LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracovala: Alena Hodková - 1 -

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům

3 Děkuji Mgr. Davidu Kročovi, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce

4 Obsah 1. Úvod Spisovatel Ludvík Vaculík Od otce k synovi Sekyra Nástin děje Kompoziční výstavba Rozbor základních dějových linií Jazyk a jazykové prostředky Český snář deník jako zrcadlo nastavené společenskému dění Mozaika všedního života Kompoziční výstavba Tenká hranice mezi realitou a fikcí Vaculíkovy (ne)literární postavy Jazyk a jazykové prostředky Shrnutí Jak se dělá chlapec Specifika kompoziční výstavby Milostný vztah jako věc veřejná Styl, jazyk a jazykové prostředky Román proti románu Konstanty Vaculíkovy románové poetiky Vaculíkova literárně-společenská angažovanost Závěr Literatura Resumé

5 1. ÚVOD Ve své diplomové práci se zaměřím na osobnost Ludvíka Vaculíka jako na spisovatele a aktivistu, který svými texty i konkrétními činy výrazně zasahuje do společenského dění. Na rozboru tří jeho vzájemně odlišných próz Sekyra (1966), Český snář (1981) a Jak se dělá chlapec (1993) se pokusím demonstrovat, jak se v průběhu třiceti let měnila autorova tvorba v závislosti na změnách společenské a politické situace i na okolnostech jeho osobního života. Podstatným je přitom fakt, že všechna tato díla mají svůj základ v reálných životních zkušenostech pisatele, a nesou tedy silně autobiografické rysy. Práce se rovněž zmiňuje o Vaculíkově tendenci zachycovat veškeré dění autenticky a pravdivě, což se nezřídka stalo zdrojem bouřlivých polemik. Cílem však není pouze přinést podrobnou analýzu zmiňovaných knih, ale upozornit i na spisovatelovu společenskou angažovanost, jež je s tou literární úzce spojena. Vaculíkově osobnosti i jeho literární tvorbě již bylo věnováno množství recenzí, kritických statí i odborných publikací. Provázanost spisovatelových textů s projevy jeho společenské zainteresovanosti v nich však mnohdy zůstává nepovšimnuta. Diplomová práce se proto pokusí k této opomíjené problematice přispět. Vychází z dostupné literatury, pozornost však zaměřuje spíše na vzájemné souvislosti mezi dílčími projevy autorova konání na poli literárním i politickém. Jádro práce tedy spočívá v podání celistvého obrazu Vaculíkova života, jeho dosavadní tvorby i mnoha jeho významných zásahů do společenského dění. Ve druhé kapitole podrobně popisuji důležité mezníky tvůrcovy životní dráhy, jejichž znalost je takřka nezbytná pro správné pochopení jeho díla. Následující kapitola nazvaná Od otce k synovi se věnuje detailnímu rozboru vybraných autorových děl. V Sekyře se zaměřuji zejména na vztah vypravěče k jeho otci, kterého zničila slepá víra v ideologii a bezbřehá oddanost komunistické straně. Nejrozsáhlejší část této kapitoly tvoří analýza Českého snáře, na němž lze nejlépe ukázat propojení autorova života, literatury i života společnosti. Zvláštní pozornost se soustřeďuje na otázku, kde leží v tomto případě hranice mezi realitou a fikcí, a na problematiku autentičnosti literárních postav. Do kontrastu je pak postavena próza Jak se dělá chlapec, která se svým zaměřením pohybuje na zcela opačném pólu než kniha předchozí. V podkapitole - 5 -

6 Román proti románu jsou navíc po obsahové i formální stránce porovnávána tematicky shodná díla Jak se dělá chlapec a Smolná kniha, jejíž autorka Lenka Procházková byla Vaculíkovou životní družkou. Diplomová práce se rovněž snaží vyzdvihnout i fakt, že obě knihy směřují do mimoliterárního kontextu. V závěru této kapitoly jsou shrnuty konstanty autorovy poetiky, tzn. stylové i jazykové zvláštnosti, přítomné v analyzovaných dílech. Čtvrtá kapitola je věnována oné opomíjené společenské funkci, v níž autor po celé normalizační období bojoval proti útlaku ze strany režimu a která mu zajistila zcela výjimečné postavení. Text se soustředí zejména na vystižení vzájemných souvislostí mezi dobovými událostmi a spisovatelovou potřebou nevyhovující situaci jakýmkoli způsobem změnit či alespoň usměrnit. Závěr diplomové práce představuje komplexní shrnutí zmiňovaných faktů

