Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum"

Transkript

1 Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum webové pílohy k lánku Pavel Humpolíek Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Obsah dokumentu: Píloha 1: Analýza Postup uvažování Schéma... 1 Píloha 1a: Analýza Postup uvažování Konkrétní píklady... 2 Popis... 2 Asociace... 2 Symbol... 2 Individuální symbol... 2 Píloha 2: Fantasmatický prostor... 3 Píloha 3: Pehledové tabulky (Fliegner / Ermertová)... 4 Píloha 3a: Vývojová specifika formálních znak dle Höhnové... 4 Píloha 3b: Typické vzorce chování dle Engelsové... 6 Píloha 3c: Prostorová symbolika dle Knehrové... 9 Píloha 4: Protokolování dat Kódování jednotlivých oblastí Kódování syndrom a kategorií Koeficienty Píloha 5: Pehled vulgárních ešení stavby scény Píloha 6: Ukázka kódovacího protokolu Píloha 7: Postupy (techniky) využitelné pi práci se Scénotestem v klinicko-poradenské praxi Kazuistiky Vybraná literatura Píloha 1: Analýza Postup uvažování Schéma Schéma 1: Postup uvažování Interpretace Individuální symbol Symbol Asociace Legenda ke Schématu 2: Základním kamenem procesu uvažování je tedy, pokud možno, dkladný, fenomenologický (oproštný od konotací, hodnocení, význam) popis, který poté umožní s pomocí asociací i symbol nalézat (ozejmovat si) individuální symboly (vnitní svt) klienta. Jedním z cíl pak mohou být interpretace (které však vždy mají charakter pouhé hypotézy) zastešující a integrující pedcházející procesy do komplexnjšího obrazu o klientovi (stejn jako o examinátorovi samotném reflexe/sebereflexe). 1

2 Píloha 1a: Analýza Postup uvažování Konkrétní píklady Popis Klientka postaví na scénu dv figurky (GF a G s aktovkou), piemž figurka GF má pravou ruku vztaženu nad hlavu figurky dívky a GF stojí malinko za G. V takovémto pípad je možno nkolik správných i nesprávných forem popisu. Asociace Trpaslík zahradní trpaslík; ohe (- teplo - požár - žhá)(krb chata prázdniny pohoda); tryskové letadlo; šipka na házení; mrkev atd. áp nosí dti (pro dti asto reálné nikoli symbolické); dravec (žere žáby), velikost (nejvtší opeenec u nás); voda (- žáby beka bažina) (výška jednonohost stabilita) (zkehlost zima); vysoký let Symbol Trpaslík láska, vášnivost, nenávist, krev, bolest, závist (ervená barva); moudrost, starostlivost, trplivost (plnovous); moudrý staeek; zlý sket; mimozemšan; ddeek z pohádky (o mrkvi); neštstí (sádrového ve snu vidti) atd. áp nosí dti; posvátná volavka (Japonsko); majestátnost, nadhled (dlouhé nohy, komín); radost, veselí, bohatství (sná); rodina, štstí; odstup (výška letu); vrnost (povra); osamocenost (nebo párování); nevinnost (barva) Individuální symbol Trpaslík je zcela opomenut pi popisu scény + dodaten je oznaen za zlý a nebezpený symptom, kterého se pacient nedokáže zbavit (paranoia). áp s dlouhými kídly a zobákem jako zlý a nebezpený (symbol otce pro týrané dít); použit jako kolo prvek mobility, pohyblivosti, zmny až impulzivity. DR - pro klientku není lékaem ani prodavaem, ale maminkou (a na další scén starší kamarádkou). Kráva - je divokým býkem, jehož je teba krotit tak, že mu sedí (identifikaní figura) za krkem. Liška - je na jedné scén štírem, který vysteluje jed a na jiné scén - v roli oblíbence (psa) - leží v klín otci, který se dívá na televizi (vytvoenou ze záchodu)...a mnohé jiné. Poznámka: POZOR na kontaminaci (ovlivnní) individuálního symbolu probanda individuálním symbolem examinátora. 2

3 Píloha 2: Fantasmatický prostor (Mucchielle 1960; voln podle Borecký 1974 s. 11) examinátor úsilí a cíle ega pítomnost a její determinanty HL (ZL) Co je vzdálené e g o, ale co dopadá na pítomnost a na aktuální pociování existence. osobní hodnoty SL Strachy, obavy a vnitní starosti e g o. HS (ZS) Aktuální aspirace e g o. Zpsob, kterým e g o zakouší hranice své expanze + pekážky, s nimiž se setkává. S Aktuální pozice e g o. Ego ve svém UMWELT. Sebeujištní. HP (ZP) Pedstavy nadjí v budoucnosti i vzdálený horizont e g o. zámry, projekty, sny SP Projevy vle, pání a intence. Reprezentace blízké budoucnosti. iniciativa ega, kvalita e. angažování DL (PL) Tajná trápení doléhající na e g o. DS (PS) Minimální expanze e g o. Zpsob, jímž se já aktuáln zakouší. DP (PP) Instance ID, které "oekávají" ego. To, co nutn probhne nebo eho má ego aktuální potebu. hlubinné konflikty a úzkosti naléhavé poteby proband Poznámky ke Schématu 3: Vertikáln: S + DS: Zóna projekce ego. viz takto ohraniená oblast ve Schématu 3 Levá: Fantasmatická reprezentace toho, co naléhá na ego, konstanty jeho existence (protovdomí minulosti), Sted: Fantasmatická reprezentace životní cesty, která se rýsuje ego bhem jeho souasné existence (protovdomí pítomnosti). Pravá: Fantasmatická reprezentace pedsevzetí ego, možnosti jeho existence (protovdomí budoucnosti). Horizontáln: Nahoe: Fantasmatická reprezentace úsilí a cíl ego a toho, s ím se stýká. Sted: Fantasmatická reprezentace pítomné innosti a jejich determinant. Dole: Fantasma, která shrnují veškerou iniciativu ego, kvalita jeho angažování. 3

