LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracovala: Alena Hodková - 1 -

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům

3 Děkuji Mgr. Davidu Kročovi, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce

4 Obsah 1. Úvod Spisovatel Ludvík Vaculík Od otce k synovi Sekyra Nástin děje Kompoziční výstavba Rozbor základních dějových linií Jazyk a jazykové prostředky Český snář deník jako zrcadlo nastavené společenskému dění Mozaika všedního života Kompoziční výstavba Tenká hranice mezi realitou a fikcí Vaculíkovy (ne)literární postavy Jazyk a jazykové prostředky Shrnutí Jak se dělá chlapec Specifika kompoziční výstavby Milostný vztah jako věc veřejná Styl, jazyk a jazykové prostředky Román proti románu Konstanty Vaculíkovy románové poetiky Vaculíkova literárně-společenská angažovanost Závěr Literatura Resumé

5 1. ÚVOD Ve své diplomové práci se zaměřím na osobnost Ludvíka Vaculíka jako na spisovatele a aktivistu, který svými texty i konkrétními činy výrazně zasahuje do společenského dění. Na rozboru tří jeho vzájemně odlišných próz Sekyra (1966), Český snář (1981) a Jak se dělá chlapec (1993) se pokusím demonstrovat, jak se v průběhu třiceti let měnila autorova tvorba v závislosti na změnách společenské a politické situace i na okolnostech jeho osobního života. Podstatným je přitom fakt, že všechna tato díla mají svůj základ v reálných životních zkušenostech pisatele, a nesou tedy silně autobiografické rysy. Práce se rovněž zmiňuje o Vaculíkově tendenci zachycovat veškeré dění autenticky a pravdivě, což se nezřídka stalo zdrojem bouřlivých polemik. Cílem však není pouze přinést podrobnou analýzu zmiňovaných knih, ale upozornit i na spisovatelovu společenskou angažovanost, jež je s tou literární úzce spojena. Vaculíkově osobnosti i jeho literární tvorbě již bylo věnováno množství recenzí, kritických statí i odborných publikací. Provázanost spisovatelových textů s projevy jeho společenské zainteresovanosti v nich však mnohdy zůstává nepovšimnuta. Diplomová práce se proto pokusí k této opomíjené problematice přispět. Vychází z dostupné literatury, pozornost však zaměřuje spíše na vzájemné souvislosti mezi dílčími projevy autorova konání na poli literárním i politickém. Jádro práce tedy spočívá v podání celistvého obrazu Vaculíkova života, jeho dosavadní tvorby i mnoha jeho významných zásahů do společenského dění. Ve druhé kapitole podrobně popisuji důležité mezníky tvůrcovy životní dráhy, jejichž znalost je takřka nezbytná pro správné pochopení jeho díla. Následující kapitola nazvaná Od otce k synovi se věnuje detailnímu rozboru vybraných autorových děl. V Sekyře se zaměřuji zejména na vztah vypravěče k jeho otci, kterého zničila slepá víra v ideologii a bezbřehá oddanost komunistické straně. Nejrozsáhlejší část této kapitoly tvoří analýza Českého snáře, na němž lze nejlépe ukázat propojení autorova života, literatury i života společnosti. Zvláštní pozornost se soustřeďuje na otázku, kde leží v tomto případě hranice mezi realitou a fikcí, a na problematiku autentičnosti literárních postav. Do kontrastu je pak postavena próza Jak se dělá chlapec, která se svým zaměřením pohybuje na zcela opačném pólu než kniha předchozí. V podkapitole - 5 -

6 Román proti románu jsou navíc po obsahové i formální stránce porovnávána tematicky shodná díla Jak se dělá chlapec a Smolná kniha, jejíž autorka Lenka Procházková byla Vaculíkovou životní družkou. Diplomová práce se rovněž snaží vyzdvihnout i fakt, že obě knihy směřují do mimoliterárního kontextu. V závěru této kapitoly jsou shrnuty konstanty autorovy poetiky, tzn. stylové i jazykové zvláštnosti, přítomné v analyzovaných dílech. Čtvrtá kapitola je věnována oné opomíjené společenské funkci, v níž autor po celé normalizační období bojoval proti útlaku ze strany režimu a která mu zajistila zcela výjimečné postavení. Text se soustředí zejména na vystižení vzájemných souvislostí mezi dobovými událostmi a spisovatelovou potřebou nevyhovující situaci jakýmkoli způsobem změnit či alespoň usměrnit. Závěr diplomové práce představuje komplexní shrnutí zmiňovaných faktů

