UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta PETRA PODZEMNÁ. III. ročník prezenční studium. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta PETRA PODZEMNÁ. III. ročník prezenční studium. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury PETRA PODZEMNÁ III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk Výchova ke zdraví VARIACE MOTIVŮ V DÍLE BOHUMILA HRABALA Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Igor Fic, Dr. OLOMOUC 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne vlastnoruční podpis

3 Děkuji panu doc. Mgr. Igoru Ficovi, Dr. za věnovaný čas, cenné rady a odborné vedení mé bakalářské práce a rovněž svým nejbližším za podporu v době psaní.

4 OBSAH OBSAH... 8 ÚVOD Biografie a bibliografie Specifika Hrabalových textů Vliv surrealismu Hospodská historka Koláž Montáž Variace, varianta, verze Motivický princip Typologie motivů Motiv snu, snáře Motiv snu v Tanečních hodinách pro starší a pokročilé Motivy smrti Motiv sebevraždy Motiv pochovávání sebevrahů Motiv smrti zvířat Motiv těla bez hlavy Motiv tonutí Motiv smrti jako nešťastné náhody Motiv reklamy Reklama za první republiky Reklama v meziválečném období Motivy erotické Motiv Spisku páně Batisty Motiv ženských ňader Motiv ženských vlasů Motiv erotického zboží ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 43

5 ÚVOD Zalíbení v Hrabalových prózách mě přimělo pokusit se do jeho tvorby proniknout hlouběji a z poněkud jiného pohledu. Ve své práci se zaměřím na čtyři hlavní skupiny motivů, které budou dále rozvíjeny, a to na motivy smrti, snu, reklamy a motivy erotické. Jelikož jsou právě motivy smrti v autorově tvorbě jedněmi z nejfrekventovanějších, věnuji jim větší pozornost. Jednotlivé motivy, které se pokusím rozebrat, jsou vybrány jen z několika děl autorovy bohaté bibliografie. Jedná se o tyto texty: Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky a jejich původní text, povídku Kain, dále Postřižiny, román Obsluhoval jsem anglického krále, povídku Dům, který se osvěžoval bleskem a některé z Hrabalových koláží a montáží. Zaměřím se především na motivy intertextové, tedy ty, které se opakují ve více Hrabalových textech, ale také na motivy v rámci jednoho díla. Cílem práce je zjistit, jak se v jednotlivých textech obměňuje jejich význam a hodnota. Kromě charakteristiky již zmíněného, stručně představím autorův životopis. Nastíním rovněž vlivy působící na jeho tvorbu a postupy, které rád uplatňoval. Definuji pojmy variace, varianta verze, u nichž jsem vycházela z publikace Susanne Roth Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala (1993). V části týkající se teorie motivu jsem využila díla Františka Všetičky Podoby prózy (1997). 5

6 1. Biografie a bibliografie 28. Března 1914 se Marii Kiliánové, v malém domku na Balbince, v Brně- Židenicích, narodil syn. Dostal jméno Bohumil. V domě svých prarodičů vyrůstal do svých tří let, tedy do doby, kdy se jeho matka seznámila s účetním pivovaru, Františkem Hrabalem. Za nedlouho se vzali, spolu se synem se odstěhovali do Polné a o tři roky později do Nymburka. Otec se zde stal správcem městského pivovaru. Krása městečka, kde se zastavil čas, se pro Hrabala stala zdrojem nejen básnických vjemů. Již odmala byl chlapec obdarován výborným pozorovacím talentem, rád naslouchal hovorům návštěvníků pivovaru a podnikal nekonečné toulky po okolí. Ovšem škola pro něj byla utrpením. Patřil k nepozorným žákům, dostával dvojky z mravů a na nymburské reálce strávil kvůli opakování kvarty celých osm let. Svoji zamlklost a roztržitost si kompenzoval šaškovskými kousky, jimiž bavil spolužáky. V roce 1924 navštívil pivovar otcův bratr, strýc Pepin. Původně přijel na návštěvu jen na čtrnáct dní, zůstal však u Hrabalů na celý život. Tento živelný člověk, o němž se dočteme v nejednom autorově díle, malého Bohumila velmi ovlivnil a především inspiroval. Po maturitě, kterou Hrabal složil na gymnáziu v Brně, následovalo studium práv v Praze. Pravidelně navštěvoval přednášky o literatuře, umění a filozofii. V letech podnikal cesty do Německa, Polska, Finska apod. V důsledku okupace a uzavření českých vysokých škol se vrátil do Nymburka. Od roku 1941 byl správcem železničního skladu a poté, od roku 1942 do jara roku 1945 zaměstnancem státních železnic. Po válce obnovil studia na Karlově univerzitě, kde byl za další rok promován na doktora práv. 6

