Dějiny čar a kouzel, aneb o věcech kouzelných, lidech okouzlujících a událostech, které vám učarují

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny čar a kouzel, aneb o věcech kouzelných, lidech okouzlujících a událostech, které vám učarují"

Transkript

1 Dějiny čar a kouzel, aneb o věcech kouzelných, lidech okouzlujících a událostech, které vám učarují Sepsala a vydala Nyah Krápníková

2 Když čteš jiné knížky v světě, Na podzim, z jara i v létě, Štilfrida, Bruncvíka, snáře a k těm podobné fatkáře, postrp mne, čtenáři milý, a nebuď tak rozmařilý, přijmiž i toto mé psaní, nechciť v něm tvého sklamání, není-liť oněch mrštnější, ale jest užitečnější. 2

3 Obsah, aneb co všeckno se zde, čtenáři milý dozvěděti můžeš a kde to všeckno nalezneš. Kapitola první: První... 4 Druhý... 4 Třetí... 4 Čtvrtý... 4 Pátý... 4 Šestý... 5 Sedmý... 5 Osmý... 5 Kapitola druhá: Merlin,... 6 Médeida,... 8 Freya, Sibila, Nostradamus, Edward Kelley Harry Houdini, Kapitola třetí: Robert Baden Powell, Ernest Thompson Seton, Antonín Benjamín Svojsík, Svatý Jiří z Kapadokie, Pavel z Tarsu, Alžběta Durinská, František z Assisi,

4 Kapitola první: Kterak lidem oči z důlků vytáhnouti samým udivením nad kejklemi rozmanitými aneb o věcech kouzelných Na tyto stránky, čtenáři milý, zapisuj si dle své libústi všelikeré kouzelné umění, kterému se kde naučíš. Pro tvé potěšení připsáno jest několikero divů, čili poboňků, které si můžeš osvojiti. První jest o tom, kterak ze tří ruozně dlouhých špagátků stejné udělati Druhý naučí tě slánku vejpůl přestříhati a špagátek přesto vcelku zachovati Se třetím zvíš, kterak se zauzlované lano přestříhati a znovu uceliti dá Čtvrtý ukáže ti, kterak ještě lépěji lano nadvakrát přestříháš, pročež ani poté rozděleno jej neuzříš Pátý jest základním uměním karetním. Uhlídáš, kterak čtyři esa navrch štuclíků přemístiti 4

5 O šestém budeš si ještě dlouho povídat, neb minci, tobě tolik drahocenou, nechat zmizeti se naučíš Díky sedmému zvíš, kterak leituch rozcupovati a posléze opět zacelený jej nalézti Osmý a poslední div odhalí tobě tajemstvo, kterak se z poutání dostati a zase do něj se navrátiti, dle libosti tvé 5

6 Kapitola druhá: Vyprávění poslyš, čtenáři milý, o tom, jací ruozní erbovníci ušlechtilí po krajích všelijakých chodili a divy činili, aneb o lidech okouzlujících Vyprávění naše započne se v dobách pradávných, kdy ještě obyčejní mudlové v poboňky věřili a divotvůrce jejich za uctivé mívali, pokračovat bude přes doby, kdy alchymisté a šibalové ruozní poctivé řemeslo uluzovali a jeho vážnost tak snižovali a končí se v dobách nedávných, když kejklíři nové řemeslo podle pravidel starých umouv našli a hojně provozovati začali. První ctnostný divotvůrce sluje Merlin, největší čaroděj všech věků. Život jeho započal se ve století pátém po narození Krista v zemi slující Britanie. Jeho matka, ctnostná panna Dyfeda, svěřila mu tajemství, že je synem převelice mocného proroka, jenž není obyčejným smrtedlníkem. Merlin po něm podědil neobyčejný dar okouzlující činy konati a divy překvapující činiti. Jeho sláva a věhlas započal se známým stávati, když příčinu otravné události v kraji Waleském v pouhých sedmi letech stáří odhalil. Událost byla to velice podivná. Zdejší mocipán usmyslil si nedobytnou věž postaviti. Jenže ejhle! Každé kuropění na místě vysoké zdi stála jen zbořená hromada a puovodce toho žádný objeven nebyl. Všelijací hlídači usmyslili se toho zbořitele ostříhati, ale nepodařilo 6

