ČESKÁ HUDBA nedílná součást evropské kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury"

Transkript

1 ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu

2 ISBN Kód:

3 Patroni l Čestný výbor OBSAH ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury PATRONI Gabriela Beňačková Petr Eben Sir Charles Mackerras (GB) Jiří Stivín Miloš Štědroň ČESTNÝ VÝBOR Ondřej Černý, ředitel Divadelního ústavu Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla Jiří Hlaváč, děkan HF Akademie múzických umění Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu Milan Lukeš, generální ředitel Národního muzea Zdeněk Lyčka, ředitel Odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR Zdeněk Novák, 1. náměstek ministra kultury ČR Arnošt Parsch, skladatel, Janáčkova akademie múzických umění Libor Pešek, dirigent Pavla Petrová, ředitelka Odboru umění a knihoven MK ČR Václav Riedlbauch, ředitel České filharmonie Pavel Šporcl, houslista

4 ÚVOD Úvod l Jubilea 2004 l Kalendárium ČR l Kalendárium zahraničí l Partneři česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury ÚVOD 114 JUBILEA KALENDÁRIUM ČR 132 FESTIVALY l CYKLY l PROJEKTY 133 OPERA l BALET l INSCENACE 162 KONCERTY 174 EXPOZICE l VÝSTAVY 140 FILMY l NAHRÁVKY l PUBLIKACE 144 KONFERENCE l SEMINÁŘE l KURZY l SOUTĚŽE 152 OSTATNÍ 156 KALENDÁRIUM ZAHRANIČÍ 160 PARTNEŘI 188 4

5 Program Česká hudba 2004 l Slovo ministra kultury l Zdravice prezidenta ČR ÚVOD ČESKÁ HUDBA 2004 V r slaví česká republika na 60 výročí významných skladatelů, interpretů a organizací (A. Dvořák a L. Janáček byli zařazeni do světových výročí UNESCO ). Česká hudba 2004 je mimořádným programem Ministerstva kultury ČR iniciovaným vládou pro podporu české hudební kultury v r Finančně nebo propagačně podpoří dramaturgicky invenční, interpretačně kvalitní projekty zohledňující mimořádným způsobem českou tvorbu, zejména tvorbu jubilujících autorů. Vztahuje se jak na tzv. vážnou, profesionálně provozovanou hudbu, tak i hudbu neprofesionální a nonartificiální, zejména menšinových žánrů. Podporuje jak koncertní a inscenační projekty, tak tématicky zaměřené expozice a edice. Součástí programu je také podpora investic trvalejšího charakteru, např. na dokončení nové expozice Muzea české hudby. SLOVO MINISTRA KULTURY Umění je bezpochyby onou součástí našeho života, která významně přispívá k porozumění a pocitu sounáležitosti mezi lidmi a k jejich duchovnímu obohacení. Zvláště pak hudba, která nepotřebuje slov a překračuje hranice zemí a kultur. Právě v době, kdy naše země vchází do svazku evropských zemí, je důležité si uvědomit, jak specifická je naše národní kultura a jakou roli může hrát v současném globalizovaném světě. Program Česká hudba 2004 chce upozornit na náš přínos do společné pokladnice evropské kultury, ale současně se také znovu pokouší probudit naši hrdost na domácí kulturní tradice. Vždyť čeští skladatelé a interpreti, jejichž jubilea si právě v roce 2004 připomínáme, spontánně inspirují posluchače i umělce nejen u nás, ale i v zahraničí. Ve věku byznysu a konzumu je to událost více než vzácná, hraničí takřka se zázrakem. Přeji všem mnoho krásných hudebních zážitků a těším se na shledání při některé z kulturních událostí jubilejního roku. SLOVO PREZIDENTA VÁCLAVA KLAUSE Česká hudba si ve světě již dávno získala zasloužené renomé. Nejedná se pouze o státy evropské, ale i vzdálené kontinenty jako jsou Asie či Amerika. Jména jako Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Antonín Dvořák - skladatelé, jejichž jubilea oslavíme v roce se zapsala do podvědomí široké veřejnosti za hranicemi České republiky. Nejde ale jen o klasickou hudbu. Rok 2004 bude také výročím narození výtečné jazzové zpěvačky Evy Olmerové, za hudební avantgardu jmenujme E.F. Buriana, jistě vzpomeneme i prvního českého dirigenta světového významu Oskara Nedbala a mnoho dalších vynikajících umělců a umělkyň. Podpůrný program Česká hudba 2004, který pomáhá prosazovat hudební aktivity zaměřené na českou hudbu, přispívá k udržení a posílení povědomí světové veřejnosti o naší hudbě a nových talentech. Proto jsem se rozhodl převzít nad celou akcí záštitu. 5

