PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 {SWD(2014) 65 final} {SWD(2014) 66 final} CS CS

2 PŘÍLOHA I JINÉ PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 kvasnice používané jako potraviny nebo krmivo, pivo, maté, výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje a maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje a maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich, ovocné nektary, kakaová hmota, máslo, tuk, olej a prášek; čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, cukrovinky na bázi cukru, přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo, polévky, hotové omáčky, vařená jídla, zmrzlina, ochucené jogurty, jogurty obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao, mořská sůl, přírodní gumy a pryskyřice, pyl, včelí vosk, vonné silice, lihoviny, pokud je ethanol používaný pro produkci lihovin výhradně zemědělského původu. CS 2 CS

3 PŘÍLOHA II ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRODUKCE UVEDENÁ V KAPITOLE III Část I: Pravidla rostlinné produkce Kromě pravidel produkce stanovených v článcích 7 až 10 se na ekologickou rostlinnou produkci vztahují pravidla stanovená v této části. 1. Obecné požadavky 1.1. Hydroponická produkce, což je způsob pěstování rostlin, při němž se kořeny rostlin nacházejí pouze v živném roztoku nebo v inertním pěstebním médiu s přidaným živným roztokem, je zakázána Veškeré používané techniky rostlinné produkce brání přispívání ke znečištění životního prostředí nebo tento příspěvek snižují na minimum Přechod na ekologickou produkci Aby byly rostliny a rostlinné produkty považovány za ekologické, musí se pravidla produkce stanovená v tomto nařízení uplatňovat na pozemcích během přechodného období v délce minimálně dva roky před výsevem nebo v případě travních porostů či víceletých pícnin minimálně dva roky před jejich použitím jako krmiva získaného z ekologické produkce nebo v případě víceletých plodin jiných než pícnin minimálně tři roky před první sklizní ekologických produktů Příslušný orgán může v některých případech, kdy byl pozemek znečištěn produkty nepovolenými pro ekologickou produkci, rozhodnout o prodloužení přechodného období nad rámec období uvedeného v bodě V případě ošetření produktem nepovoleným pro ekologickou produkci příslušný orgán požaduje nové přechodné období v souladu s bodem Toto období může být zkráceno v těchto dvou případech: a) ošetření produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci povinného opatření na ochranu před škodlivými organismy nebo plevely, včetně karanténních organismů nebo invazivních druhů, uloženého příslušným orgánem členského státu; b) ošetření produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci vědeckých testů schválených příslušným orgánem členského státu V případech uvedených v bodech a se délka přechodného období stanoví s ohledem na tyto faktory: a) proces odbourávání dotyčného produktu zaručuje, že na konci přechodného období rezidua v půdě a v případě trvalých plodin v rostlině dosahují nevýznamných hodnot; b) sklizeň po ošetření nesmí být prodávána s odkazem na ekologickou produkci Zvláštní pravidla přechodu pro pozemky spojené s ekologickou živočišnou produkcí jsou následující: Pravidla přechodu na ekologickou produkci se uplatňují na celou produkční jednotku, v níž se produkují krmiva. CS 3 CS

4 Bez ohledu na ustanovení bodu může být období přechodu zkráceno na jeden rok u pastvin a otevřených prostranství používaných pro nebýložravé druhy Původ rostlin včetně reprodukčního materiálu rostlin Pro produkci rostlin a rostlinných produktů se používá pouze ekologicky vyprodukovaný rozmnožovací materiál rostlin. Za tímto účelem musí být rostlina určená pro produkci rozmnožovacího materiálu a případně matečná rostlina produkována v souladu s tímto nařízením po dobu minimálně jedné generace, nebo v případě trvalých plodin po dobu minimálně jedné generace během dvou vegetačních období Použití rozmnožovacího materiálu rostlin nezískaného z ekologické produkce. Rozmnožovací materiál rostlin nezískaný z ekologické produkce lze použít pouze tehdy, pokud pochází z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci nebo pokud je to odůvodněno použitím ve výzkumu, testováním v malých polních pokusech nebo pro účely zachování genetických zdrojů, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu Hospodaření s půdou a hnojení Ekologická rostlinná produkce využívá způsoby obdělávání a pěstitelské postupy, které zachovávají nebo zvyšují obsah organických látek v půdě, zvyšují stabilitu půdy a její biologickou rozmanitost a předcházejí zhutnění a erozi půdy Úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje víceletým střídáním plodin, včetně luštěnin a jiných plodin využívaných jako zelené hnojivo, a používáním stájových hnojiv či organických materiálů, pokud možno kompostovaných, z ekologické produkce Pokud nutriční potřeby rostlin nelze uspokojit opatřeními stanovenými v bodech a 1.5.2, lze používat pouze hnojiva a pomocné půdní látky povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19, a to pouze v nezbytné míře Celkové množství statkových hnojiv podle definice ve směrnici Rady 91/676/EHS 1 používaných v zemědělském podniku nesmí přesáhnout 170 kg dusíku ročně na hektar zemědělsky využívané půdy. Tato mez se týká pouze používání chlévského hnoje, sušeného chlévského hnoje a dehydrovaného drůbežího trusu, kompostovaných živočišných výkalů včetně drůbežího trusu, kompostovaného chlévského hnoje a kapalných živočišných výkalů Ekologické zemědělské podniky mohou uzavřít písemné dohody o spolupráci výhradně s jinými zemědělskými podniky, které dodržují pravidla ekologické produkce, za účelem rozmetání přebytečných statkových hnojiv z ekologické produkce. Horní mez uvedená v bodě se vypočítá na základě všech jednotek ekologické produkce, které jsou zapojeny do této spolupráce Pro zlepšení celkového stavu půdy nebo zvýšení dostupnosti živin v půdě nebo plodinách lze použít přípravky mikroorganismů K aktivaci kompostu lze použít vhodné přípravky na bázi rostlin nebo přípravky mikroorganismů. 1 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, , s. 1). CS 4 CS

