6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ"

Transkript

1 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Sportovní hry Výtvarné projekty Chemická praktika Fyzikální praktika Technická praktika Počítače Multimediální výchova Konverzace v anglickém jazyce Míčové hry Příprava pokrmů Volejbal Finanční gramotnost Zeměpisná praktika Hravé čtení Environmentální výchova Sborový zpěv Žákovský parlament

2 SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 7. r. 1 hodina týdně 8. r. 1 hodina týdně 9. r. 1 hodina týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyka jazyková komunikace. Je vyučován jako volitelný a slouží jako nadstavba vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Hlavní cíl semináře z českého jazyka je dán tím, pro koho bude určen. Buď pro žáky slabší, kteří budou učivo procvičovat a utvrzovat, budou rozvíjet komunikační a čtenářské dovednosti, rozumové schopnosti, nebo pro žáky nadané, kteří mají o jazyk zájem a kterým bude zároveň sloužit jako příprava pro studium na střední škole. Získané návyky a postoje umožní žákům samostatné učení, naučí se využívat tištěných a obrazových digitálních dokumentů jako zdroje informací, kritickému myšlení a správnému používání jazyka v každodenním životě. 644

3 Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: 7. Rozlišuje a příklady textu dokládá způsoby obohacování slovní zásoby a tvoření českých slov. - aktivně obohacuje slovní zásobu - vytváří synonymické řady - užívá ve větách homonyma - ovládá antonyma - uvede způsoby tvoření slov v češtině - aplikuje své znalosti na příkladech odvozování, skládání, přechylování a přejímání slov z cizích jazyků - zná základní zkratky a zkratková slova - pracuje se Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem cizích slov, synonym a frazeologizmů a zkratek a značek - využívá znalosti při písemném i ústním projevu - tvoří křížovky - slovní zásoba, význam slov, synonyma, homonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov OSV RS - cvičení smyslového vnímání a porozumění OSV Kr - nápaditost, originalita VMGS ES - Evropa a svět nás zajímá Rozlišuje některé ze základních literárních druhů a žánrů, uvede čelní představitele. - objasní pojmy povídka a novela - aktivně pracuje se Slovníkem literárních pojmů, směrů a autorů - vyhledává hlavní postavy - charakterizuje je - přiřazuje autory k dílům a Literární žánr-povídka /druhy/ a novela OSV Km - technika řeči, empatické aktivní naslouchání MKV KD - vlastní kulturní identita, tradice, hodnoty, vlastní kulturní zakotvení - hlavní postavy k povídkám - vypráví obsah - tvoří kvízy a křížovky 645

4 Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: 8. Využívá znalostí o cizích slovech a správně je používá. - vypíše z novin a časopisů cizí slova / podstatná jména/ - pomocí slovníku objasní jejich význam a správné čtení - vyhledá původní vlast slova - vybere ta, která umí skloňovat - určí vzory pro skloňování - využije Pravidel českého pravopisu k výjimkám při skloňování - uvede příklady nesklonných slov - prokáže znalost v krátkých větách - vyhledá cizí vlastní jména z oblasti vědy, kultury, umění a sportu - vysvětlí jejich skloňování - vypíše z atlasu deset států a měst - zjistí, jak se skloňují - vyhledá slova nesklonná - užije slova ve větách - vysvětlí pojem národní /mateřský/ jazyk - vyhledá, ke kterým jazykům čeština patří - vyjmenuje jazyky východoslovanské, západoslovanské a jihoslovanské - slovní zásoba, slova přejatý - obecná poučení o jazyce - čeština a skupiny jazyků slovanských - především slovenština OSV RS - cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium VMEGS JE - kořeny, zdroje evropské civilizace, poznávání života evropské kultury, práce s internetem, získávání informací o zemích Evropy a světa OSV KK - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence OSV Km dovednosti pro sdělování verbální a nonverbální, technika řeči 646

5 - zjistí počet obyvatel mluvících jednotlivými slovanskými jazyky - zná hlavní města slovanských zemí - určí, kterých mluvčí je nejvíc - uvede příklady slovenských herců hrajících v českých filmech - vyhledá ve svém hudebním archivu slovenskou píseň - vypíše si slova, která se od češtiny liší - roztřídí je na : - hláskovou podobu - mluvnické tvary - slovní zásobu - využije slovník slovensko-český k vyhledání slov s rozdílným významem - přiřadí k českým názvům sportů slovenské ekvivalenty - aplikuje své znalosti při čtení ze slovenských knih nebo časopisů VMEGS - OE - rozšíření a prohloubení vědomostí k pochopení souvislostí evropských kořenů VMEGS JE - podpora pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám MKV - M - multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužákůpříslušníků minorit MV - KČ chápání podstaty mediálního sdělení, identifikování základních orientačních prvků v textu 647

