6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ"

Transkript

1 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Sportovní hry Výtvarné projekty Chemická praktika Fyzikální praktika Technická praktika Počítače Multimediální výchova Konverzace v anglickém jazyce Míčové hry Příprava pokrmů Volejbal Finanční gramotnost Zeměpisná praktika Hravé čtení Environmentální výchova Sborový zpěv Žákovský parlament

2 SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 7. r. 1 hodina týdně 8. r. 1 hodina týdně 9. r. 1 hodina týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyka jazyková komunikace. Je vyučován jako volitelný a slouží jako nadstavba vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Hlavní cíl semináře z českého jazyka je dán tím, pro koho bude určen. Buď pro žáky slabší, kteří budou učivo procvičovat a utvrzovat, budou rozvíjet komunikační a čtenářské dovednosti, rozumové schopnosti, nebo pro žáky nadané, kteří mají o jazyk zájem a kterým bude zároveň sloužit jako příprava pro studium na střední škole. Získané návyky a postoje umožní žákům samostatné učení, naučí se využívat tištěných a obrazových digitálních dokumentů jako zdroje informací, kritickému myšlení a správnému používání jazyka v každodenním životě. 644

3 Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: 7. Rozlišuje a příklady textu dokládá způsoby obohacování slovní zásoby a tvoření českých slov. - aktivně obohacuje slovní zásobu - vytváří synonymické řady - užívá ve větách homonyma - ovládá antonyma - uvede způsoby tvoření slov v češtině - aplikuje své znalosti na příkladech odvozování, skládání, přechylování a přejímání slov z cizích jazyků - zná základní zkratky a zkratková slova - pracuje se Slovníkem spisovné češtiny, Slovníkem cizích slov, synonym a frazeologizmů a zkratek a značek - využívá znalosti při písemném i ústním projevu - tvoří křížovky - slovní zásoba, význam slov, synonyma, homonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov OSV RS - cvičení smyslového vnímání a porozumění OSV Kr - nápaditost, originalita VMGS ES - Evropa a svět nás zajímá Rozlišuje některé ze základních literárních druhů a žánrů, uvede čelní představitele. - objasní pojmy povídka a novela - aktivně pracuje se Slovníkem literárních pojmů, směrů a autorů - vyhledává hlavní postavy - charakterizuje je - přiřazuje autory k dílům a Literární žánr-povídka /druhy/ a novela OSV Km - technika řeči, empatické aktivní naslouchání MKV KD - vlastní kulturní identita, tradice, hodnoty, vlastní kulturní zakotvení - hlavní postavy k povídkám - vypráví obsah - tvoří kvízy a křížovky 645

4 Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: 8. Využívá znalostí o cizích slovech a správně je používá. - vypíše z novin a časopisů cizí slova / podstatná jména/ - pomocí slovníku objasní jejich význam a správné čtení - vyhledá původní vlast slova - vybere ta, která umí skloňovat - určí vzory pro skloňování - využije Pravidel českého pravopisu k výjimkám při skloňování - uvede příklady nesklonných slov - prokáže znalost v krátkých větách - vyhledá cizí vlastní jména z oblasti vědy, kultury, umění a sportu - vysvětlí jejich skloňování - vypíše z atlasu deset států a měst - zjistí, jak se skloňují - vyhledá slova nesklonná - užije slova ve větách - vysvětlí pojem národní /mateřský/ jazyk - vyhledá, ke kterým jazykům čeština patří - vyjmenuje jazyky východoslovanské, západoslovanské a jihoslovanské - slovní zásoba, slova přejatý - obecná poučení o jazyce - čeština a skupiny jazyků slovanských - především slovenština OSV RS - cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium VMEGS JE - kořeny, zdroje evropské civilizace, poznávání života evropské kultury, práce s internetem, získávání informací o zemích Evropy a světa OSV KK - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence OSV Km dovednosti pro sdělování verbální a nonverbální, technika řeči 646

5 - zjistí počet obyvatel mluvících jednotlivými slovanskými jazyky - zná hlavní města slovanských zemí - určí, kterých mluvčí je nejvíc - uvede příklady slovenských herců hrajících v českých filmech - vyhledá ve svém hudebním archivu slovenskou píseň - vypíše si slova, která se od češtiny liší - roztřídí je na : - hláskovou podobu - mluvnické tvary - slovní zásobu - využije slovník slovensko-český k vyhledání slov s rozdílným významem - přiřadí k českým názvům sportů slovenské ekvivalenty - aplikuje své znalosti při čtení ze slovenských knih nebo časopisů VMEGS - OE - rozšíření a prohloubení vědomostí k pochopení souvislostí evropských kořenů VMEGS JE - podpora pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám MKV - M - multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužákůpříslušníků minorit MV - KČ chápání podstaty mediálního sdělení, identifikování základních orientačních prvků v textu 647