7 Roku 1949 se Hrabalovi podařilo najít podnájem, bývalou kovářskou dílnu, kde se svými přáteli strávil několik let. Dva roky u něj bydlel grafik, člen skupiny explozionalistů, Vladimír Boudník a občas také básník Karel Marysko. V té době pracoval v Poldině huti v kladenských ocelárnách. Roku 1952 zde utrpěl úraz, což pro něj znamenalo dlouhou léčebnou kůru a následně rehabilitace. O dva roky později nastoupil do Sběrných surovin jako balič starého papíru. V Hrabalově tvorbě najdeme nepřeberné množství autobiografických prvků. Všechna zaměstnání v něm zanechala stopu a poskytla mu cenný materiál, který do svých děl pečlivě ukládal. V roce 1956 se oženil s Eliškou Plevovou. V autorových prózách ji najdeme jako Pipsi. Od roku 1963 až do své tragické smrti v únoru 1997 působil jako spisovatel z povolání. První literární pokusy se datují do doby autorova vysokoškolského studia. Se svým přítelem Karlem Maryskem, ovlivněni poetismem a surrealismem sepisovali své první verše. Jejich zájem o literaturu vedl 1945 ke společnému Manifestu neopoetismu. Několik básní se Hrabalovi podařilo otisknout v nymburských Občanských listech, avšak většina pokusů o vydání končila neúspěchem. Na počátku padesátých let se sblížil s řadou literárních osobností: s Jiřím Kolářem, Josefem Hiršalem, Jiřím Weilem, Emanuelem Fryntou aj., zejména však s Egonem Bondym a experimentátorským grafikem Vladimírem Boudníkem. V této době objevil autory a texty, které i v pozdějších dílech často připomínal: Haška, Klímu, Ungarettiho, Célina, Babela, Faulknera, Schopenhauera, Nietzscheho, Kafku, Čechova apod. Byla to doba, kdy žil v neustálé komunikaci s literaturou. Později už četl mnohem méně. Jeho pantheon byl záhy definitivně hotov, a třebaže se o 7

8 těchto jménech až do poslední chvíle vyslovoval s nadšením a s úctou, byl to spíše doklad vděčnosti a věrnosti, než stále aktualizovaného vztahu. V okamžiku, kdy Hrabal našel svou vlastní poetiku, zjevně ztratil zájem o četbu jako korektiv vlastního směřování. (PELÁN, J. 2002, s. 7) V letech přispíval verši a články do regionálních Občanských listů a zejména do Nymburských listů. Znovu začal časopisecky publikovat v roce 1959 v Květnu, dále přispíval do Plamene, Hosta do domu, Orientace, Tváře, Květů aj., v sedmdesátých letech také do exilových periodik Svědectví a Listy. Své lyrické pokusy shrnul do sbírky, jež měla vyjít pod názvem Ztracená ulička. Tato sbírka vychází z atmosféry malého města, snaží se vystihnout jeho kolorit, čerpá především z milostného rozčarování. Firma, která se ji chystala vydat, byla však po roce 1948 zlikvidována a ze spisů zbyly jen kartáčové otisky. (ZGUSTOVÁ, M., 1997, s. 53) Jeho nejstarší publikovaná práce Hovory lidí, jsou dvě drobné prózy či scénky ze života. Tyto snímky pouličně odposlouchávaných tlachů, vyšly roku 1957 jako příloha Zpráv Spolku českých bibliofilů. Avšak ve chvíli, kdy Hovory lidí vyšly, měl Hrabal v šuplíku již osmnáct let básnické praxe. Další čtyři roky uplynuly, než se Hrabal dočkal vydání své pseudo-prvotiny, povídkové sbírky Perlička na dně. O rok později vyšli Pábitelé. Perlička na dně i Pábitelé, mají prvopočátek v textech z let padesátých. Text z obou knih byly obsaženy ve sbírce Skřivánek na niti, jejíž výroba však byla komunistickým režimem zastavena. V pořadí třetí kniha Taneční hodiny pro starší a pokročilé vychází roku Jde o přepracovanou verzi Utrpení starého Werthera. Roku 1965 vychází Ostře sledované vlaky, které jsou o rok později zfilmovány Jiřím Menzlem. Její původní 8