4 Píloha 3: Pehledové tabulky (Fliegner / Ermertová) Píloha 3a: Vývojová specifika formálních znak dle Höhnové Vk Fáze Charakteristika Do 5 let Pedškolní vk Neschopny ješt skutené tvorby scén; pevážn radost z funknosti; animismus; fyziognomický obraz svta. 3-5 let Vk Struwwelpetera Silná afektivní úast na he; absence plánu a stálosti; Motivací jednání je istá radost z funknosti: ízená vnjšími popudy; fyziognomický obraz svta (oživování pedmt), proto neexistuje žádná skutená tvorba scén; není možný obsahový výklad, proto jsou interpretovatelné pouze formální charakteristiky; Upednostování stavebních kostek; jedno- nebo dvojdimenzionální stavby ( ležící domy ). Konec této fáze jako pechod k dalšímu: azení stejnorodého materiálu, to znamená první tendence po uspoádání a ukonování ist impulsivního, bezplánovitého chování; Základní scény obsahují nebezpeí (hrozba sežrání, pop. sežrání zvíaty), proto bývají zvíata pohbívána pod kostky. 6-8 let Vk pohádek Tendence k azení se provádí zejména na zaátku hry tato tendence dostává smysl ( pehlídka, pehled zvíat, stromoadí ): Známka vstupu do stadia akce; figurky nejsou ohýbány, i když si je dít vdomo, že je lze ohýbat; Figurky jsou aktivní; Tendence k deziluzi (dít si uvdomuje, že to jsou figurky-hraky, že krokodýl nemže kousnout atd.); Materiál není již považován za živý (ale spíše poád jen napl srdce, to se projevuje v ostýchavosti, s jakou jsou nkterá zvíata manipulována, stejn tak i v písném rozdlování reálného všedního svta a pohádkového svta divoiny ): žádný animismus, ale již magický obraz svta; Zvíata bývají nejastji ohraniena od zbylého materiálu (to proto, že deziluze je nedokonalá napl srdce, dti si ješt nejsou jisty neživostí materiálu, viz výše); Základní scény existenních ohrožení jsou vytváeny diferencovan (zlá zvíata nejsou již více pohbívána pouze pod kostky, ale jsou zamykána do klecí i uzavených dom); Domy bez dveí a oken nejsou projevem technické nemohoucnosti, ale jsou výrazem magického myšlení dtí; Dochází sice ke tvorb scén, tyto se tvoí spíše náhodn a jsou závislé na nahodilosti materiálu, dosud chybí plánovitost. Tvorba scén; Dílí scény mohou vedle sebe existovat beze vztahu: žádná jednota vyjádení; Vztahy jsou domýšleny až dodaten, nejastji nerozhodn a promnliv, proto mže být identifikace ovlivnna také examinátorem (sugestibilitou); Výklad obsahu je sice možný, ale pouze s nejvyšší opatrností a omezeními. Pokraování tabulky na další stran: 4

5 Pokraování tabulky z pedcházející strany: Vk Fáze Charakteristika 9-11 let Robinsonský vk Vdomá tvorba scén; ásti scén k sob vztah - scéna je významov propojena; Dílí scény jsou minimáln zaazeny pod zastešující pojem ( Škola, Selský dvr ): tvoí spolený svt ; Je sice patrno rozlišení bžného svta a divoiny, ale nemusí být mezi nimi jasný pechod; Stavby dom jsou uvolnnjší (vže, okna, již žádné stechy); Realistický a kritický postoj k hracímu materiálu (vlak je píliš malý atp.); Figurky jsou úeln ohýbány (k držení tla, nikoliv pro gestikulaci; absence úelov podmínných výrazových gest maximáln u nadaných dtí ke konci této fáze); Již žádné pohádkové rysy, nýbrž realistická ztvárnní; Mén celkov-difúzní, a více na jednotlivosti zamené pozorování; což má vliv na tvorbu scén (andlé mají ruce v modlitb, opice žebrá atd.); Chování pi he je z velké ásti ješt stále exogenn ízeno; Nápadná je plnost vystavných scén, ve kterých je spotebován tém veškerý materiál, a asto se šíí až do tsné blízkosti okraj (bývá stavno i pes okraj: Vystupování z rámce není v této fázi žádnou zvláštností/nápadností a je spíše významné, to co dít ponechá stranou, než to, co použije); let Puberta, Vk dospívání Zmnný postoj k testování: rezervovanost až otevené odmítnutí Úsmšné poznámky o materiálu; Plánovaný prbh: Chování je ízeno Já a ne materiálem; Scény jsou chudší: Je použito mén materiálu; kritický výbr materiálu dle uritého plánu tak, že scény psobí chudším dojmem než u pedchozích vkových skupin; Individuální zvláštnosti vystupují v popedí a zastiují vkov specifické; Hrací plocha je pojímána jako jednotný prostor - to znamená, že nejsou žádné vedle sebe ležící jednotlivé scény, ale jednotná scéna s vnitními vztahy a vznikají též vnitní a ne pouze vnjší vztahy mezi osobami: Existuje vnjší a vnitní vztah ve scénách; Figurky jsou ohýbány ve výrazová gesta: Žádná snaha po realistitjším a vrnjším ztvárnní skutenosti: Skutenost je naznaena stylizovan (pars pro toto - dva stromy znázorují les, jedna kostka znaí ze aj.); Scény zohledují estetické momenty (nap. symetrie barev a formy). 5

