ČESKÁ HUDBA nedílná součást evropské kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury"

Transkript

1 ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu

2 ISBN Kód:

3 Patroni l Čestný výbor OBSAH ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury PATRONI Gabriela Beňačková Petr Eben Sir Charles Mackerras (GB) Jiří Stivín Miloš Štědroň ČESTNÝ VÝBOR Ondřej Černý, ředitel Divadelního ústavu Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla Jiří Hlaváč, děkan HF Akademie múzických umění Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu Milan Lukeš, generální ředitel Národního muzea Zdeněk Lyčka, ředitel Odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR Zdeněk Novák, 1. náměstek ministra kultury ČR Arnošt Parsch, skladatel, Janáčkova akademie múzických umění Libor Pešek, dirigent Pavla Petrová, ředitelka Odboru umění a knihoven MK ČR Václav Riedlbauch, ředitel České filharmonie Pavel Šporcl, houslista

4 ÚVOD Úvod l Jubilea 2004 l Kalendárium ČR l Kalendárium zahraničí l Partneři česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury ÚVOD 114 JUBILEA KALENDÁRIUM ČR 132 FESTIVALY l CYKLY l PROJEKTY 133 OPERA l BALET l INSCENACE 162 KONCERTY 174 EXPOZICE l VÝSTAVY 140 FILMY l NAHRÁVKY l PUBLIKACE 144 KONFERENCE l SEMINÁŘE l KURZY l SOUTĚŽE 152 OSTATNÍ 156 KALENDÁRIUM ZAHRANIČÍ 160 PARTNEŘI 188 4

5 Program Česká hudba 2004 l Slovo ministra kultury l Zdravice prezidenta ČR ÚVOD ČESKÁ HUDBA 2004 V r slaví česká republika na 60 výročí významných skladatelů, interpretů a organizací (A. Dvořák a L. Janáček byli zařazeni do světových výročí UNESCO ). Česká hudba 2004 je mimořádným programem Ministerstva kultury ČR iniciovaným vládou pro podporu české hudební kultury v r Finančně nebo propagačně podpoří dramaturgicky invenční, interpretačně kvalitní projekty zohledňující mimořádným způsobem českou tvorbu, zejména tvorbu jubilujících autorů. Vztahuje se jak na tzv. vážnou, profesionálně provozovanou hudbu, tak i hudbu neprofesionální a nonartificiální, zejména menšinových žánrů. Podporuje jak koncertní a inscenační projekty, tak tématicky zaměřené expozice a edice. Součástí programu je také podpora investic trvalejšího charakteru, např. na dokončení nové expozice Muzea české hudby. SLOVO MINISTRA KULTURY Umění je bezpochyby onou součástí našeho života, která významně přispívá k porozumění a pocitu sounáležitosti mezi lidmi a k jejich duchovnímu obohacení. Zvláště pak hudba, která nepotřebuje slov a překračuje hranice zemí a kultur. Právě v době, kdy naše země vchází do svazku evropských zemí, je důležité si uvědomit, jak specifická je naše národní kultura a jakou roli může hrát v současném globalizovaném světě. Program Česká hudba 2004 chce upozornit na náš přínos do společné pokladnice evropské kultury, ale současně se také znovu pokouší probudit naši hrdost na domácí kulturní tradice. Vždyť čeští skladatelé a interpreti, jejichž jubilea si právě v roce 2004 připomínáme, spontánně inspirují posluchače i umělce nejen u nás, ale i v zahraničí. Ve věku byznysu a konzumu je to událost více než vzácná, hraničí takřka se zázrakem. Přeji všem mnoho krásných hudebních zážitků a těším se na shledání při některé z kulturních událostí jubilejního roku. SLOVO PREZIDENTA VÁCLAVA KLAUSE Česká hudba si ve světě již dávno získala zasloužené renomé. Nejedná se pouze o státy evropské, ale i vzdálené kontinenty jako jsou Asie či Amerika. Jména jako Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Antonín Dvořák - skladatelé, jejichž jubilea oslavíme v roce se zapsala do podvědomí široké veřejnosti za hranicemi České republiky. Nejde ale jen o klasickou hudbu. Rok 2004 bude také výročím narození výtečné jazzové zpěvačky Evy Olmerové, za hudební avantgardu jmenujme E.F. Buriana, jistě vzpomeneme i prvního českého dirigenta světového významu Oskara Nedbala a mnoho dalších vynikajících umělců a umělkyň. Podpůrný program Česká hudba 2004, který pomáhá prosazovat hudební aktivity zaměřené na českou hudbu, přispívá k udržení a posílení povědomí světové veřejnosti o naší hudbě a nových talentech. Proto jsem se rozhodl převzít nad celou akcí záštitu. 5