9 znění, povídka Kain, bylo několikrát přepracováno. Další rok vychází výbor z povídek Automat svět, ilustrovaný kolážemi Jiřího Koláře. Mezi další práce z šedesátých let rovněž patří sbírka povídkových próz Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Jde o autorovo svědectví z doby kultu osobnosti. Dále vychází Toto město je ve společné péči obyvatel či Morytáty a legendy. Roku 1970 byla pro Mladou frontu přichystána k vydání kniha Poupata sbírka prací z let , obsahující devět různých textových oddílů, které zrcadlí autorův vývoj od jeho poetických počátků. Poslední oddíl obsahuje Majitelku hutí. Tohoto roku však nevyšla, byla jako mnohé další zadržena. V letech sedmdesátých píše Příliš Hlučnou samotu a ubírá se ke vzpomínkovým prózám, vychází Městečko u vody: Postřižiny, Městečko, kde se zastavil čas, Krasosmutnění, Harlekýnovy miliony. Silné autobiografické prvky najdeme také v trilogii: Svatby v domě, Vita nuova a Proluky. Ztvárnil zde vlastní život očima své manželky. Sborník vzpomínek na autorova přítele Vladimíra Boudníka s názvem Něžný barbar obsahuje kromě reprodukcí Boudníkovy grafiky a jeho fotografií, deníkové vzpomínky na zesnulého, jeho lidský i umělecký portrét, úryvky z korespondence apod. Téhož roku vychází román Obsluhoval jsem anglického krále. Od konce osmdesátých let Hrabal soustavně pěstoval specificky založenou esejistickou fejetonistiku povětšině utvářenou do podoby veřejných dopisů. Mezi tato díla patří Listopadový uragan, Ponorné říčky, Růžový kavalír, Aurora na mělčině, Večerníčky pro Cassia. Hojně rovněž publikoval glosy, drobné úvahy a komentáře ke svému dílu. Často poskytoval rozhovory. Několik z nich najdeme v díle Kličky na kapesníku. 9

10 2. Specifika Hrabalových textů 2. 1 Vliv surrealismu Francouzský básník Pierre Reverdy pravil: Čím vzdálenější a přesnější budou vztahy dvou sblížených skutečností, tím silnější bude obraz, tím větší bude jeho emotivní síla a básnická realita. (PELÁN, J., 2002, s. 9) A Hrabal právě tento princip s důsledností naplňuje. Vliv poetismu a především surrealismu je s výjimkou pozdních textů patrný v průběhu celé Hrabalovy tvorby. Autor využívá principy kolážové kompozice, má sklony k hyperbolické transformaci reálu, (PELÁN, J., 2002, s. 9) typický je neregulovaný proud vyprávění (například v Tanečních hodinách pro starší a pokročilé). Návaznost na surrealismus je u autora spjata spíše s jeho postupy než s obsahy a na rozdíl od surrealistů nepřiznává základní roli nevědomí. Podstatnou složku Hrabalova díla tedy tvoří automatický tet. Kompozice tohoto textu nedodržuje linii syžetovou, ale linii prožívanou, tedy jakýsi vnitřní syžet či příběh žití. Na rozdíl od romanopisce, který opírá své psaní právě o strukturu syžetovou, nás v kompozici typu proudu autor přesvědčuje o spontaneitě vytváření textu, o jeho improvizovanosti, o toku myšlenek, kterými se nechává unášet. Linie dostává podobu proudu a jako proud má být vnímána i čtenářem. Kompozice typu proudu je charakteristická také minimálním členěním. Kapitolový princip bývá nahrazen principem odstavcovým, což je patrné například v Něžném barbarovi. Pokud text zůstává na kapitoly rozdělen, je toto členění motivováno ryze technicky (například v díle Obsluhoval jsem anglického krále). Text 10

11 může být tvořen i proudem věty jediné jako v díle Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Hrabal používá ve svých dílech často tři tečky na konci věty. Výpověď v tomto případě směřuje k jakémusi otevřenému horizontu, kde vyprávění nekončí, pouze se vytrácí v nedohlednu. S tím souvisí i charakter smyslu, který tvorba odkrývá. Díla s pevnou syžetovou strukturou mají vesměs smysl jednoznačný, zatímco texty s kompozicí typu proudu ústí ke smyslu nejistému, k takovému, který má být čtenářem hledán Hospodská historka Způsob promluvy Hrabalových hrdinů vzbudil pozornost kritiků již v průběhu šedesátých let. V roce 1966 napsal Emanuel Frynta základní studii na toto téma. Srovnával zde Hrabala s Jaroslavem Haškem. Zaměřil se na prvky, které spojují jejich díla a určil hospodskou historku jako jednu z typických forem městského folklóru. Stanovil rovněž strukturní rysy tohoto útvaru: je zpravidla součástí širšího kontextu (debaty či zábavy), jeho téma nepřesahuje mez jednoho života a vychází převážně z osobního prožitku. Je improvizován a má tendence k hyperbole. Místem, kde se rodí tyto texty, nemusí být pouze hospoda. V nemalé míře také pracovní prostředí či jakákoliv situace nebo prostor, kde se lidé hojně sdružují. To vše může dát podnět pro vznik hospodské historky. Mezi hospodskou historkou Haškovou a Hrabalovou je značný rozdíl. U Haška se jedná vesměs o dobře pointované anekdoty, které můžou stát i mimo text samostatně, kdežto u Hrabala jde o útvar mnohem méně určitý, je tedy velmi důležité znát kontext, do něhož je příběh zasazen. (PELÁN, J., 2002) 11

