ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Profil absolventa Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební plán podnikání Učební osnovy jednotlivých předmětů...13 Český jazyk...13 Literatura a umění 17 Anglický jazyk Německý jazyk...30 Společenské vědy...35 Matematika...39 Tělesná výchova...44 Biologie a ekologie...48 Ekonomika...53 Právo...57 Účetnictví...60 Daně...65 Management a marketing...69 Informační a komunikační technologie...75 Učební praxe Materiální a personální zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery Autorský kolektiv

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Kraj Olomoucký Podnikání L/51 Podnikání střední vzdělání s maturitní zkouškou dvouleté nástavbové, denní Jméno ředitele: Kontakt pro komunikaci se školou: Ing. Pavel Horký Ing. Petr Hlobil Tel: fax: Web: Adresa: Platnost ŠVP: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47, Přerov od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem Schváleno dne. Vyjádření školské rady 3

4 2. PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Způsob ukončení a certifikace: Podnikání L/51 Podnikání střední vzdělání s maturitní zkouškou dvouleté nástavbové, denní maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: Úspěšné ukončené studium vzdělávacího oboru s výučním listem. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Součástí přijímacího řízení jsou pouze všeobecné podmínky, není nutná žádná specifická zkouška, žák nekoná přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou rozhodující výsledky žáka na střední škole a výstupní hodnocení toho, jak žák splnil cíle vzdělávání stanovené pro střední vzdělávání s výučním listem. Předpokladem pro přijetí žáka ke studiu je doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Uplatnění absolventa v praxi Absolvent bude připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní administrativní činnosti. Získá znalosti a dovednosti v řízení vlastní firmy v oboru, na který se připravoval v předcházejícím studiu. Absolvent bude připraven pracovat jako účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce firem Kompetence absolventa Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žák prohloubil a rozvinul, v návaznosti na dosažené vzdělání následující klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence Realizace klíčových kompetencí probíhá ve vzdělávacím procesu zvýšením kvality vzdělávání, především prohloubením individuálního přístupu k žákovi, rozvíjením jeho základní klíčové kompetence pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. V každém předmětu jsou utvářeny klíčové kompetence žáka, což je uvedeno v úvodu učebních osnov jednotlivých předmětů. Užití jednotlivých organizačně didaktických forem výuky rozvíjí určitý typ kompetencí. Škola organizuje sportovní a společenské akce, podporuje volnočasové aktivity žáka v rámci preventivního programu školy. Ve výuce i mimo ni se uplatňuje estetická výchova, individuální přístup k žákovi na bázi partnerství, zvyšuje se podíl samostatné činnosti žáka a motivace žáka k aktivní účasti na vlastním seberozvoji, zvyšuje se osobní odpovědnost žáka. Žák je veden ke schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítění se do situací ostatních a respektování jejich přesvědčení nebo názorů. 4

5 a) Kompetence k celoživotnímu učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen se učit efektivně, vyhodnocoval dosažené výsledky a reálně si stanovoval potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání a sebevzdělávání.je motivován k celoživotnímu učení. Využívá různé informační zdroje, aplikuje získané znalosti a zkušenosti v práci. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Absolvent získá schopnost úspěšně budovat svoji profesní kariéru a bude připraven zvládat podnikatelské činnosti, samostatně řešit běžné pracovní a mimopracovní problémy, orientoval se na trhu práce, byl aktivní při hledání zaměstnání. c) Personální a sociální kompetence Absolvent bude připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti pracovní a zájmové. Pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů. d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s informacemi Absolvent bude připraven využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s osobním počítačem a jeho programovým vybavením, využívat vhodné prostředky online a offline komunikace. e) Kompetence k řešení problémů Absolvent získá dovednost samostatně nebo v týmu řešit pracovní a jiné problémy, postupovat při řešení problému systematicky, zdůvodnit svůj postup jiným lidem, pracovat v týmu. f) Komunikativní kompetence Absolvent získá schopnost souvisle se vyjadřovat v písemné a ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci. g) Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolvent získá postoje uznávané v demokratické společnosti, znalosti právního řádu ČR a bude veden je užívat v praxi. h) Matematická a finanční gramotnost Absolvent bude veden využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, ke zvládnutí sociálních a ekonomických záležitostí, být finančně gramotný, orientovat se v problematice peněz a cen, zvládnout pracovní, rodinný a osobní rozpočet včetně správy finančních aktivit a závazků Odborné kompetence absolventa: a) Provádět administrativní činnosti Absolvent získá schopnosti užívat písemné a elektronické komunikace v praxi, pracovat dle ČSN a psát hmatovou metodou všemi deseti v co nejkratším čase, dosahovat co nejvyšší rychlosti a co nejnižší chybovosti, vypracovat tabulky dle normy, orientovat se v sekretářských pracích a psát obchodní dopisy. b) Provádět základní podnikové činnosti Bude rozvíjeno ekonomické myšlení absolventa, hospodárné jednání a chování. Absolvent získá 5

