LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracovala: Alena Hodková - 1 -

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům

3 Děkuji Mgr. Davidu Kročovi, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce

4 Obsah 1. Úvod Spisovatel Ludvík Vaculík Od otce k synovi Sekyra Nástin děje Kompoziční výstavba Rozbor základních dějových linií Jazyk a jazykové prostředky Český snář deník jako zrcadlo nastavené společenskému dění Mozaika všedního života Kompoziční výstavba Tenká hranice mezi realitou a fikcí Vaculíkovy (ne)literární postavy Jazyk a jazykové prostředky Shrnutí Jak se dělá chlapec Specifika kompoziční výstavby Milostný vztah jako věc veřejná Styl, jazyk a jazykové prostředky Román proti románu Konstanty Vaculíkovy románové poetiky Vaculíkova literárně-společenská angažovanost Závěr Literatura Resumé

5 1. ÚVOD Ve své diplomové práci se zaměřím na osobnost Ludvíka Vaculíka jako na spisovatele a aktivistu, který svými texty i konkrétními činy výrazně zasahuje do společenského dění. Na rozboru tří jeho vzájemně odlišných próz Sekyra (1966), Český snář (1981) a Jak se dělá chlapec (1993) se pokusím demonstrovat, jak se v průběhu třiceti let měnila autorova tvorba v závislosti na změnách společenské a politické situace i na okolnostech jeho osobního života. Podstatným je přitom fakt, že všechna tato díla mají svůj základ v reálných životních zkušenostech pisatele, a nesou tedy silně autobiografické rysy. Práce se rovněž zmiňuje o Vaculíkově tendenci zachycovat veškeré dění autenticky a pravdivě, což se nezřídka stalo zdrojem bouřlivých polemik. Cílem však není pouze přinést podrobnou analýzu zmiňovaných knih, ale upozornit i na spisovatelovu společenskou angažovanost, jež je s tou literární úzce spojena. Vaculíkově osobnosti i jeho literární tvorbě již bylo věnováno množství recenzí, kritických statí i odborných publikací. Provázanost spisovatelových textů s projevy jeho společenské zainteresovanosti v nich však mnohdy zůstává nepovšimnuta. Diplomová práce se proto pokusí k této opomíjené problematice přispět. Vychází z dostupné literatury, pozornost však zaměřuje spíše na vzájemné souvislosti mezi dílčími projevy autorova konání na poli literárním i politickém. Jádro práce tedy spočívá v podání celistvého obrazu Vaculíkova života, jeho dosavadní tvorby i mnoha jeho významných zásahů do společenského dění. Ve druhé kapitole podrobně popisuji důležité mezníky tvůrcovy životní dráhy, jejichž znalost je takřka nezbytná pro správné pochopení jeho díla. Následující kapitola nazvaná Od otce k synovi se věnuje detailnímu rozboru vybraných autorových děl. V Sekyře se zaměřuji zejména na vztah vypravěče k jeho otci, kterého zničila slepá víra v ideologii a bezbřehá oddanost komunistické straně. Nejrozsáhlejší část této kapitoly tvoří analýza Českého snáře, na němž lze nejlépe ukázat propojení autorova života, literatury i života společnosti. Zvláštní pozornost se soustřeďuje na otázku, kde leží v tomto případě hranice mezi realitou a fikcí, a na problematiku autentičnosti literárních postav. Do kontrastu je pak postavena próza Jak se dělá chlapec, která se svým zaměřením pohybuje na zcela opačném pólu než kniha předchozí. V podkapitole - 5 -

6 Román proti románu jsou navíc po obsahové i formální stránce porovnávána tematicky shodná díla Jak se dělá chlapec a Smolná kniha, jejíž autorka Lenka Procházková byla Vaculíkovou životní družkou. Diplomová práce se rovněž snaží vyzdvihnout i fakt, že obě knihy směřují do mimoliterárního kontextu. V závěru této kapitoly jsou shrnuty konstanty autorovy poetiky, tzn. stylové i jazykové zvláštnosti, přítomné v analyzovaných dílech. Čtvrtá kapitola je věnována oné opomíjené společenské funkci, v níž autor po celé normalizační období bojoval proti útlaku ze strany režimu a která mu zajistila zcela výjimečné postavení. Text se soustředí zejména na vystižení vzájemných souvislostí mezi dobovými událostmi a spisovatelovou potřebou nevyhovující situaci jakýmkoli způsobem změnit či alespoň usměrnit. Závěr diplomové práce představuje komplexní shrnutí zmiňovaných faktů