5 Minerální dusíkatá hnojiva se nepoužívají Ochrana před škodlivými organismy a plevely Prevence škod způsobených škodlivými organismy a plevely je založena především na ochraně prostřednictvím: přirozených nepřátel, volby druhů, odrůd a heterogenního materiálu, střídání plodin, pěstitelských technik, jako je biofumigace, a termických procesů, jako je solarizace a mělké propaření půdy (maximálně do hloubky 10 cm) Pokud rostliny nemohou být před škodlivými organismy náležitě chráněny pomocí opatření stanovených v bodě 1.6.1, nebo v případě zjištěného ohrožení plodiny lze použít pouze produkty povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19, a to pouze v nezbytné míře Pasti a rozprašovače produktů jiných než feromony zabraňují proniknutí látek do životního prostředí a jejich kontaktu s pěstovanými plodinami. Pasti jsou po použití sebrány a bezpečně zlikvidovány Produkty používané k čištění a dezinfekci Pokud jde o čištění a dezinfekci, používají se v rostlinné produkci pouze produkty pro účely čištění a dezinfekce povolené pro použití v ekologické produkci podle článku Požadavky pro konkrétní rostliny nebo rostlinné produkty 2.1. Pravidla produkce hub Pro produkci hub lze používat substráty, které se skládají pouze z těchto složek: a) chlévského hnoje a živočišných výkalů: i) buď ze zemědělských podniků produkujících podle pravidel ekologické produkce, nebo ii) uvedených v bodě 1.5.3, a to pouze pokud není k dispozici produkt uvedený v bodě i) a pod podmínkou, že tento chlévský hnůj a živočišné výkaly nepřekročí 25 % hmotnosti všech složek substrátu, kromě krycího substrátu a přidané vody, před kompostováním; b) produktů zemědělského původu jiných než produktů uvedených v písmenu a) ze zemědělských podniků produkujících podle pravidel ekologické produkce; c) chemicky neošetřené rašeliny; d) dřeva, které po kácení nebylo chemicky ošetřeno; e) minerálních produktů uvedených v bodě 1.5.3, vody a půdy Pravidla týkající se sběru volně rostoucích rostlin Sběr volně rostoucích rostlin a jejich částí, které přirozeně rostou v přírodních oblastech, lesích a zemědělských oblastech, se považuje za ekologickou produkci, pokud: CS 5 CS

6 a) tyto oblasti nebyly v průběhu nejméně tří let před sběrem ošetřeny jinými produkty než produkty povolenými pro použití v ekologické produkci podle článku 19; b) sběr nemá vliv na stabilitu přírodního stanoviště nebo na zachování daného druhu v oblasti sběru. Část II: Pravidla živočišné produkce Kromě pravidel produkce stanovených v článcích 7, 8, 9 a 11 se na ekologickou živočišnou produkci vztahují pravidla stanovená v této části. 1. Obecné požadavky 1.1. Pokud zemědělec, který produkuje hospodářská zvířata, nehospodaří na zemědělské půdě a neuzavřel písemnou dohodu o spolupráci s jiným zemědělcem, je živočišná produkce bez zemědělské půdy zakázána Přechod na ekologickou produkci Přechodné období začíná nejdříve v okamžiku, kdy zemědělec oznámil svoji činnost příslušným orgánům a podřídil svůj podnik kontrolnímu systému v souladu s tímto nařízením Přechodná období pro jednotlivé druhy živočišné produkce jsou stanovena v bodě Hospodářská zvířata a produkty živočišného původu vyprodukované během přechodného období nelze uvádět na trh jako ekologické produkty Hospodářská zvířata a produkty živočišného původu lze považovat za ekologické na konci přechodného období, provádí-li se současně přechod celé produkční jednotky včetně hospodářských zvířat, pastvin nebo půdy používané pro výživu zvířat Původ zvířat Ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí a odchovávají v ekologických zemědělských podnicích Zvířata, která se v zemědělském podniku nacházela na počátku přechodného období, a jejich produkty mohou být považovány za ekologické po dodržení příslušného přechodného období uvedeného v bodě Pokud jde plemenitbu ekologicky chovaných zvířat: a) při rozmnožování se používají přirozené metody, je však povolena umělá inseminace; b) rozmnožování nesmí být navozeno za použití hormonů nebo podobných látek, nejsou-li tyto hormony nebo látky součástí veterinárního léčebného ošetření v případě konkrétního zvířete; c) nepoužívají se jiné druhy umělého rozmnožování, jako jsou klonování a přenos embryí; d) výběr plemen je přiměřený a přispívá k předcházení jakéhokoli utrpení a k vyloučení potřeby zvířata mrzačit Při volbě plemen nebo linií je třeba brát v úvahu schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, aniž by to zhoršilo jejich dobré životní podmínky, jejich CS 6 CS

7 vitalitu a odolnost vůči nákazám. Kromě toho jsou plemena nebo linie zvířat zvoleny tak, aby se předešlo určitým nákazám nebo zdravotním problémům, které se obzvláště vyskytují u některých plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, jako je stresový syndrom prasat, enzootická meningoencefalomyelitida prasat (syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vodnaté maso), syndrom náhlého úhynu, samovolné potraty a komplikované porody vyžadující císařský řez. Přednost se dává domorodým plemenům a liniím Pro účely plemenitby mohou být do zemědělského podniku uvedena zvířata, která nebyla odchována ekologicky, pokud hrozí nebezpečí ztráty plemen pro zemědělskou produkci podle přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 2, a v takovém případě nemusí být zvířata těchto plemen bezpodmínečně dosud nerodící Výživa Obecné požadavky na výživu Pokud jde o výživu, použijí se tato pravidla: a) krmivo pro hospodářská zvířata se získává v prvé řadě ze zemědělského podniku, kde jsou zvířata chována, nebo z jiných ekologických zemědělských podniků ve stejném regionu; b) hospodářská zvířata jsou krmena ekologickým krmivem, které splňuje požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje. Restriktivní krmení není v živočišné výrobě povoleno; c) je zakázáno chovat hospodářská zvířata za podmínek nebo s výživou, které by mohly způsobit chudokrevnost; d) výkrm musí být v jakémkoli stadiu odchovu vratný. Nucené vykrmování je zakázáno; e) hospodářská zvířata s výjimkou včel mají stálý přístup na pastvu nebo k objemnému krmivu; f) nepoužívají se růstové stimulátory a syntetické aminokyseliny; g) sající zvířata jsou po určité minimální období krmena přednostně mateřským mlékem; h) krmné suroviny minerálního původu, doplňkové látky v krmivech, určité produkty používané ve výživě zvířat a pomocné látky se používají pouze v případě, že byly povoleny pro použití v ekologické produkci podle článku Pastva na společných pozemcích a sezónní přesun zvířat na jiné pastviny Ekologicky chovaná zvířata se mohou pást na společných pozemcích, pokud: a) jsou společné pozemky plně obhospodařovány v souladu s tímto nařízením; 2 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 368, , s. 15). CS 7 CS