6 ÚVOD Slovo editora česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury SLOVO EDITORA Součástí programu Česká hudba 2004 bylo zřízení Informačně-koordinačního centra (IKC) v Divadelním ústavu, které, mimo jiné, shromažďuje údaje o projektech zaměřených podstatným způsobem na českou hudbu. Jedním z výstupů této činnosti je také Kalendárium České hudby 2004, které shrnuje informace o speciálních projektech příspěvkových organizací MK ČR, organizací, které se přihlásily do společné propagace žádostí o logo programu nebo do speciálních grantových řízení Ministerstva kultury, vypsaných při této příležitosti. IKC výjimečně vstupuje do produkce nebo úzké propagační spolupráce u některých projektů. Co se týče zahraničí, Kalendárium obsahuje informace v současné chvíli dostupné a poskytnuté. Editor záměrně volil co nejširší záběr evidence, aby zveřejnil rozsah záměru všech typů pořadatelů, i když je zřejmé, že v průběhu roku dojde k mnoha změnách. IKC Divadelního ústavu bude z tohoto důvodu vydávat průběžné revidované přehledy, počátkem roku 2005 by pak měl vyjít reálný přehled uskutečněných akcí. Kalendárium je členěno na kapitolu stručných portrétů jubilujících autorů a interpretů -Jubilea 2004, která zahrnuje nejvýznamnější jména osobností hudebního života, v závěru je uveden seznam organizací. Průběžně lze doplňovat další autory a organizace na webových stránkách, protože vždy se jedná o úplnost výčtu relativní. Kalendárium akcí je rozděleno na popis festivalů, cyklů a projektů, kalendárium konkrétních akcí v ČR a část věnovanou zahraničí. Tento způsob byl zvolen proto, že popis tzv. rámcových projektů (festivalů, cyklů) umožňuje zachytit celkový dramaturgický záměr pořadatele a zařadit i projekty, které ještě nemají připraven detailní program, nebo si nepřejí jej v této fázi uveřejnit. Popis konkrétních akcí je řazen záměrně objektivně, tj. primárně podle druhů (inscenace, koncerty, expozice a výstavy atd.), v jejich rámci abecedně podle měst, uvnitř těchto odstavců pak časově. Dramaturgický rámec, pokud existuje, je uveden v závorce pod popisem akce. Každá kapitola je uvozena poznámkou, která uvádí způsob zvolené evidence. Kapitola zahraničních projektů bude rozvinuta v připravované anglické verzi Kalendária a především opět na webových stránkách programu. 6

7 Co je česká hudba? l Historické souvislosti ÚVOD CO JE ČESKÁ HUDBA? HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Tzv. roky české hudby nutně přinášejí otázku, co je, co bylo a možná i co bude české a jaký to mělo kdy pro nás a naše okolí význam a hodnotu. Angličtina používá pro výraz český dvě označení, která dobře vystihují historický a hodnotový zlom v chápání národnosti: Bohemian pro období do konstituování tzv. národních států v 19. století a Czech pro období tzv. novodobých dějin. Česká hudební kultura byla, doložitelně od středověku, zaklesnuta do evropského prostředí. Z dnešního pohledu je třeba si uvědomit, že princip filiace panovnických a takřka rovnomocných šlechtických rodů vytvářel síť, která přirozeně překračovala tehdejší státní hranice, u nás pak především po bitvě na Bílé hoře v r Třetím mocným nadnárodním prvkem byla síť katolické církve. Vzhledem k sociálnímu postavení umělců, do 18. století většinou ve službě panovníka, šlechty nebo církve, znamenal pohyb po těchto evropských mocenských strukturách, které zároveň představovaly i kulturní centra, přirozený způsob jejich existence. Bohemian tehdy znamenalo, že se umělec narodil na území Čech a protože zde vyrůstal, byl přirozeně vystaven domácích kulturním tradicím, které tvořily základ jeho hudebního vzdělání. Vzhledem k neexistenci nadnárodních médií, působil tento faktor bez vědomé snahy o českost, i když byl i tehdy doplňován mezinárodním vlivem církevních škol, jejichž součástí byla výuka hudby. Pro české země je ovšem typická politická (či náboženská) a současně často i ekonomická emigrace někdy celých rodů do zahraničí po r Podíváme-li se do životopisů jubilujících hudebníků vidíme, že šlechtici Kryštofu Harantu z Polžic přinesl střet s mocí dokonce smrt (popraven 1620), jiným, jako třeba Bohuslavu Matěji Černohorskému, způsobila samostatnost myšlení spor s českými františkány a nutnost desetiletého vyhnanství v Itálie, což nakonec mělo pro jeho hudební vývoj i vliv pozitivní účinek. Různě motivované dlouhodobé působení českých hudebníků v zahraničí této doby přineslo ovoce zejména v Německu, Itálii, Francii (působení B. M. Černohorského vitálii, rodů Bendů vprusku, Stamice a dalších 7

8 ÚVOD Co je česká hudba? l Historické souvislosti česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury vmannheimu, A. Rejchy vpaříži ad.). Charakteristickým produktem kladného typu doby pobělohorské je první česky zpívaná opera O původu Jaroměřic (1730) Františka Václava Míčy, která byla zpívána nejen česky (zřejmě i proto, že se orchestr skládal z domácích hudebníků-služebnictva), ale také německy a italsky, což odráží dobře kulturní situaci. Historickým zlomem se stalo konstituování tzv. národních států a kultur, které bylo naštěstí spjato i s objevením hodnoty subjektivní tvořivosti. Vědomé hledání kořenů, sbírání autentického folklóru vkombinaci s romantickým obdivem k individualitě přineslo ve svých vrcholech v českých zemích plody Smetanova a Dvořákova díla. Z hlediska mezinárodních souvislostí byl tehdy tématizován zejména náš kulturní i politický vztah k německým a slovanským zemím. Z korespondence např. Dvořáka poznáme, že vycestování do zahraničí pro něj bylo motivováno především ekonomicky, druhotně pak touhou po poznání jiného kulturního prostředí, která byla zákonitým důsledkem národní sebereflexe. Běžné jsou samozřejmě i rodinné důvody - např. Foersterovo působení v Hamburku a ve Vídni, kam následoval svou ženu, operní pěvkyni B. Lautererovou a kde v důsledku získal řadu vlivných hudebních přátel (G. Mahler, R. Strauss). Typické bylo, že se vrátil, jako řada jeho kolegů po r zpět do Čech, protože se cítil vlastencem. Hledání slovanských kořenů a zájem o folklór rovněž v důsledku přinesly vycestování řady hudebníků na východ a jihovýchod Evropy (Slovensko, Ukrajina, Bulharsko, bývalá Jugoslávie ad.), kde se stali často vlivnými učiteli. První polovina 20. století se dvěma válkami způsobila mnoho změn. Poznamenala např. osud Bohuslava Martinů. Ač původně, jako řada jiných, směřoval v meziválečném období k surrealismu, jazzu apod., nakonec se pro něj v posledním období života stal folklór a vzpomínka na rodnou zemi psychickou oporou a jednou z tvůrčích inspirací (Špalíček, Petrklíč, Otvírání studánek ad.). Speciální kapitolou českých kulturních dějin je pražská židovská kultura. Několik velmi schopných hudebníků (Pavel Haas, Hans Krása), zemřelo nedobrovolnou smrtí v r Specifikem je také politická situace po r. 1948, která přinesla další vlnu umělecké emigrace (R. Kubelík, R. Firkušný, nevrátil se Martinů...) 8