12 Pro Hrabala je historka jen základní surovinou, podrobuje ji další literární transformaci. Susanne Roth (1993) v této souvislosti připomíná jeho zálibu v lidové triviální literatuře, tedy ve snářích, anekdotách apod Koláž Charakter textových koláží, které Hrabal sestavoval doslova s nůžkami v prstech (HODROVÁ, D., 2001, s. 468), najdeme v nejednom jeho díle. Míra autentičnosti těchto nastříhaných textů nebývá vždy příliš vysoká, Hrabal je sestavil z nesourodých citátů, které vybral z textů jiných autorů a z odposlouchaných rozhovorů. Nemají tedy žádný souvislý děj a je velmi těžké určit jejich hlavní téma. (SLAVÍČKOVÁ, M., 2004, s. 7) Vybrané, navzájem se lišící prvky jsou většinou beze změny, nově spojeny, přičemž švy jsou zpravidla zřetelně rozpoznatelné. Autor je pořadatelem materiálu, textu bez vypravěče, děje a hrdinů. Každý citát má vlastní byť neucelené téma a na okolní citáty nijak nenavazuje. (SLAVÍČKOVÁ, M., 2004, s. 11) Koláž zůstává často čistým citátem a důraz je položen především na konání. Mezi koláže můžeme zařadit texty Toto město je ve společné práci obyvatel a Legenda zahraná na strunách mezi kolébkou a rakví, jejichž původ vychází například z těchto pramenů: Pražské tajností od Pop. Biliánové, Attribute der Heiligen, Mysterium der Schachkunst či Snář Anny Novákové. Mezi další koláže patří také Morytát o veřejné popravě, Morytát, který sepsali čtenáři a Kluby poezie. Co se týče použitého materiálu, jsou mezi autorovými texty značné rozdíly. V koláži Toto město jsou citovány užité a vyslovené texty, zatímco v Klubech poezie jsou rytmicky střídavě pospojovány dvě Hrabalova dřívější díla, která se navzájem proplétají (Příliš hlučná samota a Něžný barbar). 12

13 2. 4 Montáž Vybrané úryvky z textu či hovoru jsou spíše přípravným stavebním materiálem, který je s výstavbou měněn. Kromě jasných přeryvů můžeme najít i plynulé přechody. Důraz je kladen především na nově vytvořený celek, v němž se jednotlivé úseky nemusí nutně odlišovat. Autor může do textu zařadit i úlohu vypravěče, což soudržnost textu značně posílí. Montáž je spíše výpůjčkou než citátem. Vypůjčení se liší od citátu tím, že nemá charakter odkazu; nesměřuje k tomu, aby bylo dáváno do vztahu se svým původem. (HODROVÁ, D., 2001, s. 81) Mezi montáže můžeme zařadit Krásnou Poldi, Bambino di Praga, Taneční hodiny či Mrtvomat. Ten vyšel už roku 1949 a je nejstarší známou montáží sestavenou výlučně z cizího materiálu různého původu. Do textu jsou vkomponovány neliterární texty - záznam hovoru mezi dvěma básníky, Kolářem a Bednářem, kdy Bednář shání loutku pro svého syna a se slovy: Máš tam, Koláři, ještě jednu smrt? přichází do Kolářovy dílny. V textu se mimo jiné také objevuje faktura národního podniku TOFA (soupis cínových vojáčků, zvířátek a betléma), nápisy z Nymburského hřbitova, zápisy z návštěv soudního lékařství, výčet procedur z lázní, hlášení důstojníka na Václavském náměstí, úryvky ze Svobodného slova, konkrétně z kategorie Výzva veřejnosti. Střed této symfonie vystříhal Hrabal z letáku pražského spolku Krematorium. Nalezneme zde odkazy na Snář Anny Novákové, se kterým se setkáváme například i v Tanečních hodinách. Výklady snů jsou seřazeny abecedně od A do Z. Autor používá tyto dva termíny, koláž a montáž, vesměs synonymně. Patří k nim i novotvar konfrontáž použitý pro Morytát, který sepsali čtenáři, jehož výstavba je totožná s montáží, Morytátem o veřejné popravě: v prvním případě se jedná o citáty ze čtenářských dopisů, v nichž se střídá jak pozitivní, tak negativní ohlas, a v případě druhém jde o dopisy anonymní, skýtající kritiku čtenářů na autorovy glosy. 13

