Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.)"

Transkript

1 - 1 - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.) PETR HANUŠKA IVA MÁLKOVÁ OSTRAVA 2002

2 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Cíle předmětu Po prostudování textu budete znát: Základní fakta o proměně literární situace po Listopadu 1989, o změnách na nakladatelském trhu, o problémech spjatých s vydáváním literárních časopisů. Zákonitosti, kterými se řídí hledání nového básnického a prozaického tvaru. Informace o proměně fungování literárněkritické reflexe. Získáte: O zákonitostech fungování polistopadového literárního trhu, literárního provozu, postavení autorů, nakladatelů, kritiků. Získáte návod jak interpretovat vybrané tituly, resp. díla význačných osobností, jejichž tvorba výrazně charakterizovala dobový literární úzus. Budete schopni: Vysvětlit, k jakým proměnám došlo v literárním provozu, proč k nim došlo a jaký měly důsledek pro fungování literatury resp. literárního života. Vysvětlit, proč došlo k opožděnému nástupu mladé literární generace. Objasnit, jakou podobu měly proměny v oblasti prózy a poezie. Budete schopni rozlišovat mezi opravdovou literární kvalitou a literárním zbožím, určeným k okamžité konzumaci.

3 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Obsah předmětu 1. Polistopadová literární situace 2. Poezie devadesátých let návraty 3. Poezie devadesátých let nástupy 4. Tendence v české próze 90. let 5. Deníková a memoárová literatura 6. Český literární postmodernismus 7. Karel Šiktanc 8. Lubor Kasal 9. Pavel Kolmačka 10. Literární dílo Jana Křesadla 11. Michal Viewegh Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: 18 hodin

4 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) - 4 -

5 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) POLISTOPADOVÁ LITERÁRNÍ SITUACE V této kapitole se dozvíte: K jakým zásadním změnám došlo v kulturní, resp. literární sféře po r Pozornost bude zaměřena na nové společenské postavení literatury. Vyjasníme, nakolik se proměnila role spisovatele, čtenáře, nakladatele a literárního kritika. Uvedeme, které vycházely literární časopisy a na kterých místech pulzuje literární život. Vysvětlíme, nakolik důležité jsou pro literární provoz spisovatelské organizace a literární ceny. Klíčová slova této kapitoly: Proměna kulturních podmínek, oficiální, samizdatová a exilová literatura, cenzura, kniha jako zboží, privatizace nakladatelství, čtenář, autor, literární kritika, literární časopisy, literární decentralizace, zánik bibliocentrismu, literární ceny Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 2 hodiny