6 Tato tabulka uvádí ve strunosti Fliegnerv "peklad" výzkumu Höhnové (Fliegner 1995, s ). S nkterými výroky lze polemizovat a rozhodn neplatí absolutn (nap. "Již žádné pohádkové rysy, nýbrž realistická ztvárnní" - ve vku 9-11 let je velmi diskutabilním zjištním) - je to zejm dáno pedevším datem uskutenní výzkumu Höhnové (1951). Také proto je nutno tabulku brát jako pouhý nástin a osnovu k tomu, aby si ji každý dle svých vlastních zkušeností - posléze doplnil i upravil. Píloha 3b: Typické vzorce chování dle Engelsové Engelsová vypracovala vzorce chování pekraující vývojové stupn. Její práce patí k prvním pokusm o vytvoení formálního vyhodnocení, nikoliv symbolicky-obsahového, nýbrž dynamicko-charakterového (Engels 1957, cit. dle Fliegner 1995, s ). Engelsová rozlišuje 4 typické vzorce chování pi administraci Scénotestu (shrnuto v tabulce): Vcn-plánující typ chování se vyznauje klidnými a koordinovanými pohyby. K uchopování materiálu dochází exaktn a uspoádan. Jednání je reflexivní. Dti tohoto typu pemýšlejí ped tím, než uchopují materiál nebo staví. Jejich vystupování je sebejisté, jsou málo sugestibilní. Hra je tmito dtmi chápána jako úkol a neochvjn pokraují až do koneného finálního stavu. Ke he, stejn jako ke svtu kolem sebe, si drží uritý odstup. Kontakt se svtem stojí v pozadí - když je vnímán, tak jen jako chtní vcí. Výstavba scén se vyznauje jasným rozdlením a tvarováním podstatností stejn jako smysluplným spojením a vše spojujícím, nadazeným, finálním cílem (úhlem pohledu). Hravý typ chování je poznatelný menší schopností dítte ovládat motoriku. Avšak tyto dti jsou klidné a vyrovnané i pi neúspchu. Ve stedu pozornosti se nachází jejich zaujetí a práce s testovaným materiálem. Mohou se zahloubat a pln se ponoit do svého svta hry. Materiál je znovu a znovu prozkoumáván, a pokaždé se zdá nové objevené stejn velké. Zvláš zajímavé pro tyto dti jsou jednotlivé malikosti materiálu. Ve stavb scén jsou upednostovány figurky. Spontánní projevy jsou nejastji emocionáln zabarvené. ( Není ta panenka sladká! ). Dti této skupiny si utváí pi uklízení materiálu vlastní postoje, nepociují to jako nepíjemnou povinnost, nýbrž se jim zdá, že je to souástí hry. Se stejnou láskou a pelivostí s jakou se chovaly k materiálu pi budování scény, ukládají ho zpt do krabice a mže se jim klidn ponechat volnost. Pro n to patí jednoduše k vci. Nadazený, dohlížející zorný úhel (stanovisko) nelze ve stavb scén nalézt. Mnohem astji zde vznikají zas a znovu dílí cíle, které jsou opt zapomenuty a nahrazeny novými. Dti sáhnou po materiálu a teprve následn je napadne njaká možnost jeho použití. Proto, že stále vznikají nové dílí cíle a jsou zapomínány 6

7 a znovu vznikají, nachází tyto dti jen stží njaký konený stav, ve kterém by mly pocit, že jsou hotovy, takže je as hry (stavby) delší než u první skupiny. Engels oznail další skupinu jako typ chování pudov (instinktivn) - snaživý (piinlivý), pojmem, který se dnes již nepoužívá a který by možná mohl v bžném jazyce vést k nedorozumní. Dnes by se tento typ nazýval spíše jako hyperaktivní. Takové dti jsou velice neklidné. Bhem stavní neustále vstávají a lezou na jiná místa k sezení, obchází svj výtvor. Jsou v neustálém impulsivním pohybu. Bez pestání hovoí a spontánn sdlují své myšlenky. Pi protokolování je to pak tžké. Takovéto chování se projevuje i bhem vlastní výstavby scény. Dti staví asto i pes okraj víka (hyperproduktivní pesahování rámce). Dti jsou bhem stavní orientovány neustále na ven. Akoliv nikdy zcela neztrácejí z oí plán, zámr stavby, jsou nanejvýš citlivé na vnjší podnty. Proto nejsou asto ve stavu, aby utvoily skutenou vazbu k materiálu, jejich hra zstává povrchní. To se ukazuje v mén peliv provedené stavb a také v absenci vlastních nápad. K pedmtm hry (hrakám) si vytváí asto subjektivní stanovisko ( To se mi líbí. ; To bych chtl mít. ) Dti utlumeného (mrzutého) typu chování jsou zdrženlivé a distancované. Množství (plnosti) materiálu se spíše polekají, než že by se tšily. Sedí delší as ped tím, než si nco vezmou a když již nco uchopí, uloží to ihned zpt nebo s tím váhav, nesmle a s pílišnou opatrností manipulují. Pouze obasn použijí figurky a jejich ohýbání nepichází v úvahu nejastji vbec. Dti nemývají vtšinou žádné nápady a vzhled scény je spíše skrovný. Krom chybjícího kontaktu k materiálu chybí také vztah k vnjšímu svtu. Chybí spontánní projevy. Tyto dti visí nešastn mezi hrou a momentálním dním (svtem) okolo. Nesblíží se s žádnou stranou a nejsou s žádnou vnitn spojeny. 7

