17A) Poválená eská oficiální próza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17A) Poválená eská oficiální próza"

Transkript

1 17A) Poválená eská oficiální próza Úvod je spolený pro otázku 17, 18 a návrat k pedváleným demokratickým tradicím nastolení vlád komunist, období politických proces, které se nevyhnuly ani spisovatelm. Nkteí autoi odcházejí do emigrace (Hostovský, Voskovec). V literatue je zachyceno budování socialistické spolenosti, pevládajícím smrem je socialistický realismus postupné uvolování ve vnitním životu zem, ale i v literatue, toto období koní v srpnu 1968 vpádem armád Varšavské smlouvy poátek normalizace v politice i kultue, eskoslovensko vlenno pevn do socialistické soustavy v ele s SSSR a do její ekonomické a vojenské struktury. Mnoho autor zakázáno, nkteí odcházejí do exilu, jiní zstávají doma, ale bez možnosti úasti na kulturním život 1) krátké a kratší prózy o 2. svtové válce a osvobození (více vycházela poezie), próza je odrazem doby, ne jejím hodnocením Jan Drda Nmá barikáda (1946) - autentický a spontánní obraz Kvtnového povstání v 11 povídkách. zápor - náznak schematismu (povídky Vyšší princip, Pancéová pst) Petr Jílemnický Vítr se vrací - o Slovenském Národním povstání Helena Šmahelová 2) rozmach socialistického realismu podle sovtského vzoru (schematismus) - vyznauje se oslavou lidské práce (frézismus), literární pínos nulový. Hlavní hrdina vstupuje do dje vždy, když je teba úinného zásahu, dj se schematizuje, na jedné stran jsou ti, kteí hrdinovi pomáhají a na druhé stran ti, kteí práci narušují a brzdí. Budovatelský román vznikl na základ dívjšího románu sociálního, ve mstech se orientuje na budování tžkého prmyslu a na venkov na kolektivizaci. Antonín Zápotocký Rudá záe nad Kladnem Václav ezá Nástup (1951) - Bitva (1954) - Jan Otenášek Oban Brych - spoleenský román, zobrazuje souasnost, nový typ hrdiny už není primitivní a jednoduchý, ale vyvíjí se. Problém spolenosti a jedince, problém emigrace, bohatý dj a prolínání djových linií, hl. hrdina je bohatý advokát z nižších vrstev,, nerozhodný, zda zstat nebo emigrovat. Ostatní postavy typy z jiných spoleenských vrstev a s jinými názory. Nakonec zstává rozhoduje se pro spolenost zde. Dým bramborové nat Plným krokem Ohlasy 2. svtové války (již ásten hodnotící) Ohlasy února 1948, problémy poúnorové emigrace, kolektivizace Karel Ptáník Roník jedenadvacet - zkušenosti z totálního nasazení, píbh lásky echa Honzíka a nmky Kathe 3) Rozvoj eského historického románu Josef Toman pedevším v anglické dob 1/6

