LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracovala: Alena Hodková - 1 -

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům

3 Děkuji Mgr. Davidu Kročovi, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce

4 Obsah 1. Úvod Spisovatel Ludvík Vaculík Od otce k synovi Sekyra Nástin děje Kompoziční výstavba Rozbor základních dějových linií Jazyk a jazykové prostředky Český snář deník jako zrcadlo nastavené společenskému dění Mozaika všedního života Kompoziční výstavba Tenká hranice mezi realitou a fikcí Vaculíkovy (ne)literární postavy Jazyk a jazykové prostředky Shrnutí Jak se dělá chlapec Specifika kompoziční výstavby Milostný vztah jako věc veřejná Styl, jazyk a jazykové prostředky Román proti románu Konstanty Vaculíkovy románové poetiky Vaculíkova literárně-společenská angažovanost Závěr Literatura Resumé

5 1. ÚVOD Ve své diplomové práci se zaměřím na osobnost Ludvíka Vaculíka jako na spisovatele a aktivistu, který svými texty i konkrétními činy výrazně zasahuje do společenského dění. Na rozboru tří jeho vzájemně odlišných próz Sekyra (1966), Český snář (1981) a Jak se dělá chlapec (1993) se pokusím demonstrovat, jak se v průběhu třiceti let měnila autorova tvorba v závislosti na změnách společenské a politické situace i na okolnostech jeho osobního života. Podstatným je přitom fakt, že všechna tato díla mají svůj základ v reálných životních zkušenostech pisatele, a nesou tedy silně autobiografické rysy. Práce se rovněž zmiňuje o Vaculíkově tendenci zachycovat veškeré dění autenticky a pravdivě, což se nezřídka stalo zdrojem bouřlivých polemik. Cílem však není pouze přinést podrobnou analýzu zmiňovaných knih, ale upozornit i na spisovatelovu společenskou angažovanost, jež je s tou literární úzce spojena. Vaculíkově osobnosti i jeho literární tvorbě již bylo věnováno množství recenzí, kritických statí i odborných publikací. Provázanost spisovatelových textů s projevy jeho společenské zainteresovanosti v nich však mnohdy zůstává nepovšimnuta. Diplomová práce se proto pokusí k této opomíjené problematice přispět. Vychází z dostupné literatury, pozornost však zaměřuje spíše na vzájemné souvislosti mezi dílčími projevy autorova konání na poli literárním i politickém. Jádro práce tedy spočívá v podání celistvého obrazu Vaculíkova života, jeho dosavadní tvorby i mnoha jeho významných zásahů do společenského dění. Ve druhé kapitole podrobně popisuji důležité mezníky tvůrcovy životní dráhy, jejichž znalost je takřka nezbytná pro správné pochopení jeho díla. Následující kapitola nazvaná Od otce k synovi se věnuje detailnímu rozboru vybraných autorových děl. V Sekyře se zaměřuji zejména na vztah vypravěče k jeho otci, kterého zničila slepá víra v ideologii a bezbřehá oddanost komunistické straně. Nejrozsáhlejší část této kapitoly tvoří analýza Českého snáře, na němž lze nejlépe ukázat propojení autorova života, literatury i života společnosti. Zvláštní pozornost se soustřeďuje na otázku, kde leží v tomto případě hranice mezi realitou a fikcí, a na problematiku autentičnosti literárních postav. Do kontrastu je pak postavena próza Jak se dělá chlapec, která se svým zaměřením pohybuje na zcela opačném pólu než kniha předchozí. V podkapitole - 5 -

6 Román proti románu jsou navíc po obsahové i formální stránce porovnávána tematicky shodná díla Jak se dělá chlapec a Smolná kniha, jejíž autorka Lenka Procházková byla Vaculíkovou životní družkou. Diplomová práce se rovněž snaží vyzdvihnout i fakt, že obě knihy směřují do mimoliterárního kontextu. V závěru této kapitoly jsou shrnuty konstanty autorovy poetiky, tzn. stylové i jazykové zvláštnosti, přítomné v analyzovaných dílech. Čtvrtá kapitola je věnována oné opomíjené společenské funkci, v níž autor po celé normalizační období bojoval proti útlaku ze strany režimu a která mu zajistila zcela výjimečné postavení. Text se soustředí zejména na vystižení vzájemných souvislostí mezi dobovými událostmi a spisovatelovou potřebou nevyhovující situaci jakýmkoli způsobem změnit či alespoň usměrnit. Závěr diplomové práce představuje komplexní shrnutí zmiňovaných faktů

