ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Profil absolventa Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební plán podnikání Učební osnovy jednotlivých předmětů...13 Český jazyk...13 Literatura a umění 17 Anglický jazyk Německý jazyk...30 Společenské vědy...35 Matematika...39 Tělesná výchova...44 Biologie a ekologie...48 Ekonomika...53 Právo...57 Účetnictví...60 Daně...65 Management a marketing...69 Informační a komunikační technologie...75 Učební praxe Materiální a personální zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery Autorský kolektiv

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Kraj Olomoucký Podnikání L/51 Podnikání střední vzdělání s maturitní zkouškou dvouleté nástavbové, denní Jméno ředitele: Kontakt pro komunikaci se školou: Ing. Pavel Horký Ing. Petr Hlobil Tel: fax: Web: Adresa: Platnost ŠVP: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47, Přerov od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem Schváleno dne. Vyjádření školské rady 3

4 2. PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Způsob ukončení a certifikace: Podnikání L/51 Podnikání střední vzdělání s maturitní zkouškou dvouleté nástavbové, denní maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: Úspěšné ukončené studium vzdělávacího oboru s výučním listem. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Součástí přijímacího řízení jsou pouze všeobecné podmínky, není nutná žádná specifická zkouška, žák nekoná přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou rozhodující výsledky žáka na střední škole a výstupní hodnocení toho, jak žák splnil cíle vzdělávání stanovené pro střední vzdělávání s výučním listem. Předpokladem pro přijetí žáka ke studiu je doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Uplatnění absolventa v praxi Absolvent bude připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní administrativní činnosti. Získá znalosti a dovednosti v řízení vlastní firmy v oboru, na který se připravoval v předcházejícím studiu. Absolvent bude připraven pracovat jako účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce firem Kompetence absolventa Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žák prohloubil a rozvinul, v návaznosti na dosažené vzdělání následující klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence Realizace klíčových kompetencí probíhá ve vzdělávacím procesu zvýšením kvality vzdělávání, především prohloubením individuálního přístupu k žákovi, rozvíjením jeho základní klíčové kompetence pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. V každém předmětu jsou utvářeny klíčové kompetence žáka, což je uvedeno v úvodu učebních osnov jednotlivých předmětů. Užití jednotlivých organizačně didaktických forem výuky rozvíjí určitý typ kompetencí. Škola organizuje sportovní a společenské akce, podporuje volnočasové aktivity žáka v rámci preventivního programu školy. Ve výuce i mimo ni se uplatňuje estetická výchova, individuální přístup k žákovi na bázi partnerství, zvyšuje se podíl samostatné činnosti žáka a motivace žáka k aktivní účasti na vlastním seberozvoji, zvyšuje se osobní odpovědnost žáka. Žák je veden ke schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítění se do situací ostatních a respektování jejich přesvědčení nebo názorů. 4

5 a) Kompetence k celoživotnímu učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen se učit efektivně, vyhodnocoval dosažené výsledky a reálně si stanovoval potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání a sebevzdělávání.je motivován k celoživotnímu učení. Využívá různé informační zdroje, aplikuje získané znalosti a zkušenosti v práci. b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Absolvent získá schopnost úspěšně budovat svoji profesní kariéru a bude připraven zvládat podnikatelské činnosti, samostatně řešit běžné pracovní a mimopracovní problémy, orientoval se na trhu práce, byl aktivní při hledání zaměstnání. c) Personální a sociální kompetence Absolvent bude připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti pracovní a zájmové. Pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů. d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s informacemi Absolvent bude připraven využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s osobním počítačem a jeho programovým vybavením, využívat vhodné prostředky online a offline komunikace. e) Kompetence k řešení problémů Absolvent získá dovednost samostatně nebo v týmu řešit pracovní a jiné problémy, postupovat při řešení problému systematicky, zdůvodnit svůj postup jiným lidem, pracovat v týmu. f) Komunikativní kompetence Absolvent získá schopnost souvisle se vyjadřovat v písemné a ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci. g) Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolvent získá postoje uznávané v demokratické společnosti, znalosti právního řádu ČR a bude veden je užívat v praxi. h) Matematická a finanční gramotnost Absolvent bude veden využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, ke zvládnutí sociálních a ekonomických záležitostí, být finančně gramotný, orientovat se v problematice peněz a cen, zvládnout pracovní, rodinný a osobní rozpočet včetně správy finančních aktivit a závazků Odborné kompetence absolventa: a) Provádět administrativní činnosti Absolvent získá schopnosti užívat písemné a elektronické komunikace v praxi, pracovat dle ČSN a psát hmatovou metodou všemi deseti v co nejkratším čase, dosahovat co nejvyšší rychlosti a co nejnižší chybovosti, vypracovat tabulky dle normy, orientovat se v sekretářských pracích a psát obchodní dopisy. b) Provádět základní podnikové činnosti Bude rozvíjeno ekonomické myšlení absolventa, hospodárné jednání a chování. Absolvent získá 5

