UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta PETRA PODZEMNÁ. III. ročník prezenční studium. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta PETRA PODZEMNÁ. III. ročník prezenční studium. Bakalářská práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury PETRA PODZEMNÁ III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk Výchova ke zdraví VARIACE MOTIVŮ V DÍLE BOHUMILA HRABALA Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Igor Fic, Dr. OLOMOUC 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne vlastnoruční podpis

3 Děkuji panu doc. Mgr. Igoru Ficovi, Dr. za věnovaný čas, cenné rady a odborné vedení mé bakalářské práce a rovněž svým nejbližším za podporu v době psaní.

4 OBSAH OBSAH... 8 ÚVOD Biografie a bibliografie Specifika Hrabalových textů Vliv surrealismu Hospodská historka Koláž Montáž Variace, varianta, verze Motivický princip Typologie motivů Motiv snu, snáře Motiv snu v Tanečních hodinách pro starší a pokročilé Motivy smrti Motiv sebevraždy Motiv pochovávání sebevrahů Motiv smrti zvířat Motiv těla bez hlavy Motiv tonutí Motiv smrti jako nešťastné náhody Motiv reklamy Reklama za první republiky Reklama v meziválečném období Motivy erotické Motiv Spisku páně Batisty Motiv ženských ňader Motiv ženských vlasů Motiv erotického zboží ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 43

5 ÚVOD Zalíbení v Hrabalových prózách mě přimělo pokusit se do jeho tvorby proniknout hlouběji a z poněkud jiného pohledu. Ve své práci se zaměřím na čtyři hlavní skupiny motivů, které budou dále rozvíjeny, a to na motivy smrti, snu, reklamy a motivy erotické. Jelikož jsou právě motivy smrti v autorově tvorbě jedněmi z nejfrekventovanějších, věnuji jim větší pozornost. Jednotlivé motivy, které se pokusím rozebrat, jsou vybrány jen z několika děl autorovy bohaté bibliografie. Jedná se o tyto texty: Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky a jejich původní text, povídku Kain, dále Postřižiny, román Obsluhoval jsem anglického krále, povídku Dům, který se osvěžoval bleskem a některé z Hrabalových koláží a montáží. Zaměřím se především na motivy intertextové, tedy ty, které se opakují ve více Hrabalových textech, ale také na motivy v rámci jednoho díla. Cílem práce je zjistit, jak se v jednotlivých textech obměňuje jejich význam a hodnota. Kromě charakteristiky již zmíněného, stručně představím autorův životopis. Nastíním rovněž vlivy působící na jeho tvorbu a postupy, které rád uplatňoval. Definuji pojmy variace, varianta verze, u nichž jsem vycházela z publikace Susanne Roth Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala (1993). V části týkající se teorie motivu jsem využila díla Františka Všetičky Podoby prózy (1997). 5

6 1. Biografie a bibliografie 28. Března 1914 se Marii Kiliánové, v malém domku na Balbince, v Brně- Židenicích, narodil syn. Dostal jméno Bohumil. V domě svých prarodičů vyrůstal do svých tří let, tedy do doby, kdy se jeho matka seznámila s účetním pivovaru, Františkem Hrabalem. Za nedlouho se vzali, spolu se synem se odstěhovali do Polné a o tři roky později do Nymburka. Otec se zde stal správcem městského pivovaru. Krása městečka, kde se zastavil čas, se pro Hrabala stala zdrojem nejen básnických vjemů. Již odmala byl chlapec obdarován výborným pozorovacím talentem, rád naslouchal hovorům návštěvníků pivovaru a podnikal nekonečné toulky po okolí. Ovšem škola pro něj byla utrpením. Patřil k nepozorným žákům, dostával dvojky z mravů a na nymburské reálce strávil kvůli opakování kvarty celých osm let. Svoji zamlklost a roztržitost si kompenzoval šaškovskými kousky, jimiž bavil spolužáky. V roce 1924 navštívil pivovar otcův bratr, strýc Pepin. Původně přijel na návštěvu jen na čtrnáct dní, zůstal však u Hrabalů na celý život. Tento živelný člověk, o němž se dočteme v nejednom autorově díle, malého Bohumila velmi ovlivnil a především inspiroval. Po maturitě, kterou Hrabal složil na gymnáziu v Brně, následovalo studium práv v Praze. Pravidelně navštěvoval přednášky o literatuře, umění a filozofii. V letech podnikal cesty do Německa, Polska, Finska apod. V důsledku okupace a uzavření českých vysokých škol se vrátil do Nymburka. Od roku 1941 byl správcem železničního skladu a poté, od roku 1942 do jara roku 1945 zaměstnancem státních železnic. Po válce obnovil studia na Karlově univerzitě, kde byl za další rok promován na doktora práv. 6