9 Co je česká hudba? l Historické souvislosti ÚVOD a na druhé straně rozporuplný vývoj některých, kteří zůstali a nejprve se v krátkém období po válce pokoušeli vstřícně vyrovnat s tzv. požadavky doby, aby později svým typicky uměleckým individuálním přístupem narazili a stali se nežádoucími (z jubilujících např. J. Kapr po r. 1968). Kultura je svou podstatou antinormativní, nikdy ji nelze dlouhodobě radikálně omezit. Proto také styk se zahraničím po r neustal. Typickou branou, alespoň pro interprety, byly Mezinárodní hudební festivaly u nás Pražské jaro, v zahraničí zejména Varšavský podzim. Přesto byl důsledně filtrován do té míry, že informace o emigrantech a některých domácích autorech nepronikaly ke sluchu ani těch, kteří se vzdělávali v daném oboru a skupině politicky nežádoucích nebylo dopřáno vycestovat ani přijet do Československa. Zacházení s folklórem, jako základním indikátorem národní příslušnosti, bylo dvojlomné na jedné straně byl oficiálně podporovaným žánrem, na druhé straně se stává i ze své podstaty zdrojem tvořivosti, otvírajícím společenské blokády (Musica a Chorea Bohemica J. Krčka, folkové hnutí). Své zvláštnosti má v této situaci také vývoj tzv. populární hudby. Z jubilantů připomeňme mimořádný vliv tvorby Jiřího Šlitra v partnerství s Jiřím Suchým, působení Evy Olmerové, na jejímž životě lze rozpoznat pozici jazzové scény v naší zemi. Rok 1968 (okupace vojsky Varšavské smlouvy) přinesl další kulturní zásah a vlnu emigrace, tentokráte i voblasti populární hudby (z jubilantů např. Karla Kryla). Radikální průlom do charakteru tvorby i vnímání hudby přinesla masmédia a nové technologie. Ačkoli už takřka padesát let deklaruje UNESCO princip vědomé ochrany domácích kultur, živosti autentického folklóru a multikulturní společnost, vývoj tzv. world music i vážné hudby ukazuje, že nelze vstupovat do stejných vod. Program Česká hudba 2004 by měl motivovat k naší hudebně-kulturní sebereflexi. Co je z naší hudební historie živé, co pro nás má význam, jak chápeme hudbu těch, které si myslíme, že známe, proč opomíjíme řadu autorů, ve své době slavných, jak je naše hudba interpretována a přijímána vzahraničí... Lenka Dohnalová 9

10 JUBILEA Jubilea 2004 česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury JUBILEA

11 Bedřich Smetana JUBILEA 2004 BEDŘICH SMETANA ( Litomyšl Praha) z archivu ČMH Syn sládka z Litomyšle projevoval záhy hudební nadání. Gymnaziální studia vplzni nedokončil a odešel do Prahy, kde mu přímluva matky jeho budoucí manželky Kateřiny Kolářové zajistila školení u renomovaného učitele J. Proksche. Zásahem ředitele konzervatoře F. Kittla získal finanční nezávislost jako učitel dětí u hraběte Thuna ( ) si vpraze otevřel hudební školu. Několikrát se bez úspěchu pokusil prorazit jako klavírní virtuos přijal výhodnou nabídku ředitelského místa ve Společnosti pro klasickou hudbu v Göteborgu. Do Prahy se vrátil 1861 s pozoruhodnými skladbami a dirigentskými zkušenostmi, ale vneznámém prostředí se obtížně prosazoval; byl sbormistrem spolku Hlahol, od 1863 učitelem na vlastní škole a publicistou. Až 1866 se stal kapelníkem Prozatímního divadla, 1874 je však musel opustit, když zcela ohluchl. Neztratil však tvůrčí schopnost a vposledních letech napsal vprostředí Jabkenické myslivny, kde žil u své rodiny, řadu stěžejních děl. Zemřel po těžké chorobě vústavu choromyslných. Smetana byl prvním významným českým skladatelem, který si dal za cíl vytvořit novodobou českou národní hudbu. Jeho Prodanou nevěstu (1866) přijalo publikum už po roce 1870 jako ideální model národní opery. Vedle ní vytvořil Smetana další české operní typy, založené na domácích historických námětech, na typickém vesnickém a maloměstském lokálním koloritu a na své vlastní dramatické invenci (Braniboři včechách 1865, Dalibor 1868, Libuše 1872, provedena 1881, Dvě vdovy 1873, Hubička 1876, Tajemství 1878, Čertova stěna 1882). Jeho hudba se postupně stala hudbou národní. Zvláště cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad 1874, Vltava 1874, Šárka 1875, Z českých luhů a hájů 1875, Tábor 1878, Blaník 1879), provedený jako celek poprvé 1882, získal výjimečné postavení, když zazníval při mnoha významnými situacích v životě národa a státu. Jeho smyčcové kvartety (1876, 1883) mají stylově progresivní charakter. -jl 11