6 znalosti z oblasti mikroekonomie základní podnikové činnosti firem, základních pojmů pro podnikatelskou činnost hlavní činností, zásobováním, personální činností, odbytem, hospodařením podniku a jeho financováním s využitím vlastních a cizích zdrojů, o marketingových nástrojích a managementu. Absolvent bude veden k hospodárnému jednání, chování a uplatňování ekonomických hledisek při alokaci zdrojů. Absolvent získá základní teoretické znalosti z oblasti makroekonomických ukazatelů, k posouzení stavu národního a světového hospodářství, poznatky o daňové evidenci podnikatelů a účetnictví firem a ucelené představy o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím číselným vyjádřením, zajišťování potřeby investic, hodnocení investičních příležitostí, zabezpečování základní personální činnosti, uplatnění obchodního přístupu při jednání s klienty. c) Efektivně hospodařit s finančními prostředky Absolvent se orientuje v subjektech finančního trhu, činnosti bank a obchodování s cennými papíry. Provádí platební styk. Orientuje se v daňovém systému a umí vypočítat daňovou povinnost. Vypočítává a odvádí zákonné odvody. Účtuje pohledávky, závazky, náklady a výnosy. Provádí účetní uzávěrku. d) Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Absolvent získá znalost základních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, systému péče o zdraví pracujících, zásady poskytování první pomoci. e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Absolvent bude veden chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovat stanovené normy. f) Jednat ekonomicky v souladu se strategií udržitelného rozvoje Absolvent získá znalost společenského ohodnocení vykonané práce, nakládání s materiály, energiemi a odpady ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 6

7 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název: Kód oboru: Podnikání L/51 Platnost školního vzdělávacího programu od 1. září 2011, počínaje 1. ročníkem. Adresa: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Délka a forma studia: Dosažené vzdělání: dvouleté nástavbové, denní střední vzdělání s maturitní zkouškou Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: Úspěšné ukončené studium vzdělávacího oboru s výučním listem. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu. Součástí přijímacího řízení jsou pouze všeobecné podmínky, není nutná žádná specifická zkouška, žák nekoná přijímací zkoušku. Pro přijetí jsou rozhodující výsledky žáka na střední škole a výstupní hodnocení toho, jak žák splnil cíle vzdělávání stanovené pro střední vzdělávání s výučním listem. Předpokladem pro přijetí žáka ke studiu je doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru podle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Způsob ukončení vzdělávání Ukončení vzdělávání je podle platných předpisů MŠMT ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia na středních školách. Dokladem o dosaženém středním vzdělání je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen prohlubovat si specifické znalosti v oboru samostudiem, různými školeními a kurzy. Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky - Český jazyk a literatura - Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk) nebo Matematiky Povinné zkoušky v rámci profilové části maturitní zkoušky - Praktická zkouška - Ekonomika (součástí zkoušky je Účetnictví a Daně) - Marketing a management (součástí zkoušky je Právo) Volitelná zkouška - Cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk) - Matematika - Informatika 7