7 Roku 1949 se Hrabalovi podařilo najít podnájem, bývalou kovářskou dílnu, kde se svými přáteli strávil několik let. Dva roky u něj bydlel grafik, člen skupiny explozionalistů, Vladimír Boudník a občas také básník Karel Marysko. V té době pracoval v Poldině huti v kladenských ocelárnách. Roku 1952 zde utrpěl úraz, což pro něj znamenalo dlouhou léčebnou kůru a následně rehabilitace. O dva roky později nastoupil do Sběrných surovin jako balič starého papíru. V Hrabalově tvorbě najdeme nepřeberné množství autobiografických prvků. Všechna zaměstnání v něm zanechala stopu a poskytla mu cenný materiál, který do svých děl pečlivě ukládal. V roce 1956 se oženil s Eliškou Plevovou. V autorových prózách ji najdeme jako Pipsi. Od roku 1963 až do své tragické smrti v únoru 1997 působil jako spisovatel z povolání. První literární pokusy se datují do doby autorova vysokoškolského studia. Se svým přítelem Karlem Maryskem, ovlivněni poetismem a surrealismem sepisovali své první verše. Jejich zájem o literaturu vedl 1945 ke společnému Manifestu neopoetismu. Několik básní se Hrabalovi podařilo otisknout v nymburských Občanských listech, avšak většina pokusů o vydání končila neúspěchem. Na počátku padesátých let se sblížil s řadou literárních osobností: s Jiřím Kolářem, Josefem Hiršalem, Jiřím Weilem, Emanuelem Fryntou aj., zejména však s Egonem Bondym a experimentátorským grafikem Vladimírem Boudníkem. V této době objevil autory a texty, které i v pozdějších dílech často připomínal: Haška, Klímu, Ungarettiho, Célina, Babela, Faulknera, Schopenhauera, Nietzscheho, Kafku, Čechova apod. Byla to doba, kdy žil v neustálé komunikaci s literaturou. Později už četl mnohem méně. Jeho pantheon byl záhy definitivně hotov, a třebaže se o 7

8 těchto jménech až do poslední chvíle vyslovoval s nadšením a s úctou, byl to spíše doklad vděčnosti a věrnosti, než stále aktualizovaného vztahu. V okamžiku, kdy Hrabal našel svou vlastní poetiku, zjevně ztratil zájem o četbu jako korektiv vlastního směřování. (PELÁN, J. 2002, s. 7) V letech přispíval verši a články do regionálních Občanských listů a zejména do Nymburských listů. Znovu začal časopisecky publikovat v roce 1959 v Květnu, dále přispíval do Plamene, Hosta do domu, Orientace, Tváře, Květů aj., v sedmdesátých letech také do exilových periodik Svědectví a Listy. Své lyrické pokusy shrnul do sbírky, jež měla vyjít pod názvem Ztracená ulička. Tato sbírka vychází z atmosféry malého města, snaží se vystihnout jeho kolorit, čerpá především z milostného rozčarování. Firma, která se ji chystala vydat, byla však po roce 1948 zlikvidována a ze spisů zbyly jen kartáčové otisky. (ZGUSTOVÁ, M., 1997, s. 53) Jeho nejstarší publikovaná práce Hovory lidí, jsou dvě drobné prózy či scénky ze života. Tyto snímky pouličně odposlouchávaných tlachů, vyšly roku 1957 jako příloha Zpráv Spolku českých bibliofilů. Avšak ve chvíli, kdy Hovory lidí vyšly, měl Hrabal v šuplíku již osmnáct let básnické praxe. Další čtyři roky uplynuly, než se Hrabal dočkal vydání své pseudo-prvotiny, povídkové sbírky Perlička na dně. O rok později vyšli Pábitelé. Perlička na dně i Pábitelé, mají prvopočátek v textech z let padesátých. Text z obou knih byly obsaženy ve sbírce Skřivánek na niti, jejíž výroba však byla komunistickým režimem zastavena. V pořadí třetí kniha Taneční hodiny pro starší a pokročilé vychází roku Jde o přepracovanou verzi Utrpení starého Werthera. Roku 1965 vychází Ostře sledované vlaky, které jsou o rok později zfilmovány Jiřím Menzlem. Její původní 8

9 znění, povídka Kain, bylo několikrát přepracováno. Další rok vychází výbor z povídek Automat svět, ilustrovaný kolážemi Jiřího Koláře. Mezi další práce z šedesátých let rovněž patří sbírka povídkových próz Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Jde o autorovo svědectví z doby kultu osobnosti. Dále vychází Toto město je ve společné péči obyvatel či Morytáty a legendy. Roku 1970 byla pro Mladou frontu přichystána k vydání kniha Poupata sbírka prací z let , obsahující devět různých textových oddílů, které zrcadlí autorův vývoj od jeho poetických počátků. Poslední oddíl obsahuje Majitelku hutí. Tohoto roku však nevyšla, byla jako mnohé další zadržena. V letech sedmdesátých píše Příliš Hlučnou samotu a ubírá se ke vzpomínkovým prózám, vychází Městečko u vody: Postřižiny, Městečko, kde se zastavil čas, Krasosmutnění, Harlekýnovy miliony. Silné autobiografické prvky najdeme také v trilogii: Svatby v domě, Vita nuova a Proluky. Ztvárnil zde vlastní život očima své manželky. Sborník vzpomínek na autorova přítele Vladimíra Boudníka s názvem Něžný barbar obsahuje kromě reprodukcí Boudníkovy grafiky a jeho fotografií, deníkové vzpomínky na zesnulého, jeho lidský i umělecký portrét, úryvky z korespondence apod. Téhož roku vychází román Obsluhoval jsem anglického krále. Od konce osmdesátých let Hrabal soustavně pěstoval specificky založenou esejistickou fejetonistiku povětšině utvářenou do podoby veřejných dopisů. Mezi tato díla patří Listopadový uragan, Ponorné říčky, Růžový kavalír, Aurora na mělčině, Večerníčky pro Cassia. Hojně rovněž publikoval glosy, drobné úvahy a komentáře ke svému dílu. Často poskytoval rozhovory. Několik z nich najdeme v díle Kličky na kapesníku. 9