6 Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Ročník: 9. V písemném projevu zvládá pravopis v jednoduché větě i v souvětí. - vysvětlí pojmy věta jednoduchá a souvětí - rozpozná větné členy základní i rozvíjející - ví, co není samostatným větným členem - určuje ve větě druh větných členů - prokáže znalost slovních druhů, které je tvoří - uvede příklady shody přísudku s podmětem - prokáže znalost v písemném projevu - znázorní graficky větu jednoduchou - využije znalosti při tvoření věty podle grafu - posoudí správnost psaní čárky ve větě jednoduché - orientuje se ve spojkách podřadicích a souřadicích - aplikuje znalost spojek při tvoření souvětí z vět jednoduchých - zvládá změnu souvětí ve větu jednoduchou - rozpozná větu hlavní a vedlejší - vyjmenuje druhy vět vedlejších - vyhledá v textu příklady - určí poměry mezi větami - pravopis-lexikální, morfologický a syntaktický - skladba - rozvíjející větné členy, souvětí, grafické znázornění vět a souvětí OSV - Km - rozvíjí každodenní verbální komunikaci OSV RS - cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium OSV Kr cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity MV KČ - kritické čtení OSV Ps - dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při obtížích 648

7 hlavními - znázorní graficky 649

8 SEMINÁŘ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyuč. předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodina týdně 7. r. 1 hodina týdně 8. r. 1 hodina týdně 9. r. 1 hodina týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a je vyučován jako volitelný předmět. Seminář z matematiky jako vyučovací předmět se zabývá užitím matematiky. Matematika je dnes využívána prakticky ve všech vědeckých disciplínách. Ani ve společenských vědách se neobejdeme bez logického strukturování a bez kritického myšlení při mapování společenských jevů. V přírodních a experimentálních vědách nelze bez využití matematických modelů a matematických aplikací vést výzkum. I prostředí školy lze upozornit na přímé aplikace v předmětech příbuzných i zdánlivě vzdálených. b) Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Matematické vzdělávání pomáhá žákům vnímat složitost reálného světa a porozumět mu. Vede je ke kázni ve vyjadřování a k efektivitě při organizování vlastní práce. Přispívá také k formování volních a charakterových rysů jejich osobnosti rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost, sebedůvěru a zodpovědnost vůči sobě i druhým. Matematika učí myslet, logicky uvažovat a řešit problémy. Učí také žáky všestranně a účinně komunikovat. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vytváří předpoklady pro další studium a přispívá k motivaci pro celoživotní učení. Přínos k utváření klíčových kompetencí Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a tím vede žáka k: - využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů - rozvíjení kombinatorického a logického myšlení - vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojení matematického aparátu 650

9 - vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací) - provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování výsledku vzhledem k podmínkám úlohy a problému - přesnému a stručnému vyjadřování tím, že žák užívá matematický jazyk včetně symboliky, provádí rozbory a zápisy při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev - rozvíjení spolupráce ve skupině při řešení problémových a aplikovaných úloh, které vyjadřují situace z běžného života a následně využívají získaných řešení v praxi, k poznávání skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby - rozvíjené důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k dovednosti hypotézy Průřezová témata a jejich přínos: 1. Osobnostní a sociální výchova (OSV) - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti - utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci při řešení problémových matematických situací - formuje studijní dovednosti - vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 2. Výchova demokratického občana (VDO) - učí vlastní zodpovědnosti za určitá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků - rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti - vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení - rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku - učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti - rozvíjí schopnost zaujmout vlastní stanovisko v pluralitě názorů 3. Výchova k myšlení v evropských souvislostech (VMEGS) - rozvíjí pozitivně motivaci žáků k učení - integruje poznatky a umožňuje uplatnit osvojené matematické dovednosti - podporuje ve vědomí žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí 4. Multikulturní výchova (MKV) - přispívá k rozvoji mezilidských - přispívá k pocitu rovnoprávnosti žáků - přispívá k poznávání kultury svých spolužáků příslušníků minorit - přispívá ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči nepoznanému 5. Environmentální výchova (EVVO) - umožňuje vytvářet integrovaného pohledu tím, že žák postupně projevuje, rozšiřuje, upevňuje a systematizuje vědomosti a dovednosti ze všech vzdělávacích oblastí, tedy i matematiky - matematika ovlivňuje racionální stránku osobnosti a má vliv i na stránku emociálně a volně aktivní 651

