hovoru Automat.vypnutí po cca 110s Vodièe

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

FLOOR TALKER. Uživatelský návod verze 1.0. TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4. www.telsyco.cz

FLOOR TALKER. Uživatelský návod verze 1.0. TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4. www.telsyco.cz FLOOR TALKER Uživatelský návod verze 1.0 TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail: info@telsyco.cz Tel.: +420 272 103 217 Fax: +420 244 460 394 www.telsyco.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ SIGNALIZAÈNÍ SOUPRAVY FS-5 ; FS-10 DYNASIG Souprava synchronizovaných svìtel FS je pøenosné signalizaèní zaøízení urèené pro navádìní a pøesmìrování vozidel v jízdních pruzích,

Více

Klidový stav ústředny Ústředna nesignalizuje žádný druh volání-mikrotelefon je odložen v držáku.

Klidový stav ústředny Ústředna nesignalizuje žádný druh volání-mikrotelefon je odložen v držáku. 1. ZÁKLADNÍ POJMY Klidový stav ústředny Ústředna nesignalizuje žádný druh volání-mikrotelefon je odložen v držáku. Volání účastníka Jde o nejčastější druh volání od jednotlivých účastníků nebo pokojů eventuelně

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) Montážní návod BIS Czechphone (RFID) verze D verze 1.3-1/6- ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice Servis: 777 28 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz Obsah

Více

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace NF zesilovač na DIN lištu Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2012 Obsah 1. Hardwarové řešení...3 1.1. Popis funkce...3 1.2. Bezpečnostní upozornění...3 1.3.

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Údržba zařízení 1. Systém domácího videovrátného

Více

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz . Obsah balení Název Počet ks Poznámka Přístupová jednotka Q3 Uživatelská příručka Plastové hmoždinky 2 Samořezné šrouby 2 Šroubováček Pro bezpečnostní

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

Převodníky rozhraní RS-232 na optický kabel ELO E240, ELO E241, ELO E242. Uživatelský manuál

Převodníky rozhraní RS-232 na optický kabel ELO E240, ELO E241, ELO E242. Uživatelský manuál Převodníky rozhraní RS-232 na optický kabel ELO E240, ELO E241, ELO E242 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní RS-232...3

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Čtečka EDK4. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. verze 2. Popis EDK4_v2.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK4. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. verze 2. Popis EDK4_v2.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK4 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci verze 2 Popis EDK4_v2.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK4 slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebobezkontaktních karet

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

6 Technická specifikace

6 Technická specifikace 5.3.4 Funkce otevírání Stiskem tlačítka ODEMČENÍ můžete kdykoli otevřít dveře pomocí připojeného elektrického zámku. 5.3.5 Doladění monitoru: Pomocí příslušných tlačítek na boku vnitřní jednotky můžete

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon P N POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (VE) Video telefon

Více

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A Nástěnné vyhodnocovací jednotky Dvoukanálové pro připojení dvou snímačů nebo sond, dva nezávislé reléové výstupy Integrovaný zdroj napětí pro napájení snímačů a sond Nástěnné provedení, jednoduchá obsluha,

Více

Hlasový modul HLM-472 Dávač

Hlasový modul HLM-472 Dávač EGMedical, s.r.o. Hlasový modul HLM-472 Dávač EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2010 Obsah 1. Úvod...3 2. Propojení hardware...3 2.1. Napájení...3 2.2. Připojení mikrofonu...3

Více

Základní vlastnosti:

Základní vlastnosti: 8 -BUS AUDIOSYSTÉM Dvojvodičový dorozumívací audiosystém tvoří domácí telefon, elektrický, resp. tlačítkové tablo a síťový zdroj. Hlavní součástí je hlavní elektrický, který plní funkci ústředny pro celý

Více

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 2 OBSAH BALENÍ... 3 POPIS VÝROBKU... 3 POUŽÍVÁNÍ MIKROFONŮ... 4 INSTALACE BLUETOOTH SADY V AUTOMOBILU...

Více

SIZE:122X170X16P. Family 1. Family 2

SIZE:122X170X16P. Family 1. Family 2 SIZE:X70X6P Family Family MA Family Family P30BA Obsah Stručný úvod... Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)... Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)... Instalace venkovní jednotky..... Instalace vnitřní jednotky...

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

VRTUS 1 snímač hlasových povelů. Technická dokumentace

VRTUS 1 snímač hlasových povelů. Technická dokumentace VRTUS 1 snímač hlasových povelů Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zapojení zařízení... 3 2.1. Připojení napájecího napětí...

Více

ESW06A Průmyslový ethernetový switch s PoE

ESW06A Průmyslový ethernetový switch s PoE Průmyslový ethernetový switch s PoE Návod na obsluhu Verze 1.03 esw06a_g_cz_103 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky Obsah Použití světelných závor ke kontrole nebezpečného prostoru... 2 Aplikace doprava palety do nebezpečného

Více

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE JEDNOFÁZOVÉ 5 W 10 W 18 W 30 W Výstupní proud 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 5 VDC 12 VDC 24 VDC 1 A 420 ma 210 ma 2 A 840 ma 420 ma 3 A 1,5 A 750 ma

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ. Indikátor T7 Strana 1 Indikátor T7 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO KONTROLNÍ VÁŽENÍ Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

PC-D246A. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D246A. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz PC-D246A pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál www.domovni-videotelefony.cz Části a funkce PC-D246A je venkovní dveřní audio jednotka bez kamerové jednotky. Je určena pro 2-vodičový systém. Přední

Více

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Před instalací zařízení si prosím přečtete tyto informace: 1. Obsah balení Název Počet ks Vnitřní jednotka 1 Venkovní

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, 24 V) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 KONSTRUKČNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 Tento montážní návod a návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4

Více

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm)

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm) DSC ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: Zálohovaná siréna řízená mikroprocesorem s blikačem/stroboskopem určená do venkovních prostor Nový design s prostorem určeným pro umístění loga Vaší firmy Robustní polykarbonátový

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Snímaè kmitání Typ 663 Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Analogový výstup proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz * Tento hardware, snímaè kmitání

Více