14 2. 5 Variace, varianta, verze Opakování a transformace motivů v Hrabalově tvorbě s sebou přináší jisté komplikace související s chronologií některých děl. Často nám není známo, z jakého důvodu byly změny provedeny, zda záměrně či jednoduše z hravé chuti k pábení. Jak praví sám autor: Já totiž psal pořád, takže za dvacet let, než mě začali vydávat, jsem si naplnil šuplíky. Pak jsem to jenom bral z těch šuplíků a dával do tisku, to nejnovější, co bylo navrch, napřed, a to, co bylo dole nakonec, takže se stalo, že jak stárnu, moje tvorba vlastně mládne. (HRABAL, B., 1982, s. 76) Při posuzování různých textů musíme mít na paměti také časový odstup mezi jednotlivými zněními. V době mezi vydáními se může změnit kulturně politické ovzduší a s ním spojené literární normy. Ve variaci jsou podle Susanne Roth obměňovány kromě formálních i tematické prvky, obojí především ze spontánního hravého impulsu, nejsou podmíněny autocenzurou. (ROTH, S., 1993, s. 85) Jako příklad můžeme uvést Příliš hlučnou samotu ve třech variacích, z nichž první byla napsána ve verších. O variantě můžeme mluvit v případě, jestliže forma nebo obsah jsou změněny vzhledem k cíli, většinou vzhledem k uveřejnění. (ROTH, S., 1993, s. 86) Za variantu můžeme považovat například Krásnou Poldi, uvedenou ve výboru Poupata i v Inzerátu na dům, ve kterém už nechci bydlet. varianty. Verze je pojmem nadřazeným. Rothová dělí Hrabalovské verze na variace a 14

15 3. Motivický princip Motivický princip je v kompoziční výstavbě slovesného díla jedním z principů nejzávažnějších. František Všetička ve svém díle Podoby prózy, zmiňuje Borise Tomaševského a jeho pojetí motivu, podle něhož je motiv složka díla, která se už nedá dále dělit; je to nejmenší částečka tematického materiálu, což ve skutečnosti znamená, že každá věta má svůj motiv. (VŠETIČKA, F., 2001, str. 28) Při analýze rozsáhlejších děl je třeba zaměřit pozornost především na motivy dominantní, nosné. Nosný motiv má ve struktuře slovesného díla podobné postavení jako motiv v díle hudebním. Podstatou motivu v hudebním díle je pohyb a návratnost. Určitá tematická složka se v hudební skladbě střídavě objevuje a ztrácí, aby v závěrečné fázi byla nějakým způsobem završena a ukončena. Stejným způsobem prostupuje tematická složka i dílo slovesné. V určité fázi literárního díla se objeví tematická složka, která se vzápětí na to ztrácí; v modifikované podobě se objeví a ztratí ještě několikrát, aby v závěrečné části nějakým způsobem vyzněla. Celý tento proces včetně závěrečného vyznění tvoří motiv. Jeho jednotlivé tematické složky, které se objevují a zase ztrácejí, označují Tomaševskij a Mukařovský jako motivický prvek. (VŠETIČKA, F., 2001, str. 28) 3. 1 Typologie motivů Mezi základní typy motivů řadíme leitmotiv, což je vůdčí, příznačný motiv, hudebního původu. Prochází obvykle bohatým variačním procesem, v literárním díle má charakterizační, doprovodný ráz. Další a stěžejní motiv, kterým se budu ve své práci zabývat, intermotiv, je motiv, který se objevuje v různých dílech téhož autora, stěhuje se z jednoho díla do druhého. Vytváří jakousi vyšší kontinuitu mezi jednotlivými texty jednoho tvůrce. (VŠETIČKA, F., 2001, str. 29) 15

16 Motiv může a nemusí být ukončen. Ty z motivů, jež ukončeny jsou, lze podle způsobu závěrečného vyznění rozdělit do několika skupin, a to na motivy signální, deziluzivní, deflektivní, paradoxní, imperfektní, mysteriózní, falešný, metamorfozní, apoditní. Pro svou práci jsem si vybrala čtyři základní motivy, které budu dále rozvíjet a sledovat jejich proměny ve vybraných textech. Jsou to motivy snu, smrti, motivy reklamy a motivy erotické. 16

17 4. Motiv snu, snáře Tematika snů je bohatě zastoupena v literárních kolážích Mrtvomat, Legenda zahraná na strunách mezi kolébkou a rakví či v dílech jako Bambini di Praga, Taneční hodiny pro starší a pokročilé a také v několika povídkách souboru Pábitelé. Snáře odpovídají Hrabalově poetice, která staví zejména na kontrastech a na střetech různorodých motivů. Hrabal byl v tomto ohledu ovlivněn surrealisty. Jeho inspirace byla trvalá, podléhala však změně a přehodnocení. Dvojznačný postoj k surrealismu se vyvíjel od počátečního selektivního přijetí surrealistické metody k její pozdější parodii. Na rozdíl od surrealistického pojetí, v němž sny slouží k výzkumu vlastního nevědomí, jsou ve snářích pouhá hesla, která mají odhalit budoucnost jedince. Jde o šablonu, která je pro každého člověka stejná a na individuální nevědomé stavy se zřetel neklade. Kromě inspirace surrealismem, hraje významnou úlohu také seznámení s estetikou Skupiny 42, zejména pak s Jiřím Kolářem, který, jak připomíná Slavíčková: aktualizoval význam lidových snářů tím, že je zahrnul do velké skupiny inspirativního moderního městského folkloru. (SLAVÍČKOVÁ, M., 2004, s. 203) Hesla snáře vycházejí ze snů nejroztodivnějšího obsahu, jejich výklad se však téměř vždy dotýká základních existenciálních otázek: narození, smrti, lásky apod. Tím vznikají často bizarní a překvapivá spojení. Citáty ze snáře ozvláštňují jazyk díla, vnášejí do textu nečekaná slova a slovní spojení. Po roce 1948 bylo komunistickým režimem vydávání snářů zakázáno. Změna nastala až v šedesátých letech, kdy byly texty určitým způsobem vědecky odůvodněny a přestaly být brány jen jako sbírka pověr. 17