7 2. SPISOVATEL LUDVÍK VACULÍK Je leccos, zač ho člověk musí mít rád. [ ] Především, že jako jsou herci, kterým stačí na scéně existovat, a přece jsou lepší než všichni kolem, co hrají jak o zlatou tělku, Luculík, aby byl spisovatel, snad ani psát nemusí. Na co sáhne, kolem čeho projde, vše se mění v literaturu. 1 Literatura je skutečně to, co formovalo a ovlivňovalo Ludvíka Vaculíka po celý jeho život. A naopak byl to on, kdo českou literaturu sám po několik desítek let formoval a ovlivňoval. Autorův život je s jeho literární tvorbou propojen natolik, že se stal dokonce její nedílnou součástí. Dalo by se říci, že tento spisovatel píše o tom, co žije a žije pro to, o čem píše. Také proto je nesmírně důležité seznámit se nejdříve podrobně s autorovou životní poutí, neboť právě tyto osobní informace jsou klíčem k pochopení jeho vlastní tvorby. Luculík je bezesporu velká osobnost, která mezi českými spisovateli zaujímá zcela výjimečné postavení. Je tomu tak hlavně proto, že byl, je a vždycky zůstane svůj v myšlení, v řeči, ve svých skutcích a hlavně v tom, co píše. Neumí se přetvařovat, vždy otevřeně řekne svůj názor, a to mnohdy veřejně a navíc dostatečně nahlas. Přitom mu nezáleží na tom, zda s tímto jeho názorem budou ostatní souhlasit či nikoliv. Autorovi se velmi daří, ač třeba zcela nezáměrně, stavět se ve většině případů do opozice kdyby všichni stáli na jedné straně, Vaculík bude zaručeně ten, kdo si stoupne na druhou, byť by tam měl stát sám a jediný. Je to rozený bojovník, za všech okolností přesvědčený o své pravdě. Tento rys jeho povahy snad způsobil, že ho někteří nazývají rebelem, rváčem nebo nenapravitelným buřičem. Spisovatel to však vidí jinak. On žije správně, protože žije přesně podle svých zásad. To rovněž vysvětluje, proč se nezřídka vzpírá zavedeným zvyklostem, společensky uznávaným normám a všemi respektovaným řádům. Vaculík nikdy netoužil splývat s davem, on si vytvořil vlastní normy a hodnoty, mezi nimiž na nejvyšším místě stojí svoboda, spravedlnost a pravda. Jeho přátelé a dobří známí (Pavel Kohout, Ivan Klíma, Milan Jungmann) o něm často tvrdí, že je nespoutaný, zarputilý, příliš tvrdohlavý a paličatý, zkrátka, že je to typ člověka, který bude vždycky a odevšad vyčnívat, který neustoupí a už vůbec se nenechá umlčet. Svou roli při formování tvůrcovy svérázné povahy jistě sehrál i jeho původ. Ludvík Vaculík se totiž narodil v malém městečku Brumově - 7 -

8 u Valašských Klobouk na pomezí Moravy a Slovenska, a to 23. července Prostředí, v němž strávil své dětství a které ho obklopovalo v době dospívání, se stalo součástí jeho osobnosti, jež podle Františka Kautmana zůstává pevně zakořeněná na moravském venkově, v rodové a regionální tradici. 2 Stejně významnou úlohu však sehráli i jeho rodiče. Maminka byla velmi obětavá žena, která pro Vaculíka vždy představovala potřebnou jistotu. Ačkoli pak v životě poznal mnoho dalších žen, matka zůstala tou, kterou nejvíce miloval, opravdově a čistě. Otec, prostý venkovský tesař, se pak pro autora stal symbolem poctivosti, pracovitosti a odvahy a ztělesňoval všechny jeho mladické ideály. Ovlivnil svého syna dokonce natolik, že ten ho o několik let později učinil hlavní postavou románu Sekyra, jednoho ze svých nejúspěšnějších prozaických děl. Obecnou školu a měšťanku vychodil mladý Vaculík v Brumově. Poté odešel do Zlína, kde absolvoval Baťovu školu práce. V letech 1941 až 1946 pracoval v Baťových závodech ve Zlíně a ve Zruči nad Sázavou a zároveň studoval. Nejdříve odbornou dvouletou obuvnickou školu a od roku 1944 školu pro zahraniční obchod. V roce 1946 začal navštěvovat Vysokou školu politickou a sociální v Praze, obor politicko-novinářský. V tomtéž roce se také stal členem komunistické strany. Po únoru 1948 však Prahu opustil; ve studiích pokračoval distančně a úspěšně je ukončil titulem inženýra v roce Impulsem pro změnu působiště přitom nebyla pouze nepříznivá politická situace, ale také rodící se vztah k jeho kamarádce a pozdější manželce Marii Komárkové, která v té době pracovala jako vychovatelka textilních učnic ve Františkově nad Ploučnicí. Vaculíkovi se její osobnost líbila natolik, že přijal místo vychovatele v učňovském internátu Sdružených bavlnářských závodů v nedalekém Benešově. Vzali se 4. června Práce s učni Vaculíka velmi těšila. Už tehdy se však projevila jeho nepoddajnost : Já jsem myslel, že ten socialismus budu vykládat a provádět po svém, a dost se mi dařilo, proto mne za dalšího půl roku vyhodili. 3 Spolu s ním přišla o zaměstnání i tehdy už těhotná manželka Madla. Záhy se jim však podařilo nastoupit jako vychovatelé v zařízení Československých závodů těžkého strojírenství v Praze. Zde vydrželi do roku Po absolvování dvouleté vojenské služby byl spisovatel v roce 1953 přijat na místo redaktora v oddělení politické literatury nakladatelství Rudé právo, odkud - 8 -