7 2. SPISOVATEL LUDVÍK VACULÍK Je leccos, zač ho člověk musí mít rád. [ ] Především, že jako jsou herci, kterým stačí na scéně existovat, a přece jsou lepší než všichni kolem, co hrají jak o zlatou tělku, Luculík, aby byl spisovatel, snad ani psát nemusí. Na co sáhne, kolem čeho projde, vše se mění v literaturu. 1 Literatura je skutečně to, co formovalo a ovlivňovalo Ludvíka Vaculíka po celý jeho život. A naopak byl to on, kdo českou literaturu sám po několik desítek let formoval a ovlivňoval. Autorův život je s jeho literární tvorbou propojen natolik, že se stal dokonce její nedílnou součástí. Dalo by se říci, že tento spisovatel píše o tom, co žije a žije pro to, o čem píše. Také proto je nesmírně důležité seznámit se nejdříve podrobně s autorovou životní poutí, neboť právě tyto osobní informace jsou klíčem k pochopení jeho vlastní tvorby. Luculík je bezesporu velká osobnost, která mezi českými spisovateli zaujímá zcela výjimečné postavení. Je tomu tak hlavně proto, že byl, je a vždycky zůstane svůj v myšlení, v řeči, ve svých skutcích a hlavně v tom, co píše. Neumí se přetvařovat, vždy otevřeně řekne svůj názor, a to mnohdy veřejně a navíc dostatečně nahlas. Přitom mu nezáleží na tom, zda s tímto jeho názorem budou ostatní souhlasit či nikoliv. Autorovi se velmi daří, ač třeba zcela nezáměrně, stavět se ve většině případů do opozice kdyby všichni stáli na jedné straně, Vaculík bude zaručeně ten, kdo si stoupne na druhou, byť by tam měl stát sám a jediný. Je to rozený bojovník, za všech okolností přesvědčený o své pravdě. Tento rys jeho povahy snad způsobil, že ho někteří nazývají rebelem, rváčem nebo nenapravitelným buřičem. Spisovatel to však vidí jinak. On žije správně, protože žije přesně podle svých zásad. To rovněž vysvětluje, proč se nezřídka vzpírá zavedeným zvyklostem, společensky uznávaným normám a všemi respektovaným řádům. Vaculík nikdy netoužil splývat s davem, on si vytvořil vlastní normy a hodnoty, mezi nimiž na nejvyšším místě stojí svoboda, spravedlnost a pravda. Jeho přátelé a dobří známí (Pavel Kohout, Ivan Klíma, Milan Jungmann) o něm často tvrdí, že je nespoutaný, zarputilý, příliš tvrdohlavý a paličatý, zkrátka, že je to typ člověka, který bude vždycky a odevšad vyčnívat, který neustoupí a už vůbec se nenechá umlčet. Svou roli při formování tvůrcovy svérázné povahy jistě sehrál i jeho původ. Ludvík Vaculík se totiž narodil v malém městečku Brumově - 7 -

8 u Valašských Klobouk na pomezí Moravy a Slovenska, a to 23. července Prostředí, v němž strávil své dětství a které ho obklopovalo v době dospívání, se stalo součástí jeho osobnosti, jež podle Františka Kautmana zůstává pevně zakořeněná na moravském venkově, v rodové a regionální tradici. 2 Stejně významnou úlohu však sehráli i jeho rodiče. Maminka byla velmi obětavá žena, která pro Vaculíka vždy představovala potřebnou jistotu. Ačkoli pak v životě poznal mnoho dalších žen, matka zůstala tou, kterou nejvíce miloval, opravdově a čistě. Otec, prostý venkovský tesař, se pak pro autora stal symbolem poctivosti, pracovitosti a odvahy a ztělesňoval všechny jeho mladické ideály. Ovlivnil svého syna dokonce natolik, že ten ho o několik let později učinil hlavní postavou románu Sekyra, jednoho ze svých nejúspěšnějších prozaických děl. Obecnou školu a měšťanku vychodil mladý Vaculík v Brumově. Poté odešel do Zlína, kde absolvoval Baťovu školu práce. V letech 1941 až 1946 pracoval v Baťových závodech ve Zlíně a ve Zruči nad Sázavou a zároveň studoval. Nejdříve odbornou dvouletou obuvnickou školu a od roku 1944 školu pro zahraniční obchod. V roce 1946 začal navštěvovat Vysokou školu politickou a sociální v Praze, obor politicko-novinářský. V tomtéž roce se také stal členem komunistické strany. Po únoru 1948 však Prahu opustil; ve studiích pokračoval distančně a úspěšně je ukončil titulem inženýra v roce Impulsem pro změnu působiště přitom nebyla pouze nepříznivá politická situace, ale také rodící se vztah k jeho kamarádce a pozdější manželce Marii Komárkové, která v té době pracovala jako vychovatelka textilních učnic ve Františkově nad Ploučnicí. Vaculíkovi se její osobnost líbila natolik, že přijal místo vychovatele v učňovském internátu Sdružených bavlnářských závodů v nedalekém Benešově. Vzali se 4. června Práce s učni Vaculíka velmi těšila. Už tehdy se však projevila jeho nepoddajnost : Já jsem myslel, že ten socialismus budu vykládat a provádět po svém, a dost se mi dařilo, proto mne za dalšího půl roku vyhodili. 3 Spolu s ním přišla o zaměstnání i tehdy už těhotná manželka Madla. Záhy se jim však podařilo nastoupit jako vychovatelé v zařízení Československých závodů těžkého strojírenství v Praze. Zde vydrželi do roku Po absolvování dvouleté vojenské služby byl spisovatel v roce 1953 přijat na místo redaktora v oddělení politické literatury nakladatelství Rudé právo, odkud - 8 -