18 Hrabal si zaznamenával sny již v období, kdy své texty skládal pouze do šuplíků. Dá se říci, že právě tyto zápisky jsou jeho prvními prozaickými dílky. V době, kdy začaly vycházet jeho prvotiny, poznámky o snech do nich zařadil. Konkrétně do výboru Poupata, který se však napoprvé vydat nepodařilo, jelikož roku 1970 skončil ve stoupě. Až v roce 1991 se setkáváme se Zápisníkem snů, jehož vybrané části se objevují i v textech vydaných později. Shodná hesla ze snáře tedy v autorově díle najdeme několikrát v nezměněné podobě. Podle Slavíčkové by tolikeré opakování mohlo být podmíněno tím, že Hrabal v době vydání Tanečních hodin a Legendy nepředpokládal, že by jeho čtenáři znali texty Mrtvomat nebo Věčný Silvestr, které zůstaly v rukopise. (SLAVÍČKOVÁ, M., 2004, s. 205) Co se týče pramenů, na které autor odkazuje, jednoznačně převládá odkaz na Snář Anny Novákové. Podle Slavíčkové však Hrabal vycházel z mnoha dalších zdrojů, ve většině případů ze Storchova snáře. Jen několik hesel opravdu vychází z nejvíce zmiňovaného Snáře Anny Novákové. Pro srovnání pojetí zápisu snů jsem si vybrala dva texty s množstvím totožných hesel, a to Mrtvomat a Tanečních hodiny pro starší a pokročilé. Zatímco ve zmiňované koláži jde o heslovitý seznam snů, který zabírá několik stran textu a je seřazen abecedně stejně jako hesla ve Storchově snáři, v Tanečních hodinách je odkazem na sny prokládán dlouhý monolog strýce Pepina a sny jsou zde zasazeny do určitého kontextu. Mrtvomat svým strohým zápisem připomíná již zmiňovaný vliv surrealismu, avšak inspirace je zde spojena spíše s jeho parodováním. Právě doslovnou citaci ze snáře jako výklad vlastních snů surrealisté zavrhovali. 18

19 4. 1 Motiv snu v Tanečních hodinách pro starší a pokročilé Motiv snu zde nalezneme ve spojitosti s pohřbíváním, v následující ukázce i s nádechem grotesknosti. Hrabal v několika dílech připomíná pohřbívání sebevrahů, kteří by podle dávné křesťanské tradice měli být pochováni mimo hřbitov, aby posvátná půda hřbitova nebyla znesvěcena. ( ) a tak ten strejc se oběsil nakonec na hřbitově na kříži svý matky a farář nadával, že se znovu musí světit hřbitov, divíval jsem se, jak ve snáři Anny Novákový se mohla objevit věta, ve snách v kostele věšen býti, brzy se staneš představeným kostela, když sebevrah má býti pohřben v noci, ve vší tichosti a na místě zvláště odlehlém (HRABAL, B., 1989, s. 96) Při svém vyprávění v Tanečních hodinách strýc prozrazuje, že snáře se dá využít i jako prostředku, který působí na ženy. Formulace hesel používá k tomu, aby ženy získal, ale také k účelu naprosto opačnému. Nejlépe můžeme tyto pokusy sledovat v části, kdy se o Pepina uchází vedoucí mlékárny. ( ) tak jsem ji vypravoval, že kdyby se jí zdálo, že chytala ve snách bažanta, že brzy se do jejího srdéčka láska vloudí, a šéfová mi hned dala do kapsy stovku egyptek a prosila, abych pokračoval, a Cílka v kuchyni ukazovala nožem, kterej čistila, jak by podřízla svou představenou, který jsem řekl, nejhezčí ale sen je viděti dobře vytopenou světnici, to znamená milování dvou osob, a šéfová se vrtěla na židli a tak jsem jí pošeptal, ale nejmilejší sen, kterak se dva voli trkají, to že je opravdové štěstí v lásce, a hned jsem dodal, já že jsem na to doplatil, že jsem měl z toho ošklivou nemoc a že jsem byl na léčení v Brzadíně, a šéfová hned odsedla a šahala mi do kapsy pro ty egyptky, ale já jsem řekl, dámo, co se jednou dá, to se z ruky nevydá (HRABAL, B., 1989, s. 101) 19