6 Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: 9. V písemném projevu zvládá pravopis v jednoduché větě i v souvětí. - vysvětlí pojmy věta jednoduchá a souvětí - rozpozná větné členy základní i rozvíjející - ví, co není samostatným větným členem - určuje ve větě druh větných členů - prokáže znalost slovních druhů, které je tvoří - uvede příklady shody přísudku s podmětem - prokáže znalost v písemném projevu - znázorní graficky větu jednoduchou - využije znalosti při tvoření věty podle grafu - posoudí správnost psaní čárky ve větě jednoduché - orientuje se ve spojkách podřadicích a souřadicích - aplikuje znalost spojek při tvoření souvětí z vět jednoduchých - zvládá změnu souvětí ve větu jednoduchou - rozpozná větu hlavní a vedlejší - vyjmenuje druhy vět vedlejších - vyhledá v textu příklady - určí poměry mezi větami - pravopis-lexikální, morfologický a syntaktický - skladba - rozvíjející větné členy, souvětí, grafické znázornění vět a souvětí OSV - Km - rozvíjí každodenní verbální komunikaci OSV RS - cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium OSV Kr cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity MV KČ - kritické čtení OSV Ps - dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při obtížích 648

7 hlavními - znázorní graficky 649

8 SEMINÁŘ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyuč. předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodina týdně 7. r. 1 hodina týdně 8. r. 1 hodina týdně 9. r. 1 hodina týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a je vyučován jako volitelný předmět. Seminář z matematiky jako vyučovací předmět se zabývá užitím matematiky. Matematika je dnes využívána prakticky ve všech vědeckých disciplínách. Ani ve společenských vědách se neobejdeme bez logického strukturování a bez kritického myšlení při mapování společenských jevů. V přírodních a experimentálních vědách nelze bez využití matematických modelů a matematických aplikací vést výzkum. I prostředí školy lze upozornit na přímé aplikace v předmětech příbuzných i zdánlivě vzdálených. b) Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Matematické vzdělávání pomáhá žákům vnímat složitost reálného světa a porozumět mu. Vede je ke kázni ve vyjadřování a k efektivitě při organizování vlastní práce. Přispívá také k formování volních a charakterových rysů jejich osobnosti rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost, sebedůvěru a zodpovědnost vůči sobě i druhým. Matematika učí myslet, logicky uvažovat a řešit problémy. Učí také žáky všestranně a účinně komunikovat. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vytváří předpoklady pro další studium a přispívá k motivaci pro celoživotní učení. Přínos k utváření klíčových kompetencí Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a tím vede žáka k: - využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů - rozvíjení kombinatorického a logického myšlení - vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojení matematického aparátu 650

9 - vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací) - provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování výsledku vzhledem k podmínkám úlohy a problému - přesnému a stručnému vyjadřování tím, že žák užívá matematický jazyk včetně symboliky, provádí rozbory a zápisy při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev - rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh, které vyjadřují situace z běžného života a následně využívají získaných řešení v praxi, k poznávání skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby - rozvíjené důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k dovednosti hypotézy Průřezová témata a jejich přínos: 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti - utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci při řešení problémových matematických situací - formuje studijní dovednosti - vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 2. Výchova demokratického občana (VDO) - učí vlastní zodpovědnosti za určitá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků - rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti - vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení - rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku - učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti - rozvíjí schopnost zaujmout vlastní stanovisko v pluralitě názorů 3. Výchova k myšlení v evropských souvislostech (VMEGS) - rozvíjí pozitivně motivaci žáků k učení - integruje poznatky a umožňuje uplatnit osvojené matematické dovednosti - podporuje ve vědomí žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí 4. Multikulturní výchova (MKV) - přispívá k rozvoji mezilidských - přispívá k pocitu rovnoprávnosti žáků - přispívá k poznávání kultury svých spolužáků příslušníků minorit - přispívá ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči nepoznanému 5. Environmentální výchova (EVVO) - umožňuje vytvářet integrovaného pohledu tím, že žák postupně projevuje, rozšiřuje, upevňuje a systematizuje vědomosti a dovednosti ze všech vzdělávacích oblastí, tedy i matematiky - matematika ovlivňuje racionální stránku osobnosti a má vliv i na stránku emociálně a volně aktivní 651