12 JUBILEA 2004 Antonín Dvořák česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury z archivu ČMH ANTONÍN DVOŘÁK ( Nelahozeves Praha) První hudební znalosti získal od otce a od venkovských učitelů. Hrál na varhany, na klavír a violu a naučil se základům kompozice. Po studiu na pražské varhanické škole ( ) se stal violistou v Komzákově kapele, která zajišťovala provoz Prozatímního divadla; zde Dvořák hrál pod Smetanovým vedením se oženil s A. Čermákovou a 1874 poprvé získal rakouské státní stipendium (celkem třikrát), jež mu načas přineslo finanční zabezpečení pro život skladatele ve svobodném povolání. Na doporučení J. Brahmse vydal berlínský nakladatel F. Simrock s mimořádným ohlasem Dvořákovy Slovanské tance a Moravské dvojzpěvy (1878, 1880) a sedmatřicetiletý skladatel se stal známou osobností. Byl vítán zvláště v Anglii, kterou navštívil vícekrát a kde byly oceněny jeho kantátové a sborové skladby (Svatební košile komp. 1884, Svatá Ludmila 1886, Requiem 1890) se Dvořák stal profesorem pražské konzervatoře, 1901 jejím ředitelem vyučoval na Národní konzervatoři v New Yorku, po návratu do Prahy se vrátil na konzervatoř a věnoval se kompozici a dirigování. Stal se čestným doktorem univerzit v Praze a Cambridge a doživotním členem rakouské panské sněmovny. Jeho nečekaného odchodu želel celý hudební svět. Dvořákův skladatelský odkaz tvoří asi sto třicet děl, spojujících klasické formy, romantickou hudební představivost a melodickou invenci. Mnohá z jeho děl patří k nejhranějšímu světovému repertoáru. Jeho Symfonii č. 9 e moll Z nového světa (1893), smyčcové kvartety, zvláště F. dur op. 96 zvaný Americký, tři instrumentální koncerty klavírní g moll (1876), houslový a moll (1879 a nejznámější violoncellový h moll (1895) interpretují hudebníci všech světových kultur. Z Dvořákových deseti oper se zvláště pohádková Rusalka (1901) přiřadila k umělecky nejdokonalejším dílům své doby. K dalším, často hraným dílům patří opera Čert a Káča (1899), Slovanské tance ( ), Requiem (1890), z písňového repertoáru zejména Biblické písně (1894). -jl 12

13 Leoš Janáček JUBILEA 2004 LEOŠ JANÁČEK ( Hukvaldy Ostrava) z archivu N LJ Základy hudebního vzdělání získal v rodině a jako fundatista ve starobrněnském augustiniánském klášteře. Po ukončení studia na učitelském ústavu v Brně ( ) se zde stal pomocným učitelem. 1874/75 navštěvoval pražskou varhanickou školu. Po návratu do Brna se uplatnil nejen jako učitel, ale též sbormistr starobrněnského kláštera, řemeslnické jednoty Svatopluk a dirigent Besedy brněnské ( ) krátce pobýval na konzervatořích v Lipsku a ve Vídni redigoval v Brně časopis Hudební listy. Sbíral a vydával lidové písně, věnoval se jim i teoreticky a po celý život se jimi obíral jako skladatel (Říkadla na lidové texty, 1927). Ve funkci ředitele brněnské varhanické školy ( ) vychoval dvě generace učitelů a ředitelů kůru byl profesorem kompozice na mistrovské škole pražské konzervatoře, která pro něj zřídila pobočku v Brně. Zemřel uprostřed tvůrčího vypětí posledních let na zápal plic. Janáček si velmi obtížně formoval vlastní způsob vyjadřování. Po prvních dvou operách, sborech, orchestrálních a klavírních skladbách (mj. Sonáta 1905) pracoval téměř deset let na třetí opeře Její pastrokyně (do 1903), v níž tvůrčím způsobem využil tzv. nápěvků mluvy: z přirozeného spádu mluvené češtiny odvodil typické metrické, rytmické a melodické obraty, spjaté s různými situacemi. Na tomto základě vytvořil další opery (Výlety pana Broučka, 1920, Káťa Kabanová, 1921, Liška Bystrouška, 1924, Věc Makropulos, 1926, Z mrtvého domu, prov. 1930), komorní díla s textem (Zápisník zmizelého, 1919), Glagolskou mši na staroslověnský text pro sóla, sbor a orchestr (1926), orchestrální Sinfoniettu (1926), dva smyčcové kvartety (z podnětu Kreutzerovy sonáty, 1923, Listy důvěrné, 1928) a další díla, v nichž svůj unikátní styl dotvořil. Jeho dílo se prosadilo dříve vzahraničí než včeských zemích. Dnes reprezentuje vedle Smetany a Dvořáka českou hudbu mezi nejvýznamnějšími osobnostmi 19. a 20. století. -jl 13

14 JUBILEA 2004 Josef Suk česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury z archivu ČMH JOSEF SUK ( Křečovice u Neveklova Benešov) Pocházel z hudebnické rodiny studoval hru na housle u A. Benewitze a skladbu u A. Dvořáka na pražské konzervatoři. Byl oblíbeným Dvořákovým žákem a 1898 se oženil s jeho dcerou Otilií. Jeho životní dráhu formovalo členství v Českém kvartetu založeném 1892, ve kterém Suk působil do 1933, po celou dobu jeho aktivity. České kvarteto získalo již roku 1893 ve Vídni mezinárodní proslulost a vystoupilo na téměř čtyřech tisících koncertech se Suk stal profesorem kompozice na pražské konzervatoři. Mezi jeho žáky patřili P. Bořkovec, J. Ježek a krátce i B. Martinů a byl zvolen rektorem školy. Spolu s V. Novákem a generačně starším J. B. Foersterem reprezentoval českou hudbu své doby. Jeho skladatelské dílo mohlo vznikat jen mimo koncertní sezónu, je však rozsáhlé a druhově bohaté. Suk šel v Dvořákových stopách a první práce, jimiž se stal známým, měly dvořákovskou melodiku a líbezný secesní zvuk (Smyčcová serenáda Es dur, 1892, hudba k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena, 1898). Vedle cyklů drobnějších komorních a klavírních prací a sborů napsal Suk během dvou desetiletí symfonickou tetralogii (Asrael 1906, Pohádka léta 1909, Zrání 1917, Epilog 1929), v níž se po ztrátě choti vyrovnával s problémy osamění v moderním světě. Vytvořil v nich osobitou variantu impresionismu se složitou polyfonní stavbou. V meziválečných letech se jeho hudba stala kmenovou součástí repertoáru České filharmonie vedené jeho přítelem dirigentem V. Talichem. -jl 14