7 2. SPISOVATEL LUDVÍK VACULÍK Je leccos, zač ho člověk musí mít rád. [ ] Především, že jako jsou herci, kterým stačí na scéně existovat, a přece jsou lepší než všichni kolem, co hrají jak o zlatou tělku, Luculík, aby byl spisovatel, snad ani psát nemusí. Na co sáhne, kolem čeho projde, vše se mění v literaturu. 1 Literatura je skutečně to, co formovalo a ovlivňovalo Ludvíka Vaculíka po celý jeho život. A naopak byl to on, kdo českou literaturu sám po několik desítek let formoval a ovlivňoval. Autorův život je s jeho literární tvorbou propojen natolik, že se stal dokonce její nedílnou součástí. Dalo by se říci, že tento spisovatel píše o tom, co žije a žije pro to, o čem píše. Také proto je nesmírně důležité seznámit se nejdříve podrobně s autorovou životní poutí, neboť právě tyto osobní informace jsou klíčem k pochopení jeho vlastní tvorby. Luculík je bezesporu velká osobnost, která mezi českými spisovateli zaujímá zcela výjimečné postavení. Je tomu tak hlavně proto, že byl, je a vždycky zůstane svůj v myšlení, v řeči, ve svých skutcích a hlavně v tom, co píše. Neumí se přetvařovat, vždy otevřeně řekne svůj názor, a to mnohdy veřejně a navíc dostatečně nahlas. Přitom mu nezáleží na tom, zda s tímto jeho názorem budou ostatní souhlasit či nikoliv. Autorovi se velmi daří, ač třeba zcela nezáměrně, stavět se ve většině případů do opozice kdyby všichni stáli na jedné straně, Vaculík bude zaručeně ten, kdo si stoupne na druhou, byť by tam měl stát sám a jediný. Je to rozený bojovník, za všech okolností přesvědčený o své pravdě. Tento rys jeho povahy snad způsobil, že ho někteří nazývají rebelem, rváčem nebo nenapravitelným buřičem. Spisovatel to však vidí jinak. On žije správně, protože žije přesně podle svých zásad. To rovněž vysvětluje, proč se nezřídka vzpírá zavedeným zvyklostem, společensky uznávaným normám a všemi respektovaným řádům. Vaculík nikdy netoužil splývat s davem, on si vytvořil vlastní normy a hodnoty, mezi nimiž na nejvyšším místě stojí svoboda, spravedlnost a pravda. Jeho přátelé a dobří známí (Pavel Kohout, Ivan Klíma, Milan Jungmann) o něm často tvrdí, že je nespoutaný, zarputilý, příliš tvrdohlavý a paličatý, zkrátka, že je to typ člověka, který bude vždycky a odevšad vyčnívat, který neustoupí a už vůbec se nenechá umlčet. Svou roli při formování tvůrcovy svérázné povahy jistě sehrál i jeho původ. Ludvík Vaculík se totiž narodil v malém městečku Brumově - 7 -

8 u Valašských Klobouk na pomezí Moravy a Slovenska, a to 23. července Prostředí, v němž strávil své dětství a které ho obklopovalo v době dospívání, se stalo součástí jeho osobnosti, jež podle Františka Kautmana zůstává pevně zakořeněná na moravském venkově, v rodové a regionální tradici. 2 Stejně významnou úlohu však sehráli i jeho rodiče. Maminka byla velmi obětavá žena, která pro Vaculíka vždy představovala potřebnou jistotu. Ačkoli pak v životě poznal mnoho dalších žen, matka zůstala tou, kterou nejvíce miloval, opravdově a čistě. Otec, prostý venkovský tesař, se pak pro autora stal symbolem poctivosti, pracovitosti a odvahy a ztělesňoval všechny jeho mladické ideály. Ovlivnil svého syna dokonce natolik, že ten ho o několik let později učinil hlavní postavou románu Sekyra, jednoho ze svých nejúspěšnějších prozaických děl. Obecnou školu a měšťanku vychodil mladý Vaculík v Brumově. Poté odešel do Zlína, kde absolvoval Baťovu školu práce. V letech 1941 až 1946 pracoval v Baťových závodech ve Zlíně a ve Zruči nad Sázavou a zároveň studoval. Nejdříve odbornou dvouletou obuvnickou školu a od roku 1944 školu pro zahraniční obchod. V roce 1946 začal navštěvovat Vysokou školu politickou a sociální v Praze, obor politicko-novinářský. V tomtéž roce se také stal členem komunistické strany. Po únoru 1948 však Prahu opustil; ve studiích pokračoval distančně a úspěšně je ukončil titulem inženýra v roce Impulsem pro změnu působiště přitom nebyla pouze nepříznivá politická situace, ale také rodící se vztah k jeho kamarádce a pozdější manželce Marii Komárkové, která v té době pracovala jako vychovatelka textilních učnic ve Františkově nad Ploučnicí. Vaculíkovi se její osobnost líbila natolik, že přijal místo vychovatele v učňovském internátu Sdružených bavlnářských závodů v nedalekém Benešově. Vzali se 4. června Práce s učni Vaculíka velmi těšila. Už tehdy se však projevila jeho nepoddajnost : Já jsem myslel, že ten socialismus budu vykládat a provádět po svém, a dost se mi dařilo, proto mne za dalšího půl roku vyhodili. 3 Spolu s ním přišla o zaměstnání i tehdy už těhotná manželka Madla. Záhy se jim však podařilo nastoupit jako vychovatelé v zařízení Československých závodů těžkého strojírenství v Praze. Zde vydrželi do roku Po absolvování dvouleté vojenské služby byl spisovatel v roce 1953 přijat na místo redaktora v oddělení politické literatury nakladatelství Rudé právo, odkud - 8 -