8 b) veškerá zvířata nechovaná ekologicky, která se pasou na těchto pozemcích, pocházejí ze systému produkce, který je rovnocenný jednomu ze systémů uvedených v článcích 28 a 30 nařízení (EU) č. 1305/ ; c) živočišné produkty z ekologicky chovaných zvířat v období, kdy se pasou na těchto pozemcích, nejsou považovány za produkty z ekologické produkce, pokud nelze doložit náležité oddělení od zvířat nechovaných ekologicky V období sezónního přesunu se zvířata smějí během přehánění z jedné pastviny na druhou pást na pozemcích, které nejsou obhospodařovány ekologicky. Příjem jiných než ekologických krmiv v podobě travin a jiné vegetace, kterou zvířata spásají, je povoleno po dobu nejvýše 35 dnů, které zahrnují cesty do cílové oblasti i zpět Krmiva z přechodného období Pro zemědělské podniky přecházející na ekologickou produkci platí, že až 15 % celkového průměrného množství krmiv pro hospodářská zvířata může pocházet ze spásání či sklizně trvalých pastvin, pozemků s víceletými pícninami či bílkovinných plodin zasetých podle zásad ekologické produkce na pozemcích v prvním roce přechodu na ekologickou produkci, pokud tvoří součást daného zemědělského podniku. Krmiva v prvním roce přechodu na ekologickou produkci nesmí být použita pro výrobu zpracovaných ekologických krmiv. V případě, že se používají jak krmiva z přechodného období, tak krmiva z pozemků v prvním roce přechodu na ekologickou produkci, nesmí celkový kombinovaný procentní podíl těchto krmiv přesáhnout maximální podíly stanovené v bodě Pro ekologické zemědělské podniky může v průměru až 20 % krmného receptu krmné dávky zahrnovat krmiva z přechodného období, konkrétně z druhého roku přechodu na ekologickou produkci. Pro zemědělské podniky přecházející na ekologickou produkci platí, že pokud krmiva z přechodného období pocházejí z daného zemědělského podniku, může být tento procentní podíl zvýšen až na 100 % Údaje uvedené v bodech a se vypočítají každoročně jako procentní podíl sušiny v krmivech rostlinného původu Použití určitých krmných surovin a látek v krmivech Při zpracování ekologických krmiv a krmení ekologicky chovaných zvířat mohou být použity pouze ekologické krmné suroviny živočišného původu a krmné suroviny a doplňkové látky povolené pro použití v ekologické produkci podle článku Zdravotní péče Prevence nákaz Prevence nákaz je založena na výběru plemena a linie, chovatelských postupech, vysoce kvalitním krmivu a tělesném pohybu, odpovídající intenzitě chovu a přiměřeném a vhodném ustájení udržovaném v hygienických podmínkách Používání imunologických veterinárních léčivých přípravků je povoleno Používání chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčivých přípravků nebo antibiotik k preventivní léčbě je zakázáno. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, , s. 487). CS 8 CS

9 Je zakázáno používání látek určených ke stimulaci růstu nebo produkce (včetně antibiotik, kokcidiostatik a dalších umělých prostředků sloužících ke stimulaci růstu), jakož i používání hormonů nebo obdobných látek s cílem řízení reprodukce nebo pro jiné účely (například indukce nebo synchronizace říje) Pokud jsou získána hospodářská zvířata, která nepocházejí z jednotek ekologické produkce, provedou se v závislosti na místních podmínkách zvláštní opatření, jako je depistáž nebo karanténa Pokud jde o čištění a dezinfekci, používají se v budovách a zařízeních pro živočišnou produkci pouze produkty pro účely čištění a dezinfekce povolené pro použití v ekologické produkci podle článku Stáje, kotce, zařízení a potřeby se řádně čistí a dezinfikují, aby se zabránilo přenosu infekce a usídlení patogenních organismů. Trus, moč a nespotřebované nebo vysypané či vylité krmivo se odstraňují tak často, jak je to nutné, aby se minimalizoval zápach a zabránilo se přilákání hmyzu nebo hlodavců. K hubení hmyzu a jiných škůdců v budovách a jiných zařízeních, kde se chovají hospodářská zvířata, lze používat rodenticidy (použití pouze v pastích) a produkty povolené pro použití v ekologické produkci podle článku Veterinární péče Pokud navzdory preventivním opatřením k zajištění zdraví zvířat dojde k onemocnění nebo zranění zvířete, je zvíře okamžitě ošetřeno Nákazy se ošetřují okamžitě, aby se zabránilo utrpení zvířete; v nutných případech je možné použít chemicky syntetizované alopatické veterinární léčivé přípravky včetně antibiotik, a to za přísných podmínek a pod dohledem veterinárního lékaře, není-li vhodné použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků. Stanoví se zejména omezení týkající se průběhu léčby a ochranných lhůt Krmné suroviny minerálního původu a nutriční doplňkové látky povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19 a fytoterapeutické a homeopatické přípravky se použijí přednostně před chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárními přípravky včetně antibiotik, pokud mají terapeutický účinek na daný živočišný druh a onemocnění, které má být léčeno S výjimkou vakcinace, odstraňování parazitů a povinných eradikačních plánů platí, že pokud je zvíře nebo skupina zvířat podrobena v průběhu dvanácti měsíců více než třem léčebným kúrám s podáváním chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv včetně antibiotik nebo více než jedné kúře v případě zvířat, jejichž produktivní životní cyklus je kratší než jeden rok, nemohou být dotčená hospodářská zvířata nebo produkty z nich získané prodávány jako ekologické produkty a hospodářská zvířata musí být podrobena přechodným obdobím uvedeným v bodech 1.2 a Ochranná lhůta mezi posledním podáním alopatického veterinárního léčivého přípravku zvířeti za normálních podmínek užívání a výrobou ekologicky produkovaných potravin z tohoto zvířete činí dvojnásobek ochranné lhůty podle článku 11 směrnice 2001/82/ES, nebo pokud tato lhůta není stanovena, činí 48 hodin Ošetření týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat uložená na základě právních předpisů Unie jsou povolena Ustájení hospodářských zvířat a chovatelské postupy CS 9 CS