2 Jarmila Loukotková žije v Praze, prozaika, dramatika a pekladatelka. Sousteuje se hlavn na období antiky a stedovku. Ústední téma jejich historických román je osud vyjímeného lovka v djinách, vtšinou tragedie. Není ímského lidu - dramatický román, hlavním hrdinou je básník Petronius, ctitel lásky, umní a krásy. Jeho estnost se odráží od mravního úpadku íma v dob vlády krutovládce Nera Spartakus - román, o vzpoue otrok v ím Smrtí boj nekoní - volné pokraování Spartakuse Pro koho krev - o povstání otrok Navzdory básník zpívá - z 15. století o francouzském renesanním básníkovi Fransoa Villonovi, odpor ke své dob Pod maskou smích - o antickém dramatikovi Terentiovi Doma lidé umírají - fiktivní román z doby úpadku ím. íše kolem r. 100 p. n. l. Helena Lysická - vnovala se dob pemyslovské Václav Kaplický Kladivo na arodjnice (1963) - kniha vypráví o arodjnických procesech na šumpersku, ušlechtilý dkan Lautner vs. krutý a záludný inkvizitor Boblig, zfilmoval Vávra 1969 Oldich Dank zamuje se na dobu Lucemburskou Král utíká z boje Král bez pilby Václav Erben Pamti eského krále Jiího z Podbrad Alexej Pludek prózy inspirované Mikou Waltari Faraonv císa 4) Literatura se židovskou tématikou - petrvává do 90. let 19. století Arnošt Lustig autor próz se židovskou tématikou, léta prožil v koncentraních táborech, v roce 1968 odešel do emigrace a pednáší na univerzit ve Washingtonu. Motlidba pro Kateinu Horovitzovou Démanty noci Noc nadje Ladislav Fuks - nejsouasnjší autor Theodor Mundstock - psychologický popis bázlivého žida pipravujícího se k transportu Spalova mrtvol Jan Otenášek ( ) viz. nahoe dlouholetý funkcioná svazu spisovatek Romeo, Julie a tma (1958) - Jií Weil Život s hvzdou (1949) - o utrpení žid za války, zápas malého lovka s nacistickou silou i vlastní slabostí. Poátky rozvoje psychologického románu v 50. letech Jaroslav Havlíek - podstatná ást díla spadá ped 2. svtovou válku, Helimadoe - složeno z poáteních písmen dcer vesnického doktora) Petrolejové lampy Vladimír Neff ( ) - Satky z rozumu Císaské fialky Veselá vdova Zlá krev Královský vozataj Tináctá komnata (trilogie - 1díl - Královny nemají nohy, 2díl - Prsten Borgi, 3díl - Krásná arodjka) 2/6