6 znalosti z oblasti mikroekonomie základní podnikové činnosti firem, základních pojmů pro podnikatelskou činnost hlavní činností, zásobováním, personální činností, odbytem, hospodařením podniku a jeho financováním s využitím vlastních a cizích zdrojů, o marketingových nástrojích a managementu. Absolvent bude veden k hospodárnému jednání, chování a uplatňování ekonomických hledisek při alokaci zdrojů. Absolvent získá základní teoretické znalosti z oblasti makroekonomických ukazatelů, k posouzení stavu národního a světového hospodářství, poznatky o daňové evidenci podnikatelů a účetnictví firem a ucelené představy o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím číselným vyjádřením, zajišťování potřeby investic, hodnocení investičních příležitostí, zabezpečování základní personální činnosti, uplatnění obchodního přístupu při jednání s klienty. c) Efektivně hospodařit s finančními prostředky Absolvent se orientuje v subjektech finančního trhu, činnosti bank a obchodování s cennými papíry. Provádí platební styk. Orientuje se v daňovém systému a umí vypočítat daňovou povinnost. Vypočítává a odvádí zákonné odvody. Účtuje pohledávky, závazky, náklady a výnosy. Provádí účetní uzávěrku. d) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Absolvent získá znalost základních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, systému péče o zdraví pracujících, zásady poskytování první pomoci. e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Absolvent bude veden chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovat stanovené normy. f) Jednat ekonomicky v souladu se strategií udržitelného rozvoje Absolvent získá znalost společenského ohodnocení vykonané práce, nakládání s materiály, energiemi a odpady ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 6

7 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název: Kód oboru: Podnikání L/51 Platnost školního vzdělávacího programu od 1. září 2011, počínaje 1. ročníkem. Adresa: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Délka a forma studia: Dosažené vzdělání: dvouleté nástavbové, denní střední vzdělání s maturitní zkouškou Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: Úspěšné ukončené studium vzdělávacího oboru s výučním listem. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Součástí přijímacího řízení jsou pouze všeobecné podmínky, není nutná žádná specifická zkouška, žák nekoná přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou rozhodující výsledky žáka na střední škole a výstupní hodnocení toho, jak žák splnil cíle vzdělávání stanovené pro střední vzdělávání s výučním listem. Předpokladem pro přijetí žáka ke studiu je doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Způsob ukončení vzdělávání Ukončení vzdělávání je podle platných předpisů MŠMT ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia na středních školách. Dokladem o dosaženém středním vzdělání je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen prohlubovat si specifické znalosti v oboru samostudiem, různými školeními a kurzy. Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky - Český jazyk a literatura - Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk) nebo Matematiky Povinné zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky - Praktická zkouška - Ekonomika (součástí zkoušky je Účetnictví a Daně) - Marketing a management (součástí zkoušky je Právo) Volitelná zkouška - Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk) - Matematika - Informatika 7