6 ÚVOD Slovo editora česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury SLOVO EDITORA Součástí programu Česká hudba 2004 bylo zřízení Informačně-koordinačního centra (IKC) v Divadelním ústavu, které, mimo jiné, shromažďuje údaje o projektech zaměřených podstatným způsobem na českou hudbu. Jedním z výstupů této činnosti je také Kalendárium České hudby 2004, které shrnuje informace o speciálních projektech příspěvkových organizací MK ČR, organizací, které se přihlásily do společné propagace žádostí o logo programu nebo do speciálních grantových řízení Ministerstva kultury, vypsaných při této příležitosti. IKC výjimečně vstupuje do produkce nebo úzké propagační spolupráce u některých projektů. Co se týče zahraničí, Kalendárium obsahuje informace v současné chvíli dostupné a poskytnuté. Editor záměrně volil co nejširší záběr evidence, aby zveřejnil rozsah záměru všech typů pořadatelů, i když je zřejmé, že v průběhu roku dojde k mnoha změnách. IKC Divadelního ústavu bude z tohoto důvodu vydávat průběžné revidované přehledy, počátkem roku 2005 by pak měl vyjít reálný přehled uskutečněných akcí. Kalendárium je členěno na kapitolu stručných portrétů jubilujících autorů a interpretů -Jubilea 2004, která zahrnuje nejvýznamnější jména osobností hudebního života, v závěru je uveden seznam organizací. Průběžně lze doplňovat další autory a organizace na webových stránkách, protože vždy se jedná o úplnost výčtu relativní. Kalendárium akcí je rozděleno na popis festivalů, cyklů a projektů, kalendárium konkrétních akcí v ČR a část věnovanou zahraničí. Tento způsob byl zvolen proto, že popis tzv. rámcových projektů (festivalů, cyklů) umožňuje zachytit celkový dramaturgický záměr pořadatele a zařadit i projekty, které ještě nemají připraven detailní program, nebo si nepřejí jej v této fázi uveřejnit. Popis konkrétních akcí je řazen záměrně objektivně, tj. primárně podle druhů (inscenace, koncerty, expozice a výstavy atd.), v jejich rámci abecedně podle měst, uvnitř těchto odstavců pak časově. Dramaturgický rámec, pokud existuje, je uveden v závorce pod popisem akce. Každá kapitola je uvozena poznámkou, která uvádí způsob zvolené evidence. Kapitola zahraničních projektů bude rozvinuta v připravované anglické verzi Kalendária a především opět na webových stránkách programu. 6

7 Co je česká hudba? l Historické souvislosti ÚVOD CO JE ČESKÁ HUDBA? HISTORICKÉ SOUVISLOSTI Tzv. roky české hudby nutně přinášejí otázku, co je, co bylo a možná i co bude české a jaký to mělo kdy pro nás a naše okolí význam a hodnotu. Angličtina používá pro výraz český dvě označení, která dobře vystihují historický a hodnotový zlom v chápání národnosti: Bohemian pro období do konstituování tzv. národních států v 19. století a Czech pro období tzv. novodobých dějin. Česká hudební kultura byla, doložitelně od středověku, zaklesnuta do evropského prostředí. Z dnešního pohledu je třeba si uvědomit, že princip filiace panovnických a takřka rovnomocných šlechtických rodů vytvářel síť, která přirozeně překračovala tehdejší státní hranice, u nás pak především po bitvě na Bílé hoře v r Třetím mocným nadnárodním prvkem byla síť katolické církve. Vzhledem k sociálnímu postavení umělců, do 18. století většinou ve službě panovníka, šlechty nebo církve, znamenal pohyb po těchto evropských mocenských strukturách, které zároveň představovaly i kulturní centra, přirozený způsob jejich existence. Bohemian tehdy znamenalo, že se umělec narodil na území Čech a protože zde vyrůstal, byl přirozeně vystaven domácích kulturním tradicím, které tvořily základ jeho hudebního vzdělání. Vzhledem k neexistenci nadnárodních médií, působil tento faktor bez vědomé snahy o českost, i když byl i tehdy doplňován mezinárodním vlivem církevních škol, jejichž součástí byla výuka hudby. Pro české země je ovšem typická politická (či náboženská) a současně často i ekonomická emigrace někdy celých rodů do zahraničí po r Podíváme-li se do životopisů jubilujících hudebníků vidíme, že šlechtici Kryštofu Harantu z Polžic přinesl střet s mocí dokonce smrt (popraven 1620), jiným, jako třeba Bohuslavu Matěji Černohorskému, způsobila samostatnost myšlení spor s českými františkány a nutnost desetiletého vyhnanství v Itálie, což nakonec mělo pro jeho hudební vývoj i vliv pozitivní účinek. Různě motivované dlouhodobé působení českých hudebníků v zahraničí této doby přineslo ovoce zejména v Německu, Itálii, Francii (působení B. M. Černohorského vitálii, rodů Bendů vprusku, Stamice a dalších 7

8 ÚVOD Co je česká hudba? l Historické souvislosti česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury vmannheimu, A. Rejchy vpaříži ad.). Charakteristickým produktem kladného typu doby pobělohorské je první česky zpívaná opera O původu Jaroměřic (1730) Františka Václava Míčy, která byla zpívána nejen česky (zřejmě i proto, že se orchestr skládal z domácích hudebníků-služebnictva), ale také německy a italsky, což odráží dobře kulturní situaci. Historickým zlomem se stalo konstituování tzv. národních států a kultur, které bylo naštěstí spjato i s objevením hodnoty subjektivní tvořivosti. Vědomé hledání kořenů, sbírání autentického folklóru vkombinaci s romantickým obdivem k individualitě přineslo ve svých vrcholech v českých zemích plody Smetanova a Dvořákova díla. Z hlediska mezinárodních souvislostí byl tehdy tématizován zejména náš kulturní i politický vztah k německým a slovanským zemím. Z korespondence např. Dvořáka poznáme, že vycestování do zahraničí pro něj bylo motivováno především ekonomicky, druhotně pak touhou po poznání jiného kulturního prostředí, která byla zákonitým důsledkem národní sebereflexe. Běžné jsou samozřejmě i rodinné důvody - např. Foersterovo působení v Hamburku a ve Vídni, kam následoval svou ženu, operní pěvkyni B. Lautererovou a kde v důsledku získal řadu vlivných hudebních přátel (G. Mahler, R. Strauss). Typické bylo, že se vrátil, jako řada jeho kolegů po r zpět do Čech, protože se cítil vlastencem. Hledání slovanských kořenů a zájem o folklór rovněž v důsledku přinesly vycestování řady hudebníků na východ a jihovýchod Evropy (Slovensko, Ukrajina, Bulharsko, bývalá Jugoslávie ad.), kde se stali často vlivnými učiteli. První polovina 20. století se dvěma válkami způsobila mnoho změn. Poznamenala např. osud Bohuslava Martinů. Ač původně, jako řada jiných, směřoval v meziválečném období k surrealismu, jazzu apod., nakonec se pro něj v posledním období života stal folklór a vzpomínka na rodnou zemi psychickou oporou a jednou z tvůrčích inspirací (Špalíček, Petrklíč, Otvírání studánek ad.). Speciální kapitolou českých kulturních dějin je pražská židovská kultura. Několik velmi schopných hudebníků (Pavel Haas, Hans Krása), zemřelo nedobrovolnou smrtí v r Specifikem je také politická situace po r. 1948, která přinesla další vlnu umělecké emigrace (R. Kubelík, R. Firkušný, nevrátil se Martinů...) 8