8 Realizace klíčových kompetencí Probíhá ve vzdělávacím procesu zvýšením kvality vzdělávání, především prohloubením pomocí individuálního přístupu k žákovi, rozvíjí jeho základní klíčové kompetence pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. V každém předmětu jsou utvářeny klíčové kompetence žáka, což je uvedeno v úvodu učebních osnov jednotlivých předmětů. Užití jednotlivých organizačně didaktických forem výuky rozvíjí určitý typ kompetencí. Škola organizuje sportovní a společenské akce, podporuje volnočasové aktivity žáka v rámci preventivního programu školy. Ve výuce i mimo ni se uplatňují prvky estetické výchovy, individuální přístup k žákovi na bázi partnerství, zvyšuje se podíl samostatné činnosti žáka, motivuje žáka k aktivní účasti na vlastním seberozvoji, zvyšuje osobní odpovědnost žáka. Žák je veden k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních, i k ochraně životního prostředí, kulturních a společenských hodnot, vcítění se do situací ostatních a respektování jejich přesvědčení nebo názorů. Průřezová témata Učivo průřezových témat je v jednotlivých učebních osnovách označeno symbolem. Občan v demokratické společnosti Budování občanské gramotnosti žáka prolíná celým děním procesu vzdělávání. Ve vyučovacích předmětech český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka získá žák teoretické vědomosti. Demokratické klima školy utváří dovednosti žáka v získání vhodné míry sebevědomí, sebeodpovědnosti, dovednosti jednat s lidmi, diskutovat, hledat kompromisní řešení. Dále se naučí formulovat svá očekávání a priority. Člověk a životní prostředí Enviromentální vzdělávání a výchova poskytuje žákovi znalosti a dovednosti pro pochopení problematiky životního prostředí v předmětech biologie a ekologie, a tělesná výchova. Pochopí vlastní odpovědnost za své jednání a aktivně se podílí svým chováním na řešení. Osvojí si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Člověk a svět práce Žák si je vědom svého odborného profilu, je vybaven znalostmi a kompetencemi a dokáže se úspěšně prosadit na trhu práce. Seznámí se se zákoníkem práce v oblasti vzniku pracovního poměru a pracovní smlouvy. V předmětech ekonomika, matematika a společenské vědy získá vědomosti a praktickým výcvikem dokáže využít ve svůj prospěch na trhu práce. Informační a komunikační technologie Cílem je informační gramotnost, naučit žáka používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro uplatnění se v praxi, ale i v procesu dalšího vzdělávání. Žák se naučí pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky v předmětech IKT a technická dokumentace na PC. 8

9 4. CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výuka je organizována denní formou dle organizačního řádu a rozvrhu stanoveným vedením školy Organizace výuky Výuka probíhá podle stálého rozvrhu hodin. Ve výuce je kladen důraz na tvořivost a iniciativnost učitelů i žáků. Základem spolupráce je využívání odborných učeben (multimediální učebny, učebny s interaktivními tabulemi, počítačové učebny). Vyučují se dva cizí jazyky: anglický a německý jazyk. Žák pokračuje v jazyce z předchozího vzdělávání. Škola organizuje tematické exkurze zaměřené na odborné předměty, návštěvy výstav a divadel. Do celého provozu školy se promítá průřezové téma člověk a životní prostředí, třídění odpadů na všech pracovištích školy. Enviromentální výchova má spojitost také v odborných předmětech a v mimoškolních aktivitách školy. Praxe je zaměřena na praktickou činnost, na chod firmy. Žák zde koordinuje své dovednosti ze všech odborných předmětů. V 1. ročníku na konci 2. pololetí škola organizuje povinnou dvoutýdenní odbornou praxi. Její obsah je orientován tak, aby žák poznal organizaci a prováděl činnosti reálných firem. Žák obdrží seznam vhodných pracovišť a jedno si zvolí. Škola sepisuje s firmou smlouvu o zabezpečení odborné praxe. Součástí smlouvy jsou odborné kompetence, kterých žák prozatím dosáhl. O průběhu praxe si vede žák podrobný záznam. Dokumentuje průběh praxe, uvede vlastní činnosti, které potvrdí zaměstnanec firmy, který vede praxi žáka. Na základě tohoto záznamu žák vypracuje zprávu a odevzdá ji v elektronické podobě do pěti dnů od ukončení praxe. Výsledek praxe je hodnocen v rámci předmětu praxe. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé praxe, kteří kontrolují žáka na pracovišti. O provedení kontroly pořídí Záznam o kontrole odborné praxe Způsob hodnocení žáků Hodnocení prospěchu a chování žáka je dle platných zákonných ustanovení a podle školního řádu (část klasifikace žáka), který sjednocuje požadavky z teoretického a praktického vyučování. Systém hodnocení je nejen v souladu se školním řádem, ale je individuálně pojat vzhledem k zapojení vyučujícího a využití metod výuky a hodnocení v procesu ověřování výsledků vzdělávání. Hodnocení probíhají zejména v rovině motivační, informativní a výchovné. Předmětem hodnocení je zvládnutí základních kompetencí. Jsou užívány různé formy hodnocení: ústní, písemné, testy, sebehodnocení. Většinou se hodnotí známkou, dále slovním hodnocením, bodovým hodnocením. V teoretickém vyučování jsou hodnoceny v ústní formě faktické znalosti, forma vyjadřování a vystupování žáka. V písemném hodnocení, které probíhá formou otevřených úloh nebo testem, zohledňuje si i grafická stránka. Dále se hodnotí domácí práce, referáty a aktivita žáka při vyučování, schopnost práce v týmu. V případě doporučení k individuální integraci žáka je zpracován individuální plán a žák je hodnocen slovně. V praktickém vyučování je hodnoceno zvládnutí dovedností a návyků, samostatná práce žáka, aktivita žáka, schopnost samostatné práce a spolupráce, přístup k řešení problémů, aplikace teorie do praxe. Hodnocení zahrnuje hodnocení odborné praxe v 1. ročníku. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami klade při hodnocení učitel důraz na ten druh projevu 9