3 Bohumil Hrabal ( ) zaíná publikovat, 50. léta jsou nejvtší éroou Bohumila Hrabala, byl vynikající vyprav, povoláním právník, ale vystídal rzná zamstnání (dlník, vypráví, bali starého papíru, kulisák), dílo publikováno ásten oficiáln a ásten v samizdatu nebo v cizin. Perlika na dn - hledání moudrosti, opravdovosti, upímnosti, ili dobrého jádra v lovku Pábitelé - povídky, o lidech zvláštním zpsobem milujících život; pábení = zvláštní zpsob rozprávky s prvky poetismu, surrealismu, naturalismu Postižiny román, spojení groteskní hyperboly a jemné kritiky malomstského zpsobu života, popisuje atmosféru zaátku 20. let v pivovae v Nymburku. Píbh byl zfilmován Jiím Menzlem. Obsluhoval jsem anglického krále - román napsal bhem 18ti dní, píbh pikolíka Jana Dítte, který se rozhodl stát se milionáem. Sen se mu splní díky válené koisti jeho nmecké manželky (kufík známek), ale brzy mu je majetek zabaven a z Dítte se stává osamlý cestá. Slavnosti snženek - povídky, vyznání lásky k životu, pírod, lidem. Inspirováno postavami lidí z chatové oblasti v Kersku, kde sám žil. V pvodní verzi ale text nemsml vyjít a musel být pepracován. Zfilmováno Jiím Menzlem. Oste sledované vlaky próza, pevná djová linie Píliš hluná samota - monolog starého balie papíru Hanti je autorovou životní výpovdí. Han a je typický pábitel. Rukama mu procházejí literární skvosty, které proítá a je tak proti své vli vzdlán. Medituje o lidském život a jeho smyslu. Zfilmovánou Vrou Caisovou. Inzerát na dm ve kterém nechci bydlet Tanení hodiny pro starší a pokroilé 60. léta, velké uvolnní, nastupuje ada nových mladých autor Josef Škvorecký ( xxxx) pochází z Náchoda, v Praze studoval medicínu, ale brzy pešel ke studiu anglistiky a filozofie, pracoval jako redaktor nakladatelství Odeon (pekládal anglické texty), po vydání Zbablc v roce 1958 byl donucen odejít z asopisu Svtová literatural, od roku 1969 je profesorem na univerzit v Torontu, od roku 1971 vede s manželkou Zdenou Salivarovou ( xxxx) nakladatelství 68 Publisher. Zbablci (1958) román, vydání se stalo skandální záležitostí; ukázána druhá strana socialismu v 50. letech, kombinace tématu: spoleenské x válené; Hl. postava Danny Smiický. Rámov považováno za kroniku kvtnová revoluce, duch rádoby heroismu a rádoby vlastenectví. Hl. hrdina vrací dj do doby okupace války všednodennost, popis každodenního pežívání lidí na malomst (Kostelec) a vzepjetí v kvtnových dnech revoluce. Hl. postava je nehrdinský mladý typ, hraje v jazzové kapele, problémy milostných vztah, zajímalo ho, jak vypadá v oích druhých pes tento pohled se dozvídáme, jak vypadalo okolí. Psáno v ich-form on je zárove i vyprav, hovorová e, studentský slang (nové pro 50. léta). Ostatní postavy jsou smšné, za každou cenu se chtí pedvést v dob revoluce, rádoby vlastenectví (starší generace) Tankový prapor (1954, vychází 1971 v Torontu ) román, o vojenské služb v 50. letech omezenost dstojník, ale jejich absolutní moc groteskní, satirický román Natoil Vít Olmer 1991 Prima sezóna soubor píbh z období války; septimán Danny a jeho lásky Sedmiramenný svícen (1964) - próza se židovskou tématikou Mirákl (1972) - politický román, události kolem tzv. ihoš ského zázraku, proticírkevní teror, souasn milostné a pedagogické problémy Dannyho Konec nylonového vku - román Legenda Emoke (1963) - novela orodící se lásce redaktora a krásné, nžné vdovy, znienéješitným uitelem Híchy pro pátera Knoxe (1973) - výet hlavních prohešk proti pravidlm správné detektivky Vražda pro štstí, Vražda se zárukou, Vražda v zastoupení - detektivky Ivan Klíma ( xxxx) po roce 1968 publikoval pouze v samizdatu Mezi temi hranicemi - reportáž Hodina ticha - reportáž Milenci na jednu noc, Má veselá jitra - zachycuje všední problémy disidenta, vtip a originalita Moje zlatá emesla, Moje první lásky Stojí, stojí šibenika (pozdji Soudce z milosti) - román, zážitky z dtství, (koncentraní tábor) i zkušenosti dosplého muže. Láska a smetí - autobiografické prvky Zámek, Cukrárna Miriam, Pokoj pro dva - absurdní dramata s prvky existencionalismu 3/6