8 Realizace klíčových kompetencí Probíhá ve vzdělávacím procesu zvýšením kvality vzdělávání, především prohloubením pomocí individuálního přístupu k žákovi, rozvíjí jeho základní klíčové kompetence pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. V každém předmětu jsou utvářeny klíčové kompetence žáka, což je uvedeno v úvodu učebních osnov jednotlivých předmětů. Užití jednotlivých organizačně didaktických forem výuky rozvíjí určitý typ kompetencí. Škola organizuje sportovní a společenské akce, podporuje volnočasové aktivity žáka v rámci preventivního programu školy. Ve výuce i mimo ni se uplatňují prvky estetické výchovy, individuální přístup k žákovi na bázi partnerství, zvyšuje se podíl samostatné činnosti žáka, motivuje žáka k aktivní účasti na vlastním seberozvoji, zvyšuje osobní odpovědnost žáka. Žák je veden k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních, i k ochraně životního prostředí, kulturních a společenských hodnot, vcítění se do situací ostatních a respektování jejich přesvědčení nebo názorů. Průřezová témata Učivo průřezových témat je v jednotlivých učebních osnovách označeno symbolem. Občan v demokratické společnosti Budování občanské gramotnosti žáka prolíná celým děním procesu vzdělávání. Ve vyučovacích předmětech český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka získá žák teoretické vědomosti. Demokratické klima školy utváří dovednosti žáka v získání vhodné míry sebevědomí, sebeodpovědnosti, dovednosti jednat s lidmi, diskutovat, hledat kompromisní řešení. Dále se naučí formulovat svá očekávání a priority. Člověk a životní prostředí Enviromentální vzdělávání a výchova poskytuje žákovi znalosti a dovednosti pro pochopení problematiky životního prostředí v předmětech biologie a ekologie, a tělesná výchova. Pochopí vlastní odpovědnost za své jednání a aktivně se podílí svým chováním na řešení. Osvojí si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Člověk a svět práce Žák si je vědom svého odborného profilu, je vybaven znalostmi a kompetencemi a dokáže se úspěšně prosadit na trhu práce. Seznámí se se zákoníkem práce v oblasti vzniku pracovního poměru a pracovní smlouvy. V předmětech ekonomika, matematika a společenské vědy získá vědomosti a praktickým výcvikem dokáže využít ve svůj prospěch na trhu práce. Informační a komunikační technologie Cílem je informační gramotnost, naučit žáka používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro uplatnění se v praxi, ale i v procesu dalšího vzdělávání. Žák se naučí pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky v předmětech IKT a technická dokumentace na PC. 8

9 4. CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výuka je organizována denní formou dle organizačního řádu a rozvrhu stanoveným vedením školy Organizace výuky Výuka probíhá podle stálého rozvrhu hodin. Ve výuce je kladen důraz na tvořivost a iniciativnost učitelů i žáků. Základem spolupráce je využívání odborných učeben (multimediální učebny, učebny s interaktivními tabulemi, počítačové učebny). Vyučují se dva cizí jazyky: anglický a německý jazyk. Žák pokračuje v jazyce z předchozího vzdělávání. Škola organizuje tematické exkurze zaměřené na odborné předměty, návštěvy výstav a divadel. Do celého provozu školy se promítá průřezové téma člověk a životní prostředí, třídění odpadů na všech pracovištích školy. Enviromentální výchova má spojitost také v odborných předmětech a v mimoškolních aktivitách školy. Praxe je zaměřena na praktickou činnost, na chod firmy. Žák zde koordinuje své dovednosti ze všech odborných předmětů. V 1. ročníku na konci 2. pololetí škola organizuje povinnou dvoutýdenní odbornou praxi. Její obsah je orientován tak, aby žák poznal organizaci a prováděl činnosti reálných firem. Žák obdrží seznam vhodných pracovišť a jedno si zvolí. Škola sepisuje s firmou smlouvu o zabezpečení odborné praxe. Součástí smlouvy jsou odborné kompetence, kterých žák prozatím dosáhl. O průběhu praxe si vede žák podrobný záznam. Dokumentuje průběh praxe, uvede vlastní činnosti, které potvrdí zaměstnanec firmy, který vede praxi žáka. Na základě tohoto záznamu žák vypracuje zprávu a odevzdá ji v elektronické podobě do pěti dnů od ukončení praxe. Výsledek praxe je hodnocen v rámci předmětu praxe. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé praxe, kteří kontrolují žáka na pracovišti. O provedení kontroly pořídí Záznam o kontrole odborné praxe Způsob hodnocení žáků Hodnocení prospěchu a chování žáka je dle platných zákonných ustanovení a podle školního řádu (část klasifikace žáka), který sjednocuje požadavky z teoretického a praktického vyučování. Systém hodnocení je nejen v souladu se školním řádem, ale je individuálně pojat vzhledem k zapojení vyučujícího a využití metod výuky a hodnocení v procesu ověřování výsledků vzdělávání. Hodnocení probíhají zejména v rovině motivační, informativní a výchovné. Předmětem hodnocení je zvládnutí základních kompetencí. Jsou užívány různé formy hodnocení: ústní, písemné, testy, sebehodnocení. Většinou se hodnotí známkou, dále slovním hodnocením, bodovým hodnocením. V teoretickém vyučování jsou hodnoceny v ústní formě faktické znalosti, forma vyjadřování a vystupování žáka. V písemném hodnocení, které probíhá formou otevřených úloh nebo testem, zohledňuje si i grafická stránka. Dále se hodnotí domácí práce, referáty a aktivita žáka při vyučování, schopnost práce v týmu. V případě doporučení k individuální integraci žáka je zpracován individuální plán a žák je hodnocen slovně. V praktickém vyučování je hodnoceno zvládnutí dovedností a návyků, samostatná práce žáka, aktivita žáka, schopnost samostatné práce a spolupráce, přístup k řešení problémů, aplikace teorie do praxe. Hodnocení zahrnuje hodnocení odborné praxe v 1. ročníku. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami klade při hodnocení učitel důraz na ten druh projevu 9