6 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Po listopadu 1989 se v tehdejší Československu radikálně proměnily nejen společenské, ale i kulturní podmínky. Pro literaturu to přineslo změny, které nejvýstižněji popsal prozaik a esejista Jiří Kratochvil ve stati Obnovení chaosu v české literatuře (1992). Již nebyla písemnictvím s údělem a posláním, které se jen různě obměňovalo (od povinnosti být národotvornou institucí přes příkaz růst a košatět k větší cti a slávě národa a přes službu různým ideologiím a kasárenský dril sloužit lidu, odrážet skutečnost a realisticky zobrazovat až konečně po záskok v politické opozici 60. let), ale prostorem skutečné svobodné umělecké tvorby. Nejbezprostřednějším a nejvýraznějším projevem nového klimatu se stala skutečnost, kdy česká literatura přestala fungovat ve třech publikačních sférách. Dřívější politicky motivované rozčlenění literární tvorby do oficiálního, samizdatového a exilového okruhu přestalo mít své opodstatnění a došlo k jejich spojení do jediného proudu. Pokud dnes narazíte na termín samizdat, samizdatové vydání, jde o individuální aktivity motivované především ekonomickými faktory. Krátce po listopadu 1989 přestala existovat cenzura, tedy FÚTI a ČÚTI v Čechách, které byly v době socialistického režimu řízeny Státní tajnou bezpečností. Jedinou cenzurou se stala cenzura privátní jako projev individuální lidské, občanské a mravní zodpovědnosti. Literatura přestala být jedním z osvědčených útočišť, k nimž se lidé s důvěrou obraceli od dob českého národního obrození. Stala se vedle televize, rozhlasu, tisku a nejnověji hlavně internetu pouze jedním z řady mediálních polí, ke kterému vnímatel málokdy obrací svou pozornost. Kniha se stala zbožím s tržní hodnotou, tak jako boty, kuchyňská váha či léky. Spisovatel jako výrobce musí vstupovat cestou rozhovorů a autorských čtení do propagační fáze, neboť nakladatel nemůže spoléhat na státní či jinou finanční podporu při vydání titulu. Náklady knih dosahující dříve u poezie několik tisíc, resp. u prózy několik desítek tisíc kusů se radikálně zmenšily. V současné době se básnických knih prodá několik stovek, u úspěšných próz dosahují výše 2 až 5 tisíc. Spisovatelstvím jako profesí se tudíž v České republice nemůže téměř nikdo s výjimkou Michala Viewegha živit. Během několika let zanikly či byly privatizovány téměř všechny státní nakladatelské domy. Nahradilo je několik stovek soukromých vydavatelských firem. K nejvýraznějším a nejsilnějším producentům kvalitní literatury patří ARGO, Paseka, TORST, Nakladatelství Lidové noviny, Atlantis, Petrov, Host, Votobia, ze starších značek se v nové konkurenci zorientovala Mladá fronta, Vyšehrad a Odeon. K ekonomicky nejstabilnějším se řadí Knižní klub (součást Euromedia Group K.S.). Ten se orientuje na tzv. většinového čtenáře a knižní produkci zahrnující nejen odpočinkovou beletrii, ale i populární slovníkové příručky, kuchařky, atlasy apod. Knihy však i nadále vydávají nadšení zájemci o obsahově a graficky kvalitní literaturu. Využívají možností bibliofilského vydání, soukromých tisků, nového samizdatu až po strojově opisované sešity poezie s přiloženým adresářem budoucích čtenářů. V nových podmínkách se změnilo i samotné postavení čtenáře. Zvětšuje se propast mezi čtenářem konzumním a intelektualizujícím. Pro první skupinu je charakteristický zájem o čtivo různého druhu a kvality, např. produkci tzv. červené knihovny z edice Večery pod lampou. Druhý čtenářský okruh tíhne spíše ke klasické literární produkci, k literárnímu experimentu či k artistně orientované literatuře. V průběhu 90. let se také proměnilo postavení soudobé české literární kritiky. V této oblasti převažovala především anotační produkce spjatá s kulturními rubrikami deníků. Málokdy se v tomto médiu pěstovala systematická kritická činnost, resp. literární tvorba vůbec. Výjimku tvořily příloha Lidových novin Národní 9 (vedoucí editor Jan Lukeš) a Salon Práva (Zdenko Pavelka). Kritici často lobovali ve prospěch určitého literáta, literárního uskupení či nakladatelství, popřípadě využívali svého projevu k vyřízení mezilidských účtů. Tím tuto oblast na dlouhou dobu degradovali. Navíc vlivem zániku jediného direktivního socialistického estetického kánonu došlo k rozvolnění estetických měřítek. Kritiku tak často ovlivňují nejen názory zástupců starších kritických škol (strukturalisté, kritické působení Jana Lopatky a jeho žáků), ale především představitelé tzv. kritiky impresionistické (= zprostředkující více informace o svých dojmech než o díle samotném). Pro polistopadová léta je typická snaha obnovit či založit nové literární časopisy. Na reputaci vybudovanou v 60. létech se mohly spolehnout Literární noviny, které nejprve vycházely jako týdenní příloha Lidových novin, od r poté jako samostatný týdeník. Původní periodikum Svazu československých spisovatelů Kmen transformovalo na týdeník, posléze obtýdeník Tvar. Brněnský samizdatový časopis Host, který se hlásil k tradici stejnojmenné předválečné tiskoviny a k poválečnému Hostu do domu, se stal ve 2. pol. 90. let jediným literárním měsíčníkem. Samizdatové kořeny měla i Revolver Revue, která také nabídla jediný specializovaný list na kritiku Kritickou Přílohu RR. Přesahy od literatury k filozofii, náboženství a politice lze zachytit v Prostoru a Souvislostech. Neúspěšně skončil pokus brněnského nakladatele Martina Pluháčka vydávat luxusní časopis Neon určený pro bohatější podnikatelskou a intelektuální klientelu. Další literární časopisy se staly díky svému odbornému či specifickému zaměření (danému místem vydávání, způsobem umělecké tvorby či zacílenou čtenářskou skupinou) malonákladovou záležitostí. Patří k nim olomoucká literárně-filozofická revue Aluze, vendryňský Weles, surrealistický Analogon, básnické Psí víno, plzeňský Plž či vsetínské Texty. Jediným pravidelně fungujícím internetovým časopisem se stala Dobrá adresa. Po celou dobu se vydavatelé literárních časopisů potýkají s finančními problémy, neboť jsou téměř výhradně dotovány Ministerstvem kultury ČR, nikoli soukromými donátory.