7 2. SPISOVATEL LUDVÍK VACULÍK Je leccos, zač ho člověk musí mít rád. [ ] Především, že jako jsou herci, kterým stačí na scéně existovat, a přece jsou lepší než všichni kolem, co hrají jak o zlatou tělku, Luculík, aby byl spisovatel, snad ani psát nemusí. Na co sáhne, kolem čeho projde, vše se mění v literaturu. 1 Literatura je skutečně to, co formovalo a ovlivňovalo Ludvíka Vaculíka po celý jeho život. A naopak byl to on, kdo českou literaturu sám po několik desítek let formoval a ovlivňoval. Autorův život je s jeho literární tvorbou propojen natolik, že se stal dokonce její nedílnou součástí. Dalo by se říci, že tento spisovatel píše o tom, co žije a žije pro to, o čem píše. Také proto je nesmírně důležité seznámit se nejdříve podrobně s autorovou životní poutí, neboť právě tyto osobní informace jsou klíčem k pochopení jeho vlastní tvorby. Luculík je bezesporu velká osobnost, která mezi českými spisovateli zaujímá zcela výjimečné postavení. Je tomu tak hlavně proto, že byl, je a vždycky zůstane svůj v myšlení, v řeči, ve svých skutcích a hlavně v tom, co píše. Neumí se přetvařovat, vždy otevřeně řekne svůj názor, a to mnohdy veřejně a navíc dostatečně nahlas. Přitom mu nezáleží na tom, zda s tímto jeho názorem budou ostatní souhlasit či nikoliv. Autorovi se velmi daří, ač třeba zcela nezáměrně, stavět se ve většině případů do opozice kdyby všichni stáli na jedné straně, Vaculík bude zaručeně ten, kdo si stoupne na druhou, byť by tam měl stát sám a jediný. Je to rozený bojovník, za všech okolností přesvědčený o své pravdě. Tento rys jeho povahy snad způsobil, že ho někteří nazývají rebelem, rváčem nebo nenapravitelným buřičem. Spisovatel to však vidí jinak. On žije správně, protože žije přesně podle svých zásad. To rovněž vysvětluje, proč se nezřídka vzpírá zavedeným zvyklostem, společensky uznávaným normám a všemi respektovaným řádům. Vaculík nikdy netoužil splývat s davem, on si vytvořil vlastní normy a hodnoty, mezi nimiž na nejvyšším místě stojí svoboda, spravedlnost a pravda. Jeho přátelé a dobří známí (Pavel Kohout, Ivan Klíma, Milan Jungmann) o něm často tvrdí, že je nespoutaný, zarputilý, příliš tvrdohlavý a paličatý, zkrátka, že je to typ člověka, který bude vždycky a odevšad vyčnívat, který neustoupí a už vůbec se nenechá umlčet. Svou roli při formování tvůrcovy svérázné povahy jistě sehrál i jeho původ. Ludvík Vaculík se totiž narodil v malém městečku Brumově - 7 -

8 u Valašských Klobouk na pomezí Moravy a Slovenska, a to 23. července Prostředí, v němž strávil své dětství a které ho obklopovalo v době dospívání, se stalo součástí jeho osobnosti, jež podle Františka Kautmana zůstává pevně zakořeněná na moravském venkově, v rodové a regionální tradici. 2 Stejně významnou úlohu však sehráli i jeho rodiče. Maminka byla velmi obětavá žena, která pro Vaculíka vždy představovala potřebnou jistotu. Ačkoli pak v životě poznal mnoho dalších žen, matka zůstala tou, kterou nejvíce miloval, opravdově a čistě. Otec, prostý venkovský tesař, se pak pro autora stal symbolem poctivosti, pracovitosti a odvahy a ztělesňoval všechny jeho mladické ideály. Ovlivnil svého syna dokonce natolik, že ten ho o několik let později učinil hlavní postavou románu Sekyra, jednoho ze svých nejúspěšnějších prozaických děl. Obecnou školu a měšťanku vychodil mladý Vaculík v Brumově. Poté odešel do Zlína, kde absolvoval Baťovu školu práce. V letech 1941 až 1946 pracoval v Baťových závodech ve Zlíně a ve Zruči nad Sázavou a zároveň studoval. Nejdříve odbornou dvouletou obuvnickou školu a od roku 1944 školu pro zahraniční obchod. V roce 1946 začal navštěvovat Vysokou školu politickou a sociální v Praze, obor politicko-novinářský. V tomtéž roce se také stal členem komunistické strany. Po únoru 1948 však Prahu opustil; ve studiích pokračoval distančně a úspěšně je ukončil titulem inženýra v roce Impulsem pro změnu působiště přitom nebyla pouze nepříznivá politická situace, ale také rodící se vztah k jeho kamarádce a pozdější manželce Marii Komárkové, která v té době pracovala jako vychovatelka textilních učnic ve Františkově nad Ploučnicí. Vaculíkovi se její osobnost líbila natolik, že přijal místo vychovatele v učňovském internátu Sdružených bavlnářských závodů v nedalekém Benešově. Vzali se 4. června Práce s učni Vaculíka velmi těšila. Už tehdy se však projevila jeho nepoddajnost : Já jsem myslel, že ten socialismus budu vykládat a provádět po svém, a dost se mi dařilo, proto mne za dalšího půl roku vyhodili. 3 Spolu s ním přišla o zaměstnání i tehdy už těhotná manželka Madla. Záhy se jim však podařilo nastoupit jako vychovatelé v zařízení Československých závodů těžkého strojírenství v Praze. Zde vydrželi do roku Po absolvování dvouleté vojenské služby byl spisovatel v roce 1953 přijat na místo redaktora v oddělení politické literatury nakladatelství Rudé právo, odkud - 8 -