9 Co je česká hudba? l Historické souvislosti ÚVOD a na druhé straně rozporuplný vývoj některých, kteří zůstali a nejprve se v krátkém období po válce pokoušeli vstřícně vyrovnat s tzv. požadavky doby, aby později svým typicky uměleckým individuálním přístupem narazili a stali se nežádoucími (z jubilujících např. J. Kapr po r. 1968). Kultura je svou podstatou antinormativní, nikdy ji nelze dlouhodobě radikálně omezit. Proto také styk se zahraničím po r neustal. Typickou branou, alespoň pro interprety, byly Mezinárodní hudební festivaly u nás Pražské jaro, v zahraničí zejména Varšavský podzim. Přesto byl důsledně filtrován do té míry, že informace o emigrantech a některých domácích autorech nepronikaly ke sluchu ani těch, kteří se vzdělávali v daném oboru a skupině politicky nežádoucích nebylo dopřáno vycestovat ani přijet do Československa. Zacházení s folklórem, jako základním indikátorem národní příslušnosti, bylo dvojlomné na jedné straně byl oficiálně podporovaným žánrem, na druhé straně se stává i ze své podstaty zdrojem tvořivosti, otvírajícím společenské blokády (Musica a Chorea Bohemica J. Krčka, folkové hnutí). Své zvláštnosti má v této situaci také vývoj tzv. populární hudby. Z jubilantů připomeňme mimořádný vliv tvorby Jiřího Šlitra v partnerství s Jiřím Suchým, působení Evy Olmerové, na jejímž životě lze rozpoznat pozici jazzové scény v naší zemi. Rok 1968 (okupace vojsky Varšavské smlouvy) přinesl další kulturní zásah a vlnu emigrace, tentokráte i voblasti populární hudby (z jubilantů např. Karla Kryla). Radikální průlom do charakteru tvorby i vnímání hudby přinesla masmédia a nové technologie. Ačkoli už takřka padesát let deklaruje UNESCO princip vědomé ochrany domácích kultur, živosti autentického folklóru a multikulturní společnost, vývoj tzv. world music i vážné hudby ukazuje, že nelze vstupovat do stejných vod. Program Česká hudba 2004 by měl motivovat k naší hudebně-kulturní sebereflexi. Co je z naší hudební historie živé, co pro nás má význam, jak chápeme hudbu těch, které si myslíme, že známe, proč opomíjíme řadu autorů, ve své době slavných, jak je naše hudba interpretována a přijímána vzahraničí... Lenka Dohnalová 9

10 JUBILEA Jubilea 2004 česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury JUBILEA

11 Bedřich Smetana JUBILEA 2004 BEDŘICH SMETANA ( Litomyšl Praha) z archivu ČMH Syn sládka z Litomyšle projevoval záhy hudební nadání. Gymnaziální studia vplzni nedokončil a odešel do Prahy, kde mu přímluva matky jeho budoucí manželky Kateřiny Kolářové zajistila školení u renomovaného učitele J. Proksche. Zásahem ředitele konzervatoře F. Kittla získal finanční nezávislost jako učitel dětí u hraběte Thuna ( ) si vpraze otevřel hudební školu. Několikrát se bez úspěchu pokusil prorazit jako klavírní virtuos přijal výhodnou nabídku ředitelského místa ve Společnosti pro klasickou hudbu v Göteborgu. Do Prahy se vrátil 1861 s pozoruhodnými skladbami a dirigentskými zkušenostmi, ale vneznámém prostředí se obtížně prosazoval; byl sbormistrem spolku Hlahol, od 1863 učitelem na vlastní škole a publicistou. Až 1866 se stal kapelníkem Prozatímního divadla, 1874 je však musel opustit, když zcela ohluchl. Neztratil však tvůrčí schopnost a vposledních letech napsal vprostředí Jabkenické myslivny, kde žil u své rodiny, řadu stěžejních děl. Zemřel po těžké chorobě vústavu choromyslných. Smetana byl prvním významným českým skladatelem, který si dal za cíl vytvořit novodobou českou národní hudbu. Jeho Prodanou nevěstu (1866) přijalo publikum už po roce 1870 jako ideální model národní opery. Vedle ní vytvořil Smetana další české operní typy, založené na domácích historických námětech, na typickém vesnickém a maloměstském lokálním koloritu a na své vlastní dramatické invenci (Braniboři včechách 1865, Dalibor 1868, Libuše 1872, provedena 1881, Dvě vdovy 1873, Hubička 1876, Tajemství 1878, Čertova stěna 1882). Jeho hudba se postupně stala hudbou národní. Zvláště cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad 1874, Vltava 1874, Šárka 1875, Z českých luhů a hájů 1875, Tábor 1878, Blaník 1879), provedený jako celek poprvé 1882, získal výjimečné postavení, když zazníval při mnoha významnými situacích v životě národa a státu. Jeho smyčcové kvartety (1876, 1883) mají stylově progresivní charakter. -jl 11