15 Leoš Janáček JUBILEA 2004 BOHUSLAV MARTINŮ ( Polička Liestal u Basileje) z archivu Památníku BM v Poličce studoval hru na housle na pražské konzervatoři. Studium však nedokončil a vrátil se do Poličky jako učitel hudby. Od mládí komponoval; jeho první hodnotnou skladbou je klavírní cyklus Loutky (1912) se stal houslistou České filharmonie. V říjnu 1923 získal tříměsíční stipendium na studium kompozice u Alberta Roussella a zůstal v Paříži jako skladatel ve svobodném povolání až do vpádu německých vojsk v červnu Utíkal přes jižní Francii, Španělsko a Portugalsko do New Yorku, kde se vbřeznu 1941 usadil. Komponoval, učil a 1952 získal americké občanství, již od roku 1948 však žil střídavě mezi Amerikou a Evropou se natrvalo přestěhoval do švýcarského Schönenbergu nedaleko Basileje, kde byl též pohřben byly jeho ostatky převezeny do rodné Poličky. Paříž měla zásadní význam pro jeho skladatelský profil. V blízkosti Pařížské šestky a Igora Stravinského rozvinul Martinů svůj neoklasický styl s jazzovými prvky (komorní skladby, symfonická věta La Bagarre, 1926, jazzový balet Kuchyňská revue, 1927, komická opera Voják a tanečnice, 1927 ad.). Ve třicátých letech se obrátil k české lidové poezii (zpívaný balet Špalíček, 1931) a ke starému lidovému divadlu (operní cyklus Hry o Marii, , opery pro pražský rozhlas Hlas lesa podle Nezvala a Veselohra na mostě podle Klicpery, 1935). V opeře Julietta aneb snář na francouzský surrealistický námět ( ) a ve velkých symfonických skladbách z roku 1938 (Tre Ricercari, Koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány) pak otevřel další etapu své tvorby, v níž neoklasická strohost a jednoduchost lidové poezie začaly ustupovat bohatému zvuku a dramatičtějšímu cítění. Z americké tvorby vynikly jeho velké orchestrální fantazie (6. symfonie, 1953, Fresky Pierra della Francesca, 1953), nástrojové koncerty a opera Řecké pašije (provedena 1961). Svými nejcennějšími díly ze všech stylových období Martinů trvale obohatil hudbu 20. století. -jl 15

16 JUBILEA 2004 Osobnosti česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury František BENDA ( ), z archivu ČMH 12. Vilém BLODEK ( ), z archivu HIS 13. Pavel BOŘKOVEC ( ), z archivu HIS 14. Emil František BURIAN ( ), z archivu HIS 15. Jaroslav DOUBRAVA ( ), z archivu HIS 16. Peter EBEN (1929), z archivu HIS 17. Rudolf FIRKUŠNÝ ( ), z archivu ČMH 18. Josef Bohuslav FOERSTER ( ), z archivu HIS 19. Pavel HAAS ( ), z archivu HIS 10. Kryštof HARANT Z POLŽIC ( ), z archivu ČMH 11. Miloslav KABELÁČ ( ), z archivu HIS 12. Jan KAPR ( ), z archivu HIS 13. Václav KAPRÁL ( ), z archivu ČMH 14. Jan KLUSÁK (1934), z archivu HIS 15. Hans KRÁSA ( ), z archivu HIS 16. František V. KRAMÁŘ-KROMMER ( ), z archivu ČMH 17. Jaroslav KRČEK (1939), z archivu HIS 18. Iša KREJČÍ ( ), z archivu HIS 19. Karel KRYL ( ), z archivu MPH 20. Jaroslav KŘIČKA ( ), z archivu HIS 21. Rafael KUBELÍK ( ), z archivu ČMH 22. Karel NEBAL ( ), z archivu ČMH 23. Oskar NEDBAL ( ), z archivu HIS 24. Jan NOVÁK ( ) z archivu HIS

17 Osobnosti JUBILEA Vítězslav NOVÁK ( ), z archivu HIS 26. Mirko OČADLÍK ( ), z archivu ČMH 27. Eva OLMEROVÁ ( ), z archivu MPH 28. Otakar OSTRČIL ( ), z archivu HIS 29. Josef PÁLENÍČEK ( ), z archivu HIS 30. Rudolf PISKÁČEK ( ), z archivu ČMH 31. Karel REINER ( ), z archivu ČMH 32. František X. RICHTER ( ), z archivu ČMH 33. Jan RYCHLÍK ( ), z archivu ČMH 34. Theodor SCHAEFER ( ), z archivu HIS 35. Ervín SCHULHOFF ( ), z archivu HIS 36. Tereza STOLZOVÁ ( ), z archivu ND 37. František SUŠIL ( ), z archivu ČMH 38. Otakar ŠEVČÍK ( ), z archivu ČMH 39. Jiří ŠLITR ( ), z archivu ČMH 40. Milada ŠUBRTOVÁ (1924), z archivu ND 41. Antonín ŠVORC (1934), z archivu ND 42. Jan Václav TOMÁŠEK ( ), z archivu ČMH 43. František I. TŮMA ( ), z archivu ČMH 44. Dalibor C. VAČKÁŘ ( ) z archivu HIS 45. Jan Křtitel VAŇHAL ( ) z archivu ČMH 46. Sláva VORLOVÁ ( ) z archivu HIS 47 Ladislav VYCPÁLEK ( ) z archivu HIS 48 Otakar ZICH ( ) z archivu HIS 17