10 žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Žák je hodnocen za příslušné období školního roku. Za první pololetí se vydává žákovi výpis z vysvědčení. Vysvědčení se vydává na konci školního roku Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Hodnocení se provádí dle ustanovení školního řádu, část klasifikace žáka. Škola pracuje s nadanými žáky. Učitelé vytipují ve svých předmětech nadané žáky, se kterými pracují a připravují je na soutěže (jazykové, účetnictví, ekonomické, sportovní), matematické olympiády. Pro zvýšení účinnosti a výsledků jednání u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami postupuje škola podle doporučení pedagogicko-psychologických poraden. Práce učitele spočívá ve volbě vhodných výukových prostředků. Žák je sledován a veden výchovnou poradkyní ve spolupráci s třídním učitelem. V případě ubytovaných žáků s vychovatelem. Vzdělávání žáka se sociálním znevýhodněním probíhá ve spolupráci pedagogů, výchovného poradce a preventisty patologických jevů (působí na škole jako studijní poradce nebo konzultant), kteří jsou seznámeni se sociálně kulturními zvláštnostmi těchto žáků, lépe tak chápou jejich projevy a problémy, a na základě toho jsou voleny vhodné vyučovací metody, individuální učební plán a společenský přístup k žákovi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Žák je prokazatelně seznámen s konkrétními pokyny, právními předpisy k zajištění BOZP a PO, zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními při vyučování, při školních akcích i mimo školu. Každoročně je žák na začátku školního roku seznámen třídním učitelem se školním řádem, s evakuačním řádem, je poučen o bezpečném chování, o první pomoci, o chování v případě úrazu nebo nemoci, dalším možném nebezpečím. Dokladem je zápis do třídní knihy. Před každou školní akcí a odbornou praxí je žák seznámen s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví pedagogem, který je pověřen organizací akce. Dokladem je žákem podepsaný formulář, který je založen u zástupce ředitelky školy. K dodržování BOZP a PO je žák veden v průběhu školního roku pedagogy vykonávajícími dohled. Žák je preventivně seznamován s možným způsobem ochrany své osoby před negativními jevy. 10

11 5. PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Škola: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47, Přerov Kód a název RVP L/51 Podnikání Název ŠVP: Podnikání RVP ŠVP Min. počet Počet Využití týdenních týdenních Vzdělávací oblasti disp. vyučovacích Vyučovací předmět vyučovacích Celkem a obsahové okruhy hodin hodin hodin celkem celkem Jazykové vzdělání Český jazyk 2 Český jazyk a literatura Cizí jazyky 5 Anglický jazyk, německý jazyk Ekonomika a právo 10 Ekonomika Právo Marketing a management Účetnictví a daně 8 Účetnictví 8 8 Písemná a ústní komunikace Daně Informatika a komunikace Estetické vzdělávání 3 Literatura a umění Vzdělání pro zdraví 4 Tělesná výchova 4 4 Volitelné vzdělávací oblasti Společenskovědní Matematická Přírodovědní 6 Společenské vědy Matematika Biologie a ekologie Disponibilní hodiny 21 Praxe Celkem

12 6. UČEBNÍ PLÁN - PODNIKÁNÍ Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Podnikání L/51 Podnikání Nástavbové studium Dvouleté denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem Český jazyk Cizí jazyk Literatura a umění Společenské vědy Matematika Tělesná výchova Biologie a ekologie Ekonomika Právo Účetnictví Daně Marketing a management Informatika a komunikace Učební praxe Celkem Výuka cizího jazyka žák pokračuje v cizím jazyce z předcházejícího vzdělávání. Učební praxe je realizována formou učební praxe v obou ročnících po 1 vyučovací hodině týdně. Na konci 1. ročníku je organizována čtrnáctidenní odborná praxe. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost 1. ročník 2. ročník Vyučování Odborná praxe 2 - Maturitní zkouška - 2 Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce) 5 2 Jarní prázdniny 1 1 Celkem

