Dějiny čar a kouzel, aneb o věcech kouzelných, lidech okouzlujících a událostech, které vám učarují

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny čar a kouzel, aneb o věcech kouzelných, lidech okouzlujících a událostech, které vám učarují"

Transkript

1 Dějiny čar a kouzel, aneb o věcech kouzelných, lidech okouzlujících a událostech, které vám učarují Sepsala a vydala Nyah Krápníková

2 Když čteš jiné knížky v světě, Na podzim, z jara i v létě, Štilfrida, Bruncvíka, snáře a k těm podobné fatkáře, postrp mne, čtenáři milý, a nebuď tak rozmařilý, přijmiž i toto mé psaní, nechciť v něm tvého sklamání, není-liť oněch mrštnější, ale jest užitečnější. 2

3 Obsah, aneb co všeckno se zde, čtenáři milý dozvěděti můžeš a kde to všeckno nalezneš. Kapitola první: První... 4 Druhý... 4 Třetí... 4 Čtvrtý... 4 Pátý... 4 Šestý... 5 Sedmý... 5 Osmý... 5 Kapitola druhá: Merlin,... 6 Médeida,... 8 Freya, Sibila, Nostradamus, Edward Kelley Harry Houdini, Kapitola třetí: Robert Baden Powell, Ernest Thompson Seton, Antonín Benjamín Svojsík, Svatý Jiří z Kapadokie, Pavel z Tarsu, Alžběta Durinská, František z Assisi,

4 Kapitola první: Kterak lidem oči z důlků vytáhnouti samým udivením nad kejklemi rozmanitými aneb o věcech kouzelných Na tyto stránky, čtenáři milý, zapisuj si dle své libústi všelikeré kouzelné umění, kterému se kde naučíš. Pro tvé potěšení připsáno jest několikero divů, čili poboňků, které si můžeš osvojiti. První jest o tom, kterak ze tří ruozně dlouhých špagátků stejné udělati Druhý naučí tě slánku vejpůl přestříhati a špagátek přesto vcelku zachovati Se třetím zvíš, kterak se zauzlované lano přestříhati a znovu uceliti dá Čtvrtý ukáže ti, kterak ještě lépěji lano nadvakrát přestříháš, pročež ani poté rozděleno jej neuzříš Pátý jest základním uměním karetním. Uhlídáš, kterak čtyři esa navrch štuclíků přemístiti 4

5 O šestém budeš si ještě dlouho povídat, neb minci, tobě tolik drahocenou, nechat zmizeti se naučíš Díky sedmému zvíš, kterak leituch rozcupovati a posléze opět zacelený jej nalézti Osmý a poslední div odhalí tobě tajemstvo, kterak se z poutání dostati a zase do něj se navrátiti, dle libosti tvé 5

6 Kapitola druhá: Vyprávění poslyš, čtenáři milý, o tom, jací ruozní erbovníci ušlechtilí po krajích všelijakých chodili a divy činili, aneb o lidech okouzlujících Vyprávění naše započne se v dobách pradávných, kdy ještě obyčejní mudlové v poboňky věřili a divotvůrce jejich za uctivé mívali, pokračovat bude přes doby, kdy alchymisté a šibalové ruozní poctivé řemeslo uluzovali a jeho vážnost tak snižovali a končí se v dobách nedávných, když kejklíři nové řemeslo podle pravidel starých umouv našli a hojně provozovati začali. První ctnostný divotvůrce sluje Merlin, největší čaroděj všech věků. Život jeho započal se ve století pátém po narození Krista v zemi slující Britanie. Jeho matka, ctnostná panna Dyfeda, svěřila mu tajemství, že je synem převelice mocného proroka, jenž není obyčejným smrtedlníkem. Merlin po něm podědil neobyčejný dar okouzlující činy konati a divy překvapující činiti. Jeho sláva a věhlas započal se známým stávati, když příčinu otravné události v kraji Waleském v pouhých sedmi letech stáří odhalil. Událost byla to velice podivná. Zdejší mocipán usmyslil si nedobytnou věž postaviti. Jenže ejhle! Každé kuropění na místě vysoké zdi stála jen zbořená hromada a puovodce toho žádný objeven nebyl. Všelijací hlídači usmyslili se toho zbořitele ostříhati, ale nepodařilo 6