18 JUBILEA 2004 Osobnosti česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury FRANTIŠEK BENDA ( Staré Benátky nad Jizerou Postupim u Berlína) Skladatel raného klasicismu, houslista, tvůrce tzv. berlínské houslové školy. Pocházel z hudební rodiny (1. syn Jana Jiřího Bendy), od r působil ve Vídni, poté ve Varšavě (1729) a v Drážďanech. R se stal členem kapely korunního prince Friedricha Pruského, pozdějšího pruského krále, vletech zde působil jakožto koncertní mistr. Ve skladbě byl žákem J. J. Quantze a bratří Graunů, rozvíjel inspiraci českého a italského hudebního prostředí. Podporoval českou uměleckou emigraci. Jako houslista byl ceněn nejen pro nástrojovou virtuozitu, ale také umělecký výraz. Složil 15 houslových koncertů, na 100 sonát včetně triových, oblíbená capriccia pro sólové housle a sinfonie tzv. neapolského typu. V r vydal autobiografii, která vyšla česky v r VILÉM BLODEK ( Praha Praha) Skladatel, flétnista a klavírista. Studoval na pražské konzervatoři hru na flétnu u A. Eisera a skladbu u J.B. Kittla, ve hře na klavír byl žákem A. Dreyschocka. Poté působil jako učitel hudby u šlechtice Zielinského v Haliči. Od r vyučoval hru na flétnu na konzervatoři v Praze (autor školy pro flétnu). Pro pražský Männersangverein zkomponoval řadu sborů, napsal dále hudbu k desítkám divadelních her, s B. Smetanou byl autorem hudby k živým obrazům pro shakespearovské slavnosti v Praze (1864). Z instrumentálních děl vyniká zvláště flétnový koncert; jednoaktová opera V studni na libreto K. Sabiny (prem vprozatímním divadle) patří k nejznámějším svého druhu. PAVEL BOŘKOVEC ( Praha Praha) Skladatel a pedagog. Nejprve soukromý žák J.B. Foerstera a J. Křičky, poté studoval na mistrovské škole pražské konzervatoře u J. Suka ( ). Člen hudební skupiny Spolku výtvarných umělců Mánes, hudebního odboru Umělecké besedy aj. Po válce se stal profesorem kompozice na AMU ( ), jeho žáky byli mj. R. Drejsl, J. Pauer, V. Sommer, P. Eben, P. Blatný. Zpočátku navázal na J. Suka (lyrismus), posléze se přiklonil k vzorům S. Prokofjeva, P. Hindemitha (orchestrální a klavírní Partita) a A. Honeggera (symfonické allegro Start). Baletem Krysař (1939) protestoval proti okupaci. V poválečné době měl největší ohlas jeho 4. smyčcový kvartet. V posledním desetiletí svého života usiloval o nový výraz (symfonická věta Silentium turbatum). EMIL FRANTIŠEK BURIAN ( Plzeň Praha) Divadelní herec, režisér a hudební skladatel a spisovatel. Jeden z tvůrců českého avantgardního divadla. Jako herec a režisér působil v divadle Dada. V roce 1927 založil svůj slavný voice band. Působil také jako kapelník a skladatel v kabaretu Červená sedma. V roce 1933 založil vlastní divadlo D34. Jako skladatel se E. F. Burian věnoval hudbě vážné i populární. Začínal komponovat v pozdně romantickém stylu (například opera Před slunce východem, 1924), později jej ovlivnila tvorba Pařížské šestky a jazz. Je autorem tzv. lidových her se zpěvy a tanci Vojna (1935) či Láska, vzdor a smrt (1946). Z jeho oper je nejznámější Maryša (1938) navazující na Janáčka a Bubu z Montparnassu (1927). Skládal songy, masové i umělé písně, též politické kantáty. Nejzajímavějším dílem pro voice band je Máj na text K. H. Máchy (1936). BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ (pokřtěn Nymburk Graz) Barokní skladatel, varhaník, pozounista, básník a pedagog, mistr barokní polyfonie. Pocházel z hudební rodiny. Jeho hudební vzdělání je málo doloženo. V r byl přijat do řádu minoritů, roku 1710 byl vypovězen na 10 let z českých zemí, protože bez povolení představených odešel na studia do Itálie. V letech působil jako první varhaník v bazilice sv. Františka z Assisi, kde pravděpodobně vyučoval mj. G. Tartiniho kontrapunktu, poté byl varhaníkem v Padově v bazilice sv. Antonína. Po vypršení zákazu 1720 se vrátil do Prahy, kde mu byla udělena hodnost magistra teologie. V letech byl opět pro své kritické postoje vůči řádu vykázán k pobytu do Horažďovic. V r se tedy opět usadil v Padově. Pro zhoršující se zdraví se vracel r do Prahy, cestou ve Štýrském Hradci v únoru zemřel. 18