7 se to žádnému. Až povolali Merlina, zkrze to, že měl tak velikého otce, a ten jim velikou jámu pod staveništěm vykopati poradil. Hle, na samém dně té jámy dva draci strašliví v sobě zaklesnuti byli. Tak přestrašlivě se ti dva byli, až základy vížky postavené nad nimi udržeti v stání se nemohly. Po jejich vykopání rozlétli se oba draci do širého nebe a v lítém boji pokračovali, dokud jeden druhého plně nezamordovali. Protože událost tato mnoho bázně u lidí prostých vzbudila, na její paměť stojí vladařova věž dodnes. Merlin pak byl na počest toho za učeného mudrce pokládán a až do své smrti takto nazýván. Dalším okouzlujícím činem Merlinovým byla služba udatnému králi, jež slul Artuš. Merlin Artuše k pevnému kameni dovedl, a která meč Excalibur z něj vyndati mu poradil. Protož Artuš stal se králem Waleským a mužem velmi slavným. Žena, jež se stala Merlinovi osudem, slula Vivian a jezerní pannou byla. Merlin cítil k ní lásku tak horoucí, že se uvolil vyzraditi jí všechna svá divotvorná umění. Ta šlundra a osoba nízká však jeho důvěry zneužít si usmyslila a kouzla jeho proti jemu samému použila. Merlin tak skonal pohřben zaživa v neprostupné věži, jež okolo něj ta důra postavila. Prostí lidé však do dnešních časů věřiti a doufati chtějí, že smrt Merlinova nebyla zcela dokonána a on na ostrově Avalon prodlívá a čeká až ho síly nadpozemské propustí zpět. Věz, že nejoblíbenější kratochvílí jeho hra na všeliké hudební nástroje byla. 7

8 Druhá, neméně ctnostná a divotvorná osoba je Médeida, čarodějka sobě rovné nemající. Médeida žila v předávných dobách, kdy ještě bohové v zemi zvané Řecko s lidmi obcovali a jinak se pachtovali. Byla dcerou krále kraje Kolchidského, jež slul Aiétus. Jednoho dne k břehům jejich ostrovního království připlul udatný jinoch zvoucí se Iáson se svými druhy Argonauty. Z vůle bohů se do něj Médeida bezbřeze zamilovala a jej za manžela pojmouti si usmyslila. Iáson však měl úkol sobě svěřený, a tož zlaté rouno od jejího otce sobě vyprositi a svému králi ho odevzdati. Otec Médeidy si tak převelice roucha cenil, že Iásonovi nemožný úkol zadal, jen aby jej pryč odehnal. Tu však Médeida svému milci s kouzli všelikými a divy divoucími pomohla a on splnil. Pročež otec ale, nehodlaje se rouna vzdát s ničím nesvolil, ukradli rouno oba spolem a pak do Iásonovi země utekli. Pročež při všech strastiplných návnadách, které jim cesta uchystala, Medeida vždy svými mocnými kejkly uniknouti z nich oběma umožnila. Odměna její za to byla však trpká. Iáson sice za manželku ji pojal, ale tak ukrutně pomoci toužil, že se rozhodl ji zapuditi a za dceru krále ji vyměniti. Tu Médeina láska v ohromnou nenávist se změnila a ona Iásona i své dva syny zamordovala, za což byla ze země do veliké bídy vyhnána. Věz, že aby čas svůj ukrátila a ve vyhnanství se trochu povyrazila, často hru zvanou Tangram hráti 8

9 s pocestnými chtěla. Za odměnu jim ochranná kouzla na další vandrování dávala. Médeida 9