4 Milan Kundera studoval filozofickou fakultu UK, kterou nedokonil a vystudoval filmovou fakultu a psobil také jako univerzitní profesor. V 70. letech ztratil zamstnání a od roku 1975 hostuje jako profesor ve Francii. V roce 1979 byl zbaven eskoslovenského obanství. Smšné lásky Majitelé klí - drama s tématem 2. svtové války Žert - román, jehož námtem je život vysokoškolák v dob stalinismu. Ludvík má známost s dívkou Markétou, která odjíždí na školení v dob, kdy chtl jejich vztah zintenzivnit. Dotklo se ho, že mu nepíše. Aby dívku šokoval, napsal ji optimismus je opium lidstva, zdravý dch páchne blbostí, a žije Trocký. Na základ tohoto se odvíjí píbh. Ludvik je vylouen ze školy a byl pidlen k erným baronm. V 60. letech se potká s manželkou svého bývalého pítele který ml podíl na jeho vylouení a chce se mu pomstít, svede mu ženu, avšak pítel mu ješt podkuje, protože se s manželkou již nestýká. Ludvík Vaculík noviná, vychovatel, pedagog, proslulý textem dva tisíce slov V 70. letech organizoval edici Petlice Sekyra - tenásky nároný román, má adu asových rovin, navzájem se prolíná minulost a pítomnost, zachycuje život eského venkova Morata - román eský sná - styl fejeton Srpnový šok - fejetony z roku 1989 Jan Trefulka ( xxxx) zobrazoval obrazy pokivených vztah O bláznech jen dobré (1978) Veliká stavba (1982) - kafkovský píbh o absurdní megastavb strojírenského komplexu, kritika státní neekonominosti, neekologinosti, ale také o fanatismu pisluhova státní moci. Svedený a opuštný (1988) - osud vyhozeného studenta teologie Jií Švejda prozaik 70 a 80. let, kryticky zachycuje cesty mladých lidí za kariérou a komfortem, je také autorem filmových scéná, píše básn, jeho dílo je ovlivnno Páralem Moloch I a II - románový cyklus o litvínovském hokejistovi, zachycuje jeho úspch, zranní, pád a zaazování do bžného života Ota Pavel ( ) sportovní noviná a reportér, redaktor asopisu eskoslovenský voják dva autobiografické povídkové soubory, oba soubory vyšli pod názvem Fialový poustevník Smrt krásných srnc Jak jsem potkal ryby - (Zlatí úhoi) - válená tématika, zfilmováno Cena vítzství - soubor psychologických portrét známých i mén známých eských sportovc, vyzdvihoval pedevším obecn lidské a charakterové vlastnosti. Dukla mezi mrakodrapy Plná bedna šampaského Pohár od Pánaboha Syn celerového krále Pohádka o Raškovi Milan Uhde Hana Prošková - detektivky v jejím díle vystupuje jako hlavní hrdina malí Horác, který díky svým telepatickým schopnostem rozuzlí detektivní zápletku Anna Sedlmaierová Václav Erben djepisné knihy, zpracoval dobu Jiího z Podbrad Pamti eského krále Jiíka z Podbrad Smrt talentovaného ševce - detektiv Michal Exner 4/6

5 Vladimír Páral ( xxxx) Páral ani Hrabal nebyly pvodním povoláním spisovatelé, vnesly do literatury jiný pohled - profesní literatury, inženýr, chemik, prozaik, novátor a autor sci-fi, ve svém díle se zamuje na konzumní zpsob života a malomš áctví, je také autorem sexuáln otevené literatury Veletrh splnných pání - o vedoucím chemické laboratoe - vrostl do stereotypního života; opakování slov, vt, odstavc = opakování životních úkon; zhuš ování výrazu (heslovitost, náznakovost). Jeho zmechanizovaný život naruší píchod opravdové lásky Soukromá vychice Katapult - hrdina ing. Racek Jošt hledá východisko z nudy a tak pomocí 7 inzerát vytváí program nevr se 7 ženami na 7 místech s využitím dopravních prostedk na služebních cestách z Ústí do Brna a zpt, poznává že tímto zpsobem svobodu nezíská a vrací se zpt k rodin, ale náhodn zeme pi katapultování se v letadle Profesionální žena - parodie na milostné romány a jejich tenáe Muka obraznosti Romeo a Julie 2300 (1982) Dekameron 2000 aneb láska v Praze Milenci a vrazi - život jako bezvýchodný kruh, boj o vliv, o moc Mladý muž a bílá velryba - odsouzení životní lhostejnosti, kalkulování, vypoítavosti a prospcháství (Edita), neschopnost pln žít (Viktor Panc), ale i životní ob, touha nco dokázat (Bé a Laboutka) Playgirls I, II romány, erotická tématika, otevenost výpovdi, degradace lásky Zdenk Zapletal ( xxxx) prozaik, publikuje od 80. let Plnoní bžci Kehké zboží Sen na konci rána Nekonený striptýz Valja Stýblová ( xxxx) lékaka, literatura faktu Skalpel prosím (1981) - zfilmoval Svoboda 1986 Mne soudila noc 70. a 80. léta, normalizace, opt socialistický realismus, literatura faktu a vdeckofantastická literatura, poátky najdem již v 50. letech Ludvík Souek Tušení stín a tušení souvislostí Miroslav Ivanov zde se literatura dlí na 3 ásti: a) oficiální - pokrauje trend od 50. let peklady kvalitních autor a dl, ovšem v omezené míe. vládou povolená literatura b) V 70. letech se vedle oficiální literatury objevuje také literatura samizdatová a exilová vydávana v republice v rukopisných a pozdji strojopisných edicích, jejichž organizátory byli publicisté z ad politických disident (Vaculík - Petlice, Lopatka - Expres) c) 90. léta ( ) až souasnost - postmodernistická doba, Sametová revoluce, nástup nové mladé generace, v literatue rozmanitost literárních proud, vznikají nová nakladatelství a jsou vydávány knihy díve zakázaných autor Michal Wieveg ( xxxx) púvodem z Prahy, uitel, redaktor a spisovatel Bájená léta pod psa - obraz eského malomsta ped listopadem a po nm, pekvapující originálním humorem a nápaditou formou. Autobiografie, hlavní hrdina Kvído a jeho dospívání. Nápady laskavého tenáe (1993) - tragikomický píbh lidí, kteí vbec nvdí, že by mli nco hledat. Výchova dívek v echách (1994) - o milostném vztahu uitele s nevypoitatelnou Beátou. Zfilmováno 1997 Koliha. Zapisovatelé otcovské lásky (1998) 5/6