9 v roce 1957 přestoupil do zemědělského týdeníku Beseda venkovské rodiny. Zde však nebyl příliš spokojen: Bylo to hrozné. Byl jsem tam půldruhého roku. Naší úlohou bylo psát o dobrých zemědělských družstvech, o ženách-matkáchdružstevnicích. 4 Na počátku roku 1959 proto přijal nabídku Dagmar Maxové, ředitelky rozhlasového vysílání pro mládež, a přešel do Československého rozhlasu, kde mj. spoluvytvářel cykly reportážních pořadů a pořadů o problémech dospívající mládeže Mikrofon mladých a Včera mi bylo patnáct. Po šesti letech, v roce 1965, začal Vaculík pracovat v redakci Literárních novin (později přejmenovaných na Literární listy a Listy), kde se zabýval zejména společensko-politickou publicistikou. Od roku 1969, kdy bylo vydávání tohoto týdeníku zastaveno, se jako svobodný umělec věnuje spisovatelské činnosti. Luculík se od počátku často zapojoval politicky i literárně do života společnosti. Pavel Kosatík však upozornil na to, že ne vždy byl každý jeho krok správný: Největší chybu udělal hned na začátku: v roce 1946 vstoupil do komunistické strany. Dalších více než dvacet let si ničím nelámal hlavu tak jako otázkou, jestli se s tím dá něco dělat. Patřil ke stranickým reformistům, ale pod reformou si představoval něco jiného než oni. Usiloval o obnovu kulturní tradice i obnovu člověka jako suverénního a plnohodnotně žijícího individua. 5 Jeho život i literární tvorba tak představují cestu od přitakání stranickým ideálům až po jejich odmítnutí. Spisovatel později sám v komentáři ke své reportáži ze státního statku Na farmě mládeže, která zcela odpovídá dobovým tendencím a která vyšla roku 1958 v Knihovničce stranického pracovníka ve Státním nakladatelství politické literatury, uvádí: Dá se, myslím, ukázat na dějinách, že myšlenkový a vědecký pokrok začínal vždycky v terminologii panující ideologie. 6 V roce 1962 odevzdal autor do nakladatelství Československý spisovatel rukopis svého prvního románu Rušný dům. Jedná se o sondu do života učňovského internátu v padesátých letech, inspirovanou vlastními zkušenostmi z období, kdy pracoval jako vychovatel v zařízení Československých závodů těžkého strojírenství v Praze. Tentokrát však již odložil mnoho ze své předchozí stranické naivity a odvážil se protestovat proti formalismu ve výchově a proti ideologické hlouposti. Sám říká, že to byla vlastně nekonečná stížnost k neznámému: stížnost na velký rozdíl mezi mou představou o výchově a stranickou linií výchovy

10 Je proto pochopitelné, že se objevily námitky proti některým větám a pasážím v textu, které údajně překračovaly míru politické únosnosti. Milan Jungmann v článku pro Lidové noviny vzpomíná: Někdy v roce 1962, když už měl jít do tisku strojopis Rušného domu, volali mně z nakladatelství Čs. spisovatel, abych přišel pomoci přivést k rozumu debutanta, který odmítá vyškrtnout několik bezvýznamných vět byla by škoda, kdyby kvůli tomu kniha nevyšla. 8 Autoři prvotin většinou toužili po vydání své knihy tolik, že byli ochotni na podmínky nakladatelství přistoupit. V případě Ludvíka Vaculíka však veškeré pokusy o kompromis selhaly. Podle Ivana Klímy prý údajně prohlásil, že nic měnit nebude, pokud knížka kvůli tomu nevyjde, bude to svědčit o blbosti jiných a ne jeho. 9 Zdařilá prvotina, která kvůli zarputilosti autora tiskem takřka nevyšla, vykazuje již všechny rysy prozaikova pozdějšího rukopisu: kritický tón, mravní étos, stylovou i výrazovou vytříbenost a hlavně notnou dávku autobiografičnosti. Milan Jungmann o jeho tvorbě říká: Cokoli Vaculík napíše později, [ ] vždycky bude na námětu osobně zainteresován. Bude to jeho pře, pře s režimem, s dobou, se společností, se světem nebo se sebou samým. 10 Nejinak je tomu i v případě Sekyry (1966), druhé tvůrcovy prozaické knížky, která se opět podle názoru Milana Jungmanna do tehdejšího sebeuspokojivého ovzduší zaťala originálním rozmachem. 11 Na jedné straně je sice laskavou výpovědí o autorově rodném kraji a jeho dětství, na straně druhé se však zároveň stává otevřenou kritikou vládnoucího režimu, konzumní společnosti, pokrytectví a cynismu politické praxe. Vaculík tu na postavě svého otce, s nímž se názorově rozešel, ukazuje, jak může slepá víra v socialistickou ideologii změnit a nakonec i zničit obyčejného, poctivého člověka. Sekyra je spolu s Kunderovým Žertem považována za jeden z nejlepších románů šedesátých let dvacátého století. Přesto se Ludvík Vaculík do širšího čtenářského povědomí nezapsal jako spisovatel, ale spíše až jako autor buřičského projevu, který roku 1967 přednesl na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů: Tu jsem ucítil svou jedinečnou příležitost. [ ] Já jsem teď najednou zahlédl, že budu moci i konečně říct naplno všecko, bez ohledů k sobě, k okolí, a hlavně k rodině, která se mým působením často pohybovala na okraji srázu. Konec jinotajům, psaní mezi řádky, nýbrž všecko otevřeně a naplno. Budu mít v ruce