12 JUBILEA 2004 Antonín Dvořák česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury z archivu ČMH ANTONÍN DVOŘÁK ( Nelahozeves Praha) První hudební znalosti získal od otce a od venkovských učitelů. Hrál na varhany, na klavír a violu a naučil se základům kompozice. Po studiu na pražské varhanické škole ( ) se stal violistou v Komzákově kapele, která zajišťovala provoz Prozatímního divadla; zde Dvořák hrál pod Smetanovým vedením se oženil s A. Čermákovou a 1874 poprvé získal rakouské státní stipendium (celkem třikrát), jež mu načas přineslo finanční zabezpečení pro život skladatele ve svobodném povolání. Na doporučení J. Brahmse vydal berlínský nakladatel F. Simrock s mimořádným ohlasem Dvořákovy Slovanské tance a Moravské dvojzpěvy (1878, 1880) a sedmatřicetiletý skladatel se stal známou osobností. Byl vítán zvláště v Anglii, kterou navštívil vícekrát a kde byly oceněny jeho kantátové a sborové skladby (Svatební košile komp. 1884, Svatá Ludmila 1886, Requiem 1890) se Dvořák stal profesorem pražské konzervatoře, 1901 jejím ředitelem vyučoval na Národní konzervatoři v New Yorku, po návratu do Prahy se vrátil na konzervatoř a věnoval se kompozici a dirigování. Stal se čestným doktorem univerzit v Praze a Cambridge a doživotním členem rakouské panské sněmovny. Jeho nečekaného odchodu želel celý hudební svět. Dvořákův skladatelský odkaz tvoří asi sto třicet děl, spojujících klasické formy, romantickou hudební představivost a melodickou invenci. Mnohá z jeho děl patří k nejhranějšímu světovému repertoáru. Jeho Symfonii č. 9 e moll Z nového světa (1893), smyčcové kvartety, zvláště F. dur op. 96 zvaný Americký, tři instrumentální koncerty klavírní g moll (1876), houslový a moll (1879 a nejznámější violoncellový h moll (1895) interpretují hudebníci všech světových kultur. Z Dvořákových deseti oper se zvláště pohádková Rusalka (1901) přiřadila k umělecky nejdokonalejším dílům své doby. K dalším, často hraným dílům patří opera Čert a Káča (1899), Slovanské tance ( ), Requiem (1890), z písňového repertoáru zejména Biblické písně (1894). -jl 12

13 Leoš Janáček JUBILEA 2004 LEOŠ JANÁČEK ( Hukvaldy Ostrava) z archivu N LJ Základy hudebního vzdělání získal v rodině a jako fundatista ve starobrněnském augustiniánském klášteře. Po ukončení studia na učitelském ústavu v Brně ( ) se zde stal pomocným učitelem. 1874/75 navštěvoval pražskou varhanickou školu. Po návratu do Brna se uplatnil nejen jako učitel, ale též sbormistr starobrněnského kláštera, řemeslnické jednoty Svatopluk a dirigent Besedy brněnské ( ) krátce pobýval na konzervatořích v Lipsku a ve Vídni redigoval v Brně časopis Hudební listy. Sbíral a vydával lidové písně, věnoval se jim i teoreticky a po celý život se jimi obíral jako skladatel (Říkadla na lidové texty, 1927). Ve funkci ředitele brněnské varhanické školy ( ) vychoval dvě generace učitelů a ředitelů kůru byl profesorem kompozice na mistrovské škole pražské konzervatoře, která pro něj zřídila pobočku v Brně. Zemřel uprostřed tvůrčího vypětí posledních let na zápal plic. Janáček si velmi obtížně formoval vlastní způsob vyjadřování. Po prvních dvou operách, sborech, orchestrálních a klavírních skladbách (mj. Sonáta 1905) pracoval téměř deset let na třetí opeře Její pastrokyně (do 1903), v níž tvůrčím způsobem využil tzv. nápěvků mluvy: z přirozeného spádu mluvené češtiny odvodil typické metrické, rytmické a melodické obraty, spjaté s různými situacemi. Na tomto základě vytvořil další opery (Výlety pana Broučka, 1920, Káťa Kabanová, 1921, Liška Bystrouška, 1924, Věc Makropulos, 1926, Z mrtvého domu, prov. 1930), komorní díla s textem (Zápisník zmizelého, 1919), Glagolskou mši na staroslověnský text pro sóla, sbor a orchestr (1926), orchestrální Sinfoniettu (1926), dva smyčcové kvartety (z podnětu Kreutzerovy sonáty, 1923, Listy důvěrné, 1928) a další díla, v nichž svůj unikátní styl dotvořil. Jeho dílo se prosadilo dříve vzahraničí než včeských zemích. Dnes reprezentuje vedle Smetany a Dvořáka českou hudbu mezi nejvýznamnějšími osobnostmi 19. a 20. století. -jl 13

14 JUBILEA 2004 Josef Suk česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury z archivu ČMH JOSEF SUK ( Křečovice u Neveklova Benešov) Pocházel z hudebnické rodiny studoval hru na housle u A. Benewitze a skladbu u A. Dvořáka na pražské konzervatoři. Byl oblíbeným Dvořákovým žákem a 1898 se oženil s jeho dcerou Otilií. Jeho životní dráhu formovalo členství v Českém kvartetu založeném 1892, ve kterém Suk působil do 1933, po celou dobu jeho aktivity. České kvarteto získalo již roku 1893 ve Vídni mezinárodní proslulost a vystoupilo na téměř čtyřech tisících koncertech se Suk stal profesorem kompozice na pražské konzervatoři. Mezi jeho žáky patřili P. Bořkovec, J. Ježek a krátce i B. Martinů a byl zvolen rektorem školy. Spolu s V. Novákem a generačně starším J. B. Foersterem reprezentoval českou hudbu své doby. Jeho skladatelské dílo mohlo vznikat jen mimo koncertní sezónu, je však rozsáhlé a druhově bohaté. Suk šel v Dvořákových stopách a první práce, jimiž se stal známým, měly dvořákovskou melodiku a líbezný secesní zvuk (Smyčcová serenáda Es dur, 1892, hudba k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena, 1898). Vedle cyklů drobnějších komorních a klavírních prací a sborů napsal Suk během dvou desetiletí symfonickou tetralogii (Asrael 1906, Pohádka léta 1909, Zrání 1917, Epilog 1929), v níž se po ztrátě choti vyrovnával s problémy osamění v moderním světě. Vytvořil v nich osobitou variantu impresionismu se složitou polyfonní stavbou. V meziválečných letech se jeho hudba stala kmenovou součástí repertoáru České filharmonie vedené jeho přítelem dirigentem V. Talichem. -jl 14