10 žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Žák je hodnocen za příslušné období školního roku. Za první pololetí se vydává žákovi výpis z vysvědčení. Vysvědčení se vydává na konci školního roku Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Hodnocení se provádí dle ustanovení školního řádu, část klasifikace žáka. Škola pracuje s nadanými žáky. Učitelé vytipují ve svých předmětech nadané žáky, se kterými pracují a připravují je na soutěže (jazykové, účetnictví, ekonomické, sportovní), matematické olympiády. Pro zvýšení účinnosti a výsledků jednání u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami postupuje škola podle doporučení pedagogicko-psychologických poraden. Práce učitele spočívá ve volbě vhodných výukových prostředků. Žák je sledován a veden výchovnou poradkyní ve spolupráci s třídním učitelem. V případě ubytovaných žáků s vychovatelem. Vzdělávání žáka se sociálním znevýhodněním probíhá ve spolupráci pedagogů, výchovného poradce a preventisty patologických jevů (působí na škole jako studijní poradce nebo konzultant), kteří jsou seznámeni se sociálně kulturními zvláštnostmi těchto žáků, lépe tak chápou jejich projevy a problémy, a na základě toho jsou voleny vhodné vyučovací metody, individuální učební plán a společenský přístup k žákovi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Žák je prokazatelně seznámen s konkrétními pokyny, právními předpisy k zajištění BOZP a PO, zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními při vyučování, při školních akcích i mimo školu. Každoročně je žák na začátku školního roku seznámen třídním učitelem se školním řádem, s evakuačním řádem, je poučen o bezpečném chování, o první pomoci, o chování v případě úrazu nebo nemoci, dalším možném nebezpečím. Dokladem je zápis do třídní knihy. Před každou školní akcí a odbornou praxí je žák seznámen s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví pedagogem, který je pověřen organizací akce. Dokladem je žákem podepsaný formulář, který je založen u zástupce ředitelky školy. K dodržování BOZP a PO je žák veden v průběhu školního roku pedagogy vykonávajícími dohled. Žák je preventivně seznamován s možným způsobem ochrany své osoby před negativními jevy. 10

11 5. PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Škola: Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47, Přerov Kód a název RVP L/51 Podnikání Název ŠVP: Podnikání RVP ŠVP Min. počet Počet Využití týdenních týdenních Vzdělávací oblasti disp. vyučovacích Vyučovací předmět vyučovacích Celkem a obsahové okruhy hodin hodin hodin celkem celkem Jazykové vzdělání Český jazyk 2 Český jazyk a literatura Cizí jazyky 5 Anglický jazyk, německý jazyk Ekonomika a právo 10 Ekonomika Právo Marketing a management Účetnictví a daně 8 Účetnictví 8 8 Písemná a ústní komunikace Daně Informatika a komunikace Estetické vzdělávání 3 Literatura a umění Vzdělání pro zdraví 4 Tělesná výchova 4 4 Volitelné vzdělávací oblasti Společenskovědní Matematická Přírodovědní 6 Společenské vědy Matematika Biologie a ekologie Disponibilní hodiny 21 Praxe Celkem

12 6. UČEBNÍ PLÁN - PODNIKÁNÍ Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Podnikání L/51 Podnikání Nástavbové studium Dvouleté denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem Český jazyk Cizí jazyk Literatura a umění Společenské vědy Matematika Tělesná výchova Biologie a ekologie Ekonomika Právo Účetnictví Daně Marketing a management Informatika a komunikace Učební praxe Celkem Výuka cizího jazyka žák pokračuje v cizím jazyce z předcházejícího vzdělávání. Učební praxe je realizována formou učební praxe v obou ročnících po 1 vyučovací hodině týdně. Na konci 1. ročníku je organizována čtrnáctidenní odborná praxe. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost 1. ročník 2. ročník Vyučování Odborná praxe 2 - Maturitní zkouška - 2 Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce) 5 2 Jarní prázdniny 1 1 Celkem