11 mikrofon, který mi nebudou moci vypnout! Ani kamarádům jsem neřekl, o čem chci mluvit, aby mě neodrazovali, ani manželce. 12 Vaculík tehdy opravdu promluvil o všem, co se mu nelíbilo. Své názory a pocity přitom vyjádřil velmi jasně, přímočaře a zcela nekompromisně. Pavel Kosatík k tomu poznamenává: Ještě zůstával ve straně, ale mluvil z pozice člověka, který stojí vlastně už mimo ni. 13 Všichni očekávali, že spisovatele okamžitě zatknou. Místo toho ho pozvali na schůzi stranické skupiny Svazu spisovatelů. Státní bezpečnost si uvědomovala, že jeho zatčením by dosáhla pouze ještě většího rozruchu a následně i zvýšeného zájmu veřejnosti o celou kauzu, což pochopitelně nebylo v jejím zájmu. O necelý rok později přišlo Pražské jaro, které podle Pavla Kosatíka autorovi umožnilo převést část jeho představ o obnově občanské společnosti z rétorické do praktické roviny. 14 Posloužil mu k tomu text nazvaný Dva tisíce slov, který vznikl na objednávku předních českých vědců, jakými byli například Jan Brod, Otto Wichterle nebo Otakar Poupa. V tomto manifestu Luculík zformuloval základní požadavky na obnovu demokratické společnosti. Ve své podstatě však nepřinášel nic nového. Českoslovenští občané si až příliš dobře uvědomovali každodenní realitu a mnoho věděli i o praktikách režimu. Myšlenky obsažené v manifestu je nemohly překvapit. Na veřejnost zapůsobila spíše autorova schopnost mimořádně výstižně zformulovat to, co si o poválečném vývoji Československa myslel téměř každý. Pavel Kosatík k tomu dodává: Smysl Vaculíkova psaní však nebyl jen v komunikaci s realitou, ale spíš ve vytyčování takových požadavků, jež by lidi donutily občansky se projevit. Byla to agresivní metoda. 15 Nicméně fungovala. Manifest vyvolal ve společnosti obrovský rozruch a během čtrnácti dnů ho podepsalo více než sedmdesát významných osobností, mezi nimi Jan Werich, Jaroslav Seifert, Jiří Šlitr, manželé Zátopkovi, Rudolf Hrušínský či Jiří Menzel. Ani dvojnásobné množství podpisů by však již nedokázalo zvrátit to, co zřejmě bylo nevyhnutelné. Veškeré naděje Pražského jara zmařila 21. srpna 1968 sovětská okupace. Vaculíkovi ji prožili v Brumově: Útok vojsk Varšavské smlouvy jsem nečekal, paní Vaculíková ano. [ ] Bál jsem se, ona říkala, abych se nebál

12 V následujících dvaceti letech se však oba přesvědčili, že ke strachu bylo mnoho důvodů. Vaculíkův rebelantský projev přednesený na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, text Dva tisíce slov, i jeho další veřejné vystupování a boj za svobodu mu sice získaly značnou popularitu, zároveň ho však posunuly do role nepohodlného člověka. V roce 1969, kdy spisovatel vystupuje s dalším projevem nazvaným Deset bodů, se pro režim stává až téměř nebezpečným. Zejména zavržení komunistické strany a výzva k činnosti měly za následek dvacetiletý zákaz publikování. Je vyloučen z komunistické strany, ztrácí zaměstnání, a i přesto, že mu není umožněno své knihy oficiálně vydávat, stává se Luculík spisovatelem z povolání. Komunisté, kteří zůstali ve straně, se ho snaží zpacifikovat tím, že udělají z Dvou tisíc slov symbol Pražského jara. Prozaikova manželka Madla ve své knize Já jsem oves vzpomíná: Kdo souhlasil a svůj souhlas neodvolal, byl vyhozen z práce. A Vaculíka stavělo Rudé právo a další noviny do role hlavního viníka, v podstatě svůdce. 17 Spisovatel si však něco takového rozhodně nepřipouštěl a ve své činnosti neustal. V roce 1970 dokončil na svoji dobu odvážný román s názvem Morčata. Jedná se o téměř orwelovský příběh o tom, kam až klesne a je degradován člověk pod tlakem absurdního okolí. Na morčatech, která jsou týraná hlavním hrdinou, bankovním úředníkem, chtěl autor patrně znázornit pocity člověka v kleci beznaděje a bezmoci. Je jasné, že mnohé z těchto pocitů často zažíval Vaculík sám. Postupně se také ukazuje, že vztah mezi morčetem a bankovním úředníkem je vlastně totožný se vztahem společenského systému k úředníkovi. A tedy i totožný se vztahem společenského systému k samotnému Vaculíkovi. Tento román plný symbolů a skrytých souvislostí už ovšem nemohl vyjít v oficiálním nakladatelství. V roce 1973 se tedy stal zahajovací samizdatovou publikací edice Petlice. Spisovatel toto nakladatelství založil roku 1972 a během takřka dvaceti let mu věnoval nepředstavitelnou energii a péči, takže z něj učinil nejznámější tribunu zakázaných autorů. Jeho snahu oceňuje ve svém článku pro Lidové noviny také Ivan Klíma: Co se napsat a hlavně docenit ani nedá, jsou ty roky života, které Ludvík se svou umíněnou paličatostí věnoval šíření zakázaných knih. Ty tisíce a tisíce rukopisů, které dal opsat a svázat, pro jejichž vznik musel sehnat papír a stroje a pásky, knih, které sám roznesl a za něž od sice ochotných, ale často insolventních