9 v roce 1957 přestoupil do zemědělského týdeníku Beseda venkovské rodiny. Zde však nebyl příliš spokojen: Bylo to hrozné. Byl jsem tam půldruhého roku. Naší úlohou bylo psát o dobrých zemědělských družstvech, o ženách-matkáchdružstevnicích. 4 Na počátku roku 1959 proto přijal nabídku Dagmar Maxové, ředitelky rozhlasového vysílání pro mládež, a přešel do Československého rozhlasu, kde mj. spoluvytvářel cykly reportážních pořadů a pořadů o problémech dospívající mládeže Mikrofon mladých a Včera mi bylo patnáct. Po šesti letech, v roce 1965, začal Vaculík pracovat v redakci Literárních novin (později přejmenovaných na Literární listy a Listy), kde se zabýval zejména společensko-politickou publicistikou. Od roku 1969, kdy bylo vydávání tohoto týdeníku zastaveno, se jako svobodný umělec věnuje spisovatelské činnosti. Luculík se od počátku často zapojoval politicky i literárně do života společnosti. Pavel Kosatík však upozornil na to, že ne vždy byl každý jeho krok správný: Největší chybu udělal hned na začátku: v roce 1946 vstoupil do komunistické strany. Dalších více než dvacet let si ničím nelámal hlavu tak jako otázkou, jestli se s tím dá něco dělat. Patřil ke stranickým reformistům, ale pod reformou si představoval něco jiného než oni. Usiloval o obnovu kulturní tradice i obnovu člověka jako suverénního a plnohodnotně žijícího individua. 5 Jeho život i literární tvorba tak představují cestu od přitakání stranickým ideálům až po jejich odmítnutí. Spisovatel později sám v komentáři ke své reportáži ze státního statku Na farmě mládeže, která zcela odpovídá dobovým tendencím a která vyšla roku 1958 v Knihovničce stranického pracovníka ve Státním nakladatelství politické literatury, uvádí: Dá se, myslím, ukázat na dějinách, že myšlenkový a vědecký pokrok začínal vždycky v terminologii panující ideologie. 6 V roce 1962 odevzdal autor do nakladatelství Československý spisovatel rukopis svého prvního románu Rušný dům. Jedná se o sondu do života učňovského internátu v padesátých letech, inspirovanou vlastními zkušenostmi z období, kdy pracoval jako vychovatel v zařízení Československých závodů těžkého strojírenství v Praze. Tentokrát však již odložil mnoho ze své předchozí stranické naivity a odvážil se protestovat proti formalismu ve výchově a proti ideologické hlouposti. Sám říká, že to byla vlastně nekonečná stížnost k neznámému: stížnost na velký rozdíl mezi mou představou o výchově a stranickou linií výchovy

10 Je proto pochopitelné, že se objevily námitky proti některým větám a pasážím v textu, které údajně překračovaly míru politické únosnosti. Milan Jungmann v článku pro Lidové noviny vzpomíná: Někdy v roce 1962, když už měl jít do tisku strojopis Rušného domu, volali mně z nakladatelství Čs. spisovatel, abych přišel pomoci přivést k rozumu debutanta, který odmítá vyškrtnout několik bezvýznamných vět byla by škoda, kdyby kvůli tomu kniha nevyšla. 8 Autoři prvotin většinou toužili po vydání své knihy tolik, že byli ochotni na podmínky nakladatelství přistoupit. V případě Ludvíka Vaculíka však veškeré pokusy o kompromis selhaly. Podle Ivana Klímy prý údajně prohlásil, že nic měnit nebude, pokud knížka kvůli tomu nevyjde, bude to svědčit o blbosti jiných a ne jeho. 9 Zdařilá prvotina, která kvůli zarputilosti autora tiskem takřka nevyšla, vykazuje již všechny rysy prozaikova pozdějšího rukopisu: kritický tón, mravní étos, stylovou i výrazovou vytříbenost a hlavně notnou dávku autobiografičnosti. Milan Jungmann o jeho tvorbě říká: Cokoli Vaculík napíše později, [ ] vždycky bude na námětu osobně zainteresován. Bude to jeho pře, pře s režimem, s dobou, se společností, se světem nebo se sebou samým. 10 Nejinak je tomu i v případě Sekyry (1966), druhé tvůrcovy prozaické knížky, která se opět podle názoru Milana Jungmanna do tehdejšího sebeuspokojivého ovzduší zaťala originálním rozmachem. 11 Na jedné straně je sice laskavou výpovědí o autorově rodném kraji a jeho dětství, na straně druhé se však zároveň stává otevřenou kritikou vládnoucího režimu, konzumní společnosti, pokrytectví a cynismu politické praxe. Vaculík tu na postavě svého otce, s nímž se názorově rozešel, ukazuje, jak může slepá víra v socialistickou ideologii změnit a nakonec i zničit obyčejného, poctivého člověka. Sekyra je spolu s Kunderovým Žertem považována za jeden z nejlepších románů šedesátých let dvacátého století. Přesto se Ludvík Vaculík do širšího čtenářského povědomí nezapsal jako spisovatel, ale spíše až jako autor buřičského projevu, který roku 1967 přednesl na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů: Tu jsem ucítil svou jedinečnou příležitost. [ ] Já jsem teď najednou zahlédl, že budu moci i konečně říct naplno všecko, bez ohledů k sobě, k okolí, a hlavně k rodině, která se mým působením často pohybovala na okraji srázu. Konec jinotajům, psaní mezi řádky, nýbrž všecko otevřeně a naplno. Budu mít v ruce