7 se to žádnému. Až povolali Merlina, zkrze to, že měl tak velikého otce, a ten jim velikou jámu pod staveništěm vykopati poradil. Hle, na samém dně té jámy dva draci strašliví v sobě zaklesnuti byli. Tak přestrašlivě se ti dva byli, až základy vížky postavené nad nimi udržeti v stání se nemohly. Po jejich vykopání rozlétli se oba draci do širého nebe a v lítém boji pokračovali, dokud jeden druhého plně nezamordovali. Protože událost tato mnoho bázně u lidí prostých vzbudila, na její paměť stojí vladařova věž dodnes. Merlin pak byl na počest toho za učeného mudrce pokládán a až do své smrti takto nazýván. Dalším okouzlujícím činem Merlinovým byla služba udatnému králi, jež slul Artuš. Merlin Artuše k pevnému kameni dovedl, a která meč Excalibur z něj vyndati mu poradil. Protož Artuš stal se králem Waleským a mužem velmi slavným. Žena, jež se stala Merlinovi osudem, slula Vivian a jezerní pannou byla. Merlin cítil k ní lásku tak horoucí, že se uvolil vyzraditi jí všechna svá divotvorná umění. Ta šlundra a osoba nízká však jeho důvěry zneužít si usmyslila a kouzla jeho proti jemu samému použila. Merlin tak skonal pohřben zaživa v neprostupné věži, jež okolo něj ta důra postavila. Prostí lidé však do dnešních časů věřiti a doufati chtějí, že smrt Merlinova nebyla zcela dokonána a on na ostrově Avalon prodlívá a čeká až ho síly nadpozemské propustí zpět. Věz, že nejoblíbenější kratochvílí jeho hra na všeliké hudební nástroje byla. 7

8 Druhá, neméně ctnostná a divotvorná osoba je Médeida, čarodějka sobě rovné nemající. Médeida žila v předávných dobách, kdy ještě bohové v zemi zvané Řecko s lidmi obcovali a jinak se pachtovali. Byla dcerou krále kraje Kolchidského, jež slul Aiétus. Jednoho dne k břehům jejich ostrovního království připlul udatný jinoch zvoucí se Iáson se svými druhy Argonauty. Z vůle bohů se do něj Médeida bezbřeze zamilovala a jej za manžela pojmouti si usmyslila. Iáson však měl úkol sobě svěřený, a tož zlaté rouno od jejího otce sobě vyprositi a svému králi ho odevzdati. Otec Médeidy si tak převelice roucha cenil, že Iásonovi nemožný úkol zadal, jen aby jej pryč odehnal. Tu však Médeida svému milci s kouzli všelikými a divy divoucími pomohla a on splnil. Pročež otec ale, nehodlaje se rouna vzdát s ničím nesvolil, ukradli rouno oba spolem a pak do Iásonovi země utekli. Pročež při všech strastiplných návnadách, které jim cesta uchystala, Medeida vždy svými mocnými kejkly uniknouti z nich oběma umožnila. Odměna její za to byla však trpká. Iáson sice za manželku ji pojal, ale tak ukrutně pomoci toužil, že se rozhodl ji zapuditi a za dceru krále ji vyměniti. Tu Médeina láska v ohromnou nenávist se změnila a ona Iásona i své dva syny zamordovala, za což byla ze země do veliké bídy vyhnána. Věz, že aby čas svůj ukrátila a ve vyhnanství se trochu povyrazila, často hru zvanou Tangram hráti 8

9 s pocestnými chtěla. Za odměnu jim ochranná kouzla na další vandrování dávala. Médeida 9