9 v roce 1957 přestoupil do zemědělského týdeníku Beseda venkovské rodiny. Zde však nebyl příliš spokojen: Bylo to hrozné. Byl jsem tam půldruhého roku. Naší úlohou bylo psát o dobrých zemědělských družstvech, o ženách-matkáchdružstevnicích. 4 Na počátku roku 1959 proto přijal nabídku Dagmar Maxové, ředitelky rozhlasového vysílání pro mládež, a přešel do Československého rozhlasu, kde mj. spoluvytvářel cykly reportážních pořadů a pořadů o problémech dospívající mládeže Mikrofon mladých a Včera mi bylo patnáct. Po šesti letech, v roce 1965, začal Vaculík pracovat v redakci Literárních novin (později přejmenovaných na Literární listy a Listy), kde se zabýval zejména společensko-politickou publicistikou. Od roku 1969, kdy bylo vydávání tohoto týdeníku zastaveno, se jako svobodný umělec věnuje spisovatelské činnosti. Luculík se od počátku často zapojoval politicky i literárně do života společnosti. Pavel Kosatík však upozornil na to, že ne vždy byl každý jeho krok správný: Největší chybu udělal hned na začátku: v roce 1946 vstoupil do komunistické strany. Dalších více než dvacet let si ničím nelámal hlavu tak jako otázkou, jestli se s tím dá něco dělat. Patřil ke stranickým reformistům, ale pod reformou si představoval něco jiného než oni. Usiloval o obnovu kulturní tradice i obnovu člověka jako suverénního a plnohodnotně žijícího individua. 5 Jeho život i literární tvorba tak představují cestu od přitakání stranickým ideálům až po jejich odmítnutí. Spisovatel později sám v komentáři ke své reportáži ze státního statku Na farmě mládeže, která zcela odpovídá dobovým tendencím a která vyšla roku 1958 v Knihovničce stranického pracovníka ve Státním nakladatelství politické literatury, uvádí: Dá se, myslím, ukázat na dějinách, že myšlenkový a vědecký pokrok začínal vždycky v terminologii panující ideologie. 6 V roce 1962 odevzdal autor do nakladatelství Československý spisovatel rukopis svého prvního románu Rušný dům. Jedná se o sondu do života učňovského internátu v padesátých letech, inspirovanou vlastními zkušenostmi z období, kdy pracoval jako vychovatel v zařízení Československých závodů těžkého strojírenství v Praze. Tentokrát však již odložil mnoho ze své předchozí stranické naivity a odvážil se protestovat proti formalismu ve výchově a proti ideologické hlouposti. Sám říká, že to byla vlastně nekonečná stížnost k neznámému: stížnost na velký rozdíl mezi mou představou o výchově a stranickou linií výchovy

10 Je proto pochopitelné, že se objevily námitky proti některým větám a pasážím v textu, které údajně překračovaly míru politické únosnosti. Milan Jungmann v článku pro Lidové noviny vzpomíná: Někdy v roce 1962, když už měl jít do tisku strojopis Rušného domu, volali mně z nakladatelství Čs. spisovatel, abych přišel pomoci přivést k rozumu debutanta, který odmítá vyškrtnout několik bezvýznamných vět byla by škoda, kdyby kvůli tomu kniha nevyšla. 8 Autoři prvotin většinou toužili po vydání své knihy tolik, že byli ochotni na podmínky nakladatelství přistoupit. V případě Ludvíka Vaculíka však veškeré pokusy o kompromis selhaly. Podle Ivana Klímy prý údajně prohlásil, že nic měnit nebude, pokud knížka kvůli tomu nevyjde, bude to svědčit o blbosti jiných a ne jeho. 9 Zdařilá prvotina, která kvůli zarputilosti autora tiskem takřka nevyšla, vykazuje již všechny rysy prozaikova pozdějšího rukopisu: kritický tón, mravní étos, stylovou i výrazovou vytříbenost a hlavně notnou dávku autobiografičnosti. Milan Jungmann o jeho tvorbě říká: Cokoli Vaculík napíše později, [ ] vždycky bude na námětu osobně zainteresován. Bude to jeho pře, pře s režimem, s dobou, se společností, se světem nebo se sebou samým. 10 Nejinak je tomu i v případě Sekyry (1966), druhé tvůrcovy prozaické knížky, která se opět podle názoru Milana Jungmanna do tehdejšího sebeuspokojivého ovzduší zaťala originálním rozmachem. 11 Na jedné straně je sice laskavou výpovědí o autorově rodném kraji a jeho dětství, na straně druhé se však zároveň stává otevřenou kritikou vládnoucího režimu, konzumní společnosti, pokrytectví a cynismu politické praxe. Vaculík tu na postavě svého otce, s nímž se názorově rozešel, ukazuje, jak může slepá víra v socialistickou ideologii změnit a nakonec i zničit obyčejného, poctivého člověka. Sekyra je spolu s Kunderovým Žertem považována za jeden z nejlepších románů šedesátých let dvacátého století. Přesto se Ludvík Vaculík do širšího čtenářského povědomí nezapsal jako spisovatel, ale spíše až jako autor buřičského projevu, který roku 1967 přednesl na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů: Tu jsem ucítil svou jedinečnou příležitost. [ ] Já jsem teď najednou zahlédl, že budu moci i konečně říct naplno všecko, bez ohledů k sobě, k okolí, a hlavně k rodině, která se mým působením často pohybovala na okraji srázu. Konec jinotajům, psaní mezi řádky, nýbrž všecko otevřeně a naplno. Budu mít v ruce