10 Tepelná izolace, topení a větrání budov zajišťují, aby se proudění vzduchu, prašnost, teplota, relativní vlhkost vzduchu a koncentrace plynů udržovaly v rozmezí, která zajistí dobré životní podmínky zvířat. Budova v hojné míře umožňuje přirozené větrání a přístup denního světla Ustájení hospodářských zvířat v budovách není povinné v oblastech s příhodnými podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku. Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie. Zvířata mají mít přístup do přístřešků nebo zastíněných oblastí, které je chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami Intenzita chovu v budovách zajišťuje pohodlí zvířat, jejich dobré životní podmínky a druhově specifické potřeby, a to především v závislosti na druhu, plemeni a věku zvířat. Zohledňuje rovněž etologické potřeby zvířat, které závisejí především na velikosti skupiny a na pohlaví zvířat. Intenzita chovu zajišťuje zvířatům dobré životní podmínky tak, že jim poskytuje dostatečný prostor k tomu, aby mohla přirozeně stát, pohybovat se, jednoduše si lehnout, otáčet se, provádět očistu, pobývat ve všech přirozených polohách a provádět všechny přirozené pohyby, jako například protáhnout se a třepat křídly Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení pro různé druhy a kategorie zvířat jsou stanoveny v bodech 2.1.4, 2.2.4, a Otevřená prostranství mohou být částečně zastřešená. Kryté výběhy se nepovažují za otevřená prostranství Celková intenzita chovu nesmí překročit mez 170 kg organického dusíku ročně na hektar zemědělsky využívané půdy Pro určení vhodné intenzity chovu hospodářských zvířat podle bodu stanoví příslušný orgán velké dobytčí jednotky odpovídající mezní hodnotě uvedené v bodě 1.6.6, a to na základě údajů stanovených v každém ze zvláštních požadavků pro živočišnou produkci Dobré životní podmínky zvířat Veškeré osoby, které se zabývají chovem zvířat, mají nezbytné základní znalosti a dovednosti, pokud jde o zdravotní potřeby a dobré životní podmínky zvířat Chovatelské postupy včetně intenzity chovu a podmínek ustájení zaručují splnění vývojových, fyziologických a etologických potřeb zvířat Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie Počet hospodářských zvířat je omezen tak, aby se minimalizovala nadměrná pastva, udusání půdy, eroze nebo znečištění způsobené zvířaty nebo roznášením jejich trusu Použije-li se čl. 8 odst. 5 a bod této části, ekologicky chovaná hospodářská zvířata jsou chována odděleně od ostatních hospodářských zvířat. CS 10 CS

11 Vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. Příslušné orgány mohou povolit vazné ustájení dobytka v mikropodnicích, pokud není možné chovat dobytek ve skupinách, které by vyhovovaly jeho etologickým potřebám, a to za podmínky, že má během období pastvy přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná Doba trvání přepravy hospodářských zvířat je co nejkratší Jakékoli utrpení během celého života zvířete, včetně samotné porážky, se udržuje na co nejnižší úrovni Mrzačení zvířat je zakázáno Utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí vhodné anestezie nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat Fyzická kastrace v zájmu zachování jakosti produktů a tradičních výrobních postupů je povolena, ale pouze za pomoci vhodné anestezie nebo analgetik, přičemž operace provádí kvalifikovaný personál, a to pouze v nejvhodnějším věku zvířat Nakládka i vykládka zvířat se provádějí bez použití jakékoli elektrické stimulace k nucení zvířat. Používání alopatických trankvilizérů před přepravou nebo v jejím průběhu je zakázáno. 2. Požadavky pro konkrétní druhy hospodářských zvířat 2.1. Produkce skotu, ovcí a koz Přechod na ekologickou produkci Aby bylo možné považovat skot, ovce a kozy a produkty z nich za ekologické, musí se pravidla produkce stanovená v tomto nařízení uplatňovat alespoň: a) po dobu 12 měsíců v případě skotu chovaného k produkci masa, a v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jeho života; b) po dobu šesti měsíců v případě ovcí a koz a zvířat chovaných k produkci mléka Výživa Pokud jde o výživu, použijí se tato pravidla: a) skot, ovce a kozy mají přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí; b) bez ohledu na písmeno a) mají býci starší jednoho roku přístup na pastvinu nebo na otevřené prostranství; c) pokud mají skot, ovce a kozy přístup na pastvinu v období pastvy a pokud systém zimního ustájení umožňuje zvířatům volnost pohybu, je možné upustit od povinnosti umožnit přístup na otevřená prostranství v zimních měsících; d) s výjimkou období, kdy dochází k sezónnímu přesunu zvířat podle bodu , pochází nejméně 90 % krmiva z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z téhož regionu; CS 11 CS

12 e) systémy odchovu skotu, ovcí a koz jsou založeny na maximálním využívání pastvin podle jejich dostupnosti v různých obdobích roku. Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce skotu, ovcí a koz pochází z objemných, čerstvých, sušených nebo silážovaných krmiv. Je povoleno snížení na 50 % u zvířat chovaných k produkci mléka, a to na maximální dobu tří měsíců na začátku laktace; f) všechna sající mláďata skotu, ovcí a koz jsou krmena přednostně mateřským mlékem, a to minimálně po dobu tří měsíců u skotu a 45 dnů u ovcí a koz Zvláštní podmínky ustájení Pokud jde o podmínky ustájení, použijí se tato pravidla: a) podlahy v prostorách pro ustájení skotu, ovcí a koz jsou hladké, nikoli však kluzké. Nejméně polovina minimální plochy podlahy v uzavřených prostorách podle tabulky obsahující minimální plochy pro skot, ovce a kozy uvedené v bodě je pevná, a netvoří ji tedy roštová podlážka nebo mřížová konstrukce. b) prostory pro ustájení jsou vybaveny pohodlným, čistým a suchým prostorem na spaní/odpočinek o dostatečné rozloze, který je tvořen pevnou konstrukcí bez roštů. Prostor k odpočinku je vybaven dostatečně velkým suchým místem ke spaní, které je pokryto podestýlkou. Podestýlka sestává ze slámy nebo jiného vhodného přírodního materiálu. Může být vylepšena a obohacena o jakékoli minerální produkty, které jsou povoleny jako hnojivo nebo pomocná půdní látka pro použití v ekologické produkci podle článku 19; c) bez ohledu na čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. a) a čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady 2008/119/ES 4 je zakázáno ustájení telat starších jednoho týdne v jednotlivých boxech, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska Intenzita chovu Počet skotu, ovcí a koz na hektar musí dodržovat tyto mezní hodnoty: Třída nebo druh zvířat Maximální počet zvířat na hektar odpovídající 170 kg N/ha/rok Telata na výkrm 5 Ostatní skot do stáří jednoho roku 5 Skot od jednoho do dvou let býci 3,3 Skot od jednoho do dvou let jalovice a krávy 3,3 Býci staří dva a více let 2 Plemenné jalovice 2,5 4 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. L 10, , s. 7). CS 12 CS