10 2. Specifika Hrabalových textů 2. 1 Vliv surrealismu Francouzský básník Pierre Reverdy pravil: Čím vzdálenější a přesnější budou vztahy dvou sblížených skutečností, tím silnější bude obraz, tím větší bude jeho emotivní síla a básnická realita. (PELÁN, J., 2002, s. 9) A Hrabal právě tento princip s důsledností naplňuje. Vliv poetismu a především surrealismu je s výjimkou pozdních textů patrný v průběhu celé Hrabalovy tvorby. Autor využívá principy kolážové kompozice, má sklony k hyperbolické transformaci reálu, (PELÁN, J., 2002, s. 9) typický je neregulovaný proud vyprávění (například v Tanečních hodinách pro starší a pokročilé). Návaznost na surrealismus je u autora spjata spíše s jeho postupy než s obsahy a na rozdíl od surrealistů nepřiznává základní roli nevědomí. Podstatnou složku Hrabalova díla tedy tvoří automatický tet. Kompozice tohoto textu nedodržuje linii syžetovou, ale linii prožívanou, tedy jakýsi vnitřní syžet či příběh žití. Na rozdíl od romanopisce, který opírá své psaní právě o strukturu syžetovou, nás v kompozici typu proudu autor přesvědčuje o spontaneitě vytváření textu, o jeho improvizovanosti, o toku myšlenek, kterými se nechává unášet. Linie dostává podobu proudu a jako proud má být vnímána i čtenářem. Kompozice typu proudu je charakteristická také minimálním členěním. Kapitolový princip bývá nahrazen principem odstavcovým, což je patrné například v Něžném barbarovi. Pokud text zůstává na kapitoly rozdělen, je toto členění motivováno ryze technicky (například v díle Obsluhoval jsem anglického krále). Text 10

11 může být tvořen i proudem věty jediné jako v díle Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Hrabal používá ve svých dílech často tři tečky na konci věty. Výpověď v tomto případě směřuje k jakémusi otevřenému horizontu, kde vyprávění nekončí, pouze se vytrácí v nedohlednu. S tím souvisí i charakter smyslu, který tvorba odkrývá. Díla s pevnou syžetovou strukturou mají vesměs smysl jednoznačný, zatímco texty s kompozicí typu proudu ústí ke smyslu nejistému, k takovému, který má být čtenářem hledán Hospodská historka Způsob promluvy Hrabalových hrdinů vzbudil pozornost kritiků již v průběhu šedesátých let. V roce 1966 napsal Emanuel Frynta základní studii na toto téma. Srovnával zde Hrabala s Jaroslavem Haškem. Zaměřil se na prvky, které spojují jejich díla a určil hospodskou historku jako jednu z typických forem městského folklóru. Stanovil rovněž strukturní rysy tohoto útvaru: je zpravidla součástí širšího kontextu (debaty či zábavy), jeho téma nepřesahuje mez jednoho života a vychází převážně z osobního prožitku. Je improvizován a má tendence k hyperbole. Místem, kde se rodí tyto texty, nemusí být pouze hospoda. V nemalé míře také pracovní prostředí či jakákoliv situace nebo prostor, kde se lidé hojně sdružují. To vše může dát podnět pro vznik hospodské historky. Mezi hospodskou historkou Haškovou a Hrabalovou je značný rozdíl. U Haška se jedná vesměs o dobře pointované anekdoty, které můžou stát i mimo text samostatně, kdežto u Hrabala jde o útvar mnohem méně určitý, je tedy velmi důležité znát kontext, do něhož je příběh zasazen. (PELÁN, J., 2002) 11