10 Z dalekých severských krajin pochází třetí okouzlující osoba, jež sluje Freya, dcera bohů, jenž převeliké skutky dokázala. Její jméno znamená Milovaná. Kdy započal se její život, není známo, její smrt však byla velice udatná a je zaznamenána mnohými z písmáků té doby. Freya padla v boji po boku svého manžela Ódina. Pro svůj božský původ, ale neskonala zcela. Stala se strážkyní posmrtného života všech bojovníků, jenž padli v při o pannu svího srdce. Všechny tyto nešťastné milce uvádí Freya do svého království, slujícího Fólkvang a tam má za úkol je ostře stříhati. Díky divotvornému plášti, který vlastní, se může proměnit v dravého ptáka, sokola. Tento divutvorný plášť jednou půjčila Thorovi, bohu, jemuž ukradli mocné kladivo. Pomocí pláště Thor vypátral, kde kladivo vězí a že podmínkou pro jeho nevrácení je sňatek Freyi se zlodějem, Prymrem. Nápaditou lstí však Prymra přechytračili, když je napadlo Thora za nevěstu převléci a na místo Freyi jej vydávati. A tak Thor, díky Freye získal své kladivo nazpět. Věz, že od té doby její milou kratochvílí vití svatebních věnců, jako přátelský posměšek Thorovi bylo. 10

11 Ještě v dobách dávných po celá staletí žila v zemi římské osoba, jež sluje Sibila, Prorokyně, aneb věštkyně, aneb předpovídačka nad níž větší není. Vidoucí ta osoba, dcera bohů, žila v Delfách, překrásném to ostrovním městě. Věz, že všickni učení páni těch časů za ní chodili a o proroctví ji zádali. A ona vždy přesně jim předpověděla, jaký úděl musí nésti. Věz dále, čtenáři milý, že nejmilejší její věc k věštění obrazy z provázků po papíře tažených byly. Sibila 11

12 Přenes se nyní, čtenáři milý, o několik století dále, do doby renesanční, kdy žil Nostradamus, další, o kterém vyprávěno bude, alebrž prorokem hrubě uctívaným byl. Francouz tento slovutný po všelikých zemích cestoval a mnohé dobré předpovědi trousil. Protož všemi obdivován byl a ctěn. Nebylo to však jen jeho věštecké nadání, které mu slávu trvající zajistilo, avšak on se také mocně lékařstvím a dryjáčnictvím zabýval a léky na potlačení moru vyráběl. Věz, že oblíbená kratochvíle jeho byla jedinou nectností jeho, totiž že v kostky tuze rád hrával. Nostradamus 12

13 Osoba, o které se nyní bude, milý čtenáři, vyprávěti, sluje Edward Kelley a zasluhovala by políček pěkný uštědřiti, za to, jak řemeslo kouzelniké velice svou činností pohaněla. Narodil se tento filuta roku patnáctistého padesátého pátého, tedy v době zvané renesanční. Tento anglický šejdíř hrubě se ve své vlasti provinil, když falešné listiny za ověřené vydávati se odvážil. Jako trest výstražný jedno ucho odňato neřkuli odříznuto mu bylo, pročež po zbytek života čapkou ten nedostatek musil skrývati. Skrze tento hanebný čin musel z vlasti odejíti a vypravil se do království českého své štěstí zkusiti. Považ, milý čtebáři, že zde se ten hanebník za urozeného erbovníka a magistra študovaného na slovo vzatého a fundovaného vyával a všeliké lidi tak obloval, aby svého dosáhl a bohatým se stal. Nejprve přidal se k učenému a urozenému pánovi panu Johnu Dee, jež ze stejné vlasti pocházel, a na dvoře Rožmberském zdejšího vladaře dlouze obrati se pokoušel. Jeho kejkle došly až za takovou mez, že pán zdejší pan Vilém málem v mocnost opravdové a čisté magie věřiti přestal. K vladařově štěstí, se ale Dee se svým brachem nepohodl, jeho úlisnost prohlédl a jej od sebe odehnal. Podruhé zkoušel ten proradník svou fortunu nemálo opovážlivě, až na dvoře císařském. Rudolfu II. namluviti se opovážil, že stejně, jako slovutný Nikolas Flamel, obyčejný kov v ryzí zlato proměniti dokáže. Troufalost jeho však byla záslužně potrestána, když se díky uchu chybějícímu jeho pravá podstata odhalila. Edward Kelley skončil svůj život, když se pokoušel marně utécti z hradu Hněvín, kde byl ostře stříhán. Při pokusu tom zlomil si svou jedinou zdravou nohu. Nesnesl 13

14 však povědomí býti mrzákem a vypil jedu a sám se zamordoval. Věz, že nejmilejší jeho pochoutkou pečení hadi se stávali, neboť svůj svého si hledá. Edward Kelley 14