13 čtenářů musel vybrat peníze, aby pokryl náklady. To vše bez nároku na jakoukoliv odměnu, když nepočítám neochabující péči, jíž ho zahrnovala StB. 18 Ve Vaculíkově případě byla Státní bezpečnost opravdu neúnavná. Stal se jedním z nejostřeji policejně sledovaných představitelů disentu, v jeho bytě byl nainstalován odposlech a on sám se mnohokrát musel podrobit ponižujícím domovním prohlídkám. Byl očerňován v tisku a s železnou pravidelností musel každý měsíc absolvovat několikahodinové výslechy. Neustále se strachoval o budoucnost své rodiny i svoji vlastní. Téměř dvacet let se probouzel s vědomím, že ho mohou kdykoliv přijít zatknout. Musel pečlivě ukrývat vše, co napsal, musel si dávat dobrý pozor na to, s kým se stýká, co říká a hlavně komu to říká. Věděli o něm všechno; byl monitorován téměř čtyřiadvacet hodin denně. Mnoho zmínek o výsleších, policejních praktikách i vlastním strachu se rovněž objevuje na stránkách jeho deníku Český snář. I přes neustálé policejní šikanování byl však Luculík odhodlaný bojovat dál. Důkazem je jeho aktivní spolupráce na prohlášení Charty 77. Stal se jedním z jejích prvních signatářů a v lednu 1977 ji spolu s Václavem Havlem předal parlamentu, vládě a ČTK. Podílel se i na dalších ilegálních textech a stopy jeho činnosti nesou např. samizdatové tiskoviny Infoch a Obsah, ilegální Lidové noviny nebo exilové časopisy Proměny a Svědectví. Na samém sklonku sedmdesátých let se pak vzepjal k vrcholnému výkonu románem Český snář (1981, edice Petlice), který je všeobecně pokládán za Vaculíkovo nejlepší dílo. Psal ho v době nejkrutější perzekuce lidí z disentu a s ironií, nadsázkou i humorem zde formou deníku zachycuje jeden rok svého života. Současně se životem svým a své rodiny však popisuje i osudy svých přátel a otevřeně líčí události společenského života. Zcela beze strachu, studu, až téměř bezohledně však odkrývá i ryze soukromé a často velmi citlivé skutečnosti. Ačkoli dílo zahrnuje určitý podíl fikce, mnohé situace jsou popsány natolik pravdivě, že po svém zveřejnění vzbudila kniha jednak obavy, zda autor svou upřímností neprozrazuje policii fakta, která měla zůstat utajena, jednak nevoli některých zobrazených osob, kterým tato otevřenost výpovědi nebyla po chuti. Z jejich reakcí a dopisů pak prozaik sestavil knihu Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře (1991). Český snář se stal na dlouhou dobu autorovým posledním dílem. Pavel Kosatík tvrdí, že nové pokušení na téma,spisovatel a moc přišlo pak až v listopadu