12 Pro Hrabala je historka jen základní surovinou, podrobuje ji další literární transformaci. Susanne Roth (1993) v této souvislosti připomíná jeho zálibu v lidové triviální literatuře, tedy ve snářích, anekdotách apod Koláž Charakter textových koláží, které Hrabal sestavoval doslova s nůžkami v prstech (HODROVÁ, D., 2001, s. 468), najdeme v nejednom jeho díle. Míra autentičnosti těchto nastříhaných textů nebývá vždy příliš vysoká, Hrabal je sestavil z nesourodých citátů, které vybral z textů jiných autorů a z odposlouchaných rozhovorů. Nemají tedy žádný souvislý děj a je velmi těžké určit jejich hlavní téma. (SLAVÍČKOVÁ, M., 2004, s. 7) Vybrané, navzájem se lišící prvky jsou většinou beze změny, nově spojeny, přičemž švy jsou zpravidla zřetelně rozpoznatelné. Autor je pořadatelem materiálu, textu bez vypravěče, děje a hrdinů. Každý citát má vlastní byť neucelené téma a na okolní citáty nijak nenavazuje. (SLAVÍČKOVÁ, M., 2004, s. 11) Koláž zůstává často čistým citátem a důraz je položen především na konání. Mezi koláže můžeme zařadit texty Toto město je ve společné práci obyvatel a Legenda zahraná na strunách mezi kolébkou a rakví, jejichž původ vychází například z těchto pramenů: Pražské tajností od Pop. Biliánové, Attribute der Heiligen, Mysterium der Schachkunst či Snář Anny Novákové. Mezi další koláže patří také Morytát o veřejné popravě, Morytát, který sepsali čtenáři a Kluby poezie. Co se týče použitého materiálu, jsou mezi autorovými texty značné rozdíly. V koláži Toto město jsou citovány užité a vyslovené texty, zatímco v Klubech poezie jsou rytmicky střídavě pospojovány dvě Hrabalova dřívější díla, která se navzájem proplétají (Příliš hlučná samota a Něžný barbar). 12

13 2. 4 Montáž Vybrané úryvky z textu či hovoru jsou spíše přípravným stavebním materiálem, který je s výstavbou měněn. Kromě jasných přeryvů můžeme najít i plynulé přechody. Důraz je kladen především na nově vytvořený celek, v němž se jednotlivé úseky nemusí nutně odlišovat. Autor může do textu zařadit i úlohu vypravěče, což soudržnost textu značně posílí. Montáž je spíše výpůjčkou než citátem. Vypůjčení se liší od citátu tím, že nemá charakter odkazu; nesměřuje k tomu, aby bylo dáváno do vztahu se svým původem. (HODROVÁ, D., 2001, s. 81) Mezi montáže můžeme zařadit Krásnou Poldi, Bambino di Praga, Taneční hodiny či Mrtvomat. Ten vyšel už roku 1949 a je nejstarší známou montáží sestavenou výlučně z cizího materiálu různého původu. Do textu jsou vkomponovány neliterární texty - záznam hovoru mezi dvěma básníky, Kolářem a Bednářem, kdy Bednář shání loutku pro svého syna a se slovy: Máš tam, Koláři, ještě jednu smrt? přichází do Kolářovy dílny. V textu se mimo jiné také objevuje faktura národního podniku TOFA (soupis cínových vojáčků, zvířátek a betléma), nápisy z Nymburského hřbitova, zápisy z návštěv soudního lékařství, výčet procedur z lázní, hlášení důstojníka na Václavském náměstí, úryvky ze Svobodného slova, konkrétně z kategorie Výzva veřejnosti. Střed této symfonie vystříhal Hrabal z letáku pražského spolku Krematorium. Nalezneme zde odkazy na Snář Anny Novákové, se kterým se setkáváme například i v Tanečních hodinách. Výklady snů jsou seřazeny abecedně od A do Z. Autor používá tyto dva termíny, koláž a montáž, vesměs synonymně. Patří k nim i novotvar konfrontáž použitý pro Morytát, který sepsali čtenáři, jehož výstavba je totožná s montáží, Morytátem o veřejné popravě: v prvním případě se jedná o citáty ze čtenářských dopisů, v nichž se střídá jak pozitivní, tak negativní ohlas, a v případě druhém jde o dopisy anonymní, skýtající kritiku čtenářů na autorovy glosy. 13

14 2. 5 Variace, varianta, verze Opakování a transformace motivů v Hrabalově tvorbě s sebou přináší jisté komplikace související s chronologií některých děl. Často nám není známo, z jakého důvodu byly změny provedeny, zda záměrně či jednoduše z hravé chuti k pábení. Jak praví sám autor: Já totiž psal pořád, takže za dvacet let, než mě začali vydávat, jsem si naplnil šuplíky. Pak jsem to jenom bral z těch šuplíků a dával do tisku, to nejnovější, co bylo navrch, napřed, a to, co bylo dole nakonec, takže se stalo, že jak stárnu, moje tvorba vlastně mládne. (HRABAL, B., 1982, s. 76) Při posuzování různých textů musíme mít na paměti také časový odstup mezi jednotlivými zněními. V době mezi vydáními se může změnit kulturně politické ovzduší a s ním spojené literární normy. Ve variaci jsou podle Susanne Roth obměňovány kromě formálních i tematické prvky, obojí především ze spontánního hravého impulsu, nejsou podmíněny autocenzurou. (ROTH, S., 1993, s. 85) Jako příklad můžeme uvést Příliš hlučnou samotu ve třech variacích, z nichž první byla napsána ve verších. O variantě můžeme mluvit v případě, jestliže forma nebo obsah jsou změněny vzhledem k cíli, většinou vzhledem k uveřejnění. (ROTH, S., 1993, s. 86) Za variantu můžeme považovat například Krásnou Poldi, uvedenou ve výboru Poupata i v Inzerátu na dům, ve kterém už nechci bydlet. varianty. Verze je pojmem nadřazeným. Rothová dělí Hrabalovské verze na variace a 14