11 mikrofon, který mi nebudou moci vypnout! Ani kamarádům jsem neřekl, o čem chci mluvit, aby mě neodrazovali, ani manželce. 12 Vaculík tehdy opravdu promluvil o všem, co se mu nelíbilo. Své názory a pocity přitom vyjádřil velmi jasně, přímočaře a zcela nekompromisně. Pavel Kosatík k tomu poznamenává: Ještě zůstával ve straně, ale mluvil z pozice člověka, který stojí vlastně už mimo ni. 13 Všichni očekávali, že spisovatele okamžitě zatknou. Místo toho ho pozvali na schůzi stranické skupiny Svazu spisovatelů. Státní bezpečnost si uvědomovala, že jeho zatčením by dosáhla pouze ještě většího rozruchu a následně i zvýšeného zájmu veřejnosti o celou kauzu, což pochopitelně nebylo v jejím zájmu. O necelý rok později přišlo Pražské jaro, které podle Pavla Kosatíka autorovi umožnilo převést část jeho představ o obnově občanské společnosti z rétorické do praktické roviny. 14 Posloužil mu k tomu text nazvaný Dva tisíce slov, který vznikl na objednávku předních českých vědců, jakými byli například Jan Brod, Otto Wichterle nebo Otakar Poupa. V tomto manifestu Luculík zformuloval základní požadavky na obnovu demokratické společnosti. Ve své podstatě však nepřinášel nic nového. Českoslovenští občané si až příliš dobře uvědomovali každodenní realitu a mnoho věděli i o praktikách režimu. Myšlenky obsažené v manifestu je nemohly překvapit. Na veřejnost zapůsobila spíše autorova schopnost mimořádně výstižně zformulovat to, co si o poválečném vývoji Československa myslel téměř každý. Pavel Kosatík k tomu dodává: Smysl Vaculíkova psaní však nebyl jen v komunikaci s realitou, ale spíš ve vytyčování takových požadavků, jež by lidi donutily občansky se projevit. Byla to agresivní metoda. 15 Nicméně fungovala. Manifest vyvolal ve společnosti obrovský rozruch a během čtrnácti dnů ho podepsalo více než sedmdesát významných osobností, mezi nimi Jan Werich, Jaroslav Seifert, Jiří Šlitr, manželé Zátopkovi, Rudolf Hrušínský či Jiří Menzel. Ani dvojnásobné množství podpisů by však již nedokázalo zvrátit to, co zřejmě bylo nevyhnutelné. Veškeré naděje Pražského jara zmařila 21. srpna 1968 sovětská okupace. Vaculíkovi ji prožili v Brumově: Útok vojsk Varšavské smlouvy jsem nečekal, paní Vaculíková ano. [ ] Bál jsem se, ona říkala, abych se nebál