7 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Připomenutí existence kulturních center v souvislosti s vydáváním literárních časopisů avizovalo další významný rys polistopadového literárního života jeho totální decentralizaci. I když existují v podstatě organizace sdružují spisovatele z celé České republiky, a to Obec spisovatelů a menšinový Klub spisovatelů, mají pouze zaměstnanecký charakter. Hájí zájmy literátů v otázce autorských práv a vyjednávání podmínek s jinými profesními oblastmi (film, rozhlas). Současný literární život se odehrává nejen v Praze a v dalších velkých městech jako v Brně, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích či v Hradci Králové, ale i v městech menších, dokonce i na vesnicích. V Hranicích na Moravě působí Unarclub, ve Šternberku a Brně Surrealistická skupina A. I. V., v Plzni seskupení Seriózní žížala či Ason klub. Druhým neopomenutelným rysem je okrajové postavení literatury, do kterého je stále více a více vystavována. Diskutuje se o zániku bibliocentrismu, o nevýznamnosti literární produkce zatlačované zvláště populární hudbou a tzv. mediálními žánry. K posílení prestiže literatury má mj. přispět i udělování řady literárních cen. Ministerstvo kultury ČR uděluje státní cenu za literaturu, nakladatelství Mladá fronta vyhlašuje Cenu Jiřího Ortena určenou pro autora do 30 let, básníci mohou obdržet Cenu Jaroslava Seiferta, překladatelé Cenu Josefa Jungmanna. Nejnověji zřízená cena byla pojmenována podle jejího hlavního sponzora Magnesia Litera..Úkol k textu. Vyhledejte si knihu Jiřího Kratochvila Příběhy příběhů (1995). Najděte si v ní zamyšlení nazvané Obnovení chaosu v české literatuře. Přečtěte si ho a poznamenejte si všechny další závěry, které charakterizují literární situaci počátku 90. let. Úkol k zamyšlení. Uvažujte nad tím, jakým způsobem by se literatura měla tzv. zviditelnit v jiných médiích. Část pro zájemce. Zhlédněte diskusní pořad Síto. Poslechněte si některý vybraný literární pořad na stanici Vltava. Vyhledejte si na internetu stránky těchto literárních časopisů: Texty, Host a Dobrá adresa. Uvědomte si, jakým způsobem a na jaké úrovni je literatura prezentována. Korespondenční úkol. Vyhledejte si práci Lubomíra Machaly Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy (2001). Přečtěte si část nazvanou Hledání tradice a identity. Napište, kteří autoři nejvýrazněji formují současnou českou literaturu. Shrnutí kapitoly. Po listopadu r došlo k základním přeměnám společenským i kulturním. Literatura přestala suplovat roli zastánce svobodných občanských názorů, roli politiky. Tím se radikálně proměnilo její postavení ve společnosti. Knihy se staly zbožím, které musejí soukromí nakladatelé nabídnout a prodat na svobodném trhu. Autoři nejsou dotováni státem, tudíž se vzhledem ke slabé kupní síle zdejšího trhu musejí živit jiným povoláním než spisovatelstvím. Literatura také musí o své místo bojovat s jinými médii. Pomoci ji v tom má i udělování literárních cen, resp. prezentování literatury v jiných médiích- V problémech se ocitla i literární kritika, v níž se negativně odrážejí ekonomické zájmy určitých jednotlivců i skupin a která trpí absencí jasně vymezených hodnotících kritérií. V literatuře došlo k celkové decentralizaci tvůrčího úsilí. V menších místech jsou vydávány knihy, časopisy, působí zde literární časopisy. Otázky: 1. K jakým základním změnám došlo po r v kultuře, resp. literatuře díky proměně politických podmínek? 2. Jaké postavení mají v nových ekonomických podmínkách kniha, nakladatel a autor? 3. Která nakladatelství patří v ČR k největším? 4. V čem se změnilo postavení čtenáře knih? 5. Jaké problémy řeší soudobá literární kritika? 6. Které literární časopisy a kde vycházejí? 7. Jaké znáte spisovatelské organizace? 8. Co to znamená, když se řekne zánik bibliocentrismu? 9. Které literární ceny se v Čechách udělují?

8 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Další zdroje: HANUŠKA, Petr NOVOTNÝ, Vladimír: Česká literatura ve zkratce 4. Praha MACHALA, Lubomír: Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Praha Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů Brno Průvodce studiem. Uvědomte si a smiřte se s tím, že postavení soudobé české literatury je víceméně tristní ve smyslu zájmu české společnosti o ni. Je potřeba, abyste se proto nad popisem polistopadové literatury dobře zamysleli. Uvědomili si, v čem jsou její hlavní problémy a nakolik je budete schopni pomoci řešit kupříkladu ve své budoucí pedagogické nebo odborné práci.

9 - 9 - POEZIE DEVADESÁTÝCH LET - NÁVRATY V této kapitole se dozvíte: O splácení nakladatelských dluhů O autorech, kteří se z nepaměti vrátili do české poezie O tvůrčích impulsech, které s sebou přinesli Klíčová slova této kapitoly: Kontinuita, vydavatelské dluhy, chronologie, ztvárnění civilizace, experimenty, faksimile dopisů, autentičnost, paměti, deníky, překlady, eseje, rekonstrukce, epika, tragika, víra, banalita, parataxe, enumerace, permutace, reflexe, naivita. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 2,5 hodiny

10 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) POEZIE DEVADESÁTÝCH LET - NÁVRATY Devadesátá léta v poezii ukázala, jak silně byla zasažena kontinuita literárního dění. V devadesátých letech se vyrovnávají vydavatelské dluhy, které mnohdy sahají až do čtyřicátých let. Tak se spolu setkávají skuteční debutanti s autory, jejichž jména zní jako nová pro téměř dvě generace čtenářů. Spojením tří komunikačních okruhů se vytváří široké komunikační pole, v němž je setřen rozdíl mezi centrem a periferií. Situace na počátku devadesátých let maže ostré generační hranice. Vydavatelské aktivity stírají hranice mezi debutem, reedicí, druhým vydáním atd. Jednotlivé sbírky se potkávají s výběry z tvorby. Do edičních plánů vstupuje vydávání autorských spisů. Dochází k paradoxním situacím: Jiří KOLÁŘ se básnické tvorby vzdal v šedesátých letech, jeho dosud vydané knihy byly staženy z knihoven, jeho původní sbírky v Česku dosud nepublikované (z let čtyřicátých, padesátých i šedesátých) se začínají vydávat až v letech devadesátých Prostupují se tvůrčí desetiletí, destruuje se chronologie literární historie. Sám autor se v podobné situaci ocitá podruhé. Dobová svědectví ze šedesátých let připomínají, že výbor z tvorby Jiřího KOLÁŘE Náhodný svědek z roku 1964, byl pro tehdejší nastupující básnickou generaci objevem a podnětem. V té době už J.K. trval v české poezii od roku Byl autorem, který svými básněmi a překlady směřoval ke ztvárnění chaotické mnohovrtevnatosti moderní civilizace (BLAŽÍČEK). Jeho básnické deníky, proláže, volný verš využívající mluvený jazyk, kategorie subjektu v podobě očitého svědka, prostupování slovesného a výtvarného umění a další experimenty ustavily Jiřího KOLÁŘE jednou z nepřehlédnutelných a nezaměnitelných iniciačních osobností české poezie dvacátého století. Průvodce studiem. Jiřímu KOLÁŘOVI vycházely v devadesátých letech sebrané spisy, které představily tohoto autora v úplnosti. V devadesátých letech vycházela celá řada studií, která znovuvymezovala (reedice) nebo nově pojmenovávala místo Jiřího KOLÁŘE v české poválečné poezii. Kolářovskou literaturu nabízíme i v oddíle Další zdroje, ale je nezbytné se seznámit se studiemi Vladimíra KARFÍKA. Naposledy byly jeho studie publikovány v souboru Literatura je čitelná, Olomouc, Periplum, Jako teoretický vstup ke studiu doporučuji stať Miroslava ČERVENKY První čtyři sbírky Jiřího Koláře ze souboru Styl a význam. Studie o básnících, Praha, ČS, 1991, s