15 3. Motivický princip Motivický princip je v kompoziční výstavbě slovesného díla jedním z principů nejzávažnějších. František Všetička ve svém díle Podoby prózy, zmiňuje Borise Tomaševského a jeho pojetí motivu, podle něhož je motiv složka díla, která se už nedá dále dělit; je to nejmenší částečka tematického materiálu, což ve skutečnosti znamená, že každá věta má svůj motiv. (VŠETIČKA, F., 2001, str. 28) Při analýze rozsáhlejších děl je třeba zaměřit pozornost především na motivy dominantní, nosné. Nosný motiv má ve struktuře slovesného díla podobné postavení jako motiv v díle hudebním. Podstatou motivu v hudebním díle je pohyb a návratnost. Určitá tematická složka se v hudební skladbě střídavě objevuje a ztrácí, aby v závěrečné fázi byla nějakým způsobem završena a ukončena. Stejným způsobem prostupuje tematická složka i dílo slovesné. V určité fázi literárního díla se objeví tematická složka, která se vzápětí na to ztrácí; v modifikované podobě se objeví a ztratí ještě několikrát, aby v závěrečné části nějakým způsobem vyzněla. Celý tento proces včetně závěrečného vyznění tvoří motiv. Jeho jednotlivé tematické složky, které se objevují a zase ztrácejí, označují Tomaševskij a Mukařovský jako motivický prvek. (VŠETIČKA, F., 2001, str. 28) 3. 1 Typologie motivů Mezi základní typy motivů řadíme leitmotiv, což je vůdčí, příznačný motiv, hudebního původu. Prochází obvykle bohatým variačním procesem, v literárním díle má charakterizační, doprovodný ráz. Další a stěžejní motiv, kterým se budu ve své práci zabývat, intermotiv, je motiv, který se objevuje v různých dílech téhož autora, stěhuje se z jednoho díla do druhého. Vytváří jakousi vyšší kontinuitu mezi jednotlivými texty jednoho tvůrce. (VŠETIČKA, F., 2001, str. 29) 15

16 Motiv může a nemusí být ukončen. Ty z motivů, jež ukončeny jsou, lze podle způsobu závěrečného vyznění rozdělit do několika skupin, a to na motivy signální, deziluzivní, deflektivní, paradoxní, imperfektní, mysteriózní, falešný, metamorfozní, apoditní. Pro svou práci jsem si vybrala čtyři základní motivy, které budu dále rozvíjet a sledovat jejich proměny ve vybraných textech. Jsou to motivy snu, smrti, motivy reklamy a motivy erotické. 16

17 4. Motiv snu, snáře Tematika snů je bohatě zastoupena v literárních kolážích Mrtvomat, Legenda zahraná na strunách mezi kolébkou a rakví či v dílech jako Bambini di Praga, Taneční hodiny pro starší a pokročilé a také v několika povídkách souboru Pábitelé. Snáře odpovídají Hrabalově poetice, která staví zejména na kontrastech a na střetech různorodých motivů. Hrabal byl v tomto ohledu ovlivněn surrealisty. Jeho inspirace byla trvalá, podléhala však změně a přehodnocení. Dvojznačný postoj k surrealismu se vyvíjel od počátečního selektivního přijetí surrealistické metody k její pozdější parodii. Na rozdíl od surrealistického pojetí, v němž sny slouží k výzkumu vlastního nevědomí, jsou ve snářích pouhá hesla, která mají odhalit budoucnost jedince. Jde o šablonu, která je pro každého člověka stejná a na individuální nevědomé stavy se zřetel neklade. Kromě inspirace surrealismem, hraje významnou úlohu také seznámení s estetikou Skupiny 42, zejména pak s Jiřím Kolářem, který, jak připomíná Slavíčková: aktualizoval význam lidových snářů tím, že je zahrnul do velké skupiny inspirativního moderního městského folkloru. (SLAVÍČKOVÁ, M., 2004, s. 203) Hesla snáře vycházejí ze snů nejroztodivnějšího obsahu, jejich výklad se však téměř vždy dotýká základních existenciálních otázek: narození, smrti, lásky apod. Tím vznikají často bizarní a překvapivá spojení. Citáty ze snáře ozvláštňují jazyk díla, vnášejí do textu nečekaná slova a slovní spojení. Po roce 1948 bylo komunistickým režimem vydávání snářů zakázáno. Změna nastala až v šedesátých letech, kdy byly texty určitým způsobem vědecky odůvodněny a přestaly být brány jen jako sbírka pověr. 17