13 Jalovice na výkrm 2,5 Dojnice 2 Vyřazené dojnice 2 Ostatní krávy 2,5 Kozy 13,3 Bahnice 13,3 Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení skotu, ovcí a koz se stanoví takto: Uzavřené prostory (čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici) Otevřená prostranství (plocha pro volný pohyb mimo pastviny) Minimální živá hmotnost (kg) m 2 /hlavu m 2 /hlavu Skot plemenný a na výkrm až 100 1,5 1,1 až 200 2,5 1,9 až 350 4,0 3 nad 350 5, minimálně však 1 m 2 /100 kg 3,7, minimálně však 0,75 m 2 /100 kg Dojnice 6 4,5 Plemenní býci Ovce a kozy 1,5 na ovci/kozu 2,5 0,35 na jehně/kůzle 2,5 a 0,5 na jehně/kůzle 2.2. Produkce koní a jiných lichokopytníků Přechod na ekologickou produkci Aby bylo možné považovat koně a jiné lichokopytníky a produkty z nich za ekologické, musí se pravidla produkce stanovená v tomto nařízení uplatňovat alespoň: a) po dobu 12 měsíců v případě zvířat chovaných k produkci masa, a v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jejich života; b) po dobu šesti měsíců v případě zvířat chovaných k produkci mléka Výživa Pokud jde o výživu, použijí se tato pravidla: a) koně a jiní lichokopytníci mají přístup na pastvinu, kdykoli to podmínky dovolí; CS 13 CS

14 b) pokud mají koně a jiní lichokopytníci přístup na pastvinu v období pastvy a pokud systém zimního ustájení umožňuje zvířatům volnost pohybu, je možné upustit od povinnosti umožnit přístup na otevřená prostranství v zimních měsících; c) s výjimkou období, kdy dochází k sezónnímu přesunu zvířat podle bodu , pochází nejméně 90 % krmiva z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z téhož regionu; d) systémy odchovu koní a jiných lichokopytníků jsou založeny na maximálním využívání pastvin podle jejich dostupnosti v různých obdobích roku. Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce koní a jiných lichokopytníků pochází z objemných, čerstvých, sušených nebo silážovaných krmiv; e) sající mláďata koní a jiných lichokopytníků jsou krmena přednostně mateřským mlékem, a to minimálně po dobu tří měsíců Zvláštní podmínky ustájení Pokud jde o podmínky ustájení, použijí se tato pravidla: a) podlahy pro ustájení koní a jiných lichokopytníků jsou hladké, nikoli však kluzké. Nejméně polovina minimální plochy podlahy v uzavřených prostorách podle tabulky obsahující minimální plochy pro koně a jiné lichokopytníky uvedené v bodě je pevná, a netvoří ji tedy roštová podlážka nebo mřížová konstrukce; b) prostory pro ustájení jsou vybaveny pohodlným, čistým a suchým prostorem na spaní/odpočinek o dostatečné rozloze, který je tvořen pevnou konstrukcí bez roštů. Prostor k odpočinku je vybaven dostatečně velkým suchým místem ke spaní, které je pokryto podestýlkou. Podestýlka sestává ze slámy nebo jiného vhodného přírodního materiálu. Může být vylepšena a obohacena o jakékoli minerální produkty, které jsou povoleny jako hnojivo nebo pomocná půdní látka pro použití v ekologické produkci podle článku Intenzita chovu Počet koní a jiných lichokopytníků na hektar musí dodržovat tuto mezní hodnotu: Třída nebo druh zvířat Maximální počet zvířat na hektar odpovídající 170 kg N/ha/rok Koně a jiní lichokopytníci starší šesti měsíců 2 Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení koní a jiných lichokopytníků se stanoví takto: Uzavřené prostory (čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici) Otevřená prostranství (plocha pro volný pohyb mimo pastviny) Minimální živá hmotnost (kg) m 2 /hlavu m 2 /hlavu CS 14 CS

15 Koně a jiní lichokopytníci plemenní a na výkrm až 100 1,5 1,1 až 200 2,5 1,9 až 350 4,0 3 nad 350 5, minimálně však 1 m 2 /100 kg 3,7, minimálně však 0,75 m 2 /100 kg 2.3. Produkce prasat Přechod na ekologickou produkci Aby bylo možné považovat prasata a produkty z nich za ekologické, musí se pravidla produkce stanovená v tomto nařízení uplatňovat alespoň po dobu šesti měsíců Výživa Pokud jde o výživu, použijí se tato pravidla: a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož regionu; b) sající selata jsou krmena přednostně mateřským mlékem, a to minimálně po dobu 40 dní; c) do denní krmné dávky prasat se přidávají objemná, čerstvá, sušená nebo silážovaná krmiva Zvláštní podmínky ustájení Pokud jde o podmínky ustájení, použijí se tato pravidla: a) podlahy pro ustájení prasat jsou hladké, nikoli však kluzké. Nejméně polovina minimální plochy podlahy v uzavřených prostorách podle tabulky obsahující minimální plochy pro prasata uvedené v bodě je pevná, a netvoří ji tedy roštová podlážka nebo mřížová konstrukce; b) prostory pro ustájení prasat jsou vybaveny pohodlným, čistým a suchým prostorem na spaní/odpočinek o dostatečné rozloze, který je tvořen pevnou konstrukcí bez roštů. Prostor k odpočinku je vybaven dostatečně velkým suchým místem ke spaní, které je pokryto podestýlkou. Podestýlka sestává ze slámy nebo jiného vhodného přírodního materiálu. Může být vylepšena a obohacena o jakékoli minerální produkty, které jsou povoleny jako hnojivo nebo pomocná půdní látka pro použití v ekologické produkci podle článku 19; c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě období konce březosti a období kojení; d) selata se neustájují na etážových plošinách ani v klecích; e) oblasti volného pohybu umožňují prasatům kálet a rýt. Pro účely rytí mohou být použity různé substráty Intenzita chovu Počet prasat na hektar musí dodržovat tyto mezní hodnoty: CS 15 CS

16 Třída nebo druh zvířat Maximální počet zvířat na hektar odpovídající 170 kg N/ha/rok Selata 74 Plemenné prasnice 6,5 Prasata na výkrm 14 Ostatní prasata 14 Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení prasat se stanoví takto: Uzavřené prostory (čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici) Otevřená prostranství (plocha pro volný pohyb mimo pastviny) Minimální živá hmotnost (kg) m 2 /hlavu m 2 /hlavu Prasnice po porodu se selaty do stáří 40 dní Prasata na výkrm 7,5 na prasnici 2,5 až 50 0,8 0,6 až 85 1,1 0,8 až 110 1,3 1 Selata Chovná prasata starší 40 dní a do 30 kg 0,6 0,4 2,5 na samici 1,9 6 na samce Pokud se kotce používají k přirozené plemenitbě: 10 m 2 na kance. 8, Produkce drůbeže Přechod na ekologickou produkci Aby bylo možné považovat drůbež a produkty z ní za ekologické, musí se pravidla produkce stanovená v tomto nařízení uplatňovat alespoň: a) po dobu 10 týdnů v případě drůbeže chované k produkci masa, která přibyla do chovu dříve než ve věku tří dnů; b) po dobu šesti týdnů v případě drůbeže chované k produkci vajec Původ drůbeže CS 16 CS