15 Leoš Janáček JUBILEA 2004 BOHUSLAV MARTINŮ ( Polička Liestal u Basileje) z archivu Památníku BM v Poličce studoval hru na housle na pražské konzervatoři. Studium však nedokončil a vrátil se do Poličky jako učitel hudby. Od mládí komponoval; jeho první hodnotnou skladbou je klavírní cyklus Loutky (1912) se stal houslistou České filharmonie. V říjnu 1923 získal tříměsíční stipendium na studium kompozice u Alberta Roussella a zůstal v Paříži jako skladatel ve svobodném povolání až do vpádu německých vojsk v červnu Utíkal přes jižní Francii, Španělsko a Portugalsko do New Yorku, kde se vbřeznu 1941 usadil. Komponoval, učil a 1952 získal americké občanství, již od roku 1948 však žil střídavě mezi Amerikou a Evropou se natrvalo přestěhoval do švýcarského Schönenbergu nedaleko Basileje, kde byl též pohřben byly jeho ostatky převezeny do rodné Poličky. Paříž měla zásadní význam pro jeho skladatelský profil. V blízkosti Pařížské šestky a Igora Stravinského rozvinul Martinů svůj neoklasický styl s jazzovými prvky (komorní skladby, symfonická věta La Bagarre, 1926, jazzový balet Kuchyňská revue, 1927, komická opera Voják a tanečnice, 1927 ad.). Ve třicátých letech se obrátil k české lidové poezii (zpívaný balet Špalíček, 1931) a ke starému lidovému divadlu (operní cyklus Hry o Marii, , opery pro pražský rozhlas Hlas lesa podle Nezvala a Veselohra na mostě podle Klicpery, 1935). V opeře Julietta aneb snář na francouzský surrealistický námět ( ) a ve velkých symfonických skladbách z roku 1938 (Tre Ricercari, Koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány) pak otevřel další etapu své tvorby, v níž neoklasická strohost a jednoduchost lidové poezie začaly ustupovat bohatému zvuku a dramatičtějšímu cítění. Z americké tvorby vynikly jeho velké orchestrální fantazie (6. symfonie, 1953, Fresky Pierra della Francesca, 1953), nástrojové koncerty a opera Řecké pašije (provedena 1961). Svými nejcennějšími díly ze všech stylových období Martinů trvale obohatil hudbu 20. století. -jl 15

16 JUBILEA 2004 Osobnosti česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury František BENDA ( ), z archivu ČMH 12. Vilém BLODEK ( ), z archivu HIS 13. Pavel BOŘKOVEC ( ), z archivu HIS 14. Emil František BURIAN ( ), z archivu HIS 15. Jaroslav DOUBRAVA ( ), z archivu HIS 16. Peter EBEN (1929), z archivu HIS 17. Rudolf FIRKUŠNÝ ( ), z archivu ČMH 18. Josef Bohuslav FOERSTER ( ), z archivu HIS 19. Pavel HAAS ( ), z archivu HIS 10. Kryštof HARANT Z POLŽIC ( ), z archivu ČMH 11. Miloslav KABELÁČ ( ), z archivu HIS 12. Jan KAPR ( ), z archivu HIS 13. Václav KAPRÁL ( ), z archivu ČMH 14. Jan KLUSÁK (1934), z archivu HIS 15. Hans KRÁSA ( ), z archivu HIS 16. František V. KRAMÁŘ-KROMMER ( ), z archivu ČMH 17. Jaroslav KRČEK (1939), z archivu HIS 18. Iša KREJČÍ ( ), z archivu HIS 19. Karel KRYL ( ), z archivu MPH 20. Jaroslav KŘIČKA ( ), z archivu HIS 21. Rafael KUBELÍK ( ), z archivu ČMH 22. Karel NEBAL ( ), z archivu ČMH 23. Oskar NEDBAL ( ), z archivu HIS 24. Jan NOVÁK ( ) z archivu HIS

17 Osobnosti JUBILEA Vítězslav NOVÁK ( ), z archivu HIS 26. Mirko OČADLÍK ( ), z archivu ČMH 27. Eva OLMEROVÁ ( ), z archivu MPH 28. Otakar OSTRČIL ( ), z archivu HIS 29. Josef PÁLENÍČEK ( ), z archivu HIS 30. Rudolf PISKÁČEK ( ), z archivu ČMH 31. Karel REINER ( ), z archivu ČMH 32. František X. RICHTER ( ), z archivu ČMH 33. Jan RYCHLÍK ( ), z archivu ČMH 34. Theodor SCHAEFER ( ), z archivu HIS 35. Ervín SCHULHOFF ( ), z archivu HIS 36. Tereza STOLZOVÁ ( ), z archivu ND 37. František SUŠIL ( ), z archivu ČMH 38. Otakar ŠEVČÍK ( ), z archivu ČMH 39. Jiří ŠLITR ( ), z archivu ČMH 40. Milada ŠUBRTOVÁ (1924), z archivu ND 41. Antonín ŠVORC (1934), z archivu ND 42. Jan Václav TOMÁŠEK ( ), z archivu ČMH 43. František I. TŮMA ( ), z archivu ČMH 44. Dalibor C. VAČKÁŘ ( ) z archivu HIS 45. Jan Křtitel VAŇHAL ( ) z archivu ČMH 46. Sláva VORLOVÁ ( ) z archivu HIS 47 Ladislav VYCPÁLEK ( ) z archivu HIS 48 Otakar ZICH ( ) z archivu HIS 17