13 7. UČEBNÍ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ 1. Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle vyučovacího předmětu Učební osnova Český jazyk pro obor vzdělání L/51 PODNIKÁNÍ Cílem předmětu bude vzdělávání a komunikace v českém jazyce. Mezi touto jazykovou částí a předmětem literatura a umění existuje vzájemná provázanost. Cílem jazykového vzdělávání bude rozvíjení komunikační kompetenci žáka, používat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Charakteristika obsahu Učivo 1. ročníku je zaměřeno na principy a druhy komunikace, zákonitosti tvarosloví, popis a charakteristiku, lexikologii. Učivo 2. ročníku je zaměřeno na funkční styly, syntaktické a stylistické rozbory, slohové útvary a postupy. Pojetí výuky Na začátku každého celku je učivo vysvětleno kombinací výkladu a řízeného rozhovoru. V dalších hodinách těžiště učiva spočívá v získávání dovedností formou praktických cvičení. Součástí výuky je využití audiovizuální techniky jak v úloze motivační, tak v poloze vzdělávání. Žák pracuje s pravidly českého pravopisu a lexikony. Nedílnou součástí předmětu jsou samostatné práce žáka, slohové práce a referáty. Hodnocení výsledků žáků Žák se hodnotí ze samostatné písemné práce ve škole, z vypracování domácích úkolů, z aktivity v hodinách, z didaktických testů. Součástí hodnocení je ústní zkoušení. Při hodnocení se sleduje pravidelná a systematická příprava do hodin, využívání mezipředmětových vztahů, využívání teoretických znalostí v praktických ukázkách, plnění zadaných úkolů, správnost a úplnost vypracování, práce s jazykovými příručkami. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Z klíčových kompetencí jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní v mluvených i psaných projevech. Žák se učí vhodně prezentovat na veřejnosti, používat jazykové prostředky přiměřené situaci, vytvářet vlastní texty při respektování platných pravidel, pracovat samostatně i ve skupině, hodnotit výsledky své i ostatních. Z odborných kompetencí jsou rozvíjeny kompetence ve věcném a správném používání získaných vědomostí a dovedností. Žák se orientuje v masových médiích, využívá je a kriticky hodnotí. Vyjadřuje, obhajuje a zdůvodňuje své názory. Své komunikační vybavení používá při obchodních nebo pracovních jednáních. Pracuje s jazykovými příručkami, aktivně vyhledává informace. 13

14 Průřezová témata Průřezová témata předmětu svým obsahem přispívají k tématům Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie. 2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Téma Počet hodin 1. Národní jazyk a jeho členění 2 2. Komunikace 3 3. Vypravování 5 4. Opakování tvarosloví 8 5. Popis a charakteristika 6 6. Lexikologie 8 Celkem 1. ročník Funkční styly 4 2. Sloh, slohotvorní činitelé 4 3. Syntax 6 4. Úvaha, kritika, recenze 6 5. Původ a vývoj českého jazyka 2 6. Útvary publicistického stylu 5 7. Výklad a projev 2 8. Stylistika 3 Celkem 2. ročník ročník Výsledky vzdělávání Žák: - zná zásady používání spisovného jazyka - rozliší jednotlivé útvary nespisovného jazyka - rozezná česká a moravská nářečí - chápe rozdíly projevů mluvených a psaných - je schopen slovního projevu s přiměřenými neverbálními projevy - respektuje pravidla kultivovaného chování a jednání - dodržuje společenské normy - využívá IKT k tvorbě a úpravě textů - charakterizuje slohový útvar - posoudí a zvolí jazykové prostředky - vytvoří vlastní text na zadané téma Učivo 1. Národní jazyk a jeho členění - Spisovný jazyk - Nespisovný jazyk - Nářečí 2. Komunikace - Verbální a neverbální komunikace - Komunikace mluvená a psaná - Elektronická komunikace, úprava a formátování textu 3. Vypravování - Ukázky textů, příklady vypravování - Osnova vypravování, jazykové prostředky - Slohová práce Počet hodin