19 Osobnosti JUBILEA 2004 Z jeho varhanního díla jsou autentické zejména fugy D dur, c moll a gis moll. Z prvního období vokální tvorby jsou ceněny zejména nešpory Vesperae minus solemnes, z období vyhnanství antifona Regina coeli (1712). K vrcholným skladbám patří ofertorium Laudetur Jesus Christus (1729). Četná díla shořela při požáru chrámu sv. Jakuba v Praze r Černohorský byl díky svému vynikajícímu polyfonnímu stylu a osobitému výrazu nazýván Českým Bachem (H. Kretzschmar) nebo ve své době v Itálii Padre Boemo Ovlivnil vývoj hudby v Čechách (pravděpodobně učitelem F. Tůmy ad.) i vitálii. JAROSLAV DOUBRAVA ( Chrudim Praha) Skladatel. Po vystudování učitelského ústavu (mj. housle, klavír a zpěv) vyučoval fyziku, matematiku, kreslení a zpěv. Vedle hudební tvorby pro děti se též věnoval malbě (vystavoval ) soukromě studoval skladbu u O. Jeremiáše, pracoval vhudební redakci Čs. rozhlasu vpraze, poté se soustředil cele na hudební tvorbu. Byl člověkem angažovaným, což se za okupace projevilo jak v jeho činech (byl partyzánem), tak v jeho díle (1. symfonie Chorální, 1940; 2. symfonie Stalingradská, 1944). V poválečné euforii vstoupil do KSČ, otřesen politikou po vítězném únoru však z ní již r vystoupil. Jeho tvorba, k režimu směle kritická (zejména Sonáta pro klavír, 1949; balet Král Lávra, 1951, 3. symfonie Tragická, 1958), byla poté oficiálně ignorována. FRANTIŠEK XAVER DUŠEK (pokřtěn Chotěborky u Jaroměře Praha) Skladatel, klavírista a pedagog. Vystudoval jezuitské gymnázium v Hradci Králové, skladbě a hře na varhany se učil nejprve u F. Habermanna v Praze a poté u G. Ch. Wagenseila ve Vídni. Po roce 1770 se usadil v Praze, kde se věnoval koncertní činnosti a vyučování klavíru a skladby. K jeho nejvýznamnějším žákům patřili L. Koželuh, V. Mašek a J. Vitásek. Dušek komponoval v předklasickém slohu, je autorem symfonií (kolem 40), smyčcových kvartetů, klavírních sonát a mnoha dalších skladeb. V roce 1776 se oženil se svou žačkou zpěvačkou Josefinou Hambacherovou. Manželé Duškovi byli pražskými hostiteli W. A. Mozarta, který v jejich vile na Bertramce dopsal své opery Don Giovanni a Titus a Josefině věnoval slavnou árii Sbohem, můj krásný plameni. PETR EBEN ( Žamberk) Skladatel a klavírista. Jeho hudební studia v počátcích přerušila válka (vězněn v Buchenwaldu), po návratu studoval na AMU u F. Raucha ( ), soukromě u P. Bořkovce byl hudebním asistentem na katedře hudební vědy Karlovy univerzity, posléze profesorem kompozice na AMU ( ). Jako klavírista koncertoval po celém světě. Ebenovy skladby byly mnohokrát oceněny vmezinárodních soutěžích. Od francouzské vlády obdržel řád Chevalier des art et des lettres (1991), je držitelem několika čestných doktorátů. Ve své tvorbě se věnoval všem druhům a žánrům (varhanní Laudes a cyklus Job, 1987, orchestrální Vox clamantis, 1969, Šestero písní milostných, 1951, sbory); typická je pro něj inspirace středověkou a renesanční hudbou (kantáta Pragensia, 1972), religióznost (opera Jeremiáš, 1997), lyričnost a humanistické poslání jeho děl. RUDOLF FIRKUŠNÝ ( Napajedla Staatsburg, New York) Klavírista a pedagog. Studoval na konzervatořích v Brně ( klavír u R. Kurzové, od 1919 kompozici u L. Janáčka) a v Praze ( klavír v mistrovské třídě u V. Kurze, kompozici u R. Karla a J. Suka ). V roce 1939 odešel do Paříže, poté přes Marseille a Lisabon do New Yorku. Koncertoval po celé Evropě, Austrálii, Jižní i Severní Americe, americkou kariéru odstartoval úspěšným koncertem v newyorském Town Hallu Propagoval vždy českou hudbu a specializoval se zvl. na dílo Leoše Janáčka, které kompletně nahrál. Prováděl i soudobou tvorbu, zejména B. Martinů (dále mj. Bořkovce, Kaprálovou) a dílo Mozartovo, Beethovenovo a Brahmsovo. Působil pedagogicky v Berkshire Music Centre vtanglewoodu, na Julliard a Aspen Schools of Music vnew Yorku aj. Autor klavírního Concertina (1930) a písní. 19