18 Hrabal si zaznamenával sny již v období, kdy své texty skládal pouze do šuplíků. Dá se říci, že právě tyto zápisky jsou jeho prvními prozaickými dílky. V době, kdy začaly vycházet jeho prvotiny, poznámky o snech do nich zařadil. Konkrétně do výboru Poupata, který se však napoprvé vydat nepodařilo, jelikož roku 1970 skončil ve stoupě. Až v roce 1991 se setkáváme se Zápisníkem snů, jehož vybrané části se objevují i v textech vydaných později. Shodná hesla ze snáře tedy v autorově díle najdeme několikrát v nezměněné podobě. Podle Slavíčkové by tolikeré opakování mohlo být podmíněno tím, že Hrabal v době vydání Tanečních hodin a Legendy nepředpokládal, že by jeho čtenáři znali texty Mrtvomat nebo Věčný Silvestr, které zůstaly v rukopise. (SLAVÍČKOVÁ, M., 2004, s. 205) Co se týče pramenů, na které autor odkazuje, jednoznačně převládá odkaz na Snář Anny Novákové. Podle Slavíčkové však Hrabal vycházel z mnoha dalších zdrojů, ve většině případů ze Storchova snáře. Jen několik hesel opravdu vychází z nejvíce zmiňovaného Snáře Anny Novákové. Pro srovnání pojetí zápisu snů jsem si vybrala dva texty s množstvím totožných hesel, a to Mrtvomat a Tanečních hodiny pro starší a pokročilé. Zatímco ve zmiňované koláži jde o heslovitý seznam snů, který zabírá několik stran textu a je seřazen abecedně stejně jako hesla ve Storchově snáři, v Tanečních hodinách je odkazem na sny prokládán dlouhý monolog strýce Pepina a sny jsou zde zasazeny do určitého kontextu. Mrtvomat svým strohým zápisem připomíná již zmiňovaný vliv surrealismu, avšak inspirace je zde spojena spíše s jeho parodováním. Právě doslovnou citaci ze snáře jako výklad vlastních snů surrealisté zavrhovali. 18

19 4. 1 Motiv snu v Tanečních hodinách pro starší a pokročilé Motiv snu zde nalezneme ve spojitosti s pohřbíváním, v následující ukázce i s nádechem grotesknosti. Hrabal v několika dílech připomíná pohřbívání sebevrahů, kteří by podle dávné křesťanské tradice měli být pochováni mimo hřbitov, aby posvátná půda hřbitova nebyla znesvěcena. ( ) a tak ten strejc se oběsil nakonec na hřbitově na kříži svý matky a farář nadával, že se znovu musí světit hřbitov, divíval jsem se, jak ve snáři Anny Novákový se mohla objevit věta, ve snách v kostele věšen býti, brzy se staneš představeným kostela, když sebevrah má býti pohřben v noci, ve vší tichosti a na místě zvláště odlehlém (HRABAL, B., 1989, s. 96) Při svém vyprávění v Tanečních hodinách strýc prozrazuje, že snáře se dá využít i jako prostředku, který působí na ženy. Formulace hesel používá k tomu, aby ženy získal, ale také k účelu naprosto opačnému. Nejlépe můžeme tyto pokusy sledovat v části, kdy se o Pepina uchází vedoucí mlékárny. ( ) tak jsem ji vypravoval, že kdyby se jí zdálo, že chytala ve snách bažanta, že brzy se do jejího srdéčka láska vloudí, a šéfová mi hned dala do kapsy stovku egyptek a prosila, abych pokračoval, a Cílka v kuchyni ukazovala nožem, kterej čistila, jak by podřízla svou představenou, který jsem řekl, nejhezčí ale sen je viděti dobře vytopenou světnici, to znamená milování dvou osob, a šéfová se vrtěla na židli a tak jsem jí pošeptal, ale nejmilejší sen, kterak se dva voli trkají, to že je opravdové štěstí v lásce, a hned jsem dodal, já že jsem na to doplatil, že jsem měl z toho ošklivou nemoc a že jsem byl na léčení v Brzadíně, a šéfová hned odsedla a šahala mi do kapsy pro ty egyptky, ale já jsem řekl, dámo, co se jednou dá, to se z ruky nevydá (HRABAL, B., 1989, s. 101) 19