15 - zná rozdělení slovních druhů, jejich charakteristiku - ovládá skloňování i časování - zvládá práci s odbornými příručkami - v komunikaci využívá poznatků z tvarosloví - vystihne podstatné rysy člověka - vyjadřuje se věcně, správně, jasně, formuluje vlastní názor - charakterizuje filmovou nebo literární postavu na základě četby nebo zhlédnutí filmu - požívá adekvátní slovní zásobu - rozezná jednotlivé vrstvy slovní zásoby, pracuje se slovníky, objasní významy slov - rozdělí slovo, odvozuje nová slova - vysvětlí rozdíl mezi synonymy, homonymy a antonymy - vytváří složeniny 4. Opakování tvarosloví - Tvarosloví u ohebných slovních druhů - Tvarosloví u neohebných slovních druhů - Práce s Pravidly českého pravopisu a různými lexikony 5. Popis a charakteristika - Popis prostý, odborný, umělecký - Charakteristika přímá a nepřímá - Slohová práce 6. Lexikologie - Slovo, slovní zásoba, slovníky - Tvorba slov - Významy slov - Obohacování slovní zásoby - Vývojové tendence v současné slovní zásobě ročník Žák: - charakterizuje jednotlivé funkční styly - přiřadí texty k jednotlivým stylům - orientuje se v textu, pracuje s IKT při vyhledávání informací - vysvětlí pojem sloh - rozezná a charakterizuje jednotlivé slohové útvary - ovládá objektivní i subjektivní slohotvorné činitele - rozezná větu jednoduchou, jednočlennou a souvětí - ovládá základní rozvíjející se větné členy, identifikuje je v textu - ovládá podřadicí a souřadicí spojky, - zná druhy vedlejších vět - provede větný a jazykový rozbor - charakterizuje jednotlivé slohové útvary - pracuje s jazykovými prostředky - rozumí obsahu textů - napíše úvahu nebo kritiku jako slohovou práci - zařadí češtinu do rodiny jazyků - vysvětlí vývoj češtiny v historickém kontextu - zná vývoj písma na našem území - ovládá zařazení evropských jazyků do jazykových skupin 1. Funkční styly - Základní rozdělení funkčních stylů - Charakteristika jednotlivých stylů - Jazykové prostředky - Výstavba textu 2. Sloh, slohotvorní činitelé - Slohové útvary a postupy - Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní 3. Syntax - Věta jednoduchá, věty jednočlenné - Základní a rozvíjející větné členy - Souvětí souřadné a podřadné - Větné a jazykové rozbory 4. Úvaha, kritika, recenze - Charakteristika jednotlivých útvarů - Jazykové prostředky - Ukázky textů - Slohová práce úvaha, kritika 5. Původ a vývoj českého jazyka - Indoevropské jazyky - Zařazení češtiny do struktury jazyků - Historický vývoj českého jazyka

16 - rozezná jednotlivé novinářské útvary - napíše článek do novin - charakterizuje zákonitosti reklamy a propagace - vysvětlí základní pojmy stylistiky - rozliší jednotlivé stylistické nedostatky - správně přeformuluje text - charakterizuje jednotlivé slohové útvary - rozebere ukázky ze stylistického a jazykového hlediska 6. Útvary publicistického stylu - Novinářský styl - Reklama a propagace 7. Stylistika - Stylistické chyby a nedostatky - Formální zásady psaní textu 8. Výklad a projev - Charakteristika obou slohových útvarů - Jazykové prostředky, ukázky textů