12 V následujících dvaceti letech se však oba přesvědčili, že ke strachu bylo mnoho důvodů. Vaculíkův rebelantský projev přednesený na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, text Dva tisíce slov, i jeho další veřejné vystupování a boj za svobodu mu sice získaly značnou popularitu, zároveň ho však posunuly do role nepohodlného člověka. V roce 1969, kdy spisovatel vystupuje s dalším projevem nazvaným Deset bodů, se pro režim stává až téměř nebezpečným. Zejména zavržení komunistické strany a výzva k činnosti měly za následek dvacetiletý zákaz publikování. Je vyloučen z komunistické strany, ztrácí zaměstnání, a i přesto, že mu není umožněno své knihy oficiálně vydávat, stává se Luculík spisovatelem z povolání. Komunisté, kteří zůstali ve straně, se ho snaží zpacifikovat tím, že udělají z Dvou tisíc slov symbol Pražského jara. Prozaikova manželka Madla ve své knize Já jsem oves vzpomíná: Kdo souhlasil a svůj souhlas neodvolal, byl vyhozen z práce. A Vaculíka stavělo Rudé právo a další noviny do role hlavního viníka, v podstatě svůdce. 17 Spisovatel si však něco takového rozhodně nepřipouštěl a ve své činnosti neustal. V roce 1970 dokončil na svoji dobu odvážný román s názvem Morčata. Jedná se o téměř orwelovský příběh o tom, kam až klesne a je degradován člověk pod tlakem absurdního okolí. Na morčatech, která jsou týraná hlavním hrdinou, bankovním úředníkem, chtěl autor patrně znázornit pocity člověka v kleci beznaděje a bezmoci. Je jasné, že mnohé z těchto pocitů často zažíval Vaculík sám. Postupně se také ukazuje, že vztah mezi morčetem a bankovním úředníkem je vlastně totožný se vztahem společenského systému k úředníkovi. A tedy i totožný se vztahem společenského systému k samotnému Vaculíkovi. Tento román plný symbolů a skrytých souvislostí už ovšem nemohl vyjít v oficiálním nakladatelství. V roce 1973 se tedy stal zahajovací samizdatovou publikací edice Petlice. Spisovatel toto nakladatelství založil roku 1972 a během takřka dvaceti let mu věnoval nepředstavitelnou energii a péči, takže z něj učinil nejznámější tribunu zakázaných autorů. Jeho snahu oceňuje ve svém článku pro Lidové noviny také Ivan Klíma: Co se napsat a hlavně docenit ani nedá, jsou ty roky života, které Ludvík se svou umíněnou paličatostí věnoval šíření zakázaných knih. Ty tisíce a tisíce rukopisů, které dal opsat a svázat, pro jejichž vznik musel sehnat papír a stroje a pásky, knih, které sám roznesl a za něž od sice ochotných, ale často insolventních

13 čtenářů musel vybrat peníze, aby pokryl náklady. To vše bez nároku na jakoukoliv odměnu, když nepočítám neochabující péči, jíž ho zahrnovala StB. 18 Ve Vaculíkově případě byla Státní bezpečnost opravdu neúnavná. Stal se jedním z nejostřeji policejně sledovaných představitelů disentu, v jeho bytě byl nainstalován odposlech a on sám se mnohokrát musel podrobit ponižujícím domovním prohlídkám. Byl očerňován v tisku a s železnou pravidelností musel každý měsíc absolvovat několikahodinové výslechy. Neustále se strachoval o budoucnost své rodiny i svoji vlastní. Téměř dvacet let se probouzel s vědomím, že ho mohou kdykoliv přijít zatknout. Musel pečlivě ukrývat vše, co napsal, musel si dávat dobrý pozor na to, s kým se stýká, co říká a hlavně komu to říká. Věděli o něm všechno; byl monitorován téměř čtyřiadvacet hodin denně. Mnoho zmínek o výsleších, policejních praktikách i vlastním strachu se rovněž objevuje na stránkách jeho deníku Český snář. I přes neustálé policejní šikanování byl však Luculík odhodlaný bojovat dál. Důkazem je jeho aktivní spolupráce na prohlášení Charty 77. Stal se jedním z jejích prvních signatářů a v lednu 1977 ji spolu s Václavem Havlem předal parlamentu, vládě a ČTK. Podílel se i na dalších ilegálních textech a stopy jeho činnosti nesou např. samizdatové tiskoviny Infoch a Obsah, ilegální Lidové noviny nebo exilové časopisy Proměny a Svědectví. Na samém sklonku sedmdesátých let se pak vzepjal k vrcholnému výkonu románem Český snář (1981, edice Petlice), který je všeobecně pokládán za Vaculíkovo nejlepší dílo. Psal ho v době nejkrutější perzekuce lidí z disentu a s ironií, nadsázkou i humorem zde formou deníku zachycuje jeden rok svého života. Současně se životem svým a své rodiny však popisuje i osudy svých přátel a otevřeně líčí události společenského života. Zcela beze strachu, studu, až téměř bezohledně však odkrývá i ryze soukromé a často velmi citlivé skutečnosti. Ačkoli dílo zahrnuje určitý podíl fikce, mnohé situace jsou popsány natolik pravdivě, že po svém zveřejnění vzbudila kniha jednak obavy, zda autor svou upřímností neprozrazuje policii fakta, která měla zůstat utajena, jednak nevoli některých zobrazených osob, kterým tato otevřenost výpovědi nebyla po chuti. Z jejich reakcí a dopisů pak prozaik sestavil knihu Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře (1991). Český snář se stal na dlouhou dobu autorovým posledním dílem. Pavel Kosatík tvrdí, že nové pokušení na téma,spisovatel a moc přišlo pak až v listopadu