20 ( ) že ale mívám sny, ve kterejch se mi zdává o kanárkovi zavřeným v kleci, a to podle Anny Novákový znamená, že navždy budu stižen touhou po svobodě, a ta mlíkařka mi šeptala, o jé, s vámi bych to chytila! (HRABAL, B., 1989, s. 101) Jak je vidno, Pepinovo vyprávění bylo pro ženy velmi důvěryhodné. ( ) to jsem vypravoval tý polský doktorce a ona si na mě lehla a optala se mě, kam si mě večír odvedete? a já jsem citoval snář Anny Novákové, čížka v kleci ve snách viděti, tvé prostopášné živobytí tě přivede ke špatným koncům, ale ta doktorka se zvedla a povídá, vyberte si tam lepší snění, jo? A tak jsem ji řekl, viděti ve spánku jubilejní výstavu znamená neukojitelný žár, a ta doktorka řekla, na začátek by to stačilo, a dělala na mě turecký voči (HRABAL, B., 1989, s. 104) Množství citátů ze snáře poukazuje na to, že pro vypravěče je výklad snů nedílnou součástí života, má pro něj obecnou platnost, je mu zdrojem životního poučení a často slouží dokonce jako návod k jednání. Ironický nádech mají citáty, kdy je pesimistický sen záměrně spojen s velmi optimistickým výkladem a naopak. ( ) to potom, slečno, romantickej člověk má i jemnější snění, běhavku míti ve snách znamená holdování při společnosti, manželku ve snách umříti viděti, to zase jako na potvoru značí vyplnění tvých tajných přání (HRABAL, B., 1989, s. 89) ( ) to máte, slečno, na frontě vás pochovají neznámo kam, jako byste ztratila kapesník, pak Anna Nováková řekne ve svým snáři, umrlčí hodinky držeti, svatba a ve snách v blázinci se nacházeti, veliké štěstí očekávej! (HRABAL, B., 1989, s. 97) 20

21 5. Motivy smrti 5. 1 Motiv sebevraždy Motiv sebevraždy patří v Hrabalově tvorbě k jednomu z motivů nejfrekventovanějších. Postavy odhodlané k tomuto činu mají určitý společný rys. Osoba, která se k suicidu rozhodla, o způsobu smrti neustále hovoří, připomíná ji v nejrůznějších situacích, je o svém činu pevně přesvědčená a dokáže si jej vždy obhájit. Sebevražedné jednání je v Hrabalových dílech asi nejčastěji spjato s milostným zklamáním. Mnohdy lidé nevidí jiné východisko z tíživé osobní situace nežli ukončit svůj život tou nejrychlejší cestou. Množství těch, kteří sáhli nejčastěji po revolveru právě kvůli nešťastné lásce, nám představuje strýc Pepin ve svém vyprávění v Tanečních hodinách. ( ) advokát Kir, ten co zprostředkoval náš barák a postavil si vilu vedle soudu, vodotrysky, palmy a mramorový sloup a na něm nahatou Evu, co měla pod nohama celej svět a kolem sebe růžovej sad, tak ten advokát se zastřelil, že jeho panička dala přednost chudýmu študentovi, jako v nějaký operetě (HRABAL, B., 1989, s. 81) ( ) Karásek se voběsil zrovna v tom lese, kde jste tloukli kamení, protože ta jeho mu chodila za jinýma (HRABAL, B., 1989, s. 94) S milostným neúspěchem vyúsťujícím v pokus o sebevraždu je spjata i následující ukázka z Ostře sledovaných vlaků. Mladý výpravčí Miloš Hrma shledává jediným možným vysvobozením ze svého traumatu smrt. Objedná si pokoj v hotelu a v horké vaně si podřeže žíly. Je však zachráněn zedníkem, který v tutéž dobu pracuje na chodbě, a na krátko umístěn do psychiatrické léčebny. 21

22 ( ) a potom jsem nastavil zápěstí a prořízl si pravou rukou zápěstí levačky a pak jsem vší silou udeřil zápěstím pravačky na tu obrácenou čepel zatemovanou do štokrlete. A vložil jsem obě ruce do horké vody, díval se, jak zvolna ze mne vytéká krev, jak voda je růžová, jak pořád ale ta krev tak znatelně proudí, jako by mi ze zápěstí někdo vytahoval dlouhý, pérující červený fáč, tančící závojíček (HRABAL, B., 1989, s. 32) Novela Ostře sledované vlaky je inspirovaná Goethovým Utrpením starého Werthera, Danteho Novým životem a Camusovým Cizincem. Vedle autobiografického základu vznikla přepracováním starších Hrabalových textů. Jedním z těchto textů a zároveň i základním stavebním kamenem všech dalších variant je existenciální povídka" Kain napsaná roku Jak už jsem zmínila, chronologie Hrabalových děl je v určitých případech poměrně nejasná, stejně jako pro nás mnohdy zůstává hádankou, z jakého důvodu byly ve vybraných dílech prováděny změny. I tato povídka byla podrobena četným úpravám. Nejdříve byla přepracována jako Fádní stanice, pocházející pravděpodobně z roku 1953, posléze jako Legenda o Kainovi z díla Morytáty a legendy. Ráda bych srovnala tentýž motiv, tedy motiv sebevraždy, v novele Ostře sledované vlaky a jejího původního znění v povídce Kain. Na rozdíl od prvně jmenovaného díla, v němž sebevražedný akt hraje druhotnou roli a vyvýšeno je zde spíše období protektorátu a druhé světové války očima zaměstnanců železnice, v Kainovi je tomu poněkud jinak. Podstatný rozdíl je již v motivu sebevraždy. Zatímco jednou si Hrma sáhne na život kvůli milostným problémům, v původním znění jde o jakési docílení vítězství nad sebou samým (HRABAL, B., 1991, str. 19) a také o to 22

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti.