8 Tabulka 1: Shrnutí výsledk Engelsové (cit. dle Fliegner 1995, s. 24) Charakteristika Motorika Uchopování materiálu Styl jednání Vcn plánující (I+II) Zvládnutá, koordinovaná Exaktní, poádné Hravý Pudov-snaživý Utlumený Sleduje pirozenou touhu po pohybu Pozorné, obas nešikovné Spontánní, Reflexivní, orientovaný na cíl Vystupování Sebejisté, klidné Vyrovnané, pátelské zaujatý, vytrvalý Vyjadování Obasn, když už, tak vztahující se k vci Emocionální Chápání hry Úkol, Dílo Radost a ponoení se do innosti vetn uklízení Mnoho pohyb, impulsivní pohyby Pomalá, váhavá Pevné; manuáln Pozorné zruné Prudký, netlumený Nejistý Sebejisté, nenucené Málo perušovaný proud ei Extravertované, chybí veškerá vážnost Kontakt se svtem Sekundární Sekundární Primární, ( estrádní typ ); já-centrovaný Charakteristika scény Primární kontakt s materiálem Jasné rozlenní (strukturované); Dobrý kontakt s realitou; smysluplné vztahy; sch. celkového pohledu - nadhled Prohlédnutí materiálu ped použitím na scén Jsou upednostovány figurky; promující se dílí cíle Každý prvek materiálu znovu a znovu objevován s novou radostí; obzvláš zajímavé jsou malikosti; funkní pijímaní vztah Silná tendence šíit se mimo rámec; nižší starostlivost o provedení; chybjící nápady Povrchní, centrovaný na ven; netrplivý, aby se mohl zmocnit všeho materiálu, ale souasn se dá rozptýlit vnjšími popudy nebo novými hrakami; vrací se ale vždy zpt ke svému zámru Klidné držící se zpt žádné Snaha ídit se instrukcemi: Slabá vazba jak k materiálu tak k vnjšímu svtu (visící mezi hrou a svtem okolo) Žádný Slabá tvorba scén, slabé používání figurek, žádné ohýbání figurek, žádné nápady Nejdíve prohlédnutí (spíše jen okouknutí); zdrženlivý 8

9 Píloha 3c: Prostorová symbolika dle Knehrové Citováno dle Fliegner (1995, s ) zde lze nalézt i podrobnjší výklad k údajm v tabulce. Kategorie Subkategorie Vývojový stupe Výkladové relace Využívání prostoru vlevo vpedu vyjádení výchozí situace (Wittgenstein, 1957); u chlapc astjší (von Salis, 1975); v klinických skupinách astjší (von Salis, 1975) vpravo vpedu akutní konfliktní situace (Wittgenstein, 1957) vlevo vzadu divák (Wittgenstein, 1957) vpravo vzadu plánování do budoucna (Wittgesnstein, 1957) rohy útoišt (Doron, 1983) (zdraznní periferie) Zdraznní oblastí vlevo stagnace sil, pasivita, regrese, bezradostnost (Knehr, 1961); náležející do minulosti (Doron, 1983) vpravo vývoj sil, aktivita (Knehr, 1961); náležející do budoucnosti (Doron, 1983) uprosted aktuáln významné (stedová tendence) periferie (okraj) zábrany, žádné sebevdomí (Engler, 1972); strach (Biermann, 1969, 1970); neurotický (von Salis, 1975) Vertikální dimenze výška chlapci staví astji do výše než dívky (von Salis, 1975) neporušený vztah výška-základna snaha mít pevahu nad ostatními, snaha stát nad ostatními (Knehr, 1961) ctižádost (Biermann, 1969, 1970) porušený vztah výška-základna kompenzace, poukaz na konfliktní situaci (Knehr, 1961) hloubka p. jeskyn, tunely, svah; odpovídá zdraznní levé strany; viz výše (Knehr, 1961) Paralelismus (azení) pechodová fáze mezi 5 a 6 lety první tendence po uspoádávání, upuštní od ist impulsivn-pudového chování (Höhn, 1951) 6-8 provází nejastji zaátek hraní (Höhn, 1951) > 8 poukaz na afektivní zanedbávání v raném dtství 1 perserverace ást organického syndromu (používání mnoha prvk, hra, která odpovídá mladšímu vku, azení, nepozorné pekraování hranic. Ale: ty samé kombinace platí také pro dti vývojov opoždné, zanedbávané, bez organických poškození!) 2 Pokraování tabulky na další stran: 1 Nelze diagnostikovat pouze na podklad administrace a vyhodnocení Scénotestu. 2 V tchto pípadech je samozejm nutné využít specifické diagnostické metody. 9

10 Pokraování tabulky z pedcházející strany: Kategorie Subkategorie Výv. stupe Výkladové relace Zacházení s hranicemi zesílení hranic 6-8 výraz magického myšlení tchto dtí ( zlá zvíata v kleci; Höhn, 1951) >8 na zaátku stavní; pozdji poukaz na eventuální úzkost, rozpaky (Knehr, 1961); zstane-li ohraniení nadále: zaclonní proti svtu (Knehr, 1961), uzavíraní se až charakterové opancéování jako obranný mechanismus pekraování hranic pimené vku (Höhn, 1951; von Salis 1975), proto také pop. práv proto poznamenat, co je vynecháno nepozorné schizofrenie, ást organického poškození mozku (viz vyše: Paralelismus-perseverace; G. a R. Biermann, 1961; Biermann, 1970) antisociální 4 jednání, které nechce nebo nemže dodržovat sociálním uspoádáním stanovené hranice hyperproduktivní rozšíení scenérie z dvodu velké produkce myšlenek (Knehr, 1961) cenzurované tabuizované a z dosahu vdomí držené vci jsou posazeny vn (proto nezávislé na potu pedmt použitých ve scén; Knehr 1961) Používání materiálu vyhýbání se (= ponechání materiálu v krabici) odpovídá cenzurujícímu pekraování hranic Poet figurek žádná 6-8 porucha soc. kontaktu (von Salis, 1975; také u pemíry-mnoha figurek!) málo 9-11 pimené vku (Jaide, 1953) mnoho > 11 pimené vku (Jaide, 1953) porucha pi kontaktu (von Salis, 1975; také pi nedostatku-žádných figurkách!) Využití prostoru ne pes celý prostor min. prázdný kvadrant doplování materiálem po vlastním dokonení scény úzkostný, depresivní, bojácný, zdržující se v ústraní (Knehr, 1961); emoní deprivace v raném dtství (von Salis, 1975) slabé Já (Knehr, 1961) Pokraování tabulky na další stran: 3 Materiál mže však také být - díky slabšímu potlaení - nejprve pipuštn (postaven na scénu), a teprve poté je mu bránno - a to ješt ne úpln (není položen zpt do bedny, ale mezi krabici a stavební plochu), to znamená, že tabuizovaný materiál je již piblížen ke scén, takže by bylo vhodnjší oznait takovouto situaci spíše jako piblížení se hranici (pop. scén). 4 Oznaení antisociální, hyperproduktivní a cenzurovaný bylo zavedeno Fliegnerem (1995). 10