18 JUBILEA 2004 Osobnosti česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury FRANTIŠEK BENDA ( Staré Benátky nad Jizerou Postupim u Berlína) Skladatel raného klasicismu, houslista, tvůrce tzv. berlínské houslové školy. Pocházel z hudební rodiny (1. syn Jana Jiřího Bendy), od r působil ve Vídni, poté ve Varšavě (1729) a v Drážďanech. R se stal členem kapely korunního prince Friedricha Pruského, pozdějšího pruského krále, vletech zde působil jakožto koncertní mistr. Ve skladbě byl žákem J. J. Quantze a bratří Graunů, rozvíjel inspiraci českého a italského hudebního prostředí. Podporoval českou uměleckou emigraci. Jako houslista byl ceněn nejen pro nástrojovou virtuozitu, ale také umělecký výraz. Složil 15 houslových koncertů, na 100 sonát včetně triových, oblíbená capriccia pro sólové housle a sinfonie tzv. neapolského typu. V r vydal autobiografii, která vyšla česky v r VILÉM BLODEK ( Praha Praha) Skladatel, flétnista a klavírista. Studoval na pražské konzervatoři hru na flétnu u A. Eisera a skladbu u J.B. Kittla, ve hře na klavír byl žákem A. Dreyschocka. Poté působil jako učitel hudby u šlechtice Zielinského v Haliči. Od r vyučoval hru na flétnu na konzervatoři v Praze (autor školy pro flétnu). Pro pražský Männersangverein zkomponoval řadu sborů, napsal dále hudbu k desítkám divadelních her, s B. Smetanou byl autorem hudby k živým obrazům pro shakespearovské slavnosti v Praze (1864). Z instrumentálních děl vyniká zvláště flétnový koncert; jednoaktová opera V studni na libreto K. Sabiny (prem vprozatímním divadle) patří k nejznámějším svého druhu. PAVEL BOŘKOVEC ( Praha Praha) Skladatel a pedagog. Nejprve soukromý žák J.B. Foerstera a J. Křičky, poté studoval na mistrovské škole pražské konzervatoře u J. Suka ( ). Člen hudební skupiny Spolku výtvarných umělců Mánes, hudebního odboru Umělecké besedy aj. Po válce se stal profesorem kompozice na AMU ( ), jeho žáky byli mj. R. Drejsl, J. Pauer, V. Sommer, P. Eben, P. Blatný. Zpočátku navázal na J. Suka (lyrismus), posléze se přiklonil k vzorům S. Prokofjeva, P. Hindemitha (orchestrální a klavírní Partita) a A. Honeggera (symfonické allegro Start). Baletem Krysař (1939) protestoval proti okupaci. V poválečné době měl největší ohlas jeho 4. smyčcový kvartet. V posledním desetiletí svého života usiloval o nový výraz (symfonická věta Silentium turbatum). EMIL FRANTIŠEK BURIAN ( Plzeň Praha) Divadelní herec, režisér a hudební skladatel a spisovatel. Jeden z tvůrců českého avantgardního divadla. Jako herec a režisér působil v divadle Dada. V roce 1927 založil svůj slavný voice band. Působil také jako kapelník a skladatel v kabaretu Červená sedma. V roce 1933 založil vlastní divadlo D34. Jako skladatel se E. F. Burian věnoval hudbě vážné i populární. Začínal komponovat v pozdně romantickém stylu (například opera Před slunce východem, 1924), později jej ovlivnila tvorba Pařížské šestky a jazz. Je autorem tzv. lidových her se zpěvy a tanci Vojna (1935) či Láska, vzdor a smrt (1946). Z jeho oper je nejznámější Maryša (1938) navazující na Janáčka a Bubu z Montparnassu (1927). Skládal songy, masové i umělé písně, též politické kantáty. Nejzajímavějším dílem pro voice band je Máj na text K. H. Máchy (1936). BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ (pokřtěn Nymburk Graz) Barokní skladatel, varhaník, pozounista, básník a pedagog, mistr barokní polyfonie. Pocházel z hudební rodiny. Jeho hudební vzdělání je málo doloženo. V r byl přijat do řádu minoritů, roku 1710 byl vypovězen na 10 let z českých zemí, protože bez povolení představených odešel na studia do Itálie. V letech působil jako první varhaník v bazilice sv. Františka z Assisi, kde pravděpodobně vyučoval mj. G. Tartiniho kontrapunktu, poté byl varhaníkem v Padově v bazilice sv. Antonína. Po vypršení zákazu 1720 se vrátil do Prahy, kde mu byla udělena hodnost magistra teologie. V letech byl opět pro své kritické postoje vůči řádu vykázán k pobytu do Horažďovic. V r se tedy opět usadil v Padově. Pro zhoršující se zdraví se vracel r do Prahy, cestou ve Štýrském Hradci v únoru zemřel. 18