10 Z dalekých severských krajin pochází třetí okouzlující osoba, jež sluje Freya, dcera bohů, jenž převeliké skutky dokázala. Její jméno znamená Milovaná. Kdy započal se její život, není známo, její smrt však byla velice udatná a je zaznamenána mnohými z písmáků té doby. Freya padla v boji po boku svého manžela Ódina. Pro svůj božský původ, ale neskonala zcela. Stala se strážkyní posmrtného života všech bojovníků, jenž padli v při o pannu svího srdce. Všechny tyto nešťastné milce uvádí Freya do svého království, slujícího Fólkvang a tam má za úkol je ostře stříhati. Díky divotvornému plášti, který vlastní, se může proměnit v dravého ptáka, sokola. Tento divutvorný plášť jednou půjčila Thorovi, bohu, jemuž ukradli mocné kladivo. Pomocí pláště Thor vypátral, kde kladivo vězí a že podmínkou pro jeho nevrácení je sňatek Freyi se zlodějem, Prymrem. Nápaditou lstí však Prymra přechytračili, když je napadlo Thora za nevěstu převléci a na místo Freyi jej vydávati. A tak Thor, díky Freye získal své kladivo nazpět. Věz, že od té doby její milou kratochvílí vití svatebních věnců, jako přátelský posměšek Thorovi bylo. 10

11 Ještě v dobách dávných po celá staletí žila v zemi římské osoba, jež sluje Sibila, Prorokyně, aneb věštkyně, aneb předpovídačka nad níž větší není. Vidoucí ta osoba, dcera bohů, žila v Delfách, překrásném to ostrovním městě. Věz, že všickni učení páni těch časů za ní chodili a o proroctví ji zádali. A ona vždy přesně jim předpověděla, jaký úděl musí nésti. Věz dále, čtenáři milý, že nejmilejší její věc k věštění obrazy z provázků po papíře tažených byly. Sibila 11

12 Přenes se nyní, čtenáři milý, o několik století dále, do doby renesanční, kdy žil Nostradamus, další, o kterém vyprávěno bude, alebrž prorokem hrubě uctívaným byl. Francouz tento slovutný po všelikých zemích cestoval a mnohé dobré předpovědi trousil. Protož všemi obdivován byl a ctěn. Nebylo to však jen jeho věštecké nadání, které mu slávu trvající zajistilo, avšak on se také mocně lékařstvím a dryjáčnictvím zabýval a léky na potlačení moru vyráběl. Věz, že oblíbená kratochvíle jeho byla jedinou nectností jeho, totiž že v kostky tuze rád hrával. Nostradamus 12

13 Osoba, o které se nyní bude, milý čtenáři, vyprávěti, sluje Edward Kelley a zasluhovala by políček pěkný uštědřiti, za to, jak řemeslo kouzelniké velice svou činností pohaněla. Narodil se tento filuta roku patnáctistého padesátého pátého, tedy v době zvané renesanční. Tento anglický šejdíř hrubě se ve své vlasti provinil, když falešné listiny za ověřené vydávati se odvážil. Jako trest výstražný jedno ucho odňato neřkuli odříznuto mu bylo, pročež po zbytek života čapkou ten nedostatek musil skrývati. Skrze tento hanebný čin musel z vlasti odejíti a vypravil se do království českého své štěstí zkusiti. Považ, milý čtebáři, že zde se ten hanebník za urozeného erbovníka a magistra študovaného na slovo vzatého a fundovaného vyával a všeliké lidi tak obloval, aby svého dosáhl a bohatým se stal. Nejprve přidal se k učenému a urozenému pánovi panu Johnu Dee, jež ze stejné vlasti pocházel, a na dvoře Rožmberském zdejšího vladaře dlouze obrati se pokoušel. Jeho kejkle došly až za takovou mez, že pán zdejší pan Vilém málem v mocnost opravdové a čisté magie věřiti přestal. K vladařově štěstí, se ale Dee se svým brachem nepohodl, jeho úlisnost prohlédl a jej od sebe odehnal. Podruhé zkoušel ten proradník svou fortunu nemálo opovážlivě, až na dvoře císařském. Rudolfu II. namluviti se opovážil, že stejně, jako slovutný Nikolas Flamel, obyčejný kov v ryzí zlato proměniti dokáže. Troufalost jeho však byla záslužně potrestána, když se díky uchu chybějícímu jeho pravá podstata odhalila. Edward Kelley skončil svůj život, když se pokoušel marně utécti z hradu Hněvín, kde byl ostře stříhán. Při pokusu tom zlomil si svou jedinou zdravou nohu. Nesnesl 13