20 ( ) že ale mívám sny, ve kterejch se mi zdává o kanárkovi zavřeným v kleci, a to podle Anny Novákový znamená, že navždy budu stižen touhou po svobodě, a ta mlíkařka mi šeptala, o jé, s vámi bych to chytila! (HRABAL, B., 1989, s. 101) Jak je vidno, Pepinovo vyprávění bylo pro ženy velmi důvěryhodné. ( ) to jsem vypravoval tý polský doktorce a ona si na mě lehla a optala se mě, kam si mě večír odvedete? a já jsem citoval snář Anny Novákové, čížka v kleci ve snách viděti, tvé prostopášné živobytí tě přivede ke špatným koncům, ale ta doktorka se zvedla a povídá, vyberte si tam lepší snění, jo? A tak jsem ji řekl, viděti ve spánku jubilejní výstavu znamená neukojitelný žár, a ta doktorka řekla, na začátek by to stačilo, a dělala na mě turecký voči (HRABAL, B., 1989, s. 104) Množství citátů ze snáře poukazuje na to, že pro vypravěče je výklad snů nedílnou součástí života, má pro něj obecnou platnost, je mu zdrojem životního poučení a často slouží dokonce jako návod k jednání. Ironický nádech mají citáty, kdy je pesimistický sen záměrně spojen s velmi optimistickým výkladem a naopak. ( ) to potom, slečno, romantickej člověk má i jemnější snění, běhavku míti ve snách znamená holdování při společnosti, manželku ve snách umříti viděti, to zase jako na potvoru značí vyplnění tvých tajných přání (HRABAL, B., 1989, s. 89) ( ) to máte, slečno, na frontě vás pochovají neznámo kam, jako byste ztratila kapesník, pak Anna Nováková řekne ve svým snáři, umrlčí hodinky držeti, svatba a ve snách v blázinci se nacházeti, veliké štěstí očekávej! (HRABAL, B., 1989, s. 97) 20

21 5. Motivy smrti 5. 1 Motiv sebevraždy Motiv sebevraždy patří v Hrabalově tvorbě k jednomu z motivů nejfrekventovanějších. Postavy odhodlané k tomuto činu mají určitý společný rys. Osoba, která se k suicidu rozhodla, o způsobu smrti neustále hovoří, připomíná ji v nejrůznějších situacích, je o svém činu pevně přesvědčená a dokáže si jej vždy obhájit. Sebevražedné jednání je v Hrabalových dílech asi nejčastěji spjato s milostným zklamáním. Mnohdy lidé nevidí jiné východisko z tíživé osobní situace nežli ukončit svůj život tou nejrychlejší cestou. Množství těch, kteří sáhli nejčastěji po revolveru právě kvůli nešťastné lásce, nám představuje strýc Pepin ve svém vyprávění v Tanečních hodinách. ( ) advokát Kir, ten co zprostředkoval náš barák a postavil si vilu vedle soudu, vodotrysky, palmy a mramorový sloup a na něm nahatou Evu, co měla pod nohama celej svět a kolem sebe růžovej sad, tak ten advokát se zastřelil, že jeho panička dala přednost chudýmu študentovi, jako v nějaký operetě (HRABAL, B., 1989, s. 81) ( ) Karásek se voběsil zrovna v tom lese, kde jste tloukli kamení, protože ta jeho mu chodila za jinýma (HRABAL, B., 1989, s. 94) S milostným neúspěchem vyúsťujícím v pokus o sebevraždu je spjata i následující ukázka z Ostře sledovaných vlaků. Mladý výpravčí Miloš Hrma shledává jediným možným vysvobozením ze svého traumatu smrt. Objedná si pokoj v hotelu a v horké vaně si podřeže žíly. Je však zachráněn zedníkem, který v tutéž dobu pracuje na chodbě, a na krátko umístěn do psychiatrické léčebny. 21