11 Pokraování tabulky z pedcházející strany: Kategorie Subkategorie Vývojový stupe Výkladové relace Tvarování figurek žádné do 8 Pimené vku (Höhn, 1951) k postoji 9-11 Pimené vku (Höhn, 1951) pro gesta od 12 Pimené vku (Höhn, 1951) Poet pedmt strach, úzkost, obrany, depresivní nálady minimální úsporný <12,>15 utlumený, zabrždný, depresivní nálady, pekážky ve výkonu (von Salis, 1975) mnoho <9,>11 hyperaktivita; kompenzace strachu skrze euforické naladní; porucha pi kontaktu velkého a tžkého stupn; afektivní zanedbávání v ranném dtství (von Salis, 1975) slabé Já (Knehr, 1961) Doplování materiálem po dokonení scény Identifikaní figury 6-8 Vulgární ešení 5 1,5,6,9 2 15, zanedbávání 3-9, 22 bez figurek; 2, zídka (Jaide, 1953) astji (Jaide, 1953) u chlapc astji než u dívek, pohotovost k identifikaci zejmé stoupá s mírou inteligence (Jaide, 1953) index sociability (Kächele-Seegers, 1969) etnjší pi enuréze (Kächele-Seegers, 1969) etnjší pi enkoprézí (Kächele-Seegers, 1969) mén u enkoprézí (Berger a Rennert, 1956; Kächeleseegers, 1969) etnjší u adipositas - obezity (Kächele-Seegers, 1969) mén u adipositas - obezity (Kächele-Seegers, 1969) zvýšeno u astma (Biermann, 1969; Kächele-Seegers, 1969) Pokraování tabulky na další stran: 5 Dobe pizpsobené dti, dti zalenné do soc. skupin vykazují práv tak více obecných ešení jako dosplí, kteí stojí obma nohama na zemi. Kächele-Seegersová ukázala, že v uritých klinických skupinách se obecná ešení vyskytují astji (Kächele-Seegers, 1969). Nalézá-li se v jedné scén více takových obecných ešení, nesmíme se nechat svést k rychlým závrm. Z volby uritých obecných ešení by se nemly init pímé dg. závry (Scénotest není ryzím diferenciáln diagnostickým nástrojem!). Rovnž je vhodné zdraznit, že vulgární ešení nelze v žádném pípad považovat za znak nižší inteligence. Vulgární ešení jsou výlun znaky pizpsobivosti svtu (tzv. kontakt s realitou). 11

12 Pokraování tabulky z pedcházející strany: Kategorie Subkategorie Výv. stupe Výkladové relace Originální ešení 6 Inteligence patologie jiné kvalifikovaná inteligence (Fliegner, 1993; Melamed- Hoppe, 1969); bohatá fantazie (Biermann, 1970; Fliegner, 1993) jak výše jak výše, demonstrace inteligence není jediným významem, je to mimo jiné též známkou poruchy (lehký konflikt až tžká porucha; Fliegner, 1993) nejednoznan pidlitelné k jedné z obou kategorií intel./ patol.; demonstrace inteligence v menším mítku (Fliegner, 1993) Dynamismy centrování intrapsychická naptí (Fliegner, 1993) asto je scenérie v centru objektivního nebo subjektivního prožívání (Fliegner, 1993) tendence k pohybu doleva doprava doprosted 9-14 astji (von Salis, 1975) regresivní tendence (pasivní figury; Knehr, 1961) progresivní tendence (aktivní figury; Knehr, 1961) Já-požadavky (Já-ideál, toužený obraz sebe sama; Knehr, 1961), draz na prostedek Pestavby cenzurou podnícené zbourání scény, prbžný obraz scény je necenzurovaný, nová stavba (konený obraz scény) již je cenzurovaný (obrannými mechanismy) (Fliegner, 1993) POZOR NA SCHEMATINOST - tabulkové uspoádání a strunost mohou svádt ke zjednodušenému a zkreslenému nadinterpretovávání! Sama Knehrová k této tabulce píše své varování:...tyto výklady nesmí být pebírány mechanicky, nýbrž tak, že nalézají svj smysl ve vztahu ke smyslu celku (Knehr 1961, s. 29). 6 Originální ešení poukazující na kvalitní inteligenci. Jsou nejastji realistické, proveditelné a znaí zdravou produkci myšlenek (jako nap. ešení: hoch trhá jablka z jablon; speciální vlaková tra; muž stojící (!) na pop. ped WC). Na patologii poukazující originální ešení jsou jiné kvality. Tyto kombinace se zdají být zvláštní, psobí podivuhodn a svérázn, a odlišují se od souvislostí jiných ástí scény. asto to jsou izolované, malé a ješt menší scény (jako nap.: dít strené hlavou do záchodu; krokodýlovi je ustláno na kožešin; kožešina bez nábytku - jako restaurace). Takováto ešení jsou potom indikátory patologické produkce myšlenek a vyvozují se z nich závry o druhu a eventuáln též o píin poruchy. Nemohou-li být originální ešení zaazena jednoznan do jedné z tchto dvou kategorií, tvoí kategorii tetí, kategorii zbylých originálních ešení (nap.: muž se džbánem na lehátku; ošetovatel zvíat s kufrem v podpaždí). 12