17 Drůbež je buď odchována až do dosažení minimálního věku, nebo pochází z linií drůbeže s pomalým růstem definovaných příslušným orgánem. Pokud zemědělec nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, činí minimální věk při porážce: a) 81 dnů u kuřat; b) 150 dnů u kapounů; c) 49 dnů u kachen pekingských; d) 70 dnů u kachen pižmových; e) 84 dnů u samců kachen pižmových; f) 92 dnů u kachen mulard; g) 94 dnů u perliček; h) 140 dnů u krocanů a hus na pečení; i) 100 dnů u krůt Výživa Pokud jde o výživu, použijí se tato pravidla: a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož regionu; b) do denní krmné dávky se přidávají objemná, čerstvá, sušená nebo silážovaná krmiva Zvláštní podmínky ustájení Pokud jde o podmínky ustájení, použijí se tato pravidla: a) drůbež není chována v klecích; b) vodní ptactvo má v zájmu uspokojení druhově specifických potřeb a požadavků na dobré životní podmínky přístup k tekoucí vodě, rybníku, jezeru nebo tůni vždy, kdy to povětrnostní a hygienické podmínky dovolují; pokud to povětrnostní podmínky nedovolují, má přístup k vodě, která ptákům umožňuje ponořit hlavu, aby si mohli čistit peří; c) drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života. Otevřená prostranství jsou převážně pokryta vegetací, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů; d) pokud se drůbež chová v uzavřených zařízeních z důvodu omezení nebo povinností uložených právními předpisy Unie, má trvalý přístup k dostatečnému množství objemného krmiva a vhodného materiálu, aby byly uspokojeny její etologické potřeby; e) budovy pro veškerou drůbež splňují tyto podmínky: i) nejméně jedna třetina podlahové plochy je pevná, a netvoří ji tedy roštová podlážka nebo mřížová konstrukce a je pokryta podestýlkou, jako je sláma, dřevěné hobliny, písek nebo rašelina; CS 17 CS

18 ii) v budově pro chov nosnic slouží dostatečně velká část podlahové plochy přístupné slepicím jako sběrné místo pro trus; iii) drůbež má k dispozici hřady, jejichž počet a rozměry jsou uzpůsobeny velikosti skupiny a rozměrům ptáků podle tabulky uvádějící minimální rozlohu uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení drůbeže stanovené v bodě ; iv) vnější hranice budovy, případně včetně krytého výběhu, jsou vybaveny vstupními a výstupními otvory s rozměry vhodnými pro ptáky o celkové délce nejméně 4 m na 100 m 2 plochy budovy, která je ptákům k dispozici. Pokud se vyskytuje krytý výběh, mají vnitřní otvory mezi budovou a tímto výběhem celkovou délku 2 m na 100 m² budovy. Přístup do krytého výběhu je umožněn po 24 hodin denně; v) budovy jsou postaveny tak, aby všichni ptáci měli snadný přístup na otevřené prostranství, maximální vzdálenost z kteréhokoli místa budovy k nejbližšímu vnějšímu otvoru tedy nesmí být větší než 15 m; vi) vícepatrové systémy mají nejvýše tři úrovně užitné plochy včetně přízemní úrovně. Vzdálenost mezi jednotlivými úrovněmi nebo přechodnými oblastmi, jako jsou prostory pro hnízda, nesmí být větší než 1 m. Vyšší patra umožňují odstraňování hnoje pomocí automatizovaného systému; f) denní světlo může být doplněno o umělé s cílem zajistit maximálně šestnáct hodin světla denně, přičemž je zajištěna souvislá doba nočního klidu bez umělého světla o délce nejméně osmi hodin; g) v době mezi dvěma turnusy chované drůbeže jsou veškerá hospodářská zvířata přesunuta pryč z budovy. Během této doby se budovy a zařízení vyčistí a vydezinfikují. Kromě toho se na konci každého turnusu chované drůbeže ponechají výběhy po určitou dobu stanovenou členskými státy prázdné, aby se umožnil opětný růst vegetace. Tyto požadavky se nevztahují na drůbež, jež není chována v turnusech, není chována na výbězích a může se po celý den volně pohybovat Intenzita chovu Počet zvířat na hektar musí dodržovat tyto mezní hodnoty: Třída nebo druh zvířat Maximální počet zvířat na hektar odpovídající 170 kg N/ha/rok Brojleři 580 Nosnice 230 Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků druhu Gallus gallus se stanoví takto: Plemenná drůbež / rodiče Mladí jedinci Drůbež na výkrm Kapouni Nosnice CS 18 CS

19 Věk Plemenná drůbež Kuřice 0 8 týdnů Kuřice 9 18 týdnů Počáteční fáze 0 21 dnů Závěrečná fáze dnů dnů Nosnice od 19 týdnů Vnitřní hustota ustájení (ptáci na m² využitelné plochy) pro pevné a mobilní stavby 6 kusů 24 kusů, avšak maximálně 21 kg živé hmotnosti na m² 15 kusů, avšak maximálně 21 kg živé hmotnosti na m² 20 kusů, avšak maximálně 21 kg živé hmotnosti na m² 10 kusů, avšak maximálně 21 kg živé hmotnosti na m² 10 kusů, avšak maximálně 21 kg živé hmotnosti na m² 6 kusů Prostor na hřadu (cm) 18 Dodatečná omezení pro vícepodlažní systémy/m² přízemní podlahové plochy (včetně krytého výběhu, je-li přístupný 24 h denně) 9 kusů 36 kusů kromě plochy krytého výběhu 22 kusů obvykle není použitelné 9 kusů Mezní hodnoty pro velikost hejna včetně samců * * Hustota ustájení ve venkovních výbězích (m 2 /kus) pod podmínkou, že není překročena mez 170 kg N/ha/rok * dělitelné tak, aby vznikly turnusy po 3 x nebo 2 x kusech Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků jiných druhů než Gallus gallus se stanoví takto: Krocani a krůty Husy Kachny Perličky Druh Samci Samice Všechny Pekingsk é Pižmové samci Pižmové samice Mulard Všechny Vnitřní hustota kusů, 10 kusů, 10 kusů, 10 kusů, 10 kusů, 10 kusů, 10 kusů, CS 19 CS