14 Znovu, stejně jako před jedenadvaceti lety, tehdy zůstal mimo hlavní revoluční instituce, i když tentokrát nikoli ze svého rozhodnutí, ale protože nebyl vpuštěn; tehdejší vedení Občanského fóra mu nedovolilo mluvit na Letenské pláni s obavou, že je řečníkem příliš nevyzpytatelným. [ ] a tak se nejdřív urazil, [ ] až později napsal, že si po letenském umlčení uvědomil, že je vlastně poprvé v životě svobodný, protože už to není on, kdo musí proti komunistům bojovat. 19 Tehdy se spisovatelův život a hlavně jeho literární tvorba posunuly do jiné roviny. Již nebylo třeba tak vytrvale reagovat na společenskou situaci, nebylo třeba bojovat proti režimu, proti utlačování a nepravostem. Autor byl konečně svobodný, a tak opustil sféru veřejnou a začal se naplno věnovat svému osobnímu životu. Jeho další významnější dílo, románová próza Jak se dělá chlapec (1993), se tak nese ve znamení milostných zážitků a popisů erotických scén. Dílo je jasně autobiografickou výpovědí stárnoucí muže, jemuž se právě rozpadá vztah s mladou partnerkou. Jak je jeho zvykem, spisovatel opět líčí veškeré situace zcela otevřeně, téměř až na hranici obscénnosti, což mnoho čtenářů poněkud překvapilo. Stylem i tématem se tomuto dílu podobá román s názvem Loučení k panně (2002). Zdá se, že Vaculík se s přibývajícím věkem uchyluje k erotickým tématům častěji a píše o nich mnohem otevřeněji než kdy předtím. Některé scény z Loučení k panně byly mnohými kritiky dokonce označeny až za téměř pornografické. Spisovatel jako by si v této své knize uvědomoval, že se nachází v konečné etapě své životní pouti a vztah k mladé, nevinné studentce Kristýně je snad jakýmsi posledním ohlédnutím za prožitým mládím. Vaculík ví, že Kristýna je jeho láskou poslední. Ona po ukončení milostného vztahu zase zjišťuje, že vše, co ve věcech lásky mohla prožít, právě prožila. Nechce to již nahradit ani opakovat s nikým jiným, a rozhodne se proto pro život v klášteře. Mezi další díla patří např. Nové vlastenecké verše Karla Havlíčka Borovského (1990), k jejichž napsání inspirovala autora analogie tehdejšího a dnešního vztahu k vládě, k policii a k byrokracii. V roce 1995 pak vydává obsáhlý svazek Milí spolužáci!, skládající se z Knihy indiánské, Knihy dělnické a Knihy studentské. Vaculík v něm roztřídil a s ohledem na časový odstup i na dnešní zkušenosti okomentoval své deníkové záznamy a korespondenci ze svých školních let, z učení u Bati ve Zlíně a ze studií v Praze

15 O tři roky později dává do tisku další deníkové záznamy, tentokráte z let nazvané Nepaměti (1998). Spisovatel nás zde opět nechává nahlédnout do svého života, líčí své první výslechy v Ruzyni i historii vzniku prohlášení Deset bodů včetně následného procesu s jeho signatáři. Také jeho další román Cesta na Praděd (2001) se nese v duchu návratu do minulosti. Vaculík jej začal psát již v roce 1969, ale dokončil ho až po více než třiceti letech, kdy se znovu vrátil ve svých vzpomínkách a už jako autorsky i mužsky zkušenější na svá tehdejší líčení navázal. Značné popularitě se těšily také reportáže a hlavně fejetony, které psal Luculík po celé totalitní období a v nichž pokračuje i nadále. Uplatňuje v nich své osobité vidění světa, humor a jazykovou virtuozitu. Začal je psát roku 1975 (šířeny byly však jen samizdatově nebo v exilových nakladatelstvích) a nabízí v nich sám sebe: svou náladu, svůj pohled na svět, svůj vztek i lítost, ale zároveň také vždy sděluje něco podstatného. Fejetony z let s názvem Jaro je tady (fejeton s tímto názvem píše Vaculík každý rok) vyšly poprvé v Kolíně nad Rýnem. Mezi další patří Srpnový rok (1990), Stará dáma se baví (1991) či Nad jezerem škaredě hrát (1996). Nejnověji vydal autor pod názvem Poslední slovo (2002) soubor svých fejetonů pravidelně uveřejňovaných v Lidových novinách. Kromě fejetonů vydal i výběr z korespondence Poco rubato (korespondence s Ivanem Kadlečíkem;1994) a Vážený pane Mikule (2003). O Vaculíkovi je však také známo, že má velmi blízký vztah k hudbě, zvláště pak ke zpěvu. Ten patří k jeho životu stejně neodmyslitelně jako psaní. Tento autor zpívá často a dobře a nejraději má lidové valašské písničky, s nimiž se setkával již v dobách svého dětství. Jedním z jeho posledních počinů je tak vydání hudebního nosiče s názvem Polepšené pěsničky (2006), který obsahuje soubor lidových písní, jež spisovatel nejen nazpíval, ale hlavně upravil podle svého gusta. O jeho lásce ke zpěvu se ve výročním článku k autorovým sedmdesátinám zmiňuje i jeho přítel Ivan Klíma. Vzpomíná, jak po otištění Vaculíkova projevu Dva tisíce slov jeli společně na besedu do Havlíčkova Brodu a nakonec se rozhodli přespat v hotelu na cestě mezi Vysočinou a Prahou: Ludvík objevil v prázdném sále klavír a k mému překvapení začal hrát a zpívat. Když zpíval své moravské písně, docela se proměnil, anebo ještě spíš vklouzl do své pravé podoby: valašského sedláka