13 Píloha 4: Protokolování dat Kódování jednotlivých oblastí Kódy jednotlivých oblastí, oznaení kódu, jeho popis, kritéria a forma kódování jsou v pehledu uvedeny v následující tabulce: Tabulka 2: Oblast Kódování anamnestických údaj Kódované prvky oblasti Nmbr Poadové íslo probanda. Popis, kritéria a forma kódování Vek Vk probanda. Pohl Rod probanda. Dg Diagnóza - jako 1 u dtí z DD. Kódováno kvalitativn, takto: 1 - úplná rodina; 2 - žije jen s matkou; 3 - žije jen s otcem; 4 - žije bez rodi, sirotek; 5 - žije s Rodina prarodiem nebo prarodii; 6 - v pípad jiného než prvního manželství alespo jednoho z rodi; 7 - umístní v náhradní rodin - proband byl pln adoptován. Kódováno kvalitativn zlomkem vyjadujícím poet dtí v rodin, Sourozencilomený poadím probanda mezi sourozenci (poítáno od nejstaršího). Bydlišt Kódováno kvalitativn, takto: 1 - rodinný dm; 2 - byt. Kresba Scénotest KRESBA STnmbr Nazev Cas Kde start Cim start Tato poznámka byla do kódovacího protokolu umístna pouze v pípad, kdy byla probandovi administrována i kresebná diagnostická metoda. íslo, poadí scény, kterou proband postavil ve výzkumné situaci (tedy první, nebo druhá - pípadn tetí - scéna v poadí). Název, kterým proband oznail odpovídající scénu. V pípad selhání (tedy nepojmenování scény probandem) bylo jako 0. Doba, po kterou proband scénu stavl - od konce istrukce po probandovo oznámení o ukonení stavby. Oznaení místa, kde proband zaal se stavbou scény (užíváno oznaení vycházející z formální analýzy scény). Oznaení pedmtu, který proband umístil jako první na scénu, pípadn i který jako první uchopil, oznail a posléze vrátil zpt do krabice. Pokraování tabulky na další stran: 13

14 Pokraování tabulky z pedcházející strany: Identifikaní figura - oznaení pedmtu, se kterým se proband Scénotest IF identifikoval (spontánn nebo po dotazu examinátora). V pípad, kdy identifikaní figura nebyla probandem urena, bylo jako 0. Bylo jako 1, když na první i druhé scén proband jako Stabilni IF svou identifikaní figuru oznail tentýž pedmt; a jako 0, když k tomuto nedošlo. Perseverace Bylo jako 1, když název nebo téma první i druhé scény tematu bylo významov podobné; a jako 0, když tomu tak nebylo. Píbh byl zapisován v prbhu administrace. Analýza píbhu je Inquiry implicitní souástí interpretace a diskuze v empirické ásti disertaní Pribeh / Popis práce a také kapitol o obsahové analýze v teoretické ásti disertaní práce. Typ kódování Sumární Figurky Poet lidských figurek na scén (max. 17). kódování (dáno soutem výskytu jednotlivých prvk na scén) Duální kódování (1 = pítomnost; 0 = nepítomnost kódovaného detailu) Zapsán poet velkých kostek na scén: bloky velké (max. 4); bloky Kostky - velké podéln plené (6); bloky malé (3); bloky malé podéln plené velke (4). Maximální poet tedy 17 kus. Zapsán poet stedn velkých kostek na scén: bloky tvercové (ervené) (max. 4); bloky tvercové (žluté) s trojúhelníkovým K. stredni výezem (2); válce (zelené a ervené) (8). Maximální poet tedy 14 kus. Zapsán poet stedn velkých kostek na scén: žluté váleky (max. K. male 9); ervené hranolky (11); zelené hranolky (5). Maximální poet tedy 25 kus. Zvirata Poet zvíecích figurek na scén (max. 13). Použití alespo jednoho pedmtu systematizovaného jako Symbol symbolický (trpaslík, andl, snhulák). Kódováno sumárn - tedy maximáln 3 kusy. V pípad umístní nkterého z tchto pedmt na scénu: pohárky, Oral džbán (s/bez uzávru), koj. láhev, miska, ovoce. Kódováno sumárn, tedy maximáln 17 kus. V pípad umístní nkterého z tchto pedmt na scénu: WC, Anal noník, košt, vdro, džber. Kódováno sumárn, tedy maximáln 5 kus. Obecné, vulgární odpovdi. Kódováno duáln (1 v pípad pítomnosti a 0 v pípad nepítomnosti V detailu na scén) a V identifikováno na podklad zjištní a sumarizace Biermanna (1956; viz odpovídající kapitola v teoretické ásti disertaní práce). Orig. Originální, neobvyklé odpovdi. Kódováno duáln (1 v pípad pítomnosti a 0 v pípad nepítomnosti Orig. detailu na scén). Skupina 1 a více pedmt, které mají jasn vymezen i spolený Ostruvkovani osud, ímž se vymezují vi zbylým ástem scény. Ohraniceni 1 a více pedmt, které mají jasn vymezen prostor na scén (nap. pískovišt, rybník apod. 14