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti. Do dvaceti jsem neměl ani zdání, co to je psaní, co to je literatura. Na střední škole jsem trvale propadal z češtiny a opakoval jsem primu a kvartu, a tak jsem si o dva roky prodloužil mládí Po dvaceti

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Martina Homolková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Beatnické básnířky Martina Homolková Bakalářská práce 2008 Tímto bych chtěla

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Čtení pro lidi. Kluci ze starší přípravky žáků ve čtvrtek 1.5.2014 po vítězství nad Štěkní 16:1 s trenéry Zdeňkem Vilánkem a Václavem Radou.

Čtení pro lidi. Kluci ze starší přípravky žáků ve čtvrtek 1.5.2014 po vítězství nad Štěkní 16:1 s trenéry Zdeňkem Vilánkem a Václavem Radou. Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉ LITERATURY, LITERÁRNÍ VĚDY A DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MOŽNÁ ŽE ODCHÁZÍME JANA BALABÁNA AUTOR PRÁCE: Jiří Reiter ROČNÍK: 3. ročník STUDIJNÍ

Více

to je prostě můj styl

to je prostě můj styl háchův intimní deník str. 6 opravdu známe dílo jana skácela? str. 8 apollinairovská vzpomínka na josefa hiršala str. 9 ivan o. štampach: vánoce napříč kulturami str. 10 pohled do domečku zlé ovce str.

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie

Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie Renata Štěpařová Teoretická diplomová práce Karel Kerlický, nakladatelství KANT a fotografie Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Opava 2014 Karel Kerlický, nakladatelství

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji KROK 2013 1 ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Filmová kultura v Olomouckém kraji Z obsahu Kam chodili Olomoučané do kina Filmové adaptace Körnerových novel Habermannův mlýn: Šumpersko

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Petra Pařízková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Petra Pařízková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Petra Pařízková Smrt v Benátkách komparace literární a filmové podoby novely Thomase Manna Olomouc

Více

1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...

1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech... 1 Obsah 1 Obsah... 3 2 Úvod... 4 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5 2.1.2 Zdroje práce...5 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...6 2.3 Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi... 11 3 Vybraná

Více

INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA

INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA ROZBOR A TVORBA OBJEKTŮ INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA JIŘINA KRÁSOVÁ 2012/2013 Vedoucí práce: Petr Jirout Střední škole Waldorfské lyceum Křepejského 1501/12, 149 00 Praha 4 Opatov Prohlášení studenta Prohlašuji,

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty

Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty Petr Kotyk Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 1995 Cherm Praha 2008 Vychází za finanční podpory Nadace Českého literárního fondu.

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

žiju orchestrálně Ondřej Fibich Petrkov Drahoušku s drápy Do oken dnes

žiju orchestrálně Ondřej Fibich Petrkov Drahoušku s drápy Do oken dnes vítězství comenia scriptu nad rozumem? str. 6 na podporu ateliéru str. 7 zdeněk hrbata o chateaubriandovi str. 8 gustav erhart o stéphanii guerzoniové str. 10 nasupený realista milan kozelka str. 13 básně

Více

12/12/2013 30 Kč www.itvar.cz

12/12/2013 30 Kč www.itvar.cz 12/12/2013 30 Kč www.itvar.cz ROZHOVOR se zdeňkem volfem str. 4 SLOVO ivan o. štampach: o papeži františkovi str. 8 13 21 Ivan Martin Jirous Hospodské prostředí je nenahraditelné říká má dcera odvětil

Více

Kulturní Revue Olomouckého Kraje

Kulturní Revue Olomouckého Kraje 29/ 9/2012 Kulturní Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA ÚVODNÍK Lukáš Neumann...1 JESENICKO ROZHOVOR Je těžké nepřipadat si jako cizinec. Rozhovor s Jaromírem Švejdíkem o vztahu ke krajině, o komiksu,

Více

Průhledy Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava

Průhledy Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava Průhledy Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava Eva Kotarbová: Z královského paláce v Palermu 2/2011 Toto číslo je vydáno za finanční podpory městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vydavatel:

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

měsíčník YMCA v ČR, květen 2006, ročník VIII 15 Kč / 0,5

měsíčník YMCA v ČR, květen 2006, ročník VIII 15 Kč / 0,5 měsíčník YMCA v ČR, květen 2006, ročník VIII 15 Kč / 0,5 Stopy Černého vlka Vzpomínka na Joe Firsta G*apeels & VocKap Akapelová smršť z Vinohrad Tábory a táborníci I kdybys byl v Africe, sem se vrátíš

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5 Citát inspirující: Kdo umí psát aforismy, nemusí svůj talent rozmělňovat v próze. Karl Kraus Ticho po pěšině zvalo do

Více

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU V dávných dobách jeví se dávnými kvůli množství událostí, které proběhly mezi námi a jimi začínal životopis vyjmenováním předků. Toto citlivé vnímání pozemského

Více