10 6. Mediální výchova (MV) - vychovává k samostatnému myšlení a jednání - seznamuje s praktickými činnostmi denního života - rozvíjí logické myšlení a řešení problémů - umožňuje práci v týmech, kurzech na projektech - aktivně využívá internetu - využívá tištěné a digitální dokumenty jako zdroj informací - věcně a správně sděluje - učí analyzovat texty, samostatně utvářet texty, dokumenty - utváří návyk ověřovat si důkladně veškeré údaje Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: - výklad - výklad žákem - skupinová práce, práce ve dvojicích - frontální práce dle situace a složení třídy - matematické rozcvičky - práce s názornými pomůckami - zhotovování pomůcek (modelů, kartiček apod.) - modelování s využitím stavebnic - práce s učebnicí (analýza textu, vyhledávání pravidel) - práce s odborným textem, samostatná práce - diskuse s hodnocením žáků - soutěž, křížovky, rébusy - práce s tabulkami, s kalkulačkou - ukázka, pokus - individuální pomoc učitele - tvorba otázek a odpověď - přiřazování pojmů - práce s počítačem 652

11 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky Ročník: 6. Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel. - prokáže znalost numerického počítání - užívá kalkulátoru, příp. počítač - aplikuje znalosti při řešení úloh z praxe OPAKOVÁNÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL DESETINNÁ ČÍSLA A ZLOMKY Zeměpis - vesmír EVVO LV ochrana životního prostředí (Země x vesmírná tělesa, vzdálenosti) Fyzika - výpočty fyzikálních veličin Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru osové souměrnosti, určí osově souměrný útvar. Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných situací. - aplikuje aritmetické poznatky na geometrii - charakterizuje vlastnosti rovinných útvarů i těles - řeší praktické úkoly - užije znalosti při rýsování jednoduchých ornamentů - uvádí příklady z praxe - zdůvodňuje věty o dělitelnosti - umí užívat znaky dělitelnosti - diskutuje o problému - řeší úlohy z praxe ZÁKLADNÍ ÚTVARY TĚLESA ROVINNÉ OSOVÁ SOUMĚRNOST DĚLITELNOST A JEJÍ APLIKACE VDO OSŠ - konstruktivní řešení problému, schopnost formulace myšlenek, schopnost argumentace a komunikace Fyzika - výpočty objemu Fyzika - užívání jednotek 653

12 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky Ročník: 7. Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel. Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky map a plánů. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. Řeší aplikační úlohy na procenta. Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově souměrný útvar. Zdůrazňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a jednod. praktických problémů. Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. - znázorňuje čísla na číselné ose - uspořádá je podle velikosti - zapíše číslo různými zápisy - sčítá, odčítá, násobí a dělí čísla racionální - provádí odhady a řeší praktické problémy - řeší úlohy na změnu v daném poměru - užívá znalosti poměru v praktických situacích - vyjádří funkci tabulkou, rovnicí, grafem - řeší úlohy z reality - řeší slovní úlohy a praktické problémy - užívá aktuální údaje z praxe - účelně využívá kalkulátor - rýsuje jednoduché ornamenty - využívá středovou souměrnost v přírodě a technice - klasifikuje útvary - provádí jejich konstrukce - odvozuje vzorce pro obsahy a obvody obrazců - systematicky pracuje s jednotkami - analyzuje vlastnosti těles - vypočítává objem a povrch těles v technické praxi - rozvíjí geometrickou představivost při kreslení těles ZLOMKY CELÁ ČÍSLA RACIONÁLNÍ ČÍSLA POMĚR PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST PROCENTA, ÚROKY STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST TROJÚHELNÍKY ČTYŘÚHELNÍKY HRANOLY A Fyzika - užití racionálních čísel ve výpočtech Fyzika - učivo o teplotě VDO OSŠ - konstruktivní řešení problému, schopnost formulace myšlenek, schopnost argumentace a komunikace OSV - Sp rozvíjí logické myšlení, řeší praktické problémy Zeměpis - měřítko plánu a mapy - znalosti z praxe Fyzika - závislosti veličin VDO OOSS- diskutuje o matematickém problému, projevuje svůj názor OSV Km komunikativní řešení problémů MV TM učí se věcně a správně sdělovat své myšlenky 654