15 Duální kódování Kvalitativní kódování specifické kódy pro každou kategorii v pípad nepítomnosti kódované kategorie, bylo jako 0 Jestliže i pedmty umístné v blízkosti scény jsou probandem Hranice považovány za její souást. Více než polovina figurek na scén - bez udání dvodu - nestojí ani Lezici figurky se neopírá o stavbu. Rohovani Stavba v rozích - diagonální uspoádání scény. Jakákoli scéna, v níž je zachycena havárie, neštstí, zranní, smrt Crash ap. Jestliže na scén je pítomna stavba v pdorysu ("ležící dm" Plosnost apod.). Dv a více horizontálních rovin na scén; ti a více podlaží u staveb Vrseni typu domu. V prbhu výstavby je postupováno osov i diagonáln soumrn Soumernost minimáln ve dvou pípadech (= min. tyi pedmty). Ostrvkování figurek/figur. Jestliže lidské i zvíecí figurky jsou na Skupinkovani scén umístny tak, že vytváí skupinu (složenou minimáln ze tí sourodých - tedy bu jen lidských, nebo jen zvíecích - figurek). Krava Pítomnost figurky krávy na scén. Pítomnost alespo jednoho z následujících uspoádání na scén: Bezpeci pes+kožešina, miminko+kožešina, figura+kožešina. Pítomnost alespo jednoho z následujících uspoádání na scén: Rodinnost slepice+kue nebo kuata, prase+sele. Diamanty Pítomnost alespo jednoho ze dvou diamant na scén. Kódováno kvalitativn: 1 - rod. dm; 2 - jakýkoli dm; zícenina; 3 - brána; 4 - postel, stl i židle; 5 - plot; 6 - jiná stavba; 7 - cesta, koleje. Stavba V pípad pítomnosti více staveb na jedné scén bylo využito kód pro každou stavbu jednotliv a tyto kódy byly oddleny árkou. Pdorys Vztahy Kódováno (viz ísla v závorkách) v pípad, kdy prostor znázoruje vnitní vybavení i život v dom (1) nebo na zahrad (2) nebo jinde - nap. ve škole (3). Kódováno, jsou-li na scén jsou vyjádeny vztahy mezi figurkami i zvíaty, a to takto: 1.xy - rodina, 2.xy - píbuzní, 3.xy - pátelé, známí, kamarádi, 4 - neupesnno; x: 0 - neudána pislušnost, 1 - vlastní, 2 - cizí; y: vztah 0 - neutrální, 1 - pozitivní, 2 - negativní. V pípad, kdy v prbhu stavby došlo k alespo jedné výraznjší zmn v tématu i stavb na alespo jedné tetin plochy scény. Kódováno ve dvou variantách: 1 = klidné, rozmyšlené, adekvátní; 2= Pestavby Keslo zbrklé, rychlé, unáhlené, bez rozmyslu. V pípad užití duálního kódování (1/0) vždy s verbálním popisem situace pro možnost pozdjšího kvalitativního odlišení pozorovaného chování. Kódováno 1.x, jestliže bylo pítomno na scén keslo, piemž na míst.x je oznaení figurky (dle kód v obsahové analýze) na nm sedící. Pokraování tabulky na další stran: 15

16 Pokraování tabulky z pedcházející strany: V pípad pítomnosti vlaku na scén bylo následovn: 1 - smující zleva doprava, 2 - sm. zprava doleva, 3 - sm. zdola nahoru, 4 Vlak - sm. shora dol, 5.x - špatn zapojen, piemž na míst x je kod smru lokomotivy. Jestliže byl na scénu umístn krokodýl, bylo dle tchto parametr: 1 - oznen jako hodný, dobrý krokodýl, nebo to takto Krokodyl vyplynulo z píbhu i kontextu scény, 2 - zlý, agresivní, spatný, 3 - nebylo probandem ureno. Pi pítomnosti figurky housera na scén takto: 1.x - figurka Houser oznaena probandem jako houser, 2.x - husa, 3.x - jiné zvíe; x: dobrý(1), zlý(2), neureno(3). Je-li na scén pítomna miska, jsou zohledovány dva aspekty: 1 - s Miska ovocem, nebo jako miska pro zvíe; 2 - prázdná ve spojitosti s figurkami. Skládací lehátko bylo vzhledem ke dvma aspektm: bylo-li Lehatko složeno správn (1), nebo nesprávn (2); a doplující kód.x pro oznaení figurky na n probandem umístné. Kódováno kvalitativn jestliže na scén byly umístny následující pedmty, a to takto: žlute ostré kostky postavene jakoby "královska Hyster koruna" (1), reklamní sloup (2), opice (3), opice na strom (4), Princezna, Princ (5,6). Jestliže byl televizor použit jako TV, pak bylo jako 1, jestliže TV v jiném významu (krb, stolek apod.) pak jako 2. Nebyl-li na scén TV pítomen, bylo jako 0. 16

17 Kódování syndrom a kategorií Kódované kategorie a syndromy byly pevzaty z výzkum Englera (1972) a Ermertové (1997), piemž Ermertová pi svých závrech vycházela z výzkumu Salise (1975). V následující tabulce jsou uvedeny zdroje pro kategorizaci, oznaení kódovaných syndrom a kategorií, popis a kritéria tohoto kódování a také poznámka týkající se formy kódování. Tabulka 3: Zdroj pro kategorizaci Syndromy cit. dle Engler (1972) Oznaení Popis a kritéria kódování Poznámka Sy. orality Syndrom orality (scény s jídlem, používání nádob na pití, žeroucí zvíata, touha po jídle a používání ovoce). Falický syndrom (syndrom výkonu: školní tabule a Sy. falický všeobecné používání materiálu; syndrom ctižádostivosti: vže, princezna; auto a vlak a vystupování z rámce). Syndrom regrese (smování uspoádání vlevo, andl, Sy. regrese kojenec, kožešina, scény se sezením, scény se spánkem a sezením). Sy. agrese Syndrom agrese (krokodýl, houser, liška). Sy. strachu Syndrom strachu (policista, klepaka na koberce, strach ze zvíat, strach z prázdnoty (horror vacui), obranné stavby resp. stavby pevností, ohraniování). duáln (1/0; pítomnost/nepít.) duáln duáln duáln duáln cit. dle Ermert (1997) na podklad výzkum Salise (1975) Pedmt Figurek Prostorvolný Periférie Centrum Plení Kvadranty Poet všech pedmt umístných na scén, pípadn piazených ke scén probandem (nap. je-li stavno i mimo okraj scény). Poet všech lidských figurek umístných na scén, pípadn piazených ke scén probandem (nap. je-li stavno i mimo okraj scény). Ponechání volné plochy v rozsahu nejmén jednoho herního kvadrantu. Zdraznní periférie hrací plochy. Zdraznní centra hrací plochy. Zdraznní levé, pravé, spodní i horní poloviny. Za zdraznní jedné poloviny je považováno, když vtšina, tedy pes dv tetiny, pedmt je umístna na jedné polovin. Pi nejistot týkající se zdraznní jednoho kvadrantu se poítá takto: Pokud se v nejobsazenjším kvadrantu nachází nejmén o 50% pedmt více než ve druhém nejobsazenjším (který je tedy poítán jako 100%), je toto kritérium splnno. Zdraznní levého i pravého dolního kvadrantu;zdraznní levého i pravého horního kvadrantu. Pokraování tabulky na další stran: sumárn (íslo vyjadující poet) sumárn duáln duáln duáln duáln duáln 17