11 mikrofon, který mi nebudou moci vypnout! Ani kamarádům jsem neřekl, o čem chci mluvit, aby mě neodrazovali, ani manželce. 12 Vaculík tehdy opravdu promluvil o všem, co se mu nelíbilo. Své názory a pocity přitom vyjádřil velmi jasně, přímočaře a zcela nekompromisně. Pavel Kosatík k tomu poznamenává: Ještě zůstával ve straně, ale mluvil z pozice člověka, který stojí vlastně už mimo ni. 13 Všichni očekávali, že spisovatele okamžitě zatknou. Místo toho ho pozvali na schůzi stranické skupiny Svazu spisovatelů. Státní bezpečnost si uvědomovala, že jeho zatčením by dosáhla pouze ještě většího rozruchu a následně i zvýšeného zájmu veřejnosti o celou kauzu, což pochopitelně nebylo v jejím zájmu. O necelý rok později přišlo Pražské jaro, které podle Pavla Kosatíka autorovi umožnilo převést část jeho představ o obnově občanské společnosti z rétorické do praktické roviny. 14 Posloužil mu k tomu text nazvaný Dva tisíce slov, který vznikl na objednávku předních českých vědců, jakými byli například Jan Brod, Otto Wichterle nebo Otakar Poupa. V tomto manifestu Luculík zformuloval základní požadavky na obnovu demokratické společnosti. Ve své podstatě však nepřinášel nic nového. Českoslovenští občané si až příliš dobře uvědomovali každodenní realitu a mnoho věděli i o praktikách režimu. Myšlenky obsažené v manifestu je nemohly překvapit. Na veřejnost zapůsobila spíše autorova schopnost mimořádně výstižně zformulovat to, co si o poválečném vývoji Československa myslel téměř každý. Pavel Kosatík k tomu dodává: Smysl Vaculíkova psaní však nebyl jen v komunikaci s realitou, ale spíš ve vytyčování takových požadavků, jež by lidi donutily občansky se projevit. Byla to agresivní metoda. 15 Nicméně fungovala. Manifest vyvolal ve společnosti obrovský rozruch a během čtrnácti dnů ho podepsalo více než sedmdesát významných osobností, mezi nimi Jan Werich, Jaroslav Seifert, Jiří Šlitr, manželé Zátopkovi, Rudolf Hrušínský či Jiří Menzel. Ani dvojnásobné množství podpisů by však již nedokázalo zvrátit to, co zřejmě bylo nevyhnutelné. Veškeré naděje Pražského jara zmařila 21. srpna 1968 sovětská okupace. Vaculíkovi ji prožili v Brumově: Útok vojsk Varšavské smlouvy jsem nečekal, paní Vaculíková ano. [ ] Bál jsem se, ona říkala, abych se nebál

12 V následujících dvaceti letech se však oba přesvědčili, že ke strachu bylo mnoho důvodů. Vaculíkův rebelantský projev přednesený na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů, text Dva tisíce slov, i jeho další veřejné vystupování a boj za svobodu mu sice získaly značnou popularitu, zároveň ho však posunuly do role nepohodlného člověka. V roce 1969, kdy spisovatel vystupuje s dalším projevem nazvaným Deset bodů, se pro režim stává až téměř nebezpečným. Zejména zavržení komunistické strany a výzva k činnosti měly za následek dvacetiletý zákaz publikování. Je vyloučen z komunistické strany, ztrácí zaměstnání, a i přesto, že mu není umožněno své knihy oficiálně vydávat, stává se Luculík spisovatelem z povolání. Komunisté, kteří zůstali ve straně, se ho snaží zpacifikovat tím, že udělají z Dvou tisíc slov symbol Pražského jara. Prozaikova manželka Madla ve své knize Já jsem oves vzpomíná: Kdo souhlasil a svůj souhlas neodvolal, byl vyhozen z práce. A Vaculíka stavělo Rudé právo a další noviny do role hlavního viníka, v podstatě svůdce. 17 Spisovatel si však něco takového rozhodně nepřipouštěl a ve své činnosti neustal. V roce 1970 dokončil na svoji dobu odvážný román s názvem Morčata. Jedná se o téměř orwelovský příběh o tom, kam až klesne a je degradován člověk pod tlakem absurdního okolí. Na morčatech, která jsou týraná hlavním hrdinou, bankovním úředníkem, chtěl autor patrně znázornit pocity člověka v kleci beznaděje a bezmoci. Je jasné, že mnohé z těchto pocitů často zažíval Vaculík sám. Postupně se také ukazuje, že vztah mezi morčetem a bankovním úředníkem je vlastně totožný se vztahem společenského systému k úředníkovi. A tedy i totožný se vztahem společenského systému k samotnému Vaculíkovi. Tento román plný symbolů a skrytých souvislostí už ovšem nemohl vyjít v oficiálním nakladatelství. V roce 1973 se tedy stal zahajovací samizdatovou publikací edice Petlice. Spisovatel toto nakladatelství založil roku 1972 a během takřka dvaceti let mu věnoval nepředstavitelnou energii a péči, takže z něj učinil nejznámější tribunu zakázaných autorů. Jeho snahu oceňuje ve svém článku pro Lidové noviny také Ivan Klíma: Co se napsat a hlavně docenit ani nedá, jsou ty roky života, které Ludvík se svou umíněnou paličatostí věnoval šíření zakázaných knih. Ty tisíce a tisíce rukopisů, které dal opsat a svázat, pro jejichž vznik musel sehnat papír a stroje a pásky, knih, které sám roznesl a za něž od sice ochotných, ale často insolventních