13 7. UČEBNÍ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ 1. Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle vyučovacího předmětu Učební osnova Český jazyk pro obor vzdělání L/51 PODNIKÁNÍ Cílem předmětu bude vzdělávání a komunikace v českém jazyce. Mezi touto jazykovou částí a předmětem literatura a umění existuje vzájemná provázanost. Cílem jazykového vzdělávání bude rozvíjení komunikační kompetenci žáka, používat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Charakteristika obsahu Učivo 1. ročníku je zaměřeno na principy a druhy komunikace, zákonitosti tvarosloví, popis a charakteristiku, lexikologii. Učivo 2. ročníku je zaměřeno na funkční styly, syntaktické a stylistické rozbory, slohové útvary a postupy. Pojetí výuky Na začátku každého celku je učivo vysvětleno kombinací výkladu a řízeného rozhovoru. V dalších hodinách těžiště učiva spočívá v získávání dovedností formou praktických cvičení. Součástí výuky je využití audiovizuální techniky jak v úloze motivační, tak v poloze vzdělávání. Žák pracuje s pravidly českého pravopisu a lexikony. Nedílnou součástí předmětu jsou samostatné práce žáka, slohové práce a referáty. Hodnocení výsledků žáků Žák se hodnotí ze samostatné písemné práce ve škole, z vypracování domácích úkolů, z aktivity v hodinách, z didaktických testů. Součástí hodnocení je ústní zkoušení. Při hodnocení se sleduje pravidelná a systematická příprava do hodin, využívání mezipředmětových vztahů, využívání teoretických znalostí v praktických ukázkách, plnění zadaných úkolů, správnost a úplnost vypracování, práce s jazykovými příručkami. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Z klíčových kompetencí jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní v mluvených i psaných projevech. Žák se učí vhodně prezentovat na veřejnosti, používat jazykové prostředky přiměřené situaci, vytvářet vlastní texty při respektování platných pravidel, pracovat samostatně i ve skupině, hodnotit výsledky své i ostatních. Z odborných kompetencí jsou rozvíjeny kompetence ve věcném a správném používání získaných vědomostí a dovedností. Žák se orientuje v masových médiích, využívá je a kriticky hodnotí. Vyjadřuje, obhajuje a zdůvodňuje své názory. Své komunikační vybavení používá při obchodních nebo pracovních jednáních. Pracuje s jazykovými příručkami, aktivně vyhledává informace. 13

14 Průřezová témata Průřezová témata předmětu svým obsahem přispívají k tématům Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie. 2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Téma Počet hodin 1. Národní jazyk a jeho členění 2 2. Komunikace 3 3. Vypravování 5 4. Opakování tvarosloví 8 5. Popis a charakteristika 6 6. Lexikologie 8 Celkem 1. ročník Funkční styly 4 2. Sloh, slohotvorní činitelé 4 3. Syntax 6 4. Úvaha, kritika, recenze 6 5. Původ a vývoj českého jazyka 2 6. Útvary publicistického stylu 5 7. Výklad a projev 2 8. Stylistika 3 Celkem 2. ročník ročník Výsledky vzdělávání Žák: - zná zásady používání spisovného jazyka - rozliší jednotlivé útvary nespisovného jazyka - rozezná česká a moravská nářečí - chápe rozdíly projevů mluvených a psaných - je schopen slovního projevu s přiměřenými neverbálními projevy - respektuje pravidla kultivovaného chování a jednání - dodržuje společenské normy - využívá IKT k tvorbě a úpravě textů - charakterizuje slohový útvar - posoudí a zvolí jazykové prostředky - vytvoří vlastní text na zadané téma Učivo 1. Národní jazyk a jeho členění - Spisovný jazyk - Nespisovný jazyk - Nářečí 2. Komunikace - Verbální a neverbální komunikace - Komunikace mluvená a psaná - Elektronická komunikace, úprava a formátování textu 3. Vypravování - Ukázky textů, příklady vypravování - Osnova vypravování, jazykové prostředky - Slohová práce Počet hodin