18 Pokraování tabulky z pedcházející strany: Kategorie Oznaení Popis a kritéria kódování Poznámka Rovnomrn Pedmty a figurky jsou rovnomrn rozdleny po ost celé hrací ploše. duáln Kritérium bylo splnno, když byla njaká plocha ze Ohraniová tí stran ohraniena kostkami i sloupy (pop. pi ní ásteném uzavení kruhu, zasahujícím nejmén 270 stup). duáln Centrování Okraje Navršování Vyvýšení Paralelismu s Alespo dv tetiny všech figurek a zvíat jsou natoeny obliejem, pop. tlamou i zobákem, do jednoho bodu; pop. se figurky dívají jedním smrem. Jestliže kterýkoli pedmt je umístn mimo okraje hrací plochy (víka). Vertikální navršování pedmt. Jsou-li pedmty (nap. kostky, zvíata apod.) postaveny (na sebe) vyšší, než je figurka dosplého. Figurky lidí i zvíat jsou umístny na vyvýšených místech. Alespo dvakrát výše, než by mly hlavu, kdyby stáli pímo na podložce, scén. Extrémní paralelismus; Pevažující vtšina všech pedmt vetn figurek musí ležet paraleln k sob podél své podlouhlé osy i být k sob natoeny asi tak zpli v pravém úhlu. duáln duáln duáln duáln duáln Poznámka: Pro všechna duální kódování v kategoriích a syndromech postauje výskyt nejmén jednoho z udávaných detail, prvk scény. Koeficienty V Tabulce 4 jsou uvedeny jednotlivé koeficienty, jak byly použity ve výzkumu Humpolíka (2004). V rámci kódovacího protokolu byly zaznamenány i poznámky examinátora (viz Tabulka 9). Tabulka 4: Koeficienty Vzorec pro výpoet Poznámka Figur % 100 KRÁT [Poet figurek na scén] DLENO [PBK] Blocks % 100 KRÁT [Souet všech kostek na scén] DLENO [Souet všech pedmt na scén] Agr % 100 KRÁT [kód Agr] DLENO [PBK] Oral % 100 KRÁT [kód Oral] DLENO [PBK] Anal % 100 KRÁT [kód Anal] DLENO [PBK] Symbol % 100 KRÁT [kód Symbol] DLENO [PBK] PBK je poet všech pedmt na scén po odetení potu všech kostek na scén 18

19 Píloha 5: Pehled vulgárních ešení stavby scény Tabulka 6: Orientaní pehled vulgárních ešení u jednotlivých autor (cit. dle Ermert 1997, s. 73) Biermann 1956 Harnack&Wallis 1954 Jaide Miminko i dít na kožešin Miminko na kožešin Miminko na kožešin 2. Miminko i dít na záchod Záchod a miminko 3. Miminko s lahví i noníkem 4. Lehátko a kožešina s babikou, matkou/díttem, miminkem Babika na lehátku Lehátko a kožešina 5. Služebná s domácím náiním 6. Matka s díttem 7. Rodie s díttem 8. Služebná s díttem 9. Rodie Otec a matka 10. Prarodie Ddeek a babika 11. Skupina dtí pi he 12. Andl u miminka 13. Stl, ubrus, nádobí Stl, ubrus, nádobí 14. Trpaslík v lese Skítek v lese Skítek v lese 15. Andl na steše Andl na zdi 16. Ze, sloupy 17. Auto a garáž Auto a garáž 18. Auto na ulici, silnice, most Silnice, most, policista 19. Liška v lese 20. Liška a husa Liška a husa Liška a husa 21. Opice na strom Opice na strom 22. áp na steše, sloupu áp na steše 23. Zvíata v ohrad Zvíata v ohrad 24. Kráva v ohrad Kráva na pastvin Kráva v ohrad Léka a dít Pes a dve/pán Pes a dve/pán 19

20 Píloha 6: Ukázka kódovacího protokolu 20

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál

PARNÍ STROJ. Petr Lukeš, Patrik Smékal. SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Stedoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací stedoškolských student na VUT PARNÍ STROJ Petr Lukeš, Patrik Smékal SPŠ Bruntál Kavalcova 1, Bruntál Parní stroj, historie, princip funkce a využití.

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní.

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní. VII. VYBRANÉ METODY MENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU SPIDER ANALÝZA (grafická analýza) Ke zvýšení názornosti ve finanní analýze používáme rzných graf, nejbžnjší jsou sloupkové, spojnicové a výseové grafy. V poslední

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Obecné Primárn somatická onemocnní a jejich psychoterapie Psychosomatická onemocnní a jejich psychoterapie Tlesné onemocnní

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY ADRA Poradna pro obti násilí a trestné innosti 1. Principy poskytování služeb Komplexnost uživateli je poskytována komplexní pomoc vycházející z jeho poteb: sociáln-právní poradenství

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074,

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074, Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2332 Základní ustanovení (1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje penechat pachtýi vc k doasnému užívání a požívání a pachtý se zavazuje platit za to

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více