9 v roce 1957 přestoupil do zemědělského týdeníku Beseda venkovské rodiny. Zde však nebyl příliš spokojen: Bylo to hrozné. Byl jsem tam půldruhého roku. Naší úlohou bylo psát o dobrých zemědělských družstvech, o ženách-matkáchdružstevnicích. 4 Na počátku roku 1959 proto přijal nabídku Dagmar Maxové, ředitelky rozhlasového vysílání pro mládež, a přešel do Československého rozhlasu, kde mj. spoluvytvářel cykly reportážních pořadů a pořadů o problémech dospívající mládeže Mikrofon mladých a Včera mi bylo patnáct. Po šesti letech, v roce 1965, začal Vaculík pracovat v redakci Literárních novin (později přejmenovaných na Literární listy a Listy), kde se zabýval zejména společensko-politickou publicistikou. Od roku 1969, kdy bylo vydávání tohoto týdeníku zastaveno, se jako svobodný umělec věnuje spisovatelské činnosti. Luculík se od počátku často zapojoval politicky i literárně do života společnosti. Pavel Kosatík však upozornil na to, že ne vždy byl každý jeho krok správný: Největší chybu udělal hned na začátku: v roce 1946 vstoupil do komunistické strany. Dalších více než dvacet let si ničím nelámal hlavu tak jako otázkou, jestli se s tím dá něco dělat. Patřil ke stranickým reformistům, ale pod reformou si představoval něco jiného než oni. Usiloval o obnovu kulturní tradice i obnovu člověka jako suverénního a plnohodnotně žijícího individua. 5 Jeho život i literární tvorba tak představují cestu od přitakání stranickým ideálům až po jejich odmítnutí. Spisovatel později sám v komentáři ke své reportáži ze státního statku Na farmě mládeže, která zcela odpovídá dobovým tendencím a která vyšla roku 1958 v Knihovničce stranického pracovníka ve Státním nakladatelství politické literatury, uvádí: Dá se, myslím, ukázat na dějinách, že myšlenkový a vědecký pokrok začínal vždycky v terminologii panující ideologie. 6 V roce 1962 odevzdal autor do nakladatelství Československý spisovatel rukopis svého prvního románu Rušný dům. Jedná se o sondu do života učňovského internátu v padesátých letech, inspirovanou vlastními zkušenostmi z období, kdy pracoval jako vychovatel v zařízení Československých závodů těžkého strojírenství v Praze. Tentokrát však již odložil mnoho ze své předchozí stranické naivity a odvážil se protestovat proti formalismu ve výchově a proti ideologické hlouposti. Sám říká, že to byla vlastně nekonečná stížnost k neznámému: stížnost na velký rozdíl mezi mou představou o výchově a stranickou linií výchovy

10 Je proto pochopitelné, že se objevily námitky proti některým větám a pasážím v textu, které údajně překračovaly míru politické únosnosti. Milan Jungmann v článku pro Lidové noviny vzpomíná: Někdy v roce 1962, když už měl jít do tisku strojopis Rušného domu, volali mně z nakladatelství Čs. spisovatel, abych přišel pomoci přivést k rozumu debutanta, který odmítá vyškrtnout několik bezvýznamných vět byla by škoda, kdyby kvůli tomu kniha nevyšla. 8 Autoři prvotin většinou toužili po vydání své knihy tolik, že byli ochotni na podmínky nakladatelství přistoupit. V případě Ludvíka Vaculíka však veškeré pokusy o kompromis selhaly. Podle Ivana Klímy prý údajně prohlásil, že nic měnit nebude, pokud knížka kvůli tomu nevyjde, bude to svědčit o blbosti jiných a ne jeho. 9 Zdařilá prvotina, která kvůli zarputilosti autora tiskem takřka nevyšla, vykazuje již všechny rysy prozaikova pozdějšího rukopisu: kritický tón, mravní étos, stylovou i výrazovou vytříbenost a hlavně notnou dávku autobiografičnosti. Milan Jungmann o jeho tvorbě říká: Cokoli Vaculík napíše později, [ ] vždycky bude na námětu osobně zainteresován. Bude to jeho pře, pře s režimem, s dobou, se společností, se světem nebo se sebou samým. 10 Nejinak je tomu i v případě Sekyry (1966), druhé tvůrcovy prozaické knížky, která se opět podle názoru Milana Jungmanna do tehdejšího sebeuspokojivého ovzduší zaťala originálním rozmachem. 11 Na jedné straně je sice laskavou výpovědí o autorově rodném kraji a jeho dětství, na straně druhé se však zároveň stává otevřenou kritikou vládnoucího režimu, konzumní společnosti, pokrytectví a cynismu politické praxe. Vaculík tu na postavě svého otce, s nímž se názorově rozešel, ukazuje, jak může slepá víra v socialistickou ideologii změnit a nakonec i zničit obyčejného, poctivého člověka. Sekyra je spolu s Kunderovým Žertem považována za jeden z nejlepších románů šedesátých let dvacátého století. Přesto se Ludvík Vaculík do širšího čtenářského povědomí nezapsal jako spisovatel, ale spíše až jako autor buřičského projevu, který roku 1967 přednesl na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů: Tu jsem ucítil svou jedinečnou příležitost. [ ] Já jsem teď najednou zahlédl, že budu moci i konečně říct naplno všecko, bez ohledů k sobě, k okolí, a hlavně k rodině, která se mým působením často pohybovala na okraji srázu. Konec jinotajům, psaní mezi řádky, nýbrž všecko otevřeně a naplno. Budu mít v ruce