11 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Úkol k textu. Prostudujte stať Miroslava Červenky a vymezte základní poetické znaky tvorby Jiřího KOLÁŘE, jak je ustavily první čtyři básnické sbírky tohoto autora. Otázky: 1. Kterými sbírkami se vrací Jiří Kolář do české poezie v devadesátých letech? 2. Existují básnické texty, které napsal Jiří kolář až v devadesátých letech? 3. Jakou roli sehrál výbor Náhodný svědek v šedesátých letech? 4. Kdo se zabývá dílem Jiřího Koláře? 5. Které žánry inicioval v české poezii Jiří Kolář? V podobné situaci se ocitá i Jan ZÁBRANA. Až v roce 1991 respektive 1992 vycházejí jeho verše z pozůstalosti v souborech Jistota nejhoršího (editor Jiří TRÁVNÍČEK ve spolupráci s Marií ZÁBRANOVOU) a Zeď vzpomínek (editorem opět Jiří TRÁVNÍČEK). Soubor Jistota nejhoršího obsahuje verše z let Životopisné pásmo obsahuje úryvky z deníků (jejich rozsáhlé otištění v původně dvoudílném souboru Celý život I, Celý život II, Praha, Torst, 1992 se stalo literární událostí počátku devadesátých let), faksimile dopisů, fotografie, které dokumentují výjimečnost mravní i tvůrčí Jana ZÁBRANY. Postupně jsou vydávány i jeho sbírky z šedesátých let. Jiří TRÁVNÍČEK ve studii, která provází Jistotu nejhoršího o charakteru ZÁBRANOVY básnické tvorby píše: Vyvázáním z veškerých vnějších (komunikačních, společenských, tj. jakkoli nadosobních) rolí se oblouk Zábranovy poezie uzavírá. Jeho básnické slovo tak prošlo od chvějivého hledání harmonie mezi chlapeckou duší a světem bezprostředního obklopení v časech gymnaziálních, přes postavení ostrova jistoty a lyrické vymanění se ze zajetí démonické reality v počátku padesátých let, dále pak k jeho propojení se světem dole, tj. současně i vydobytím se nezávislosti na čase minulém (Stránky z deníku, Utkvělé černé ikony, Únor 1954, Lynč) až k horečnému bičování slova ve skladbě fragmentu Havran, kde mělo být podrobeno sebezničující konfrontaci se sebou samým, s básníkovou osobní pamětí i se samotnými možnostmi poezie. A nakonec toto slovo už nezúčastněné na velkém čase dějin končí definitivně do sebe obráceného konce (citováno podle TRÁVNÍČEK, J.: Slovo svírané dějinami, in: ZÁBRANA, J.: Poezie poslední možnosti. Praha, ČS, 1991, s. 175 Příklad Jan ZÁBRANA Úryvek ze Zdí vzpomínek Nakonec písničku. Písničku na konec všeho:

12 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) To trní, to hloží smrt z nás vyklestí. Po slitování smilování. Nasviť tu scénu bolestí, nasviť ji láskou Boží, co je tam na ní ještě na dívání? Co je v tom za štěstí čekat dál na služku, až stříbro vyleští? Dál to hrát na stáří s kamennou obranou? Až nás dřív vykleští? Dohráno. Dohráno. Krákám: je dohráno. To trní! To hloží! Je dohráno. Tma na rampě a tma i v lóži. Je dohráno. A víme to. Dřív než nás košťata boží ze světa vymetou. Text z roku 1971 Úkol k textu. Jan ZÁBRANA byl také excelentní překladatel. Vyhledej se Slovníku českých spisovatelů od roku 1945, Díl 2, Praha, Brána, 1998 autory a díla, které přeložil. Otázky: 1. V kterých tvůrčích literárních oblastech Jan ZÁBRANA vynikal? 2. Lze a jak rekonstruovat životní osudy a myšlenkový svět Jana ZÁBRANY? 3. Které básnické sbírky Jana ZÁBRANY vřadíme do devadesátých let? 4. Jaké motivy a byste vybrali z ukázky uvedené v příkladu, a jak byste je analyzovali a intepretovali? Dvojnásobný návrat prožívá Ivan DIVIŠ. Změna společenské situace mu dovoluje, aby se vrátil z emigrace do Prahy, aby se vrátil zpátky ke svému jazyku. I u tohoto básníka můžeme ve fragmentech textů, úvah, deníkových záznamů rekonstruovat podoby jeho vnitřního světa, podněty, které jej inspirovaly ať svou negativní či pozitivní hodnotou. Ivan WERNISCH z rukopisů vybral texty z let Teorii spolehlivosti (Praha, Torst, 1884). Poprvé představil DIVIŠOVY textové záznamy v časopise Plamen již v roce DIVIŠ si v roce 1991 (10. září) poznamenal: Kdo je básník? ( A jak často se tohoto označení cukrářsky a operetně zneužívá!) Rozvine-li se počáteční talent a věc jde dobře, jde do díla, pak je Herkulem a karyatidou současně. Musí v sobě nosit nejen všechny předměty avěci, zvířata a

13 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) přírodu, ale i vesmír, kosmos. Zde musí svědčit o údělu člověka, ano v kosmu, žádný Jaroslav Seifert. Jen zřídka disponuje myslí spokojenou a nerozrušenou, naopak, po většinu života je nešťasten (citováno podle DIVIŠ, I.: Teorie spolehlivosti, s. 645) Jak je z citátu zřejmé do české poezie se znovu vrátil nespokojenec, rebelant a provokatér. Do své smrti v roce 1999 vydal přepracované vydání sbírky Žalmy (1991), opravené vydání sbírky Noé vypouští krkavce (1995) a v Čechách poprvé Odchod z Čech (1990), Obrať koně (1992), Beránka na sněhu (1994), nově sbírky Moje oči musely vidět (1991), Češi pod Huaskaránem (1998) Autor ve sbírkách vyslovuje v četných variantách napětí až tragické mezi vírou a nevírou, štěstím a katastrofou. Jaroslav MED ve Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 charakterizoval Divišovu poetiku následujícími slovy: DIVIŠOVA poetika se vyznačuje silnou expresivitou, je založena na extenzitě výrazu, na metaforické neobvyklosti, jíž se aktualizují i banality. Konkrétnost výrazu naopak prozrazuje DIVIŠOVO tíhnutí k epičnosti. Základním významotvorným postupem je přitom vzájemné střetávání řady stylových rovin, které jsou přeplněny filozofickými narážkami, neologismy, antinomiemi a paradoxy. Tematická posloupnost básně i rytmická stavba jsou neustále porušovány; vše je chrleno v parataktickém, enumerativním sledu tak, jak básníkova fantazie trhá pouta logiky. Úkol k textu. Jakými pojmy charakterizoval Jaroslav MED poetiku Ivana DIVIŠE? Jaké prostředky používal básník pro zachycení své nervnosti, nespokojenosti, neklidu, které v něm nakladl čas a nedokonalí lidé tohoto světa? Otázky: 1. Které ze sbírek publikovaných v devadesátých letech Ivan DIVIŠ také v tomto období napsal? 2. Jaký význam má v DIVIŠOVĚ poezii enumerace a parataktické řazení veršů? Do povědomí čtenářů se znovu vrátil Emil JULIŠ. Autor svázaný s experimenty let šedesátých (grafika, technika permutace). V sedmdesátých letech je jeho poezie reflexivnější, neztrácí však experimentální prvek (mj. Gordická hlava, 1989). Fragmenty, prozaizace, sblížení s devastovanou krajinou severních Čech určují sbírku Nevyhnutelnosti (1996), která zahrnuje i tvorbu sedmdesátých osmdesátých let. Zvláště jako literární historik, editor, autor divadelních dramatizací, překladatel trval v kontextu české literatury v sedmdesátých a osmdesátých letech Ludvík KUNDERA. Devadesátá léta mu umožní autorský návrat i v oblasti poezie. Rukopisné sbírky jsou