14 však povědomí býti mrzákem a vypil jedu a sám se zamordoval. Věz, že nejmilejší jeho pochoutkou pečení hadi se stávali, neboť svůj svého si hledá. Edward Kelley 14

15 Po tak ohavném vyprávění záhodno jest, milý čtenáři, spravit si chuť. Proto vyhnouti se temné době a ještě temnějšímu vyprávění o honech na čarodějnice a mordování lidí ubohoučkých, zdá se věru potřebné. Je protož necháno na tvé laskavé vůli nastudovati si tuto kapitolu z jiných učených bychlí. Doporučeno tvé ještě laskavější pozornosti jest dílo převeliké Jindřicha Francka, jež nazvati ráčil Čarodějnické příběhy. Zde dozvíš se události hrozné, z knih Smolných opsané, jež by něměly v zapomenutí vejíti. Přistoupiti k dobám pro čaroděje radostnějším jest proto nyní žádoucí. Prvním tobě, milý čtenáři, představeným z těchto velikánů jest Harry Houdini, mág, který dokázal navrátit dobrou pověst čarodějnickému řemeslu. Tento obratný a zručný divotvůrce se narodil již v dobách, které možná nejeden opravdu starý kmet pamatuje z vyprávění svého děda. Narodil se v zemi zvané Maďarsko, postaru Uhry. Svůj okouzlující talent ale předvedl až v zemi americké, kde vytupovati začal, nejprve jako král vzduchu, kdy prováděti ruozné krkolomné vývrty na hrazdě se odvážil. Proslul také svým přízviskem král karet, ale nejhruběji se mu proslaviti se podařilo s přízviskem král úniku. Mezi jeho nejpřitažlivější divy patřil únik úplně odevšad. Jako první ze všech se dokázal dostati ze skličujícího obleku známého jako svěrací kazajka. Dokázal se také dostati ze všech pout a pomni, že i z nádob až po vršek naplněných vodou. 15

16 Věz, že mimo úniky a kejkle všelijaké blízkou jemu činností pobíhati pěkně zčerstva pro zdraví bylo. Harry Houdini 16

17 Považ ještě, milý čtenáři, poslední zastavení v této kapitole Na počest slovutného Merlina jest každoročně udělováno několikero vyznamenání, aneb Merlinovy řády. Řád nejvyššího stupně jest pro ty nejzběhlejší v řemesle určené. Získat jej mohou pouze po posouzení a důkladném prošetření Consortiem, aneb Čarodějnickou radou. Tato zasedá vždy v měsíci červenci v den výročí Merlinova narození. Velmistři tohoto nejvyššího stupně, poté disponují bezbřehou vážeností. Řád druhého stupně jest určen právě vyučeným tovaryšům, kteří již se odvážili vydati na kavalírskou cestu a tuto úspěšně splnili. K tomu všemu ještě veliký a divutvorný čin dokázali a mnoho radosti svým uměním nadělati byli hotovi. I tyto členy, nyní mistry, vybírá ctihodné a spravedlivé Consortium, pročež se stávají váženými. Řád obecný jest nejnižším, avšak nikterak méně důležitým stupněm. Získati jej mohou všichni učňové po úspěšném zdolání zkoušek a předvedení svých dovedností. I zde působí Consortium a jen ono může se usnášeti na jeho udělení. Po získání řádu pobírá držitel, nyní již tovaryš, úcty a obdivu. Kapitola třetí: Zprávy o skutcích, které uchovány v paměti si zasluhují býti, 17