11 mikrofon, který mi nebudou moci vypnout! Ani kamarádům jsem neřekl, o čem chci mluvit, aby mě neodrazovali, ani manželce. 12 Vaculík tehdy opravdu promluvil o všem, co se mu nelíbilo. Své názory a pocity přitom vyjádřil velmi jasně, přímočaře a zcela nekompromisně. Pavel Kosatík k tomu poznamenává: Ještě zůstával ve straně, ale mluvil z pozice člověka, který stojí vlastně už mimo ni. 13 Všichni očekávali, že spisovatele okamžitě zatknou. Místo toho ho pozvali na schůzi stranické skupiny Svazu spisovatelů. Státní bezpečnost si uvědomovala, že jeho zatčením by dosáhla pouze ještě většího rozruchu a následně i zvýšeného zájmu veřejnosti o celou kauzu, což pochopitelně nebylo v jejím zájmu. O necelý rok později přišlo Pražské jaro, které podle Pavla Kosatíka autorovi umožnilo převést část jeho představ o obnově občanské společnosti z rétorické do praktické roviny. 14 Posloužil mu k tomu text nazvaný Dva tisíce slov, který vznikl na objednávku předních českých vědců, jakými byli například Jan Brod, Otto Wichterle nebo Otakar Poupa. V tomto manifestu Luculík zformuloval základní požadavky na obnovu demokratické společnosti. Ve své podstatě však nepřinášel nic nového. Českoslovenští občané si až příliš dobře uvědomovali každodenní realitu a mnoho věděli i o praktikách režimu. Myšlenky obsažené v manifestu je nemohly překvapit. Na veřejnost zapůsobila spíše autorova schopnost mimořádně výstižně zformulovat to, co si o poválečném vývoji Československa myslel téměř každý. Pavel Kosatík k tomu dodává: Smysl Vaculíkova psaní však nebyl jen v komunikaci s realitou, ale spíš ve vytyčování takových požadavků, jež by lidi donutily občansky se projevit. Byla to agresivní metoda. 15 Nicméně fungovala. Manifest vyvolal ve společnosti obrovský rozruch a během čtrnácti dnů ho podepsalo více než sedmdesát významných osobností, mezi nimi Jan Werich, Jaroslav Seifert, Jiří Šlitr, manželé Zátopkovi, Rudolf Hrušínský či Jiří Menzel. Ani dvojnásobné množství podpisů by však již nedokázalo zvrátit to, co zřejmě bylo nevyhnutelné. Veškeré naděje Pražského jara zmařila 21. srpna 1968 sovětská okupace. Vaculíkovi ji prožili v Brumově: Útok vojsk Varšavské smlouvy jsem nečekal, paní Vaculíková ano. [ ] Bál jsem se, ona říkala, abych se nebál

12 V následujících dvaceti letech se však oba přesvědčili, že ke strachu bylo mnoho důvodů. Vaculíkův rebelantský projev přednesený na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, text Dva tisíce slov, i jeho další veřejné vystupování a boj za svobodu mu sice získaly značnou popularitu, zároveň ho však posunuly do role nepohodlného člověka. V roce 1969, kdy spisovatel vystupuje s dalším projevem nazvaným Deset bodů, se pro režim stává až téměř nebezpečným. Zejména zavržení komunistické strany a výzva k činnosti měly za následek dvacetiletý zákaz publikování. Je vyloučen z komunistické strany, ztrácí zaměstnání, a i přesto, že mu není umožněno své knihy oficiálně vydávat, stává se Luculík spisovatelem z povolání. Komunisté, kteří zůstali ve straně, se ho snaží zpacifikovat tím, že udělají z Dvou tisíc slov symbol Pražského jara. Prozaikova manželka Madla ve své knize Já jsem oves vzpomíná: Kdo souhlasil a svůj souhlas neodvolal, byl vyhozen z práce. A Vaculíka stavělo Rudé právo a další noviny do role hlavního viníka, v podstatě svůdce. 17 Spisovatel si však něco takového rozhodně nepřipouštěl a ve své činnosti neustal. V roce 1970 dokončil na svoji dobu odvážný román s názvem Morčata. Jedná se o téměř orwelovský příběh o tom, kam až klesne a je degradován člověk pod tlakem absurdního okolí. Na morčatech, která jsou týraná hlavním hrdinou, bankovním úředníkem, chtěl autor patrně znázornit pocity člověka v kleci beznaděje a bezmoci. Je jasné, že mnohé z těchto pocitů často zažíval Vaculík sám. Postupně se také ukazuje, že vztah mezi morčetem a bankovním úředníkem je vlastně totožný se vztahem společenského systému k úředníkovi. A tedy i totožný se vztahem společenského systému k samotnému Vaculíkovi. Tento román plný symbolů a skrytých souvislostí už ovšem nemohl vyjít v oficiálním nakladatelství. V roce 1973 se tedy stal zahajovací samizdatovou publikací edice Petlice. Spisovatel toto nakladatelství založil roku 1972 a během takřka dvaceti let mu věnoval nepředstavitelnou energii a péči, takže z něj učinil nejznámější tribunu zakázaných autorů. Jeho snahu oceňuje ve svém článku pro Lidové noviny také Ivan Klíma: Co se napsat a hlavně docenit ani nedá, jsou ty roky života, které Ludvík se svou umíněnou paličatostí věnoval šíření zakázaných knih. Ty tisíce a tisíce rukopisů, které dal opsat a svázat, pro jejichž vznik musel sehnat papír a stroje a pásky, knih, které sám roznesl a za něž od sice ochotných, ale často insolventních