15 Po tak ohavném vyprávění záhodno jest, milý čtenáři, spravit si chuť. Proto vyhnouti se temné době a ještě temnějšímu vyprávění o honech na čarodějnice a mordování lidí ubohoučkých, zdá se věru potřebné. Je protož necháno na tvé laskavé vůli nastudovati si tuto kapitolu z jiných učených bychlí. Doporučeno tvé ještě laskavější pozornosti jest dílo převeliké Jindřicha Francka, jež nazvati ráčil Čarodějnické příběhy. Zde dozvíš se události hrozné, z knih Smolných opsané, jež by něměly v zapomenutí vejíti. Přistoupiti k dobám pro čaroděje radostnějším jest proto nyní žádoucí. Prvním tobě, milý čtenáři, představeným z těchto velikánů jest Harry Houdini, mág, který dokázal navrátit dobrou pověst čarodějnickému řemeslu. Tento obratný a zručný divotvůrce se narodil již v dobách, které možná nejeden opravdu starý kmet pamatuje z vyprávění svého děda. Narodil se v zemi zvané Maďarsko, postaru Uhry. Svůj okouzlující talent ale předvedl až v zemi americké, kde vytupovati začal, nejprve jako král vzduchu, kdy prováděti ruozné krkolomné vývrty na hrazdě se odvážil. Proslul také svým přízviskem král karet, ale nejhruběji se mu proslaviti se podařilo s přízviskem král úniku. Mezi jeho nejpřitažlivější divy patřil únik úplně odevšad. Jako první ze všech se dokázal dostati ze skličujícího obleku známého jako svěrací kazajka. Dokázal se také dostati ze všech pout a pomni, že i z nádob až po vršek naplněných vodou. 15

16 Věz, že mimo úniky a kejkle všelijaké blízkou jemu činností pobíhati pěkně zčerstva pro zdraví bylo. Harry Houdini 16

17 Považ ještě, milý čtenáři, poslední zastavení v této kapitole Na počest slovutného Merlina jest každoročně udělováno několikero vyznamenání, aneb Merlinovy řády. Řád nejvyššího stupně jest pro ty nejzběhlejší v řemesle určené. Získat jej mohou pouze po posouzení a důkladném prošetření Consortiem, aneb Čarodějnickou radou. Tato zasedá vždy v měsíci červenci v den výročí Merlinova narození. Velmistři tohoto nejvyššího stupně, poté disponují bezbřehou vážeností. Řád druhého stupně jest určen právě vyučeným tovaryšům, kteří již se odvážili vydati na kavalírskou cestu a tuto úspěšně splnili. K tomu všemu ještě veliký a divutvorný čin dokázali a mnoho radosti svým uměním nadělati byli hotovi. I tyto členy, nyní mistry, vybírá ctihodné a spravedlivé Consortium, pročež se stávají váženými. Řád obecný jest nejnižším, avšak nikterak méně důležitým stupněm. Získati jej mohou všichni učňové po úspěšném zdolání zkoušek a předvedení svých dovedností. I zde působí Consortium a jen ono může se usnášeti na jeho udělení. Po získání řádu pobírá držitel, nyní již tovaryš, úcty a obdivu. Kapitola třetí: Zprávy o skutcích, které uchovány v paměti si zasluhují býti, 17

18 o činech, které hodny napodobení se zdají býti a tradicích, které přetrvati navěky by měly, aneb o událostech, které vám učarují Pozři, milý čtenáři na osoby, jež na první vhled naprosto mudlovské zdají se býti, avšak mnoho s čaroději společného mají. Neb co se větším kouzlem než úsměv z radosti a větším divem nad pomoc a lásku bližním. První, kdo zasluhuje nesmazatelně zapamatován býti, sluje Robert Baden Powell, člověk, který to všechno začal. Tento knecht neboli voják, žil, milý čtenáři, za dob tvých prapradědů. Narodil se v kraji anglickém a študoval školy učené. Dostal se o do velkých bojů a bitev a stal se z něj knecht hrubě ostřílený. Dotáhl to tak daleko, že bylo rozhodnuto uděliti mu hodnost brigádního generála, kterou ráčil přijmouti jako vůbec nejmladší ze všech. Dalším jeho titulem ráčil jej obdařiti sám král V době lítých bojů potkal navíc spojence věrného a hrubě nečekaného, mladé jinochy. Protože byl nadmíru překvapen jejich umem a láskou k přírodě, rozhodl se jim se věnovati a je vyučovati i po skončení svého knechtování. Vypraviti se proto spolu na první campus, aneb tábor se rozhodli a zahájili tak tradici dodnes trvající. Aby se zvyky jejich bohulibými mohl kterýkoliv jiný žádostivec zabývati, sepsal knihu nad jiné vyčnývající, jež sluje Scouting for Boys. 18