13 čtenářů musel vybrat peníze, aby pokryl náklady. To vše bez nároku na jakoukoliv odměnu, když nepočítám neochabující péči, jíž ho zahrnovala StB. 18 Ve Vaculíkově případě byla Státní bezpečnost opravdu neúnavná. Stal se jedním z nejostřeji policejně sledovaných představitelů disentu, v jeho bytě byl nainstalován odposlech a on sám se mnohokrát musel podrobit ponižujícím domovním prohlídkám. Byl očerňován v tisku a s železnou pravidelností musel každý měsíc absolvovat několikahodinové výslechy. Neustále se strachoval o budoucnost své rodiny i svoji vlastní. Téměř dvacet let se probouzel s vědomím, že ho mohou kdykoliv přijít zatknout. Musel pečlivě ukrývat vše, co napsal, musel si dávat dobrý pozor na to, s kým se stýká, co říká a hlavně komu to říká. Věděli o něm všechno; byl monitorován téměř čtyřiadvacet hodin denně. Mnoho zmínek o výsleších, policejních praktikách i vlastním strachu se rovněž objevuje na stránkách jeho deníku Český snář. I přes neustálé policejní šikanování byl však Luculík odhodlaný bojovat dál. Důkazem je jeho aktivní spolupráce na prohlášení Charty 77. Stal se jedním z jejích prvních signatářů a v lednu 1977 ji spolu s Václavem Havlem předal parlamentu, vládě a ČTK. Podílel se i na dalších ilegálních textech a stopy jeho činnosti nesou např. samizdatové tiskoviny Infoch a Obsah, ilegální Lidové noviny nebo exilové časopisy Proměny a Svědectví. Na samém sklonku sedmdesátých let se pak vzepjal k vrcholnému výkonu románem Český snář (1981, edice Petlice), který je všeobecně pokládán za Vaculíkovo nejlepší dílo. Psal ho v době nejkrutější perzekuce lidí z disentu a s ironií, nadsázkou i humorem zde formou deníku zachycuje jeden rok svého života. Současně se životem svým a své rodiny však popisuje i osudy svých přátel a otevřeně líčí události společenského života. Zcela beze strachu, studu, až téměř bezohledně však odkrývá i ryze soukromé a často velmi citlivé skutečnosti. Ačkoli dílo zahrnuje určitý podíl fikce, mnohé situace jsou popsány natolik pravdivě, že po svém zveřejnění vzbudila kniha jednak obavy, zda autor svou upřímností neprozrazuje policii fakta, která měla zůstat utajena, jednak nevoli některých zobrazených osob, kterým tato otevřenost výpovědi nebyla po chuti. Z jejich reakcí a dopisů pak prozaik sestavil knihu Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře (1991). Český snář se stal na dlouhou dobu autorovým posledním dílem. Pavel Kosatík tvrdí, že nové pokušení na téma,spisovatel a moc přišlo pak až v listopadu

14 Znovu, stejně jako před jedenadvaceti lety, tehdy zůstal mimo hlavní revoluční instituce, i když tentokrát nikoli ze svého rozhodnutí, ale protože nebyl vpuštěn; tehdejší vedení Občanského fóra mu nedovolilo mluvit na Letenské pláni s obavou, že je řečníkem příliš nevyzpytatelným. [ ] a tak se nejdřív urazil, [ ] až později napsal, že si po letenském umlčení uvědomil, že je vlastně poprvé v životě svobodný, protože už to není on, kdo musí proti komunistům bojovat. 19 Tehdy se spisovatelův život a hlavně jeho literární tvorba posunuly do jiné roviny. Již nebylo třeba tak vytrvale reagovat na společenskou situaci, nebylo třeba bojovat proti režimu, proti utlačování a nepravostem. Autor byl konečně svobodný, a tak opustil sféru veřejnou a začal se naplno věnovat svému osobnímu životu. Jeho další významnější dílo, románová próza Jak se dělá chlapec (1993), se tak nese ve znamení milostných zážitků a popisů erotických scén. Dílo je jasně autobiografickou výpovědí stárnoucí muže, jemuž se právě rozpadá vztah s mladou partnerkou. Jak je jeho zvykem, spisovatel opět líčí veškeré situace zcela otevřeně, téměř až na hranici obscénnosti, což mnoho čtenářů poněkud překvapilo. Stylem i tématem se tomuto dílu podobá román s názvem Loučení k panně (2002). Zdá se, že Vaculík se s přibývajícím věkem uchyluje k erotickým tématům častěji a píše o nich mnohem otevřeněji než kdy předtím. Některé scény z Loučení k panně byly mnohými kritiky dokonce označeny až za téměř pornografické. Spisovatel jako by si v této své knize uvědomoval, že se nachází v konečné etapě své životní pouti a vztah k mladé, nevinné studentce Kristýně je snad jakýmsi posledním ohlédnutím za prožitým mládím. Vaculík ví, že Kristýna je jeho láskou poslední. Ona po ukončení milostného vztahu zase zjišťuje, že vše, co ve věcech lásky mohla prožít, právě prožila. Nechce to již nahradit ani opakovat s nikým jiným, a rozhodne se proto pro život v klášteře. Mezi další díla patří např. Nové vlastenecké verše Karla Havlíčka Borovského (1990), k jejichž napsání inspirovala autora analogie tehdejšího a dnešního vztahu k vládě, k policii a k byrokracii. V roce 1995 pak vydává obsáhlý svazek Milí spolužáci!, skládající se z Knihy indiánské, Knihy dělnické a Knihy studentské. Vaculík v něm roztřídil a s ohledem na časový odstup i na dnešní zkušenosti okomentoval své deníkové záznamy a korespondenci ze svých školních let, z učení u Bati ve Zlíně a ze studií v Praze