14 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) realizovány ve výborech, souborech, konkrétních vydáních. V rychlém časovém sledu jako splátky na ztracený čas vycházejí sbírky Malé radosti (1990), Ptaní (1990), Ztráty a nálezy (1991), Napříč Fantomázií (1991) Spád věcí a jiné básně (1992), Pády (1992) atd. Čas a prostor se v jeho poezii prostupují a určují, vymezují trvání a diskontinuitu. Od roku 1993 vycházejí Spisy Ludvíka Kundery. Část pro zájemce. Aktivity Ludvíka KUNDERY v oblasti české literatury jsou pozoruhodné. Vyhledáte-li si jeho bibliografii užasnete nad množství překladů, nad antologiemi, jimiž představuje českou literaturu v zahraničí, nad dramatizacemi, které profilovaly brněnské divadlo Husa na provázku, nad literárně historickými monografiemi (mj. Dada z roku 1983), literárně historickými antologiemi (mj. Haló je tady vichr - vichřice!, antologie německého expresionismu, 1969), nad pozorností, kterou trvale věnuje dílu Františka HALASE (mj. monografie 1999, kde najdete další bibliografické odkazy). Seznamte se s dílem Ludvíka KUNDERY. Z Portugalska, kde se stal součástí portugalské literatury Jorge LISTOPAD, se do prostoru české poezie vrací František LISTOPAD sbírkami Soukromé sklenářství v Brně (1992), Daleko blízko (1993) s dominancí určující krajiny. Z Francie obohacuje prostor české literatury mimořádný překladatel, editor, prozaik, esejista a básník Jan VLADISLAV. Básnickou tvorbu osmdesátých let publikovanou v exilových nakladatelstvích shrnuje v Knize poezie (1991). Z dalších autorů se pak do povědomí z exilu či domácího umlčování vracejí: Viola FISCHEROVÁ, Antonín BROUSEK, Petr KABEŠ, Petr KRÁL, Andrej STANKOVIČ, Ivan Martin JIROUS, Jiří KUBĚNA, Ivan WERNISCH, Pavel, ŠRUT, Jiří GRUŠA a další. Jiří TRÁVNÍČEK jmenované autory vymezil jako generaci a v úvahách nad ní napsal: Charakterizuje-li něco tuto generaci jako celek, pak je to velice dobrá obeznámenost s tradicí, osvojení řemesla, jakož i schopnost brát svou poezii jako způsob vymezení vůči tomu, co už tady bylo. Namnoze tato schopnost jde až k polohám do sebe ponořené bravury (Kaprál, my bychom přiřadili i Kuběnu), a proto chce-li někdo vrátit slovo k prvotnímu úžasu a být na chvíli obrázkovým naivistou, musí se tak dít reflexí a cestou odkazů (Wernisch, my bychom přiřadili Šruta, Grušu). Silným a sjednocujícím tématem se stává smrt blízkého (Slíva, Rulf, Fischerová). (citováno podle TRÁVNÍČEK, J.: Česká poezie 90. let: Čas smiřování a knížek, Lidové noviny ) Otázky: 1. Jaké sbírky vydává v devadesátých letech Pavel ŠRUT? 2. Je Jiří GRUŠA v devadesátých letech bytostným básníkem? 3. Z jaké literatury (jakých literatur) předkládá Antonín Brousek?

15 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Jak se jmenuje a co obsahuje kniha recenzí a statí Antonína Brouska? 5. Které sbírky vedle Zádušní básně za Pavla Buksu (1990) viola FISCHEROVÁ v devadesátých letech vydala? 6. Se kterým ismem a se kterou zemí je spojena tvorba Petra KRÁLE? 7. Kterým kulturním oblastem se vedle poezie v devadesátých letech věnoval Andrej STANKOVIČ? 8. Které tvůrčí kroky charakterizují Jiřího Kuběnu v devadesátých letech? 9. Jak byste vymezili Kuběnou prosazovaný pojem Generace 1936? 10. Kterého z autorů byste dále vřadili k návratům do české poezie 90. let? A proč? Průvodce studiem. Jak jste správně postřehli, tato série otázek nenabízí odpovědi v textu. Sledovat současnou literaturu znamená procházet nejnovější slovníky, listovat bibliografickými příručkami, hledat informace na webových stránkách knihoven, nakladatelství, distributorů. Zkuste své odpovědi hledat v Slovníku českých spisovatelů od roku 1945, díl 1 A-L, Díl 2 M-Ž, red. P. Janoušek, Praha, Brána, 1995, Vstupte do prostřednictvím webu do univezitní knihovny, navštivte elektronické katalogy Národní knihovny v Praze. Úkol k zamyšlení. Devadesátá léta přinesla znovu zvrstvení literárního prostoru. Je ještě podnětné mluvit a přemýšlet o autorských generacích? Korespondenční úkol. Ivan Martin Magor JIROUS, svérázná postava českého kulturního života od šedesátých let. V devadesátých letech vychází souhrnné vydání jeho díla Magorova summa (1998). Jeho tvorba však nekončí vzápětí vycházejí další původní sbírky (mj. Magorova vanitas (1999). Prostudujte jmenovaný soubor i další texty. Určete hlavní znaky Jirousovy poezie. Pojmenujte proměny, ke kterým během jeho autorské cesty dochází.

16 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Shrnutí kapitoly. Autoři, o nichž se píše v této kapitole, se s devadesátými léty potkali jako vyzrálé tvůrčí osobnosti. Každý již pouze dotváří, nebo variuje svou vlastní poetiku. Pozornost je na ně více a neobvykle upřena proto, že se spojením tří okruhů literatury (oficiální, exilové, samizdatové) paradoxně ocitli v roli autorů, které je třeba čtenářské veřejnosti představovat, které je potřeba znovu vřazovat do literární historie. Další zdroje: ČERVENKA, M.: Styl a význam, Praha, ČS, 1991, zvl. studie Individuální styl a významová výstavba literárního díla, s ČERVENKA, M.: Obléhání zevnitř, Praha, Torst, zvl. studie Kolářova rukověť pro moderní básníky, s ; Deník v jambu, s ; Zábrana pokračuje, s ; Pokus o Šruta, s ; Stopy dějů, s ; TRÁVNÍČEK, J.: Poezie poslední možnosti, Praha, Torst, 1996 BÍLEK, P., A.: Stavitelé křídel, průvodce současnou českou poezií, Praha, Fortuna, 1991 Průvodce studiem. Zde napište neformální vstup autora do textu (zhodnocení kapitoly, rady a povzbuzení atd.). Pozor, tento rám a ikonka po levé straně jsou uchyceny k předchozímu řádku a rovněž se posunují s textem.