20 ustájení (ptáci na m² využitelné plochy) pro pevné a mobilní stavby kusů, avšak maximá lně 21 kg živé hmotno sti na m² avšak maximál ně 21 kg živé hmotnost i na m² avšak maximál ně 21 kg živé hmotnost i na m² avšak maximáln ě 21 kg živé hmotnosti na m² avšak maximáln ě 21 kg živé hmotnosti na m² avšak maximáln ě 21 kg živé hmotnosti na m² avšak maximálně 21 kg živé hmotnosti na m² avšak maximáln ě 21 kg živé hmotnosti na m² Prostor hřadu (cm) na obvykle není použiteln é obvykle není použiteln é obvykle není použitelné 20 Mezní hodnoty pro velikost hejna samic samců Hustota ustájení ve venkovních prostorách (m 2 /kus) pod podmínkou, že není překročena mez 170 kg N/ha/rok ,5 4,5 4,5 4, Přístup na otevřená prostranství Pokud jde o přístup na otevřená prostranství, použijí se tato pravidla: a) drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života. Zejména má trvalý přístup na otevřené prostranství za denního světla již od tak nízkého věku, jak je to prakticky možné, kdykoli to fyziologické a fyzické podmínky dovolí, s výjimkou dočasných omezení uložených na základě právních předpisů Unie; b) otevřená prostranství pro drůbež jsou převážně pokryta vegetací, kterou tvoří různé rostliny, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů. Vegetace na venkovních plochách musí být pravidelně sklízena a odstraňována, aby se omezil možný nadbytek živin. Otevřená prostranství nesmí zasahovat mimo okruh 150 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy. Tuto vzdálenost však lze zvětšit až na 350 m od nejbližšího otvoru umožňujícího přístup do budovy za předpokladu, že na území celého venkovního výběhu je rovnoměrně rozmístěn dostatečný počet přístřešků a napájecích žlabů, a to nejméně čtyři přístřešky na hektar; c) pokud je dostupnost krmiva z uvedené oblasti omezený, například z důvodu dlouhodobé sněhové pokrývky nebo sucha, musí být do stravy drůbeže zahrnuto přikrmování objemným krmivem; d) pokud se drůbež chová v uzavřených zařízeních z důvodu omezení nebo povinností uložených právními předpisy Unie, má trvalý přístup CS 20 CS

21 k dostatečnému množství objemného krmiva a vhodného materiálu, aby byly uspokojeny její etologické potřeby Dobré životní podmínky zvířat Škubání živé drůbeže je zakázáno Včelařství Přechod na ekologickou produkci Včelařské produkty mohou být prodávány s odkazem na ekologickou produkci, pouze pokud byla pravidla stanovená tímto nařízením dodržována nejméně po dobu jednoho roku. V průběhu přechodného období se vosk nahrazuje voskem pocházejícím z ekologického včelařství Původ včel Přednostně se využívá druh Apis mellifera a jeho místní ekotypy Výživa Pokud jde o výživu, použijí se tato pravidla: a) na konci produkčního období jsou v úlech ponechány dostatečné zásoby medu a pylu pro přezimování; b) umělá výživa včelstev je povolena, pouze pokud je přežití úlů ohroženo podnebnými podmínkami. Jako umělá výživa jsou povoleny ekologický med, ekologické cukrové sirupy nebo ekologický cukr Zvláštní pravidla pro prevenci nákaz a veterinární péči ve včelařství Pokud jde o prevenci nákaz a veterinární péči, použijí se tato pravidla: a) za účelem ochrany rámků, úlů a plástů zejména před škůdci jsou povoleny pouze rodenticidy (použití pouze v pastích) a příslušné produkty povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19; b) fyzikální ošetření pro dezinfekci včelínů, například pomocí páry nebo přímého plamene, je povoleno; c) likvidace samčího plodiště je povolena pouze za účelem izolace při nákaze varroázou; d) pokud přes všechna preventivní opatření včelstva onemocní nebo se nakazí, jsou okamžitě ošetřena a případně mohou být umístěna do izolovaných včelínů; e) v případě nákazy varroázou lze použít kyselinu mravenčí, mléčnou, octovou a šťavelovou, jakož i menthol, thymol, eukalyptol nebo kafr; f) provádí-li se léčba pomocí chemicky syntetizovaných alopatických přípravků, léčená včelstva se na dobu léčby umísťují do izolovaných včelínů a veškerý vosk se nahrazuje voskem pocházejícím z ekologického včelařství. Poté se na včelstva vztahuje roční přechodné období podle bodu 2.5.1; g) písmeno f) se nevztahuje na produkty povolené pro použití v ekologické produkci podle článku Zvláštní podmínky pro místo chovu ve včelařství CS 21 CS

22 Pokud jde o místo chovu, použijí se tato pravidla: a) včelíny jsou umístěny v oblastech, které zajišťují zdroje nektaru a pylu tvořené v zásadě ekologicky pěstovanými plodinami nebo případně přirozenou vegetací nebo lesy či plodinami, jež nejsou ekologicky udržovány, ale jsou ošetřovány pouze metodami s nízkým dopadem na životní prostředí; b) včelíny musí být dostatečně vzdáleny od zdrojů, které by mohly způsobit kontaminaci produktů včelařství nebo špatný zdravotní stav včel; c) včelíny jsou umístěny tak, aby se v okruhu tří kilometrů zdroje nektaru a pylu skládaly v zásadě z ekologicky pěstovaných plodin nebo z přirozené vegetace nebo z plodin ošetřovaných metodami s malým dopadem na životní prostředí, které jsou rovnocenné metodám stanoveným v článcích 28 a 30 nařízení (EU) č. 1305/2013, které nemohou mít dopad na ekologický charakter včelařské produkce. Výše uvedené požadavky se nevztahují na období, kdy neprobíhá doba květu, nebo na období zimního spánku včel; d) úly a materiály používané ve včelařství jsou v zásadě vyrobeny z přírodních materiálů, které nepředstavují riziko znečištění životního prostředí ani kontaminace včelařských produktů Zvláštní pravidla pro včelařské postupy Pokud jde o včelařské postupy, použijí se tato pravidla: a) včelí vosk určený pro nové podkladové plásty pochází z jednotek ekologické produkce; b) v úlech se smějí používat pouze přírodní látky, jako jsou propolis, vosk a rostlinné oleje; c) při vytáčení medu je zakázáno používat chemicky syntetizované odpuzovače; d) použití plástů s plodišti k vytáčení medu je zakázáno; e) včelařství se nepovažují za ekologické, pokud se provozuje v regionech nebo oblastech určených členskými státy jako regiony nebo oblasti, kde není možné ekologické včelařství provozovat Dobré životní podmínky zvířat Pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, použijí se tato pravidla: a) je zakázáno usmrcení včel v plástech jako metoda spojená se sklizní včelařských produktů; b) mrzačení včel, jako je přistřihování křídel včelím královnám, je zakázáno. Část III: Pravidla produkce mořských řas a živočichů pocházejících z akvakultury 1. Definice Pro účely této části se použijí tyto definice: 1) uzavřeným recirkulačním akvakulturním zařízením se rozumí zařízení, kde se provádí akvakultura v uzavřeném prostředí na souši nebo na plavidle za použití úplné recirkulace vody a které je závislé na neustálém externím vstupu energie za účelem stabilizace prostředí pro živočichy pocházející z akvakultury; CS 22 CS