19 Nemálo záslužná je i role sestry jeho, slovutné Agnes, která se podobně libě věnovala ctnostným pannám spolu s manželkou jeho Olave. Věz, že nejoblíbenějším pokrmem jim spolem bylo vejce na ohni pečené. Olave Powell 19

20 Další z velmi dlouhé řady urozených pánů jest Ernest Thompson Seton, muž, který všemu předcházel? Ještě o několik let dříve, než se narodil předchozí všem milý knecht, přišel na svět Skot, který byl k lumpárnám a skutkům podobným bláznovým, jako udělaný. Nebylo kaluže, kde by nohy smočiti nechtěl, nebylo lesa, do kterého by nechtěl zavítat. Také nebylo dne, kdy by neměl touhu něco nového z přírody se dozvěděti. Co víc, dokonce z domova utíkati se mu zachtělo, protože nebylo tam pro něj pochopení. Protože za svou životní pouť potkal mnoho podobně myslících lidí, rozhdl se sepsati pro ně všech poznatků, jenž za svůj živo nashormáždil. Tento blahý spis ráčil slouti Woodcraft, neboli Lesní moudrost a ostříhati jako oko ve své hlavě. Nejznámější dílo jeho pak sluje Dva divoši. Věz, že co jako oblíbenou kratochvíli provozovati ráčil, bylo všeliké rostlinstvo buď z hlavy vlastní, neb z herbářů učených poznávati. 20

21 Poslední, koho život ráčíte v této bychli čísti jest Antonín Benjamín Svojsík, jež rozšířil myšlenky do našich zemí. Narodil se jen o málo později, než předcházející dva erbovbníci. Již od útlého jinošství byl hrubě pohybem hbitým nadán, a proto tomuto umění začal také další jinochy vyučovati. Při své kavalírské cestě do anglické země seznámil se s myšlenkami skautování a byv jimi nadšen, rozhodl se zavésti je i v našich zemích. Sepsal pro tento bohulibý účel i knihu převzácnou nesoucí název Základy Junáctví. Kniha jest o to převzácnější, že kapitoly do ní připsati se uráčili i mnozí jiní ušlechtilí páni. Myšlenky v knize zapsané i dobrá pověst jeho rozšířily se rychle po celém kraji českém a dodnes je zastaviti nikdo nedokázal. On sám pak je uctíván a na jeho počest, startuje dodnes závod Svojsíkův. Věz, čtenáři milý, že oblíbenou jeho činností byl zpěv a dokonce i se zpěvem vystupování veřejné. 21

22 Antonín benjamín Svojsík 22

23 Než bichle tato se skončí, zbývá pověděti něco o událostech natolik učarujících a lidech přešlechetných, že mají tu čest vybráni za patrony býti. Protož, milý čtenáři, laskavě přečti o nich ještě pár řádků, neb oni zasluhují toho více, než mnozí jiní. První přešlechetný erbovník jest Svatý Jiří z Kapadokie, patron všech skautů. Římský voják, jemuž ve století čtvrtém žíti souzeno bylo, převelice udatný byl. Známým jeho činem jest přemožení draka zákeřného, jež princeznu kyrénskou usmyslil si snísti a na vodě pro město také seděti. Protož bývá právě s pobitým drakem u nohou zobrazován. Protože zalíbení v Bohu nalezl, odmítl nechati pobíti další křesťany, kteří v té době hrubě stíháni byli. Za to, a protože se vzepřel vůli císařově, popraven byl stětím. Od těch dob uctíván jest jako svatý. 23