17 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) POEZIE LET DEVADESÁTÝCH NÁSTUPY V této kapitole se dozvíte: O časopisech, které vytvořily publikační prostor začínajícím básníkům O autorech, kteří se prosadili v devadesátých letech O nakladatelstvích, která vytvořila básnické edice O vazbách poezie devadesátých let na předcházející období, směry a autory O motivických, tematických a žánrových dominantách poezie 90. let Klíčová slova této kapitoly: Iniciály, nastupující sobnosti básnické a kritické, Host, Modrý květ, Weles, Revolver Revue, Tvar, M.U.K.L., Ladění, Želetavka, poesie, New line, Nolté knížky, Torst, Petrov, Votobia, Vetus via, Host. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 2 hodiny

18 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) POEZIE LET DEVADESÁTÝCH NÁSTUPY Signály k proměně situace v české poezie nacházíme už v závěru osmdesátých let. Po dlouhé době se ohlašuje časopis, který dá publikační prostor nastupující autorské generaci. Přípravy se protahují, takže Iniciály, s podtitulem Sešity pro nezavedenou literaturu pod šéfredaktorským vedením Vladimíra KŘIVÁNKA se objevují až v roce Čtyřletá existence časopisu se snažila představit jak autory, kteří se začali prosazovat v osmdesátých letech, tak i zcela nová jména. Výrazným rysem byla příprava čísel, nebo dvojčísel koncentrovaných k jednomu tématu (Underground, č. 8/9; postmoderna, č. 10/11, židosvký fenomén, č. 19/20, feminismus, č. 25 aj.). Z tvůrců debutujících v osmdesátých letech v Iniciálách tiskli Svatava ANTOŠOVÁ, Zuzana BRABCOVÁ, Sylva FISCHEROVÁ, Bohdan CHLÍBEC, Lubor KASAL, Vít KREMLIČKA, J. H. KRCHOVSKÝ, Ewald MURRER aj. Ze začínajících autorů se představili např. Petr MOTÝL, Petr BORKOVEC. Iniciály také koncentrovaly generačně blízké literární kritiky a historiky: např. Petra A. BÍLKA, Alici JEDLIČKOVOU, Alenu BLAŽEJOVSKOU, Jiřího TRÁVNÍČKA, Martina PILAŘE, Luboše MERHAUTA. Dynamická byla zvláště rubrika: telegrafické recenze. Devadesátá léta pak četností periodik, almanachů nabízejí široký publikační prostor. Alena BLAŽEJOVSKÁ dokonce v roce 1990 počátek devadesátých let nazvala celonárodním text appealem. Oficiálními se stávají Revolver revue, brněnský Host, nově vzniká ostravsko frýdecko místecký Modrý květ, vendryňský literárně estetický Weles, z časopisu Kmen se transformující Tvar. Úkol k textu. Je nemyslitelné vypočítávat, které osobnosti se podílely na profilaci jednotlivých časopisů, která jména se nejčastěji objevovala na stránkách těchto, někdy už zaniklých časopisů. Najděte si ve studovnách čísla z let , procházejte se tehdejší tematikou, registrujte básnické texty, rozhovory, kritické soudy. Srovnejte stav časopisů na počátku 90. let se stavem, v němž se periodika nacházejí dnes. Jako průvodce po časopisech nechť vám slouží Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů , Olomouc, Brno, Votobia, Host, Úkol k zamyšlení. Jakou roli sehrává v literárním životě četnost a pestrost literárních, společenských časopisů? Jaké konkrétní podněty Vám literární časopisy přinášejí?