10 6. Mediální výchova (MV) - vychovává k samostatnému myšlení a jednání - seznamuje s praktickými činnostmi denního života - rozvíjí logické myšlení a řešení problémů - umožňuje práci v týmech, kurzech na projektech - aktivně využívá internetu - využívá tištěné a digitální dokumenty jako zdroj informací - věcně a správně sděluje - učí analyzovat texty, samostatně utvářet texty, dokumenty - utváří návyk ověřovat si důkladně veškeré údaje Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: - výklad - výklad žákem - skupinová práce, práce ve dvojicích - frontální práce dle situace a složení třídy - matematické rozcvičky - práce s názornými pomůckami - zhotovování pomůcek (modelů, kartiček apod.) - modelování s využitím stavebnic - práce s učebnicí (analýza textu, vyhledávání pravidel) - práce s odborným textem, samostatná práce - diskuse s hodnocením žáků - soutěž, křížovky, rébusy - práce s tabulkami, s kalkulačkou - ukázka, pokus - individuální pomoc učitele - tvorba otázek a odpověď - přiřazování pojmů - práce s počítačem 652

11 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky Ročník: 6. Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel. - prokáže znalost numerického počítání - užívá kalkulátoru, příp. počítač - aplikuje znalosti při řešení úloh z praxe OPAKOVÁNÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL DESETINNÁ ČÍSLA A ZLOMKY Zeměpis - vesmír EVVO LV ochrana životního prostředí (Země x vesmírná tělesa, vzdálenosti) Fyzika - výpočty fyzikálních veličin Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar. Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací. - aplikuje aritmetické poznatky na geometrii - charakterizuje vlastnosti rovinných útvarů i těles - řeší praktické úkoly - užije znalosti při rýsování jednoduchých ornamentů - uvádí příklady z praxe - zdůvodňuje věty o dělitelnosti - umí užívat znaky dělitelnosti - diskutuje o problému - řeší úlohy z praxe ZÁKLADNÍ ÚTVARY TĚLESA ROVINNÉ OSOVÁ SOUMĚRNOST DĚLITELNOST A JEJÍ APLIKACE VDO OSŠ - konstruktivní řešení problému, schopnost formulace myšlenek, schopnost argumentace a komunikace Fyzika - výpočty objemu Fyzika - užívání jednotek 653

12 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky Ročník: 7. Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel. Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky map a plánů. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. Řeší aplikační úlohy na procenta. Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově souměrný útvar. Zdůrazňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a jednod. praktických problémů. Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. - znázorňuje čísla na číselné ose - uspořádá je podle velikosti - zapíše číslo různými zápisy - sčítá, odčítá, násobí a dělí čísla racionální - provádí odhady a řeší praktické problémy - řeší úlohy na změnu v daném poměru - užívá znalosti poměru v praktických situacích - vyjádří funkci tabulkou, rovnicí, grafem - řeší úlohy z reality - řeší slovní úlohy a praktické problémy - užívá aktuální údaje z praxe - účelně využívá kalkulátor - rýsuje jednoduché ornamenty - využívá středovou souměrnost v přírodě a technice - klasifikuje útvary - provádí jejich konstrukce - odvozuje vzorce pro obsahy a obvody obrazců - systematicky pracuje s jednotkami - analyzuje vlastnosti těles - vypočítává objem a povrch těles v technické praxi - rozvíjí geometrickou představivost při kreslení těles ZLOMKY CELÁ ČÍSLA RACIONÁLNÍ ČÍSLA POMĚR PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST PROCENTA, ÚROKY STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST TROJÚHELNÍKY ČTYŘÚHELNÍKY HRANOLY A Fyzika - užití racionálních čísel ve výpočtech Fyzika - učivo o teplotě VDO OSŠ - konstruktivní řešení problému, schopnost formulace myšlenek, schopnost argumentace a komunikace OSV - Sp rozvíjí logické myšlení, řeší praktické problémy Zeměpis - měřítko plánu a mapy - znalosti z praxe Fyzika - závislosti veličin VDO OOSS- diskutuje o matematickém problému, projevuje svůj názor OSV Km komunikativní řešení problémů MV TM učí se věcně a správně sdělovat své myšlenky 654

