Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta (Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenský ch věd) Zadání písem né části přijímací zkoušky ze základů společenských věd Studijní program / obor: bakalářský obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání Varianta: C Datum konání zkoušky : Jméno uchazeče: Datum narození: Číslo přihlášky : By dliště: Úkol 1. Prvním dělnickým prezidentem ČSR byl: a) A. Zápotocký b) K. Gottwald c) E. Beneš d) E. Hácha. J. V. Stalin zemřel roku: a) 193 b) 196 c) 194 d) Evropský parlament: a) Usiluje o celosvětovou legalizaci marihuany. b) Vykonává funkci vrchního velitele ozbrojených sil EU c) Vykonává legislativní a rozpočtovou funkci. d) Je z hlediska pravomocí tím, čím jsou jednotlivé vlády členských zemí EU. 4. Která z následujících instituci není EU institucí? a) Evropská rada b) Evropská komise c) Mezinárodní trestní tribunál d) Evropská centrální banka. Termín eudaimonia označuje: a) Stav člověka, který požil lysohlávky. b) Neotřesitelný klid, který vzniká v důsledku rezignace. c) Dobro, kterého se člověku dostává od Bohů. d) Řecký etický ideál, který se do češtiny většinou překládá termínem blaženost. 6. Williama Ockhama řadíme mezi představitele myšlení: a) středověkého latinského západu b) středověké oblasti Byzance c) arabské filosofie d) novověké filosofie 7. Co znamená ve Spinozově filosofii rčení Deus sive Natura? a) Totožnost Boha s přírodou b) Příroda je mocná čarodějka c) Bůh vládne nad přírodou d) Přírodu je třeba chránit Bodové hodnocení

2 8. Který novověký filosof postulovat teorii tzv. předzjednané harmonie? a) John Locke b) Gottfried W. Leibniz c) René Descartes d) Baruch Spinoza 9. O věcích o sobě a věcích pro nás, jako důležitém tématu svého uvažování, hovoří zejména: a) Friedrich Nietzsche b) Arthur Schopenhauer c) I. Kant d) Demokritos. Wittgensteinův citát: O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet. znamená: a) Že o čem se nemusí mlčet, o tom se musí mluvit. b) Že se nesmí překračovat hranice toho, co nám jazyk umožňuje smysluplně vyjádřit. c) Že tajemství se za žádných okolností nemají nikomu prozrazovat. d) Že když myslíme, musíme vždy také mluvit. 11. Co nejvíce vystihuje pojem a posteriori poznání? a) rozumová znalost b) intuitivní znalost c) vrozená znalost d) empirická znalost 1. Ve které z následujících škol vznikla představa, že ctnosti a blaženosti můžeme dosáhnout skrze neotřesitelnost citů? a) epikureici b) stoikové c) peripatetikové d) skeptikové 13. Siddhártha Gautama byl představitelem: a) islámu b) buddhizmu c) křesťanství d) judaizmu 14. Ve svých zkoumáních se Sigmund Freud intenzivně zabýval poruchou, která se nazývá: a) schizofrenie b) paranoia c) dislexie d) neuróza 1. Jak se nazývá psychologický směr, který pracuje s pojmy, jako jsou: zájem o vyšší lidské vlastnosti, seberealizace, klientský přístup, holistické chápání? a) behaviorismus b) humanistická psychologie c) psychoanalýza d) gestaltismus 16. Trest smrti: a) je v ČR zcela zakázán b) je v ČR zakázán s výjimkou stavu ohrožení státu nebo válečného stavu c) je v ČR přípustný, od roku 199 je však zavedeno moratorium na jeho výkon d) je v ČR přípustný ze

3 17. Veřejný ochránce práv (ombudsman) v ČR má pravomoc: a) rušit zákony a podzákonné právní předpisy pro rozpor se zásadou dobré správy b) rozhodovat o trestných činech, které spáchali úředníci veřejné správy, a ukládat tresty za tyto trestné činy c) navrhnout Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila nedůvěru vládě ČR, která podle veřejného ochránce práv nerespektuje zásadu dobré správy d) šetří stížnosti na to, že jednání orgánů veřejné správy je v rozporu s právem nebo neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, anebo na to, že orgány veřejné správy jsou v rozporu se zákonem nečinné 18. Soudce Ústavního soudu ČR: a) jmenuje prezident republiky po obdržení souhlasu Senátu Parlamentu ČR b) jmenuje prezident republiky, jmenování ale ke své platnosti vyžaduje spolupodpis předsedy vlády ČR nebo jím pověřeného člena vlády ČR c) volí Senát Parlamentu ČR z kandidátů, které mu navrhne prezident republiky d) volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR z osob, které jí navrhne prezident republiky 19. Nezaměstnanost vyjadřuje podíl: a) nezaměstnaných a populace b) nepracujících a populace c) nezaměstnaných a práceschopné populace d) nepracujících a práceschopné populace 0. Autorem koncepce teorií středního dosahu je: a) V. Pareto b) R. K. Merton c) T. Veblen d) P. A. Sorokin 1. Rostoucí vzájemná propojenost a závislost všech oblastí světa se označuje termínem: a) postmodernita b) industrializace c) urbanizace d) globalizace. Rodina je sociální skupina: a) formální b) velká c) sekundární d) primární 3. Pojem, který přímo nesouvisí s teoriemi sociální stratifikace, je: a) davy b) vrstvy c) stavy d) kasty 4. V politickém systému ČR je prezident: a) součástí tzv. tripartity b) hlavou české katolické církve c) současně poslancem d) vrchním velitelem ozbrojených sil. Termín neviditelná ruka trhu označuje: a) Samoregulační mechanismus b) Způsob českého podnikání, které není k rozeznání od krádeže c) Postavu politika Jelitáře z Aristofanovy komedie Jezdci d) Společné úsilí malé komunity ve snaze o soběstačnost 3 ze