13 čtenářů musel vybrat peníze, aby pokryl náklady. To vše bez nároku na jakoukoliv odměnu, když nepočítám neochabující péči, jíž ho zahrnovala StB. 18 Ve Vaculíkově případě byla Státní bezpečnost opravdu neúnavná. Stal se jedním z nejostřeji policejně sledovaných představitelů disentu, v jeho bytě byl nainstalován odposlech a on sám se mnohokrát musel podrobit ponižujícím domovním prohlídkám. Byl očerňován v tisku a s železnou pravidelností musel každý měsíc absolvovat několikahodinové výslechy. Neustále se strachoval o budoucnost své rodiny i svoji vlastní. Téměř dvacet let se probouzel s vědomím, že ho mohou kdykoliv přijít zatknout. Musel pečlivě ukrývat vše, co napsal, musel si dávat dobrý pozor na to, s kým se stýká, co říká a hlavně komu to říká. Věděli o něm všechno; byl monitorován téměř čtyřiadvacet hodin denně. Mnoho zmínek o výsleších, policejních praktikách i vlastním strachu se rovněž objevuje na stránkách jeho deníku Český snář. I přes neustálé policejní šikanování byl však Luculík odhodlaný bojovat dál. Důkazem je jeho aktivní spolupráce na prohlášení Charty 77. Stal se jedním z jejích prvních signatářů a v lednu 1977 ji spolu s Václavem Havlem předal parlamentu, vládě a ČTK. Podílel se i na dalších ilegálních textech a stopy jeho činnosti nesou např. samizdatové tiskoviny Infoch a Obsah, ilegální Lidové noviny nebo exilové časopisy Proměny a Svědectví. Na samém sklonku sedmdesátých let se pak vzepjal k vrcholnému výkonu románem Český snář (1981, edice Petlice), který je všeobecně pokládán za Vaculíkovo nejlepší dílo. Psal ho v době nejkrutější perzekuce lidí z disentu a s ironií, nadsázkou i humorem zde formou deníku zachycuje jeden rok svého života. Současně se životem svým a své rodiny však popisuje i osudy svých přátel a otevřeně líčí události společenského života. Zcela beze strachu, studu, až téměř bezohledně však odkrývá i ryze soukromé a často velmi citlivé skutečnosti. Ačkoli dílo zahrnuje určitý podíl fikce, mnohé situace jsou popsány natolik pravdivě, že po svém zveřejnění vzbudila kniha jednak obavy, zda autor svou upřímností neprozrazuje policii fakta, která měla zůstat utajena, jednak nevoli některých zobrazených osob, kterým tato otevřenost výpovědi nebyla po chuti. Z jejich reakcí a dopisů pak prozaik sestavil knihu Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře (1991). Český snář se stal na dlouhou dobu autorovým posledním dílem. Pavel Kosatík tvrdí, že nové pokušení na téma,spisovatel a moc přišlo pak až v listopadu

14 Znovu, stejně jako před jedenadvaceti lety, tehdy zůstal mimo hlavní revoluční instituce, i když tentokrát nikoli ze svého rozhodnutí, ale protože nebyl vpuštěn; tehdejší vedení Občanského fóra mu nedovolilo mluvit na Letenské pláni s obavou, že je řečníkem příliš nevyzpytatelným. [ ] a tak se nejdřív urazil, [ ] až později napsal, že si po letenském umlčení uvědomil, že je vlastně poprvé v životě svobodný, protože už to není on, kdo musí proti komunistům bojovat. 19 Tehdy se spisovatelův život a hlavně jeho literární tvorba posunuly do jiné roviny. Již nebylo třeba tak vytrvale reagovat na společenskou situaci, nebylo třeba bojovat proti režimu, proti utlačování a nepravostem. Autor byl konečně svobodný, a tak opustil sféru veřejnou a začal se naplno věnovat svému osobnímu životu. Jeho další významnější dílo, románová próza Jak se dělá chlapec (1993), se tak nese ve znamení milostných zážitků a popisů erotických scén. Dílo je jasně autobiografickou výpovědí stárnoucí muže, jemuž se právě rozpadá vztah s mladou partnerkou. Jak je jeho zvykem, spisovatel opět líčí veškeré situace zcela otevřeně, téměř až na hranici obscénnosti, což mnoho čtenářů poněkud překvapilo. Stylem i tématem se tomuto dílu podobá román s názvem Loučení k panně (2002). Zdá se, že Vaculík se s přibývajícím věkem uchyluje k erotickým tématům častěji a píše o nich mnohem otevřeněji než kdy předtím. Některé scény z Loučení k panně byly mnohými kritiky dokonce označeny až za téměř pornografické. Spisovatel jako by si v této své knize uvědomoval, že se nachází v konečné etapě své životní pouti a vztah k mladé, nevinné studentce Kristýně je snad jakýmsi posledním ohlédnutím za prožitým mládím. Vaculík ví, že Kristýna je jeho láskou poslední. Ona po ukončení milostného vztahu zase zjišťuje, že vše, co ve věcech lásky mohla prožít, právě prožila. Nechce to již nahradit ani opakovat s nikým jiným, a rozhodne se proto pro život v klášteře. Mezi další díla patří např. Nové vlastenecké verše Karla Havlíčka Borovského (1990), k jejichž napsání inspirovala autora analogie tehdejšího a dnešního vztahu k vládě, k policii a k byrokracii. V roce 1995 pak vydává obsáhlý svazek Milí spolužáci!, skládající se z Knihy indiánské, Knihy dělnické a Knihy studentské. Vaculík v něm roztřídil a s ohledem na časový odstup i na dnešní zkušenosti okomentoval své deníkové záznamy a korespondenci ze svých školních let, z učení u Bati ve Zlíně a ze studií v Praze