24 Druhým jest apoštol Pavel z Tarsu, patron veškerých roverů i rangers. Autor nejméně sedmi listů z biblického Nového zákona žil již na samém počátku našeho letopočtu. Je pravým šiřitelem víry křesťanské, kteroužto rozséval po rozlehlých krajinách. Právě za své misijnictví byl zajat dva roky vězněn a poté sám císař nakázal jej popraviti. Právě pro svou hrdinnou smrt a ještě hrdinnější život, začal jako svatý uctíván býti. Nespěchej, čtenáři milý do konce bichli dočísti, raděj poslyš o krásné dívčici, kterouž jest Alžběta Durinská, toliko patronka žabiček i světlušek. Královská panna ctnostná v době středověké žila a zemřela, za krátký život svůj však mnoho dobrot napáchala. Protože celý zůstatek svůj chudým a potřebnějším rozdala, o choré se starala a mnohé divutvorné skutky vykonala, odtud hned po smrti za svatou považována začala býti. 24

25 Již dobíráš se k cíli, milý čtenáři, teď vskutku posledním šlechetným jest František z Assisi, který jest za patrona všeckněch vlčat uznáván. Chudý mnich, jež jeden z prvních řádů založil, chodil po zemi mezi živými v době středověké. Krédy jeho životními láska, chudoba a pomoc bližnímu byli. Za to, a že celý život chříhu nepodlehnouti dokázal, za svatého považován jest. Věz, milý čtenáři, že všickni šlechetníci výše zmiňovaní za nejoblíbenější činění dobrých skutků si považují. 25

26 svatý Pavel svatý Jiří svatá Alžběta svatý František 26

27 27

28 Až ke konci dobral ses, čtenáři milý, vidím, že stačili ti na to síly, nynís o více moudřejší, než sis zvykal býti, už nemusíš se bát mezi mudrce jíti, sám jednou jistě psaní podobné sobě stvoříš, a památku mou tak věru poctíš, vždyť věz, že neradno tobě na vavřínech usnouti jest, rač, vydej se na tu nejdelší z cest, protože mistrem jen ten býti může, kdo tuto destu zdolati zmůže, kdo ví, že učit se musel včera i dnes. Velké Hydčice léta páně dvoutisícího jedenáctého 28

29 29

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Kronika. Mladějovského. panství. 2.část

Kronika. Mladějovského. panství. 2.část Kronika Mladějovského panství 2.část Mladějovský z Mladějova Souhrnné pojetí roku uplynulého, to jest l.p. 1213, který podrobně popsán byl v předchozí části kroniky mladějovské: Na hradě Mladějově zemřela

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. Karel IV. Pán světa Zdeněk Ležák Byl jsem předurčen k tomu, abych vládl celému světu. JÁ jsem imperátor. JÁ jsem císař KAREL IV. Ve 3 letech mě vzali matce, v 15 jsem stál

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CP Já jako alchymistka

CP Já jako alchymistka CP Já jako alchymistka Můj alchymistický životopis Vedoucí práce: Prof. Teóma Tejedor Autor práce: Cleo Torres Školní rok: Léto 2016 Třída: 2Aa Datum odevzdání: 22. 5. 2016 Obsah Cíl práce:... 2 Rodina...

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_01_Svatý Václav Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Obrazová příloha. [1.] Hugo Boettinger. [2.] Dr. Desiderius: Řez sněmovnou - detaily, 1919, tuš, papír

Obrazová příloha. [1.] Hugo Boettinger. [2.] Dr. Desiderius: Řez sněmovnou - detaily, 1919, tuš, papír Obrazová příloha [1.] Hugo Boettinger [2.] Dr. Desiderius: Řez sněmovnou - detaily, 1919, tuš, papír [3.] Dr. Desiderius: Ozdravění měny, 1919, tuš, papír [4.] Dr. Desiderius: Bez názvu, 1919, tuš, papír

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

MORSEOVA ABECEDA. pro nováčky. 20. skautský oddíl Ginkgo České Budějovice

MORSEOVA ABECEDA. pro nováčky. 20. skautský oddíl Ginkgo České Budějovice MORSEOVA ABECEDA pro nováčky 20. skautský oddíl Ginkgo České Budějovice Morseova abeceda průvodce pro nováčka vydal 20. skautský oddíl Ginkgo České Budějovice, 2009 www.dvacitka.skauting.cz Písmeno Kód

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více