4 6. MERCOSUR je organizace: a) ekonomická b) vojenská c) politická d) kulturní 7. Operace Trvalá svoboda byla zahájena: a) v roce 003 v Iráku b) v roce 001 v Afghánistánu c) v roce 1991 v Iráku d) v roce 003 v Afghánistánu 8. Kdo v současné době není místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR? a) Jiří Oliva b) Lubomír Zaorálek c) Kateřina Klasnová d) Jiří Pospíšil 9. Co výrok Člověk je mírou všech věcí. zjevně neříká? a) Co je pravdivé, je relativní b) Pravdivé je co kdo považuje za pravdivé c) Pravda je objektivní kategorie d) Pravda je věc názoru 30. Autorem díla Kapitál je: a) Miroslav Kalousek b) Friedrich August von Hayek c) Milton Friedman d) Karl Marx 31. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky. a) Kdo z následujících osobností nepatří mezi malíře? Pablo Picasso Georges Braque Richard Wagner Julius Mařák (Richard) Wagner b) V kterém z následujících roků byl natočen americký film Dvanáct rozhněvaných mužů? c) Kdo je režisérem českého filmu Sedmikrásky z roku 1966? (Věra) Chytilová d) Kdo je autorem románu Paní Bovaryová? (Gustave) Flaubert e) Autorem románu Český snář je český spisovatel: (Ludvík) Vaculík 4 ze

5 3. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky. a) Hlavním městem Islandu je: Reykjavík b) Hlavním městem Nového Zélandu je: Wellington c) Který z následujících států je svou rozlohou největší? Ázerbájdžán Kazachstán Turkmenistán Tádžikistán Kazachstán d) Do kterého moře se vlévá řeka Labe? Do Severního moře e) S kterým z následujících států nemá společnou hranici Belgie? Francie Švýcarsko Německo Nizozemí Švýcarsko 33. Pojem fatalismus označuje: přesvědčení o neměnnosti osudu a pasivní odevzdání se okolnostem 34. Který filosof formuloval tzv. mravní kategorický imperativ? (celé jméno) Immanuel Kant Celkové bodové hodnocení písemné části zkoušky: 00 Test obsahuje 34 otázek. Otázky 1 až 30 mají vždy jednu správnou odpověď. Otázky 1 až 8 jsou za bodů, otázky 9 a 30 jsou za bodů. Otázky 31 až 34 jsou doplňovací. V otázkách 31 a 3 je každá dílčí správná odpověď za body. Otázky 33 a 34 jsou každá za bodů. Počítají se pouze správné odpovědi, za špatné odpovědi se body neodečítají. ze

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd. Zadání písemné části přijímací zkoušky

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd. Zadání písemné části přijímací zkoušky Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd Zadání písemné části přijímací zkoušky Studijní program / obor: bakalářský obor Filosofie a společenské vědy Varianta:

Více

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1. Klasické schéma behaviorismu S R (stimulus reakce) se ukázalo býti nedostatečným a přespříliš zjednodušujícím pro vysvětlení lidského chování. Neobehaviorismus proto toto

Více

SUBTEST 1. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce:

SUBTEST 1. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: V š e o b e c n ý p ř e h l e d SUBTEST 1 Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: U každé z úloh 1 až 30 je vždy právě jedna odpověď správná. Za každou

Více

OZ2VCZMZ08DT - 1. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut.

OZ2VCZMZ08DT - 1. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 Vyšší úroveň obtížnosti OZ2VCZMZ08DT OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD DIDAKTICKÝ TEST - vyšší úroveň obtížnosti Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Jaroslav Zlámal Jana Bellová Jakub Haluza Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...7 PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Tereza Köhlerová Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...6

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti

Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti Nikol Cachnínová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ústavněprávní

Více

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Moderní stát vyjadřuje přívlastkem moderní svoji odlišnost od starověkého a středověkého státu a je výsledkem dlouhého vývoje, který postupně

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ učební text Petra Kočiščáková, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

Bohouš a Dáša za lidská práva

Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Materiál vznikl v rámci projektu Světová škola (Global Action Schools). Jeho vznik byl finančně podpořen Evropskou unií a Ministerstvem zahraničních

Více

Všeobecný přehled SUBTEST 1. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce:

Všeobecný přehled SUBTEST 1. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: Všeobecný přehled SUBTEST 1 Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Zopakujte si základní informace a pokyny ke zkoušce: U každé z úloh 1 až 30 je vždy právě jedna odpověď správná. Za každou správně vyřešenou

Více

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Teorie práva. Studenti PF UK

Teorie práva. Studenti PF UK Teorie práva Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie práva, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bakalářská práce Autor: Irena Kreisslová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce:

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta. Zpracovala: Klára Svitáková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Financování zdravotnictví z pohledu pacienta Plzeň 2013 Zpracovala: Klára Svitáková Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004

UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta. Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004 UniverzitaKarlovavPraze Právnickáfakulta Otázkykpøijímacím zkou¹kám proakademickýrok 2003/2004 PRAHA 2003 Základní znalosti hlavních právních předpisů Mezi vnitřní předpisy veřejné vysoké školy nepatří:

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více