13 - užívá aplikace a závěry MV PRT spolupracuje v týmu při prezentaci výsledků řešení Fyzika - Archimédův a Pascalův zákon 655

14 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky Ročník: 8. Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu. - počítá s reálnými čísly - řeší úlohy z praxe MOCNINY ODMOCNINY PYTHAGOROVA A JEJÍ UŽITÍ VÝRAZY A VĚTA VDO OSŠ - konstruktivní řešení problému, schopnost formulace myšlenek, schopnost argumentace a komunikace Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkání. Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav. Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh. - vyjadřuje vztahy mezi čísly - užívá výraz k řešení praktických situací - systematicky pracuje s mnohočleny - provede řešení rovnice a jejich soustav - provede rozbor slovní úlohy, popř. náčrt - dovede se rozhodnout, zda zvolit při řešení známý vhodný algoritmu nebo řešit úlohu úsudkem - sestrojí kružnice a přímky - provádí důkazy vlastností úhlů, stran, těžnic, výšek v trojúhelníku - pozná důkaz Thaletovy věty - konstruuje úlohy o kružnicích, o trojúhelníku, o čtyřúhelnících VÝRAZY MNOHOČLENY ROVNICE, ÚLOHY SLOVNÍ KONSTRUKČNÍ ÚLOHY OSV Sb učí se nést zodpovědnost za svá rozhodnutí 656

15 Vyučovací předmět: Seminář z matematiky Ročník: 9. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenů na součin. Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků. Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu. Řeší aplikační úlohy na procenta. Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data. - prokáže zvládnutí algebraické techniky - aplikuje algebru ke zdůvodňování tvrzení a vyjadřování souvislostí - řeší rovnici s neznámou ve jmenovateli - užívá soustavy rovnic ve slovních úlohách - užívá algebru k odvozování některých vzorců - uvádí příklady závislostí z praktického života - pozná lineární funkci v reálných situacích - uvádí příklady využití podobnosti v praxi - prohlubuje (teoretické a praktické) učivo o obsazích a objemech - provádí jednoduché úrokování - řeší konkrétní úlohy z praxe - využívá aktuálních informací ze života - provede statistické šetření - vyhodnotí a zpracuje data do OPAKOVÁNÍ MOCNINY MNOHOČLENY ROVNICE, ROVNIC SLOVNÍ ÚLOHY FUNKCE PODOBNOST TĚLESA FINANČNÍ MATEMATIKA STATISTIKA SOUSTAVY VDO OSŠ - konstruktivní řešení problému, schopnost formulace myšlenek, schopnost argumentace a komunikace Fyzika - neznámá ze vzorce (proud, napětí, odpor) Fyzika - pohyb tělesa MV KČ využívá různé informační zdroje Fyzika - závislosti veličin Zeměpis - měřítko mapy a plánu MKV kooperativní metody práce, statistické výsledky OSV ŘPRD samostatně myslí, rozhoduje, řeší problémy OSV HP utváří praktické a životní dovednosti VMEGS ES finanční matematiky a statistika v rámci EU 657

16 tabulky - umí znázornit data diagramy 658

17 SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodina týdně 7. r 1 hodina týdně 8. r. 1 hodina týdně 9. r. 1 hodina týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován jako volitelný předmět. b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Sportovní hry kladou důraz na jednotlivé herní činnosti, na nácvik činnosti jednotlivce. Sportovní hry by měly být zpřístupněny pohybově nadaným žákům, nebo žákům, kteří mají zájem svou pohybovou zdatnost zdokonalovat, zvyšovat. Žák by měl považovat za čest reprezentovat svou školu ve sportovních soutěžích a být hrdý na výsledky své i svých spolužáků. Měl by zdravě povzbuzovat výkony všech soutěžících. Přínos k utváření klíčových kompetencí: Aerobic estetické a kondiční formy cvičení s hudbou Atletika všechny disciplíny vyplívající z věkových kategorií žáků Turistika pobyt v přírodě, ochrana přírody, orientace v přírodě Košíková, volejbal, florbal, badminton, stolní tenis základní pravidla, systém obrany, útoku orientace v soutěžích Průřezová témata a jejich přínos: Jsou totožná jako při vyučování povinného předmětu Tv. Hlavní skupiny metod a organizačních forem výuky: Členění vyučovacích jednotek a žáků v souladu s podmínkami školy, zájmem žáků, klimatem ve skupině s tím souvisí i volba forem a metod zvolených činností. Učitel může volit z těchto metod a forem: - motivační (rozhovor, vyprávění, demonstrace) - expoziční (hromadné, skupinové, samostatné) 659