15 O tři roky později dává do tisku další deníkové záznamy, tentokráte z let nazvané Nepaměti (1998). Spisovatel nás zde opět nechává nahlédnout do svého života, líčí své první výslechy v Ruzyni i historii vzniku prohlášení Deset bodů včetně následného procesu s jeho signatáři. Také jeho další román Cesta na Praděd (2001) se nese v duchu návratu do minulosti. Vaculík jej začal psát již v roce 1969, ale dokončil ho až po více než třiceti letech, kdy se znovu vrátil ve svých vzpomínkách a už jako autorsky i mužsky zkušenější na svá tehdejší líčení navázal. Značné popularitě se těšily také reportáže a hlavně fejetony, které psal Luculík po celé totalitní období a v nichž pokračuje i nadále. Uplatňuje v nich své osobité vidění světa, humor a jazykovou virtuozitu. Začal je psát roku 1975 (šířeny byly však jen samizdatově nebo v exilových nakladatelstvích) a nabízí v nich sám sebe: svou náladu, svůj pohled na svět, svůj vztek i lítost, ale zároveň také vždy sděluje něco podstatného. Fejetony z let s názvem Jaro je tady (fejeton s tímto názvem píše Vaculík každý rok) vyšly poprvé v Kolíně nad Rýnem. Mezi další patří Srpnový rok (1990), Stará dáma se baví (1991) či Nad jezerem škaredě hrát (1996). Nejnověji vydal autor pod názvem Poslední slovo (2002) soubor svých fejetonů pravidelně uveřejňovaných v Lidových novinách. Kromě fejetonů vydal i výběr z korespondence Poco rubato (korespondence s Ivanem Kadlečíkem;1994) a Vážený pane Mikule (2003). O Vaculíkovi je však také známo, že má velmi blízký vztah k hudbě, zvláště pak ke zpěvu. Ten patří k jeho životu stejně neodmyslitelně jako psaní. Tento autor zpívá často a dobře a nejraději má lidové valašské písničky, s nimiž se setkával již v dobách svého dětství. Jedním z jeho posledních počinů je tak vydání hudebního nosiče s názvem Polepšené pěsničky (2006), který obsahuje soubor lidových písní, jež spisovatel nejen nazpíval, ale hlavně upravil podle svého gusta. O jeho lásce ke zpěvu se ve výročním článku k autorovým sedmdesátinám zmiňuje i jeho přítel Ivan Klíma. Vzpomíná, jak po otištění Vaculíkova projevu Dva tisíce slov jeli společně na besedu do Havlíčkova Brodu a nakonec se rozhodli přespat v hotelu na cestě mezi Vysočinou a Prahou: Ludvík objevil v prázdném sále klavír a k mému překvapení začal hrát a zpívat. Když zpíval své moravské písně, docela se proměnil, anebo ještě spíš vklouzl do své pravé podoby: valašského sedláka

16 Ivan Klíma to vystihl přesně. Luculík může žít ve velkoměstě, může se účastnit protestů a zasahovat do veřejného života, ale svým naturelem opravdu zůstává sedlák nadevše milující prostotu a přirozenost. Je to člověk, který dokáže žít v harmonii s přírodou, z níž čerpá sílu, člověk, který věří v prospěšnost manuální práce: Kdyby si u mě někdo objednal několik set metrů kamenné zdi, trochu mi to zaplatil a jinak byt a stravu, udělám. Musela by to ale být zeď na klidném místě, kde by nechodilo moc lidí, nikdo mě nevyrušoval řečmi, na nic se neptal a nic mi nepřipomínal. Muselo by, samozřejmě, jít o zeď k dobrému účelu. Přes největší vedro sedl bych si do stínu, nebo šel k potoku. Hmatal bych po rybách mezi kořeny. A už bych se zas těšil, jak budu pokračovat ve zdi. 21 Vaculík je tedy nejen spisovatel, ale především člověk. Člověk, který je na světě opravdu rád a života si také dokáže náležitě vážit. Za vše mluví část rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, kde se Josef Chuchma snažil zjistit, co se Vaculíkovi v životě nejvíce povedlo. Ten bez váhání odpovídá: Sám život. Nechtěl bych, aby se cokoli vrátilo, nechtěl bych znovu žít, nechtěl bych být někým jiným. Zjistil jsem, že to bylo a je perfektní. Ten život byl dar. 22 Autorovi se za jeho život a dílo dostalo řady uznání a poct. Získal Cenu Georga Orwella (1976), cenu Egona Hostovského (1978), Řád T. G. Masaryka (1996) i Mírovou cenu E. M. Remarqua (1999) za přínos ke zlepšování českoněmeckých vztahů. V současné době žije Ludvík Vaculík se svojí manželkou střídavě v Praze nebo na chalupě v Dobřichovicích. Je stále literárně činný

17 POZNÁMKY KE KAPITOLE SPISOVATEL LUDVÍK VACULÍK: 1 HOZNAUER, M. Ludvík Vaculík. 1. vyd. Praha: Komenium, 1990, s KAUTMAN, F. Ludvík Vaculík: spisovatel toho jména. Lidové noviny, 1992, roč. 5, č. 1, příl. Národní 9, č. 1, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s Tamtéž, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s Tamtéž, s JUNGMANN, M. Nenapravitelný zarputilec. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 174, příl. Nedělní LN, Národní 9, č. 30, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s JUNGMANN, M. Nenapravitelný zarputilec. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 174, příl. Nedělní LN, Národní 9, č. 30, s Tamtéž, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s Tamtéž, s Tamtéž, s VACULÍK, L. Vaculík Reflex, 2003, roč. 14, č. 27, s VACULÍKOVÁ, M. Já jsem oves. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2002, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s KOSATÍK, P. Ve válce s mocí. Týden, 2004, roč. 11, č. 51, s KLÍMA, I. Sedmdesátiny jednoho paličáka. Lidové noviny, 1996, roč. 9, č. 170, s VACULÍK, L. Český snář. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1990, s CHUCHMA, J. Věčný potížista Ludvík Vaculík. Mladá fronta Dnes, 2003, roč. 14, č. 43, s. B