13 - užívá aplikace a závěry MV PRT spolupracuje v týmu při prezentaci výsledků řešení Fyzika - Archimédův a Pascalův zákon 655

14 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky Ročník: 8. Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu. - počítá s reálnými čísly - řeší úlohy z praxe MOCNINY ODMOCNINY PYTHAGOROVA A JEJÍ UŽITÍ VÝRAZY A VĚTA VDO OSŠ - konstruktivní řešení problému, schopnost formulace myšlenek, schopnost argumentace a komunikace Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkání. Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav. Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh. - vyjadřuje vztahy mezi čísly - užívá výraz k řešení praktických situací - systematicky pracuje s mnohočleny - provede řešení rovnice a jejich soustav - provede rozbor slovní úlohy, popř. náčrt - dovede se rozhodnout, zda zvolit při řešení známý vhodný algoritmu nebo řešit úlohu úsudkem - sestrojí kružnice a přímky - provádí důkazy vlastností úhlů, stran, těžnic, výšek v trojúhelníku - pozná důkaz Thaletovy věty - konstruuje úlohy o kružnicích, o trojúhelníku, o čtyřúhelnících VÝRAZY MNOHOČLENY ROVNICE, ÚLOHY SLOVNÍ KONSTRUKČNÍ ÚLOHY OSV Sb učí se nést zodpovědnost za svá rozhodnutí 656

15 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky Ročník: 9. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenů na součin. Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků. Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. Řeší aplikační úlohy na procenta. Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data. - prokáže zvládnutí algebraické techniky - aplikuje algebru ke zdůvodňování tvrzení a vyjadřování souvislostí - řeší rovnici s neznámou ve jmenovateli - užívá soustavy rovnic ve slovních úlohách - užívá algebru k odvozování některých vzorců - uvádí příklady závislostí z praktického života - pozná lineární funkci v reálných situacích - uvádí příklady využití podobnosti v praxi - prohlubuje (teoretické a praktické) učivo o obsazích a objemech - provádí jednoduché úrokování - řeší konkrétní úlohy z praxe - využívá aktuálních informací ze života - provede statistické šetření - vyhodnotí a zpracuje data do OPAKOVÁNÍ MOCNINY MNOHOČLENY ROVNICE, ROVNIC SLOVNÍ ÚLOHY FUNKCE PODOBNOST TĚLESA FINANČNÍ MATEMATIKA STATISTIKA SOUSTAVY VDO OSŠ - konstruktivní řešení problému, schopnost formulace myšlenek, schopnost argumentace a komunikace Fyzika - neznámá ze vzorce (proud, napětí, odpor) Fyzika - pohyb tělesa MV KČ využívá různé informační zdroje Fyzika - závislosti veličin Zeměpis - měřítko mapy a plánu MKV kooperativní metody práce, statistické výsledky OSV ŘPRD samostatně myslí, rozhoduje, řeší problémy OSV HP utváří praktické a životní dovednosti VMEGS ES finanční matematiky a statistika v rámci EU 657

16 tabulky - umí znázornit data diagramy 658

17 SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodina týdně 7. r 1 hodina týdně 8. r. 1 hodina týdně 9. r. 1 hodina týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován jako volitelný předmět. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Sportovní hry kladou důraz na jednotlivé herní činnosti, na nácvik činnosti jednotlivce. Sportovní hry by měly být zpřístupněny pohybově nadaným žákům, nebo žákům, kteří mají zájem svou pohybovou zdatnost zdokonalovat, zvyšovat. Žák by měl považovat za čest reprezentovat svou školu ve sportovních soutěžích a být hrdý na výsledky své i svých spolužáků. Měl by zdravě povzbuzovat výkony všech soutěžících. Přínos k utváření klíčových kompetencí: Aerobic estetické a kondiční formy cvičení s hudbou Atletika všechny disciplíny vyplívající z věkových kategorií žáků Turistika pobyt v přírodě, ochrana přírody, orientace v přírodě Košíková, volejbal, florbal, badminton, stolní tenis základní pravidla, systém obrany, útoku orientace v soutěžích Průřezová témata a jejich přínos: Jsou totožná jako při vyučování povinného předmětu Tv. Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: Členění vyučovacích jednotek a žáků v souladu s podmínkami školy, zájmem žáků, klimatem ve skupině s tím souvisí i volba forem a metod zvolených činností. Učitel může volit z těchto metod a forem: - motivační (rozhovor, vyprávění, demonstrace) - expoziční (hromadné, skupinové, samostatné) 659