18 - fixační (opakování a nácvik dovedností, tréninkové metody) Hodnocení výsledků žáků: Hodnocení je založeno na realitě. Úspěšnost záleží na žákově aktivitě, snaze stále se zdokonalovat. Žáci jsou povzbuzováni, chváleni i za drobné úspěchy, sami objektivně hodnotí své výkony (úspěch x neúspěch), tolerují chyby druhých, uznávají jejich úspěch. 660

19 Vyučovací předmět: Sportovní hry Ročník: Aktivně vstupuje do organizace svého režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program. Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí je ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly. - osvojuje si správné pohybové aktivity - zaměřuje se na zahřátí a protažení zatěžovaných partií těla - zdokonaluje správné pohybové návyky - rozvíjí pohybové schopnosti ATLETIKA - správné zahřátí a protažení svalových partií - průprava nízkého, vysokého startu - běh sprint; vytrvalostní; štafety - hod kriketovým míčkem - skok z místa; daleký Průřezová témata se ve volitelném předmětu prolínají všemi ročníky OSV RS porozumí sobě samému i druhým, rozvíjí dovednosti dobré komunikace v týmu OSV KK spolupráce v týmu, pomoc slabším OSV Ps - získává povědomí týkající se duševní hygieny Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny. - seznamuje se a osvojuje si pravidly hry, organizuje hru, - zaměřuje se na zahřátí a protažení zatěžovaných partií těla - spolupracuje v týmu - rozvíjí pohybové schopnosti s florbalovou holí FLORBAL - přihrávky - přechod z obrany do útoku - základy osobní obrany - hra podle zjednodušených pravidel - vlastní hra VDO OSŠ - pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti VDO OSSS - empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování v rámci sportovního výkonu týmu, rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 661

20 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatel internetu Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji. Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni škol; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. Aktivně vstupuje do organizace svého režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program. Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí je ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly. - osvojuje si pravidla míčových her - zaměřuje se na zahřátí a protažení zatěžovaných partií těla - orientuje se v prostoru - zdokonaluje práci s míčem - organizuje obranné a útočné fáze utkání - respektuje pravidla a výroky rozhodčích - osvojuje si a zdokonaluje správné držení těla - osvojuje si a zdokonaluje správné polohy těla a pohyby částí těla KOŠÍKOVÁ - přihrávky - nácvik střelby - nácvik dvojtaktu - vlastní hra VOLEJBAL - přihrávka vrchem, spodem - nácvik útoku (lob, smeč) - práce u sítě, práce v herním poli - vlastní hra FOTBAL - přihrávky - zpracování míče - vlastní hra GYMNASTIKA - kotouly - vpřed, vzad - přeskoky skrčka, roznožka - jednoduchá sestava VDO PD - asertivní jednání a ke schopnosti kompromisu v rámci sportovních klání MKV LV + EP přijme druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomuje si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné MKV PSS - Učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních a neverbálních projevů a připravenost nést odpovědnost za své jednání EVVO LV - vnímání života jako nevyšší hodnoty MV- KČ - využívá potenciál medií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času MV PRT - využívá vlastních schopností v týmové práci VMEGS JE překonává předsudky a stereotypy, jedná v rámci fair-play během 662

21 sportovních utkání VMEGS ES pozitivně nahlíží na tradiční evropské hodnoty 663

22 VÝTVARNÉ PROJEKTY Charakteristika volitelného předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 1 hodinu týdně 7. r. 1 hodinu týdně 8. r. 1 hodinu týdně 9. r. 1 hodinu týdně Organizační a obsahové vymezení předmětu: předmět může být součástí vzdělávací oblasti UMĚNÍ a KULTURA a vyučován jako volitelný předmět. Jednotlivé tabulky obsahují učivo 6. až 9. ročníku a jsou členěny do čtyř částí - OČEKÁVANÉ VÝSTUPY z RVP ZV - ŠKOLNÍ VÝSTUPY - UČIVO - PŘESAHY A VAZBY b) Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Obecné cíle a charakteristika předmětu: Výtvarné projekty v rámci volitelné výtvarné výchovy se stávají hlavním metodickým prostředkem výchovy a vznikají spojováním námětů tematických celků do výtvarných řad. Výtvarná řada je určena jedné třídě, která zpracovává užší téma a nebo výtvarný problém. Umožňuje žákům rozvíjet látku povinné výtvarné výchovy v náročnějších souvislostech, vede k rozvíjení osobitého a tvořivého myšlení, žáci se učí formulovat a obhajovat vlastní názor, představu výsledku, výtvarné cítění a podání. Učitel při výběru námětu zvažuje složení třídy, zohledňuje věk, zájem a výtvarnou schopnost žáků. Každý námět obsahuje výtvarný problém, který s námětem souvisí, v dalších úlohách je propracován nebo ho střídá jiný výtvarný problém. Smysluplné celky umožňují žákům náhled do složitosti světa, vedou k zvídavosti, k porozumění, trpělivosti. by mělo motivovat vcítění a úvahu, kreativní (tvořivý) přístup, volbu výrazového prostředku a uvolněné podání. 664