18 o činech, které hodny napodobení se zdají býti a tradicích, které přetrvati navěky by měly, aneb o událostech, které vám učarují Pozři, milý čtenáři na osoby, jež na první vhled naprosto mudlovské zdají se býti, avšak mnoho s čaroději společného mají. Neb co se větším kouzlem než úsměv z radosti a větším divem nad pomoc a lásku bližním. První, kdo zasluhuje nesmazatelně zapamatován býti, sluje Robert Baden Powell, člověk, který to všechno začal. Tento knecht neboli voják, žil, milý čtenáři, za dob tvých prapradědů. Narodil se v kraji anglickém a študoval školy učené. Dostal se o do velkých bojů a bitev a stal se z něj knecht hrubě ostřílený. Dotáhl to tak daleko, že bylo rozhodnuto uděliti mu hodnost brigádního generála, kterou ráčil přijmouti jako vůbec nejmladší ze všech. Dalším jeho titulem ráčil jej obdařiti sám král V době lítých bojů potkal navíc spojence věrného a hrubě nečekaného, mladé jinochy. Protože byl nadmíru překvapen jejich umem a láskou k přírodě, rozhodl se jim se věnovati a je vyučovati i po skončení svého knechtování. Vypraviti se proto spolu na první campus, aneb tábor se rozhodli a zahájili tak tradici dodnes trvající. Aby se zvyky jejich bohulibými mohl kterýkoliv jiný žádostivec zabývati, sepsal knihu nad jiné vyčnývající, jež sluje Scouting for Boys. 18

19 Nemálo záslužná je i role sestry jeho, slovutné Agnes, která se podobně libě věnovala ctnostným pannám spolu s manželkou jeho Olave. Věz, že nejoblíbenějším pokrmem jim spolem bylo vejce na ohni pečené. Olave Powell 19

20 Další z velmi dlouhé řady urozených pánů jest Ernest Thompson Seton, muž, který všemu předcházel? Ještě o několik let dříve, než se narodil předchozí všem milý knecht, přišel na svět Skot, který byl k lumpárnám a skutkům podobným bláznovým, jako udělaný. Nebylo kaluže, kde by nohy smočiti nechtěl, nebylo lesa, do kterého by nechtěl zavítat. Také nebylo dne, kdy by neměl touhu něco nového z přírody se dozvěděti. Co víc, dokonce z domova utíkati se mu zachtělo, protože nebylo tam pro něj pochopení. Protože za svou životní pouť potkal mnoho podobně myslících lidí, rozhdl se sepsati pro ně všech poznatků, jenž za svůj živo nashormáždil. Tento blahý spis ráčil slouti Woodcraft, neboli Lesní moudrost a ostříhati jako oko ve své hlavě. Nejznámější dílo jeho pak sluje Dva divoši. Věz, že co jako oblíbenou kratochvíli provozovati ráčil, bylo všeliké rostlinstvo buď z hlavy vlastní, neb z herbářů učených poznávati. 20

21 Poslední, koho život ráčíte v této bychli čísti jest Antonín Benjamín Svojsík, jež rozšířil myšlenky do našich zemí. Narodil se jen o málo později, než předcházející dva erbovbníci. Již od útlého jinošství byl hrubě pohybem hbitým nadán, a proto tomuto umění začal také další jinochy vyučovati. Při své kavalírské cestě do anglické země seznámil se s myšlenkami skautování a byv jimi nadšen, rozhodl se zavésti je i v našich zemích. Sepsal pro tento bohulibý účel i knihu převzácnou nesoucí název Základy Junáctví. Kniha jest o to převzácnější, že kapitoly do ní připsati se uráčili i mnozí jiní ušlechtilí páni. Myšlenky v knize zapsané i dobrá pověst jeho rozšířily se rychle po celém kraji českém a dodnes je zastaviti nikdo nedokázal. On sám pak je uctíván a na jeho počest, startuje dodnes závod Svojsíkův. Věz, čtenáři milý, že oblíbenou jeho činností byl zpěv a dokonce i se zpěvem vystupování veřejné. 21