14 Znovu, stejně jako před jedenadvaceti lety, tehdy zůstal mimo hlavní revoluční instituce, i když tentokrát nikoli ze svého rozhodnutí, ale protože nebyl vpuštěn; tehdejší vedení Občanského fóra mu nedovolilo mluvit na Letenské pláni s obavou, že je řečníkem příliš nevyzpytatelným. [ ] a tak se nejdřív urazil, [ ] až později napsal, že si po letenském umlčení uvědomil, že je vlastně poprvé v životě svobodný, protože už to není on, kdo musí proti komunistům bojovat. 19 Tehdy se spisovatelův život a hlavně jeho literární tvorba posunuly do jiné roviny. Již nebylo třeba tak vytrvale reagovat na společenskou situaci, nebylo třeba bojovat proti režimu, proti utlačování a nepravostem. Autor byl konečně svobodný, a tak opustil sféru veřejnou a začal se naplno věnovat svému osobnímu životu. Jeho další významnější dílo, románová próza Jak se dělá chlapec (1993), se tak nese ve znamení milostných zážitků a popisů erotických scén. Dílo je jasně autobiografickou výpovědí stárnoucí muže, jemuž se právě rozpadá vztah s mladou partnerkou. Jak je jeho zvykem, spisovatel opět líčí veškeré situace zcela otevřeně, téměř až na hranici obscénnosti, což mnoho čtenářů poněkud překvapilo. Stylem i tématem se tomuto dílu podobá román s názvem Loučení k panně (2002). Zdá se, že Vaculík se s přibývajícím věkem uchyluje k erotickým tématům častěji a píše o nich mnohem otevřeněji než kdy předtím. Některé scény z Loučení k panně byly mnohými kritiky dokonce označeny až za téměř pornografické. Spisovatel jako by si v této své knize uvědomoval, že se nachází v konečné etapě své životní pouti a vztah k mladé, nevinné studentce Kristýně je snad jakýmsi posledním ohlédnutím za prožitým mládím. Vaculík ví, že Kristýna je jeho láskou poslední. Ona po ukončení milostného vztahu zase zjišťuje, že vše, co ve věcech lásky mohla prožít, právě prožila. Nechce to již nahradit ani opakovat s nikým jiným, a rozhodne se proto pro život v klášteře. Mezi další díla patří např. Nové vlastenecké verše Karla Havlíčka Borovského (1990), k jejichž napsání inspirovala autora analogie tehdejšího a dnešního vztahu k vládě, k policii a k byrokracii. V roce 1995 pak vydává obsáhlý svazek Milí spolužáci!, skládající se z Knihy indiánské, Knihy dělnické a Knihy studentské. Vaculík v něm roztřídil a s ohledem na časový odstup i na dnešní zkušenosti okomentoval své deníkové záznamy a korespondenci ze svých školních let, z učení u Bati ve Zlíně a ze studií v Praze

15 O tři roky později dává do tisku další deníkové záznamy, tentokráte z let nazvané Nepaměti (1998). Spisovatel nás zde opět nechává nahlédnout do svého života, líčí své první výslechy v Ruzyni i historii vzniku prohlášení Deset bodů včetně následného procesu s jeho signatáři. Také jeho další román Cesta na Praděd (2001) se nese v duchu návratu do minulosti. Vaculík jej začal psát již v roce 1969, ale dokončil ho až po více než třiceti letech, kdy se znovu vrátil ve svých vzpomínkách a už jako autorsky i mužsky zkušenější na svá tehdejší líčení navázal. Značné popularitě se těšily také reportáže a hlavně fejetony, které psal Luculík po celé totalitní období a v nichž pokračuje i nadále. Uplatňuje v nich své osobité vidění světa, humor a jazykovou virtuozitu. Začal je psát roku 1975 (šířeny byly však jen samizdatově nebo v exilových nakladatelstvích) a nabízí v nich sám sebe: svou náladu, svůj pohled na svět, svůj vztek i lítost, ale zároveň také vždy sděluje něco podstatného. Fejetony z let s názvem Jaro je tady (fejeton s tímto názvem píše Vaculík každý rok) vyšly poprvé v Kolíně nad Rýnem. Mezi další patří Srpnový rok (1990), Stará dáma se baví (1991) či Nad jezerem škaredě hrát (1996). Nejnověji vydal autor pod názvem Poslední slovo (2002) soubor svých fejetonů pravidelně uveřejňovaných v Lidových novinách. Kromě fejetonů vydal i výběr z korespondence Poco rubato (korespondence s Ivanem Kadlečíkem;1994) a Vážený pane Mikule (2003). O Vaculíkovi je však také známo, že má velmi blízký vztah k hudbě, zvláště pak ke zpěvu. Ten patří k jeho životu stejně neodmyslitelně jako psaní. Tento autor zpívá často a dobře a nejraději má lidové valašské písničky, s nimiž se setkával již v dobách svého dětství. Jedním z jeho posledních počinů je tak vydání hudebního nosiče s názvem Polepšené pěsničky (2006), který obsahuje soubor lidových písní, jež spisovatel nejen nazpíval, ale hlavně upravil podle svého gusta. O jeho lásce ke zpěvu se ve výročním článku k autorovým sedmdesátinám zmiňuje i jeho přítel Ivan Klíma. Vzpomíná, jak po otištění Vaculíkova projevu Dva tisíce slov jeli společně na besedu do Havlíčkova Brodu a nakonec se rozhodli přespat v hotelu na cestě mezi Vysočinou a Prahou: Ludvík objevil v prázdném sále klavír a k mému překvapení začal hrát a zpívat. Když zpíval své moravské písně, docela se proměnil, anebo ještě spíš vklouzl do své pravé podoby: valašského sedláka