6 Halina Pavlovská ( xxxx) scénáristka, šéfredaktorka asopisu Story, Š astný Jim, televizní show V žit a Banánové rybiky. erpá z vlastního bohatého života, citace. Zoufalé ženy dlají zoufalé vci (1993) Díky za každé nové ráno - zfilmoval Šteindler A zešílí láskou (1995) Radek John ( xxxx) prozaik, filmový scénárista, televizní reportér; zpracovává spoleensky ožehavá témata, chorobné projevy soudobého života (alkoholismus, brutalita, drogy) sociologicko - dokumentárním zpsobem Džínový svt - prvotina obraz mentality mladých lidí 70. a 80. let Memento - varovný román, zachycuje 10 let života Michala Otavy, bývalého studenta a jeho marné úsilí zbavit se drogové závislosti; proces rozkladu osobnosti, prostedí narkoman; líení subjektivních pocit hlavního hrdiny se stídá s odbornými výklady léka - informativnost, dokumentárnost Petr Šabach ( xxxx) Pelíšky (1993) natoil Hebejk Šakalí léta (1993) Jak potopit Austrálii Hovno Hoí 6/6

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

ČESKÁ PRÓZA V LETECH 1948-1968 od vítězného února do okupace komunistická strana u moci

ČESKÁ PRÓZA V LETECH 1948-1968 od vítězného února do okupace komunistická strana u moci ČESKÁ PRÓZA V LETECH 1948-1968 od vítězného února do okupace komunistická strana u moci 1) vývojový proces ideologizace tzv. reálný socialismus umlčení nekomunistické literární kritiky vlna emigrace o

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie J29 Adlová, V ra Jarní symfonie J30 Adlová, V ra že z Flander J31 Adlová, V ra íkáte, abych v il J38 Ajvaz, Michal Zlatý v k J34 Arbes, Jakub Akrobati. Zázra ná Madona J36 Arbes, Jakub Okolí Prahy J33

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Pehled divadelních her Miroslav Oupic

Pehled divadelních her Miroslav Oupic Pehled divadelních her Aktualizace k 1.10.2012 Strana: 1 Profil autora: (16.11.1970, Praha) Dramatik, scénárista a spisovatel. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a kurz Tvrího psaní na soukromé

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

TREZOROVÝ FILM. Ivona Večerková. Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno

TREZOROVÝ FILM. Ivona Večerková. Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TREZOROVÝ FILM Ivona Večerková Gymnázium, Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, Brno Konzultanti práce: Mgr. Dana Tellerová

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více