18 3. OD OTCE K SYNOVI 3.1. SEKYRA Poté, co v roce 1945 skončila druhá světová válka, stála česká společnost před nelehkým úkolem obnovy státního zřízení. Tehdy přišla komunistická strana s ideologií, která měla vnést do neutěšených poválečných poměrů ztracenou rovnováhu. Pro mnoho lidí, otřesených válečnými hrůzami, znamenala vytouženou záchranu. Uchylovali se k ní s obrovskou nadějí a vidinou důstojného, klidného života. Teprve až další vývoj ukázal, že se jednalo o krátkozrakost. Tehdy však zvítězila spíše slepá víra a zoufalá snaha o znovunastolení potřebného řádu. Také Ludvík Vaculík se přidává k těm, kteří přísahají na socialismus a spatřují v něm především rozumnou ideu státního společenství. Když spisovatel v roce 1946 do KSČ vstupoval, nemohl samozřejmě tušit, že bude jednou stát v opozici. Kruté vystřízlivění ze slibných ideálů však přišlo velice záhy. Když Vaculík zjistil, že se jeho pojetí socialismu diametrálně odlišuje od způsobu, kterým ho pojala vládnoucí strana, začal se od něho pomalu ale nenávratně distancovat. Během padesátých let si pak autor stále více a více uvědomoval, že se původní rozumná idea změnila v hrůzné monstrum, které svými chapadly ochromuje celý národ. Dusivá atmosféra, persekuce, zatýkání, nařízení potlačující jakoukoli individualitu a postupy ne nepodobné mnohým fašistickým praktikám měly se svobodnou, demokratickou společností pramálo společného. V září 1965 Vaculík přichází do Literárních novin a plně se zapojuje do liberalizačního, reformního úsilí, které nakonec vyústilo v obrodný proces roku Jeho román Sekyra, vydaný roku 1966, tedy nemohl být velkým překvapením. Miloš Pohorský o tomto literárním počinu napsal: Vaculík si tu položil otázku, zda je v Československu možný socialismus podle původních představ jeho propagátorů. Bylo vidět, že,dospěl a je připraven svádět nerovné zápasy občana s mocí. 1 Vaculíkova Sekyra je ceněna nejen pro odvahu, s jakou v ní autor vystoupil proti režimu, ale také pro čistotu jazyka, kterým byla napsána. Je obecně řazena mezi nejvýznamnější tvůrčí počiny naší poválečné prózy. Ve vánoční anketě Literárních novin byla většinou účastníků označena za nejoblíbenější román roku 1966 a byla také velmi příznivě přijata kritikou. Spolu s Kunderovým dílem Žert bývá označována za román téměř veliký

19 NÁSTIN DĚJE Román Sekyra nás zavádí na moravský venkov poloviny dvacátého století, do kraje autorova dětství. Zobrazuje složité období komunistického fanatismu, kdy lidé žili ve strachu o svoji existenci. A právě v návratu ke kořenům, v rodinné tradici, ve vztahu k přírodě hledá vypravěč protiváhu k odcizení v současném světě. V Sekyře stejně jako v drtivé většině svých děl pracuje Vaculík se svými skutečnými životními prožitky a vzpomínkami. Román má tedy zřetelné autobiografické rysy. Tuto skutečnost navíc ještě podtrhuje užití ich-formy, která autorovi umožňuje stylizovat se do role vypravěče. Hlavní hrdina a současně vypravěč, pražský novinář, se rozhodne konečně navštívit svého mladšího bratra řidiče. Toto rozhodnutí v něm vyvolá řadu vzpomínek na minulost, které se prolínají se současným životem, a tvoří tak několik dějových linií. Od chvíle, kdy nám vypravěč svůj úmysl oznámí, jsme s ním stále na návštěvě ve valašské vesničce. Prochází se známými místy v lesích, brodí se potůčky a vrací se do svých dětských let, které jsou pro něj symbolem klidu a bezpečí: Ale ještě předtím bude na potoce splav, kde skončím, a dál bude se brodit zas jiný malý chlapec, o padesát roků dřív než já, a přestože se v žádném případě nemůžeme uvidět, budeme si vzájemně povědomí. 2 Také navštěvuje svého bratrance a strýce-soukromníka. Vybavuje si i další epizody z minulosti: smrt matky a později také otce. Kromě toho se zmiňuje o své nynější rodině: o ženě, dětech a své snaše. Dovídáme se rovněž, že vypravěč odešel studovat do Prahy. Později působil v redakci novin a napsal článek o dívce, kterou neprávem nepřijali na střední školu. Celá záležitost se dotkla vlivných osobností a vykonavatelů stranické politiky. Dívka byla veřejně osočována ze lži, situaci psychicky nezvládla a spáchala sebevraždu skokem z okna. Vypravěč se kromě napsání článku vyjádřil na konferenci kriticky k práci svého otce, což podle Jiřího Opelíka jeho nadřízení hodnotili jako zradu na díle otcově, jinými slovy na díle zakladatelské generace socialismu. 3 Kvůli tomuto projevu a politickému podtextu jeho reportáže o zemřelé dívce musel projít mnoha pohovory a bylo mu naznačeno, že by bylo vhodné opustit dosavadní působiště