19 Osobnosti JUBILEA 2004 Z jeho varhanního díla jsou autentické zejména fugy D dur, c moll a gis moll. Z prvního období vokální tvorby jsou ceněny zejména nešpory Vesperae minus solemnes, z období vyhnanství antifona Regina coeli (1712). K vrcholným skladbám patří ofertorium Laudetur Jesus Christus (1729). Četná díla shořela při požáru chrámu sv. Jakuba v Praze r Černohorský byl díky svému vynikajícímu polyfonnímu stylu a osobitému výrazu nazýván Českým Bachem (H. Kretzschmar) nebo ve své době v Itálii Padre Boemo Ovlivnil vývoj hudby v Čechách (pravděpodobně učitelem F. Tůmy ad.) i vitálii. JAROSLAV DOUBRAVA ( Chrudim Praha) Skladatel. Po vystudování učitelského ústavu (mj. housle, klavír a zpěv) vyučoval fyziku, matematiku, kreslení a zpěv. Vedle hudební tvorby pro děti se též věnoval malbě (vystavoval ) soukromě studoval skladbu u O. Jeremiáše, pracoval vhudební redakci Čs. rozhlasu vpraze, poté se soustředil cele na hudební tvorbu. Byl člověkem angažovaným, což se za okupace projevilo jak v jeho činech (byl partyzánem), tak v jeho díle (1. symfonie Chorální, 1940; 2. symfonie Stalingradská, 1944). V poválečné euforii vstoupil do KSČ, otřesen politikou po vítězném únoru však z ní již r vystoupil. Jeho tvorba, k režimu směle kritická (zejména Sonáta pro klavír, 1949; balet Král Lávra, 1951, 3. symfonie Tragická, 1958), byla poté oficiálně ignorována. FRANTIŠEK XAVER DUŠEK (pokřtěn Chotěborky u Jaroměře Praha) Skladatel, klavírista a pedagog. Vystudoval jezuitské gymnázium v Hradci Králové, skladbě a hře na varhany se učil nejprve u F. Habermanna v Praze a poté u G. Ch. Wagenseila ve Vídni. Po roce 1770 se usadil v Praze, kde se věnoval koncertní činnosti a vyučování klavíru a skladby. K jeho nejvýznamnějším žákům patřili L. Koželuh, V. Mašek a J. Vitásek. Dušek komponoval v předklasickém slohu, je autorem symfonií (kolem 40), smyčcových kvartetů, klavírních sonát a mnoha dalších skladeb. V roce 1776 se oženil se svou žačkou zpěvačkou Josefinou Hambacherovou. Manželé Duškovi byli pražskými hostiteli W. A. Mozarta, který v jejich vile na Bertramce dopsal své opery Don Giovanni a Titus a Josefině věnoval slavnou árii Sbohem, můj krásný plameni. PETR EBEN ( Žamberk) Skladatel a klavírista. Jeho hudební studia v počátcích přerušila válka (vězněn v Buchenwaldu), po návratu studoval na AMU u F. Raucha ( ), soukromě u P. Bořkovce byl hudebním asistentem na katedře hudební vědy Karlovy univerzity, posléze profesorem kompozice na AMU ( ). Jako klavírista koncertoval po celém světě. Ebenovy skladby byly mnohokrát oceněny vmezinárodních soutěžích. Od francouzské vlády obdržel řád Chevalier des art et des lettres (1991), je držitelem několika čestných doktorátů. Ve své tvorbě se věnoval všem druhům a žánrům (varhanní Laudes a cyklus Job, 1987, orchestrální Vox clamantis, 1969, Šestero písní milostných, 1951, sbory); typická je pro něj inspirace středověkou a renesanční hudbou (kantáta Pragensia, 1972), religióznost (opera Jeremiáš, 1997), lyričnost a humanistické poslání jeho děl. RUDOLF FIRKUŠNÝ ( Napajedla Staatsburg, New York) Klavírista a pedagog. Studoval na konzervatořích v Brně ( klavír u R. Kurzové, od 1919 kompozici u L. Janáčka) a v Praze ( klavír v mistrovské třídě u V. Kurze, kompozici u R. Karla a J. Suka ). V roce 1939 odešel do Paříže, poté přes Marseille a Lisabon do New Yorku. Koncertoval po celé Evropě, Austrálii, Jižní i Severní Americe, americkou kariéru odstartoval úspěšným koncertem v newyorském Town Hallu Propagoval vždy českou hudbu a specializoval se zvl. na dílo Leoše Janáčka, které kompletně nahrál. Prováděl i soudobou tvorbu, zejména B. Martinů (dále mj. Bořkovce, Kaprálovou) a dílo Mozartovo, Beethovenovo a Brahmsovo. Působil pedagogicky v Berkshire Music Centre vtanglewoodu, na Julliard a Aspen Schools of Music vnew Yorku aj. Autor klavírního Concertina (1930) a písní. 19