23 2) energií z obnovitelných zdrojů se rozumí obnovitelné nefosilní zdroje energie, jako je větrná energie, sluneční energie, geotermální energie, energie vln, přílivová energie, vodní energie, energie ze skládkového plynu, z plynů z čističek odpadních vod a z bioplynů; 3) líhní se rozumí místo rozmnožování, líhnutí a odchovu živočichů pocházejících z akvakultury v časných vývojových stadiích, zejména ryb a měkkýšů a korýšů; 4) odchovným zařízením se rozumí místo, kde se provozuje přechodný systém produkce mezi stádii líhně a chovu dospělých jedinců. Stádium chovu v odchovném zařízení končí ještě během první třetiny produkčního cyklu s výjimkou druhů, u nichž probíhá proces smoltifikace; 5) znečištěním se rozumí přímé nebo nepřímé uvádění látek nebo energie do vodního prostředí, jak je vymezuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 5 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES 6, a to ve vodách, na které se každá z těchto směrnic vztahuje; 6) polykulturou se rozumí pěstování nebo chov dvou či více druhů obvykle z různých trofických úrovní v téže pěstební nebo chovné jednotce; 7) produkčním cyklem se rozumí doba života živočicha pocházejícího z akvakultury nebo mořské řasy od nejranějšího stádia života (v případě živočichů pocházejících z akvakultury od oplodněných jiker) až po odlov, sběr či sklizeň; 8) místně pěstovanými nebo chovanými druhy se rozumí druhy, které nepatří mezi cizí a místně se nevyskytující druhy podle nařízení Rady (ES) č. 708/2007 7, jakož i druhy uvedené v příloze IV zmíněného nařízení; 9) intenzitou chovu se rozumí živá hmotnost živočichů pocházejících z akvakultury vztažená na metr krychlový vody v jakémkoliv okamžiku během fáze chovu dospělých jedinců a v případě platýsů a garnátů hmotnost na čtvereční metr hladiny. 2. Obecné požadavky 2.1. Provozy se nacházejí v místech, která nejsou vystavena kontaminaci produkty nebo látkami, které nejsou pro ekologickou produkci povoleny, nebo znečišťujícími látkami, které by narušily ekologickou povahu produktů Ekologické a jiné než ekologické produkční jednotky musí být odpovídajícím způsobem odděleny v souladu s minimálními odstupy stanovenými členskými státy, jsou-li tyto minimální odstupy stanoveny. Takováto separační opatření musí být založena na přírodních podmínkách, oddělených systémech rozvodu vody, vzdálenostech, proudění vody při přílivu a odlivu a na tom, zda jsou produkční jednotky umístěny ve směru po proudu, nebo proti proudu. Produkce mořských řas Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, , s. 1). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, , s. 19). Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (Úř. věst. L 168, , s. 1). CS 23 CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0889 CS 01.01.2015 010.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise. Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise. Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. března 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0100 (COD) 7956/14 ADD 1 AGRILEG 71 CODEC 841 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. března 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat VYHLÁŠKA 208 ze dne 14. dubna 2004 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 08. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY CHOV SKOTU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační

Více

L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008

L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008 L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 868/2008 ze dne 3. září 2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků a analýzu hospodářské

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK

SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK SMĚRNICE (STANDARDY) PRODUKCE PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK červen 2015 - každá členská země zavede do 1. července 2016 - Demeter International e. V. 1 Obsah

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Níže vizte 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy BIO - Jogurtové mléko kyselomléčný výrobek Ochucený jogurtový nápoj různých příchutí. balení: plastová lahev hmotnost: 0,45 kg BIO - Čerstvé mléko čerstvé pasterizované

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 12 16/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006,

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006, Ú PL NÉ ZNĚ NÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 NAŠE ČJ.: 76/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA: Těšnov 17, 117 05 Praha

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 154/12 Úřední věstník Evropské unie 15.6.2012 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY,

PŘÍLOHA. doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 PŘÍLOHA doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a

Více

Jednotná žádost 2016

Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007-2013

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19

11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 11.2.2009 Úřední věstník Evropské unie L 40/19 SMĚRNICE KOMISE 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.1.2009 KOM(2009) 19 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v Radě přidružení EU-Tunisko za účelem změny rozhodnutí Rady přidružení

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Tab. č.: 157. Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu. Měrná jednotka (měr.j.)

Tab. č.: 157. Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu. Měrná jednotka (měr.j.) Tab. č.: 157 Číselník způsobilých výdajů pro živočišnou výrobu Bezstelivová boxová stáj, dřevěná konstrukce, kapacita 300 dojnic 1. Skot - dojnice 1 Stavební náklady Kč/UM 48 000 X 2 Technologie (dojení,

Více

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE Vahala J. Nemálo chovatelů prasat nejen v ČR se zabývá otázkou, zda vysoké náklady na farmakoterapii téměř vždy spojené s medikací ATB přináší

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS)

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) přijaté Stálým výborem 22. června 1999 (V souladu s článkem 9 odst.

Více

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002,

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvo zemědělství

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BIOLOGICKÁ AKTIVA V ÚČETNICTVÍ ČR bakalářská práce

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové použití Klíčem k efektivní kontrole parazitů je řádné pokrytí napadené oblasti. Ustájení zvířat: Použijte MiteX v dávce 20g/ m², aplikované na pevný povrch, pokud napadení není příliš vysoké. V těžkých

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA V. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA V. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 5 PŘÍLOHA PŘÍLOHA V Dohoda o přidružení mezi Evropskou Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ve školním roce 2013/2014 budou na základě rozhodnutí ředitelky

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 2014/0100(COD) 26.6.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1149-1322 Návrh zprávy Martin Häusling (PE557.122v01-00) Ekologická produkce a označování

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Citace: 16/2006 Sb. Částka: 8/2006 Sb. Na

Více

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 9.4.2014 L 106/7 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více