18 - fixační (opakování a nácvik dovedností, tréninkové metody) Hodnocení výsledků žáků: Hodnocení je založeno na realitě. Úspěšnost záleží na žákově aktivitě, snaze stále se zdokonalovat. Žáci jsou povzbuzováni, chváleni i za drobné úspěchy, sami objektivně hodnotí své výkony (úspěch x neúspěch), tolerují chyby druhých, uznávají jejich úspěch. 660

19 Vyučovací předmět: Sportovní hry Ročník: Aktivně vstupuje do organizace svého režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program. Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí je ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly. - osvojuje si správné pohybové aktivity - zaměřuje se na zahřátí a protažení zatěžovaných partií těla - zdokonaluje správné pohybové návyky - rozvíjí pohybové schopnosti ATLETIKA - správné zahřátí a protažení svalových partií - průprava nízkého, vysokého startu - běh sprint; vytrvalostní; štafety - hod kriketovým míčkem - skok z místa; daleký Průřezová témata se ve volitelném předmětu prolínají všemi ročníky OSV RS porozumí sobě samému i druhým, rozvíjí dovednosti dobré komunikace v týmu OSV KK spolupráce v týmu, pomoc slabším OSV Ps - získává povědomí týkající se duševní hygieny Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny. - seznamuje se a osvojuje si pravidly hry, organizuje hru, - zaměřuje se na zahřátí a protažení zatěžovaných partií těla - spolupracuje v týmu - rozvíjí pohybové schopnosti s florbalovou holí FLORBAL - přihrávky - přechod z obrany do útoku - základy osobní obrany - hra podle zjednodušených pravidel - vlastní hra VDO OSŠ - pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti VDO OSSS - empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování v rámci sportovního výkonu týmu, rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 661

20 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatel internetu Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji. Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni škol; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. Aktivně vstupuje do organizace svého režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program. Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí je ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly. - osvojuje si pravidla míčových her - zaměřuje se na zahřátí a protažení zatěžovaných partií těla - orientuje se v prostoru - zdokonaluje práci s míčem - organizuje obranné a útočné fáze utkání - respektuje pravidla a výroky rozhodčích - osvojuje si a zdokonaluje správné držení těla - osvojuje si a zdokonaluje správné polohy těla a pohyby částí těla KOŠÍKOVÁ - přihrávky - nácvik střelby - nácvik dvojtaktu - vlastní hra VOLEJBAL - přihrávka vrchem, spodem - nácvik útoku (lob, smeč) - práce u sítě, práce v herním poli - vlastní hra FOTBAL - přihrávky - zpracování míče - vlastní hra GYMNASTIKA - kotouly - vpřed, vzad - přeskoky skrčka, roznožka - jednoduchá sestava VDO PD - asertivní jednání a ke schopnosti kompromisu v rámci sportovních klání MKV LV + EP přijme druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomuje si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné MKV PSS - Učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních a neverbálních projevů a připravenost nést odpovědnost za své jednání EVVO LV - vnímání života jako nevyšší hodnoty MV- KČ - využívá potenciál medií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času MV PRT - využívá vlastních schopností v týmové práci VMEGS JE překonává předsudky a stereotypy, jedná v rámci fair-play během 662

21 sportovních utkání VMEGS ES pozitivně nahlíží na tradiční evropské hodnoty 663