22 Antonín benjamín Svojsík 22

23 Než bichle tato se skončí, zbývá pověděti něco o událostech natolik učarujících a lidech přešlechetných, že mají tu čest vybráni za patrony býti. Protož, milý čtenáři, laskavě přečti o nich ještě pár řádků, neb oni zasluhují toho více, než mnozí jiní. První přešlechetný erbovník jest Svatý Jiří z Kapadokie, patron všech skautů. Římský voják, jemuž ve století čtvrtém žíti souzeno bylo, převelice udatný byl. Známým jeho činem jest přemožení draka zákeřného, jež princeznu kyrénskou usmyslil si snísti a na vodě pro město také seděti. Protož bývá právě s pobitým drakem u nohou zobrazován. Protože zalíbení v Bohu nalezl, odmítl nechati pobíti další křesťany, kteří v té době hrubě stíháni byli. Za to, a protože se vzepřel vůli císařově, popraven byl stětím. Od těch dob uctíván jest jako svatý. 23

24 Druhým jest apoštol Pavel z Tarsu, patron veškerých roverů i rangers. Autor nejméně sedmi listů z biblického Nového zákona žil již na samém počátku našeho letopočtu. Je pravým šiřitelem víry křesťanské, kteroužto rozséval po rozlehlých krajinách. Právě za své misijnictví byl zajat dva roky vězněn a poté sám císař nakázal jej popraviti. Právě pro svou hrdinnou smrt a ještě hrdinnější život, začal jako svatý uctíván býti. Nespěchej, čtenáři milý do konce bichli dočísti, raděj poslyš o krásné dívčici, kterouž jest Alžběta Durinská, toliko patronka žabiček i světlušek. Královská panna ctnostná v době středověké žila a zemřela, za krátký život svůj však mnoho dobrot napáchala. Protože celý zůstatek svůj chudým a potřebnějším rozdala, o choré se starala a mnohé divutvorné skutky vykonala, odtud hned po smrti za svatou považována začala býti. 24

25 Již dobíráš se k cíli, milý čtenáři, teď vskutku posledním šlechetným jest František z Assisi, který jest za patrona všeckněch vlčat uznáván. Chudý mnich, jež jeden z prvních řádů založil, chodil po zemi mezi živými v době středověké. Krédy jeho životními láska, chudoba a pomoc bližnímu byli. Za to, a že celý život chříhu nepodlehnouti dokázal, za svatého považován jest. Věz, milý čtenáři, že všickni šlechetníci výše zmiňovaní za nejoblíbenější činění dobrých skutků si považují. 25

26 svatý Pavel svatý Jiří svatá Alžběta svatý František 26

27 27

28 Až ke konci dobral ses, čtenáři milý, vidím, že stačili ti na to síly, nynís o více moudřejší, než sis zvykal býti, už nemusíš se bát mezi mudrce jíti, sám jednou jistě psaní podobné sobě stvoříš, a památku mou tak věru poctíš, vždyť věz, že neradno tobě na vavřínech usnouti jest, rač, vydej se na tu nejdelší z cest, protože mistrem jen ten býti může, kdo tuto destu zdolati zmůže, kdo ví, že učit se musel včera i dnes. Velké Hydčice léta páně dvoutisícího jedenáctého 28

29 29

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,-

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,- Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky nejoblíbenějších zvířecích kamarádů je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy.

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Myšlenkové základy skautingu

Myšlenkové základy skautingu Myšlenkové základy skautingu 1 Historické proudy, které ovlivnily skauting Myšlenky a proudy, které ovlivnily současný skauting, se mohou rozdělit do tří základních oblastí: - Kulturní vlivy evropské civilizace

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Přídavná jména Anotace Pracovní listy k procvičování přídavných jmen a využitím příběhu o Harry Potterovi

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více