20 Těžiště příběhu však tvoří postava vypravěčova otce. Otec byl dlouho pro syna velkým vzorem. Mnohé se o něm dopátráme z dopisů, které synovi i rodině posílal z Persie, kam odjel ve třicátých letech za prací. Po návratu domů se nadchl pro myšlenky socialismu, stal se z něho vzorný komunista, později dokonce předseda národního výboru. Začal se měnit. Milan Jungmann jeho vývoj komentuje slovy: z původně vesnického tesaře se stává už jen slepým vykonavatelem politické vůle. 4 Kvůli tomu, jak tvrdě zastával kolektivizaci zemědělství, se také například rozešel ve zlém se svým švagrem-soukromníkem. Z otce a syna se tak nakonec stávají oponenti, kteří si přestávají rozumět a v závěru se zcela odcizí

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA

INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA ROZBOR A TVORBA OBJEKTŮ INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA JIŘINA KRÁSOVÁ 2012/2013 Vedoucí práce: Petr Jirout Střední škole Waldorfské lyceum Křepejského 1501/12, 149 00 Praha 4 Opatov Prohlášení studenta Prohlašuji,

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE Pronásledování a perzekuce věřících za komunistického režimu OČIMA OBĚTÍ Seminární práce Dominik Weinhold VIII. A PRAHA 2012 DĚKUJI, DĚKUJI ZA ŽÍZEŇ, JEŽ SLABOST PROZRADILA,

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

5775-33 OBSAH TIRÁŽ: Židovské listy vydává spolek MAGEN jako neprodejnou

5775-33 OBSAH TIRÁŽ: Židovské listy vydává spolek MAGEN jako neprodejnou Vy dá vá spolek MAGEN Ř íjen 2014 TIRÁŽ: OBSAH SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 3 9 ŽIVOT KOLEM OBCÍ 9 12 Rabínská odcházení a střídání Miluji rabína, ale... sex až po svatbě! Jedna děravá rodinná historie UDÁLOSTI

Více

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem karel piorecký o současné české poezii str. 6 stanislav komárek o janu křesadlovi str. 8 daniela hodrová: moji čtenáři str. 9 milan exner potřetí o ireně douskové str. 10 továrna na absolutno str. 12 básně

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ meˇsíc filmu na školách Příklady dobré praxe Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné PříběhY bezpráví příklady dobré praxe úvod 5

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

rozrušit jazyk v zájmu přesnosti...

rozrušit jazyk v zájmu přesnosti... jakub řehák: o jaké krizi tu mluvíme? str. 6 jan štolba k článku petra krále str. 8 aleš haman o třetím dílu dějin české literatury str. 9 čtenář poezie františek dryje str. 11 střípky z historie topičova

Více

recenze a anotace 134 2010/03 paměť a dějiny

recenze a anotace 134 2010/03 paměť a dějiny Eva ŠTOLBOVÁ Sametová historie Vega-L, Praha 2009, 152 s. Memoárová kniha Evy Štolbové (nar. 1935) neobsahuje pramenné odkazy, má pouhých 147 stran textu, vyšla v neznámém nakladatelství a nezískala žádnou

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 DIPLOMOVÁ PRÁCE 2. světová válka v české próze pro děti a mládež Lukáš Veselý KPV 2005 TU v Liberci, FAKULTA

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

to je prostě můj styl

to je prostě můj styl háchův intimní deník str. 6 opravdu známe dílo jana skácela? str. 8 apollinairovská vzpomínka na josefa hiršala str. 9 ivan o. štampach: vánoce napříč kulturami str. 10 pohled do domečku zlé ovce str.

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

Kino Jiskra a jeho mladý underground

Kino Jiskra a jeho mladý underground Kino Jiskra a jeho mladý underground Středoškolská dějepisná soutěž EUSTORY Pamětní místa na komunistický režim Adresa: Srbínská 8, Praha 10, 100 00 Škola: Gymnázium Voděradská, Praha 10 Ročník: sexta

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com. V tomto čísle:-

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com. V tomto čísle:- ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com V tomto čísle:- Karolina Světlá - Barbara Semenov Policie a národnostní menšiny v Austrálii - Ivan Kolařík Od Palikiru k Prunéřovu - Glosa Miloše Ondráška O Franku

Více

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji KROK 2013 1 ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Filmová kultura v Olomouckém kraji Z obsahu Kam chodili Olomoučané do kina Filmové adaptace Körnerových novel Habermannův mlýn: Šumpersko

Více

Vnašem bulletinu obvykle

Vnašem bulletinu obvykle Úvodní slovo O Ignáci osobně Vnašem bulletinu obvykle píšeme o našich aktivitách, kterými se jako jezuité snažíme v církvi sloužit Kristu, případně seznamujeme čtenáře s tím, jak náš život v Tovaryšstvu

Více

chlapče, tebe bych chtěla vidět ve sprše

chlapče, tebe bych chtěla vidět ve sprše božena správcová: tři zamilovaní účastníci zájezdu str. 6 číňané v českých zemích str. 7 rozhovor s zhu xiaopingem str. 9 petr čornej: jak psát dějiny? str. 12 a 13 ohlédnutí za cenami magnesia litera

Více