16 Ivan Klíma to vystihl přesně. Luculík může žít ve velkoměstě, může se účastnit protestů a zasahovat do veřejného života, ale svým naturelem opravdu zůstává sedlák nadevše milující prostotu a přirozenost. Je to člověk, který dokáže žít v harmonii s přírodou, z níž čerpá sílu, člověk, který věří v prospěšnost manuální práce: Kdyby si u mě někdo objednal několik set metrů kamenné zdi, trochu mi to zaplatil a jinak byt a stravu, udělám. Musela by to ale být zeď na klidném místě, kde by nechodilo moc lidí, nikdo mě nevyrušoval řečmi, na nic se neptal a nic mi nepřipomínal. Muselo by, samozřejmě, jít o zeď k dobrému účelu. Přes největší vedro sedl bych si do stínu, nebo šel k potoku. Hmatal bych po rybách mezi kořeny. A už bych se zas těšil, jak budu pokračovat ve zdi. 21 Vaculík je tedy nejen spisovatel, ale především člověk. Člověk, který je na světě opravdu rád a života si také dokáže náležitě vážit. Za vše mluví část rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, kde se Josef Chuchma snažil zjistit, co se Vaculíkovi v životě nejvíce povedlo. Ten bez váhání odpovídá: Sám život. Nechtěl bych, aby se cokoli vrátilo, nechtěl bych znovu žít, nechtěl bych být někým jiným. Zjistil jsem, že to bylo a je perfektní. Ten život byl dar. 22 Autorovi se za jeho život a dílo dostalo řady uznání a poct. Získal Cenu Georga Orwella (1976), cenu Egona Hostovského (1978), Řád T. G. Masaryka (1996) i Mírovou cenu E. M. Remarqua (1999) za přínos ke zlepšování českoněmeckých vztahů. V současné době žije Ludvík Vaculík se svojí manželkou střídavě v Praze nebo na chalupě v Dobřichovicích. Je stále literárně činný

17 POZNÁMKY KE KAPITOLE SPISOVATEL LUDVÍK VACULÍK: 1 HOZNAUER, M. Ludvík Vaculík. 1. vyd. Praha: Komenium, 1990, s KAUTMAN, F. Ludvík Vaculík: spisovatel toho jména. Lidové noviny, 1992, roč. 5, č. 1, příl. Národní 9, č. 1, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s Tamtéž, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s Tamtéž, s JUNGMANN, M. Nenapravitelný zarputilec. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 174, příl. Nedělní LN, Národní 9, č. 30, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s JUNGMANN, M. Nenapravitelný zarputilec. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 174, příl. Nedělní LN, Národní 9, č. 30, s Tamtéž, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s Tamtéž, s Tamtéž, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s VACULÍKOVÁ, M. Já jsem oves. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2002, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s VACULÍK, L. Český snář. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1990, s CHUCHMA, J. Věčný potížista Ludvík Vaculík. Mladá fronta Dnes, 2003, roč. 14, č. 43, s. B

18 3. OD OTCE K SYNOVI 3.1. SEKYRA Poté, co v roce 1945 skončila druhá světová válka, stála česká společnost před nelehkým úkolem obnovy státního zřízení. Tehdy přišla komunistická strana s ideologií, která měla vnést do neutěšených poválečných poměrů ztracenou rovnováhu. Pro mnoho lidí, otřesených válečnými hrůzami, znamenala vytouženou záchranu. Uchylovali se k ní s obrovskou nadějí a vidinou důstojného, klidného života. Teprve až další vývoj ukázal, že se jednalo o krátkozrakost. Tehdy však zvítězila spíše slepá víra a zoufalá snaha o znovunastolení potřebného řádu. Také Ludvík Vaculík se přidává k těm, kteří přísahají na socialismus a spatřují v něm především rozumnou ideu státního společenství. Když spisovatel v roce 1946 do KSČ vstupoval, nemohl samozřejmě tušit, že bude jednou stát v opozici. Kruté vystřízlivění ze slibných ideálů však přišlo velice záhy. Když Vaculík zjistil, že se jeho pojetí socialismu diametrálně odlišuje od způsobu, kterým ho pojala vládnoucí strana, začal se od něho pomalu ale nenávratně distancovat. Během padesátých let si pak autor stále více a více uvědomoval, že se původní rozumná idea změnila v hrůzné monstrum, které svými chapadly ochromuje celý národ. Dusivá atmosféra, persekuce, zatýkání, nařízení potlačující jakoukoli individualitu a postupy ne nepodobné mnohým fašistickým praktikám měly se svobodnou, demokratickou společností pramálo společného. V září 1965 Vaculík přichází do Literárních novin a plně se zapojuje do liberalizačního, reformního úsilí, které nakonec vyústilo v obrodný proces roku Jeho román Sekyra, vydaný roku 1966, tedy nemohl být velkým překvapením. Miloš Pohorský o tomto literárním počinu napsal: Vaculík si tu položil otázku, zda je v Československu možný socialismus podle původních představ jeho propagátorů. Bylo vidět, že,dospěl a je připraven svádět nerovné zápasy občana s mocí. 1 Vaculíkova Sekyra je ceněna nejen pro odvahu, s jakou v ní autor vystoupil proti režimu, ale také pro čistotu jazyka, kterým byla napsána. Je obecně řazena mezi nejvýznamnější tvůrčí počiny naší poválečné prózy. Ve vánoční anketě Literárních novin byla většinou účastníků označena za nejoblíbenější román roku 1966 a byla také velmi příznivě přijata kritikou. Spolu s Kunderovým dílem Žert bývá označována za román téměř veliký