20 JUBILEA 2004 Osobnosti česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury JOSEF BOHUSLAV FOERSTER ( Praha Praha) Skladatel a publicista. Pocházel z učitelské rodiny, jeho otec byl profesorem na pražské varhanické škole. Od dětství se seznamoval s hudebním životem. Po maturitě na reálce začal studovat chemii na německé technice, 1882 absolvoval varhanickou školu. Stal se učitelem, skladatelem hudebním publicistou se oženil se sopranistkou Bertou Lautererovou a 1893 ji následoval do angažmá do Hamburku. Tam se sblížil s Gustavem Mahlerem, kapelníkem hamburského městského divadla následoval svou ženu do Vídně, kam ji Mahler povolal ve své nové funkci ředitele vídeňské opery. Foerster vyučoval na vídeňské Nové konzervatoři a přispíval do německých i českých časopisů. Od roku 1918 žili manželé vpraze, Foerster jako profesor konzervatoře. Byl všeobecně znám a těšil se mimořádným sympatiím zejména proto, že desítky českých pěveckých spolků s nadšením přednášely jeho sbory (Oráč, Velké širé rodné lány, Polní cestou, Z osudu rukou). Od 1897 byl Foerster členem České akademie věd, jejím presidentem. Jako nestor českého hudebního života se dožil mnoha poct, je autorem 189 opusů. Zanechal i řadu symfonických a komorních prací, ale především byl skladatelem vokálních děl, kde se ideálně projevil jeho lyrický talent. Hudbu chápal jako spirituální umění, které nemá být užíváno k líčení vášní a smyslnosti. Vedle písní, melodramů, světských a chrámových sborů, kantát, oratorií a úprav lidových písní napsal též šest oper, z nichž Eva (1897) z venkovského prostředí otevřela směr českého hudebního realismu. Mnohostranně uplatnil své literární nadání a napsal několik svazků pamětí (Poutník, 1929, Poutníkovy cesty, 1932, Poutník vhamburku, 1938, Poutník vcizině, 1947). PAVEL HAAS ( Brno Osvětim) Skladatel židovského původu. Studoval v Brně u J. Kunce a V. Petrželky ( ), poté v mistrovské škole u L. Janáčka ( ). Pracoval v otcově obchodní firmě, od 1935 soukromě učil hudbě byl internován v ghettu Terezín, odvezen do Osvětimi, kde byl, pravděpodobně 18. října zavražděn v plynové komoře. V melodice svých skladeb byl ovlivněn Janáčkem a moravskými lidovými písněmi, v rytmickém a harmonickém myšlení soudobou západní hudbou a jazzem. Komponoval především komorní hudbu (písňové sbírky, 3 smyčcové kvartety, dechový kvintet ad.). Z velkých forem je třeba zmínit především operu Šarlatán (1937), práce na symfonii byla přervána transportem do Terezína, kde však dál tvořil - dochovaly se např. Studie pro smyčcový orchestr (1943) a Čtyři písně na slova čínské poezie (1944). VLASTIMIL HÁLA ( Souš Vysoký Újezd) Trumpetista, aranžér a hudební skladatel. Skladbu studoval soukromě u J. Rychlíka a J. Felda, absolvoval jazzové kursy, skladbu a aranžování populární hudby studoval krátce v Londýně. Po 2. světové válce byl členem skupiny Swing Stars, vroce 1947 se stal jako trumpetista členem Orchestru Karla Vlacha. Pro orchestr pracoval i jako aranžér a zůstal jeho členem až do roku V letech působil jako hudební režisér vrozhlase. Psal divadelní a scénickou hudbu zejména pro divadlo ABC (např. Charleyova teta) byl průkopníkem československého muzikálu (Starci na chmelu, Čtyři vraždy stačí, drahoušku ad.), hudby k filmu - s J. Rychlíkem např. složil hudbu k filmům Limonádový Joe s J. Bažantem a J. Maláskem hudbu k filmu Dáma na kolejích, s M. Štědroněm vytvořil hudbu k filmu Balada pro banditu. Pro snímek Blues pro EFB nově zaranžoval písně E. F. Buriana. KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC (1564 zámek Klenová Praha) Skladatel a významný představitel kulturního a politického života v předbělohorských Čechách. Od r pobýval na arciknížecím dvoře v Insbrucku, kde získal hudební vzdělání a četné osobní kontakty s proslulými hudebníky. Po návratu do Čech (1584) se aktivně podílel na protitureckém odboji podnikl cestu do Jeruzaléma, Káhiry a Alexandrie, kterou literárně zpracoval (1608). V r vstoupil do služeb císaře Rudolfa II. a setrval v nich až do jeho smrti (1612). Politicky se angažoval ve stavovském odboji, za což byl po bělohorské bitvě zatčen a na Staroměstském náměstí popraven. Ze zřejmě rozsáhlejší kompoziční produkce se dochovalo jen 6-hl. moteto Qui confidunt in Domino), 5-hl. moteto Maria Kron, 5-hl. mešní ordinárium Missa quinis vocibus super Dolorosi martyr a několik jednohlasých zpěvů. 20

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO (působení českých hudebníků ve Slovinsku na přelomu 19. století a do konce 1. světové války) Václav Talich působil v Lublani v období 1908-1912. Je považován za zakladatele Slovinské

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39

VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 VY_32_INOVACE_13 Wolfgang Amadeus Mozart_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně

Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Motto: Stará hudba pro nový věk Patroni projektu Barbara Maria Willi Česko-německá cembalová virtuózka Adam Plachetka Sólista Vídeňské státní opery, host Covent Garden v Londýně Záštita nad projektem JUDr.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky P. Maňák Géza Zichy (1849 1924) Narozen 23.4.1849 v obci Stará, okr. Michalovce (Slovensko). Od pěti let studium hry na klavír. 1863 poranění pravé paže, 2. den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU

VRCHLABSKÉ JAZZOVÁNÍ VEČER S VŮNÍ ŠANSONU Vstupné: abonentka: 390,- předprodej: festival@ceskedotekyhudby.cz, www.ticket-art.cz, prodejní místa označena modře, tel.:739 42 40 45 jednotlivé vstupné v místě konání koncertu Program 6.6. 18:00 Zámek

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

200. let Pražs ké konzer vatoře

200. let Pražs ké konzer vatoře 200. let Pražs ké konzer vatoře 2 0 0. L E T P R A Ž S K É K O N Z E R V A T O Ř E STRUČNÁ HISTORIE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Pražská konzervatoř patří k nejstarším školám tohoto typu v Evropě. Byla založena

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny 1.3.-15.5.2014 Zapomenuté české opery-výstava Národní divadlo 1. balkón, Národní 2, Praha 1 1.3.-30.9. 2014 Česká opera ve světě 21. století-výstava

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu PRAHA, 29. dubna 2015 Ve dnech od 29. dubna do 4. června se koná v pořadí již 47. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Příbram

Více

Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury

Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury Ministerstvo kultury ČR MKCRX005QIJE Odbor umění, literatury a knihoven PID Sp.zn. 2500/2013 OULK V Praze dne 2013 Materiál pro poradu vedení Ministerstva kultury Věc: Příprava a realizace programu Rok

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Náhrobek pro klavíristu Rudolfa Firkušného a jeho ženu Tatianu

Náhrobek pro klavíristu Rudolfa Firkušného a jeho ženu Tatianu Václav Fiala Náhrobek pro klavíristu Rudolfa Firkušného a jeho ženu Tatianu indický granit, 23 x 240 x 320 cm čestné pohřebiště na ústředním hřbitově v Brně 2007 Rudolf Firkušný (* 11. 2. 1912 Napajedla,

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Vokální kvarteto Q VOX

Vokální kvarteto Q VOX Vokální kvarteto Q VOX Muţské vokální kvarteto bylo zaloţeno v roce 1997, jeho členové jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Jejich působení v hudbě je velmi široké (zpěv ansámblový, sborový, sólový

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více