17 1. Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle vyučovacího předmětu Učební osnova Literatura a umění pro obor vzdělání L/51 PODNIKÁNÍ Cílem předmětu bude vzdělávání a komunikace v českém jazyce a estetické vzdělávání, literatura a ostatní druhy umění. Mezi oběma částmi existuje vzájemná provázanost. Cílem literárního vzdělávání bude výchova ke čtenářství a interpretaci uměleckých děl. Charakteristika obsahu Učivo 1. ročníku je zaměřeno na počátky literárních pramenů, pokračuje přes všechny literární směry starověku a středověku a končí literárním přehledem konce 19. století. Učivo 2. ročníku je pak zaměřeno především na přehled literatury a umění v průběhu 20. století a nejvýznamnější autory současnosti. Do obou ročníků se aktuálně zařazuje kulturní přehled, reprodukce vybraných literárních děl a tvůrčí práce s textem. Pojetí výuky Na začátku každého celku je učivo vysvětleno kombinací výkladu a řízeného rozhovoru. Součástí výuky je využití audiovizuální techniky jak v úloze motivační, tak v poloze vzdělávání. Žák pracuje s čítankou, namnoženými texty a v některých případech i samotnými knihami autorů, popřípadě s obrázky právě probíraných stylů v architektuře, výtvarném umění apod. či hudebními ukázkami. Nedílnou součástí předmětu jsou samostatné práce žáků, prezentace a referáty. Hodnocení výsledků žáků Žák se hodnotí ze samostatné písemné práce ve škole, z vypracování domácích úkolů, z aktivity v hodinách, z didaktických testů. Součástí hodnocení je ústní zkoušení. Při hodnocení se sleduje pravidelná a systematická příprava do hodin, používání mezipředmětových vztahů, využívání teoretických znalostí v praktických ukázkách, plnění zadaných úkolů, správnost a úplnost vypracování. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Z klíčových kompetencí jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní v mluvených i psaných projevech. Žák se učí vhodně prezentovat na veřejnosti, používat jazykové prostředky přiměřené situaci, vytvářet vlastní texty při respektování platných pravidel, pracovat samostatně i ve skupině, hodnotit výsledky své i ostatních. Z odborných kompetencí jsou rozvíjeny kompetence ve věcném a správném používání získaných vědomostí a dovedností. Žák se orientuje v masových médiích, využívá je a kriticky hodnotí. 17

18 Vyjadřuje, obhajuje a zdůvodňuje své názory, chápe význam umění pro člověka a získává přehled o kulturním dění. Své komunikační vybavení používá při obchodních nebo pracovních jednáních. Průřezová témata Průřezová témata předmětu svým obsahem přispívají k tématům Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie. 2. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Téma Počet hodin 1. Literární teorie 6 2. Nejstarší literární památky 5 3. Počátky písemnictví u nás 5 4. Literatura doby husitské 3 5. Renesance 8 6. Baroko 2 7. Národní obrození 2 8. Světový romantismus Český romantismus Realismus ve světové literatuře Realismus v české literatuře Generace májovců Ruchovci a lumírovci 3 Celkem 1. ročník Nové umělecké směry ve světové literatuře na konci 19. stol Protispolečenští buřiči 5 3. Odraz 1. světové války v české i světové literatuře 8 4. Nové umělecké směry 20. let 20. stol. ve světové literatuře 2 5. Meziválečná česká poezie a próza 9 6. Odraz 2. světové války v české i světové literatuře Česká literatura po roce Světová literatura po roce Vývoj divadla v průběhu 20. století 9 Celkem 2. ročník ročník Žák: - charakterizuje jednotlivé literární druhy a žánry - rozliší konkrétní literární díla - orientuje se ve výstavbě básnického díla - zvládne rozbor textu - charakterizuje nejstarší kultury v historickém kontextu - orientuje se ve starověké literatuře - reprodukuje stěžejní díla antiky - chápe význam bible pro rozvoj kultury a 1. Literární teorie - Základní literárně vědné pojmy - Literární druhy a žánry - Výstavba veršovaných skladeb - Rozbory textů 2. Nejstarší literární památky - Mezopotamská a egyptská literatura - Bible a její význam - Indická a čínská literatura - Antika