15 - zná rozdělení slovních druhů, jejich charakteristiku - ovládá skloňování i časování - zvládá práci s odbornými příručkami - v komunikaci využívá poznatků z tvarosloví - vystihne podstatné rysy člověka - vyjadřuje se věcně, správně, jasně, formuluje vlastní názor - charakterizuje filmovou nebo literární postavu na základě četby nebo zhlédnutí filmu - požívá adekvátní slovní zásobu - rozezná jednotlivé vrstvy slovní zásoby, pracuje se slovníky, objasní významy slov - rozdělí slovo, odvozuje nová slova - vysvětlí rozdíl mezi synonymy, homonymy a antonymy - vytváří složeniny 4. Opakování tvarosloví - Tvarosloví u ohebných slovních druhů - Tvarosloví u neohebných slovních druhů - Práce s Pravidly českého pravopisu a různými lexikony 5. Popis a charakteristika - Popis prostý, odborný, umělecký - Charakteristika přímá a nepřímá - Slohová práce 6. Lexikologie - Slovo, slovní zásoba, slovníky - Tvorba slov - Významy slov - Obohacování slovní zásoby - Vývojové tendence v současné slovní zásobě ročník Žák: - charakterizuje jednotlivé funkční styly - přiřadí texty k jednotlivým stylům - orientuje se v textu, pracuje s IKT při vyhledávání informací - vysvětlí pojem sloh - rozezná a charakterizuje jednotlivé slohové útvary - ovládá objektivní i subjektivní slohotvorné činitele - rozezná větu jednoduchou, jednočlennou a souvětí - ovládá základní rozvíjející se větné členy, identifikuje je v textu - ovládá podřadicí a souřadicí spojky, - zná druhy vedlejších vět - provede větný a jazykový rozbor - charakterizuje jednotlivé slohové útvary - pracuje s jazykovými prostředky - rozumí obsahu textů - napíše úvahu nebo kritiku jako slohovou práci - zařadí češtinu do rodiny jazyků - vysvětlí vývoj češtiny v historickém kontextu - zná vývoj písma na našem území - ovládá zařazení evropských jazyků do jazykových skupin 1. Funkční styly - Základní rozdělení funkčních stylů - Charakteristika jednotlivých stylů - Jazykové prostředky - Výstavba textu 2. Sloh, slohotvorní činitelé - Slohové útvary a postupy - Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní 3. Syntax - Věta jednoduchá, věty jednočlenné - Základní a rozvíjející větné členy - Souvětí souřadné a podřadné - Větné a jazykové rozbory 4. Úvaha, kritika, recenze - Charakteristika jednotlivých útvarů - Jazykové prostředky - Ukázky textů - Slohová práce úvaha, kritika 5. Původ a vývoj českého jazyka - Indoevropské jazyky - Zařazení češtiny do struktury jazyků - Historický vývoj českého jazyka

16 - rozezná jednotlivé novinářské útvary - napíše článek do novin - charakterizuje zákonitosti reklamy a propagace - vysvětlí základní pojmy stylistiky - rozliší jednotlivé stylistické nedostatky - správně přeformuluje text - charakterizuje jednotlivé slohové útvary - rozebere ukázky ze stylistického a jazykového hlediska 6. Útvary publicistického stylu - Novinářský styl - Reklama a propagace 7. Stylistika - Stylistické chyby a nedostatky - Formální zásady psaní textu 8. Výklad a projev - Charakteristika obou slohových útvarů - Jazykové prostředky, ukázky textů