16 Ivan Klíma to vystihl přesně. Luculík může žít ve velkoměstě, může se účastnit protestů a zasahovat do veřejného života, ale svým naturelem opravdu zůstává sedlák nadevše milující prostotu a přirozenost. Je to člověk, který dokáže žít v harmonii s přírodou, z níž čerpá sílu, člověk, který věří v prospěšnost manuální práce: Kdyby si u mě někdo objednal několik set metrů kamenné zdi, trochu mi to zaplatil a jinak byt a stravu, udělám. Musela by to ale být zeď na klidném místě, kde by nechodilo moc lidí, nikdo mě nevyrušoval řečmi, na nic se neptal a nic mi nepřipomínal. Muselo by, samozřejmě, jít o zeď k dobrému účelu. Přes největší vedro sedl bych si do stínu, nebo šel k potoku. Hmatal bych po rybách mezi kořeny. A už bych se zas těšil, jak budu pokračovat ve zdi. 21 Vaculík je tedy nejen spisovatel, ale především člověk. Člověk, který je na světě opravdu rád a života si také dokáže náležitě vážit. Za vše mluví část rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, kde se Josef Chuchma snažil zjistit, co se Vaculíkovi v životě nejvíce povedlo. Ten bez váhání odpovídá: Sám život. Nechtěl bych, aby se cokoli vrátilo, nechtěl bych znovu žít, nechtěl bych být někým jiným. Zjistil jsem, že to bylo a je perfektní. Ten život byl dar. 22 Autorovi se za jeho život a dílo dostalo řady uznání a poct. Získal Cenu Georga Orwella (1976), cenu Egona Hostovského (1978), Řád T. G. Masaryka (1996) i Mírovou cenu E. M. Remarqua (1999) za přínos ke zlepšování českoněmeckých vztahů. V současné době žije Ludvík Vaculík se svojí manželkou střídavě v Praze nebo na chalupě v Dobřichovicích. Je stále literárně činný

17 POZNÁMKY KE KAPITOLE SPISOVATEL LUDVÍK VACULÍK: 1 HOZNAUER, M. Ludvík Vaculík. 1. vyd. Praha: Komenium, 1990, s KAUTMAN, F. Ludvík Vaculík: spisovatel toho jména. Lidové noviny, 1992, roč. 5, č. 1, příl. Národní 9, č. 1, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s Tamtéž, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s Tamtéž, s JUNGMANN, M. Nenapravitelný zarputilec. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 174, příl. Nedělní LN, Národní 9, č. 30, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s JUNGMANN, M. Nenapravitelný zarputilec. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 174, příl. Nedělní LN, Národní 9, č. 30, s Tamtéž, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s Tamtéž, s Tamtéž, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s VACULÍKOVÁ, M. Já jsem oves. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2002, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s VACULÍK, L. Český snář. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1990, s CHUCHMA, J. Věčný potížista Ludvík Vaculík. Mladá fronta Dnes, 2003, roč. 14, č. 43, s. B