19 vzdělanosti - charakterizuje jednotlivá období staré české literatury v historickém kontextu - zná a zařadí vybrané literární památky - vyjmenuje významné gotické památky u nás - vysvětlí pojem reformace církve - vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé představitele reformace - posoudí důsledky husitských válek na vývoj kultury u nás - chápe podstatu renesance - vyjmenuje významné malíře, sochaře a architekty doby renesance - chápe stavbu sonetu - charakterizuje jednotlivé spisovatele - italské a francouzské renesance, rozebere jejich tvorbu - chápe historické souvislosti vývoje literatury u nás - reprodukuje vybrané dílo W. Shakespeara - prezentuje hlavní znaky baroka, své znalosti doloží na praktických ukázkách - vysvětlí rozdíl mezi exulantskou a domácí literaturou - charakterizuje dílo a odkaz J. A. Komenského - vyjmenuje barokní památky v našem okolí - charakterizuje jednotlivé etapy NO - vysvětlí význam NO pro další vývoj u nás - vyjmenuje jednotlivé představitele NO, rozebere jejich dílo a přínos pro českou kulturu - vysvětlí souvislosti mezi historickým vývojem a literaturou - zařadí jednotlivé autory do zemí původu a přiřadí k nim dílo - vystihne a interpretuje přečtený text - charakterizuje osobní styl každého autora - debatuje o mravních hodnotách hlavních hrdinů, vyjádří svůj názor a soud - rozebere díla jednotlivých autorů - chápe historické souvislosti vývoje literatury - vysvětlí pojmy realismus a naturalismus - aplikuje morálku realistických hrdinů na dnešní svět - vyhodnotí sociální poměry té doby 3. Počátky písemnictví u nás - Staroslověnská kultura - Středověká česká literatura - Literatura 14. stol., významné gotické památky 4. Literatura doby husitské - Předhusitská literatura - Život a dílo Jana Husa - Literatura polipanská 5. Renesance - Renesance ve výtvarném umění a architektuře - Představitelé italské renesance - Francouzská renesance - Španělská renesance - Anglická renesance - Humanismus a renesance u nás 6. Baroko - Představitelé evropského baroka - Česká exulantská a domácí literatura - Lidová slovesnost - Barokní umění v našem okolí 7. Národní obrození (NO) - Historické okolnosti vzniku NO - Hlavní představitelé NO 2 8. Světový romantismus - Představitelé anglického romantismu - Představitelé francouzského romantismu - Představitelé ruského romantismu 9. Český romantismus - Život a dílo K. H. Máchy - Život a dílo J. K. Tyla - Život a dílo K. J. Erbena 10. Realismus ve světové literatuře - Anglický realismus - Francouzský realismus a naturalismus - Ruský realismus

20 - ovládá díla Němcové a Borovského, rozebere jejich tvorbu - charakterizuje dobu z hlediska historického vývoje - orientuje se v tvorbě jednotlivých autorů - reprodukuje vybraná díla - vysvětlí pojem almanach Máj - charakterizuje tvorbu jednotlivých autorů - chápe význam májovců pro další vývoj české literatury - vysvětlí pojem škola národní a kosmopolitní - zná představitele obou směrů - reprodukuje vybraná díla - charakterizuje význam překladatelské činnosti 11. Realismus v české literatuře - Počátky realismu v díle Borovského a Němcové - Vědecký realismus - Historická próza - Vesnická próza - Realistické drama 12. Generace májovců - Vysvětlení pojmu - Představitelé májovců a jejich tvorba 13. Ruchovci a lumírovci - Charakteristika školy národní a kosmopolitní - Představitelé jednotlivých směrů, jejich dílo ročník Žák: - charakterizuje jednotlivé umělecké směry - zná hlavní představitele a jejich díla - přiřadí ukázky k jednotlivým směrům - rozebere díla z pohledu literární teorie - vysvětlí pojem protispolečenští buřiči - zná představitele a průřez jejich tvorbou - rozebere vybraná díla - porozumí historickým okolnostem 1. světové války - rozdělí autory podle pohledu na válku - charakterizuje pojem legionář, legionářská literatura - zná hlavní představitele světové literatury první poloviny 20. století, orientuje se v jejich tvorbě - vysvětlí pojmy kubismus, futurismus, surrealismus - vyjmenuje významné malíře a umělce té doby - charakterizuje tvorbu jednotlivých autorů, rozebere a zařadí jejich díla k příslušným směrům - vysvětlí pojem proletářská poezie, poetismus, surrealismus - přiřadí jednotlivým pojmům stěžejní autory a jejich díla - rozebere ukázky z teoretického hlediska - rozdělí prózu podle zaměření 1. Nové umělecké směry ve světové literatuře na konci 19. stol. - Impresionismus, symbolismus, dekadence - Prokletí básníci - Představitelé světové literatury, jejich tvorba 2. Protispolečenští buřiči - Charakteristika literatury konce 19. století - Představitelé buřičů - Rozbory děl vybraných autorů 3. Odraz 1. světové války v české i světové literatuře - Čeští autoři a jejich reakce na válku - Legionářská literatura - Představitelé světové literatury první poloviny 20. století 4. Nové umělecké směry 20. let 20. stol. ve světové literatuře - Kubismus, futurismus, surrealismus - Významní malíři a umělci - Představitelé literatury, jejich tvorba 5. Meziválečná česká poezie a próza - Proletářská poezie, poetismus - Surrealismus - Demokratický proud - Sociální próza - Psychologický román

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od 1. 9. 2012. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ tel.: 481 131 050 Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace IČ: 14451018 DIČ: CZ14451018 www.skolalipa.cz, sekretariat@skolalipa.cz 470 06 Č. Lípa,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více