22 VÝTVARNÉ PROJEKTY Charakteristika volitelného předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodinu týdně 7. r. 1 hodinu týdně 8. r. 1 hodinu týdně 9. r. 1 hodinu týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět může být součástí vzdělávací oblasti UMĚNÍ a KULTURA a vyučován jako volitelný předmět. Jednotlivé tabulky obsahují učivo 6. až 9. ročníku a jsou členěny do čtyř částí - OČEKÁVANÉ VÝSTUPY z RVP ZV - ŠKOLNÍ VÝSTUPY - UČIVO - PŘESAHY A VAZBY b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Výtvarné projekty v rámci volitelné výtvarné výchovy se stávají hlavním metodickým prostředkem výchovy a vznikají spojováním námětů tematických celků do výtvarných řad. Výtvarná řada je určena jedné třídě, která zpracovává užší téma a nebo výtvarný problém. Umožňuje žákům rozvíjet látku povinné výtvarné výchovy v náročnějších souvislostech, vede k rozvíjení osobitého a tvořivého myšlení, žáci se učí formulovat a obhajovat vlastní názor, představu výsledku, výtvarné cítění a podání. Učitel při výběru námětu zvažuje složení třídy, zohledňuje věk, zájem a výtvarnou schopnost žáků. Každý námět obsahuje výtvarný problém, který s námětem souvisí, v dalších úlohách je propracován nebo ho střídá jiný výtvarný problém. Smysluplné celky umožňují žákům náhled do složitosti světa, vedou k zvídavosti, k porozumění, trpělivosti. by mělo motivovat vcítění a úvahu, kreativní (tvořivý) přístup, volbu výrazového prostředku a uvolněné podání. 664

23 Učitel může volit dva přístupy k práci s námětem: 1) střídání námětu bez návaznosti 2) systematická návaznost prací Uspořádání učiva učivo je přehled výtvarně výchovných problémů, rozšiřujících (podporujících) hlavní obsahové celky výtvarné výchovy. 1) rozvíjení smyslové citlivosti na základě vlastního prožitku 2) obrazové vyjádření (vlastní pocity a prožitky žáků) 3) ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazového vyjádření Metody práce pozorné vnímání, prožívání světa, analytická úvaha, parafráze, vcítění, výtvarná výpověď, symbolické sdělení, řeč výtvarného objektu, akce nebo nově vytvořené prostředí. 665

24 Vyučovací předmět: Výtvarné projekty Ročník: Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. - jednoduchými a výstižnými prostředky poznává i myšlenkové možnosti námětu UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY př. živočichové brouci, hmyz, ptáci (náročnost úkolu a výběr technik graduje dle věkové kategorie) EVVO - VČP zajišťování ochrany životního prostředí v obci návštěva Scholy Humanitas (beseda s odborníky) 7. roč Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie. Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích-počítačová grafika, fotografie, video a animace. - uplatňuje samostatný přístup k zadání, vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní vyjádření, opět s ohledem na věkovou skupinu - prohlubuje pozorovací schopnost, hodnotí a využívá výrazové možnosti studených barev a jejich stupňování, osvojuje si možnosti vystižení přírodních tvarů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI - vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů - př. věci kolem nás UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY - racionální konstruktivní a symbolický přístup k vizuálně obrazným vyjádřením - př. voda přítel nepřítel (nezapomínat na věkovou hranici, nepřetěžovat žáky) EVVO - LA odpady a hospodaření s odpady návštěva technického dvora fotodokumentace 9. Ročník EVVO LA - hledání rovnováhy mezi krásným a užitečným EVVO - E přírodní katastrofy (ukázky z internetu v multimediální učebně) 6. ročník. 666

25 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobitá vyjádření; porovnává, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření. - pracuje s proměnou dokumentárních snímků vědomě volí výtvarné prostředky a materiály OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ vysvětlování a obhajoba tvorby - př. já uvnitř OSV - Sp já jako zdroj informací o sobě koláž v životní velikosti 9. ročník Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. - řeší výtvarný problém formou hry - provádí rytmickou perforaci plochy, vyvolanou zvuky ptačího zobáku ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů - př. stopy ptačího zobáku Vv Hv zvuky v přírodě Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. - uvědomuje si složitost života a jeho řádu, spojuje cestu za výtvarným řádem se silnou motivací, objevuje řád labyrintů od zdánlivého chaosu až po logické vyústění OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ proměny komunikačního obsahu - př. Přírodní labyrinty Vv Př obrazová dokumentace Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů. - poznává prostředí domu a jeho okolí, sleduje detaily věcí, které dosloužily OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - př. Černé skládky MV - SMS spolupráce s redaktory školního časopisu BOMBA (8. ročník) 667

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu NAŽIVO+ Verze 2 Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Lidická 9, Horka nad Moravou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Verze 1-24. 8.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS

průřezová témata mezipředmětové vztahy, projekty další poznámky ORV školní výstup téma učivo VVS VVS ORV školní výstup téma učivo průřezová témata projekty předčasné specializace a přetěžování v jednotlivých sportech dokáže vyjmenovat a uplatňovat principy zdravé výživy a pitného režimu usiluje o

Více

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více