22 ( ) a potom jsem nastavil zápěstí a prořízl si pravou rukou zápěstí levačky a pak jsem vší silou udeřil zápěstím pravačky na tu obrácenou čepel zatemovanou do štokrlete. A vložil jsem obě ruce do horké vody, díval se, jak zvolna ze mne vytéká krev, jak voda je růžová, jak pořád ale ta krev tak znatelně proudí, jako by mi ze zápěstí někdo vytahoval dlouhý, pérující červený fáč, tančící závojíček (HRABAL, B., 1989, s. 32) Novela Ostře sledované vlaky je inspirovaná Goethovým Utrpením starého Werthera, Danteho Novým životem a Camusovým Cizincem. Vedle autobiografického základu vznikla přepracováním starších Hrabalových textů. Jedním z těchto textů a zároveň i základním stavebním kamenem všech dalších variant je existenciální povídka" Kain napsaná roku Jak už jsem zmínila, chronologie Hrabalových děl je v určitých případech poměrně nejasná, stejně jako pro nás mnohdy zůstává hádankou, z jakého důvodu byly ve vybraných dílech prováděny změny. I tato povídka byla podrobena četným úpravám. Nejdříve byla přepracována jako Fádní stanice, pocházející pravděpodobně z roku 1953, posléze jako Legenda o Kainovi z díla Morytáty a legendy. Ráda bych srovnala tentýž motiv, tedy motiv sebevraždy, v novele Ostře sledované vlaky a jejího původního znění v povídce Kain. Na rozdíl od prvně jmenovaného díla, v němž sebevražedný akt hraje druhotnou roli a vyvýšeno je zde spíše období protektorátu a druhé světové války očima zaměstnanců železnice, v Kainovi je tomu poněkud jinak. Podstatný rozdíl je již v motivu sebevraždy. Zatímco jednou si Hrma sáhne na život kvůli milostným problémům, v původním znění jde o jakési docílení vítězství nad sebou samým (HRABAL, B., 1991, str. 19) a také o to 22

www.zlinskedumy.cz EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky

www.zlinskedumy.cz EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky www.zlinskedumy.cz LITERÁRNÍ DÍLO RYSY DÍLA BOHUMILA A: Zvláštní druh vyprávění tzv. PÁBENÍ Pábení - slovo vymyslel básník Jaroslav Vrchlický (1853 1912), označil, pojmenoval tak chvíli, když kouřil doutník,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5260_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal. B Anotace Pracovní list zaměřený na rozbor textu Bohumila Hrabala, zopakování informací z daného historicko-společenského období, práce s pojmy z oblasti lexikologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, literární

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s vývojem moderního románu nejen

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Česká literatura od poloviny 19. století

Česká literatura od poloviny 19. století Česká literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LADISLAV FUKS Spalovač mrtvol VY_32_INOVACE_06_2_10_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Životopisné

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 06.02.2013 Autor: Mgr.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování 16.07.2013 Střední

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

J. Wolker Těžká hodina

J. Wolker Těžká hodina Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0805 Název učebního materiálu: Komplexní jazykový a literární rozbor uměleckých textů - pracovní

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_2_Bohumil_Hrabal Vyučovací

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 17. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _03_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 17. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _03_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 17. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _03_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Nechte. papír ožít... figurky z papíru a provázku. Isabelle Guiot-Hullot

Nechte. papír ožít... figurky z papíru a provázku. Isabelle Guiot-Hullot Nechte papír ožít... figurky z papíru a provázku Isabelle Guiot-Hullot Obsah Úvod 3 Materiál k výrobě 27 Základní postupy 28 obrázek návod S rodinou 36 Ach, ti zamilovaní! 4 36 Narození dítěte 5 36 Dítě

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- CJ2-2/17 Bohumil Hrabal Ostře sledované

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Paní mezičasu, Marek Adamík Radim Bačuvčík VeRBuM, Zlín 2012 ISBN

Paní mezičasu, Marek Adamík Radim Bačuvčík VeRBuM, Zlín 2012 ISBN P A N Í M E Z I Č A S U M A R E K A D A M Í Ka - 1 - Paní mezičasu, Marek Adamík Radim Bačuvčík VeRBuM, Zlín 2012 ISBN 978-80-87500-22-4 Všem cítícím bytostem. 2. ledna 3. ledna 4. ledna 5. ledna 6. ledna

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Zpracovala: Alina Mirakjanová Anna Franková / Deník Anny Frankové / rok první publikace: 1947 /přibližná úroveň: 3 Úvodní poznámky: Anna Franková, mladá židovka, zachycuje ve svém deníku v letech 1942-1944

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_ESTETIKA_08 Název materiálu: Historické události v literatuře Tematická oblast: Estetika, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu. Podává stručný přehled

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM. Plynulý tok příběhu

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM. Plynulý tok příběhu VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM Plynulý tok příběhu 6 PLYNULÝ L TOK PŘÍBĚHU Pátrání po vlastních kořenech je zápasem, jehož průběh není vždy férový. Zatímco na vaší straně se investují hodiny a hodiny

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a

Více

HRÁZ VĚČNOSTI. nebo

HRÁZ VĚČNOSTI.  nebo FOTOGALERIE www.divadlokm.cz nebo www.facebook.com/divadelní.spolek.kromeriz HRÁZ VĚČNOSTI 2 Bílé divadlo Ostrava nám převedlo představení, vycházející ze sbírky Kluby poezie, jehož autorem je Bohumil

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více