19 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Nepřehlédnutelnou roli sehrávají také nakladatelství. O mladofrontovní edici Ladění jsme se už zmiňovali v souvislostech s koncem osmdesátých let. Autoři tehdejších debutů jsou v devadesátých letech výrazní: Lubor KASAL, Norbert HOLUB, Jaromír TYPLT, Svatava ANTOŠOVÁ, Sylva FISCHEROVÁ. Václav KADLEC ve svém nakladatelství Pražská imaginace vydával Nulté knížky. V nich se představili mj. pozdější držitel ceny Jiřího Ortena Petr BORKOVEC sbírkou Prostírání do tichého (1990), či excentrický Martin LANGER sbírkou Palác excentriků. Součástí Nultých knížek se stala i Siamská dvojčata Roberta NEZVALA. Moravský M.U.K.L. Tomáše KOUDELY představil prvotinu Petra MOTÝLA Ten veliký kamenný dům nebo hrad tam daleko daleko v horách (1990) naplněnou provokací, básnivostí pokoušející všechno, co přesahuje zažitost, rutinu a ustálení. Cesty k víře provázely debut Petra PAVLA v Bezpočtu svých dvanáctero. Svou básnickou tvorbu shrnul do souboru Básně také Milan KNÍŽÁK. Pražské nakladatelství Torst ve své edici Poezie představuje autory již vyzrálé, vydalo mj. Obrovský zasněžený hřbitov Petra PLACÁKA (1995), přesto dalo prostor i prvotině Víta KREMLIČKY Cizrna (1995). Brněnské nakladatelství Host věnuje poezii systematickou pozornost. V edici Poesie vydává zvláště autory, kteří jsou názorově i věkově blízcí redaktorskému okruhu časopisu. Mj. J. H. KRCHOVSKÉHO, Karla Jana ČAPKA, Petra ČICHONĚ, Martina Josefa STÖHRA, Petra HRUŠKU, Bogdana TROJAKA, Boženu SPRÁVCOVOU aj. Brněnský Petrov se v devadesátých letech výrazně podílí na publikaci básnických sbírek. Nejrecenzovanějšími knihami se na počátku devadesátých let stávají Stará bydliště Ivana BLATNÉHO, (1992), Final rondi Františka LISTOPADA, (1992), Pády Ludvíka KUNDERY (1992), Reinerův výbor (1992) Zeno KAPRÁLA, Tři knihy (1994, Beránek na sněhu, Odchod z Čech, Tanathea) Ivana DIVIŠE. Pro soudobou tvorbu otevřelo edici New line, kde mj. vyšel Jám Lubora KASALA. Petrov Tiskne poezii i v další edici Česká poezie. Pro činnost nakladatelství je určující spiritus agens Martina PLUHÁČKA. On stojí za organizací setkávání básníků v průběhu devadesátých let na hradě Bítově (spolu s Jiřím Kuběnou). Část pro zájemce. Bítovská setkávání básníků nezůstala pouze v paměti účastníků. Z jejich setkávání, disputací, přednášek vznikaly sborníky, v nichž je možné mnohé z toho, co se událo rekonstruovat. Vyhledejte černé bítovské sborníky, určete roky jejich konání, složení účastníků, témata diskusí. Kdo a proč Vás zaujal?

20 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) Specializované edice poezie mají také např. nakladatelství Vetus via (edice Želetavka, mj. Antonín MAREŠ Nix verstehen, 1999), Votobia (edice Poesie, mj. výbor z tvorby Jiřího Kuběny od padesátých do devadesátých let Krev ve víno, 1995), Velarium (edice Celula, mj. Jaroslav ŠLEJMAR, V koutě svého vesmíru, 1996). Devadesátá léta bychom mohli, v souvislosti s nástupem nové autorské generace, nebo potvrzením básnického statutu, nazvat léty navazování kontinuity v české poezie. V textech autorů nacházíme odkazy k postupům šedesátých let (ANTOŠOVÁ, MURRER, LANGER). V prvotině Svatavy ANTOŠOVÉ Říkají mi poezie (1987) se znovuobjevuje nálada, která doprovázela básníky beatnické generace, atmosféra a veršové postupy, ba i citace a ohlasy poezie Václava HRABĚTE. Lyrický subjekt je plný protestů. Potřebuje prožívat. Bezprostřednost a drsnost zážitků je určující. K snovým prostorám, které jsme poznali v šedesátých letech, se obrací sbírka Ewalda MURRERA Mlha za zdí (1992). Poetika odkazuje k autorům poetistům, surrealistům. Výrazná stylizace, emoce, vypjatá obraznost, exaltovaný výraz Jaromíra TYPLTA a sbírek Koncerto grosso (1990), Ztracené peklo 1994). Za TYPLTOVA blížence je považován Martin LANGER. O jeho sbírce Animální evangelium (1992) Jiří TRÁVNÍČEK napsal: zpočátku jako by se potřebovaly vybít všechny vlivy, co jen jeho poezií procházejí: dekadence, baroko, surrealismus, náboženská mystika (citováno podle Básnické pokolení devadesátých let, Host, 1997, č. 2, s. 68) Aktuální se stává atmosféra 90. let devatenáctého století (MARKS, KRCHOVSKÝ a diskutovaný termín neodekadence). Luděk MARKS ve sbírce Stín svícnu (1994) se k dekadenci hlásí, ale využívá zvláště techniky symbolistní. Navíc je v jeho tvorbě zjevná vazba na undergroundový postoj. J. H. KRCHOVSKÝ zvláště ve sbírce Noci, po nichž nepřichází ráno (1992) je zřetelná stylizace, která vyjadřuje nicotnost a nadbytečnost. Zdeněk SMOLKA, který se otázkou vztahu k dekadenci zabýval, soudí, že KRCHOVSKÝ navazuje na vypjatě egoistickou linii české dekadence, žije však o sto let poději. Jeho vize rozkladu je daleko průbojnější a zasahuje takřka vše i samotné ego. (1997) Příklad J. H. KRCHOVSKÝ JSEM HRSTKA PRACHU ZE SVÝCH KOSTÍ Jsem chladný popel bez urny A průvan, přízrak nestvůrný mne rozfoukává po místnosti

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Poezie Jiřího Wolkera

Poezie Jiřího Wolkera oezie Jiřího Wolkera MRYV ZÁLNÍ ŠL MTEŘÁ ŠL VELÁ BYTŘE projekt č. Z.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo UMu: VY_32_NVE_16_17 Tématický celek: Historie a umění utor: aedr. Helena tejskalová

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

František Dryje. Spolupracovníci V. E.

František Dryje. Spolupracovníci V. E. František Dryje Spolupracovníci V. E. Eva Švankmajerová: Lov na černého žraloka (Vratislav Effenberger), 1980 Mikuláš Medek: Dole, dříve reprodukováno pod názvem Malá prdel Vratislav Effenberger nebyl

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více