15 O tři roky později dává do tisku další deníkové záznamy, tentokráte z let nazvané Nepaměti (1998). Spisovatel nás zde opět nechává nahlédnout do svého života, líčí své první výslechy v Ruzyni i historii vzniku prohlášení Deset bodů včetně následného procesu s jeho signatáři. Také jeho další román Cesta na Praděd (2001) se nese v duchu návratu do minulosti. Vaculík jej začal psát již v roce 1969, ale dokončil ho až po více než třiceti letech, kdy se znovu vrátil ve svých vzpomínkách a už jako autorsky i mužsky zkušenější na svá tehdejší líčení navázal. Značné popularitě se těšily také reportáže a hlavně fejetony, které psal Luculík po celé totalitní období a v nichž pokračuje i nadále. Uplatňuje v nich své osobité vidění světa, humor a jazykovou virtuozitu. Začal je psát roku 1975 (šířeny byly však jen samizdatově nebo v exilových nakladatelstvích) a nabízí v nich sám sebe: svou náladu, svůj pohled na svět, svůj vztek i lítost, ale zároveň také vždy sděluje něco podstatného. Fejetony z let s názvem Jaro je tady (fejeton s tímto názvem píše Vaculík každý rok) vyšly poprvé v Kolíně nad Rýnem. Mezi další patří Srpnový rok (1990), Stará dáma se baví (1991) či Nad jezerem škaredě hrát (1996). Nejnověji vydal autor pod názvem Poslední slovo (2002) soubor svých fejetonů pravidelně uveřejňovaných v Lidových novinách. Kromě fejetonů vydal i výběr z korespondence Poco rubato (korespondence s Ivanem Kadlečíkem;1994) a Vážený pane Mikule (2003). O Vaculíkovi je však také známo, že má velmi blízký vztah k hudbě, zvláště pak ke zpěvu. Ten patří k jeho životu stejně neodmyslitelně jako psaní. Tento autor zpívá často a dobře a nejraději má lidové valašské písničky, s nimiž se setkával již v dobách svého dětství. Jedním z jeho posledních počinů je tak vydání hudebního nosiče s názvem Polepšené pěsničky (2006), který obsahuje soubor lidových písní, jež spisovatel nejen nazpíval, ale hlavně upravil podle svého gusta. O jeho lásce ke zpěvu se ve výročním článku k autorovým sedmdesátinám zmiňuje i jeho přítel Ivan Klíma. Vzpomíná, jak po otištění Vaculíkova projevu Dva tisíce slov jeli společně na besedu do Havlíčkova Brodu a nakonec se rozhodli přespat v hotelu na cestě mezi Vysočinou a Prahou: Ludvík objevil v prázdném sále klavír a k mému překvapení začal hrát a zpívat. Když zpíval své moravské písně, docela se proměnil, anebo ještě spíš vklouzl do své pravé podoby: valašského sedláka

16 Ivan Klíma to vystihl přesně. Luculík může žít ve velkoměstě, může se účastnit protestů a zasahovat do veřejného života, ale svým naturelem opravdu zůstává sedlák nadevše milující prostotu a přirozenost. Je to člověk, který dokáže žít v harmonii s přírodou, z níž čerpá sílu, člověk, který věří v prospěšnost manuální práce: Kdyby si u mě někdo objednal několik set metrů kamenné zdi, trochu mi to zaplatil a jinak byt a stravu, udělám. Musela by to ale být zeď na klidném místě, kde by nechodilo moc lidí, nikdo mě nevyrušoval řečmi, na nic se neptal a nic mi nepřipomínal. Muselo by, samozřejmě, jít o zeď k dobrému účelu. Přes největší vedro sedl bych si do stínu, nebo šel k potoku. Hmatal bych po rybách mezi kořeny. A už bych se zas těšil, jak budu pokračovat ve zdi. 21 Vaculík je tedy nejen spisovatel, ale především člověk. Člověk, který je na světě opravdu rád a života si také dokáže náležitě vážit. Za vše mluví část rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, kde se Josef Chuchma snažil zjistit, co se Vaculíkovi v životě nejvíce povedlo. Ten bez váhání odpovídá: Sám život. Nechtěl bych, aby se cokoli vrátilo, nechtěl bych znovu žít, nechtěl bych být někým jiným. Zjistil jsem, že to bylo a je perfektní. Ten život byl dar. 22 Autorovi se za jeho život a dílo dostalo řady uznání a poct. Získal Cenu Georga Orwella (1976), cenu Egona Hostovského (1978), Řád T. G. Masaryka (1996) i Mírovou cenu E. M. Remarqua (1999) za přínos ke zlepšování českoněmeckých vztahů. V současné době žije Ludvík Vaculík se svojí manželkou střídavě v Praze nebo na chalupě v Dobřichovicích. Je stále literárně činný