17 1. Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle vyučovacího předmětu Učební osnova Literatura a umění pro obor vzdělání L/51 PODNIKÁNÍ Cílem předmětu bude vzdělávání a komunikace v českém jazyce a estetické vzdělávání, literatura a ostatní druhy umění. Mezi oběma částmi existuje vzájemná provázanost. Cílem literárního vzdělávání bude výchova ke čtenářství a interpretaci uměleckých děl. Charakteristika obsahu Učivo 1. ročníku je zaměřeno na počátky literárních pramenů, pokračuje přes všechny literární směry starověku a středověku a končí literárním přehledem konce 19. století. Učivo 2. ročníku je pak zaměřeno především na přehled literatury a umění v průběhu 20. století a nejvýznamnější autory současnosti. Do obou ročníků se aktuálně zařazuje kulturní přehled, reprodukce vybraných literárních děl a tvůrčí práce s textem. Pojetí výuky Na začátku každého celku je učivo vysvětleno kombinací výkladu a řízeného rozhovoru. Součástí výuky je využití audiovizuální techniky jak v úloze motivační, tak v poloze vzdělávání. Žák pracuje s čítankou, namnoženými texty a v některých případech i samotnými knihami autorů, popřípadě s obrázky právě probíraných stylů v architektuře, výtvarném umění apod. či hudebními ukázkami. Nedílnou součástí předmětu jsou samostatné práce žáků, prezentace a referáty. Hodnocení výsledků žáků Žák se hodnotí ze samostatné písemné práce ve škole, z vypracování domácích úkolů, z aktivity v hodinách, z didaktických testů. Součástí hodnocení je ústní zkoušení. Při hodnocení se sleduje pravidelná a systematická příprava do hodin, používání mezipředmětových vztahů, využívání teoretických znalostí v praktických ukázkách, plnění zadaných úkolů, správnost a úplnost vypracování. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Z klíčových kompetencí jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní v mluvených i psaných projevech. Žák se učí vhodně prezentovat na veřejnosti, používat jazykové prostředky přiměřené situaci, vytvářet vlastní texty při respektování platných pravidel, pracovat samostatně i ve skupině, hodnotit výsledky své i ostatních. Z odborných kompetencí jsou rozvíjeny kompetence ve věcném a správném používání získaných vědomostí a dovedností. Žák se orientuje v masových médiích, využívá je a kriticky hodnotí. 17

18 Vyjadřuje, obhajuje a zdůvodňuje své názory, chápe význam umění pro člověka a získává přehled o kulturním dění. Své komunikační vybavení používá při obchodních nebo pracovních jednáních. Průřezová témata Průřezová témata předmětu svým obsahem přispívají k tématům Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie. 2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Téma Počet hodin 1. Literární teorie 6 2. Nejstarší literární památky 5 3. Počátky písemnictví u nás 5 4. Literatura doby husitské 3 5. Renesance 8 6. Baroko 2 7. Národní obrození 2 8. Světový romantismus Český romantismus Realismus ve světové literatuře Realismus v české literatuře Generace májovců Ruchovci a lumírovci 3 Celkem 1. ročník Nové umělecké směry ve světové literatuře na konci 19. stol Protispolečenští buřiči 5 3. Odraz 1. světové války v české i světové literatuře 8 4. Nové umělecké směry 20. let 20. stol. ve světové literatuře 2 5. Meziválečná česká poezie a próza 9 6. Odraz 2. světové války v české i světové literatuře Česká literatura po roce Světová literatura po roce Vývoj divadla v průběhu 20. století 9 Celkem 2. ročník ročník Žák: - charakterizuje jednotlivé literární druhy a žánry - rozliší konkrétní literární díla - orientuje se ve výstavbě básnického díla - zvládne rozbor textu - charakterizuje nejstarší kultury v historickém kontextu - orientuje se ve starověké literatuře - reprodukuje stěžejní díla antiky - chápe význam bible pro rozvoj kultury a 1. Literární teorie - Základní literárně vědné pojmy - Literární druhy a žánry - Výstavba veršovaných skladeb - Rozbory textů 2. Nejstarší literární památky - Mezopotamská a egyptská literatura - Bible a její význam - Indická a čínská literatura - Antika