19 NÁSTIN DĚJE Román Sekyra nás zavádí na moravský venkov poloviny dvacátého století, do kraje autorova dětství. Zobrazuje složité období komunistického fanatismu, kdy lidé žili ve strachu o svoji existenci. A právě v návratu ke kořenům, v rodinné tradici, ve vztahu k přírodě hledá vypravěč protiváhu k odcizení v současném světě. V Sekyře stejně jako v drtivé většině svých děl pracuje Vaculík se svými skutečnými životními prožitky a vzpomínkami. Román má tedy zřetelné autobiografické rysy. Tuto skutečnost navíc ještě podtrhuje užití ich-formy, která autorovi umožňuje stylizovat se do role vypravěče. Hlavní hrdina a současně vypravěč, pražský novinář, se rozhodne konečně navštívit svého mladšího bratra řidiče. Toto rozhodnutí v něm vyvolá řadu vzpomínek na minulost, které se prolínají se současným životem, a tvoří tak několik dějových linií. Od chvíle, kdy nám vypravěč svůj úmysl oznámí, jsme s ním stále na návštěvě ve valašské vesničce. Prochází se známými místy v lesích, brodí se potůčky a vrací se do svých dětských let, které jsou pro něj symbolem klidu a bezpečí: Ale ještě předtím bude na potoce splav, kde skončím, a dál bude se brodit zas jiný malý chlapec, o padesát roků dřív než já, a přestože se v žádném případě nemůžeme uvidět, budeme si vzájemně povědomí. 2 Také navštěvuje svého bratrance a strýce-soukromníka. Vybavuje si i další epizody z minulosti: smrt matky a později také otce. Kromě toho se zmiňuje o své nynější rodině: o ženě, dětech a své snaše. Dovídáme se rovněž, že vypravěč odešel studovat do Prahy. Později působil v redakci novin a napsal článek o dívce, kterou neprávem nepřijali na střední školu. Celá záležitost se dotkla vlivných osobností a vykonavatelů stranické politiky. Dívka byla veřejně osočována ze lži, situaci psychicky nezvládla a spáchala sebevraždu skokem z okna. Vypravěč se kromě napsání článku vyjádřil na konferenci kriticky k práci svého otce, což podle Jiřího Opelíka jeho nadřízení hodnotili jako zradu na díle otcově, jinými slovy na díle zakladatelské generace socialismu. 3 Kvůli tomuto projevu a politickému podtextu jeho reportáže o zemřelé dívce musel projít mnoha pohovory a bylo mu naznačeno, že by bylo vhodné opustit dosavadní působiště

20 Těžiště příběhu však tvoří postava vypravěčova otce. Otec byl dlouho pro syna velkým vzorem. Mnohé se o něm dopátráme z dopisů, které synovi i rodině posílal z Persie, kam odjel ve třicátých letech za prací. Po návratu domů se nadchl pro myšlenky socialismu, stal se z něho vzorný komunista, později dokonce předseda národního výboru. Začal se měnit. Milan Jungmann jeho vývoj komentuje slovy: z původně vesnického tesaře se stává už jen slepým vykonavatelem politické vůle. 4 Kvůli tomu, jak tvrdě zastával kolektivizaci zemědělství, se také například rozešel ve zlém se svým švagrem-soukromníkem. Z otce a syna se tak nakonec stávají oponenti, kteří si přestávají rozumět a v závěru se zcela odcizí

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Pražské jaro, okupace a Jan Palach

Pražské jaro, okupace a Jan Palach Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Pražské jaro, okupace a Jan Palach Autor písně Zaposlouchej se do

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Josef Hons Pohádky silnic, mostů a tratí

Josef Hons Pohádky silnic, mostů a tratí Pohádka uměleckonaučná Snahy o reformu pohádkového žánru, o jeho příklon k realitě soudobého života, o to, aby pohádka vypovídala o skutečnosti, vedly zcela přirozeně také k cestě, na jejímž konci stojí

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Ludvík Vaculík. Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS

Ludvík Vaculík. Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS Ludvík Vaculík Tisíce slov ZPRÁVA O SVATBĚ ATLANTIS Atlantis, spol. s r. o., 2008 Photography Ludvík Vaculík (s. 31, 97, 126, 262, 274, 300, 301); Antonín Vlk (s. 2), 1991; Dagmar Hochová (s. 52), 1995;

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- CJ2 2/12 Arnošt Lustig - Modlitba

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová

Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_CJL_50 Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 3., příp. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA Předmět:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník Datum tvorby Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

školní třída v roce1911

školní třída v roce1911 školní třída v roce1911 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz O autorce Jitka Neradová (*1969) je píšící učitelka. Žije, pracuje, učí i píše v Praze, převážně na Letné, která je nejen

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více