23 Učitel může volit dva přístupy k práci s námětem: 1) střídání námětu bez návaznosti 2) systematická návaznost prací Uspořádání učiva učivo je přehled výtvarně výchovných problémů, rozšiřujících (podporujících) hlavní obsahové celky výtvarné výchovy. 1) rozvíjení smyslové citlivosti na základě vlastního prožitku 2) obrazové vyjádření (vlastní pocity a prožitky žáků) 3) ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazového vyjádření Metody práce pozorné vnímání, prožívání světa, analytická úvaha, parafráze, vcítění, výtvarná výpověď, symbolické sdělení, řeč výtvarného objektu, akce nebo nově vytvořené prostředí. 665

24 Vyučovací předmět: Výtvarné projekty Ročník: Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. - jednoduchými a výstižnými prostředky poznává i myšlenkové možnosti námětu UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY př. živočichové brouci, hmyz, ptáci (náročnost úkolu a výběr technik graduje dle věkové kategorie) EVVO - VČP zajišťování ochrany životního prostředí v obci návštěva Scholy Humanitas (beseda s odborníky) 7. roč Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie. Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích-počítačová grafika, fotografie, video a animace. - uplatňuje samostatný přístup k zadání, vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní vyjádření, opět s ohledem na věkovou skupinu - prohlubuje pozorovací schopnost, hodnotí a využívá výrazové možnosti studených barev a jejich stupňování, osvojuje si možnosti vystižení přírodních tvarů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI - vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů - př. věci kolem nás UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY - racionální konstruktivní a symbolický přístup k vizuálně obrazným vyjádřením - př. voda přítel nepřítel (nezapomínat na věkovou hranici, nepřetěžovat žáky) EVVO - LA odpady a hospodaření s odpady návštěva technického dvora fotodokumentace 9. Ročník EVVO LA - hledání rovnováhy mezi krásným a užitečným EVVO - E přírodní katastrofy (ukázky z internetu v multimediální učebně) 6. ročník. 666

25 Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobitá vyjádření; porovnává, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření. - pracuje s proměnou dokumentárních snímků vědomě volí výtvarné prostředky a materiály OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ vysvětlování a obhajoba tvorby - př. já uvnitř OSV - Sp já jako zdroj informací o sobě koláž v životní velikosti 9. ročník Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu. - řeší výtvarný problém formou hry - provádí rytmickou perforaci plochy, vyvolanou zvuky ptačího zobáku ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů - př. stopy ptačího zobáku Vv Hv zvuky v přírodě Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. - uvědomuje si složitost života a jeho řádu, spojuje cestu za výtvarným řádem se silnou motivací, objevuje řád labyrintů od zdánlivého chaosu až po logické vyústění OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ proměny komunikačního obsahu - př. Přírodní labyrinty Vv Př obrazová dokumentace Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů. - poznává prostředí domu a jeho okolí, sleduje detaily věcí, které dosloužily OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - př. Černé skládky MV - SMS spolupráce s redaktory školního časopisu BOMBA (8. ročník) 667

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika vyučovacího Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 2.stupeň vyučovací předmět - MATEMATIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Předmět: seminář z matematiky

Předmět: seminář z matematiky Předmět: seminář z matematiky Charakteristika předmětu Seminář z matematiky Vyučovací předmět Seminář z matematiky je volitelným předmětem v 9. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

6.38 Matematický seminář

6.38 Matematický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.38 Matematický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematický seminář vychází

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Volitelný předmět : Období ročník : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro,... Očekávané výstupy předmětu

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Ročník IX. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 8. ročníku Lomené výrazy mocniny, mnohočleny, rovnice Metody slovní monologické, dialogické a práce s knihou Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných.

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více