20 JUBILEA 2004 Osobnosti česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury JOSEF BOHUSLAV FOERSTER ( Praha Praha) Skladatel a publicista. Pocházel z učitelské rodiny, jeho otec byl profesorem na pražské varhanické škole. Od dětství se seznamoval s hudebním životem. Po maturitě na reálce začal studovat chemii na německé technice, 1882 absolvoval varhanickou školu. Stal se učitelem, skladatelem hudebním publicistou se oženil se sopranistkou Bertou Lautererovou a 1893 ji následoval do angažmá do Hamburku. Tam se sblížil s Gustavem Mahlerem, kapelníkem hamburského městského divadla následoval svou ženu do Vídně, kam ji Mahler povolal ve své nové funkci ředitele vídeňské opery. Foerster vyučoval na vídeňské Nové konzervatoři a přispíval do německých i českých časopisů. Od roku 1918 žili manželé vpraze, Foerster jako profesor konzervatoře. Byl všeobecně znám a těšil se mimořádným sympatiím zejména proto, že desítky českých pěveckých spolků s nadšením přednášely jeho sbory (Oráč, Velké širé rodné lány, Polní cestou, Z osudu rukou). Od 1897 byl Foerster členem České akademie věd, jejím presidentem. Jako nestor českého hudebního života se dožil mnoha poct, je autorem 189 opusů. Zanechal i řadu symfonických a komorních prací, ale především byl skladatelem vokálních děl, kde se ideálně projevil jeho lyrický talent. Hudbu chápal jako spirituální umění, které nemá být užíváno k líčení vášní a smyslnosti. Vedle písní, melodramů, světských a chrámových sborů, kantát, oratorií a úprav lidových písní napsal též šest oper, z nichž Eva (1897) z venkovského prostředí otevřela směr českého hudebního realismu. Mnohostranně uplatnil své literární nadání a napsal několik svazků pamětí (Poutník, 1929, Poutníkovy cesty, 1932, Poutník vhamburku, 1938, Poutník vcizině, 1947). PAVEL HAAS ( Brno Osvětim) Skladatel židovského původu. Studoval v Brně u J. Kunce a V. Petrželky ( ), poté v mistrovské škole u L. Janáčka ( ). Pracoval v otcově obchodní firmě, od 1935 soukromě učil hudbě byl internován v ghettu Terezín, odvezen do Osvětimi, kde byl, pravděpodobně 18. října zavražděn v plynové komoře. V melodice svých skladeb byl ovlivněn Janáčkem a moravskými lidovými písněmi, v rytmickém a harmonickém myšlení soudobou západní hudbou a jazzem. Komponoval především komorní hudbu (písňové sbírky, 3 smyčcové kvartety, dechový kvintet ad.). Z velkých forem je třeba zmínit především operu Šarlatán (1937), práce na symfonii byla přervána transportem do Terezína, kde však dál tvořil - dochovaly se např. Studie pro smyčcový orchestr (1943) a Čtyři písně na slova čínské poezie (1944). VLASTIMIL HÁLA ( Souš Vysoký Újezd) Trumpetista, aranžér a hudební skladatel. Skladbu studoval soukromě u J. Rychlíka a J. Felda, absolvoval jazzové kursy, skladbu a aranžování populární hudby studoval krátce v Londýně. Po 2. světové válce byl členem skupiny Swing Stars, vroce 1947 se stal jako trumpetista členem Orchestru Karla Vlacha. Pro orchestr pracoval i jako aranžér a zůstal jeho členem až do roku V letech působil jako hudební režisér vrozhlase. Psal divadelní a scénickou hudbu zejména pro divadlo ABC (např. Charleyova teta) byl průkopníkem československého muzikálu (Starci na chmelu, Čtyři vraždy stačí, drahoušku ad.), hudby k filmu - s J. Rychlíkem např. složil hudbu k filmům Limonádový Joe s J. Bažantem a J. Maláskem hudbu k filmu Dáma na kolejích, s M. Štědroněm vytvořil hudbu k filmu Balada pro banditu. Pro snímek Blues pro EFB nově zaranžoval písně E. F. Buriana. KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC (1564 zámek Klenová Praha) Skladatel a významný představitel kulturního a politického života v předbělohorských Čechách. Od r pobýval na arciknížecím dvoře v Insbrucku, kde získal hudební vzdělání a četné osobní kontakty s proslulými hudebníky. Po návratu do Čech (1584) se aktivně podílel na protitureckém odboji podnikl cestu do Jeruzaléma, Káhiry a Alexandrie, kterou literárně zpracoval (1608). V r vstoupil do služeb císaře Rudolfa II. a setrval v nich až do jeho smrti (1612). Politicky se angažoval ve stavovském odboji, za což byl po bělohorské bitvě zatčen a na Staroměstském náměstí popraven. Ze zřejmě rozsáhlejší kompoziční produkce se dochovalo jen 6-hl. moteto Qui confidunt in Domino), 5-hl. moteto Maria Kron, 5-hl. mešní ordinárium Missa quinis vocibus super Dolorosi martyr a několik jednohlasých zpěvů. 20

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY Závěrečná zpráva, květen 2005 OBSAH I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU...3 II. DATUM A MÍSTA REALIZACE...3 III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU...3 IV. FINANČNÍ

Více

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí 5.ročník 4.čtvrtletí Romantismus Společenský vývoj v 18. století probouzí znenáhla nový umělecký směr romantismus. Projevil se ve všech oborech umění. Evidentní znaky romantického myšlení zasáhly zvláště

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE )

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) HUDEBNÍ ROZHLEDY 05 2006 ročník 59 cena 40 Kč zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) LEONARD BERNSTEIN STÁTNÍ OPERA PRAHA WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/224 227 266 e-mail:

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM LISTOPAD 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

Vlak Lustig Vlak Odvahy

Vlak Lustig Vlak Odvahy Arnošt Lustig Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Vlak Lustig Vlak Odvahy XV. ročník mezinárodního festivalu česko německo židovské kultury Devět bran 2014 Festival se koná pod záštitou prezidenta České

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Motto: Můj krásný a milovaný Žižkov! Jednou jsem kdesi napsal, že je to nejkrásnější město na světě. A opravdu bylo! Jaroslav Seifert

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili HUDEBNÍ ROZHLEDY 6/2004 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři,

2 > obsah > MUZEA 145 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ 177. Vážení a milí čtenáři, editorial obsah Vážení a milí čtenáři, lidová pranostika říká, že únor bílý, pole sílí. Sice nám letošní zima sněhu nadělila zatím velmi málo, dalo by se říci téměř žádný, ale my přesto doufáme, že náš

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře HUDEBNÍ ROZHLEDY 01 2008 ročník 61 cena 40 Kč Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře P. T. OBČANÉ LITOMYŠLŠTÍ ČALOUNÍK FRANTIŠEK SOBOTKA MAJITEL TOVÁRNY

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc.

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3 Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2015 23. 9. 12. 11. zakladatel a umělecký garant doc. Jiří Hošek POD ZÁŠTITOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA LASKAVÉ PODPORY MČ PRAHA 3

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury

Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury Ministerstvo kultury ČR MKCRX005QIJE Odbor umění, literatury a knihoven PID Sp.zn. 2500/2013 OULK V Praze dne 2013 Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury Věc: Příprava a realizace programu Rok

Více