19 vzdělanosti - charakterizuje jednotlivá období staré české literatury v historickém kontextu - zná a zařadí vybrané literární památky - vyjmenuje významné gotické památky u nás - vysvětlí pojem reformace církve - vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé představitele reformace - posoudí důsledky husitských válek na vývoj kultury u nás - chápe podstatu renesance - vyjmenuje významné malíře, sochaře a architekty doby renesance - chápe stavbu sonetu - charakterizuje jednotlivé spisovatele - italské a francouzské renesance, rozebere jejich tvorbu - chápe historické souvislosti vývoje literatury u nás - reprodukuje vybrané dílo W. Shakespeara - prezentuje hlavní znaky baroka, své znalosti doloží na praktických ukázkách - vysvětlí rozdíl mezi exulantskou a domácí literaturou - charakterizuje dílo a odkaz J. A. Komenského - vyjmenuje barokní památky v našem okolí - charakterizuje jednotlivé etapy NO - vysvětlí význam NO pro další vývoj u nás - vyjmenuje jednotlivé představitele NO, rozebere jejich dílo a přínos pro českou kulturu - vysvětlí souvislosti mezi historickým vývojem a literaturou - zařadí jednotlivé autory do zemí původu a přiřadí k nim dílo - vystihne a interpretuje přečtený text - charakterizuje osobní styl každého autora - debatuje o mravních hodnotách hlavních hrdinů, vyjádří svůj názor a soud - rozebere díla jednotlivých autorů - chápe historické souvislosti vývoje literatury - vysvětlí pojmy realismus a naturalismus - aplikuje morálku realistických hrdinů na dnešní svět - vyhodnotí sociální poměry té doby 3. Počátky písemnictví u nás - Staroslověnská kultura - Středověká česká literatura - Literatura 14. stol., významné gotické památky 4. Literatura doby husitské - Předhusitská literatura - Život a dílo Jana Husa - Literatura polipanská 5. Renesance - Renesance ve výtvarném umění a architektuře - Představitelé italské renesance - Francouzská renesance - Španělská renesance - Anglická renesance - Humanismus a renesance u nás 6. Baroko - Představitelé evropského baroka - Česká exulantská a domácí literatura - Lidová slovesnost - Barokní umění v našem okolí 7. Národní obrození (NO) - Historické okolnosti vzniku NO - Hlavní představitelé NO 2 8. Světový romantismus - Představitelé anglického romantismu - Představitelé francouzského romantismu - Představitelé ruského romantismu 9. Český romantismus - Život a dílo K. H. Máchy - Život a dílo J. K. Tyla - Život a dílo K. J. Erbena 10. Realismus ve světové literatuře - Anglický realismus - Francouzský realismus a naturalismus - Ruský realismus

20 - ovládá díla Němcové a Borovského, rozebere jejich tvorbu - charakterizuje dobu z hlediska historického vývoje - orientuje se v tvorbě jednotlivých autorů - reprodukuje vybraná díla - vysvětlí pojem almanach Máj - charakterizuje tvorbu jednotlivých autorů - chápe význam májovců pro další vývoj české literatury - vysvětlí pojem škola národní a kosmopolitní - zná představitele obou směrů - reprodukuje vybraná díla - charakterizuje význam překladatelské činnosti 11. Realismus v české literatuře - Počátky realismu v díle Borovského a Němcové - Vědecký realismus - Historická próza - Vesnická próza - Realistické drama 12. Generace májovců - Vysvětlení pojmu - Představitelé májovců a jejich tvorba 13. Ruchovci a lumírovci - Charakteristika školy národní a kosmopolitní - Představitelé jednotlivých směrů, jejich dílo ročník Žák: - charakterizuje jednotlivé umělecké směry - zná hlavní představitele a jejich díla - přiřadí ukázky k jednotlivým směrům - rozebere díla z pohledu literární teorie - vysvětlí pojem protispolečenští buřiči - zná představitele a průřez jejich tvorbou - rozebere vybraná díla - porozumí historickým okolnostem 1. světové války - rozdělí autory podle pohledu na válku - charakterizuje pojem legionář, legionářská literatura - zná hlavní představitele světové literatury první poloviny 20. století, orientuje se v jejich tvorbě - vysvětlí pojmy kubismus, futurismus, surrealismus - vyjmenuje významné malíře a umělce té doby - charakterizuje tvorbu jednotlivých autorů, rozebere a zařadí jejich díla k příslušným směrům - vysvětlí pojem proletářská poezie, poetismus, surrealismus - přiřadí jednotlivým pojmům stěžejní autory a jejich díla - rozebere ukázky z teoretického hlediska - rozdělí prózu podle zaměření 1. Nové umělecké směry ve světové literatuře na konci 19. stol. - Impresionismus, symbolismus, dekadence - Prokletí básníci - Představitelé světové literatury, jejich tvorba 2. Protispolečenští buřiči - Charakteristika literatury konce 19. století - Představitelé buřičů - Rozbory děl vybraných autorů 3. Odraz 1. světové války v české i světové literatuře - Čeští autoři a jejich reakce na válku - Legionářská literatura - Představitelé světové literatury první poloviny 20. století 4. Nové umělecké směry 20. let 20. stol. ve světové literatuře - Kubismus, futurismus, surrealismus - Významní malíři a umělci - Představitelé literatury, jejich tvorba 5. Meziválečná česká poezie a próza - Proletářská poezie, poetismus - Surrealismus - Demokratický proud - Sociální próza - Psychologický román

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE (KRJ) Obor vzdělání: 63-41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 15 (5 hodiny týdně) Platnost:

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více