17 POZNÁMKY KE KAPITOLE SPISOVATEL LUDVÍK VACULÍK: 1 HOZNAUER, M. Ludvík Vaculík. 1. vyd. Praha: Komenium, 1990, s KAUTMAN, F. Ludvík Vaculík: spisovatel toho jména. Lidové noviny, 1992, roč. 5, č. 1, příl. Národní 9, č. 1, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s Tamtéž, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s Tamtéž, s JUNGMANN, M. Nenapravitelný zarputilec. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 174, příl. Nedělní LN, Národní 9, č. 30, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s JUNGMANN, M. Nenapravitelný zarputilec. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 174, příl. Nedělní LN, Národní 9, č. 30, s Tamtéž, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s Tamtéž, s Tamtéž, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s VACULÍKOVÁ, M. Já jsem oves. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2002, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s VACULÍK, L. Český snář. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1990, s CHUCHMA, J. Věčný potížista Ludvík Vaculík. Mladá fronta Dnes, 2003, roč. 14, č. 43, s. B

18 3. OD OTCE K SYNOVI 3.1. SEKYRA Poté, co v roce 1945 skončila druhá světová válka, stála česká společnost před nelehkým úkolem obnovy státního zřízení. Tehdy přišla komunistická strana s ideologií, která měla vnést do neutěšených poválečných poměrů ztracenou rovnováhu. Pro mnoho lidí, otřesených válečnými hrůzami, znamenala vytouženou záchranu. Uchylovali se k ní s obrovskou nadějí a vidinou důstojného, klidného života. Teprve až další vývoj ukázal, že se jednalo o krátkozrakost. Tehdy však zvítězila spíše slepá víra a zoufalá snaha o znovunastolení potřebného řádu. Také Ludvík Vaculík se přidává k těm, kteří přísahají na socialismus a spatřují v něm především rozumnou ideu státního společenství. Když spisovatel v roce 1946 do KSČ vstupoval, nemohl samozřejmě tušit, že bude jednou stát v opozici. Kruté vystřízlivění ze slibných ideálů však přišlo velice záhy. Když Vaculík zjistil, že se jeho pojetí socialismu diametrálně odlišuje od způsobu, kterým ho pojala vládnoucí strana, začal se od něho pomalu ale nenávratně distancovat. Během padesátých let si pak autor stále více a více uvědomoval, že se původní rozumná idea změnila v hrůzné monstrum, které svými chapadly ochromuje celý národ. Dusivá atmosféra, persekuce, zatýkání, nařízení potlačující jakoukoli individualitu a postupy ne nepodobné mnohým fašistickým praktikám měly se svobodnou, demokratickou společností pramálo společného. V září 1965 Vaculík přichází do Literárních novin a plně se zapojuje do liberalizačního, reformního úsilí, které nakonec vyústilo v obrodný proces roku Jeho román Sekyra, vydaný roku 1966, tedy nemohl být velkým překvapením. Miloš Pohorský o tomto literárním počinu napsal: Vaculík si tu položil otázku, zda je v Československu možný socialismus podle původních představ jeho propagátorů. Bylo vidět, že,dospěl a je připraven svádět nerovné zápasy občana s mocí. 1 Vaculíkova Sekyra je ceněna nejen pro odvahu, s jakou v ní autor vystoupil proti režimu, ale také pro čistotu jazyka, kterým byla napsána. Je obecně řazena mezi nejvýznamnější tvůrčí počiny naší poválečné prózy. Ve vánoční anketě Literárních novin byla většinou účastníků označena za nejoblíbenější román roku 1966 a byla také velmi příznivě přijata kritikou. Spolu s Kunderovým dílem Žert bývá označována za román téměř veliký