18 3. OD OTCE K SYNOVI 3.1. SEKYRA Poté, co v roce 1945 skončila druhá světová válka, stála česká společnost před nelehkým úkolem obnovy státního zřízení. Tehdy přišla komunistická strana s ideologií, která měla vnést do neutěšených poválečných poměrů ztracenou rovnováhu. Pro mnoho lidí, otřesených válečnými hrůzami, znamenala vytouženou záchranu. Uchylovali se k ní s obrovskou nadějí a vidinou důstojného, klidného života. Teprve až další vývoj ukázal, že se jednalo o krátkozrakost. Tehdy však zvítězila spíše slepá víra a zoufalá snaha o znovunastolení potřebného řádu. Také Ludvík Vaculík se přidává k těm, kteří přísahají na socialismus a spatřují v něm především rozumnou ideu státního společenství. Když spisovatel v roce 1946 do KSČ vstupoval, nemohl samozřejmě tušit, že bude jednou stát v opozici. Kruté vystřízlivění ze slibných ideálů však přišlo velice záhy. Když Vaculík zjistil, že se jeho pojetí socialismu diametrálně odlišuje od způsobu, kterým ho pojala vládnoucí strana, začal se od něho pomalu ale nenávratně distancovat. Během padesátých let si pak autor stále více a více uvědomoval, že se původní rozumná idea změnila v hrůzné monstrum, které svými chapadly ochromuje celý národ. Dusivá atmosféra, persekuce, zatýkání, nařízení potlačující jakoukoli individualitu a postupy ne nepodobné mnohým fašistickým praktikám měly se svobodnou, demokratickou společností pramálo společného. V září 1965 Vaculík přichází do Literárních novin a plně se zapojuje do liberalizačního, reformního úsilí, které nakonec vyústilo v obrodný proces roku Jeho román Sekyra, vydaný roku 1966, tedy nemohl být velkým překvapením. Miloš Pohorský o tomto literárním počinu napsal: Vaculík si tu položil otázku, zda je v Československu možný socialismus podle původních představ jeho propagátorů. Bylo vidět, že,dospěl a je připraven svádět nerovné zápasy občana s mocí. 1 Vaculíkova Sekyra je ceněna nejen pro odvahu, s jakou v ní autor vystoupil proti režimu, ale také pro čistotu jazyka, kterým byla napsána. Je obecně řazena mezi nejvýznamnější tvůrčí počiny naší poválečné prózy. Ve vánoční anketě Literárních novin byla většinou účastníků označena za nejoblíbenější román roku 1966 a byla také velmi příznivě přijata kritikou. Spolu s Kunderovým dílem Žert bývá označována za román téměř veliký

19 NÁSTIN DĚJE Román Sekyra nás zavádí na moravský venkov poloviny dvacátého století, do kraje autorova dětství. Zobrazuje složité období komunistického fanatismu, kdy lidé žili ve strachu o svoji existenci. A právě v návratu ke kořenům, v rodinné tradici, ve vztahu k přírodě hledá vypravěč protiváhu k odcizení v současném světě. V Sekyře stejně jako v drtivé většině svých děl pracuje Vaculík se svými skutečnými životními prožitky a vzpomínkami. Román má tedy zřetelné autobiografické rysy. Tuto skutečnost navíc ještě podtrhuje užití ich-formy, která autorovi umožňuje stylizovat se do role vypravěče. Hlavní hrdina a současně vypravěč, pražský novinář, se rozhodne konečně navštívit svého mladšího bratra řidiče. Toto rozhodnutí v něm vyvolá řadu vzpomínek na minulost, které se prolínají se současným životem, a tvoří tak několik dějových linií. Od chvíle, kdy nám vypravěč svůj úmysl oznámí, jsme s ním stále na návštěvě ve valašské vesničce. Prochází se známými místy v lesích, brodí se potůčky a vrací se do svých dětských let, které jsou pro něj symbolem klidu a bezpečí: Ale ještě předtím bude na potoce splav, kde skončím, a dál bude se brodit zas jiný malý chlapec, o padesát roků dřív než já, a přestože se v žádném případě nemůžeme uvidět, budeme si vzájemně povědomí. 2 Také navštěvuje svého bratrance a strýce-soukromníka. Vybavuje si i další epizody z minulosti: smrt matky a později také otce. Kromě toho se zmiňuje o své nynější rodině: o ženě, dětech a své snaše. Dovídáme se rovněž, že vypravěč odešel studovat do Prahy. Později působil v redakci novin a napsal článek o dívce, kterou neprávem nepřijali na střední školu. Celá záležitost se dotkla vlivných osobností a vykonavatelů stranické politiky. Dívka byla veřejně osočována ze lži, situaci psychicky nezvládla a spáchala sebevraždu skokem z okna. Vypravěč se kromě napsání článku vyjádřil na konferenci kriticky k práci svého otce, což podle Jiřího Opelíka jeho nadřízení hodnotili jako zradu na díle otcově, jinými slovy na díle zakladatelské generace socialismu. 3 Kvůli tomuto projevu a politickému podtextu jeho reportáže o zemřelé dívce musel projít mnoha pohovory a bylo mu naznačeno, že by bylo vhodné opustit dosavadní působiště

20 Těžiště příběhu však tvoří postava vypravěčova otce. Otec byl dlouho pro syna velkým vzorem. Mnohé se o něm dopátráme z dopisů, které synovi i rodině posílal z Persie, kam odjel ve třicátých letech za prací. Po návratu domů se nadchl pro myšlenky socialismu, stal se z něho vzorný komunista, později dokonce předseda národního výboru. Začal se měnit. Milan Jungmann jeho vývoj komentuje slovy: z původně vesnického tesaře se stává už jen slepým vykonavatelem politické vůle. 4 Kvůli tomu, jak tvrdě zastával kolektivizaci zemědělství, se také například rozešel ve zlém se svým švagrem-soukromníkem. Z otce a syna se tak nakonec stávají oponenti, kteří si přestávají rozumět a v závěru se zcela odcizí

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4760_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová

Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová Antoine de Saint-Exupéry Malý princ Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_CJL_50 Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 3., příp. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA Předmět:

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více