19 NÁSTIN DĚJE Román Sekyra nás zavádí na moravský venkov poloviny dvacátého století, do kraje autorova dětství. Zobrazuje složité období komunistického fanatismu, kdy lidé žili ve strachu o svoji existenci. A právě v návratu ke kořenům, v rodinné tradici, ve vztahu k přírodě hledá vypravěč protiváhu k odcizení v současném světě. V Sekyře stejně jako v drtivé většině svých děl pracuje Vaculík se svými skutečnými životními prožitky a vzpomínkami. Román má tedy zřetelné autobiografické rysy. Tuto skutečnost navíc ještě podtrhuje užití ich-formy, která autorovi umožňuje stylizovat se do role vypravěče. Hlavní hrdina a současně vypravěč, pražský novinář, se rozhodne konečně navštívit svého mladšího bratra řidiče. Toto rozhodnutí v něm vyvolá řadu vzpomínek na minulost, které se prolínají se současným životem, a tvoří tak několik dějových linií. Od chvíle, kdy nám vypravěč svůj úmysl oznámí, jsme s ním stále na návštěvě ve valašské vesničce. Prochází se známými místy v lesích, brodí se potůčky a vrací se do svých dětských let, které jsou pro něj symbolem klidu a bezpečí: Ale ještě předtím bude na potoce splav, kde skončím, a dál bude se brodit zas jiný malý chlapec, o padesát roků dřív než já, a přestože se v žádném případě nemůžeme uvidět, budeme si vzájemně povědomí. 2 Také navštěvuje svého bratrance a strýce-soukromníka. Vybavuje si i další epizody z minulosti: smrt matky a později také otce. Kromě toho se zmiňuje o své nynější rodině: o ženě, dětech a své snaše. Dovídáme se rovněž, že vypravěč odešel studovat do Prahy. Později působil v redakci novin a napsal článek o dívce, kterou neprávem nepřijali na střední školu. Celá záležitost se dotkla vlivných osobností a vykonavatelů stranické politiky. Dívka byla veřejně osočována ze lži, situaci psychicky nezvládla a spáchala sebevraždu skokem z okna. Vypravěč se kromě napsání článku vyjádřil na konferenci kriticky k práci svého otce, což podle Jiřího Opelíka jeho nadřízení hodnotili jako zradu na díle otcově, jinými slovy na díle zakladatelské generace socialismu. 3 Kvůli tomuto projevu a politickému podtextu jeho reportáže o zemřelé dívce musel projít mnoha pohovory a bylo mu naznačeno, že by bylo vhodné opustit dosavadní působiště

20 Těžiště příběhu však tvoří postava vypravěčova otce. Otec byl dlouho pro syna velkým vzorem. Mnohé se o něm dopátráme z dopisů, které synovi i rodině posílal z Persie, kam odjel ve třicátých letech za prací. Po návratu domů se nadchl pro myšlenky socialismu, stal se z něho vzorný komunista, později dokonce předseda národního výboru. Začal se měnit. Milan Jungmann jeho vývoj komentuje slovy: z původně vesnického tesaře se stává už jen slepým vykonavatelem politické vůle. 4 Kvůli tomu, jak tvrdě zastával kolektivizaci zemědělství, se také například rozešel ve zlém se svým švagrem-soukromníkem. Z otce a syna se tak nakonec stávají oponenti, kteří si přestávají rozumět a v závěru se zcela odcizí

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Ludvík Vaculík 1926 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

VY_32_INOVACE_CJK43560BED

VY_32_INOVACE_CJK43560BED VY_32_INOVACE_CJK43560BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Hermann, Rieck: My děti ze stanice Zoo) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Hermann, Rieck: My děti ze stanice Zoo) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Popis reprezentativní knihy tzv. Book Scan Záhlaví: Radka Procházková Kai Hermann a Horst Rieck / My děti ze stanice Zoo / 1978 / úroveň 3. (2. stupeň ZŠ) úvodní poznámky: Christiane F. jako svědkyně v

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu pocházejí ze zpovědí pěstounů.

Příběhy pěstounů. Články publikované na portálu  pocházejí ze zpovědí pěstounů. Příběhy pěstounů Články publikované na portálu www.dobrárodina.cz pocházejí ze zpovědí pěstounů. Impulz přišel v dětství To, jak je pro děti důležité vyrůstat v rodině, jsem věděla už v dětství, kdy si

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 06.02.2013 Autor: Mgr.

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ ÚTVARY VY_32_INOVACE_CJ_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Pražské jaro, okupace a Jan Palach

Pražské jaro, okupace a Jan Palach Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Pražské jaro, okupace a Jan Palach Autor písně Zaposlouchej se do

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Ludvík Vaculík. Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS

Ludvík Vaculík. Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS Ludvík Vaculík Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS Atlantis, spol. s r. o., 2008 Photography Ludvík Vaculík (s. 31, 97, 126, 262, 274, 300, 301); Antonín Vlk (s. 2), 1991; Dagmar Hochová (s. 52), 1995;

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Josef Hons Pohádky silnic, mostů a tratí

Josef Hons Pohádky silnic, mostů a tratí Pohádka uměleckonaučná Snahy o reformu pohádkového žánru, o jeho příklon k realitě soudobého života, o to, aby pohádka vypovídala o skutečnosti, vedly zcela přirozeně také k cestě, na jejímž konci stojí

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_28_Magdalena Dobromila Rettigová Tematický okruh: I/2 Čtenářská

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Zpracovala: Alina Mirakjanová Anna Franková / Deník Anny Frankové / rok první publikace: 1947 /přibližná úroveň: 3 Úvodní poznámky: Anna Franková, mladá židovka, zachycuje ve svém deníku v letech 1942-1944

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k JAROSLAV SEIFERT - původ: - studia: - od r. 1921 - zakládající člen - - 1929 - od 1949 - v 50. letech - 1956 - odmítavý postoj k - 1969 1970-1977 - 1984 TVORBA - překladatel: - novinář: - prozaik: - básník

Více

ZPĚTNÁ VAZBA: 1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo?

ZPĚTNÁ VAZBA: 1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? Už od první chvíle na mě škola udělala velmi dobrý dojem. Prostory jsou krásné, lidé příjemní a nadšení do své práce a je to na první pohled vidět. To koresponduje i s množstvím rozvíjejících a vzdělávacích

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. DEMOKRATICKÝ PROUD

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. DEMOKRATICKÝ PROUD Česká próza 20. a 30. let 20. stol. DEMOKRATICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 13. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více